m LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. tloor re zoo gekalmeerd waren, dat ze zich door de aan boord gekomen patrouille zon der verzet tieten arresteeren. Te Colombo zijn de 8 vewteketingein van boord gehaadl .Door den politierechter al daar zijn zij allen tot 5% maand gevange nisstraf veroordeeld. 1 OOSTKNÜÜJK.. Slachtoffer vpn zijn plicht. Toen de simltrein van Wee men het sta tion Radheraburg (Stiermarken) binnen reed, merkte een wteselwachter, dat, of schoon het signaal veilig was, tie wtesêl verkeerd stond. Hy slaagde er in op het laaste oogenblik den wissel om te gooier., zoodat de trein gered was. Hij werd zelf echter «tety <ien train gegrepen en op slag gedood. DUITSCHLAND. Zwendelaars veroordeeld. Tp pieslau is sedert 30 April een pipces tegen^wee zwendelaars gaande, die met valsche voorspiegelingen menschen, die gaarne een landhuisje wilden hebben, ruim 100.000 Mark afhandig hadnerf gemaakt. Tot flit doel hadden zy «len „Reiehsbaubund" gesticht, een onderneming .die in haar prospectussen beweerde landhuisje te bou wen, maar inderdaad alleen de galden, die goedlgeloovigen als eersten termijn stortten, in derf'zilk «stak. Na een zeer langdurig ge- tuigdhverh'oor (er waren 'n 700 benadeel den) 'is tlan Zatetxlag eindelijk het vonnis, geveld. De twee beklaagden, Appejt en Lennemaim, zijn veroordeeld tot 1 jtor «n 9 maand eti gevangenisstraf. BELGIË. Chauffeursstaking te Brussel. In Brussel* staken de taxi-chauffeurs sedert een paar dagen. Het aantal stakers bedraagt ongeveer 450. Veel merkt men van de staking echter niet daar de chauffeurs, die een eigen auto bezitten, voortgaan met rijden. De atakens, die een vast loon hebben van slechts frcs. 9.60 per datg, maar verder al de fooien mogen houden, eischen verhoo ging van dit vaste .deel. BINNENLAND. Nederlandsche Keisvereeniging. Te Rotterdam heeft de Nederlautl- sche Keisvere©n|iging haar algen-een© vergadering, die 18 Ale>i yi. was gehuu den, doüh welker agAma niet was afgewerkt kunnen worden, 'voortgezet •e afdeólwig l IrePnt had, voorge steld dat, meer dan tol n\i ioe ynn-een leider wordt verlangd, de1 lti- bereisd Is, dat hij tact he©f, „ju als I' ider van een giroep op te treden da; hij tn de te bereizen streek /.uo-'wel moge lij" bekeaidi is, dat hij voldoende talenken nis besat. De voorzitter iur/'M. J. v. d. Flier zei, dat omtrent de1 leiders, intormaties worden ingewonnen. Men moet echter bedenken», diat h®t bij de stielle uti- brei|%lgvfrt die vereeniging heet uioeflijik w,ord(t geschikte Leiders to vindteni Vandaatr dlat mem soepele be palingen jnpftf, hebben. Men Beeft al tijd nog de kladhteuconilnissie. die om trent de klachten' over een leder uit spraak doet. De h©eT Rijnberk (Utrecht) merkte op, dlat he* klachten regent over de leiders. Ilij had een dossier van niet n/inder dan 2» pagina's met kladden aan het hoofdbestuur doen toekomen. Dit dossier is, naar hij van den di recteur den heer Pieters luid verno men, zoek geraakt. Verder deed hij medledeeling van een brief, die hij van een leicfer heelt ontvangen en waarin deze hem allerlei dingen vraagi die een leider behoort te weten en die aantoont, dat déze leider nog nooit geweetet is naar de streek, waar hij nu het gezelschap moet rondleiden. De voorzitter antwoordde, dat deze brief 'bewijst, dat de schrijver een conscMieieiis man is,■•die zich bij zijn medeleiders van allerlei op de hoogte tril stellen. Dat bij daarom ongeschikt zou zijn, zag hij niet in. liet voorstel werd ingetrokken. Breedvoerige discussie ontspon zich tover het voor».ei Utrecht om op de algemeen© vergadierfng een commissie van 7 leden te benoemen/ geen l)d van bet hoofdbestuur zijnde, die tot taak heeft de begrooting voor pet vol gend jaar na te gaan en bij accoord- hevinding goed1 te keuren/ He* voorstel is met 809 tegen 56 stemmen verworpen Eep voorstel l'tryeht om het voor 5 jaretl aangegaan contract inzake tie uitghVe en expeditie van Reizen en Trekken niet te vefclengen of te er- nieuweni dan na machtiging dor alge meen© vergadering werd) na bestrij ding ingetrokken. Een ander voorstel Utrecht had de bedoeling imperatief voor te schrijven dat de zoogenaamde initiatief reizen driemaa, iri bot orgaan moeten wor den gepubliceerd, waarbij de heer 1 'e Munnik (Amsterdam) eein lans brak voor'de'pirivéfetZen d'ie wei- wat in he* gedradg gekomen zijn, terwij* toch aan hen de vereeniging haar bloei te dan\em1 -hèeft. De heer v. d. Key (Amsterdam) meende te hebben «opgemerkt, dat er bevoorrechting plaats heeft van den oenen leider boven den anderen. Im peratief voorschrijven van de plaat sing is wel aan te bevelen. Het voor kom* ontevredenheid onder het corps leiders» De voorzitter zei, dat die initiatiel- r«Szen niet in het gddrtmg ko»nen. Dat ze op het oogenblik Ik niet meer bet voornaam sic elementin de vereeni- gillg vormen, is volkomen log'sch; spr. zegt toe dat uit alle macht bevorderd zall worden, dat de reizen, die goed gekeurd zijn. ook zullen slagen. Ulrechl irok toen zijn voorstel in. Ook het voora»et-Walcheren oua van die nieuwe ledep een entree te vragen van 1 l inplaals van f 0.50 werd inge trokken. I te heer Havetrs j(V iruvrinhage) idiende bij de roiKhraug een motie in, waarin de denscl#elijkhead wordt uitgesproken van statuten- en regle- mentsliorzienwig. I >e3Je motie is na breedvoerige be spreking verworpen. Ir. Wentholl belast met de leiding van den aanleg' TwenteRijnkanaal. Naar wij verivemon wordt dir. ir. L. R. Wentholl, hoofdingenieur van den Rijks waterstaat Nijmegen, niet* in gang ven «September a s. overgeplaatst naar Zutphen en bdtest met de leiding van dteii aanleg van het Twetite-Rijn- kaneal. oorts vernam de Tel. dat dr. ir. C. W. Lely, hoold ingenieur bij den Rijkswaterstaat te Zutphen, met ingang van di'enzelfden dull,urn. overgeplaatst wordt naar Nijmegen, als hoofdingeni eur, voor de groote rivieren in liet eerste ri v i era rromdissem entwaarbij hij levens bbiasl zal worden met de voor bereiding van de verbetering van de