J NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. •7*Jaargang Maandag 25 Juni 1528 FEUILLETON. - 15 Marie Antoinette. Dit blad verschijr^dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen - 1 Nieuwe Abonné’s isels voor de Jeugd. r 1 S I 1 i b B I I m I ■q 1 O 1 j| 1 go. 18799 •tabilisatia van dan fraac, k k o o l o k k aan •Jfi. Van Duiten Gouda zoo ?3, 2^29, 31, 33, 560. 710< 15, 16, 21, 26, 2Q, 30, 32, "ij (Wordt vervolgd). r iy<n tweede ook, maar dat’boseh 9WOUd een plant, neem myn eerste r, en ik word een deel van een Koningin en marte|ares. 1 franc, het achtste ijetten van de ka- op het oogeriblik de amortisatiekas ’en ttfsschen P Frankrijk en de amortisatie- V aingen van de raadsels week. >at West, thuis best, hy wakker wordt, rp, drop, dor, dop. PÖ- letter JT. ng van 1 JULI voor iden op de GpUD- T abonneeren,' ont. lian datum versohy- ÖRATIS. die zieh met ingan minstens 3 maand SCHE COURANT vangen de tot dit nende nummers f Bingen van de raadsels van vorig» tUBRIEK- i In de Damclub „Gouda", ewag 23, lokaal der club ld over igen 18 an het mhoek hugel rwam ver- 12,23 mid- 197 Iden uit het kabinef- i geweend? Ver- uiitkomen, in ver ste beteekems, zal minister déél uit te Mochten van de zijde der Duitsche Volkspartij of van Stre- senttann zélf daartegen bezwaren bestaan, dan zal een sociaal-detnocraut belast wor den met de leiding van buitenlamlBche za ken. Het is Breitsdiewl die d*n waarschijn lijk zal worden aarfgwfezen. naai- men weet, de oplossing der crisis voor onbepaalde» tijd tegengehouden. Een vraag, die in verband met de houding van genoem de .partij onimddéU'ük malt, i» deze: zal, nu de Duitsche VoikspOrty zichzelf den weg naar de regeerimg voópert, haar lid, die Duitsche minister van Auitenlamlische zaken Stftjsemann, thans ook i Hermann MiUler wonfen schillertdé, berichten laten banj met zyn interaafiiona worden verzocht als vaten maken van het kabinet. artikei en in de. zes jaar na zyn aftreden als premier heeft hy met zyn journaliatie- ken arbead 125.000 pd. »t verdiend. Z.Em. kardinaal van Roswum weer naar Usiand. De „Universe" meldt, dat Z.Em. Kardt- naal van Roasum na een oponthoud in Ier land, waar hy te Umenck het eere-burger- sohap ontvangt, zich naar ijsland zal be geven, om daar de kerk van Christus Koniiug, die o.a. met giften van dan H. Vader zelf bedacht werd, te conaacreeren. Een groote postdiefstal. Een Amerikaanache mail gepluhdei.d* Toen de postzakken, die per .Leviathan” uit New York aankwamen, Zaterdag wer den geopend, bleek diefstal op groote schaal zegels van de zakken waren onbeadtadigd, zoodat men tot de slotsom moest komen, dat de diefstal vóór het inladen te New York is gepleegd. Het is onmogelijk te ramen, hoe groot het veriie» is» maar het wordt op een waarde van 100.000 pond st. geschat. Van ruim 10.000 zakken werd ongeveer «te helft te Cherbourg uitgeJaden en van 3238 zakken gingen er ongeveer 1700 naar Lon don, By het openen der zakken bleek dat juvteelen en andere kostbaarheden waren verdwenen. De zaak is in handen van Scot land Yard. i. w Kon. jNed. ir’in "Mei- is No. 555. 4—40, 50 43. No. 556. I—M?35—30, >aansche stad wordt hier ge- struik die welriekende bloe7 »m myn eerste twee letters •ond. is een Iliad en myn ‘gh< i. Wie ben ik ik heelemaal heel. sn groote zwarte vogel, niet stout. den aah de redactie van «it, Marict 31. per kwartaal 2180, Franco per port per Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekbandal en de postkantoren. Onze bureaux zijn .lagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Telef. latere. 82; Redactie Teiaf. 