t <'5 IE HEE 1 WEN rUcgta. smetten brand-, any* an ▼<- handen en voeten, g» re huid, huidvareehij. aweren, open boa- id« in en uitwendig, *n mot Wortolboer’i ia Wortelboer. *nt by do verkoopem Hl i| E, 11 t blad. &IIEID isvdrmen door D. Fr. SCHE KRACHTWL nderbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond en eere-diploma’g. Ia ind toeneming. Gega- Door Artsen aanbe- /ele dankbetuigingen. 100 «tuks 3.50, 200 thuis onder rembours postwissel. 1 >.D. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 67 Jaargang i FEUILLETON. GOUDA ÏËJËËSE huis naar r en van naar huis Marie Antoinette. i M Ho. 16801Woenodog 27 Juni 1928 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEW Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ----- "I’S voedfjdL’i woiïtejai) Buwe Abonné’s se I! |n, »n 1 fflhei.l't ■ndoeoinSM* Haven- I it i HOLLAND: goed te doen' soorten HAAR- (Wordt vervolgd) Ik wil miet een weldaad1 beginnen. HH1 aflud Iplen ;ij Her zoo laat.” y Loison. adjudant FERDAM. •aar. iddelen voor lekken ontstaan st of te droog MAANDAG en Koningin en martelares. keil var grê dieli innü SCfi vans fah uanxaff -I|scouran1 aan de ma li fevpte i.3 g/gewoi^ bej ïïndatókonin^ «a oM p kaibifl lhet)))€’wH H nmir ■den Ihip m de kerst, wor- j Hhet (lan- k*atr. 21, D«n Baar h»i Door geduldig te kunnen luisteren, ook naar hetgeen ons niet boeit, geven wij een bewijs van gezond verstand èn van een liefderijk gemoed. ■fcj ÏawviM iMers W Tfoningfc ent. Singflj dit de onttf iriedj^ cjrijüs, is qlieeri ■en reeds (laan nier Nahasl merika. .TJES in den ELDEN kunnen -an welenschap- telling, dat de oodt en de huid roeSlacon ui U niet aanwezig, hy ia op manoeuvre met zyn regiment in de buurt van den Foejiyama- beiig, en zal de aankomst zijner aanstaande vrouw op de iüm kunnen aanschouwen! Toen prins Sjtejiboe in 1925 Japan ver liet om in Oxford te gaan stiudeeren, was het jonge meisje, dat eens zyn vrouw zal worden, reeds gekozen. Mej. Matsoedaira is thans negentien jaar oud. Zy werd in 1909 te Londen, naar het heet onder een gunstig gesternte, geboren, daar haar ge boorte samenviel met één van de vyf z.g. Sekkoe-feestdagen. Vóór de officieele ver loving dienden er echter nog eenige moei lijkheden uit (ten weg tie worden geruimd, diaar de leden der keuzerlyke familie niet met de gewone bungeus mogen huwen.Mün cfschoon de vader der bruid van adel is, is hy dte tweede zoon, dus voor de wet een ge woon burger. Om deze hinderpaal te om zeilen, is mej. iMatsoedaira thans geadop teerd door haar oom, den oudsten broer haars vaders, het hoofd (ter oude Aizoe- familie. Het jeugdige paar is zeer populair. Zoo- als men weet, iB prins Sjtejiboe de vermoe- delyke troonopvolger, daar keizer Hiro Hito tot dusver nog geen zoons heeft. Nieuwe expedities. Uit Nieuw-Oflesund wordt gemekl, dat er op het oogehblik een sterke nevel heersoht Zoodra het weer beter wordt, zullen de Zweedsche Vlifagjers vertrekken, om verdere reddingspogingen te ondernemen. Bovendien bestaat het plan met het groo- te Zweedsche watervliegtuig te gaan zoe ken maar het omhulsel van <te „Itaite”. Aan deze expeditie zulten ook de Dornier Wal en de Savoia-machines deelnemen. Indien deze expeditie misduikt, moet de bemanning van de „Italia", voor zoover zij zich nog op het luchtschip bevindt, waarschijnlijk wel als verloren worden beschouwd. Ook betreffende de redding van de groep- Malmgren is men sceptisch gestemd. Daar Amundsen nu reeds een week wordt vermist .vreest men, dat