N j I en blaas NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, 0UDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STQLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ern. ■o. 10800 07»Jaargang Dinsdag720 Juni 1028 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen KEUILLETON. •f 7 1. B Marie Antoinette. Mieiiwe Abonné’s 21. Be ;en. Den Haag. <h*. Schaetri (Beiersche weg 4 TWEEDE HOOFPSI'lik. (Wordt vervolgd) o izellige at- den arbeid -vermogen. Amerika. LTJES in den FEILDEN kunnen Zij aeide dit 'zonder ©enige verwar ring, de gröote kinderoogen rustig naar Lode wijk opslaande. „Trouwen.? Nu al Det is te vroeg.’’ •I soorten HAAR- i. liddelen voor 21 plekken ontstaan vet of te droog d. HEIJDEN, Gouda Je leelijk echts voor omgeving. Na het letten - en verdwijnt. In Egypte is een regeeringscrisis ont staan. Naar aanleiding van beschuldigingen door de nationaldstisehe en liberale per» in gébracht tegen den premier Naba» Pasja is het kabinet bij koninklijk orttelagen. De plotselinge wending heeft groote op winding onder het publiek veroorzaakt. De korting heeft Sarwat Pasja ontboden, doch men gelooft, dat of Nessim Pasja of Ismail Sidky eer. kabinet zal vormen. Twee bladen zijn ontboden om voor het parket te verschijnen. De meeste slaven vindt men in het rijk goede toovergoUinneai van ouds, der ijdelheid. „Sybvian Norbert. Hij is ook nog Koningin en martelares. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. Een Amerikaaiuche mail geplunderd. Voor 1.2 milhoen gulden gestolen. Omtrent de plundering van de Ameri- kaansehe mail van die „Leviathan” wordt gemekt dat dit de grootste postdiefstal is 1111 40 lien die zwak en noeid zijn of Ijjden n om te et«n. ofte kend middel, waar- t dan de -Tabletten mfrisschen :eling en vliezen. elen uit planten- len gij lijdt, man ta een uitvoerige p te zènden aan Ie medicijnen, bij kM. die U alle anoeling, met de die zich met ingang Van 1 JULI voor minstens 3 maanden op de GOUD- SCHE COURANT abonneeren, ont vangen de tot dien datum verschij nende nummers GRATIS. nen wagen, met meer kans van slagen dan voor grootere machine*». De Marina 1 ,ïs gisteravond om 7 uur 10 van Bergen naar Tronioe vertrokken. lector de Loison liep irustefoos op en neer door4zijn vertrek op hrl jacht slot. De 'nafAm van Yvonne had weer een oude wond bij Item opengpreten en hem* plotseling van een brandend zelfverwijt vervuld. Nog geeft twee jaar geleden was hij omzijn dolle streken berucht geweest. Maar, tot ieders wWbatóng, had) hij op eense met de vroegere dwaasheden ge ringe diensten liet beloonen. Iet is al een groote» eer Ujwiö Majesteit on der onw dak te hebbek* gehad Wij zullen ons dat altijd met blijdschap herinneren.” „Welnu, gij moet het aeilf weten”, sprak die koning op bedrogen toon. „Het is waar, dat men heeft beweerd dat aangeboden diensten zeidten aan genaam zijn maar voor het eerst in (jnijn teven i) zift ik dat sjpfreekwoord ge vestigd Laat ons thans een» een be zoek brengen aan het atelier van uw vader.” Een uun later kwam ’s koning» koets aanrol'len en vjerwijde|n(fc Txxleiwi|k zich, Yvonne in gdpeins verzonken achterlatende. Hij was zeer zeker vriéndelijk ge weest maar was dat nu de groote pond. van wien rij zoo vaiaik'gedrooin had Waarom boezemde zijn gelaat haar zoo weinig vertrouwen in i MAANDAG’ eb iTTERDA^b enaar. Heeft Streeemann aan Herman Müller zjjn weigering doen kennen om als vak minister op te treden in een kabinet der coalitie van