88. Postrekening 48400. s by oting ten deel gevallen aan IT1GTER, F. W? Reitzstraat 32? prys Maandag aan ons Bureau en. Nieuwe raadsels. en plaatsnamen: trokken een groote pry's; wij sschien ook nog wel een. traks die noot, even vtjor me. dat’bosch even ingenomen, als aand waren gemiddelde limum res- gr. 3 bene isen He af- —4 gr. 8, gr.’ 9. t>e d waarge- ie laagste Akkrum, warëb de irende de ras voot- ninimum 21 over- rschom- rven, in !H NIEUWS. GEN. ilé gered. ^ng op het ijs. be vlaegtuiigen cte oor den vliegenier agd naiby het kamp en met No- r<6i, liegen. èdding had Nohité op- ZUW-SLAV18. Bijzetting van Raditsj'en Bazaritsjek. Indrukwekkende Moet van 3Ü0.0IM) personen. Tienduizenden Kroatische boeren, waren Zondag naar Zagreb getrokken om de be grafenis by te wonen van hun vermoorde leiders, Paul Raditej en Bazaritsjek. De op een katafalk w'aren*1 geplaatst, werden reeds om zes uw des morgens geopend en duizenden i|efiteerdien langs de buar. Om negen uur verschenen de vertegen woordigers van den konang, die kransen neerlegden, alsmede de leden van J^t con sulaire corps. Nadat de mis wa« gecele breerd, namen de. vLce-voorzitter der boeren partij, Predaritaj, en de leider der demo craten, Pribitsjewitaj, het/ woord, welke laatste een boodschap van Stefan Raditej voorias. Vervolgens werden da, lijkkisten naar het op drie kilometer afstand gelegèn kerkhof over^sebracht. Terwijl de klokken luiden, vormde zich een .indrukwekkeiuie «toet, düe naar schatting uit 300.000 personen be stond. (jülIMIIE (01 HAM. ADVWKNTlKrKU8> Uit Goud» au oautwkw (taboorod. tM du btaOrUila»): 1-5 Rd» t LM. r*<*i 1 Vu «dtu Goud» n du taurgtaiiir 1—5 m4a t L55» «Ik» n«^ urn» IU«. AdurWoUfc In M Z»tanU*»um>Mr M Utalu du priia. .Wd-dittautaUuitutUn d» battt na dn prü». INGEZONDEN MEDEDlSlSUNGBNi 1—5 H««b UI, «ik» n«d nta» M* O» de voorpegiB* 58 S> hooger. Gewone advertentün en ingezonden mededeeiingen h# contract tot Mttr geredtieeenfon pryo. Groote lettere en randen wordto berekend naar plaatamimte. Adeertentito kunnen worden ingeaonden door taMcbenkoawt van aoUede Boekhande laren, Advertentiebureau» en oom agenten en moeten daage vóór do piaataing aan hM Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfln. m No. 559. 8/10, 12, 18, 20, 25, zich nog op het ijs bevinden, eveneens te redden. Men zalbovendien de onderweg zijnde honilenslee-expeditie tot allergroot aten spoed aansporen. De „Qitta di Müano’ begeett zich nog heden naar ite Virgobaai, ten einde beter met de Zweden te knunen .samenwerken. Van de beide andere groepen van de ,.ItaJia"4>emanninig heeft Men nog steeds geen spoor kunnen ontdekken en evenmin juiste cijfers voor de nieuwe waarde van den franc. Met ibetrekksng tot het voorstel in zake de stabilisatie zekte hij, dat hy niets had toe te voegen aan zijn'jongste in de Kamer gehouden redevoering aan de toe lichtende nota, welke hét ontwerp vergezelt. £>e regeering heeft besloten, aldus Poin caré, den franc op een goudbass te bren- geft waardoor aan zekere technische eischen wortit voldaan en de huidige koers wordt bevestigd. Het is waar, aldug de premier, dat het koersniveau eerst sedert 4 Juni j.l. 124.20 in het pond sterling is geweest, dóch men dient er aan te dfenken, dat de vroegere koers van 124.02 niet de pariteit vertegen woordigde, daar hy kunstmatig gehandhaafd was door de Banque de France gedurende een periode vam 18 maanden. Deze koers vertegenwoordigde het goudpunt waarboven franc niet mocht stijgen. De regeering heeft besloten, de gaudbasis af te ronden op halve miidgrammen good. Hierbij had zy keus tiissehen 645, 65, 65.5 en 66 m.G., hetgeen neerkwam op een koers van reap. 126.13, 125.16, 124.21 