F »97» blad. B, agen spjjsverte- steloesheid ’t gebruik NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, sGOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I Io. 18704 87*Jaargang kbank >N HOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, em. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I r tonne’s I d Dinsdag 19 Jtani]:i828 Db RegsBringscrisis in Duitschland. De Chineesche warwinkel. Nieuwe EEUDLLETON. HOORWEG. rV U JLFJDaIvxUx, XX/K-cKm A XV AJ V Ax X XTAW\zx»x>amjvm «*v*-*ww*— soorten HAAR- Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. MAANDAG 21.-. mogen. HOOFDSTUK XXXIV. 34 het a la (Wordt ivervoigd) leelijke i voor jeving. n - en iwijnt. »g en szen. ige af arbeid FTERDAM. maar. iddelen voor 21 dekken ontslaan ret of te droog zoodat hun alles i komen; die te t weerstandsve- ’illen - ge binnen naar eene, f. Overal t aicht uitstekend ongeveer een uur zone, waar zij de e zuiden vónden, NOORWJ JEN. Nieuw gevaar 1 or Nobilé. De todil van 1 itecn en Lutzow. Volgens een bericht it Kopenhagen zyn op de Citta dl Mjilano Nobilé storm boven het komp foedt 1 I voor op de GOUD- leuwe S. O. 8. roe pen van Nobilé ontvan sn. berichtte, t een ontzettende en het ys daardoor gevaar loopt uk te slaan. de Citta di MAIa.no 1 hun verkennings- boord van le „Braganza”, te- datum versdhu- iiecnde nummers GI ATIS. BUITENLANDS H NIEUWS. Volgens berichten va zyn Larsen en Lutzow vlucht aan luggekeerd. m de iletten schen zone, waar de land marcheerend? nden, het ijs zeer ^ch. Srs hebben een an- loestellen gezet en Iben, teneinde met kiese gegevens het beken. ■ere vliegtuigen. •om hall één van i vertrokken, en te doeningen. Do groote donkere oogen vielen dicht, het schoon nooid zonk achterwaarts en Vida lag bewusteloos in de armen van baar echtgenoot e middelen vèr in boveng moem- *t dankbaarheid 00.- Amerika. jTJES in den 'ELDEN kunnen I Het was voor Devereux ónmogelijk geworden om den eenmaal gevolgden weg terug te koeren de gang van zaken was van dien aard geworden, dat -lij haair loop niet meer stremmen lof leiden kon. Eén dent be- ld was er, dat zijn toestand dragelijk maakte, en dial denkbeeld, heewehi hem met eer verheit, was bij hem opgeikomen, toen hij Vidn vergiffenis vertelend, en aan het hart had gedrukt. Het was de troostvolle, bemoe digende gedachte „Vidla is lilisscbien iniiet de dochtér van Hester Ransome, maar liet vertuiste kind, dat door die vrouw werd groot gebracht, het kind van Percival en Louise Claremont. Zij i» misschien niet het kind dier moor denares, maar van den veniioorde. Met geen enkel woord verried hij aan zijn vrouw dit denkbeeld, die hoop voor hij met Louise Claremont zou ge sproken hebben. Intusseten maakte de niets kwaads vermoedlende Hester Ransome zich ge reed tot het ontvangen dier nach lelij ke bezoekers in haar salon. Wel Rad zij zich bij het ontwaken defe morgeus om tien uur zeer verwon boord om de vliegers het eerste welkom toe te roepen namens de ryksregeering en den Vrystaat van Bremen. De Amerikaansche en Engelsche consuls waren mede bij de ontvangst tegenwoordig. De burgemeester zejide na de eerste beigroetóng dat de stad Bremen haar beste beentje had voorgezet voor <te elgrenlijke ontvangst op Dinsdag, en dat de vliegers daarna te Berlijn en in an dere .groote steden nog zooveel huldebetui gingen dn ontvangst zouden