h blad. *1 i' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ÜO.TI8798 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen rui i' anten D« Kabinetscrisis in Duitsohland. ’i r„ i U: i, Donderdag 21 Juni 192887» Jaargang BERGAMBACHT, BERKEN WOU DU. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Nieuwe Al die zich met ingang v minstens 3 maandfen SCHE COURANT NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. KEUILLETON. HEIJDEN, Gouda be- gekregen op liet oogenblik niet «ie goed verliep. Radüsj bevindt zich reeds beschouwd. men lijdt. ermogen. i leelijke lts voor ingeving. Na het ten - en ïrdwijnt. geneesmidde- e vragen aan n de Medicij- ote Markt 7, n met bloemen auto langs et digde, een dochtertj r van VER. STATEN. Nog geen Oceaanvlucht van Misa Boll. kuiss Boil heeft medogedeetd, dat zij de Üoeaanvluoht, die zii van plan was een vu n be- ere gevallen. illige at- n arbeid Lmerika. TJES in den ELDEN kunnen H soorten HA AH- «kielen voor 21 lekken ontslaan et of te droog I MAANDAG en PTERDAM. naar. 4 I dan de 'abletten risschen ling en liezen. JEN. obilé bereikt. uitrustingsstukken Van Amundsen bericht. uur is majoor Bb«y opgeste^cN) Btoiie te zoesen, hom gelust ue generaal! en zijn. Nog vele moeilijkheden. vormt, de hervormingen by de rykfweer, de amnestie, de bouw van een nieuwe pantser kruiser, enz. Het zal een heele toer zyn op dat stuk van zaken de puurtyen tot elkaar te brengen en er zylnl zelfg pessimisten, die beweren, dat ovar deze kwesties wel tot Kerstmis kan worden onderhandeld. En het is <le vraag, of tegen dien tijd de weg voor een vergelijk is gebaand! Onder deze omstandigheden is het te be grepen, dat Hermann Müller, de sociaal democratische kabinetsformateur, het .raad zaam acht om vandaag aan de kopstukken der partyen, die voor de regeeringavorming in aanmerking komen, al vaat maar het programma voor te leggen van het kabinet, dat hij denkt samen te stellen. De lange duur der crisis maakt sommige *Duitschei'B al ongeduldig en uit de kringen van dezen gaan dan ook al verscheidene stemmen op, dSe Hermann MKiller den wenk geven niet langer te treuzelen, de beman ning aan te wijzen van het regeerimgsschip en onverwijld daarmee in zee te steken. Er kunnen dan wel wat politieke buitjes komen, maar misschien is het vaartuig zoo zeewaardig, dat het de kracht der elemen ten kan weerstaan. M. a. w.: er wordt by Hermann Müller óp aang'edrongen aan de omstandigheden over te laten ,of de nu nog bestaande meenanigsversehiHen >al dan niet de stabiliteit van het kabinet, waaraan hij het aanzyn moet geven, zullen aantasten. Ónmogelijk is het niet, dat Hermann Müller ten slotte tot dezen noodsprong zyn toevludht zal moeten nemen. Of zal hy na eenige dagen voor de bean door Hindenburg verstrekte opdracht bedanken? Ook dit ia een eventualiteit. van 1 JULI voor a op de GOUD- abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij- nemde nummers GRATIS. ’t Is zomeravond. Hand aan hand zitten man en vrouw in een venster bank eten prachtige^ hemel bij het on dergaan der zon te bewonderen. I Zoo is dan sprak Wj, haar liefde vol in de groote, doukere oogen sta rend, „alle schaduw uit ons leven ge weken en alles goed' en lield’^r gewoe de. Zijt ge gelukkig?” ,,Ja’ kwam het van haar lippen ..want, je hebt me lief en je nebt mij alles vergeven. ..Is liefde”, vroeg hij met zaligen lach’op het edel gejaat. „is liefde niet in staat om vergiffenis tf» schenken voor «on fout die allèn uit liefde be dreven Werd?” EINDE. 