en 123.27 in het pond sterling. Het cijfer 65.5 m.G. gal de naaste benadering van den beStaanden wisselkoers en i» om dteze reden gekozen. De financieele commissie nam na lang durige beraadslagingen het ontwerp in zyn geheel aan. A De Kafner besprak daarna de stabilisa- tiewet*en toonde gedurende het geheele debat, dat zij vastbesiotem is, de stabilisatie als een nood'zakelykbeh.l te «ccepteeren, zelfs wanneer zij deze niet ais een zegen beschouwt, en Luisterde met blijkbaar onge- cimdd naar de redevoeringen van de oppositie. Tenslotte nam de jCamer het ontwerp met 450 tegen 22 swmnMMh Het ontwerp ia verroM^j in den Senaat in behandeling gekomen en deze aanvaardde het stabihsatiie-ontwerp met 256 tegen 3 stemmen. Verseheidene Senaatsleden voer den het woord. Met de aanneming in den. Senaat en de afkondiging ^am> de wet in het by uitzonde ring hedenochtend verschenen Staatsblad, treedt de wet reeds heden in werking en wondt de goudfran* reeds iheden van kracht In Duitachland zal, naar verfvacht wordt, de kabinetscrisis nog wel niet in enkele dagen zijn opgelost. -Ape kabinetsformateur Hermann Müller, zal 'jachten de coalitie van Weimar te doen (herleven, dat wil zegen de 'groote coalitie minus de Duitsche Volkspartij, De partyen, die voor de regeeringsvor- ming in aanmerking kamen, zullen eerst elk afzonderlijk en daarna weer onderling veel tijd vergende besprekingen moeten tpuden, v o w zoodat men mag aannemen, dat practisch commiaae van de Kamer byeen. Hier ont- voorloopig een rustpoos intreedt. De styf- huldp Pomcaré voor <M~ eerste maal de hoofdigheid der Duitsche Volkspartij h«ft, Velen zyn bereid de wereld ais leiders .te dienen, maar zyn niet gewillig om een nederiger tdak in het leven op zich te nf™"- van Amundsen en Guilbaud. Volgens een tot dusver van geen enkele zijde bevestigd! te Beriyn opgevangen draadloos bericht zou een Canadeesch schip het deel van de wltalia”-.bem»nnjng, dat met het omhulsel van het Juchtschip is wegge dreven ^an boord hebben genomen. BELGIS. De ontploffing te Brugge. In den avoixl van Vrijdag werden, meldt de „Etoile Beige”, de eerste berichten bekend omtrent den brand te Brugge, welke een ware catastrofe geworden js. Omstreeks kwart voor negen deed een ge weldige ontploffing de nieuwe Brugsche Wyk Ln <le nabyheid van de Poort van Ostende opschrikken. Het bleek dat de ont ploffing zich had voorgedaan in de Gene raal Lemanstróat by een 'aekeren Dehuyser. Dehuyser was belast met de stooping van voormalige Duitsche abrts, <ie betonnen schuilplaatsen, waarvan er nog vele in de omgeving van Brugge zym. Hij had daarom in zijn werkplaats een hoeveelheid dyna miet, bestemd om deze schuilplaatsen op te blazen. Omstreeks acht uur 's avonds was er een brandje in zyn werkplaats uitgebro ken, en Dehuyser,''zijn zwager en twee weridieden hadden zich 'gehaast met^miners water de betrekkelyk geringe vlammen te .dooven. Doch het gelukte hen met en spoe dig bereikt het vuur de opslagplaats van het dynamiet, dat met een ontzettenden knal in de lucht vloog. De vier mannen wer den wegigeslingerd en onmlddellijk gedood, evenals vier personen, die zich in de nabij heid van >het huis bevonden. Een aantel km- derei|, die op een naburig veldje voetbal speelden werden eveneens zwaar gewond. De kracht tier explosie was zoo hevig <lat van verschillende huizen de daken werden af gerukt, de ruiten sprongen en dte gevels werden, beschadigjd- De> politie en het Roode Kruis waren spoedig ter plaatse ony-nulp te verleenen. 