t IE HEE wem r 1TT1 I R i*' t blad. ID asvormen door D. Fr. SCHE KRACHTWL- ■nderbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond en eere-diploma'a Id >nd toeneming. Gega- Door Artsen aanbe- ^ele dankbetuigingen, 100 stuks 3J5O, 200 thuis onder rembours postwissel, feeetr. 21, Den Bug. >.D. u i»u 1 Wkonji NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mus No. 16801 67*Jaargang Woensdag 27 Juni 1028 IP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen KEULLLETON. GOUDA i huis naar r en van naarhuis Marie Antoinette. •“‘"f ovet BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BO! NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWE I 5 - Abonné’s die zich {fit ingang v^n 1 JULI voor minste!^ iB maanden op dé GOUD- SCHE Qt^RANT fibonneeren, ont- tot dien datum versdhv- mers GRATIS, j SCHOONHOVEN, ST0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, em. ft ’or iit De en Muller <te) j !nl ■i vl 4 laagd te zijn, Haven- I HOLLAND: schreden teri soorten HAAR- 4 Il 'he- Ahmed dertig vangen dl iwjaide n eli' ;ij hier zoo* laat.” Loieon, adjudant PERDAM. laar. tim ■Ie’ iddelen voor 21 lekken ontstaan it of te droog AAANDAG en fe „Ik wil miet een wéldlaadl beginnen. Koningin en martelares. het no(. en. Ut (lx f vei ioelitóe? Dr. Wt Beltei is tie n start» De 4 A 35* seei~ R.K. Nieuwe expedities. Uit Nteuw-Oflesund worxlt gemekt, dat er op het oogeriblik een sterke nevel heerscht. Xoodna het weer beter wordt, zuillen de Zweedsche vlitegers vertrekken, om verdere rcxldingspogiingen te ondernemen. Bovendien bestaat het plan met het groo- to Zweptteche watervliegtuig te gaan zoe ken naar het omhulsel van de „Itakia”. Aan deze expeditie zulten ook de Domier Wal en de Savoia-machines deelnemen. Indien deze expeditie mtelukt, moet <de bemanning van <le „1 tal ia", voor zoover zij zich nog op het luchtsohi'p bevindt, waarschijnlijk wol als verloren worden beschouwd. Ook betreffende de redding van de groep- Malmgren is men sceptisch gestemd. Daar Amundsen nu reeds een week wordt vermist vreest men, dat hy in de Ijszee is omgekomen. In het kamp van Nobilé heeft men in tie laatste dagen verscheidene ijsberen gescho ten. De Ziweedsche regeering besloot, de Zweedsche Spitsbeigenreoqjpditae met twee vliegtuigen uit te breiden. Deze zullen van Narvik udt per kólenstoomschip naar Spits bergen worden vervoerd. S3 ptersoonjij'kheden’’* .demi, zou this gdm P’ slechts een'regeering Door geduldig te kunnen luisteren, ook naar hetgeen ons niet boeit, geven wij een bewijs van gezond verstand èn van een liefderijk gemoed. 'an wetenschap* A Helling, dal del oodt en de huid I roefflacon zal UI ■ndninlw. •Rno nogHaCT pol if steeds. J (L he|M< uLlwII d<M waar 'riiggea, smetten aa brand-, an(j. en var- handen en vorten, gt- re huid, huidveroehil- m* aweren, open bee nde in en uitwendig, met Wortolbeer*a la Wortelboer. >mt bij de verkoopom H« Wit-Ruslanil heeft een nenmeisje tijdens de gods- kerk aldaar den dlenet- JodigeschotesL Vóór de van miniis- 1 zoodoende èpnd. ten- Jt «pentruni w merika. .TJES in den 'ELDEN kunnen UWS. r. S 'brievenen 1 van btev^nei aw iLunklbo zijl ten IflLinr Inert.dat KbewjUd feterims ironings, Sinds eer- ont- itgezondvru, 1vt *4*® --1 varfdnB g eert® m wol") (en h«, '"i8 'W*1 groep^durr" erntindert steeds. FaZ» uan*tK rljecourant aan da iina vliegtuig “’--i, ten-’ lui- (iOIIM.IIE COURANT. Wei is waar was het weer verrei van aanlokkelijk die wimd was nu opgestoken en huilde’ onheilspellend: om het jachtslotin het touch zou het nog somberder zijn doch indi’en de morgen geen zonne|*ilïijn beloofde voor de eerstvolgend^ dagen*, zou Lo^ dewijk zonder eenigen twijfel onmid- dleUlijk naar Versailles willen terug- keeren en was de gdle«enhefi<l voor bij. Wat beteekende zulk een tocht voor iehiand) van zijn leeftijd Hiy ha<I wel erger weer getrotseerd bij het najagen van vermaken. Een kwartier later bevond hij Zich op weg. Het deeril hem goetfl Kijn bra-n- ANOÖRWEGj mg van de ov< i wan de Po<| dji>r dtc „j| jpien aan bou “iluitpnwi? reken up— loopt, datHintUs.' tedten saiEcijnj o Lgtuigem’ii.n de ft thans ABONNEMENTSPRIJS: pex* kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de beiorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT SI, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. i Onze bureaux zjjn dageljjks geopend van 9—6 uur. Aaminietratie Telef. Interc. 