E IEE lr5 i blad. VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ■vraagstuk [DEN '9‘W NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 'T No. 18795 67* Jaargang Woensdag 20 mi 1928 cbank EEUILLETON. 10UDA BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, lenkrans 1.BO isnkrans 9t. MAN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, bv/ojax/wr, viv» jluavxxxx, - NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Nieuwe Abonné’s die zich met ingang an 1 JULI voor minstens 3 maanden SCHE COURANT j )onneeren, ont vangen de tot dien Li 1 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen !R. e& op de GOUD- latum versdiij- de menigte BUITENLANDSCH NIEUWS. IOORWEG. een jorten HAAR- zich [AANDAG en 4 op Het IOLLAND: iggmai HET GEHEIME SPEELHOL (Nadruk vetheden) 1 delen voor 21 ‘kken ontstaan t of te droog rERDAM. aar. Aller niet tot 4 /■tl - TtL. 8874 DAM. 1B menach, die baby s eén vraagstuk lelkwestie j> de hulp van Indermeel beste verstand- i en verpleegster. mboekje aan b WESTZAAN, Hggea, smetten rand-, snjj- en ver bod® en voeten, ge. i huid, huidverschil- «weren, open boe te in en uitwendige n met Wortelboer*i Wortel boer. nt bjj de verkoopen celen. Hf 1« 0.- uaar meesteres gedood werdl) is, thans t ui “en Illinois te wo- Koberl Gil low aan te zicht z\jn Volgens een Wolff-bericht uit Parus meldt de correspondent van de „Petit Pa- fisien” te Peking, dat in diplomatieke krin gen aldaar officieel de. dood van Tsjang Tso Lin wordt bevestigd,. Een Reuter-bericht uit Moekden, volgens hetwelk de zoon, van Tsjang Tso Lin, Tsjang Hsd Hlaang, ale zijn opvolger zou zyn aan gewezen, wijst er trouwens ook wel op, dat aan den doed van Tsjang nauwelijks meer valt te twyfelen'. Een merkwaardige figuur is met dezen Chineeschen „maarschalk” heengegaan. Tsjang Tso Lin, dpe zijn loopbaan begon als Mandsjoerysch bandietenhoofdman, heeft such door izün bijzondere eigenschappen op- I gewerkt niet alleen tot den beheerscher van Mandsjoerije, maar ook tot een der alier- belangrijkste factoren in den machtsstrijd j in China. Tsjang So Lin werd) in 1876 in Mandsjoe- rije geboren, waar hij reeds jong aich begon te onderscheiden als hoofdman van een i steeds sterker wordende bende bandieten. Maar zijn -militaire capaciteiten konden in het gewone roovershandwerk geen bevredi- stabilisatie van den franc. Tsang so Lin. t stond met «Je alleenheerschappij in Mand- sjoerye. Tsjang Tso was volstrekt geen vriend van de Japanners, die zich toen reeds voor Mandsjoerije levendig 'interesseerden, en toen in 1920 Tao Koen en Woe Pei Foe o vergingen tot het onderdrukken van tie, naar Japanschen kant georiënteerde Anifoe- pairtij, nam Tsjang gretig tie gelegenheid te baat om aan deze actie «teel te nemen. Tsjangs goed-uitgeruste leger telde om dien tyd ree<U 100.000 man. Later bond hij te samen met Woe Pei Foe den strijd tegen de Zuidelykgn aan, die, zooals men zich nog herinnert, als het ware een zegetocht ondernamen naar Hankau on Nanking, en ook naar Peking trokken. Wat zich daarna heeft afgespeeld is niet recht thiidelij'k, in elk geval Tsjang gaf den strijd op en ontruimde Peking. Hy aanvaart 1de zijn nederlaag zonder op zijn laatste stel ling bepaald slag te leveren. Of hij dit niet heeft gewild met de bedoeling zijn troepen te sparen voor een latere kans, of hij niet anders kon doordat zijn troepen riet volko men'meer te vertrouwen waren, is niet te zeggen. Op zijn terugtocht uit Peking is Tsjang Tso Lin slachtoffer geworden van een aan