1 De staking in de haven van Antwerpen. De ha’venarbeiitersbond te Antwerpen heeft toegestemd om over de voorstellen van minister Heyman Mlaandag een referen dum* onder de stakers te houden. Valt het referendum gunstig uit, dan zou reeds Dins dag het werk hervat wonden. ENGELAND. Lloyd^ George zal zijn joumalistfeke arbeid opgeven. ^joyd George heeft besloten, zyn journa- lisfieke activiteit op te geven, ten einde zich geheel te wyden aan de herleving van de liberale party. Hy ontving 800 pd. st. per Herwaren. \ïn de stookpilaate ian^en blokken lioit opgestapeld. Zij haast® zch het vuur aair te miaken en vro^F toen of Zijne 'vtajesteit niet vau de ge- rifeKlMlaamle soep wilde gebruikm, om zidh te verwarmen Ixxtewijk iiet zieh {donder aarzielen door'hw bedienen, alsof hij xicif hier in eigen woning bevosid1niaivr sloeg haar met. toeni-inend© jb^wonderin'' gade. ,,Eei^ a'llerüêfet niiosromje”, zeide hij tol aijn tocbjgenooteii, toen zij ver dwenen was on» een glas warmen wijn voor item te gaan halen „ik vraag, mij af, of zij ook doorntjes zou vey- toonen, ads men het waagde haar af te plukken Loison wierp d«i Kohtng een ver- ohtroden blik toe en zeilde haastte: „Niiemand zou zoo wmoed' will^zijn I 'we Majesteit. Etienne Mnttron is een eerzaam man, naar men mij vertelde; blij Mor in volbtrelkte afzondering met zijn kin^, den een’geii schaf,’' hem overbleef.”' LiKiewijk s adelaarsoorjen’ richt en Zilch met boosaardige uitdrukking den spreker. ..Jfector de Loison”, zjeide hij op snijdenden topn. „gij «lelt wwaarlijk bij oogeiftblikken aan als een onwe- tende knaap. Hod tanig zult gij nog op de schocHbónken <ter wwedd' moeten zitten, alvorens innige levenswijsheid' T 4 ROEMENlë. Een wolkbreuk van 38 uur. Tien personen door den bliksem gedood. Uit Boekarest wordt gemeld dat «laar Vrijdag zware stortregens aanzienlijke schade hebben aangedicht. Doordat een wolkbreuk met korte onder brekingen 38 uur. aanhield, weid ook het tramverkeer getroffen, dat twee uur volko men gestrerml was. In de voorsteilten staan verschillende land huizen onder water. De brandweer was den geheeten nacht bezig. dMBBoéjl Sliint Maur is^vêrstandi- fcer voegde hij Qr bi^, naar den oude- ren hoveling opaiendo. Yvonne kwam spoedig weder bin nen, met een Wad), waarop drie gla- aen met dampmlieu wijn ttondeo. en Jüekl het den konjng voor. ,,Kom thans eens bij pns zitten”, sprak de vwsk. „Gij zajt een ware kleine Hébé en ik beo u aeer ’ank baar voor Uwe onvermoeide zorgen, MHtatT nog nieuwsgieriger iete omtrent uzelve te hooren. Brengt uw vader u, ntagit eews d» bosschee uit?” Yvonne, '’ie weder met ben» ver enend wab geraakt door het streelend hfewt^tzijn. «ten gebiedter van Frank rijk op de gastvrije wijze te hebben be iend, aete zich zender aarzelen neder op het krukje, dial hij baar aen zijn voeten bij het VtiUr aan wees. »»O. ja”, antwoordde *aij. „Vobreerst ben* ik te Parijs gebore» en bleef ik daar toe mijh twaalfde jaar. Nadal wij hier kwamen wonen, nam mijn vader mij penige mailen in het jaar mede natfr Meudon en later ga ik ook weder naar de hoofdstad terug. „Zoo. Wordt Etitame Mouron he‘ posohleven moede.’ „Neen,'dat zal vader nooit worden, al wil ik hem l^ter ook geen (rust la ten, voordai hij beloofd heeft'de .lan ge winters bij ons door te brengen Over een jaar ga ik trirawen, Sire.” 3 -- „Is de woning daarginds niet die van -- pi „maar zjoio gij hem wenscht te spre- kop, mijn vader is niet thuis. Hij moest heden malar Mdudon galaat en jk ptanid fuis/t maar hanj int te kijkm, ty- sritoon ik hoop dat hij nog^ nSet op den terugweg fc.” „Dat kmirt er ook niet op aan”, hernam de jonge edelman, wienaoogen vol bewpndlering óp dük bekoorlijke Utood(|«ifxje bleven rufetw; „als zijnf ons alechfe vpor een uur gast- vrijbeidi verleemeii wil. De konjng volgde de jacht in aijh koet»maar de paarden wenten schichtig van den eersten donderslag' en renden, tegen een b^om aan, zoodat het rijtuig zw-w te beschadigd. Een dtef lakefleta is in al!