56 - ’t Spreekt van zelf, dat Louise Cla remont zich niet meer van haar kin deren scheidde. Tot bet laatst toe bleef Hester Ran some met bet dreigende lot in het strijdperk. Zij had gehoopt, dat haar zaak naar de Fransehe rechtbank zou worden verwezen, omdat denjoordop Fransd)| grondgebied was geschied 1 'at gebeurde eichtetr niet, omdat beide partijen Engelsche onderdanen waren. Alle hoop op de in Frantarijk zoo eel vermogende versachtende omstandighe dien was verloren. Bovendien kon ook in Engeland de „trouwe FaWchette” als getuige tegen haar meesteres wor- den gehoord en die vrouw verzuimde ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de beiorging per looper geschiedt. Franco pér poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. te. Ileekzucht Maag of zwaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- e ziekten van niet om de (oegevendlieiidl dur rechters voor zich in te roepen, terwijl hel haaf duidelijk was voorgehowton, dat haar doel het best kon'bdreikt wor-'en met een volledig verslag te golven van ano daadzaken uit het leven van Hester Ransome. De dbg, waarop de zaak in ’t open baar behandeld' wer', was regen- en nevelacht g, maar ge*m noodweer had' de nieuwsgierige menigte uit de ge recht szwia-l kunnen houden. waarvan zelfs elk hoekje met menscheti was gevold. Hester Ransome, in ’t zwart gekleed, meestal met de armen over de borst, monsterde het opgekomen publiek met vermetelen oogopslag. Hoe slecht dié vrouw ook was, aan moed ontbrak haar niet. Zij wilde die gapende me nigte het genot niet schenken om een berouwvolle zondares te-aanschouwen. Fanchette wierp zij enkel een blik van verachting toe, welke blik met dom en onbeschaamd aanstaren deze bominnenswaardige persoon antwoord werd f De eerste getuige, die gehoord werd 80UDSCHE COURANT. I zwaargewonde officier beweken. Fe» dier gewonden verkeert nog in levens gevaar. Den andere hoopt men te redden. De nieuwe Speaker van het Lagerhuis. óapt. Fitzroy, de nieuwe Speaker van het Engelsche Lagerhuis, is met plechtig ceremonieel geïnstalleerd. DUITSCHLAND. Een geestdriftige ontvangst van de „Bremen”-vliegers te Berlijn. be Bremen’’-vliggeirs zijn gireren nfliddag te Berlijn aangekomen en op hel vliegterrein 'lempelhoi het eerst verwelkomd) oor een jong meisje, den vliegers bloemen aanbood en hen daarbij toesprak als „Onkel Koehi, Onkel Fitzmaurioe, Onkel Hünefeln’ Daarop begroede hen vice-Rijksxanee- iier Hergt namens de regeer mg en burgemeester Boess namens de stad Beriijn, Nadat ook de gezanten van Amerika en Engeland in net Duitsch redevoe ringen hadden gehouden, nam Köhl het wpoiU namens de vliegers, hr brak echter zulk een gejubel los, dat hij bijna niet aan het woord' kon ko men Köhl verklaardle. een diergelijke ontvangst noch verwacht, noch ver diend, te hebben. Hij en zijn kamera den brachten God dank voor het ge lukken van hun tocht en gaven uiting aan de hoop, dat de brug door de lucht van Duitsdhland naar Amerika via Ierland, welks beste piloot bij I was de Fransche poilttoagent, onwi wiens toedicht het lij. van Percival Claremont uit de Seane werd gehaald. Daarop kwant Dare Devereux die verklaarde, hoe het vermoeden van moord bij h >m wak opgekomen en wel ke stappen hij had gedlaan om de be-, wijzen voor dat vermoeden bijeen te brengen. Vervolgens kreeg ookter Gifford West het woord, dio gebi gde op dien en dien datukn een lijkschouwing te liebben verricht en in ’t lichaam de sporen van vergiftiging te hebben ge- vionrien, veroorzaakt door een meng sel, waarvan hij de hoofdbestandidee- len kon opgeven, zooals hij die inder tijd had geschreven in het „visum repertunu” thans behoorendie bij de stukken van overtmiging in het rechts geding. Verder moest Louise aarömont ver- meldJeti, hoe zij zidh, en met weik dool, had aangesloten bij Mrs. Rus sell Iwe 1 tare Devereux haar de be hulpzame hand had geboden tot be reiking van dar dtoel en boa afij einde lijk bij de nachtelljke huiszoeking het „Krassfn” hoopt mor gen Bergen te bereiken om kolen ie laden. liet Finsche vliegtuig is mgetwhgept op het stoomischip Marita”, dut he- dennamiddag naar spitsbergen ver trekt. atgevaardigden werden eveneens gewond. De president van den Ministerraad stelde den koning op de hoogte van de tragische gebeurtenissen. De koning, die hevig ont roerd was, gaf last tot het zenden van zyn deelneming aan de families der afgevaar digden. Hy begaf zich persoonlijk naar het