Weimar, in zijn schreven heeft hjj ook te kennen gegeven dat een regee- rinig van sociaal-democïuten tot en-met de Duitsohe Volkspartij door hem mogelijk wordt geacht De mogelijkheid daarvan ziet Stresemann in een samenwerking van bekende personen uit de betrokken partijen op een door hen te vormen program, waarmedte zij voor den Rijksdog zullen staan <rf vallen. Een zoo danige regeeringsvorming is in overeeh stemming met de Rjjkagrondwet die wèl verantwoordelijke ministers maar geen ver antwoordelijke partjjgroepen kent. Over tal van vraagstukken heerecht tusschen be doelde partijen overeenstemming, en wan neer er 4 of 5 gevonden wonden die niet door alle partijen aanvaard wonden, dan is dit zj. evenmin een bezwaar voor het voortbestaan der Rjjksnegeering als de vol komen tegenstelling tuatóhen de opvatting van sociaal-democraten èn centrum nopens het gewichtig vraagstuk b.v. van de Mem van Pruisen in-dwr Dpwaad, een 'he^ft vormt voor <le tegenwoordige Pruisische regeering om aan het roer te blijven. Het door 'Stresemann ontwikkelde stand punt heeft ook de instemming van Dr. Cur- tiua van de Volkspartij. Op grond' van deze uitlating wordt de totstandkoming van een kabinet verwacht van persoonlijkheden, dat er aldus zal uit zien: Rijksfaanseliier: Müller («*c.-dem.); minister van buit, zaken: Stresemann (Volksp.); economische zaken: dr. Curtius (Volks partij); j justitie: dr. Koch (dem.); financiën: dr. Hilferding (soc.-dem.); bdnnenl. zaken: Severing (soc.-dem); arbeid: dr. Brauns (Centrum); verkeer: dr. Wirth (Centrum); 'bezet gebied: van Guerard (Centrum); Rijk .weerbaarheid: dr. Groener (partij loos) posterijen: Volksp.). Het ambt van vioe-kanselier zou in het nieuwe Kabinet onbezet blijven. De door den Staatssecretaris Kellogg thans gepubliceerde nota blijkt in Engel- sche kringen zeer gunstig ontvangen te zijn. braken. Een vrouw was op zijn verschenen, slechts eet» tenger .jong meisje, en zij had den schitterenden losbol doen blogen ove|r zijn verleden, door den 'olik «Heen van haar schut- deloorze bogen.. Hector was rijk, aan hei bof gezien «n booat een ouden, roemrijken naarn. l>e oude markies de Bréteuil vroeg met verder en Yvon ne l ende het leven niet. Zij boorde wel door haar moeder fluisteren, dat liaar verlooWe blijkenj luad gegeven van groote lichtzinaiigheid dbch liciht- ziiynigheid' betefegendtf, volgens haar vers^ooiddieid onder bet gebed, gemis aan nadmkendheid tegenovek de god delijke beloften. Dat was zedr zeker heel droevig, heef aondiig ro.L's; doch het zou tear een lieeriijkei taak we/pn zijn ziet tot meerder ernst te sten men. I’jU zij had zidi niet over den, jon gen man te beklagen. Hij beminde haar zoo oprecht, dgt hij wilde be proeven een weinig op haar te gelij l^en. Geen enkele uitspatting veroor loofde hij zich meer; bij deelde aan» zenlijke sommen onder db armen uit en kwam voor hef eerst rijn kartellj- ke pHdhten na. Onverwacht, als een bliksemstraal op een heerlijken lentedlag, daalde bet vuur dies hiemeis neder, dat al rijn hoop voor de toekomst verwoeste. Yvonne de Brétjaiil stierf en met haar scheen de macht tot het goede ver dwenen. Verbitterd tegeh h«< Opper- iiunne getrouwe onderdanen in staat te s ell en de toeucomst onbezorgd te gemoet te gaan. Zoo| aanstonds zal nmjn koete voorkomen en dan verge zelt gij ons naar ons jachtslot, waar wij u op vorstelijke wijze zullen be loonen voor al de moeite, twielke gij u voor ons hebt getroost. Loteon wierp» een