moeten nemen, dat hij diet bij een kort, har tri ijk woont van wolkom en hulde wilde laten. Kapitein Koehl stelde daarna <len trou wen lotgenoot der Duitsche vlieger», kapi tein Fibzmaurice, aan de aanwezigen voor en zerdie daarop: „Wy konten u de groeten van onze landgenooten uit Amerika bren gen, want, wat on», bij onze talrijke bezoe ken aan de grootste Amerikaansche steden het meest getroffen heeft, is geweest, dat ons, onder tal van toejuichingen altyd en overal weer de woorden werden toegeroe pen: Leve Duitschland. Brengt de groeten aan het Duiiteche vaderland". Koehl dankte daarna voor de ontvangst die hem reeds bewezen had hoezeer de goede wenschen van het géheele Duitsche volk de drie vliegers bij hun omlememing hadklen vergezeld. VER. STATEN. De concurrentie met de Miss Columbia. Toen het bericht van de landing van de Friendship te Hartw Grace op Newfound land bekend wa8 geworden, verklaarde Miss Boll, dat zij nu haar vliegtuig, de Miss Co lumbia, zou inschepen naar Southampton, om althan» nog de eerste vrouw te worden, die den tocht in Ou st-Westelijke richting heeft volbracht. ENGELAND. De vliegtocht van de „Friendship”. Miss Earhart, de eerste vrouw die over den Oceaan vloog. Mias Earhart en haa,r metgezelle zijn gisteren, we melden het reeds, te Berryport in Wales geland. De vliegers 'hadden den geheelen, tocht slecht weer, ondanks dit feit zijn zij binnen een etmaal, precies werd gevlogen 21 uur en 40 minuten, den Oceaan overgestoken. Gebrek aan benzine is oorzaak 'geweest dat men niet tot Southampton heeft gevlo gen. Miss Earhart, by genaamd Miss Lind bergh, omdat zy zoo sprekend 'gelijkt op de. vlieger Lindbergh, heeft om beurten met Kapitein Stuk het vliegtuig bestuurd. Na de voortreffelijk gehikte landing werd juffrouw Earhart door haar mede reizigers en de inderhaast bijeengeroepen locale autoriteiten 'gelukgewenscht met het feit, dat zy de eerste vrouw is, die den Oceaan per vliegtuig was overgestoken. Kapitein Stulz vertelde daarna, dat de vliegers slecht weer hadden gehad en zelfs mfiist en regen' op het grootste deel van den tocht, maar dat de motor van de Friendship geen oogenblik gefaald had. Verlang in den winter naar den winter, in den zomer naar den zomer. Niet altijd vooruitzien. Geniet van wat is. De besprekingen van Dr. Hermann M til ler, den kabinetsformateur in Duitschland, hebben nog geen resultaten opgeleverd. Den geheelen dag heeft men gisteren onderhandellingen gevoerd, maar men is geen stap verder gekomen. Vermeldüng ver dient alleen, dat dr. Stresemann gister Ita uur aan de beraadslagingen van zyn partyfractae heeft deelgenomen. Heden wondt de Pruisische minister-president Braun te Berlyn terugverwacht. Men hoopt dat zyn terugkeer wat meer schot in de onderhandeiingen zal brengen. Overigens is men te dien opzichte in parlementaire krin gen nog niet eng optimistisch. Men ver wacht, dat de nieuwe regeering in het gun stigste geval pas tegen het einde van deze week tot stand zal komen. De gedelegeerden van de Duitsche Volkspartij zullen trachten den Minister-President Braun te bewegen zyn verzet tegen een onmiddellijke recon structie van de Pruisische regeorirg op te geven. Men dient af te wachten, in hoeverre deze poging resultaat zal hebben. Al te groote verwachtingen koestert men hiervan intusschen niet. ’’J1 I: fiOME COURANT. ADVEXTBNTlEPIiUS: Uit Goud» »B (Mx»l«xle tot d» te»oritain<): 1—6 regel» 1 1A0, »lke regel uwer 0.25. V*n tuiten Goud» en don beiorgtatag: 1—6 renU 1.55, elke regel meer 0.20. AdrwUntUn In bM Zïterdngnummer M blinlag ov dm prU». Liefdüdigheidn^ulTeitmtiiin d. helft T»n den prU». INGEZONDEN MEDEDBBLINGENi 1—4 regel» 206, «Ik» regel meer 166. Op de voorpagin» 50 holler. Gewone advertentiün en ingezonden mededelingen btf contract tot nu gereduceerden prija. Groote lettere en randen worden berekend naar pUateruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede poeknanae- laren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daaga vóór de plaataing aan bet Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sgn. Wat de verschillende eischen van Japan betreft, er is wel geen Chinees die ge looft dat de bedoeligen van Japan oprecht zyn. Veeleer vreest men dat Japan het er op toe legt zioh het protectoraat over Mandsjoerije te verzekeren. In Rusland heeft Japans verdachte hou ding eveneens <le aandacht getrokken en te Moskou is men e»tna ontstemd, omdat d( Japansche pers een fel-anti-commumstisohe houding in 'Mjandsjoerye aan den ita.g legt. Zoo is indertyd de bomaanslag, welke op Tsjang l’so Lin, den lefcletr ‘d«r Noordelyken is gepleegd en diie dezen blijkbaar tech niet het leven heeft gekost, voorgesteld als de daad van de „rooden”. Maar dit is niet het eenige, wat den communisten en Rusland in ’t algemeen voor de voeten wordt gewor pen. Thans wordt van Japanische zijide geïn sinueerd, dat er tiwaalf sovjet-divisies ziijn samengetrokken om de Oost-Chineesche spoorlijn te beschermen’. Een der voornaam; ste Russische organen, die Iswestia, loochent zoo nadrukkelijik mogeliijk de juistheid dezer beweringen en verzekert, dat er van troe penconcentraties in heeli het Verre Oosten geen sprake ds. Ook is Rusland niét voor nemens aanvallen te ondernemen tegen de Oosrt-Ohineesche spoorlijn, in welken vorm ook. In verband met die Japansche leugens, die ten doel hebben Rusland wart te ma ken, concludeert men te Moskou dan ook, dat Japan van zijn kant stellig van zins os, om op grond van. de onjuiste beweringen, talrijke troepen in Sjantoeng te concentree- ren en een nieuw Mandsjoerijsch avontuur ipansche regeering en zelf in den strijd te betrekken en wordt alleen gezegd, dat de Mandspoeu-ysche acti visten tegen de sovjet® ophitsen, maar niet temin trekt de bezorgde toon in verband met Japans roerigheid in ’t Verre Oosten de aandacht. Blyikens een telegram uit Moskou aan de Kölnische Zeitung. stelt men er te Moskou ook veel belang in wie Tsjang Tso Lin’® op volger zal worden. De Iswestia acht het niet uitgesloten, dat Janjoeting, de chef var. Tsjang Tso Lin’s staf, de plaats van dezen zal innemen; hij wordt als een groot politi cus en strateeg in het Moekdensche kamp beschouwd en tegenover Japan neemt hij een meer dan welwillen<le houding aan. Anderzijds schijnt hij te vinden te zijn voor een vergelijk met de Zuidelijke, nationalis tische regeering. Minder waarschijnlijk wordt het te Mos kou geacht, dat de gouverneur Tsjangtso- siang, die wel over een eigen basis en legér beschikt, maai» by de Japanners niet ge liefd i», Tsjang Tso Lin ^al opvolgen. Het staat vast dat men in. Rusland met de grootste belangstelling den loop der Chi neesche gebeurtenissen volgt en vooral een oogje in het zeil houdt, om te controleeren, wat Tokio in ’t sêhild voert En onder hevig sn|ikken brak zij haar woorden af. In adcRnitoo» zwijgen had) Dare naar haar geluisterd, zondeir zelf een po ging te wagen om haar woordenvloed, te stuiten. Nadat zij had uitgesproken, boog Jüji aidh, ojvelr <De geknakte bloem hiief haar op, kleunde luiar aan zijn börst en riep op hartstochtelijken toon ,,NLet (!