«rijl weggereden, om een andere koets te hnlen, eh. Zijne Maijeeteit blijft naets andere «wep- dan in dien tu^sdientljd «en wijkplaat» Jeznekên. BUITENLAND) noormJ Generaal Nd Een moedige lani Een van de Zweed! „UptaiuF’, bestuurd 1 Thomberg, js er in ge« van Generaal Noiritó t| bi’Ié aan boord ter Kort ’voor zyn nieuw om hulp verzocht en medegedeeld, dat het ys, waarop zich het kamp bevindt, naar het Noorden begon af te dryiven. Tevens be gon het ys in malende beweging te komen, hetgeen in den loop van den dag voortdu- rend toenam. Nobilé en zyn mannen voerden, den gehee- len nacht een wanhopigèn strijd tegen het jjs, dat in heftige beweging was. IJseeholten van tiendtóaenden kilogrammen werden, als ballen heen en weer geschoven. Generaal Nobilé werd door een dezer ijsmassa’® ge troffen en brak eetï been. >Derha3ve werd hij het eerst af gehaaid door het door* Tornbeng bestuurd» vliegtuig „Upland” en overge- bradit aan boord van het Z’óreedsdie hulp- schip de „Quest”, waar hij onder geneeskun dige behandeling ia genomen. Zyn toestand is ernstig. De landing van tie „Upland,” op het in be weging zijnde ys was een meesterstuk van* vliegkunst en met het grootste gevaar ver banden, daarfd>e startplaats voortdurend veranderde. Nadat de „Upland” naar het kamp van Ndbüié was vertrokken, was de „Quest” ver der opgestoomd naar het Oosten en ih de Hindeloopenstraat voor anker gesgaan. De Italiaansche en Zweedsche vliegers willen thans trachten, ^Nobilé’® makkers, die (tear «Mm tójn voj&n ligt en is toen bevröetfd. „Ons hui» is tot uwe beschikking Sire”, sprak zij op, ietwat onvastejt toon. „Laat mij dan op uw jongen,Xrach- tigen arm mogen leunen, mijn kifvt hermm Lodewijk XV, „en begeven wij «iih «onder uitstel op weg. Ik mag waarlijk van gei^ spreken. Niet ai ten vind' ik een d<a<k jni dit onher bergzame woud, maar ook* de» brioo- verendsle der gastvrouwen. Vertel rtij ondier'’Itet voortgaan uw naam. Uwe vi eni za'l mij den, retgea «Hotai vergeten. „Ik heet Yvonne, 'zeide het meisje, onaangenaam verrast door zijn woor den. „Een Jiöve naa^fe Loisosi, w«s ook tliet die uwer m^Hd! „Ja, SJre”. awlwPwfide de jonge man.'dtei' haar het eersthad toege- sproken op gesmoordeo rtêon. „Graaf de Loison is Wtfyr OngaTukkic geweend’, ging bodewijk XV thans ernstig voort. „Hij hoopte over en- k*elef wefceni ïn helt huwelijk te treden, toen uwe miamgenoote na een kort stondige ziekte overleefd. Maar daar Stijn wij reeds aangekosnenX liet huisje is lief, (Döldroom van een Rii&te'naar; Hhvw is edhtdr nog dte fee, die ons daar binnen .ml leiden.” Yvonne antwoorddie niet. Zij was blij, in stede daafevan, die deur te kun nen ontsluiten dh liet dtetn koning het tuinte zttvertrelfc binnen, waarvan de Het wetsontwerp heden in werking getreden. De kabinetscrisis in Duitschland. De Fransche Kamer heeft gisteren met 450 tegen 22 stemmen het statniisatie- ontwerp van Poincaré in zyn geheel aange nomen, en daarjnede de stabilisatiekoers van den frand^astgesteki op 124.21 francs in het pond aterling en 25.52 francs in den dollar. De verschillende stappen in het proces <pei stabilisatie zyn gedaan in strikte over eenstemming met het door Poincaré vastge- stelde program. Zaterdagmiddag kwam het kabinet op het EÉLytsée (bijeen onder voorzit terschap van president Doumergue. Poin care 'las den tekst van het stabilisatie-ont- weiip en de drie conventies voor. Zooveel zorg was gedragen