J Ki h B Y Zn. OEN r- 0, 3.D. l van wetenschap-A nsteliing, dat del doodt en de huid I proefflacon zal UI CRHEID lamsvormen door D. ft. ERSCHE KRACHTPIb iVonderbare Bustes. Ooï en zwakken. Bekroond es en eere-diplomz’i. h pond toeneming. Gega* jk. Door Artsen aanbe- Vele dankbetuigingen, n 100 stuks 8-50, 200 a thuis onder rembouri n postwissel. 99‘k w NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho* 16797 Vrijdag 22 67*Jaargang i 1928 eekbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUDLIETON. ff v huis naar jr en van irnaarhuis Nieuwe M die zich met ingang SÖHÉ" COURANT al Marie Antoinette. R. hoorweg. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCH< I0UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, INHOVEN, STOLWDjf, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. üfï mné's 10— fi 31.50 f inaa van Poinoare, jlken MAANDAG «V prijscour damsvaarl i 00 gil, Yvonne, xirsiar 9 „Het kan niet anders, liefste”, gaf Na den I ROTTERDAM, eigenaar. ende soorten HAAR- eeren. en middelen voor 21 cale plekken ontstaan te vet of te droog Een goed doel kan altijd door goede middelen bereikt worden. dat op spoedig’ grooten jn, waardoor RflMjgsg werd iatner var. afmen uit- (r het ver- iraties van Raspitsj en de voorstel ge- ttd van Raditsj en» optreden .n of hij wel ge- rident nam Raspitej zijn dringend voorstel voorloopig R, Amerika. DDELTJ1ES in den ERSTELDEN kunnen Koningin en martelares. in de zaal ophouden, bin een stemming, riep de 1 leider Stefan Raditsj: „fj vee zijn stem uitbrengen gevaardigde Popovitsj ai dat het nog tot bloedig komen, indien Raditsj zith niet wat beheer schte. De zitting werd dien geweldig tumult geslote De radicale afgevaand: zijnen hadden een dring daan om den geestestc te doen onderzoeken, das het openbaar twijfel we heel toerekenbaar ia. Op verzoek van den K Zeeetr. 21, Den H*af- sn kwamen voor oatiache boeren- komt het stem- De radicale af- woordde daarop, tooneelen zou mee: ;ewone Waschmacki», mines M - Telefoon No. 5811 CHARLOIS k «rliggea, smetten brand-, snij- en ver* irhaoden en roeten, we huid, huidverachil- leu, «weren, open lee mde i> en uitwendige men met Werteikem’e ria Wortelboer. oent btf do verkoop*» J* Oe stabilisatieplannen De schietpartij in de Skoepstjina. kendo Stefan Raditsj staat. Deze zelf heeft dikwijls op de regeering aeer scheiipe kri tiek geoefend en deed dit niet steeds in par lementaire bewoordingen. Zoodoende ont stond in de Skoepsjtina een niet bepaald frnsche en gezellige politieke atmosfeer en van de zijde der radicalen is aan den voor avond van den aanslag Stefan Raditsj zeds toegevoegd, dat diens houding hem wel eens het leven kon kosten. Deze woorden behels den een bedreiging, die de geprikkelde af gevaardigde der regeeringspartg in daden heeft willen omzetten. In zijn opzet is hij, helaas, grootendeels geslaagd. Uit de talrijke berichten dienaangaande toch blijkt, dat Punica Rasjitsj in een vlaa-< van opwinding talrijke revolverschoten, heeft gelost op partijgangers van Stefan Raditsj. Deze zelf werd, we zeiden het hier boven reeds, door een kogel getroffen, doch bracht er het leven af, al moet zijn toe stand, hy is lijdende aan suikerziekte, voor al wanneer zich complicaties voordoen, niet onbederikelijk wanden geacht Het vliegtuig van Amundsen had benzine aan board vojdoende voor 30 uren vliegen. Nobile, wiens dmaadlooze berichten zoowel ih Tromso als op de „Cita di Milano” duide lijk konden worden verstaan, heeft