hy in de Ijszee is omgekomen. In het kamp van Nobilé heeft men in de laatste dagen verscheidtene ijsberen gescho ten. De Zweedsche regeering besloot, de Zweedsche Spitsbergen-exppditie met twee vliegtuigen uit te breiden. Deze zullen van Narvik uit per kólenstoomschip naar Spits bergen worden vervoerd. Hij had een moeder ^ehad. aie hem al vrat goed en. schoon was had loe- ren bewonderen zijn vader was een voorbeeld geweest van eer en ridder- I jkheid en nooit was hij wedergekeerd1 van een dier orasiflartiijen, waar men am het hardste drotnlk em dobbeldte, of hij had zich over zichz^lveni geschaamd zonder de kracht te gevoelen op zijn schreden terug te keeren. Thans, nu hij het beeld zijner dood'e weer zoo levendig voor zich had zien oprijzen nu hij zich afvroeg of de af gestorvenen niet in waarheid op de levenden niederHi-kken, boezemde ij zichzelf afschuw in en dat gevoel zweepte hem op tot het beteluit een nieuw begaan aan te* vangen, niet langer ..de dolle graaf, maar een ernstig man te zijn, een edlelman in de volle bete eken is des woords. Dat voornemen alleen deed hem reeds goed en hij mompelde ten slot- zyn _r in cing neteien heeit men reed'ij kun- Abzoo Werd dus buiten de fracties partyleiders onderhandeld en het - --'^'WMdefi’', dat ge vormd zou worden, zou diu^gden partyregee- Iting, maar slecht^-2L- - Aerszyn. Lpngs £ot dé prinste r> wedori De mi^ uatgebrokei teeknnis, W Voead deni'premk- heeft, en hem het gehé den 18den Maart van dit’ja aanvaardde. Het ontslaan één van de prerogatieven welke de grondwet hem Egypte zyn grondwet Ikn ste maal, dkt de koning 4 60UDSCHE COURANT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de tieiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ous Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onZa agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ijte y 5roep m zal i, wuiiuipjMjrt'txirzi ■gorden jgn'v on typl$|dQs eei i(jj>ch} vlieger zich beschü De Kabinetscrisis in Berlijn. •n. De regeeringscrisis in Egypte, spoedig bleej», dat hy by de veiAverkelyking vaji het denkbeeMi op urtgiebrfeiden steun kon rekerien. Algemeen verwachte men nu dat het ministerie gisteravond nog zou z samengeetèid, de namen van hen die ei’ zouden zi^ci nen lezen om met 4 ;,kabinet van persoonljjl derwbond het voorstel verworpen tot beëin diging van de staking. Deze uitslag betee- kent niet alJeen voortzetting van den strijd doch tevens een votum van verziet tegen het bondsbestuur, dat aanneming van het voor stel gaarne had gezien. Volgens de «Libre Belgique" haddjen in den loop van den dag zeer belangrijke be sprekingen plaats daar bepaalde tejekenen er op wyzen dat m|en staat voor een groote Internationale werkstaking van havenarbei ders. In bepaalde kringen gelooft men zeer steric, dat ook spoedig een staking te Rot terdam zal uitbreken. j i Een katholieke zender te Leuven. ^De N. R. Crt verneemt uit Brussel, dat I. Het aAn priester Delvoie, uit Tongeren, door de •rkochlf Belgische redering de noodige vergunning 1 is verleend tipt het bouwen en an exploiter ’tie nemen van een Roomsch-katihoiiek zend- ^station, dat te Leuvfeii zou worden*Kevestigd. De uitzendingen zouden op korte golf (250 350 teeter) plaats hebben en georgani- jjjeerd worden naar het voorbeeld van het R.K. radiostation te Huizen. 