.0 raagt Adverteert in dit Blad. KOFFIE THEE 01? VAN YSENDYK'5 1 0 WONDEN teo<«volg. -u doorllnw, anatta. w J«uku bH kiod.rm. brrnd-, an,- M w ™U<h vndu, wlnUriuadm an vwtu. ■pronken UppM, ruw. huid, huidvwahjj. r.ria<, kloven, b.r.tw, hen, pijnlijke bl-Mdand. in en uttwwdlg. «•".beier. mu met WorWbeer’, DD.D. MAGER Abonneert U op dit blad. WEET GIJ NIEUW BRINKMAN Zn. '/ï- ÏD Dit blad verse GOEOKOOPE TREIN met nVarxakaring tagan ragaa" KEUILL EN F* RENEMAN VAN DER HEIJDEN, GOUDA Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Van Uw huis naar kantoor en van kantoornaarhuis op Uw Wet Voedselvraagstuk Molenaar’ Kindermeel leeft baby in de beste verstand houding met ouders en verpleegster. L PER EL A Kostbare Perzina Piano van f950, als nieuw, prachtrollen toon ter overn. geboden v. sl. f 6Ó0, met tab’ Br. No. 1141 bur. Goudsche Ct., Markt 31' BERGAMBAC NIEUWERKE BAKJE5 Marie Air •e LP P Arianna Rafellna. ZENUW- Eischt origineele 4'|2 °|o Pandbrieven a 99‘|2 °|o VrP IRVING'S GIST-TAMINE TABLETTEN van UN 10 I k? Jtu 1141 15 eischt schriftelijk gegarandeerde 4 Houdt voet bij stuk, het is Uw voordeelt No. 4. Indian Uw leverancier Pandbrieven f 47.000.000— GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND: Den Haag. 4 WASCHMACHINES WRINGMACHINES van Rotterdam t/m. Utrecht naar Ede t/m Nijmegen •p da DINSDAIEN t/m 4 Saptambar Zie aanplak- en strooibiljetten. vanaf 31.50 vanaf 10.00 Door geduldig te kt naar hetgeen ons niet bewijs van gezond v< liefderijk gemoed. bet Voor de primitieve mensch, die baby heet, is er slechts eén* vraagstuk Als de voedselkwestie w opgelost met de hulp van Vraagt attestenboekje aan P, MOLENAAR 4 Co. - WESTZAAN. Vraagt geBI- prijscourant aan da fabriak ta Daderriavaart. Zjhuwi* OUIHUOhCio Speciaal adres voor Electr. en gewone Waschmachines en Wringmachines Goudscheweg 70 - ROTTERDAM - Telefoon No. 5811. Wolphaertsbocht 17 CHARLOIS Koningin en jC ABONNEMENT8 per kwartaal 2.90 Franco per post pei Abonnementen w< by onze agenten en k Onze bureaux zjji Vjudaptie Telef. 83. RM WIILZAAK annex Stalling, Verhuur- en>Rep. inr. ter overname aangeboden te Rotterdam West. Winst f35f40 p. w. Koopprijs f400. Br. letters C. R. aan Zwagers' Boekhandel, Rotterdam. 1142 6 Onze Electr. Waschmachines zijn vanaf de straat in weilking te zien. In prijzen van 100125.—, f 145.165.enz. enz. Zoo klaar om op de lacht- leiding aangesloten te worden. Oudst en vertrouwdst adres. Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting. Tevens Reparatie-Inrichting. Met BALATUM weet U, waaraan U toe is. De breedte van 183 cM. als de voordeeligète maat, de prijs van 1.1.19 per El, zijn uniform doorgevoerd. Alle andere maten en prijzen betreffen imita ties, die U niets garandeeren. worden en vo so Volkspartij v accoord. a gooide Hem uren boeg; de 1 m maar buiten en gepoogd worden eer van Weimar (centrum dem. ), aangewild met partij en de economist verwjerkeiyken. Drit pk minste geestdrift; van kon Hermann Müller Stresemann, Md der de panty derhallve, der Widimarsche coakti weewl gaf aan dei een weigerend antwoo als vakminister tot de den. Stresemann’e w v|0i|gezeld van een wer buiiteniandsche zaken debeweegredenen van helsde, uitkomen, diat tier crisis z.i. gelegen 1 tot de groote coalitie, schikte over een breec sis, zoodat dé regeerin^ blik omver kon wonde werking tusschen so. Duiitsdhe Volkspartij a zaak. Vandaar dat Strc deed een kabinet samei uiit vooraanstaande p hooren tot de partijen zondier dat vooraf de hun goedkeuring wordt Müller nam terstond ito Z.lf vu Jacoba Maria Wortelboar. VwkrUtbaar l 76 not hg de verkoop*, vaa W.rtakboer’. Artütalm. 1, Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER1» OOSTERSCHE KRACHT»!, LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma'o. In 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadeljjk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prüs per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuk» 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSK1, Zee.tr. 21, Den Haag. Dl Dr. Wirth wil vic Tegen alle verwachtii land tyet kabinat-iMiille persoonlijkheden, ook stand gekomen. Dr. V- wegen, de portefeuille te aanvaarden als hy kanselier werd benoem Hermann Mülber niets staat pp het standpunt Lierschap pverbodig is. daarop, lid van het Kal .JDÏit zou. opziah^elf n als het Centrum niet treWend» het viceka quaestie van prestige i van een\en ander was, den rijkspresadent gist- deden, ddt hij heni non sluitsel kon geven. iMe -• heden alsnog uitdien w Hermann Mlüllel-, séh<? kabinetsiforn zyn