ziekenhuis om kennis te nemen van den toe stand der gewonden en hun beterschap te wenschen. Paul Raditsj is eenige malen minister geweest Hy heeft indertyd o.a. zyn bemid- delinig verleend om Steven Raditsj’ terog- keer in de politiek moigeiyk te maken en dienst gedaan afo bemiddelaar tusschen zijn oom en Pasjitsj. De moordenaar Ratsjitaj liet zich kalm in hechtenis nemen. Anderen beweren «lat hy door de andere afgevaardigden zou ge lyncht »ijn, dodh hiervan ie geen bevesti- ‘ging te verkrygen. De ministers hefaben oiuniddellyk een mi nisterraad belegd en maatregelen beraamd tot handhaving der orde. Om het parle mentsgebouw rs een cordon gendarmerie sa mengetrokken, daar men demonstratie.» vreest. In de stad heerscht paniek. Het be stuur van de Kroatische boerenpartij wil een proclamatie tot de Kroatische bevolking richten om deze aan te sporen haar kalmte te bewaren en haar te waarschuwen tegen provocaties. Hoewel de eerste berichten luiden dat Itaditsj gedood zou zyn, is nader gemeld, dat Raditsj ernatig gewond ia De lyfarts <tea konings verrichtte een opera toe op bem, “’**r<MV-'***» uiuuiillui n llV/JL/JCAJFAV/1. V Iialv, l)xzi3JCk.xzVFL p VIv»VJL/luXVJKKb., ALA2U3XJLVJOV'JLJLXy 1TXvUXVL/lVUvlAAj xuvuikvrxi ---- I -- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den besergkring) 1—5 regels L30, elke regel meer 0J5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels L55, elke regel meer 0.80. AdvertantMn in het Zaterdagnummer 30 tt bijslag op den prya LiefdadigheidMdveitentiiSn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels Z05, elke regel meer 0AA Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentikn en ingezonden mededesiingen bty contract tot aeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataraimte. Advertentün kupnen worden ingezonden door taaoebenkoinst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór ds plaatsing asa hst Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Dikwijls wordt een lucifer aangeboden in de hoop er een bosch voor terug te krijgen. ■‘«■IK1 HET GEHEIME SPEELHOL X (Naxfruk verbedwl bealuit nemen aangaantdie tiaar toekom stige plannen. BELGIE. Uitbreiding der staking. Lossen van goederen in Nederland. De staking dier Airtwerpsdie iiaven- arbeidera feeft zich nog uitgebreid, daar dg voormannen rich bij jie sta kers hebben gevoegd De polite arresteerde verschillende stakers wegens het injbreuk ma'-'en op de vrijheid van arbeidien. ZUID-SLAVlë. Een bloedig tooneel in de Zuid-Slavische Kamer. Paul Raditsj ernstig gewond. Volgen» een me<ledeeding uit Belgrado is tiet gisteren in tie Skoepwjtina tot een groot tumult gekomen. 1 liasjitej, een Montenegrynech afgevaar digde, leverde hevige critiek op de opposi tie'. Hierop ontstond tumult. Er ontwikkelde zich.een conflict tusschen tien spreker, die door zjjn partijgenooten went ondersteund» en bepaalde letten, van de oppositie. De af gevaardigde Iwan Pernar, een volgeling van Raditsj, richtte tot Rasjitei persoonlyke be- leedigiingen. Het tumult wend een hetsch kabaal, met het gevolg dat de zitting moest worden opgieheven. Op hetzelfde oogenbhk trok Rasjitsy een revolver en schoot in weerwil van alle pogingen om hem dat te beletten verscheidlene kogels in de richting der oppositie. Haul Riulitsj, een neef van den bekenden Kroatische» boerenleider Stefan Rad itsj werd getroffen. De afgevaardigde» van de boerenpartij dr. Pymar en dr. Basaricek werden zwaar gewond, nog enkele an-lerc hiérbij voorsteld (I pmgeroep) steeds hAonter zou wordefl loeai het op de? a rode gevolgde stormuchtige apptafte «enigszins be daard) was, hield oók Fitzmaunce een korte rede in het fengdsefa, waarna von Hüneteid, erop kees, dat het npeis- 'je. diet den vliegers ntoqmen overhan digde, een dochtert> is van den mi ll iöier ia Mi rector vanghet rijkHmjn'istö- rie van erkeerswefon, die self als vlieger de orde lfPour Ie Mér te heeft verdiend. WiMwillen. het vader land dienen zonderjonderscheid