slag, aan de daarbij verkregen verwondun- igen is hij nu bezweken. Met ?yn dood komt er in den politieken toestand in China in zooverre een wijziging, dat een geducht mededinger in den machtsstrijd voor goed is uitgeschakeld. Ware hij in leven geble ven, zoo ware hij wellicht toch in ieder geval een element van onrust geHeven, zonder dat hij bepaald nog weer een greep naar de mocht zou hebben gedaan. zow Holm hebben nogmaals een vlucht on dernomen over de streek waar Nobile zich bevindt. Zij slaagden er echter niet in de rood geverfde tent van de bemanning der „I.talia” te ontdekken. Ook de Ltaliaansche vlieger Maddelena heeft niets van Nobile en de zijnen gezien. Aan Nobile is thans draadloos verzocht, bjj de volgende vlucht den koers, die Madu delena moet volgen radiografisch duiden, zoodra hy het vliegtuig in krijgt, om daardoor het vinden van kamp te vergemakkelijken. OOSTENRIJK. Een drama voor de rechtbank. Een bekend journalist doodgeschoten. Te Weenen heeft zich gisteren voor de rechtbank een drama afigespeeld', waarby de bekende journalist Bruno Wolff, een redac teur van het „Neue Wiener Journal”, om het leven is gekomen. Wolff had geruimen tyd geleden een collega, een zekeren Roef fel, er van beschuldigd chantage te hebber, gepleegd en een „revolverjournalist” te zyn. Poeffel had daarop tegen Wolff een aanklacht wegens beleedj^ng ingediend. Gisteren kwam de zaak voor. Onmiddellyk na de opening van de zitting echter sprong F oef fel op Wolff toe en loste zes schoten op hem. De ongelukkige was onm'iddèUyk dood. (ilHIkSdlE COURANT Laat nooit eigen belang er U toe drij ven uw woord te breken, of een belofte niet na te komen, laat men op U aan kunnen. nejnde nummers GR TlS. Htegbn naar Southam nouden aaingekqni'eo ge^efaju De ambtenaar van he klaagde, onder aanvaard rig tonde omstandigheden.. toen vry spel om de ju tot vrijspraak bewegen. En zoo geachte de. ENGEL hu. De hoofdgetuige in de zi ikSiaier gevonden. ljöv iKMrfdgeiuage, lillen Lambie, in ue zaïUK Slaior, de dkiwlbode van Ma rron Glimr.st, uie bijpa 20 jaar gele- uien to Glasgow vqpi Hord werd1 (zij zag tien moordenaar i de woning üoen. onuueuti. zaj bujat te; Peonu AnieriKamschen staat nen, waar haar niau wmjtkzhuiw is. Wa<anï<iMjflil'ijl' zal zij als getuige wordlen jeroepjun als liet lA'roep vam Oscar 1 Later, die voor dez.ai moord) werd |efraordieeld, volgende maand b«h« Klejd wjOKidt. Miss Earhart te Lond n aangekomen. Door een ent ousiaste ontvangen. Miss Eariiairdit, die 1 net haar rejisge M merika. 'JES in den 'LDEN kunnen „Ja, ik weet, wie Vida is”, 'uidde het kalme antwoord van Devereux, „en juist baar moeder is de hoofdge tuige bij uw misdaad. Het meisjle, het welk mijn naaim draagt «n zal blijven Iflragesi! tot mijn dood/, is niet uw doch ter, maar het kind1 van Pereival Cla- reiiuMit en Louise de Ctatelard.’ opgen wendden zich hierop, de aangeklaagde, maar lot madam® Clalremont, de tot nog toe Zwijgende getuige van ’t getieele too- die met een gil zoi zijn ter aar de gestort, zoo Dare Devereux haar niet tijdig met aijn sterke armen had omvat. Zijn stoutmoedig vermelden a’s een feit van iets, waaroinirenl 1 ij geen eigenlijke bewijzen, doch slechts de zedeHijkè oivertuigiiug beaat, had overigens de uitwerking, die hij daar van had verwacht. In een meer be daarde stemming zou Ifefeter Ransome misschien niet in de untgleaeUe val zijn geloopen, doch nu zij reeds döor omstandighedlen minder scherp van oo^eel wate, geloofd» zij inderdaad, ADVERTGNT1BPBUS: Uit Gouda «n omatHku (Beboerende tot dm beaortfaint) 1—6 regel, t UO, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den berorgkring: 1—6 regel, L66, elke regel meer 080. AdrerteatUn Ia M ZMerdagaummer Hg ^riaGl^lWE^^ED^UNGÊN:ei^tire^l?il)6,,elkê°règï’meer f IM. Of de voorpagina 50 iiooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeotingen Ui oontreet tot seer gerednceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatapuimte. J AdvertentiSn kunnen worden ingezonden door tueechenknmet van aoliede Boekhande- laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zfjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ztyn. Blykens berichten uit Parijs zal Zaterdag a.s. in Kamer en Senaat de openbaie be handeling van de wet omtrent de stabilisa tie van de franc kunnen plaats hebben. Ver wacht wordt dat de besprekingen tot in den nacht zullen voortduren, maar moeten in elk geval voor Zondag afgeloopen zyn. De regeering wil echter in iede>r geval Maandagmorgen voor opening van den han del in deviefcen de wet afgekondirgd hebben ten einde Iedere speculatie te voorkomen. Natuurlijk wordt de vertrouwensquaestie gesteld, naar Poincaré moet den wensch uit gesproken hebben, dat de behandeling bin nen de gestelde grenzen niet verkort zal worden, zoodat alle partijen gelegenheid zullen krijgen, zich uit te spreken. Poincar-' zelf zal dan het ontwerp uitvoerig toelich ten. Verwacht wordt dat het ontwerp met een groote meerderheid van stemmen zal worden aangenomen. - BBttfflNLANBt Hofbericht. De Kowingin heeft met ingang van 1 Auguptua toenoeindl tot baar hofdame 'jonkvroilwQ Af. O. bjaionesse van Tuyll van Serooskerken, te Btoejnemdaal. De huldiging van Mr. D. Fock. Gisteren i« de oud-gouverneUr-generaal van Ned.-lndie, oud. nunuster mr. D. Fock, voorzitter van de Liberale Staatsparty, zeventig jaar gewonden. Zooals te verwachten was, ontving mr. Fock van zeer vele zijden gehikwenschen en andere blijken vam sympathie. Een gnx»t aantal bloemstukken went den jubilaris te zijner huize toegezonden. Onder de telegrafische gelukwenschen was er een van Brins Hendrik, afgezonden uit Bremen, een van den G.-G. van Ned.- Indië; voorts van leden van <ten Raad van Ned.-Indië, van den raad van departemenU- hoofidenv van den voorzitter en 31 letten van tien Volksraad, van den gouverneur van West-Java, van de directie der Javaache Bank enz. Ook uit alle deelen van Neder land gewerden den zeventrig-jarige schrif- telyke en telegrafische gelukwenschen. De officieele huldiging geschietlde des middags in ,J)e Twee Steden” waar Jhr. Mr. Dr. H. A. v. Kamebeek Commissaris der Koningin in Zuid-Holland een uitvoerige rede uit, waaraan wy het volgende ontlee- nen: De vraag dringt zódh op, wanneer men Lr daar zoo ziet zitten, of ondanks uw 70 jaren het oogenbllik reeds aangebroken is om daarop een terugblik te slaan. Toch is die leefty<l althans in het leven, dat niet in onze hand is, eed mylpaal, waarbij het verant- womdeiyk en ook in uw geval niet mis- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bewrging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux z(jn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. O. M. eischte aen „principieele bestraffin van den be- van verzach- Ik> advocaat ha-l te niet werden aangwat, ter hand te nemen; moet de stem «Ier openbare meeiung jegen en by den Volkenbond doen spreken. Het programma, ilat voor <te beraadslagingen van het congres te ’s-Gravenhage is opg®- maakt, brengt dit tot uitdrukking. Er staan omtrent