doordringenden Dl ik op het meisje. Verlegen zag rij (ten Koning aan. „Liwe Majesteit is al te goed”, enl- woordde rijmaar ik kan waarlijk niet meegaan, hoe gaaitoe ik ook zou willen. Mijn vad<er kan van ©ogenblik tot oogenblik thuiskomen en dan zal hij uitgehongerd rijn want mijnheer Ma Uien, de kwistkooper, dleukt ér nooit aan henn iets aan te bróden. Hij iixiet dus dadelijk aan tafel gaan en hel eten is ook zoo goedi ate klaar. JVat zou hij dan zonder mij beginnen?” „Een poosje wachten dlat is mij ook wel eens overkomen,”, sprak bo dewijk opgeruimd. „Maar heel waar schijnlijk z»l hij de bui laten bedaren alvorens pp weg te gaan en dus niet voor den avond thuis riljjn.” „Er is nog iets. Sipe”, hernam het meisje ernstig. Sylvain, die van alles verttand hoeft, zegt aütijd, dat het ge lukkig is arm te bdginnen en altes aam eigen atrbeid te danken té hebbpn Ik geloof nooit, dM hij tevreden over mij zou rijn alb ik maj voor zulke ge»- liIHBSLIIE COURANT. ADVERTBNT1EPRU8: Uit Gouda an omatNkaa (behoonoda tot den beaea^ring): 1—6 reeds L80, elke regel meer 0J6. Van Puiten Gouda en dan beaoïgkring: 1—6 regels L66, dks regel moer 1180. Advertentie in bet Zaterdagnumsaer M Mjelag op den prijs. Uefdadii^eido-advestentiin de helft van den prija* INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regelo 186, elke regel meer MA O» de voorpegina 66 9» booger. Gewone advertentün en ingebonden mededeeiingen Hl contract tot «eer goreduceerden Drüa. Groots lettere en nurwten worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie kunnen worden ingezonden door tusebenkomrt van eoUote Boekiumte- laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaateing aan bot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname vonekord te rit“- Jn ffoertkeurintf gAvei wntl aan oe uitspraak van het Hooggerechtshof tot uit- leverirtg van Bela Kun aan de Hopgaaracho Reg’eering. De Minister pronulit zijn weige- ring hierop dat niet het bewijs is geleverd dat Bela Kun heeft gehandeld om peraoon- lijke redenen en <iait niet vaststaat dat hij heeft gehandeld om andere <tan apolitieke redenen. Volgen» cteze nota zal het verdrag worden underteekend doormalle omlerteekenaren van de verdragen van Locarno en door de Brrt- sche domimons, waardoor het aantal deel- nemeifc tot vijftien is gestegen, n.l. Ver- eenilgde Staten, Groot-Brittannië, Indië, lersche Vrijstaat, Canadla, Australië, Nieuw Zeeland, Unie van Zuid-Afrika, Frankrijk, Ihiitschland, Italië, Japen, BeJigië, Polen en T ajecho-Sl owalqj e De bewoordingen van de artikelen van het voorgemelde verdrag rijn gelijk aan die van het oorspronkelijk ontwerp van 13 April. Wijoringen rijn gebiecht in de inlei ding om tegemoet te komen aan het stand punt van de andere regeeringen en om Uit drukking te geven aan het beginsel dat in dien een staat het verdrag schendt, de an dere partijen ontheven zijn van hun ver plichtingen tegenover dien staat. In zake de kwestie, naar voren gebracht door Frankrijk met betrekking tot de na ties, die neutraliteitsverdragen hebben ge- teekend, zegt <ie nota dat de Vereenig'de Staten bereid zijn volledige rechten van deze staten te erkennen. ■Kjeltlogig, zegt, dat dit verdrag de mensch- heki dichter tot xlen vrede zal brengen dan ooit te voren in de wereldgeschiedenis. Hij' hoopt, dat de naties spoedig het verdrag zonder yerder voorbehoud zuilen aanvaar den. Van Duitedhe zjjde erkent men dat de waarde van het ,pact vooral ligt in <tetn