verbetering van tie Maas. t J. H. v^-d. Loeff. t In den ufgeloopen nadht is ie Zeisl. waar hij tot herstel van gezondheid vertoefde, op 50 jarigen leeftijd over leden Ap heer .1- H, 'v. d. Loeff, uii- gever-dn-ecteiur van ..Tirbdunlia" en de Enscliedésche Courant, te EnsoJiiedé. Do overledene was voorzitter van de afdteeling Twente van de patlroonsor ganisalie in het boekdruikkersbedrijf. Zwdaud's bevolking. De bevolking der provincie Zeeland bestond op 31 December j.l. uit 124.844 mannen en" 124.579 vrodwen, totaal 249.463 zieHeai, tegetn 249 991 op "31 December 1926. Mej. Cath. Cool, t Ren dei- bes*© paddenstoelen-kennesr van Nederland. Men schrijit aan de N. R. Ct. Te Leiden is overleden mej. Cath. (Jool, assistente aan 's Rijks herba riurn. een der beste paddenstoelen- kjjtnners van NedoWand. In woord en, geschrift heeft zij steeds geijverd voor de verbreiding van de kennis dp- zwammen ondeT ons valk. Talrijk zijn ie temtioonfiteltinigen. dlie met lumr tnilp gereed zijn gekomen talrijk de ex<T»rsie$. tot welker welslagen zij zoo veel heeft bijgedragen* Een aantal af deeliijgen der Ned. Nat. Hist. "Ver. is lunar in dit opzicht grooi©n< dank schul dig. Bafkeod is ook haar paddestoel en- boekje In satnetnwerking met dr. van der Lek geschreven. Jhr. Mr. Dr. A. J. van Citters. t .Ood-gezant te Peking. Te 's-Oravenhage is in den ouder dom van 72 jaar overleden jhr. mr/ dr A. J. van Citers, oud-gezant te Peking. De twaardebesteiling zal plaats heb ben op Woensdag a s. te Heinkens- zaïid. De overlediene was ridller van den Ned. Leeuw en officier der Oran je Nassau Orde. Buitenlandsche onderscheidingen, i Naar wij vtmemen heeft de Koning van Spanje aan den Minister van On dierwijs, Kunsten en Wetenschappen Mr M. A. M. Waszink verleend net Grootkruis in de Orde van Civiele erd ensten van ^ptanje, tt(rwijl Mc- 11. J. Smidl, hoofdicoinimies aan het Departement, benoemd is tot Com- maildeür in die orde. De Spaansche gezant, Graaf die Pra- dère, heeft gistermiddlag in de werk kamer van den Minister d'e versierse len, aan deze onderscheidingen ver- bonden, uitgereikt. Voorts is de Min.ster vtrti Buiten- laiKlsclie Zaken. Jhr. Mr. Beelaerts v. Blok land, benoemd tol Ridder-Groot- Druis in de Orde van Karei 111 n Spaftje, waarvan het vier siersel den* Minister dezer dagen diootr den bpaan- sclien gezant is overhandigd. Ministerieel bezoek. Gisteren brachten die ministers van Waterstaat en Binneailaindsche Zaken aan V«llandrj% het herstelliu|^)ord van Spoor- en tramwegpersoneel Tfe Nijnie- geji, een bezoek. In tegenwoordigheid van het voltallig dagelijksch bestuur, den geneesheer, den chrecteur en ue patiënten begroette de voorzitter dier vereejniging de heer J. G. Balkesteuv de ministers, die daaAip de gehecle i richting bezichtigden. Bij hun vertrek gaven de ministers hun 'jewonderiiig te kennen voor het geen hier door eigen kracht was tol stand gekomen en sprake, zij hun beste enschen voor he* syunpatliiel'e werk der vereeniging uit. Koloniaal feestmaal te Parijs. Uit Parijs seint Havas dlat de Union Coloniale francaise heden een 'liner zal aanbieden ter eere vaai den Belgi schen minister Jaspar en van den Ne-*5 derlalndsclilen ïpBriisler Koningsberger, 'die vergezeld zullen zijn ddor tal van Belgische en Hollamdisohie persoonlijk heden. Douniergue zal. omringd door verscheiden ministers, het banket pre- skieereu. dat de, politieke en koloniale leiders van verschillend© Europeesche landen zal vereenigen. De ex-premier Francois Marsal, die- président vap de 1'n.ie Perrietr, d® minister van Kolo niën Barthou namiens de regeering, Jaspar en dr. Koningsberger zullen het woordi voeren. Doumergue zat toasfen op* de gezondheid dier Belgi- sche souvereineu eti op Ue Koning'A der Nederlandien. Onder de aanwezigen zullen zich be vinden mr. Fpck, oudi-gouverneur-ge- nerual van ludiëir*r. Treub gene- (raal Swart, de president van den Boiki voor rubbercultuur in lnd'i<de heer Putman Grainier en amdereu. JDe moordzauk te Maartensdijk. Nuar aiunleiding van door Mr. Men- dels aan den Minister vaai Justitie ge stelde vragen inzake het optreden van tien burgemeester vun Muiartensdiijk bij liet onderzoek inzfake de moontizaaR te Maartensdijk heeft de minister me degedeeld dat de buigetöeefeter al» hulpofficier vun Justitie met groote voortvarendheid zjn^illiclu heelt ge- Baan. 1 Wel is wear was hel afgenomen nachtelijk ve|rlioor v)an bijzonderen duur, doch het gruwzaam ft}it eisdite gebiedend zooveel mogelijk licht te brengen in deze zaalk. I >ait dagbladoorrespandenten uitvoe rige mededeel ingen zoutden hebben verkregen i» den minister niet bekenu Dat hel noodzakelijk zou zijn geweest van «ten aangehoudene in hol. open baar voor het raadhuis een photo te doe nemén, kan de minister niet er kennen. I lit wordt dain ook door den minisjer betreurd en daiarom zal dan ook, met lalle waardeering overigens voor de betoonde activiteit aan den hulp-officier vaai justitie1 en de betrok ken poUtieblearubtein worden kennis gegeven. GEMENGDE BERICHTEN. Ken-drama. Zooals altijd, schijnen ook thans de rennen te Solo weer een slarhtolfer goösciht Ie hebben van dien dobbei- hartsiocht, meldt d« ,,Loc.". Bij het baccarat moet een Chinees uit het Soe- rabjajasche oaitzötteiid verloren heb oen. Men sprak zelfs van een half judi'lioetn en meer. Hoe*,vel de man grepte sommen ffij zaoh had, waren deze bij lange na niet voldoende om kijn stpeelhartstocht te bevredrigen, Bin nen eenige ureji waren zijn 'bankde posito's vergokt, daarna zijn rechten op suikerfabrieken en toen hem eui- dielijk niets anders oiverbleief', zijt splinternieuw^ Packard, voor 0 mille. Platzek kon hij vertrekken. rouw en» kinderen tellen niet mee Een Chinees vao\ Mesen heeft liet grootste gedeelte van den buit bin nengehaatd. Arbeidscontlict te Gracalo. Naaf aanleiding iran de formeele we,gering van de firnne Ooslerholl en Wiegerink sdioenfabriedi en leerlooie rij te Groenlo, om die ingevoerde loonsverlaging int te trekken (loonsver laging van 