het antó-oorlogsverdrag, waarvan men de verwezenlijking hoopt en verwacht; omtrent de belangen der nationale minder heden; omtrent economische en aocia'e vraagstukken, en kast not least omtrent de opvoeding der jeugd in Volkenbondwrin, tal van voorstellen op de agenda, welker ver- wezenlijking kan medewerken het streven in 'goede richting te bevorderen. Aan het congres zal de gebruikelyike Hol- landsche gastvrijheid worden bewezen. De Regeering, de gemeenten 's-Gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, I)elft en Arnhem bieden recepties en djners aan; de Zeefoad- Maatschappy „Scheveningen” msgelyks, terwijl de Spoorwegen gratis treinen ter beschikking stellen. Particulieren uit ver schillenden kring blyven evenmin achter, en vreemdelingen, komende uit landen met slechte valuta, vinden welwillend huis vesting. Den laatsten dag bezoekt het con gres de Koloniale Tentoonstelling te Arn hem, en zal daartieen tgaan in een langen stoet van auto’s, tenëinde tevens een paar mooiste gedeelten van ons land te loeren kermen. Die auto’s zyn ook alweer welwil lend ter beschikking gesteld, maar mochten er nog eigenaars van auto’s zijn, die willen medehelpen, dan wordt hun medewerking aan het secretariaat der Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Jan van Nassau- straat 93 te '^-Gravenhage, gaarne inge wacht. (flat Devereux d® onoanstootolijke be wijzen moest bezitten voor hetgeen hiij vermeld had. „Ja, zij is hel kind van Percüval Clarenjonit1 sprak zij m®l ver beten woede. „Waarfom zou ik hot loochenen Gij hebt het &pel gewon nen, Dare Devereux, ten minste dit gedeelte van ’t spel. Doet? ik vraag u, op welken grond gij zoo durft be weren dat Louise de Cliartelard. haar moodier, tegen mij als hoofdgetuige zal op reden voor een feit, dat ik1 loiochen, dat ik altijd zal blijven ontkennen.’ „Madlame Mervillö aei Devereux, „is niemandi anders dani Louise *e Chatelard.” De uitroep van Hestor Ransome werd door een Wre«t van Fawhelle overstemd. „Ik wist het. ik wist het wel”, gil de de laatste. „Nooit heb ik. haan vertrouwd, dat weet gij wel madame. Zij was» een spion. Zij kwam om on» béiden in het verdierf te storten. O God, hoe moet dat alles afloopen? JamuiijT en ellen- 35 - Beweginglbos, sprakeloos stond daar Hester Ransome, terwijl ie* r spoor van bloed uit haar gelaat was gewe ken. Bedrogen. In t verderf gestort hopeloos verloren.’ Neen, nog niet hopeloos. „Giy hebt uitmuntend speeld”, zei ze langzaam, doch één punt heb ik toch gehaald, één slag heb ik gewonnen. Weet gij, wie uw vrouw is, Dare Devereux 0, indien gij ’t geweten had, zou gij dezen man niet hierheen hebben gebracht om baar moeder te laten arresteejren on der beschuldiging van moord.” Fanchette met haar vervlogen droo- me.n van villa’s en équipages. De avond e<Mtiën dier dagbtodien had dx*n rijke stof ter behandeling en du uitgevers verheugden zich reeds in t vooruitzicht van allerlei schandalen, die l.un weder een tal van lezers zou den bezorgtm. Vooral de groote wereld, aan wie eenige der 1 (xjfdpeksonen van dat dra ma bekendi waren, *zag met dubbel verlangen naar elke nieuwe tigdiiig uit. Alleen het feit, diat Vida' Carolan werkelijk van edel bloed, maar in een speelhuis was groot gebracht, gaf we ken lang overvloed van stof voor eik discours En Vida zelf? Haar scheen alle» een schoone, on- getoofelijke, bohenaardsebe droom. Zij had een moeder. Een goedie. edele, beminnenswaardige en liefdevolle moe der. aan wier hart zij onbeschroomd kon rusten,, wie zij