mo- reelen dwang tot vrede, die onder de auto riteit van de grootste mogemlhekl op aarde door een dergeltfk ;»aat uitgeoefend wordt. welke ooit j» gepleegd. Het veriie® wordt geschat op 1J£ miWioen gulden. Ofechoon de zegels van de postzakken ongasehonden w&cen, zijn uit ongeveer 100 van de 3253 postzakken alle aangeteetoende brieven en pakketten gehaald, geopend en leeggestolen. De diefstal i<s het eerst ontdekt op het postkantoor te Islington (N.O. Londen) en vervolgens op andere kantoren in Ixmden en in de provincie. AUe aangeteekende stuk ken bleken opengesneden te zijn en van hun waarde aan geld, effecten en juweeien te zijn ontdaan. (De Sunday Hxpress verneemt «lat de po litie geneigd is aan te namen, dat de dief stal ai in Amerika gepleegd is, vóór de ze gels aan de postzakken werden aangebnacht. .Nadat de postzakken immers in het ruim zjjn gebracht, worden ook <le luiken ver zegeld en daarom is het vrijwel ónmogelijk zulk een (tieffltel aan boord te pelgen. De berooving kan ook moeilijk geschied rijn tusschen Southampton en Londen, aange zien de tijd voor het rfaan van zulk een groeten slag niet voldoende geweest kan zijn. Een ambtenaar van de Enge.ksche post heeft uitdrukkelijk gezegd dat de zegels aan <if zakken er uitzagen als de oorspron kelijke, zooals de binnenJandsche port die altjjd aanbr^igt. In verband met deze mailroof wordt een onderzoek ingesteld naaT «en mar^ die voor het vertrek uit New York in de mailluuner van de „Leviathan” werd aangetroffen. Deze man gaf toen voor postbeambte te zijn en verliet het schip. ben aan den commandant te Colombo en den inspecteur van den scheepvaart een door allen onderteekend adres aangeboden waarin zü zeggen dat de loyauteit van de bemanning geen oogehbitk aan twijfel on derhevig is geweert en dat huns inziens het draadloos vragen om huip volkomen over bodig was geweert. Wel waren de acht ver stekelingen, onder aanvoering van een reus- achtigen Cubaaiwcihen halfbloed onmkFdel- I ijk na het vetrtaten van de haten van Perth (Freemantle) roerig geworden, inaar ge vaar voor muiterjj had geen oogenblik be staan. iDe kerel» hadden de eerste maal na hun opsluiting onder de luiken weten te ont snappen. en waren een oogenblik in de eenste klaisse salon doorgebrokèn, waar zij echter spoedig door de wacht overmand waren. Toen hadden ze, na hun tweede opsluiting, brand in hun matrassen gesticht, die veel rook maar weinig vlam had veroorzaakt, en eerrige angstige passagiers hadden den mar conist avast) verzocht „brand aan boord” te ■seinen. Mlet een paar slangen was de brand echter gebluocht en toen de mannen nog een paar rtralen w’ater bovemhen ontvin gen waren ze al veel kadmer geworden. Ten slotte had de kapitein hen op een derde van hun gewone scheepsranteoen gesteld, waar- AB0NNEMENTSPRUS: per kwartaal f 2.26, per weak 17 cent, met ZondageNad per kwartaal 2JO, per week 2^ cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poot per kwartaal f8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan o» Bureau: MARKT 81, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 8—6 uur. Administratie Tolef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48460. werd echter niet ondernomen, daar de aard van het jjs zoodanig was, dat hieraan groot levensgevaar was verbonden. Tot tweemaal toe had een approviandeering door Madda- iena plaats. Ondertosschen word de positie van Nobilé juist de laatste degen, nadait het bemoedi gende contact tot stand