nog steeds geen melding gemaakt van de aar. komst van Amundsen. Waarschijnlijk is hij dus by de Noordkaap of Amsterdam-eiland geland. De onrust wordt eemgsziny getem perd door de omstandigheid, dat Amundssn gewoonlijk niets van zich laat hooien, vóór hjj zijn doel bereikt heeft. iDe bestuurder van dé „Uipland”, de piloot Nilsonn, had in Tromso een onderhoud met Amundsen, waarbij Nilsonn had gevraagd, ot hij zich bij zijn vlucht naar Spitsbergen bij Amundsen kon aansluiten. Amundsen heeft hierop evenwel geantwoord, dat hij zich aan niets kon binden; men concludeert hieruit, dat de ervaren Poolvorscher zich een bijzonder doel heeft gesteld. Ook aan een der bladen hier vestigt er naar aanleiding van het verdwijnen van de „Latham", het vliegtuig met Amundsen aan boord, de aandacht op, dat Amundsen in een particulier onderhoud vóór zijn ver trek had te kennen gegeven, dat hy z.ch speciaal interesseerde voor dat deel der be- EERSTE HOOFDSTUK,. Voor de klein®, vriendelijke woning van Etienne Mouron stand in de avond schemering een jong paartje te fluis teren Hèt huis was voor het oogen- bl k geheel vcriaten. zij wisten liet ?ei den. en nergens in den omtrek viel een ander menschelijk wezen te be speuren maar toch spraxen ze heel zacht. Was hét omdat alles in hot bosch van Meudon zoo indrukwekkend stil was op dat uür. ondat zelfs de vo gelen des wouds hun lofliederen ge staakt hadden en de aarde als een groot wierookvat was géwordén, zijne geuren tot den Allerhoogste zond Neen, want zij gaven zich daar g®en rekenschap van maar uit het de jongeling ten antwoord. ..Ik mijn eigen weg, den onze, door' heb J et leven te banen* en dat valt niet ge- makkelijk irt deze dagen, ais mien geen enkelen beschermer heeft uNa den dood' mijner ouderte mdfcst Ik geheel op eigen krachten reketoten; mijn ootn gaf mij een dakkamertje en brood, meer ook niet, ofschoon hij geld ge noeg had maar tniswehien had hij hart stegen woorden op, die eten sour dine op de stem plaatsen, die woorden eener grootte, heilige, eerste liefde. Als men later geleerd heeft die luide te herhalen, voelt het hart zoo warm niet meer. De liefde heeft dian opge houden een tempel te ziin. waarin men slechts aarzelend en vol dl’ep ont zag binnentre«dt. terug. Woensdag knalden de Paul Raditsj gedood en S gewond. I f100.- t i e De „D. Allg. Z." meent, dat de voorge schiedenis van het gebeurde erop wijst, oat de revolverschoten niet geheel apenbaar zijn gelost. Toen Dinsdagavond de regeeringspar- tjjen die zich anders niet in grooten getale Jeugd is altijd schoon hidr was zij dat meer dan ooitwant liefelijker verschijning dan Yvonne nouron kou men zich niet voorsteden. Haar groote donkere oogen waren steeds van een lach zonder overmoed vervuldi. Bruine krullen onilijstten een warmgetint ge laat en hare gestalte was zoo oeval- lig, dat zelfs haar vpder, die vele ja- ren te Parijs had docrgebtacibt, van oordeel was, dat men Jang zou moeten zoeken eer men een meer volmaakte Vrou|wenfiguur zou vinden En Etien ne .viouron bezat een kennersoog want hij was een niet onverdiieinstelijk schil der, al had zijn karnat hem» niet rijk gemaakt. Na den dood zijner ivrouw had' bij at huisje laten bouwen en zich al daar geves.igd met zijn ednig kind>. Hij moest dien ganschen dag aan den arbeid zijn en Parijs deugde niet voor een aan zichzelf oviergelaten meisje, dat beloofde mooi te worden. Sedert vijf jaar hadi hij zijn schat in dit stille bosch verboirgen Yvonne was thans zeventien