1 JAPAN. Het a.s. vormelijk huwelijk. De aankomst van prins Sjisjiboeg bruid. Zooal» m$n weet, gaat prins bjisjiOoe, de broeder van keizer Inro Hito, m net najaar in het nuwelyk treden met mej. betsoe Mai- soedaira, de dochter van den Japanechen ge zant te Washington. Vrijdag te de a.s. bruid uit de Ver. Staten in Japan aangekomen en vele duizenden menschen stonden voor het station om de uitverkorene van ’s keizers broeder te ver welkomen. Op het perron waren diplomaten, lering van mirtia- te men zoodoende jglgekeerd. ten- en het Centrum heer Slüller ^1» ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omsCNkco (behoorende tot den beeorgfcrinf 1—5 regale JL80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkrlng: A re f ^el meer y 0 80 Ad^ertentüfa in het Zaterdagnummer 1M biielag ppden prjja Liefdadigheids-adveitentidn de helft van den prtja INGEBONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 949. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bfj contract tot seer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen warden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn üigekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. -I 11 des konings, en op weg oui een bje- zoek to brengen aan vrienden. Mis schien kunt aij nuij zelfs den weg wel w j.lKcïi, want ik hieb in het donker een verkeerd pad gekozen. L»e vrouw scheen tot bedaren te komen. Nu zij hem ook beter bekeek, scheen zijn kleeding te rijk om. die van een bandiet te wetaeti. ,,Zeg maar waar gij zijn moet ant woordde zij; ,.ik ken het bosch als mijn eigen hut.-’ ..Bij den schilder Etienne Nfouron ,.O, dan is niets getmaikkelijker; gij hebt maar recht door te loopen, h“* laantje uit als gij op struiken stuit, sdaat gij rechts af en dan komt gij van zelf aan het hiufe.” Hij tastte in den zak en reikte aar ’cesi zilverstuk toci, waarna hij zijn weg vervolgde. De vrouw bekeek het geldstuk bij hef licht en iiioinpelde achterdochtig ..Vijf franken. Dat was zulk een ktoirae dienst ni^i waard; Wat kan Mj bij meester Mouron te maken hebbjan op dit late uur Er komen nooit be zoekers en dan na donker. Ik houd niet van de groote heeiren zij heb ben zelden veel goeds in dien zin en struikroovers zien er in onze diaken al haast net eender uit. zegt men. Nu. 5k zal zijn naam goed ontfuaudfen; men kan nooit weten.” verzegelen en er op te schrijven: Met den dank van een vriend). Zij zou zich het koninklijk bezloek herinneren, er een blijk van s koning» erkentelijk heid in zien en het nie. wagen dal terug te zenden. .Ja, zoo kon alles in orde komen. Men kon zonder schroom in den ge bieder des land» een vader zien. De eenige moeilijkheid bleef nu nog. hoe haar het pakje te doen toekamen. Be ilastle hij daarmede eem:bediende, dan zou dleze aan (Ie zuiverheid zijner be doelingen twijfelen en misschien met zijn kameraden gaan babbelen over het onschuldige kind. Neen, hij moest het persoonlijk doen ook al zag Yvonne hem, dtwi zou zijl het zeer na üuurlijk vinden, dat een dOr hovelin gen haar het cadeaul dies konings1 bracht. Wei is waar was het weer verre van aantokkeUijk die wind was nu opgestoken en huilde* onheilspellend om het jachtslot in bet bosch zou het nog somberder zijn doch indren do morgen geen zonnie^tehijn beloofde voor de eerstvolgetndie dagen, zou bo dewijk zonder eenigön twijfel onmid- dlellijk naar Versailles willen terug- keeren en was de genegenheid voor bij. Wal beleekende zulk een tocht voor ieinand) van zijn leeftijd lliy had wel erger weer gcitrotseierd bij het najagen van vernuakeni. Een kwartier later bevond hij zich op weg. Het deedl hem goetil tóp bran- ‘fJf; eeh' zW’rhcl’l vlieger zich beschikbaar^ ge4 '4te voorzien vfcn (ie noödng lystru-''! i mehienwteet ‘een parachute,,uit een vli^UhK bij bet kamp (|ar Nobrléigteep te dalen® ten- elnide het besiha(liiigde viliagtoestel van lui tenant Lumtedi-g te herstellen. Uit Riga wórdt gemeld, dat <te Russische ijsbreker „Malygiin”, die óp uitgevaren, om Amundsen op te sporen, ijraadloos 'bericht heeft gezonden, er niet in/.geslaag<l te zijn, verbinding met AmuiMbi^, jtet«.