va» partij, aldus von IffiAiqreld. Onder enllliou^iasta toejuichingen je- d) de vliegers in en kransen versierd publiek. BINNENLAND. De reis van H. M. de Koningin en H. K. H. de Prinses. Naar het tand der middemacht-zon. Blijkens- een door het Nederlandsoh Uorrespondentiebureau voor Dagbladen in Den Haag ontvangen telegram, zijn de Koningin pn Prinses Juliana met hun reisgezelschap gistere» te Abisko ui Lapland aangekomen. Het ^eer ir prachtig. De Poolcirkel werd te 1.10 Nedorawisclie tijd bij ach Iterendan zonneschiijii gepasseerd. Laplandi is de naam vau de meeat noordelijke provincie van Zweden, grootendeels ten noorden van oen pool cirkel gelegen, terwijl de meest noor delijke electnsahe' spoorweg door deze streek loopt. Dit is het land van de machtige gjetschers, re-uaachtige berg meren, van do hoogste bergketens en grootste watervallen des ianus. DO berg KebnOkalise ie 2.123 meter hoog, het Tornetriick-meer heeft eeue opper vlakte van c.a. 600 j i.M.2, de Har sprenget-wateirval is 74 meter boog en 2% KM lang en de Store Sjöfallet is 40 meter hoog en ^70 metar breed. Ijapland te he< land der .Middernacht Zon gediurendie veiracheiderte weken in het midden van den zomer n.m. van jegin tot midden Juli gaat de zon niet oiwlter Hier Is e«n der rijkste ijzereTlSrdistrieten der wereld gelegen Omiuetelijke hoeköeHlheden erts liggen in de schoot der aarde, te Kiruna en zelfden man met trotschheid naar bet hoofd haj geslingerd ,„Moet het een strijd wordieo op le ven en dood? Goed. We zullen zaen, wie van ons beiden als overwinnaar uit dien strijd zal optreden, gij of ik? En. schrikkelijk was het antx oord, ’t welk in dit uur op dece vraag werd gegeven. Wanneer zal de Duitsche kabinetscrisis wonden opgelost? Dit is de vraag, die me nigeen zich stelt, nu dag na dag verloopt, zonder dat vorderingen van beteekenis wor den gemaakt. Er wordt onophoudelijk on derhandeld, geconfereerd er. gemarchan deerd maar een resultaat bleef tot dusver achterwege. Een bericht uit Berlijn wil de mensch- heid wel een hart onder de riem steken door mede te deelen, dat <le niet-overwonnen moeilijkheden wel-is-waar niet verhedime- lykt kunnen worden, doch dat de vooruit zichten met betrekking tot de samenstelling dór regeering met vertrouwen beoordeeld kunnen worden, doch aan een dergelyke vaststelling heeft men niet veel. Wy wor den er n.l. onkundig over igelaten, waarop dit gematigd optimisme berust. F-r'bestaat, zoo laat men dóórschemeren in het tele gram, dat een bemoedigenden, opbeurenden toon aanslaat, by alle partyen de wil om tot overeenstemming te komen, doch men krygt den diwhmk, dat die wil slechts jn zoo verre aanwezig is, dat de andere partyen, waarmee wordt onderhandeld, het eerst over de brug moeten komen. De geschilpunten, die de partijen, waar uit de nieuwe ministers moeten worden ge- recruteerd, verdeelt, zyn van zeer verschil lenden aard en betreffen niet alleen den eisoh der Düitsche Volkspartij om ook in de Pruisische regeeringscoaJitie opgenómen te worden, hetgeen Centrum en Democraten zetels kan kosten, maar hebben evenzeer betrekking op talrijke andere, veelal zeer netelige aangelegenheden. Wy noemen slechtg de schoolkwestie, die een twistappel tusseben Duitsche Volkspartij en Centrum BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. Een geheimzinnige moord. In het dorpje Grange aan de rivier de Derwent, dicht bij de beroemde watervallen, is de Chineewdie uoHer Irtjoen Ji-miao, uit HöngKong a.koni- Atig gearretWemi, bewohujajgdi van moord op zijn jonge vrouw. Het jonge paar kwaun Maandag uit Edinburgh in het dorp aan. Zij sche nen pas getrouwd en zeer gelukkig. De vermoorde vrouw was een Ooster- sche schoonheid. Zij was zeer elegant en kontbfflar gekleed. WoHnwiagmor gen Is tiaar lijk gevondien op de rot- tsen in de vallei, waardoor de Derwent stroomt. De vrouw was met een gor dijnkoord gewurgd, det viermaal rond1 <iaar hals was gewonden. Gisteren was het paar uitgegaan voor een