jaar oud en haar betooverde prins had zijp weg tot haar gevonden, door al die slingerpiéiden èn btruiken des woudb heten'. He>t Schoone Ölaapptertje was onder zijne liefkoo- Zing tot het werkelijke leven ont waakt. Ook Sylvain Norbert viel aanstonds dóór zijn uiterlijk in het oa’. Hij was lang en lenig van gestalte; z;jn mat bleek gdaat bezat edtele trekkende ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.d0, per week 22 cent, overal waar de ttmorgjog per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad :{£0. Abonnementen «orden dagelijks aangenomen aan ons Hm eau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten eii loopers, den boeknandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjki geopend van 6 uur. Annunistratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Poincaré heeft gisteren in de B Afgevaardigden zijn stabilisatiepli eengezet. Poincaré spnak veel ove leden en weeg de critiek op de ope de Banque de France af, die had gestreden tegen speculanten, die den fi-anc trachtten k op te jagen, en die. thans voldoende gewa- I pend was met goud en buitenlandsche »- deviezen, teneinde pogingen om te profiitee- f ren van de onzekerheid van de overgangs- I periode te verijdelen. Bevalorisatie zou liet ideaal zijn, doch de voorbeelden van Dene- I marken, België en Italië toonden aan, welke I verwikkelingen, moeilijkheden en verliezen F dit met zich medébrengt. Het was van meer i waaide, den bestaanden toestand te stabih- .'«©ren, waardoor het opdrijven van de prjj- zen werd voorkomen. Poincaré zou van de I Kamer een votum eischen, zoo duidelijk, dat Frankrijk en het buitenland vertrouwen konden hebben in de methodische voortzet ting van die ondernomen maatregelen. Poincaré betoogde dat valschelyik wordt beweerd dat Frankrijk van een revalorisa- tie profijt zou trekken wat betreft zijn bui- tenlandsche schuld. Daar Frankrijk van Duitsehland sommen ontvangt die grooter zijn dan zijn eigen stortingen, zou het bij een revalorisatie van den franc verliezen en daar Frankrijk vele deviezen had aange kocht zou het bij een revalorisatie van twin tig pCt. een verlies lijden van tien milliard. Pioincaré verklaarde nog, dat voor het .itabiliseeren van den franc Frankrijk geen behoefte heeft aan de hulp van het buiten land. De stabilisatie had de vlottende schuld van Frankrijk reeds aanzienlek ver minderd. Alle technische voorwaarden voor da- wettige en veilige stabilisatie >wwen ver vuld op voorwaarde evenwel dat de tegen woordige financieele politiek onveraiyteid wondt voortgezet. Het bloedbad in de Skoepsjtina in Belgra do heeft in geheel Zuid-Slavie natuurlijk groote beweging gewekt. Blijkens de thans nader bekend geworden bijzonderheden is inderdaad Paul Raditsj, de neef van Stefan Raditsj, gedood, even als de afgevaardigde van de boerenpartij Dr. Bazauritsjh. Stefan Raditsj; de Zuid- Slavische boerenleider werd ernstig gewond evenals vier andere leden der oppositie. Men behoeft zich over deze gebeurtenis niet al te zeer te verbazen, daar de voort durende tumultscer.es van de laatste tijden deze uitbarsting needs meer of minder had den aangekondigd. Tuaachen de regeerings- partijen en de oppositie gaf het telkens op- I nieuw haken en oogen en verscheidene be- richten repten er dan ook van, dat de heeren afgevaardigden elkaar aanhoudend bombar deerden met scheldwoorden, terivyl ook meermalen een handgemeen niet uitbleef. Bekend is het, dat sinds geruimen tyd hard nekkig obstruct!'' werd