5, heelt het personeel di er /firm® besloten het hoofdbestuur van men R.K* Falbriqksarbeiders bond St. Wjilebrordus op te dragen aan de firma uuee te doelen dat indien voor 30 Juni a.s. de 5 loonsverlaging niet is ingetrokken de staking zal wor den geproclameerd. Hierop heeft dé lWrectre .ier Firma Oosterkolt en Wiegerink gereageerd met ontslag van he* gedieele personeel hetwelk 80 man omvat. In motorolie ««bakken. Na het eten van panaie-koeken is hel gelieele gezin van den heer lJe Mjwieode aan do Ringvaairt te Haar- 1 emmermeer, plotseling ziek geworden. Bij otidierzook Week, dat de panne- koekeai waren gebakken niet olie, in een winkel ter plaatse gekochten dat men zich daar vergist tod' b.j de af levering in plaats van bakolie had m - motjorolie gegeven. Voforal eien .jongetje van 7 jaar i» er erg aan toe geweest. Dubbel woonhuis algebrand. Gisteravond te ongeveer 11 uur is brand ontstaan in het diu'bbele woon huis, bewoond door d'e gemnnen Over stegen en GieseLmg aan den Vijfhui- zerweg te Wjfhuizen. Dq Itandbirandspuit uit Vijihuizen was spoedig ter plaatse, terwijl de uuttyiiotorsjpuil uit Hooldjlorp even daarna het blussdiingskverk overnam Hei mocht gelukken die aangrenzende perceelen te behouden, zjoodalt dief brapd beperkt bleef tot het dubbele woon huis, dat geheel door het ytyir ver nield werd. l)e beide iuboèdnls gin gen grootendeele verloïeiM)© oorzaak is onbekend. Vejr/Jekerhigj dokt de schadO. Gistermiddag werd) het dochtertje van db. Zevenster die nog pas <*en week te Ihmmerendi woiont, op de brug over die SlottersburgWal dopr vergaan de onvoorzichtigheid door een auto gegrepen en overredeti. De kleine werd ''oor denzei f den auto naar uet gasthuis gebracht waar zij over inwen dige pijnen klaagdie. De autobestuur der treft geen schuld De achtervolgde automobilist. Zaterdagavond! wilden eten paar agenten in de Toresistraat in den Hang een automobilist mee nemen, die zich aan eQp overtreding schuldig maakte en weigerde zijn naalni en adres op ie geven. Toen cte njan in de buurt vaft het bureau was, tradhte hij eensklaps met zijn auto er vandoor te gaan. Een dier agenten loste een schot uit zijn revodver, malar de automobilist reed door. Toen sprongen dj® beide agen ten op hun motorfiets. Het gelukte hun den automobilist in te halen en e der agenten klam onder he, rij den op den auto ®n greep dien chauf feur aan. Een worsteling ontstond, waiwlbij de auto tegen een lantaarn- i I I I ,11,1 'I ggg paal botste, welke atknapte. De wu- «en werd zwaur besohadigdi. De agent 'erd vrij ernstig aan pooi beeïi ver wond De automobilist word naar liet politiebureau «gebrecht. Verdronken. Zaterdagavond zijn vier personen uP Hardinxveld met ,®eA roeibootje onder de gemeente Sliedrecht in de Marweide tj» water geraakt. Drie war den gered, de vierde, de* 58-jarige u. de L. uit Hardinxyöld!, is verdronken. Iinbrekers op het spoor. De Larensche patit^e arresteerde dan 23-jarige Larensche gro€aite*nhaiidelaar Rermaai Kalis, als verdiaoht van mede- pliobtigheid aan eten in de maand April ten hufize van don heer Si der lus te S^oestcuberg gepleegden inbraak met diefstal. Hij werd1 ingesloten in 'het Huts van Óewairing te l',recht Thaiis wordt gezocht naar diens beide 1 mededaders, zijn oom J. K. Kalis, een berucht inbreker, en een zekere Van Wegen, voorheen te Hilversum woon achtig. beiden thans zonder vaste woonplaats. Met dit trio meen* die po litie de dadeirs ap hef spoor te zijn dor voornaamste inbraken, welke ge durende den taalstm tijd in het Gooi zijn gepleegd!, bij diel familie Wijn schenk le Laren en in de Bergstich ting. Brand. Vannacht zijn in den Bosch de ma gazijnen van de firma Hofstede aan 5e Schapenmarkt uitgebrand. De aan zienlijke schade wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt. Kind verdronken. Gistermiddag i» te Papendrecht de 4-jarige A. P. spelende in, de Merwe- dé geraakt en Vt rdiromken. Eenige uren later heef! mem zijn lijkje opge haald. Doodgedrukt. In de garage viaii den heer Smit eaai de Hopge Nieuw st raat in Den Haag zou gisiorooliitettid de 21-jarige J. N. Gi. een bestelauto schoonmaken esi wou daar.oe den wagen verplaatsen. Hij bracht dein motor in beweging. Een 14-jarige knaap. Joh. v. d. Steur uit de Vaihantlaa» in Den Haag, die in dienst was van dien heer Smit, zou daarbij aanwijzingeai geven. Op een oogenblik gaf G. echter uen motor zooveel gas, dat de wagen met groote kracht deal 14-jarigen jongen aanreed en hem ,pgen, den muur drukte. Met ingèdirukte borstkas' en (schedelbreuk wOrcT die jongen, badende in zijn bloed, bewusteloos opgenomen en door den eerste-hiulpdienst nagr het ziekenhuis overgebracht, waar nij kort na aankomst den geest gaf. De chauffeur werd aan het hoofd bureau van politie aan een ernstig, verhoor onderworpen. De politie heeft beslag op het lijk van Joh. v. d. S. gelegd, voor sectie- onderzoek ell G. voorloopdg opgeslo ten. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum: 5 u. 30. Omroeporkest. 8 u. Kon» Mil. Kapel. Huizen: 6 tf. Di oermuziek. 8 u. N. C. R. V.-avond. Daventry: 6 Mr 20 en 7 u. 5. Grama%>on. 8 u. 5. Vocaal-concert. 10 u. Operette. 