«^d<tei brengen. Wb/fedding van dd <m Hp I aan de Pc iltöis (^n door kw, men Aitaminty dat de «ver WNdbi.ltf en luitdnai^ I. ''kl'Hd iwier weke(\ 11; Enen hoapL d^t 'ndpligesinolten p ^|tervliegtiüii i^taen. J I heeft t’ l neg van| Jen. jat de greejjjjJIRfriaiuiï rutf Men, vermindert steeds, jl it bericht Uit .Stockham a 'ikbaaW iorzien vfcn dfe noodiig ■en parachute, uit een v)i«g mogéiyfc ENGELAND. De eerste internationale postzegeibeurs. In het Londtuiscine Holborn Restaurant is gisteren (te eerste internationaJe posczegel- beyrs gedpeiut Alle groote handelaars in ze|«tizam,e postzegels uit i Amerika, Frank- rytt, Spanje, Italië, Duitschland, Heilgnë, enz. ayn ervoor overgekomen en men schat dat cnïvoor een waavdq van 6t) millioen gulden aan postzegels byedp is. Onder de verzame lingen neemt de eerste plaats in die vah Bntnohie postzegea van Vv-hite, die tallooze malen met gouden medailles bekroond is beschouwd wordt alg de mooiste collectie, die sedert vyftien jaar aan dé markt is ge- fkomen tpen de verzameling van wyten den jgi'Uaf van GrhwfordD verkocht werd. dulUrste powtsegel (lat gisteren >fei werd, braahj, 4000 op. j 1 jRUSLANÖ. p tien politieKe moord. 4 Te Kaida'nof ju# Wit-Ruflland heeft ©en aahttienjdftg boeienmdisye tijden^ de gods- (Menstoefdwing in d< kerk aldaar den dienst- |d|en<ten priester doodgeschoten. Voor de •politie verklaarde zy dwen moonl begaan te 'hebben om j>oltitiAke ixg®nen. Zy te nameiyk apti-bol^eiwfetiisch gezand en verdacht den <l(x>r hpar Igedooden panester van het ver- strekk^hföh^n dë Gepdöe van inlichtingen over edn contra-revolutfonnaire organisatie, waarvan hij zelf deel uitmaakte. j OOSTBÏfRIJK. Bela Kun veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. De Rechtbank te Weenen heeft gisteren Bela Kun veroordeeld tot drie maanden ge- wvin.viiRai. vzu inca, ucnvii nan-u gezet wonden, evenals Hona Breuer. De rechtbank had het verzoek van den officier van justitie om de zaak met geslo ten dteuren te behandelen, daar er proble men van buitenlandsche politiek in het ge ding zouden komen afgewezen. Na een opmerking van den president ver klaarde Kun, dat hy overtuigd is, dat hy het herstel van het sovjet-hewind in Hon garije zal beleven. Het besluit der Oostenrijksche regeering, om Bela Kun niet uit te leveren aan Hon garije, daar in het desbetreffende verzoek niet het bewijs i» geleverd, dat Bela Kun uit persoonlijke overwegingen het hem ten laste gelegde heeft bedreven, heeft in verschillen de, vooral ih groot-Duitsche, kringen te Weenen veel beroering gewekt. De Wiener Neueste Nachr. verlangen het ontslag van den minister van justitie, dr. Dinghofer. De Neue Fr. P,r. verklaart, dat (te beslissing slechts uiit vrees voor Moskou is genomen. BELGIE. De staking der Antwerpsche arbeiders. De staking duurt voort. Met 7038 tegen 663 stemmen is door de leden van den sociaJtisttechen Havenanbei- uencie slapen te voeden verftisachen (foor den sdornr, die de drukken-*e daghitte geheel had verjaagd. Serst gien hij tiet woud bereidt