besprekingei geweest. Het lag eerst zou pro-beereh e< stellen den gropd-üa Helaas kon men hét ni ma eenfe schillen tusschen Duitscl voor ei Daaj een an moest De Heer en Mevrouw BROUWER—SLEGT geven kennis van de geboorte hun Dochter Gouda, Wijkverpleging. is een middel van wetenschap-A pelijke samenstelling, dat del I ziektekiemen doodt en de huid I I geneest. Een proefllacon ul UI overtuigen. •Voer H-H—nflng Methode Dr. DELOS PARKER, Amerika. Er worden HONDERDEN HAARMIDDELTJES in den handel gebracht, maar BEWIJZEN VAN HERSTELDEN kunnen niet worden getoond. „CRINOFLOOR” bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAR ZIEKTEN. Beleefd verzoek deze te cpntroleeren. „CRINOFLOOR” bestaat uit 54 soorten middelen voor 21 soorten haarziekten, zooals uitvallen, ronde kale plekken ontstaan in korten tyd zonder- ziweren, zwerende plekken, haarpijn, te vet of te droog haar enz. INLICHTINGEN KOSTEIXXJS ook SCHRIFTELIJK, eiken MAANDAG en DINSDAG van 103 en 68 uur. DIERGAARDESINGEL 91 b/d WEST-KRUISKADE, ROTTERDAM. C. ROMEIN Sr., Haarkundig Spec. Eenlg eigenaar. HOE DE VAKMAN EEN BEDRUKTE VLOER BEDEKKING KEURT' Hl) buigt een stuk naa- beide kanten. Kraakt het niet dan weet hi|, dat de verflaag unafscheide lijk niet de massa verbonden Is cn daardoor waarborgen voor duurzaamheid geeft - Keur op dezelfde wijze alvorens Uw vloerbedekking te koopen'l Door BALATUM aan» te schaffen geeft U blijk economisch en er niat van gediend te zijn, dat in denzelfden wmkeLdezelfde vloerbedekking onder verscnyiende namen tegen verschillende4ph£en wordt verkocht. AANDOEMINGEN Zenuwen doen zich te meer gelden als het lichaam verzwakt is. slechts een algeheele versterking zal dag» resultaat hebben. Irving's GisLTamine Tablefr«n zijn in hun uitwerking bijzonder krachtig, daar zij het bloed volkomen zuive ren en 'tgeheele zenuw gestel gezond en krach tig maken De vitami- ^nen zijnbijz. heilzaam. Garantie. Probeet een doos indien Uw zenuwgestel zich niet op wonderdadige wijze herstelt, betalen wij U Uw geld terug na ont vangst der ledige doos. Verkrijgbaar in donzen van f 0.75, f 1.50 en f Z.50 bij de 5 - Hij had een moed al wat goed en soh ren bewonderen zi, voorbeeld geweest v I jkheid en nooit was van een dier oraspjf om het hardfete droiil: hij had zich over zie aonder de kracht te schreden terug te k Thans, nu hij het 1 weer zoo levendig v» oprijzen nu hij zich gestorvenen niet in levenden nedeTbü'kkt zichzelf afschuw in zweepte hem op tot nieuw bestaan aan langer ..de dolle g ernstig man te zijn, de volle betéekenis Dait voornemen t reedb goed en hij ni - fe A< „Ik wil met een v en BALATUM’ Want de ervaring, welke de Balatum- fabrieken als eerste op het gebied van speciaal-vloerbedekking hebben, wordt ipet geëvenaard en het is die ervaring, die U een prima product waarborgt. BALATUM is economisch, mooi en goedkoop, verkrijgbaar in een groote sorteering dessins, het is waterproof en „gemakkelijk te onderhouden.BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloer bedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd.^ met schriftelijke garantie en weigert imitaties, die U ats^ gelijkivaardig aan Balatum zouden worden aangeprezen. Balatum heeft, vraagt on, dan het adrea van den dichtafbijBijnden wederverkooper. N.V. .BALATUM’* Bleem<raohtU7, Amsterdam. Tel. 3S734-32724 HOE DB VAKMAN EEN BE- DRUKTE VLOERBEDEKKING KEURTI Hl) neemt een krasproef. d w z. hl| krast een gelijk aantal keeren met dezelfde kracht over de ver schillende soorten vloerbedek king en kiest die. waarop het krassen den geringsten invloed uitoefent. Overtuigt U op deze wljza. alvorens Uw vloer bedekking te koopenl 1113 40 dat dn*1 Sangu-inose zulk een voortreffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zy-n; die lusteloos en zonder energie; die gedurig vermoeid zijn of ly'den aan py-n in het hoofd, in den rag of de lenden; die te moe zijn om te eten, ofte zwak om te slapen, is de Sanguinose een opwekkend en versterkend middel, waar van de uitwerking snel en verrassend is. SANGUINOSE kost per flesch 2—, 6 fl. 11.—, 12 fl. 21.—. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. De BANK stelt beschikbaar in «tukken van f 1000.—f500.— en f 100. De Di rec ti e Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. ALralt vanxa/t 40 44 H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, ’s-Bosch 1924, R’dsm 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. N.V ALOEM. HOLLANDSCHB HANDEL- EN INDUSTRIE Ml) (Aldeebnc _Ye„l Vil*"» Dtnnewir 140 - Deu Haa,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 5