11 u. 20. Dansmuziek. RECHTZAKEN De Veendammer Hypotheekbank. Zaterdag: is verdachte W. oralervraajgxl. Als verdediger ma*. Muller Matssis ter staving van een verklaring van verdachte ziëh beioept, merkt de president, mr. Meek- man hem op, dat hij „de verklaringen van mr. Sdïürmann maar liefst buiten beschou wing laat." iBJijkena het verdere verhoor is het con tract niet doorgegaan met Sedyn, die voor zyn bemoeiingen' ten behoeve van Lieber- ma«rm een provisie van 75.000 van dezen vordenle en genoemden Liebermunn daar voor een proces aandeed. Verdachte, langdurig ondervraagd over de vraag waarom hij geen betaling in con tanten, maar wel in hypotheken dier Veen- dammer verlangde, deelt mede dat oorspron- keljjiM geoomlitioneerd was een mill kien in oonUirtten en een millaoen in hypotheken. Nldecrhand is dit veranderd en is het ge- woroen twee millioen in hypotheken. President: „Wat was de reden, dat het laatste millioen contanten ook was omgezet in hypotheken?" Verdachte: „Dit gebeurde op verzoek van Lielbermann, die op. dat oogenblik zyn geld in andere zaken moest gebruiken en er was myjnerzyds ook niets tegen." President: „Zoudt gjj niet 'liever in ge woon Hollamlsch zegigen, dat Liebermann het millioen niet had. Waarom speelt U nu eigjenlyk geen open kaart? Ik kan toch niét aannemen, fiat U zonder wikken en wegen afstand doet van dat eene mlilLioen." Verdachte: ,,'t Kon me niets schelen. Wy haxklen geen behoefte aan geld en daarom was er niets tegen, om hypotheken te ne men." President: „Niet die belangen van dè pandbriefhoudep, maar die van Uw tegen partij, met' name Liebermann liebt gjj lp- hartigd. En Iviebermann heeft maar steeds gemodderd, om dat millioen te krijgen 1" De President ondervraagt nu de ver dachte W. over het plan Liëbermann, om de pandbrieven van de Veendammer onder de innerlijke waarde (60 65 pet.) te koopeni waarbij verdachte steiedj, mrtaarzeiiiV ant_ woord geeft De Presklent maakt rlaanbij de Opmer king, dat Udbermann de Veendammer in zfjoi Atlas-hypotheekbank wilde inhitngen voor het bedrag, dat de pandbrieven der Veendammer reads waard waren, iMuial verdachte^W. daarvan 35 pet., d. L 2l/a mil lioen had genoten. Na de pauw*hoeft <le substituut- ofificier van justitie, S*. Reilingih, eeirge vragen gesteld aan getuige Spanjenbeng, en wel 0f Liobeumanin vaak in Ostemfe en Sp# Ke. speeid heeft. (totuige Spanijenberg antwoordt, dat hii eens met Liebermann in Ostemle is geweest* on dat genoemde Liebermann hem toen ver teld heeft, «lalt hy in <fe speelzaal vuur een miLlioen francs had geopeeld. Dit iresohied- de in Augustus 1927. Op de vraag var» den officier van justitie of ook verdachte eubij was, antwoordt deze zich niet te herinneren. Hiepa wowlt begonnem met het verhoor van venfflchte J. P. H. W. Jr., die vertelt in Februari 1927, directeur zyïide van de Veendammer Hypotheekbank, een brief van Sedyn ontvangen te hebben, waarna aoo- als reetla uit de verklaringen van VV. Sr. fe gebleken ondarlhai«leld ia over- den ver koop van de Veendamrnw. De heer Van don Toorn in hoofdzaak zou tie transactie financieren. Verdachte W. Jr. verklaart, dat zyn vader l)pm verteld heeft, dat Liebermann -4 volgens mr. Schürmann over mliiioenen beschikte. Verdachte ia altyd irNlê veronderstelïi^ geweest, dait er een informatie op Lieber mann was,'maar Tater bleek, dat er geen informatie was genomen. President: „Ziegt u nu eens eerlijk, of u al dan piet de informatie genomen hebt. U nvoet dü toch weten, want de Informatie op Liebermann zoo die werkelijk genomen ware moet slecht geweest zyn". Verdachte teelt nu mede, yiat hy ge?n in formatie op Liebermann heeft genome®, daar hy op gezag van zijn vader en van mr. Schürmann vertrouwen in hem meende te kunnen stellen. De president maakt W. Jr. erop opmerk zaam, dat deze in dfe instructie de verant woordelijkheid voor het gebeurde op mr. Schürmpnn afgesdho>en had, eraan toevoe gende, dlat mr. Schürmann niet gewaar schuwd had, uit vrees de ton van Lieber mann te moeten misloopen. A'ls de prosixtenit den iveix lachte onder houdt over don borgtocht van Van der Toom, zegt verdachte, dat deze borgtocht dn handen had moeten komen van het nieu we bestuur der Veendammer. President: „Dus u vondt het voldoende, dat de borgtocht in handen was van de trawanten-van Liebermann?" Verdaekte verklaart hierop, den borg tocht van Van der Toom vertrouwd te, heb ben, omdat *hy gehoond had, dat menschen als mr. Patjjn, mr. Limburg en mr. Waghto commissarissen van de AtLas .souik/i wor den^ „Bovendien heb ik" aldus verdachte „te vee* op mijm vader vertrouwd". Rechter mr. Briét: „Daar moogt #\j u niet achter -verschuilen". U hebt als direc teur der Hypotheekbank uw eigen verant woordelijkheid". Verdadhte: „Ik geef toe, dat ik onverant woordelijk gehandeld héb". Verdachte veskJaart echter, dat het nooit zyn bedoeling is geweest mede te helpen de Veendammer leeg te halen. De defini tieve contracten heeft hij nooit gezien. Na zyn terugkeer van de huwelijksreis is hem den hoofdinhoud der contracten medege deeld Om half acht de3 avonds is <te zititmg ge- sdhoi-st tot Dinsdag 26 Jumi a.s. Vanmorgen is de behandeling voortgezet. Veiklaohto A. C. Möhring is thans aan de beurt. Deze verklaart o.a. op uitnoodiging van Liebermann directeur der Veendammer te zyn geworden. Hy was vroeger accoun tant ibjj de Gooische hypotheekbank en de Discontobank voor C'redüetinstel 1 ingen. Lie bermann, vond het gqen bezwaar dat ver dachte niets van het 'hypotheekwezen af wist. Daarna verklaart verdachte op een op merking van defl president dat by wel moest weten dat Sdhim van der Loeff niet kapi taalkrachtig was, dfit toe te geven. Hy meende echter dat bij het contract ook bor gen zouden komen, .terwyd verdachte eveh laiter verklaart dat er opschortende voor waarden bas tonden bij hot contract Schim v. d. Loeff. De pres. ®egt dat verd. dit aan den nechtercomm. had moeten meededen. Verd .aegt dait nog niet vaststond wat hij als directeur zou ontvangen. De pres. vraagt of hy niet weet waarom Liebermann zoo maar opeens over een paar millioen beschikken kon. Verdachte zégt enkele algemeenheden jvaarop de pnes. hem kort en goed vraagt hoje het nu ziit. Verdachte antwoordt met. Het O.M. maaikt hem erop attent dat de hoofdcommissaris van politie te Den Haag tegen Liebermann gewaarschuwd heeft. Den zin daarvan had verd. toch moeten he* ga-ypen. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 26 Juni Hoogste stand 767.4 te La Corogn». Hoogste stand 746.1 te Holly head, Verwachting KraWhtigje to* storm- aciitige, later afnemeiidle Z.W. to. NI W. iwtind. Zwaar b®woikt tol betrok ken, met regenbuien en kans op on weer, hiten opkltdrenHfaaóvnnkolijk veel koeler. Storm op til. Vaiuntergen 9.55 ie döor het station te Dé Bilt he stortnnvaarschuwingssig- uaal uitgeamdlen Weest op uw hoe de. 