Adverteert in dit Blad. Koog Azijn fioujl Abonneert U op dit blad. Qcvfan brengt NIEUW! BRINKMAN Zn. SANGUINOSE 4!|2 °t Pandbrieven a 99',2 Inboedel Gij behoeft niet te klagen over gal, slijm, maaglüden, traga ontiahting, slechte spijsverte ring^ gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloosheid koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door ’t gebruik van de «O. 16794 Dit biadverachi PER EL EEUELLE Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT bergambacb NIEUWERKER HET GEHEIME Voor allen Eischt origineele Plater Qulrlntis Tljitgrmin in den ouderdom van 27 jaar, in leven Candidaat-Notaris te Gorinchem. Openbare Verknoping. Winkeigoederen /j Pandbrieven f 47.000.000.— 40 108 89 808108 Do Ra 44 Den Haag. BE- (ING 34 k No. 4. WASCHMACHINES WRINGMACHINES i- I vanaf 31.50 vanaf 10.00 Verlang in den wintei in den zomer naar den vooruitzien. Geniet van fi (Ni Speciaal adres voor Electr. en gewone Waschmachines en Wringmachines Goudscheweg 70 - ROTTERDAM - Telefoon No. 5811. Wolphaertsbocht 17 - CHARLOIS De besprekingen van I Ier, den kabinetsformatei hebben nog geen resultat Den igeheeien dag h onderhamlelli ragen gevoen geen stap verder gekomei dient alleen, dat dr. S l'/2 uur aan de beraadt partijfractae heeft deel wordt de Pruisische Braun te Berlijn terugvei dat zijn terugkeer wat onderhamleiangen zal brei men te dien opzichte in. p gen nog rtiet eng optimi wacht, dat de nieuwe reg stigste geval pas tegen l week tot stand zal komen, van de Duitsche Volkspai den Minister-President 1 zyn verzet tegen een on «tractie van de Pruisisch geven. Men dient af te wi deze poging resultaat zt groote verwachtingen kot intusschen ndet. ABONNEMENTSPI per kwartaal 2.90, p Franco per post per k Abonnementen word bjj onze agenten en lo Onze bureaux zijn tl Redactie Telef. 88. Po Voor een kwartje kunt U koopen: IIlil een flesch gezuiverden of een flesch ongezuiverden azijn. Waarom zoudt U niet de beste waar voor Uw I geld eischen? Vraag daarom uitdrukkelijk Boog-Azijn, die is gezuiverd. Fa. De Wed. HERMAN DRAVEMAN, HAARLEM f Voor engros verkrijgbaar bijFa. RENEMAN 4 v. d. HEIJDEN, Boelekade 17 Telefoon 265 Gouda lusteloos gevoelen; die gedurig vermoeid zijn, zoodat hun alles op kracht kunnen komen; die te Houdt voet bij stuk, het is Uw voordeel! met schriftelijke garantie en weigert imitaties, die U als^ gelijkwaardig aan Balatum zouden worden aangeprezeti. ladiea Uw Iwveranoiwr Balatam heeft, vraagt on» dan hot adre» van don diohtafbijsijndonlwedervorkoopor. N V. .BALATUM** Bloemgracht 117, Amsterdam. Tol. 31734-33724 Met BALATUM weet U, waaraan U toe is. De breedte van 183 cM. als de voordeeligste maat, de prijs van f. 1.19 per El, zijn uniform doorgevoerd. Alle andere maten en prijzen betreffen imita ties, die U niets garandeeren. Onze Electr. Waschmachines zijn vanaf de straat in werking te zien. In prijzen van 100.125. f 145.165.enz. enz. Zoo klaar om op de lacht- leiding aangesloten te worden. Oudst en vertrouwdst adres. Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting. Tevens Reparatie-Inrichting. Door BALATUM aan te schaffen geeft U blijk economisch en er niet van gediend te zijn, dat in denzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder verschillende namen tegen verschillende prijzen wordt verkocht. De Chineesche rationa publiceerde gisteren een fende haar binnenlands politiek. Hierin stelt zij <ie militaire troepenmac zicht, evenals afschaffing belastingen, zuivering vai dienst, het bevrijden var roovers en een bestuur i) stemming met de wet. W Ja’ de Japansche regeert eischen heeft opgestemd ei regeering van Nanking z Geëischt wordt: 1. d Zuidelijke troepen zich n digen voor de beleediginj Japansche vlag (hebben a 2. Schadevergoeding i onderdanen te Tsinanfoe. 3. Bestraffing van cbe nen, die de aanvallen de pen tegen Japan hebben Van andere zü'de wordt getreden bevelhebber dei pen, Tsjiang Kai Sjek, te komen om onderhandelin; generaal Feng en Jen voortzetting <ler milita Mandspoerije. Verder zou hij voorniet kingen te voeren mei Japara, Groot-Brittanje, Vereenigde Staten en D fende de nieuwe politiek c ring. Nog niets zou besloten matieke betrekkingen m< in elk .geval zou voorloo] gezant naar Moskou war Methode Dl. DELOS PARKER, Amerika. Er worden HONDERDEN HAARMIDDELTJES in den handel gdbracht, maar BEWIJZEN VAN HERSTELDEN kunnen niet worden getoond. I Bij alle Apothekers en Drogisten verxrijgbaar a 45 en 65 Einig, an «lg,m,„, k,nnl,g„ing Hierbij geven wij U kennis van het overlijden, na kortston dige, doch ernstige ongesteldheid, van onzen lieven Zoon en Neef den Heer Wed. A. TIJSTERMAN— Husselson. L. HUSSELSON. A. HUSSELSON. Gouda, 16 Juni 1928. BoRH bRKORk. De begrafenis zal plaats hebben op a.s. Dinsdag te 2 uur van Lage Gouwe 160 naar Algemeene Begraafplaats te Gouda. die zich zwak en 1 - te véél is; dié na uitputtende ziekten n;et weer veel vergden van hun krachten, of die door andere oorzaken het weerstandsve •- mogen hebben verloren, is een versterkingsmiddel van den eersten ran; achter zich' laat; dat snel en j” L.o. de kwalen; en door duizenden in en buiten wordt geroemd. SANGUINOSE kost 2.