was gebracht, ern stiger, daar het ijs blijkbaar op een gevaar lijke manier in beweging genaakte, hetgeen Ndbilé ertoe noopte zeer dringende verzoe ken te doen om ten spoedigste afüoende te helpen. Er bestond omrtiddellijk levensge vaar voor hem en de ziqnen. De nadirukke- lijke aansporingen van Nobilé, om te hulp te komen1, bleven niet onbeantwoord. De Zweedsche kapitein Eynar Lundbong, sneltle met zijn Fokker vliegtuig te hulp, waagde de landing en slaagde erin Nobilé aan boord te nemen, zoodat deze uit zijn gevaarlijke po sitie werd bevrijd. Door <te heftige beweging van het ijs moet Nobilé echter deerlijk' zijn gewond, doch hij is nu naar het s.s. Quest vervoerd, waar hjjl geneeskundig kan worden behandeld. 'Helaas ie de dappere vliegenier bij een tweede redding>spogdn>g zelf slachtoffer ge wonden. Want zijn vliegtuig sloeg over (Ben kop en hoewel de vliegenier en zijn meca- nicienB geen letsel bekwamen, verkeeren ook zü thans in groot gevaar en wachten ril thana met de kamerader van .Nobilé op hulp van de Zweedsche kameraden. In het geheel beschikt de Zweedsche red- dingsexpeditie over 4 vliegtuigen. Er be staat hoop, dat er spoedig reddingspogingen voor Lundborg en de beide Italianen zullen worden gedaan. Het is maar te hopen dat zij allen spoedig gered zullen worden en dat ook Amundsen en Guilbaud rtiets ernstügs is overkomen. IDe -bezorgdheid omtrent hun lot neemt overigens voortdurend toe en het zou wer kelijk een tragische wending van het lot zijn, wanneer de 'beide mannen, in hun ijver om in nood verkeerenden bij te springen, hun edele daad met den dood zouden moe ten bekoopen. Een telegram uit Stockholm meldt, dat luitenant Tornbeig gistermkldag een ge slaagde landing op het ijsveld van de groep Nobile gedlaan heeft en het hem gelijkt is den eveneens gewonden hoofdmachinist Cecdoni te redden, ’s Avonds zijn zij op de Citta di Milano aangekomen. Tornberg meldde, dat het ijsvdd 400 me ter 'lang is bij 300 breed en dat er een 'hard bevroren sneeuwlaag op ligt, van ongeveer 45 centimeter dikte. Hjj heeft naar Stock holm geseind, dat z.1. lichte vliegtuigen, b.v. van het Baby Moth type op sommige pun ten van de sneeuwkant wel een landing kun- wezen, dat hean zijn ©enig ooilam ha-1 ontrukt, duizieieori onder de leegte, weike rij in zijn hart hadi achtergelat ten, keerde hij tot rijn voormalige vrienden tefrug en poogde in nieuwe baldadigheid zijn leed, te vergeten. Heel Patrijs sprak andermaal over den „dollen graaf”. Maar het hoorei» van den naam der doode hadl heden haar beeld voor hem doen oprijzen, zooals nooit te voren. Het was alsof rij voor hem stond m het witte lijkkleed en ftefeverwijtend aanzag. Weer gruiwdte hij van rijn schandelijke levenswijze. Dit natuur kind kwam hem voor als een zuster zijner bruid hij vroeg zich af, of zij niet op zijn levenspad iwös vendvenen om hem tot staan te brengen op den weg van het verderf? Had hij zich, ook maar een uur. gelukkig gevoeld onder de bedwelming die hij gezocht, had in de dkraktete ver maken. Hij had' er dioor vergeten. je, welk een leegte-«r in rijn binnenste knaagde, welk een schat hij verloren had, en niemand had er hen» ooit een veftwjj van gemaakt integendeel, hij heette daardbor een zoon van zijn tijd en de koning hoorde gaarne van jn avonturen vertellen maar Loison was niet gewetenloos, als de meesten zij ner vrienden. „Pas over een jfflar, Uwe Majesteit. Dan ben ik achttien jaar.” ,,En wie is dé gelukkige?” <■^■>1 laXT.