'i STADSNIEUW». GOUIPA, 26 Juni 1928. Zevenhuizen en het Goudache slachthuis. In de iSchoonhovensche Crt. schrijft iemafful uit Zevenhuizen over de. vraag, of Zevenhuizen zich evenals Reeuwljk, Haas trecht, Gouderak en Moordrecht zich zal aansluiten bij het abattoir te Gouda. Het is bekend, schryft hy,idat door eenige Hef- Jiébbers voor de betrekking van keuuirigs- veeart» vöel moeite wordt gedaan om de raadsleden te bewegen niet by Gouda aan te sluiten, omdat het een hunner don mogelijk tal zijn, zijn inkomen met 500 gulden per jaar te vermeerderen! Schrijver noemt dan verschillen»te geval len waarin de dienst van 't slachthuis goed werk heeft verridht. Een treffend geval werd hem' Donderdag op miailkt .mede gedeeld. Van een boer uit oep «ter by Goaida aangesloten dorpen, lag avorwts 'i uur eer. varken «lood van ongeveer &60 pond. Elke boer weet wot, «lat met «bit warme weer wil zeggen. Als hot voor het onderzoek «en «lag in «Ie noodslaobtplaats moet hanger, jflun kan men zoo'n «lier vedl beter dii*ect in «ie grond stoppen, omdat het tocih aflgokeuixl wordt, daar het dan be«lorven is. Nu «loor de nieuwe, regeling het varteen rechtstreeks naar het slachthuis m Gouda kon woixlen gébracht wilde hy een kansje wagen. Hy gooide het «fier op een brik en r&d het naar (hnuia. Op het slachthuis gekomen wend 'het direct opgehangen om toen in de kuelkamer gebracht te worden. Buiten was het warm, in de koelkatner beneden nul. Het resultaat was verrassend. Het varken werd na een dag g«>edgelke(uixl en te Gouda ap de vrijibank verkocht. Spreekt dit igevall geen boekdeieten, wélk een groot belang het is voor een boer als hy in een .gemeente woont, «li© Ls aangeslo ten by een abattoir, waar alle huilpmi<ldelen aanwezig zyn, vraagt de schryver, en Ihjj besluit met krachtigen aamllrang op «lien raad om tot aansluiting over te gaan. Aanbesteding Gas- en Electrisch bedrijf. Burgemeester en Wethouders dezer ge meente hebben hedenmiddag ten Stadhuize aanbesteed: a. De herstelling van den scheid* ngs- muur om het buSzenterroin van. de Gasfa brieken. b. Het verbouwen van het tramforma- torhuiaje m Amerika, én c. Het maken van een transformator reparatje-inrichting voor he,t Electr. Ixxiryf. Er waren lingekomen «te voUgende 6 ioi- sch rij vii ngwbi 1 jetten De heer J. Th. van Dijk, alhier voor a 688.—; voor b 939.—; voor c 1372.--. De hear J. P. <ïe Groot, alhier voor a 745.—,; voor b j 948.—; voor c 1216.—. Dé firma E. Sanders Co., allhoer voor a 750.—; voor -b 1095.—; voor c 1188.—. De heeren J. en H. Overtcamp, alhier voor a 857.voor b 791.voor c 1152. De heer D. Hoogemloorn Jr., alhier voor a 995.voor b Ö10.voor c 9%. Dé heer C. G, T- de Jong, albier voor a 1254.—; voor b 1260.—voor c 1675.—. De gunning aal naden- woixfen bekend ge maakt. Aanbesteding. Gistermkldag is in den Haag in het stad huis aanbesteed het aanloggen, rioleeren, enz. van straten in Ihet bouwplan van Spronsen (tweede gedeelte), omvattende o.a. het leveren en verwerken van ruim 5100 M3 zand; ongeveer 1100 M2 Zweedseh gra- nietkeibestrating; ongeveer 1950 M2 Waal- klinkerbestrating; ongeveer 860 M. trottoir- bandi, en het léggen van 500 M. riool. Laagste inechryfster was «te fa. Gebr. v. Bodegom te Loosduinen met 46.719. De N.V. Aanmemings-My. voorheen Zanen en Verstoep had ingeschreven voor 49.740. Goedkoope treinen naar Arnhem en Nijmegen. Op de Dinsdagen 3, 10, 17, 24 en 31 Juli, 7, 14, 21 en 28 Augustus en 4 September 1928, zullen van Rotterdam, via Gouda, Utrecht en tusstohenliggende plaatsen goed koope treinen ryjlten naar Ene, Arnhem, Oosterbeek-Laag en Nymegen en terug. De trein vertrekt van Gouda te 6.52 en keert 's avonds van Ny miegen; terug te 19.41. De verkoop der plaatskaarten, tot een be perkt aantal, heeft telkens plaats de© Woensdags tot en met Maandegis ^vooraf gaande aan den dag, waarop de trein loopt en wel totj «Seis Maandags ten 16 uur of vroe ger, indien het vastgestelde aantal plaats- kaarteni is uitgeschreven. Deelnemers kunnen zich bij het nemen van een plaatwkaart tegen regen verzeke ren. Bond van Marktkooplieden. De Goudaohe Bond van Marktkooplieden „Dooi- Eendracht Sterk" houdt op Doniier- «lag 28 Juni a.s., in de bovenzaal van „Hof- landia" een ledenvergadering. Burgerlijke Stand. GEBOREN, 22 Juni: Teunis, z.v. J. Ra- dix en J. B. Vermeulen, R. vaai Catsweg 154 Adrianng Rafelina, d„v, C. A. Prins en C. van «Ier Byl, Snoy'Btraat 47. GElTtOUWiD, 25 Juni: J. M. Vos en D. M". G. van Eyk. OVERLEDEN, 22 Juni: Aaltje Boer, ge huwd met J. H. Koch, 26 jaar. 28 Juni: Matthya van As, 68 jaar. 24 Juni: Adriama Willemino Kok, 3 jaar. Agenda. ^m. Zangv. Excelsior met ond.-afd. Jeugd koor Rep. é'ken Maandag v. j.k. 6%7% u. voor gem. k. 810. Bovenz. café Na tionaal lederen Woensdag, des te 8 uur, i4> Séciqteit „Vredebeist" Schaalclub „Messcé maker", Clubavond. Apotheken. De apotheek van den heer F. A. Dee, West Haven, ia tot en met Vrijdag 29 Juni, benevens «ten daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avond© (des nachts ech ter alleen voor recepten). 1 UIT DEN OMTREK. BERKEN WOU DE. Maandagmorgen toen de vrouw van P. Koot alhier op een stoep aan de voorwete ring eenige werkzaamheden verrichtte te zonder «lat zjj het mertcte huw 2-jarig zoon tje in «te wetering gevallen» Eenige ougen- blikken later muite ze 't kind eti zag zU jhet voojpver drijven, Gelukkig, ,wi©t zo het nog tebcreöken en levend op den wal t«' brengen. BODEGRAVEN. Begrafenis Dr. J. J. van Bruggen. Onder zeer groote belangstelling heeft Zaterdagmiddag op die Ned. Hew. RograaC- plauts teraaixlobestelling plaats gehad van dr. J. J. van Bruggen, ailu te^Boiiegraven, voordien te Diepenveen (O.) Achter «ten tykwagen, waaraan enkele kransen wdren bevestigd, volgde een rytuig met bloem stukken en ki*ansen. By' de familie hadden zich aangesloten de vrienden van den over ledene, benevens de Bodengravensche, col lega's van den overledene, Van Beek, 'Schreudter Sr. en Schreuder Jr. Voorts wa ren aanwezig «te burgemeester van Bode graven, afgevaardigden van de Vereeniging voor