gevoerd door de boerenpartij, aan het hoofd waarvan de be- ■■iiilnml—w De ministerraad is onmiddellijk na de ge- beurtendseen in de Skoepstjina bijeengeko men en heeft order gegeven, onmiddellijk met het gerechtelijk onderzoek te beginnen. De slachtoffers van de schietpartij in de Skoepsjtina zullen op staatskosten worden ter aarde besteld. Eveneens zal de staat de kosten dragen voor de behandeling en ge nezing van de gewonde afgevaardigden. De ministerraad heeft aan het bestuur van de Kroatische boerenpartij en aan de betrek kingen van de dooden en gewonden zijn leedweaen betuigd over het voorgevallene. Het aanbod wm xU«Bogeerin« om.de slachtoffers op staatskosten te doen begra ven is door de Boerenpartij afgewezen, het sdhrijven van deelneming teruggezonden. De Boerenpartij verklaart tooh dat zij. be wijzen heeft, dat de moord is voorbereid, en renter o-ooro-anisep-rd. mal De in auf het land, afisohen over n het parie ten de iberoe- /in Zuid-Slavië spannen GOBDSCHE COURANT. gelijk, was het beter zoo ik moest op eigep wieken leeren drijven, les geven om in mijn kieeriing en boeken e voorzien, en op dat dakkaïnertjei heb ik gestudeerd tot mijn hoofd er soms van duizelde. Nu ga ik te Parijs voortwerken, tot ik een Hinken post bemachtigd heb en ik je als mijn bruid kan komen af halen. ..Parijs ligt zoo nabij en toch ver”, zuchtte zij. „Maar ik zal je schfrijvenj heel dik wijls schrijven zelfs, en gij, Yvonne, zult mij niet vergeten, niet waar ,.Ik fluisterde zij met een lach ten glimlach ..hoe zóu ik datkkunnen. Vergeten vrouwen ooit haar geluk, hare liefde?” „Gij kent de wereld niet, of je zou dat niet vragenklonk het hoofd schuddend. ..Indien ik niet zoo vast in mijne Yvonne geloofde, zou ik als met een bezorgd hart weggaan,;, aar je bent niet als zoovele anderen jo vttder heeft je naar dat kleine heilig dom van hem ovesgebracht, voordat de giftige stadsatmteafeer jè hart kon bederven.” ..Is Parijs zoo slecht?’ vroei zij verschrikt. ..En jij gaart er heen.” ..O, door een man is da' wat. andere en buitendien, ik zal nooit een Pari zenaiar zijn. Ik Mn te Meudon gebo ren en opgegroeid mijn grootste ge not was altijd door die bossdien rond! te dbleft en nooit zal ik mij laten overhalen tot hetgeen in de groote ste- 4 -- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den besorfkring) 1—5 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 CK bjjalag ap den prjjs. Liefdadigheids-advertentiMn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen bg contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ZA Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande- 'aren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. vanaf vanaf lo.oo sijn vanaf de straat in ■an 100—, 125 klaar om op de fcht- Oudst en vertrouwdst Ier verplichting. georganiseerd. Of er een inimstercrisis uit het bl in de Skoepsjtina kan voortvloeïet binnenlandsch-politieke staibilibeit/k Zui<bSlavië, zeer tot schade vj reeds geruimen tijd veel te wj en gebeurtenissen, als thans/r ment hebben plaat» gehad, nfek ning slechts te grooter. heerscht dan ook een gdspanmen toestand en het is nu slechts te hopen, dat <le opge wondenheid zich niet zoozeer van een deel der bevolking meester maakt, dat deze op onwettige wijze het regeeringssysteem ver andert en langs revolutionairen weg zich recht tracht te verschaffen. manning van de „Itaha", dat met het luchtschip-o mlnulsel was algedreven en waarvan de toestand die meeste ongerust heid