<$wnaal, maar altoos, tot in den dbod mijn leven, mijn ziel, niiin Vrouw. Niet jij zelf hebt’ gezondigd, maar aan jou werd de zondlei gepleegd 'Zoo er hier iemand schuld heeft, dan 'ben ik het en nie; jij, ninijn lidve, mijn trouwe vrouw. O, Vndla, VW Had je 'j tooh vertrouwd. Ik had jje zoo in nig, zoo onuitsprekelijk! lief, dat ik, zelfs met de kennis van de waarheid, je tot mijn vrouw zou hébben verko zen.” Nog één. Mik op zijn gelaat en haar geheeflo aïHizieit werd, als bet ware, overweldigd door een storm van aan- Orwlanks het feit, dat iet was en dat de vliegeö gevlogen hebben Ixiven j groep-Nobilé meenden< zagen zy niets van h» Zy meenen dat iri 3 groep der drie naar’ italiianen zich moet be| geschikt is voor uien nrt De twee dappere vMe deren motor in één der zullen hun vlucht heri behulp van hun meer U kamp van Nobilé <jp tej De J Maddalena is gistend .•IA*. Vadsoe. naar Spibsberat Krwg.«ibay aangekomefi? e 1 iMajoor Penzo js met zyn Dornier-Wall van ljulea naar TromsOe vertrokken. Het Noorsch tel. bureau meldt: Het vlieg tuig Ijatham met Guilhaud en Amundsen is om 4 uur van Tromsoe vertrokken,«het zal rechtstreeks naar Kaap Smith vliegen. De Zweedsche en Finsche vliegtuigen zyn om 4 uur 26 min. naar Spitsbergen vertrok ken. De Russische ijsbreker „Krassin” heeft het Hofd-eiland bereikt. Men verwacht dat de „Krassin” het eerste de groep van No- bdlé zal bereiken. DUITSCHLAND. De Oceaanvüegers te Bremen aangekomen. De Oceaanvliegers Kodhl, Fitzmaurice en van Huehnefeld zyn gisteren te Bremen aangekomen. Verscheidene eskaders vliegtuigen brach ten de eerste groeten uit de lucht, maar het geronk der motoren en het geil der sirenen kon toch den jubel tier meer dan 100.000 menschen die ter weerszijden langs den wal stonden of met de Columbus meevoeren, niet overeenstemmen. Om 12 uur bereikte <ke Columbus haar aanlegsteiger en begaven M'misteral-d hector dr. Brandenburg van het verkeersmini»terie en eerste burge meester van Bremen dr. Becké zich aan ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper gesdüedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; die zich met ingang ran 1 JULI minstens 3 maande cp de CC SCHE COURANT bonneeren, ont vangen de tot dien „Dat moet nog bewezen wordlen. madame. Wees intussichen zxm> oeleeid om mij to volgen met uw wouw etlijke dienstbode.” ,,Wat?’ selireeuj^dlo Fanchette, „wat hetb ik met die zaak te doen?’ Volgons uw eigent bekentenis”, viel .Detrer&nx. in, zioh tot det kamenier wendende in de Hranscho taai, „een bekentenis aan mij persoonlijk af ge legd, ziijt gij uw moestere^ behulp zaam geiweest in het verduisteren van hel lijk der vermoordel „Ik? Heb ik aan u een bekentenis gedaatnf’, schre.dle dte vrouw „Ik heb u in mijn heiele leven nog nooit zien.” ,,MaaT tooh wel den graat de Chauxi, niet waar Fanohette „Goed, maar gi| zijt toch de graaf de la Chaux niet uw welnemen*, kindlief”, spotte Dare Devereux, een oögenblik de stem aannemend1, van den