iuad, ge voelde liiij oeroui.v zich niet van een ianlaarn te hebben voorzien. De duis ternis was hier zoo grooil, dat hij tel ken» moest wachteii op een oogenbhk, dat de maan van achter de wolken te voorschijn kwam, om «ajn weg te vin den. Op een gegeven oogenblik vrees* le hij verdiwaald geraakt te zijn en stond besluiteloos stil. „Ala hoi altijd roojveiel moeite kostte goed te doen mompeldle hij ladieno, „vrees ik dat de meesten onzer phi- lantropen zich zouden Ipten afschrik ken.” Juist vroeg hij zich af. oi het njei wijzer Zou zijn op zijn schreden terug te keeren, toen hij in de verte een lidutje nadienen rzag. Verheugd trail hij er op af en op e,ens weerklonk er een vrouwenstem „Heilige Maria en Jozef, staat mij bij. De jonge man lachlte opnieuw. Hn begreep, dat de oude vrouw, wier ge laat door de lantaarn werd beschenen hem voor een misdWdiigcr aanzag. ..Stel u gerust, moedertje”, zei de hij vrietarielijik. „Gij hebt geen roever voor tl” ..Wie zij’t gij?” klonk het wantrou wend. ..Wat dóet gij .,Ik ben Hector (te Dr. Wirth wil vice-kanselier wormei Tegen alle verwachtingen in is in DuitJfch- land het kabinatiMüller, het kapinet (ter persoonlijkheden, ook thans n<>|; niet tot stahd gekomen. Dr. Würth was yiet te be wegen, de portefeuille van Verkeerswezen te aanvaaiden als hü Wet tevenb tot vjgq- kanselfer werd benoenfli. Daar wnild^ Hermann Mblter mets' van wijten, staat op het standpunt) dat het vice-1 liorschap overbodig Js. Dj. Wirth weigrate daarop, lid van het l<pblinet te wordieh.' t< Dit zou opziohzelfj nog zoo eng niet als het Centrum mei juist <te quaestte treffende het vicatanselierschap tot. M (juaestie van prestigé had gemaakt. van een en ander wm, dat Hermann Milder den rukspresklient gisteravond móest me^tó- deelen) dat hy hem pog'geen?definitief ijdt- slfuitseT kon gftven. Men ‘hoopt de moeilyk- hfden alsnog uit den weg te kunnen ruimen. Hermann MhiWer, de sociaal-(|emocr«m- sche kahlnetsf zijn besprekira geweest. Hetlfti zou prob -.1 >rmateur, is tot dusver, Mi ren niei bizondier fortui nlijk ..^uwdig vöor de hand, dit hij aller eerst zou própeeren een kabinet samen te steWen op den1, grondslag der grutje coalitie. Holaas kon mpn-jhet niet ovte het program ma eens worden en vooral de meeningsver- scmiilten tusschen sociaal-democraten (en Dllitsche Volksparty vormden een beletsel vóór een accoord. Daarna gooide Hermann jHtUter het over epp anderen boeg; de Duitsche Volkspartij mdjest dan maar buiten de regeering blyven en gepoogd worden een kleinere coalitie, die vah Weimar (centrum, democraten en soc. dem.), aangevuld met de Beiersche Volks- pairtjji en de economische vereeniging, te verwerkelijken. Dit plan ontmoette niet de minste geestdrift; vun geen enkele zyde kon Hermann Mliller steun ontvangen .Stresemann, Md der iDuitsche Volkspartij de panty derhallve, die uit een kabinet der Wietimarsche coalitie zou worden ge weerd gaf aan den kabinetsformateur een weigerend antwoord op diens verzoek als vakminister tot de regeering toe te tre den. Stresemann’s weigering ging echter vimigezeld van een wenk. Dé minister van buiteniandsche zaken liet in den brief, die deibeweegredenen van zjjn weigering be helsde, uitkomen, dat de eenige oplossing (ter crises z.i. gelegen was in den terugkee»- tot de groote coalitie, omdat men dan be schikte over een breede parlementaire ba sis, ïoodat dé regeering dan niet elk oogen blik omver kon worden geblazen. Samen werking tusschen sociaal-democraten en Duiitsdhe Volkspartij achtte hjj een nood zaak. Vandaar dat Stresemann aan de hand deed een kabinet samen te stellen bestaande uiit vooraanstaande persoonlijkheden, dte hooren tot de partijen der groote coalitie, zondier dat vooraf de rijksdagfracttes om hun goedkeuring wordt gevraagd. Hermann Muller nam terstond deze idee over en i een regfei ote 3 J tel meer Dr.'lWIirtlk huh beJliuit taiug^eerenlj Doen dit ró9, (ten k» opmépw teginnen. 