— per fl.; pe^ 6 fl. 11.—; 12 fl. 21 Verkrii-rr-hanv hii A nnthAlrarn „CRINOFLOOR” bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAR ZIEKTEN. Beleefd verzoek deze te controleeren. „CRINOFLOOR” bestaat uit 54 soorten middelen voor 21 soorten haarziekten, zooals uitvallen, ronde kale plekken ontslaan in korten ttfd zonder zweren, zwerende plekken, haarpijn, te'vet of te droog haar enz. INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHftlFTELIJK, eiken MAANDAG DINSDAG van 103 en 68 uur. DIERGAARDESINGEL 91 b/d WEST-KRUISKADE. ROTTERDAM. C. ROMEIN Sr., Haarkundig Spec. Eenig eigenaar. HOE DE VAKMAN EEN BEDRUKTE VLOER- BEDEKKING KEURTI Hij buigt een stuk naa- beide kanten. Kraakt het niet dan weet hij. dat de verflaag onafscheide lijk, met de massa verbonden is en daardoor waarborgen voor duurzaamheid geeft. - Keur op dezelfde wi|ze alvorens Uw vloerbedekking te koopen l En ondier hevig snj haar woorden af. In adlenuitoOB zwijgen haar geluiisterdi, zonde ging to wagen oni iwu te stuiten. Nadat zij hi boog hij1 /icb ovteir dfe blief haai» op, kleunde barst eai riep op harts „Niet eqiMnaal, maa den dtaod! mijn leven Vrouw, Niet jij zelf maar aan jou werd d< ’Zog er hier iemand s 'ben ik het en niet jij, trouwe vrouw. O, Vlic ;j toch vertrouwd. II nig, zoo onuitsprekeli zelfs met de kennis v je tot mijn vrouw zoi zen.” Nog één. blik op zij geheeflo aatnzieni werd overweldigd door een De BANK stelt beschikbaar in «tukken van f1000.—f500.— en f 100.— De Directie: Mr. A. J. S. VAN LIER 'Mr. P. R. HOORWEG. - Ten overstaan van Notaris H. C. J. M. FRANKEN te Gouda, op Woens dag 20 Juni 1928 des voormiddags precies 91/2, uur wegens vertrek van den heer A. H. L. VON LOM Molen- werf 28, van een en diverse andere goederen, zooals: Eiken Kabinet Meublement, Buffet, Dressoir, Ledikanten en bedden, Man gel, Emaile Bad en Geyser, Gasfor nuis, Smyrna Tapijt, Pathéfoon, Piano, Brandkast. als.' Toonbanken, Winkelbussen, Snelwegers, Kasregister, Kruideniers wagens enz. Kijkdag Dinsdag 19 Juni van 10 12 en 24 tuur. JS?” Goederen kunnen wor den bij gebracht, waarvoor zich te ver voegen bij HAMBURGER en HOO- GENDOORN, Molenwerf 30. 35 Wortelboer.’, Kruiden of Wortelboer’, Pillen van Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pekela, zijt ge binnen enkele dagen weer frasch en opgaknapt. Probeer ze maar eene, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar 60 cent HOE DB VAKMAN EEN DRUKTE VUDERBEDEKKl KEURTI Hij neemt een krwproef. d w-1. hij krast een aelijk aantal keeren met dezelfde kracht over de ver schillende soorten vloerbedek king en kiest die. waarop het krassen den geringsten Invloed uitoefent. - Overtuigt U op deze wijze, alvorens Uw vloer bedekking te koopen' C' en eischt schriftelijk gegarandeerde BALATUM! Want de ervaring, welke de Balatum- fabrieken als eerste op het gebied van speciaal-vloerbedekking hebben, wordt ryet geëvenaard en het is die ervaring, die U een prima product waarborgt. BALATUM is economisch, mooi en goedkoop, verkrijgbaar in een groote sorteering dessins, het is waterproof en gemakkelijk te onderhouden.BAL AT UM slaat in prijs elke andere bedrukte vloer bedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd. ig, dat alle dei’gclyke middelen vèr afdoende ingrijpt in de oorzaak van boveng‘noem- c.. ons vaderland met dankbaarheid Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM t Co., De Riemerstraat 2c/4. 1056 so geeft in gezelschap de gezellige at mosfeer en verschaft bij den arbeid het noodige concentratie-vermogen. Onaangenaam is echter de leelijke nasmaak en reuk - niet slechts voor den rooker - ook voor de omgeving. Wees daarom verstandig: Na het rooken eenige Wybert-Tabletten - en de onaangename tabaksreuk verdwijnt. Dubbel lekker smaakt later dan de sigaar weder, want Wybert-Tabletten bestrijden niet alleen den onfrisschen adem, doch ook de prikkeling en ontsteking der slijmvliezen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3