veroorzaakte. Het blad wjjst er op, dat Amundsen direct naar het Oosten moet zjjn gevlogen, waar- sehjjnljjk Amerika. De Pool-onderzoeker Hoed, die met den ijsbreker Krassin als xleskundige zal mee- gaan, zegt, dat de toestand onrustwekkend begint te worden. Zeer waarschijnlijk is het ballon-omhulsel- naar dje open zee aflgedre ven tusschen het Noord-Oost-land en‘het I-'rans Josepihsland. Men gelooft niet, dat de „Ktrassin” het vliegtuig „Latham” zal gaan opsporen, uoch de „Malygin", die zich in het betrok ken gebied bevindt, zou zich moeten gereed maken om de „Latham” te hulp te komen. Volgens een telegram uit Kingsbay aan „Aftenposten” gelooft men, dat Amundsen de „Latham” naar Frans Josephland gedi rigeerd heeft. DUITSCHLAND. Luchtverkeer over den Oceaan? Een vliegboot met 10 motoren van 5000 P.K. Naar het Berliner Tageblatt meldt, zjjn de toebereidselen voor een Duitsch lucht*) verkeer over dten Oceaan verder gevorderd, dan men oorspronkelijk aannam. Bg de Romierfabriek aan de Bodensee bevindt zich op het oogenblik een groote vliegboot in aanbouw, voorzien van 10 motoren 5000 P-K-, gemak kei ijk hinnengehaakl te kunnen wor den. Bjj onzen terugkeer, toen wg over kaap Noord vlogen, zagen wij de Noorsche avta- teurs, die zich gereed maakten om te star ten; wij lieten voor hen een boodschap val len op het dek van de „Braganza en stel den hen op de hoogte van de moeilijkheden bjj het Vinden van het kamp, zonder behulp van radio. De goederen, die thana in het bezit zijn van Nobilé, zullen hemrin staat stellen in aangenamer omstandigheden de redding af te wachten. Majoor Maddalena eindigde zijn gesprek met als zijn meening te kennen te geven, dat de andere gestrande groepen, die nog steeds niet ontdekt zgn, in de eerstkomende paar daged zullen worden gevonden. Nobilé heeft een nieuwe boodschap ge zonden met nog een Ijjst van artikelen, die hij dringend noodig heeft. Majoor Penzo was Van plan hedenmorgen met zjjn Dornier Wal-vliegtuig te starten, met deze artike len aan boord, doch het weer was helaas te ongunstig^ Zoodra het ok maar eenigazrins mogelijk is, zal hij vertrekken. Kapitein Romagna is van plan in elk ge val zoo vaak dat mogelgk is de gestramie groep van voedsel etc. te voorzien, totdat overbrenging der mannen naar Kingsbay mogelijk is. Maddalena en Penzo zullen zoo Biogelyk starten ten einde een Moiatocht te ondernemen en te zoeken naar .Zëven mannen, die met de „Italia” tyiu ?ooste»i van -Nobdé 1 JULI voor minstens 3 maanden Top de GOUD- C2LT._‘_2T 1 _ieeren, ont vangen de tot dien latum verschij nende nummers GRATIS. onder een twee maanden najw het Zuidelijk gedeelte van het Zwarte Woud vertrokken. ROEMENIë. De eciitscneiauig vau ueu A-aroonpriu». Prina Carol verzet zien. Na een bolaautHu^infe mei gegoten deuren heelt het Htrf van Appèl een openbare zitting gehouden, waarin ue president voorlezing deed ',an net vo*^ nis inzake de echtsdheinuigszaak van ex-aroonprina Carol en primes Helena Het vonnis aanvaardt net door prin ses Helena gedane verzoek tot ecm- scheriing en verxlaart bel IniweLjA voor ontbonden. tiet vonnis voorziet in liet recht lol een beroep op net nol van cassatie bjnneii een termijn van vijf ddgen. ue prinses woonue de zitting niet bij. .dr. 1‘antazi las uit naam van prins Carol een verklaring voor, waalrin eze zich tegen een echtscneaujig verzet. VER. STATEN. Gewetenlooze geneesheeren. l it een onderzoek van de New YorKsche advocatenwereeniging is naar de ,,i aily Telegraph meldt; gebleken den geschiedtmaar gij zajt een kind van Paripi en, zoo gij uaar waart ge bleven, zou je gedeeld hebben in een kring kunstenaars, die meestal luchtig met goed en kwaad omepringen.’’ Yvonne zag hem verwijtend aan. „Vader is ook een artist was al wat zij zeide. ,,Ja. maar een van de echte soort, een dichter, die steeds zulke seboone droomen droomde, dat hij een almchuw koesterde van al wat leelijk was en het ontweek, er Helst blind voter wou blijven. Hij deed verstandig je vroeg tijdig aan zijn omgeving te ontruk ken.” .,Ik begrijp, dat jij dat vindt/”, laqh- te zij weder. „Ik leef hier als op een onbewoond eiland! en als ik je met bij toeval op een van je zwerftochten h®d ontmoet.. ,.Je zult ook anderen ontmoeten Dat is mijn een ge vrees. ..Herten en vossen?” schertste 'ij. ..Ik bedoel de heeren, die er jacht op maken.” ,.O, van hen heb ie n;«ts te duch ten. Ik heb al zoo dikwijls op den uitkijk gestaan dit nieuwsgierigheid: slechts, dat begrijp je weft als z j in den omtrek waren en ik het horen geschal opvirfg maar kwamen zij ooit vpor'bij» dan wab bet als een wervel wind en kon ik hunne geaidhten mei eens ondierscheiden Zij -zijn e? nu al in lang niet geweest.” (Wordt vervolgd) BUITENLANDSa NOORWEG Maddalena’s hulp aap metgezelk Omtrent het vinden vai metgezellen worden nog zonderheden gemeld. Kap ontdekte de® morgens Vaft NoMIe. Asn eéri Hjtfl verschillende kledren opgehangen, om ile aandacht te trekken. Nobile en zijn metge zellen kwamen naar buiten en wenkte het vliegtuig levendig toe. Daar het vliegtuig r een snelheid van 120 K.M. per uur had, waren de schipbreukieUnigen spoedig uit het gezicht verdwenen. Het vliegtuig trachtte daarom te manoeuvreeren om de schipbreukelingen opnieuw in het gezicht te krijigen. Voortdurend werden met hei radiotoestel opgaven omtrent de richting van het vliegtuig uitgeseind. Na een uur zagen de vliegers opnieuw de tent van Nobile. Vóór de tent stdhdeh 5 man, zoodat de gewonde monteur zich in de tent bevonden moet hebben. Ook tihans wenkten Nobilé en zijn metgezellen het vliegtuig met levendige gebaren toe. No bile zelf kon zich vlnig bewegen. Slechts twee parachutes waren nood< om de breekbare artikelen te laten vallen. De rest van de goederen, dde wg aan boord hadden, lieten wjj uit de machine op de sneeuw vallen, en wg zagen, hoe de man nen naar de kostbare pakketen holden. Wjj zijn er niet absoluut zeker van, maar wij gelooven toch, dat alle twaalf pakketten dicht genoeg bij de tent zijn gevallen om fraai gevarmrie kin duidde wilskracht aan zijn grijze oogen ondier oe zwar- le wenkbrauwen kondten bij ©ogen blikken een harde uitdrukking aanne men maar zij blikten heel teer en zacht neer op het tegen hem aanleu- nende meisje, toen hij zeide? „Gij moet het uw vader vertellen, fcoodra hij thuis komt, da ikdi.nanoed niet had te vertrekken zon o er u nog eenmaal te hebben weergezien. Hij kent het menschelijk hart en zal mij dat niet euvel duiden.*’ ,.O, zeker niet, Sylvain, Vader is de goeHheid zelve en dan. hi* had. mijn moeder zoo lief, dat hij zulke dingen verstaat Gisteren liet hij mij nog hef kistje zien, waarin hij al haar teli- q ui eten bewaart een 'blonden haar lok, gelei geworven brietven, een arm band, een lintje, haar trouwring en ik weet niet wat al meer. Hij zou het tegen geen millioen verruilen. Maar moet gij waarlijk zoo hetel lang weg- blijven?” voegde zij er op droefgees- tigen toon bij en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1