Ziekenhuiaverpleging van de vereeni ging Het Groene Kruis en van het Muziek- geaelsohaip Crescendo, enz. Nadat de kist met het stoffelyk hulsel in «tp kapel van het kerkhof was geplaatst, heeft allereerst mr. H. E. la Gro als vriend «ten overledene herdacht. Spr. deed' .laarby uitkomen dat met dr. van Bruggen iemand is heengegaan die ullerwegen een groote achting genoot en als geneesheer vooral zich overal bemind had weten te maken. Zyn na- gedatdhtenis zal dan ook by zyn talryke pa tiënten in dankbare herinnering blyven. Vei-volgens heeft «te heer Blazer, namens bet Zi-ekenfonds «Ir. van Bruggen heixlacht, die gedurende tal van jaren als medicus daaraan verbonden is geweest, waarby hy dien overldttene schetste als ieman«l, aan wien het Fonds zeer is verplicht «teor «la wyze, waarop hy steetls «le belangen «fer lexten 'heeft bebartigxL Niet alleen was hy een kundig medicus, doch tevens een man met voortreflfelyke gaven des harten, «lic zich met hart en ziel aan zyn patiënten wijdtle. Spreker besloot met een woor«l van troost tot «te familie en gaf de verzekering «lat zyn nagedachtenis by het bestuur cn «te leden van het fonds steeds in dankbare her innering zal blijven voortleven. Vervolgens wertl het woord gievoerd door oen majoor van giezomlheid, die in herinne ring bracht dat dr. Van Bruggen tijdens «le mobilisatie, toen 'hy in dezelfde functie als spreker werkzaam was, zidh hieeft «loon ken nen als een man met voortreffelyke karak tereigenschappen en met uitstekende weten- sohapptrfykc kermis toegerust. Tenslotte heeft «le heer K. Stein narpens de vereenkgling Hét groene Kruis «ten ovev- ledene herdacht en «laarby de groote ver diensten van «Hen overledene jegens «leze vereeniging im heit licht gesteld. Hierna werd de kist met het stoffelijk bulse* grafwaarts gedragen. Nadat er bloemen in het graf wren ge strooid, dankte een broeder van «len over ledene de aanwezigen voor «le laatste eer, «ten doode bewezen» GOUDERAK. Gisteren is de melkryder Roozeboom met zyn mdkauto van «len «fcyk gereden en aan «len binnenkant teixwht gekomen. De melk ging verloren; «le auto werd zeer zwaar be- scha«lig*L De heer R. kwam er ongedeerd af. Gisteren is het paaixt van den landbou wer A. Verstoep te water getaakt. Toen men bezig w^s het <lier te halpen kreeg den landbouwer, V. een trap van het beest in het gelaat, welke zoodanig aankwam, «kit «te hulp van Dr. Bcekenkamp noodig was, die den man heeft verbonden. HAASTRECHT. De besmette*ijke veeziekte mond- en klauwzeer biyft in deze gemeente en in het naburige Vlist zich langzaam uitbreiden. De ziekte heeft in den regel gelukkig een gun stig verloop, daar de meeste dieren/slechts licht worden aangetast. Sterfte al» gevolg «Ier ziekte heeft zich Toog niet voorgedaan. Thans is aangifte gedaan door C. Burger aan «ten WéBt-VHsterdlyk dat zijin vee aan moral- en klauwzeer lydende is. Op Vrydag 29 Juni a.s. zal in een der lokalen der O. L. S. gelegenheid' bestaan tot kostelooze inenting en.herinenitlng. Daartoe zal op dien dag van 11% uOr oen zi'tjrfig worden gehouden. Aan de ingeschrevenen der lic^yfe 1929 K. Buitelaar en A. F. van Peperstraat© is «oor goed en aan N. Steehouwer voor- ioapig vrystoLling verleend van 'len dienst plicht wegens broedeixl'ienst. Ter Secrotarte i» door een wtelryder aan gifte gedaan van het verliezen eener gryzé gabardine regenjas. SCHOONHOVEN. Bevorderd tot semi-arts. Onze stadgenoot, «te hoer J. P. Niekerk J antra, slaagde aan, «te Utrechteche Uiviver- aiteit voor het examen semi-arts. Spoedeischende raadsvergadering. In verband met het feit, dat in de Pro vinciale Staten «le vorige week het provin ciaal wegenplan in vastgesteld, waarby de verbetering van den Lopiker Védrdirk of de route SchoonhovenJutfaas kérst in de tweede periode, duf r.a li934 zal plaats héb ben, is, naar de Sch. Crt., meldt, voor heden avond een spoedeischende Raadsvergadering belegd, waar voorstellen van B. en W. in zake het op touw Zétten van een adreabewe- góng, om zoo mogelyk Provinciale Stater, tot amktene gedachten te bréngen, bespro ken zullen worden. VLIST. Op Vrydag 29 Juni a.s. zal ten Raadhuize van 2 Mi—3 uur gelegenheid bestaan tot kostelooze inenting en herineniting, Aon de ingeschrevenen de? lichting 1929 W. J. de Jong te voor goed en aan J. J. Vermey ia voorlooplg vrysteil ing verleend van den dienstplicht wegenis bixjeder«Ken«t. INGEZONDEN. Bulten verantwoordelijkheid der Redactie. De verwording eer Moderne vrouw. U©uüu 2.) Juni 192c MijmlKHT «je KptMWteur. MieriiKvie vqr/xxjiv Ik u beleefd tot et ü/mitH<in van at" kintal liet n/iintH<in van at" valgeiuie op-irr- maatschuppy een betrage in de exploitatiekosten,Ikar- ontïor ibogrepen, de aiflechryvingen, die zal bedragen in 1928 300.0*10, in 1929 en vol gende jaren tot het einde van de overeen komst 1.000.000. Deze overeenkomst gaat in op 1 Septem ber 1928 en «tuurt tot 31 December 1938. LUCHTVAART. ei moed bevangt d*n welden kende» man bij (le gedachte aan Ue>i ^ireven imar wording in Ue vrouwelijke natuur (Prof. Uotlunu). E» .Schopenhauer höeft geaegdl ,,Lu- roj>u sterft uan (Ie dmmo. ue or1ihel«h geachTqven) door vor Bclvillende- daim®» en een vrouw-man openharen den, tijdgeest vaui ht\ uwi- dent Europa, en de opvaRingen als »ooOaiiig zjju gqe«l. airtikelem /xK» geawximni witter r.ijn voor mij geen object om te poh" ui-sneren, waarbij ik dp opnverKiing wil maktm, du* inet vrouwen over het algemeen slecht te pauembeeren vah, jivanl zij geraket» direct van dien eeiteii zenuwaclitigen of vv©l /jeligen toestandi in dbu andoren. Zeer hijzontterlijk kom* dit uit ui d® artikelen van Mej. Emmy wiens ge- sclirijif vol zit van anarchisme, roman tiek en geloofsartikelen. (Freud acht ik wel iMXKlig hier een» bij te halim). De levendoesohouwing die Mej. Em my verdier in liaur arliikelen distUlkitTt (de houding to* h®ti huwelijk) aou, ooimequent doorgtwoerdi, noodwendig moeten leidwi tot de ontbindingvan den Staaf}. Hat bij alle bewonderaars, die Mej. Entmy uneè een aanzoek vdreërtUm, de ware nog niet was, begrijp ik we* uit haar gcwdirijf, want psychisch g«*ien, blijkt bi} vrouwen altijd net eon am der bedoeld' tè zijn. Do wtire ninn voor vrouwen van schrijtebctr s gehalte is een apiaete, inteülöctueel of niet. Er is altijd een kevaarlijko kant aan, zich voor' vrouwen op zakelijke wijizo tö interewseeiren. l>e wereldhistolrie heeft geleerd «Lat als «He vrouw zich gaat emancipeerein, eau zoo doende huur grenzen te buiten gaat, er groo- tere zak «ai verloren gingen, hot vtriek- sclie en llomeinoche volk zij ons e®n voorbeeld en ookAuam. Met dank, EEN ABONNé. ONZE KjpLONIEN. Luchtvaart in Indië. Tusschen hrt gouvernement en die N. I. Luchtvaart Maaitsdhappjj is hét contract ge- teelqend betreffemle het tót atandbre,ng«.n en onderhouden van geregelde iluchtver- keersdien©ten in Ned.