82; X Jtedactie Telef. 88. Postrekening 48400. i>e naain* en ue onschuld van die kleine boschduii hebben mij wakner geschudi uit mijn roesh«M -iet meer dan bilüjK, dat ik naar daar voor zal belconen. Zij weigerde et gesc' ienk des Konings dat was een nobele fierheid men verkoopt ziij-.i gfaUvrijheid nietmaar zij toonde nog bitter weinig van h<H leven af te we ten, toen zij den lotf van de armoede zong. Men heeft misschien weinig noo- dig in de boewehenin dat Parijs, waar zij zich na haar huwelijk vesti gen wil, lijdt men geibrek. als men moet zwoegen voor het dagelijkse', bröod. Indden haar bruidegon "een aartsdömoor is, zal hij dal inzien en in lange jaren nog aan geen trouwen denken. Haar jeugd zal voorbijgaan m vreugdeloos verlangen. Mmaan 1 lec tor, mijn vriend, je hebt weinig goede ui (gevoerd) tot hiertoe. Maak een be gin, waarop je later altijd met voldoe ning ziult tetrugzaen. Schenk dat kleine meisje een bruidschat, zoödat rfj niet langer op haar geluk zal behoeven te walchten.” Maar hoe dat te doen, zondeir haar te krenken Hij had een rondie som in zijn siecretaire liggen*. Spelers behoe ven aitijdl los geld. Dat was dus hel be»waar nietmaar hij wfilde niet, dat zijl afijn geschenk zou weigeren Op eens glimlalchte hdj, over eigen kortzichtigheid). Hij behoefdle het be drag, dlat hijl voor haar bestemde, slechts tot een pakje te maken, dat te Hij had een moeder g^ehad. oie hem al wat goed en schoon was had loe, ren bewonderen zijn vader was een voorbeeld geweest van eer ep ridder- I jkheid en nooit was hi j wedergekeerd van een dier oraspartiijien, waar men om het hardfcte dronlk en dbbbeldte, of hij had zich over ziohize{lven| geschaamd zonder de kracht *te gevoelen op zijn schreden terug te keer en. Thans, nu hij het beeld zijner dood© weer zoo levendig voor zich had zien oprijzen nu hij zich afvroeg of de af gestorvenen niet in waarheid op de levenden nedeirbl;kken. boezemde 'ij zichzelf afschuw in en dat gevoel zweepte hem op tot het beteluit een nieuw bestaan aan te vangen, niet langer ..de dolle graaf, maar een ernstig man te zijn, een edelman in de volle betêekenis dee woords. Dat voornemen alleen deed hem reedb goed en hij mompelde ten slot- verzegelen en er op te schrijden: Met den dank van een vriend. Zij zou zich het koninklijk bezfoek herinneren, er een blijk van s konings erkentelijk heid in zien en het nie. wagen dal terug te zenden. Ja, zoo kom alles in orde komen. Men kon zonder schroom in den ge bieder des land» een vadw zien. De eenige moeilijkho'id bleef nu nog. hoe Ihaar het pakje te doem toekomen. Be klastte hij daarmede e*eni (bediende, dan •du dleze aan de zuiverheid zijner be doelingen twijfelen en mnsedhien met zijn kameraden gaan babbelen over het onschuldige kind. Neen, hij moest het persoonlijk doen ook al zag Yvonne hem, dlan zou zijl het zeer na tuurlijk vinden, dat een dier hovelin gen haar het cadeau) dies konings1 bracht. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda au onutHfcw (beboerende tot don becorfkrlnx) 1—6 nuelo 1 UO. elke regel meer 0J6. Vu bulten Gouda en du bonorgtain*: 1—6 regel, 1166, elke regel meer i 0.80. Adrertutdki in het Zeterdegnummer M bliolng op du prjjo. Uetdedigheide-adTeiientilIn de helft vu du pr^e. 1NGEZONDHN MEDBDKBL1NGEN: 1—4 regale 2.06, elke regel meer Md. O» de voorpagina 50 ft hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingon b# contract tot aeer gereduoeerden prjjs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tueechenkomst van eoliede Boekhende- laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daage vóór de