9 i naam en üe onschuld van die kleine bosciiduii hebben jirij wükaer geschud) uit mijn roeshet is -iet meer dan bilüjK, dat ik haar daar voor zal beloonen. Zij weigerde et gesc! ienk des Konings dat was een nobeio liefheid men verkoopt zija jgastvrijheid nietmaar zij toonde nog /Bitter weinig van het leven af te we ten. toen zij den tof vian de armoedfe zong. Men heeft misschien weinig noo* dig in de boewehen in dat Parijs waar zij zich na haar huwelijk vesti-\ gen'wil, lijdt men gebrek, als rnen\ moet zwoegen voor het dagelijkse1» bröod. Indien haar bruidegon "een aartsdioniKXJr is, zal. hij dol inzien en in lange jaren nog aan geen trouwen denken. Haar jeugd zal voorbijgaan in vreugdeloos verlangen. Kolmaan Hec tor, mijn vriend, je hebt weinig goed» uitgevoerdi tot hiertoe. Maak een be gin. waarop je later altijd met voldde- ning zult tetrugzien. Schenk dat kleine meisje een bruidschat, zoödat Mj niet langer op haar geluk zal behoeven te waiditen.” Maar hioe dat te doen, zondefr haar te krenken Hij had een ronde som in zijn secretaire liggenr. Spelers behoe ven aitijdl los geld. Dat was dus het befcwaar niet maar hij wilde niet, dat ziiji zijn geschenk zou weigeren Op eens glimlaWite hij, over eigen kortzichtigheid!. Hij behoefdle het be drag. diat hij) voor haar bestemde, slechts tot een pakje te maken, dat te reëg5|S r zyn^remier slaat. Allfen werd in .September 1925 Abde ^zrziz Fahmy pasja, de toenmalig minister van justitie, door den koning tot aftredei) gedwongen. In, 1892 ontsloeg de Khddivé pen zijner ministers, die echter onder pres sie van Lord Croipef, destijds Britsdhe hooge commissaris, in zyn functie werd hersteld. Men heeft gelezen, dat het ontslag van den pnemier ziyn directe aanleiding vond in de onthulWngpn, welke er in de jongste dagen omtrent Nahas pasja, de Kamervooir- ziitter Wissa Wassif en den, afgevaardigde Gaafar Fakhri zyn gedaan. Het heet n.l. dat deze drie ipolitiidi, die destyds als rechts geleerden optraden in het proces in^ke de bezittingen van prins «Seifeddin, 117.ÖOO pd. str. hebben aangenomen om de moeder van den prins in het bezit van dliens vermogen te stellen. Opnieuw i» dus de figuur van prir.s Sei- feddin opjgedoken. In '11925 heeft men oven- dezen prins minder mooie be richten kunnen lezen. Prins Ahmed Seifeddin werd nJL beschuldigddertig jaar geleden op zijn •zwager prins Foead, den tegenwoordigen koning, te hebben ge schoten en hem te hebben gewond. Twee jaren bracht de prins in de gevangenis door, daarna werd hy voor krankziinniig verklaard en in een sanatorium in Engeland opgeslo ten. In 1925 wist hij uit het sanatorium te vluchten en Konstantinopel te bpreiken. mi met ingang v^n 1 JULI voor ens 3 maanden op de GOUD- f COURANT ftóonneeren, ont- h de tot dien datum versóhij- [j nummers GRATIS. ^NIEUWS. J NOOR^jtG^fc 1 jvg-geblevene^ üitgezS ^bottod van het 1 /ei^tebl^veneft w lAtedbongfl !iu|kun.nem iniussch&l zjj», om inUle Jw tlwrns vpftj «4 WManJ?) irt steeds

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1