-Indië. Het contract bepaalt, «lat «le Maatschappij bevoogd is tot de uitoefening van alle an dere vemchtiingen tot liet luchtvaartbedrijf behoorende, zooals onder meer pitaier-, toe risten- en pax>pagianda-vluchtei.f luchtfoto grafie en terreinopineming uit «ie lucht, in- seotenhestrydlinig, enz. Het bedrijf der Maatschappij vangt onge veer 1 Sept. vain dit jaar aan. De Maatschappij verbindt zich «le volgen de 1 uchitverkeersdiensten régelmatig te on- «lerhoudten: a. een dageiyjoschen d-ienst v.v. tusschen Batavia en Bandoeng «in tusschen Batavia, Soma rang en Soeraibaja, te onderhouden met iandvliogtuigen, en behoudens onvoorziene omstandighelen te openen op 3 September 1928. b. een «kientft eenmaal 'fl weeiks v.v. tus schen Batavia—(Si ngapore—Bel awa nin laatstgenoemde plaats aansluitende op i\tJ aankomende en vertrekkende mail booten, t' onderhouden met watervliegtuigen en he- houilens onvoorzieine omatarwldgheden tc openen in «le eerste wéék wam het jaar 1929. Alle in bedrytf te brengen rfiégtuigen zijm voorzien van radio-telégrafi'sche of telefo nische ontvang- en seintoesftellen en van het personeel, dat mét «Ie bediening hiervan ver trouwd is. Het Land stelt de noodig© vliegterreinen en vlieghavens tor baachokkiijg' van de Maatschappij om er gebruik van te maken, en bovendien krygt de Maatschappij «te be schikking over hulpmiddelen ter verzeke ring van een veilig verkeer. 'De iMiaatschappij ia verplicht met e!lk vliegtuig het aantal passagiers cn de hoe veelheid ipostzendlingen en goederen te ver voeren, welke za'ch daartoe aanmelden, respectieve*yk ten vervoer worden» aange boden «m waarmede, met inachtneming van de eischen der veiligheid, «sik vliegtuig kan worden belart. INjstzendingen hebben hietr- bij den voorrang. Voor elk vliegtuig aail in verband hier mede het maximum gewicht en den omvang van de te vervoeren briefpost- en pakkeit- posbzenilingen worden vastgesteld. Wareneer door welke oorzaak ook, voor dat de vervoerde passagiers, pastzerabngen en goederen hun besteimmling hebben be reikt, de voortzetting van oen vliegtocht mocht worden verhinderd, al «te Maat- schappy voor haar rekening maatregelen treffen om bedoelde reizigers, poehzendin- gen an goederen zoo spoedig mogelijk naar hun bestemming te brengen. Het Land zorgt voor de noodige weers- en verkeeraberichten. H(et contract atelt vervolgens diverse vóorivaaixlen voor «Ce Maatschappij vast, met hét oog op de veiligheid. Vastgelegd te venter dat de maatschappij op «le door haar geëxploiteerde 'lynien gratis vervoer zal verleenen aan ambtenaren, in dien zulk® door de directeur van GJB. in het belang van de diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart wordt gewereacht en mits op het oogenblik van aanvrage in het vlieg tuig plaats beschikbaar is. Noodlanding by Wezep. (lisleruiKtdwg om1 12 uur moest op e*n heide, te Weaep hi©t Duitsolic vlieg tuig B, 1146 wegens, oen defect laiuliyii. Met een auto begaven de tyfiée vti«v gers zich eerst naar liet kumn» te Ul- «ieaibroek am imateriaal t®r hiWRteJting van het d«»feot. Daulr ontbraken eéH.er de- midklelen waarna' nij naar Zwblle zijn go^uan om het iwxxlige op te ha len Na een uur of vijf kon men weer opstijgen en koers zétten in de ricJv ting Duitschland. SPORT EN WEDSTRIJDEN. ATHLETIEK. Staiiixi van de competitie van (lonüschen Athletiek Kring na eersten gelanden compiet iti©dag Tw«»ede klasse. T.H.Ü.R. I iouderaik') 11712.52 T.HO.R II 9493.40 O.N.A. I 9405.10 Oiympia I 9071.93 Exce.sdor 1 8814.34 D.O.K. f 7750.28 Vires et Celeritas l 5287.99 Deirde klasse. T.HvO.H. I (Bergamo.) 7762.7 O.N.A. II 7494.1 \Tres et Oeterkas II 6897.2 O.N.A. Ill 6754 O.N.A. IV 4684.5 T.H.O.R. Ill (G.) 4304.9 IVireq et Celerilas III 3791.7 Excelsior II 2589.5 Alp'iein I Alphia I Houvast I JJoudA I Goud» II Dnmea klasse. Quick I 3060.67 'Excelsior I 2031.88 D.O.K. I 1146.67 «ten den pnt» pnt. MARKTBERICHTEN. Rotterdamsche Veemarkt. 26 Juni. Aanvoer 252 paarden, 13 veu len», 736 magere runderen, 748 vette runde ren, 190 vette kalveren, 172 nuchtere ipl- varen, 189 schapen of Jammeren, 63 biggen, 1 bok of géit, 87 graskalveren, 18 averloo- pers. PrysMin: Vette koeien le kw. 0.51064, 2e kw. 0.460.48, 3e kw. 0.340.39; Ossen le kw. 0.50—0.52, 2e kw. 0.46— 0.48, 3e kw. 0.43; Stieren le kw. 0.46 0.48, 2e kw. 0.43, 3e kw. J 0.38; Kalve*en le kw. 0.69—0.70, 2e kw. 066-0.60, 3e kw. 0.42%0.47%. Meikkoeden 200415; Kalfkoeien 210 —410; Stieren 120—550; Pinken 10O- 150; Graskalveren 3050; Vaarzen l10 225; Werkpaarden 200300; Siaaht- paarden 100170; Hitten 120175; Fokkalveren 1825; Biggen 618; Overloopers '1818; Biggen per week 1.35—1.60. Handel in koeien en ossen, flauwe handel, prijzen van gisteren. Stieren tamelyke han- «lelL pryzen vast. Vette en graskalveren ge drukte handlei, zelfde prijzen» Paarden kuiime handel. Biggen luie handel, lagere ;en. Overloopers weinilg handel. Coöperatieve Tuiniersvereeniging „Gouda en Omstreken". 