^—I I Ia. neel" jong, maar zoo knap, Sire, knap, dat hij het heel ver in de we reld zal brengen, zegt vader. Nu, dat mag ook wel/ walAt wij zullen heel arm beginnen maar dat is niets. Als men elkander liefheeft, behoeft men niet veel.” „Hm. Een beetje geld daarbij kan nooit schaden. En waar is uw Sylvain? „Te Parijs, Sire. Hij studeert daar én hij is tochi zoo vlijtig. Denk eens aan hij geeft voor durend lessen, om dol hi daar andters niet in rijn onder houd zou kunnen voorziieni.” ..Dat is prachtig maar daarmede wordt men ook niet rijk. Gelukkig dat koningen de macht hebjien ontvangen nu en an eens op te treden ais^ de De redding van Mobiles Dok de hooffdmaohinist gered. De vlieger Lundborg in het kamp der Italianen. Het nieuwe Duitsehe kabinet van persooiüükheden. De nota-Kellogg gepubliceerd. Hela Kun wordt niet uitgeleverd. Regeeringscrisis in Egypte. Het voorbeeld, gegeven door de expeditie Amundsen-Ellaworth-Nobilé, die in 1926 de Noordpool bezocht met het luchtachip Norge, was voor den Italiaansehen deelne- nier een aansporing om ook nogmaals op eigen houtje naar het hooge Noorden door te dringen. Een poging, in deze richting gedaan met het luchtschip Italia’’, slaagde ook 'inderdaad in den loop van Mei. Men herinnert zich, dat de Italiaansche lucht vaarder behalve de Italiaansohe vlag het door den paus gezegende kruis boven het Pooljfs liet vallen. Een en anriter vond plaat-s in de laatste decade der genoemde maand. Na dit succes kwam, men weet he£ de tegenslag. De elementen bedreigden de „Italia’’. Op een zeker moment bleven de berichten omtrent een behouden terugkeer van het luchtschip te Kingsbay op Spitsber gen achterwege. De „Italia” geraakte hoe langer hoe meer over tijd. Ofschoon een draadlooze inrichting aan boord was, ver nam men geen enkel radio-aein. Er moest iets niet in orde zijn. Naarmate de dagen vorderden, nam de spanning toe. Heel de, wereld vreesde, dtot zich in het hooge barre Noorden een tragedie had afgespeeld* en dat de talrijke leden der bemanning met hun leader waren omgekomen. Toen het pessimisme de overhand begon te nemen, werd in de eenste week van Juni de wereld in hoopvolle beroering gebracht door het bericht, dat radio-ama- teurs erin geslaagd waren draadlooze sei nen op te vangen van Noirilé waarin deze om hulp vroeg. Het is bekend hoe deze be richten ook werden opgevangen door de Citta di Milano, en hoe men zekerheid kreeg dat een deel van de expeditie van de andere wegging om land te zoeken. Vanzelfsprekend was het, dlat, toen men weer levensteekenen van Nobilé had ont vangen, met koortsachtige haart de moei lijke reddingsactie werd georganiseerd, waaraan niet alleen Italië, maar verschei dene andere landen deelnamen. Er had een prtfoenswaardige internationale wedjjver plaats: met ijsbrekers, vliegtuigen en sleden trachtte men Nobilé te ontzetten. De wil tot redding was er, maar men kwam voor duizend moeilijkheden te staan; zelfs nadat Nobilé precies draadloos zjjn positie had aangegeven, lukte het nog niet terstond met vliegtuigen zjjn kamp te ontdekken. Het gebeundle zelfs, dat Nobilé dé redders over zich heen izag zweven, <toch dat deze den commandant der „Italia” en diens metgeeei- lon op het ys niet vermochten waar te ne men. Doch tenslotte slaagde de Itatóaansihe vlieger MAdalena eriiï Nobilé op te sporen en deze zoowel van voedingsmiddelen als van andere voorraden te voorzien. Een landing

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1