met de zoetste woorden mocht streelen. (Slot volgt). de. Honger en gebrdk.” „Stil”, riep de man in t gerecht met strengheid. „Itoud uw mond. En gij, madame, zijt gij eiadielijk bereid om 'mij te vijgen?” „Ja, ik ben bereid zeide Hester Ransome. „Dare Devereux, denk er aan, dat de laatste katart nog niet is ui {gespeeld. En weder zich tol oen eomwissaris richtend „Is liet mij VCTguPd een oogenblik in mijn slaapkamer te gaan Gij kunt mijnentwege de deur zoover mogdlijk open houden.” „De kamer heeft slechts één deur zeide Ixniise Claremont, voor de eer ste maal sprekend, en zoo werd aan lichter Rjunsome de gevraagde vergun ning verleend Spoedig daarop keerde zij terug, gekleed' om te vertrekken. FancfoeHid weigerde eerst om naar meeuteres te volgen, doch op een wenk van deze, gehoorzaamste ook zij, niet zonder den ontmaskerden graaf de Ia Ghaux me* «en vloed van scheldwoor den te hebben overladen. Die arme Het Congres van de Union der V olkenbondsvereenigingen te ’s-Gravenhage. Van 30 Juni t/m 7 Juli aA zal te ’s^ira- venhaige samenkomen Ihet jaariuksche con gres van de Union Intemationuie de» Aast- ciations pour la Société des Nations en men dü is en welke vereeniiginigen het omvat. Er is in Nodenland «ie Vereentgnng voor Voiken- bónd en Vrede, de centrale organisatie, die. tracht, voorzoover dilt nog noodig is, eiken Nederlander in kennis te stellen van den arbeid van den Volkenbond' en op te wekken om dien arbeid te steunen. Ziulke veneei.i- gingen zijn er in by kaïns alle landen, die lixl- zyn van den Volkenbond. En het zijn deze vereenigmgen, die tezamen de bovengenoem de internationale Union vormen. Die Union komt een® per jaar in een congres samen, en nadat zij, sedert haar oprichting in 1919, bijkans alle beilangryke steden van Europa had bezocht, meende men terecht, dat in het voor Nederland zoo bij uitstek internatio nale jaar 1928, Den Haa«, de stad van het. Vredespaleis, niet mocht worden overgesla gen. Zoo komt dus «leze Union dèr Volken- bondsvereenigingen voor een week in ons land samen. Haar beraadslagingen, waartoe het gebouw van de Tweed|e Kamer der Sbaten-Generaal beschikbaar is gesteld, zul len zeker belangstelling hebben. Daarbij dient men zich te bedenken, dat de taak van deze Union uiteraard een andere is dan die van elk der afzonderlijke viereenigingen in het eigen land. Immers, «Ie nationale ver- eenigingen kunnen rechtstreeks op den Vol kenbond zelven geen invloed doen gelden; haar taak is het de openbare meening in het eigen land wakker te schudden, en even tueel bij «ie. regeering van het eigen land, indien dit noodig is, meer activiteit in Vol- kenbondsrichting te ontwikkelen. Maar «Ie Union, samengesteld uit de vereenigingen van alle landen, kaft en moet mvioed oefe nen op den Volkenbond zelven, moet «lezen ertoe brengen om vraagstukken, «He nog ging vinden en in den iRussisoh-Japanscher. E oorlog kreeg hy zijn groote kans. Aan de zyde der Japanners streed hy met Mamlsijoerijsch vrijcorps. Na den oorlog trad Tsjang in den mili- e’ tairen dienst van China, waarin hy K zoorlanig onderscheidde, dat hy in '1911 tot gouvemeuT van Fengtien (Mandsjoerye) I werd benoemd. Tsjang Tso Lin ging toen F door voor een aanhanger van Joean Sji Kai, den eersten president van de republiek China na het verjagen van de Mandsjoe- «lynastie. Toen echter bleek, dat Joean Sji Kai in het geheim, met behulp van zijn ge neraals, pogingen deed om die monarchie, te herstellen en zichzelf tot keizer te doen uit roepen begon Tsjang aan de