25 Juni. Komkommers le 8.70—11.60, ia. 2o 1 5.b08.90, id. 3e 3.o0o.4U, geje le 1 9—12, id!. 2e 8—10, id. de i' 4—6, Tomaten A f 29—30, id. B l 31 id. C f 27, Peulen f 18—d«, doperw ten f 21—24, Capflxicipners f 21— 2o, btamboonen f 75—79, iawajbooneu 71 —77, BiOömkool le l 5.4Ü—11.70, icL 2e I 3-6.60, idl. 3e f 2—4.50, Spits kool f 57, Peen f 611.80, Postelein f 2.70—8 10, Spinazie f 3.50—5 70, Kropsla f 0.70—1.90, Andlijvie I 2.10— 3.20, Tainboonen f 10—15, Raioarber 3.90-4.60, Sejiderto f 0.40—1.20, Aardbeien I 21—81, Eietetv f 5.40. Coop. Ver. „De Boskoopsche Veiling" te Boskoop. Rozen le kw.: Ophelia 55100, Gol den Ophelia 3145, Marcel Rüuyer 50, Hadléj,' 50—86, Claudius Fernet 50— 90, Columbia 60, Butterfly 32—60, Mac Kelleir 51—70, Wilh. Kordes 71—87, Mme Jules Bouctoé 61—80, Roetüindia 4952, Podyantharozen 5057, Pauls Saerlet 60—65. Diversen: Dahlia's grootbloesnig 71 Gladiolen 48—51, Lathyrus.12—15, Pi oenen 69 —93, Caimipanula 22—35, Del- piiinimn 23. Kaasmarkt Bodegraven. Aainvoer 405 partijen, 18716 stuks, wieg«siKi' 149728 K.G. Prjjs le srt mqt r.m. f 5154, 2e srt. f 4749, zwaar dere tot f 58. zomdler r.m. I 44—51. DftAADLOOZE DIENST. De reddingspogingen van de groep-Nobilé. Wy ontvingen hedenmorgen het volgend telegram: Uit Spitsbergen worden slechta korte bi jlichten ontvangen vare het Z weed sche expè- ditieachip van kapitein Thornlberg. Daaruit blykt dat het Fékkervliegtuig van luitenant Lundberg, «iat Nobile gered heeft, totaal veirnteld is. VermotadeLyk is ook de motor beschadigd. Gemeld wórdt dat de Zweed- sche regeering zkh heden in een zitting van het kahinet zal ibezighouden met de vraag, welke maatregelen kunnen worden genomen om de verongelukten te hulp te komen. Het voornemen bestaat nog twee vlieg tuigen, een Fokker-machine en een Haril- 1 a i*l-Sportv llegtuig, naar Spitsbergen te zenden, het eersto bestuurd door luitenant Ekman. Beide vliiegtuilgen zouden reeds hatenovoraii'retor'Tromsoe v*i««en ere van daag per «dRlp'Tun# KdttlrtgHbaai vervoerd worden. De afstand, wélke déze vliegtuigen kunnen afleggen, te n.Vtè kléin om daar heen 1)e vliegen. Ze worden van ski's voor zien om op ihet y« te kunnen landen. De groep in het kamp van Noból«^beschikt nog over oen 'levenstniddcJemvoorraad van 2 maanden, en «te nooitigo uïtrustingnstukken. Zoowel «te Italianen al® de Flnsche vliegers hebben zich" met hun toestellen naar Kirgsbay begeven om met «te Zweedsche expeditte samen te Wenken. De achtergeblevenen aan den Noordpool. OSLO, 26 Juni- Volgen© hiier ont vangen berichten bestaat otr weinig hoop de* de Mfilmgrens-groep nog kan wortleai gered. Zij word)* door ite meeste dtskundlgen ate verlor en be- Hchoumd, daar haar voorraad levens- niiddjelleai bij zeer auiniig beinetir tocli reöd» efenig® dagen moet zijn uitgeput. het zal vermoedelijk 3 4 woken du ren voordht die achtergeblevenen van do Notyile-groap eai luit «mant Luudborg 'zullen -wwiroieii gered, tenzij itet zeer ipoediig gelukt hen mot oen lucht- vUegtuig, op ski's af te hiaden, GeiuKt dat niiet, daoi moet gewacht worden, tot het ijs voldoend© zal zijn gesmol ten om een landing van een watert vliegtuig in die nabijheid' moge4ijk mgken. Van het vliegtuig Latham met A«r am aan boord hoort men tiiete. maakt zich daaromtrent ernstig onge rust. Vliegtuig neergestort. Op het vliegveld te Poaep te een militair vliegtuig omlaag gestort. Het.-werd totaal vemtielxL De haitte imittende officieren wer den gedood. Ontploffing in een kruitfabriek. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld dat by een ontploffing /in een kruitfabriek te Nova Bollpeba drie personen werden gedood! en vélen gewond. Chéque-veitolachers. Volgens berichten uit Konstantireopel js de Turfcsohe politie eon verval sch ing van chètpies door een internationale misdadi- gersberale op het spoor. De bende wast van de Yonische bank on van twee Italiaansche banken, bedragen tot een, totaal van 24000 Turksriie ponden tin handen te krijgen. 1)1 ria ontspoord. Meer dan fiO perÉonen weaxlen gewond by de ontsporing 'van den trein uit Missouri, zeven myl tere zuiden varaYatha (Kansas). Een Egyptisch 'Kabineti' Uit Cairo wordt geaeid, dat do Ko ning «an Iamiej Sida Paska dte vorming van een nieilw kabii^eU hjeeft' opgedi- - gen. Onder de autobus. Iledeuinorgpn jjegen 10 uur reed in üte Papenlaan fe Muiaen een dönie, vergezeld van haar man, per liets in de richting van het (Gooi. Aan den 1 n- kerkant van den weg, uit d'e richting Gooi, naderde toen die Gooische auto bus, op weg naar Arastékdam. j)e chauffeur gaf signalen, maair het echt paar bleef links rijd«n. Toen besloo' idle chauffeur ooik Ünlks te paaseieren en haalde uit. Op het laatete oogen blik echter stak die dame» todi naar rechts over. Zij werd, «ioOr den bus aangered®» en kwam er ondier. De auto moest worden opgevijzeld. De dame bleek haar rug t® hébben ge broken, ernstig aan het hooldl gewond te zijn en boken,di®n invr,®M)dig ge- knetfed te zijn- Nadat dr. $mit in een nabij zijnde boerderij die ®er?te hulp had verleend', werd dö dame' naar Amsterdam overgebradu. WISSELKOERSEN. 25 Jund. 26 Juni. Officieel. Londen Berlyre Parya Brussel Zwitserland Weereen Kopenhagen Stockholm Oslo New-York 12.10% 59.31 9.75% 34.66% 47.84% 34.95 I 6862% 66.57% 66.47% 2-i»% xi 12.10% 59.34% 9.76 34.68 47.88 34.97% $662% 66.62% 66.45 2.48% Niet-officieeL Praag 765 7.85 Madrid *1.12% 41.12 Milaan 13.06 ,13.06 Beursoveraicht. Dei affair© ,up de Ams.terdiin»ohe ed- feclegiibeurs wan h®d*®n tot een mini mum ingekrompen, .«eifs voor iinduBtri- eeileJfc was de b)rta«g»telling ubijna geL Itoei verdweiiieai. Véto dd kunstzijde aandeelen werden Maewhteis bo»/en die élotkoarsetn van gisteren ingezet, <lodh duarna had een kleine re-ctie plaats.- Pliilipsaandteciien vrijwel onver anderd. Een vrij dlrukke affaire ontwikkelde zich in Koninklijken, ui© pjrijshoudiend, wairen doch ten slottoi toch ook geen noqmeïiewaardige wijzigingen onder gingen. ,.i, 'a Rubberaanideeien hadden een zeer beperkt aanbod'Irwaarbij Amsterdam dene rubber eti enkele minder couran te soorten' iets lager kwamen te lig- f?en. Sdheepva'artpapdere» trokken gerin ge attentie toch hia<d het aanbod ©enigszins de overhand.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 4