graaf, „hij en ik aijn een en dezelfde persoon. En nu Hester Ransome, wie van ons beiden lueeft het spel gewonnen GTi of ik?” g Na het nazteg»van den motor en het inne men van benzine de vliegers toen te haf Izes weer opgestegen, waarheen wilden ze niet zeggen, maar vermoedelijk toch niet verder dan Southampton. Naar de slagvelden. Een bedevaart. Elf duizend personen zullen, zoo meldt de. draadlooze dienst, in Augustus door hei Britsche Legioen voor een bedevaart naai de stagvelnien van Frankrjjk en Vlaanderen worden gebracht. Dót aantal vormt evenwel slechts een fractie dergenen, die zouden gaan, als er ruimte genoeg was. De bede vaart wordt officieel geopend met plechtig- lieden ter huldiging van de nagedachtenis der dooden op 4 Augustus, de veertiende verjaardag van de toetreding van Brittar.- nië tot den oorlog. De prins van Wales zal zjjn hoofdkwartier te R(jw>el vestigen en onder degenen, die daar zullen verblijf hou den, zijn maarschalk Foch, maarschalk Pétaiin, generaal Gouraud, generaal Wey- gand, admiraal Jellicoe, voorzitter van het Britsche Legioen. Lady Haitg en haar zoon. Op 6 Augustus zullen er te Yperen een herdenkingsdienst en een parade warden ge houden by de poort van Meegen ter nage dachtenis van de 56.000 man der Britsche, dominion- en koloniale troepen, die hun leven gaven voor de verdediging van de Saillant en wier graven niet konden terug gevonden worden. Het Vrouwenkiesrecht. Het ontwerp in derde lezing aangenomen. Het Hoogerhuie heeft het wetsontwerp, hetwelk den vrouwen van 21 jaar af onder dezelfde voorwaarden als den mannen het kiesrecht verschaft en dat reeds dooi; het Lagerhuis werd aangenomen, zonder discus sie in derde lezing goedgekeurd. Het ontwerp zal du® thans wet worden. FRANKRIJK. De Fransche vliegers Coates en Ie Brix gescheiden. De beide Fransche vliegers Costes en Le Brix die na hun vlucht om de wereld een Oceaanvlucht wilden voorbereiden zijn van elkaar gegaan. Le Brix heeft zich bij Drouhin aangeslo ten, die met een Courines vliegtuig den Oceaan wil oversteken. Dit vliegtui gis uitgerust met alle veilig- hftiiisinrich’tnngen en heeft eer) draadlooze installatie aan boord. De moord op Raspoet in. De actie van zijn dochter. De dochter van Raspoetón, de weduwe van Boris Soloview, die sedert 1924 in Parijs woont, heeft, togen Prins Yoessoepow en tegen Groothertog Dimitri Pavlowitsj een actie ingediend tot een schadevergoeding van 2.500.000 gulden, wegens moord op haar vader /len ptriester 'Raspoetin, die in December 1916 in Petersburg vermoord werd. Deze actie zal voor de rechtbank van Parijs gebradht worden, maar het is de vraag of deze bevoegd is om daarvan ken nis te nemen. uertl, dat zij aim slechts/ lian otnuiem tu .jod liwu gelegd, maar herinnierde zich diuwbij levens, hoe die slaap en do vermoeienis haar op een gegeven wgeinblik hadden overweldigd. Vreemd toch' zeide zij bij het ont bijt, minzaam tot madaim|o Mervilie en wefheJijk1 zonder eenige udhterdochi, „ivreemd toch, t geen mij gisternacht!) ik kan wel zéggen voor luet eerst van •dijn loven, is gebeujrdl. Verbeeld je, ik ben in slaap gevallen, terwijl ik betöig was, om mij te onlKleeden en van morgen lag ik, bij het wakker worden, dan ook nog bah gekleed e bed.” „En voelt ge u nu wel vroeg ma dar<e Mervilie vriendMijk. „O ja, ik denk dat ik gisteren mis- /xfiiën een glas Qaret