organisatie van een leger, eerst op kleine, maar later op uitgebreide schaal, en liet ten slotte heel Mandspoerye belastingen voor zyn legerorganiaatie opbrengen. Van dien tyd af ongeveer dateert Tsjang Tso Lins actieve en agressieve optreden. Na den dood van Joean Sji Kai ondersteunde hij in 1917 maarschalk Toean bij het onder drukken van een monarchistischen staats greep, <lie.n generadl Tsjaftg Hsoen op touw zette. Toean benoemde hem uit erkentelijk heid tot gouvemeur-generaal van de drie Mandsjoerysche provinciën, hetgeen gelijk- nooten spoedig na 1m r amdeomst m Wailea met dé „Frie» ghip’’ is opge- Htegtai naar Soutfiamptau, is daar be- k hiarteiBjk ioe- getoucniu i nter ÉMw scheidbne Amerikanen, waaronder de Aiiiierikaansohö domui, werden de vliegers toegejuicht dioor de passagiers van een Nederlaaidfech schip enz fl® matronen van drie Chileenwche tórpe- «tojagers, die zich op diet brug hadden verzameld. Het gdloei dier sirenes van de in die haven liggerndei stoomschepen overstenude het gejuich dier duizenden personen. De aviateiurs werden ont vangen d'oor de bufgOmeeeteres van de s.ad. Gisteravond miss Kastaart per auto in het Hydepark-hote® to Londen algen stapt, waar zij door dia saaiiugestroom- de loenigte enthousiaat werd toege- juiclit Stultz en Gordon kwaJmen, bij na ongemerkt, eenige minuten later aan. Miss Earhart, de eerste» vrouw die erin slaagde de Oceaanvlucht te vol- ^reugen, staat beikendi bis een uitmun- IW, rustig wikkend en wegend, avi- atrice, die in 1923 haar irtterniationaal brevet verwierf en in del jaren daarop zi.ch vioortdlurenifl ipeet bekwaamde. Het hoiogtereeord, voor vrouwen 4700 Meter wis( zij eveneens haar naaim te brengen. NOORWEGEN. Op zoek paar Nobile. Guilbaud en Amundsen. Noorsch Telegraafbureau meldde gisteravond uit Oslo: Men heeft nog steeds geen berichten ont vangen van de „Latham”, het Fransche vliegtuig van Guilbaud, die Maandagmid dag te 4 uur met Amundsen, aan boord van Tromsö naar Spitsbergen is vertrokken. Noorscre vliegers Riiser barsen en Lüt- FRANKRUK. Een Vryspraak. Een kermisreiziger, die zijn maitress-e vermoord had, is «loor de jury te Parijs vrij gesproken. Het klinkt hard, maar het ia minder hard dan het lykt, want zoo ooit, dan waren er in dit geval verzachtende om standigheden. De beklaagde was een zoon van nette boerenouders. Hy had een Vak school afgeloopen en was opzichter gewor den bij den waterstaat Toen hy te St. Omer geplaatst was leerde hij Yvonne B. kennen, een gevallen vrouw, die hy tradhtte op te heffen. Geiyk zoo vaak het geval is, geschiedde juist het omgekeerde en trok Yvonne hem neer. In drie jaar tyds maakte het paartje 50,000 francs op, die de ouders van den jongen hem toezonden. Ten slotte exploiteerden zij een werptent en huisden in een woonwagen. Yvonne maakte al het geld op, dat zij machtig kon worden. Zij gmg met andere mannen uit en als zy thuis kwam, schold zy den jongen uit en sloeg hem. Deze bleef steeds hopen op een terug keer van zyn geluk, totdat, verleden jaar 3 September, op een ochtend, dat weer van een braspartij terugkeerde, Yvonne hem met een schaar te lyf ging. Eerst liet de man zich mnshantlelen, maar toen hem toe vallig een byl onder de hand kwam, pakte hy die op en hieuw in het blinde weg, totdat de vrouw levenloos aan zijn voeten lag. Met een scheermes sneed hij> haar toen den hals af. Het lyk verminkte hy en pakte hy in twee zakken om 'het te verbergen. Zoo vond de politie het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1