plaataing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. j -■ - j J tiende slapen te voelen verfrisachen door den storm, die de druiKkeir'e daghitte geheel had verjaagd. Serst iocu hij net woud berend nad. ge voelde hij oeroui.v zich niet van een iantaarn te hebben voorzien. De duis ternis was hier zoo groei, dat hij tel kens moest wachten, op een oogenbUk, dat de maan van achter de wolken te voorscliijn kwam, om zijni weg te vin den. Op een gegeven oogenblik vrees* le hij verdlwaïald geraakt te 2ii>i en stond besluiteloos stil. „Als liet altijd roojvefel moeite kostte goed te doen mompelde hij lachend, vrees ik dat de meesten onzer phi- lantropen zich gouden lp ten afschrik ken.” Juist vroeg hij zich af, of het niei wijzer zfou zijn op zijn schreden terug te keeren, toen hij m de verte een lidutje nadienen zag. Verheugd trad hij er op af en op eens weerklonk er een vrouwenstem „Heilige Maria en Jozef, staat mij bij.'’ De jonge man lachte opnieuw. Hn begreep, dat de oude vrouw, wier ge laat door de lantaarn werd* beschenen hem voor een misdiOiger aanzag. ..Stel u gerust, moedertje”, zeide hij vriéndelijk. .,Gij hebt geen roov°>r voor n.” ..Wie zijt gij?” klonk het wantrou wend. ..Wat dbet gij .,Ik ben Hector <fe heden alsnog uit der weg,te kunnen ruimen L j Hermann MliiiW. de sociaal-demdcrati- sche kahinetsformafeur, is jtot «lusver, bij zjjn besprekingertAet bktandiar fortuinlijk geweest Het lag vtilor de hand', dat hfo (aller eerst zou probeereh een kabinet santen te stellen den giropjtl^teg der coalitie. Helaas Icon men hèt niet over W prt>gram- ma eenfe worden en vooral de meeningsver- sehillen- tusschen sociaal-dentocraten en Duitscht Volkspartij vormden een beletsel voor eep accoord. Daarfta gooide Hermann ,MüWer het over een arsteren boeg; de Duitsche Volkspartij moest dan maar buiten de regeering blijven en (gepobgd worden een kleinere coalitie, die van Weimar (centrum, democraten en soc. dem.), aangevuld met de Beiersche Volks- partij en de economische vereen iging, te verwierkelü'ken. Dit plan ontmoette niet de minste geestdrift; van geen enkele zijde kon Hermann Müller steun ontvangen- Stresemann, Md der Duitsche Volkspartij de partij derhallve. die uit een kabinet der Wjdimarsche coalitie zou worden ge weend gaf aan den kabinetsformateur een weigerend antwoord op diens verzoek als vakminister tot de regeering toe te tre den. Stresemann’e weigering ging echter vierigezeld van een wenk. De‘ minister van buiteniandsche zaken liet in den brief, die debeweegredenen van zijn weigering be helsde, uiitkomen, diat de eenigje oplossing der crisüg z.i.. gelegen was in den terugkeer tot de groote coalitie, orridiat men dan be- sebikte over een breede peirl|ementaire ba sis, zoodat dè regeering dan niet elk oogen blik omver kon worden geblazen. Samen werking tusschen sociaai-democraten en Duitsdhe Volkspartij achtte hjj een nood zaak. Vandaar dat Stresemann aan de hand deed een kabinet samen te stellen bestaande uit vooraanstaande persoonlijkheden, die hoeren tot de partijen der groote coalitie, zondier dat vooraf de rijksdagfracties om hun goedkeuring wordt gevraagd. Hermann Müller nam terstond deze idee over en dien, l bei cht uit Stockholm fvtie er zich beschikbaar ge$ krrzuMi van <ie noodig instru£ parachute uit een Nbbrlé-igiitep te einde hot beschadiitde vliegtoestel tenant Lundborg tj herstellen. Uit Riga wordt gemeld, dat dte Russische ijsbreker „Mjalygin", die iw uitgevaren, om Amundsen op te sporen, ^raadloos bericht heeft gezonden, er niet ir verbinding met Amund brengen. Da Kabinetscrisis in Berlijn. leC De regeeringserfeis in Egypte. spoedig bleeky dat hij bjj de verwerkelijking van het denMoeeld op urtgi&breülen steuh kon rekenenA Algemeen verwachte men nu dat het ministerie gisteravond nog *zou zjjn .samengesteld; de namen van lijen die er in feAuden zitting nemen |eeft meji reeds kun- wien lezen. Alaoowerd dus buitfih.de fracties 4)111 met de partijleider^ omlerihtufilelp en het Lkabmet van pérsoonl’ü*Mhieidera’2 dat g?