om elke voorbarige ont- A Itutting van den koers, waarop de franc zou worden gestabiiisieeixl, te voorkomen, dat de cyfers tot het laatste oogenblik bit den tekst waren weggelaten en op verzoek van de mi- nifrterg zelf niet in de -zitting vajt het kabi net zyn medegedeeld.JL Na de kabinetazitting gingen FBincaré en de leilen der regeering naai- de Kamer, waar het wetsontwerp jn een korte folmeiele zit ting werd gedeponeerd. Poincaré l^rak niet en zoodra de tekst vam het ontwerp by d§ Kamer was ingediend kwamen de verschil lende fracties bijeen ^m haar houding ten opzichte van den voorgestelden maatregel te overwegen. Het ontwerp omvatte dertien artikelen. Het eerste heeft dfen gedwongen koens op> het tweede stelt de waarde, van den franc vast op x mviligram goud, heft derde verze kert de‘inwisselbaarheid van de bankbiljet ten tegen goud op een vaste basis, het vier- zde bepaalt, dat 35 van de bil jettenomiodp «Ier Itónk van Fr&nkryk door goud gedekt moeten zijn, hU vijfde en het zesde voorzien in dfe aanmunting van goudstukken van 100 franc, het zeverwle vóórziet in de aanmun ting, van zilvergeld ter intrekking van de biljetten van 5, 10 en 20 f in <fe intrekking van «leibilj mers van koofphaiudel, Aie in circulatie zyn; het negende voorziet er in, dat by het in werking treden van de nieuwe wet al het vroeger aangemunte goud- en zilverwerk zuilen ophouden wettig betaalmiddai te zyn, het tieiu^-dat de goud- voomwfen van de banken, dié' het privilege hebben tot uitgifte van papier, aan een her- tasatie zullen wonden onderworpen, het elf de «en twaalfde voorzien in de opheffing van verschillende wetten en Jjet dertiende keurt de conventies van 23 dezer tusschen den staat en de Bank van Frankrylc, twschen den staat m' de Bank van kas goal. Om 9 uur ‘a avonds kwam de financieele „Hier Hef kind’ hwtig een buiging, svallig Hmoriit heeleii, .voor ieman<l, diq ztidh, daarii» nooit getoetond had,'-eh blikto |oe-n vrijmoe dig op. t „De Koning?” riep het jonge m^w- u r» - j ^0_ men. Wélk een groote Wie had ooit zoo iefe kunnen denken? Waar te Zijn/ Majesteit ,c XV nooit gezien. Be er steetiis op be- on_ nim- groot» losba n- die zj«5h den r liet noenieu. In haar gtoedrijke verbe^ding had zij Frank- to w wviutig uxrargiiiM» «uw -mc rijk1'» gebieder ste»eicfegetooid, met a“- 'Étienne Mowron, dien schüder f «leugden. Zij ‘dlroomdfe bent schoon, l ,iii> ...oilin' 'Ik> ..zuli.z. zt». ...iiz zoo gij hem wenscht te spre- je veriieiugenril uit. „O, laat hem '9 eer voor ons. i. vrc'ib. vrn had ooit zoo ir fe Zijne Majesteit had Lodewiik XV r. Etienne Mouron, die dlacht was haar van alle kwaad kundig te laten, had haar ook mö gesproken’ over de digheid van den vorst, Welbcnflnöte liet noemen. In --JtatiU-* --i rijk's gebieder stedcfe^etooMi^met alle be- en wijser z^lfs de Zonnekoning, ia^iili. Hef kind”, spraU eert 'ie •jnmid- .,Ja majnheer”, antwoordde’ Yvdnne, i vallig. de goedheid zelve - nog/dian --c—- 1» ’1UJ, 1'lS/l J1H1U der beide andere jagers, di< dtefe genaderd- war< Yvonne maakte 1 di© lang niet ofibevw .inz.. izmnnzl .«1 getoefend had,"en blikte) |oen vrijmoe dig op. Haar eferste indruk Wats die eener gtiootf} ontgoocheling. Het gelaat, dat rij mnstehouwde, droeg nog de sporen een^r buitengewone intanneli^ o schoon heid, maar was yöeda ontsierd) «loer hartstochten. Vooral de cynische (rek van dten mond, de spottende uitdruk king dier oogen Heiderden hiaat, zon der da rij zich rekecfeiciiap kon gevep waarom.* Een kleip. kind, dat een sla* flenriip slang nadert, weet ook niet wat gevaar het 'dreigt, wat het is dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1