te veel1 heb *te- dronken, ofschoon ik mij «Iharvan niets herinner”. Waft. Fandietto betreft »|j hield over haar slaperigheid wijselijk den inqnd, danr zij in haar Mpl overtuigd was ach te hebben bedronken. Terwijl de beidle dames nog met het ontbijt bezig waken, weird dri ddur van Hesten’M voorkomier ofiMtigeworpen en sitorm<le Fanchefte doodfeildeiek naar binnen, met den ui troep „Madame, madame, die polhie.” Meer kon zij niet uitbrengen. Zoqwi‘1 Louise CDarelinont als Hester Rantomie, sprong verschrikt van haar stoel op en voor één van haar nog een De Chineesche nationalistische regeering publiceerde 'gisteren een verklaring betiref- fendo haan' binnenlaiulsche hervormings politiek. Hierin stelt zij vermindering van <ie miMtaire troepenmacht in het vooruit zicht, evenals afschaffing van overmatige belastingen, zuivering van den burgerlijken dienst, het bevrijden van het land van de roovers en een bestuur in strenge overeen- .ut de Japansche regeering verschil lende eischen heeft opgesteld en die thans aan de regeering van Nanking zal voorleggen. Geëischt wordt: 1. dat de Chineesche Zuidelijke troepen zich moeten verontschul digen voor de beleedigingen, welke zyi de Japansche vlag hebben aangedaan. 2. Schadevergoeding voor de Japansche onderdanen te Tsinanfoe. 3. Bestraffing van dte Chineesche perso nen, die de aanvallen der Chineesche troe pen tegen Japan hebben geleid. Van andere zy’de wordt bericht dat de af getreden bevelhebber der Zuidelijke troe pen, Tsjiang Kai Sjek, te Peking is aange komen om onderhandelingen te voeren met generaal Feng en Jen Sji Sjang over de voortzetting der militaire operaties in Mandspoerye. Verder zou hy voornemens zijn bespre-i kingen te voeren met de gezanten- van Japan, Groot-Brittanje, Frankrijk, en de Vereenigde Staten en Duitschland, betref fende de nieuwe politiek der Nanking-regee- ring. Nog niets zou besloten zyn over de diplo matieke betrekkingen met de Sovjet-Unie, in elk geval zou voorloopig .geen nieuwe gezant naar Moskou woivlen gezonden. vraag kon doen, versrtueien de lorsebe geMaite van een commissaris van po- bli op uem drempel dek kamer niet Mr. 1-alro Devereux aentïT zich. Hesteg Ransomio gelees een in het nauw gebracht hert. Ala een bliksemt door de lucht, schoot het door haar Jkreui, dat liaar vrijheid i') geyaar was gebracht en wel door Dare Devereux. Met alle inspanning ziöh zelf tot be daardheid dwingend, vroeg zij in trot- sehe houding aan den commissar.s „Wat beteekent dïut, Siir „Dat beteekent, madiaimie”, Monk het vaste antwoord’, „dat gij u voor ne rechtbank zult hebben .e verantwoor- tton, iw zake van mooni, gepleegd Op den persoon van Perciveil' Clare moat.” Met een gil sxtirok de vrouw terug, doch ook dadelijk midlden in hare vertwijfeling herstedde zij zich vol komen en sprak met hekiere stem „Daar moet hier een mwerstand bestaan ik ken den naam zelfs niet, diien gij zoo evi1?! heb, genoemd. Gij vergist u in den persoon.’ ,.Dat geloof ik niet, madame. Uw naam is immers Raiwomrt, Hestor Ran some* Ilmter begreep dadelijk, dat zij de zaak zou verergeren door dit t« ont kennen. „Goed”, zei ze, „dal geej ik toe, maar P&rcïval Claremont is geworven tengevolge van zelfmoord.” HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk verbiklen) en Haag. en 1056 jo

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1