wande- lin en de man keerde na ongeveer twee uur alleen terug. Ongeluk bij een militair saluut. Een Litausch kanon gesprongen. isterochtendi is de Engelsche krui ser Canterbury in de haven van Me- !mel binnengefoopen. Bij het loseen van saluutBchotein door die Litaiusche artil lerie, gebeurde er een ongeluk. Na (het derde schot ontplof het kanon daarbij werden een Qfficiejr en twee soloten zwaar en twee personen licht gewond'. Hedenochtend! zal een, tweedle Brituch oorlogsschip Memel bezoeken. Volgens, een later bericht is de Nolfile, maar hÜ Staagde er ook toen niet in de plaats te vindfen. Van Amundsen geen nieuws. Over het lot van Amtifnoaen en Gull- baud is nog niets met zekerheid be kend. De geruchten, dta-l hun water vliegtuig zich ten Noorden van Spits bergen bevindt, zijn tot nu toe niet bevestigd. Van Kingsbay zelf is geen enkel bericht hierover ontvangen- Men maakt zich over het lot van Amund sen zeer ongerust. Madtialena heeft order Amundsen op te sporen. De ijsbreker „iMalygin” kan niet verder. Du Russische .ijsbreker „Malygin,’ is op ongqveer 20 rniijl ten Westen van Hoopeiland aangekomen, dloch kon niet verder varen Men hoopt niet eew der vliegtuigen een poging te doen direct naar Nobile te vliegen. Do slechte toestand van het ijs en de sneeuw maakt een start en een daling echter zeer gevaaHilk en ook die tem peratuur werid mee. I >e ijsbreker N00RW1 Maddaiena heeft I Proviand en I neergelaten. 4 echter nog gee| L wiep morgen te ai viacktatena ,an txini om naar generaal J e«i iiU’erdOMu is hetl verbhjilpiaats vair aef| loigenooten te ontdekt naar haalaielijlK opgestegdn zonder eenig spoor te ontaeKkeni.. Toen hij weer onverriditerzake op tie Citta de Mila no terugae ‘Td<e, besloot men een draad loos, toestel, goiijk aan «at van Noodo mee te nemen oam Jeoodoende met No- bido m geregelde verlbjiniding te blijven. Zoo is net gejukt de verblijfplaats te ontdekken en proviand on andere door Nobile gejvraagde artikelen neer te laten Nobile heelt reeds draadloos geant woord dan hij de jMfcetten in ontvangst hwft genomen. Nader wordt draadloos geseind De radio-telegrammen van Nnöüe hebben de oude sterkte teruggekregen zoodat men kan aunnenuen dat ij thans de nieuwe accus door Maddale- na naar beneden geworpen, gebruikt. Het naar beneden werpen -er uit rustingsstukken geschiedde van een hoogte van c.a. 50 meter boven het ijs. Maddaiena kon niet landen, zoodat hij naar Kingsbay moest terugkeer en zonder met Nobile in directie vdnoin- dinij te zijn geweest. (Behalve gewe ren en amnifie zijn ook levensmidde- llen, sigaretten en brieven met instruc ties naar beneden geworpen. “itaddalena verhaalde dat hij 5 vol komen gezonde menfichien getfen heeft, die gebaren imaakteo en het neergooi en van het materiaal afwalchtten. Lairsen, wiens watervliegtuig geen radio heeft, wilde, zoodra hij het re sulltaat vernam van de vlucht’ van Ma dalena, met een bewwiderenswaardige t'olharding opnieuw op zoek gaan naar onder recept voor een vergif had gevonden, dat thans was gevoegd bij de stukken van overtuiging in het reditsgeding Eindelijk werd Fanctiette voorgeroe pen niiet haar zoo zeer verzwarend» getuigenis. Zij bevestigde in baar ver klaring ook de omstandigheid, dat zij voor ’t begaan der inlisdaad van het voornemen kennis had gediragen e” dat zij na t volbrengen van de daad tegen een „tegemoetkoming” haar metMeres was behulpzaam geweest om het lijk van den vermoorde in de rivier te wdipen. Hoe verder de behandeling vorder de, des te rnandtr hoop verbleef er aan Hester Ransome. In het vonnis stond dan ook ver meld „Moord met voorlbedachten raad” Toen de uitspraak werd gedaan ont moetten de oögen van Hester Ranso me, die van haar tegenstander. Dare Devereux, maar in de zijne»1 lag noch zegepraal, noch blijdschap over haa- val Slechte haar eigen woorden sne den haar door de ziel, de woorden, die ze ruim vijftien jaar geleden “n 80810S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1