‘- l|ronnj| zou worden, zou <lua igd<>.i^partijrege<' jtersziin. Langsl dtot de groote ffiniinste wanneev Ifip hun besluit Doen zij lit iiet, j weder opnjifeuiwro^gii ENGELAND. De eerste internationale postzegeibeurs. hl het Londensöne tioiborn Restaurant *s gisteren de eerste internationale posczegei- beurs deopenu,-^ Alle groote handelaars in zeldzame postzegels uit Amerika, Frank rijk, SpAtje, (talie, Duitachland, Helgië, ena. zyn frvnor overgekomen en men schat dat er voorbeen waande van .60 millioerj gulden aan postzegel!» bijeen js. Onder de verzame- liingèn neemt de eerstb plaats in die van Bratnqhe portzegew van White, die tallooze malen met gouden medailles bekroond is beschouwd wordt alg de mooiste collectie, die spilert vijftien jaar aan de mankt is ge- koméij tqen dë verfameling van wijten den grd^'vèn Crawfonl verkocht werd. Hetl dutfrste postzegel dat Justeren verkocht weriji, bradijt 4000 op. 4 ^usLand. j Een politieke moord. '4 Kai<lanofJi»( adhtïi^njarig ijpei dieijrttkfefemng in de WjlVh pnesteii llOG.^-.-n.nyuvau vvr „w )|l«e verklaard* zy <|ezen moonl begaan te .‘Bfeniioin pojiitte^e tedenen#Zü is namelijk rö^bólsjewjstiis^H gezand en verdacht den M Haar Aetó^oden poiestem van het ver rekken a^i^we Gepeoe Am inlichtingen r een conttra-fevolutioninadre organisatie, ^Jrvan hij *^el|p deert uitmafikte. I OOSTENRIJK. Hela Kun veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. De Rechtbank te Weenen heeft gisteren Belta Kun veroordeeld, tot drie mafinden ge- gezet wonden, evenals Hona Bj-euer. De rechtbank had het verzoek van den officier van justitie om de zaak met geslo ten deuren te behandelen, daar er proble men van buitenlandsche politiek in het ge ding zouden komen afgewezen. Na een opmerking van den president ver- klaanle Kun, dat hij overtuigd is, dat hij het herstel van h®t sovjet-hfewind in Hon garije zal beleven. Het besluit der Oostenryksche regeering, om Bela Kun niet uit te leveren aan Hon garije, <laar in het (tesibetreffende verzoek niet het bewijs is geleverd, dat Bela Kun uit persoonlijke ovenwegingen het hem ten laste gelegde hyeft bedreven, heeft in verschiiilen de, vooral in groot-Duitsche, kringen te Weenen veel beroering gewekt. De Wiener Neueste Nachr. verlangen het ontslag van den minister van justitie, dr. Dinghofer. De Neue Fr. Pr. verklaart, dat dte beslissing slechts uit vrees voor Moskou is genomen. BELGIE. De staking der Antwerpsche arbeiders. De staking duurt voort. Met 7038 teg^n 663 stemmen is door de Leden van den socialüstischen Havenanbei- Dr. Wirth wil vice-kanselier wordt Tegen alle verwachtingen in is in DUilsch- land ijet kabinetiMüller, het kabinet» der persoonlijkheden, ook thans nog niet tot stand gjekomen. Dr. Würth was niet be wegen, de portefeuille van i Verkq^swezen te aanvaarden als hy nief teven» tot!vice- kanselier werd benoemd. Drifir wilde echter Hermann Mütter nieta vaijf weten. 'Deze staat pp het standpunt, dat he£ vice-kanse lier schap pverbodig is. D^. Wirth weigeri|e, daarop, lid van het Kubinét te wordien. 44 .(Dit zou opziolizelf nogjzoo erg niet zyn, als het Centrum niet juist dte quaestie be- treffende het vicekansdlierschap tot een quaeotie van prestige ha^gjemaakt Gevolg van een\en ander was, dhi Hermann Müller den ryMpresktent gisteravond moqst mede- deelen, ddt hij hem nog geen definitief uit sluitsel kon geyeh. Men hoopt <lte moeilyk- des konings, en op weg om een b|e- zoek té brengen aan vrienden. Mis schien kunt Mij mij self» den weg wel wjjmi', want ik lueb in het donker een verkeerd pad gekoaen. De vrouw scheen tot bedaren te komen. Nu zij henn ook beter bekeek, scheen zijn kleeding te rijk om. die van een bandiet te wezen. ,,Zeg maar waar gij zijn moet ant woordde zij ,.ik ken het boech als mijn eigen hut.” ..Bij den schilder Etienne Mouron ,.O. dan is niets getmaikkelijker; gij hebt maar recht door t« loopen, h“* laantje uit als gij op struiken stuit, srtaat gij rechts af en dan komt gij van zelf aan het hiuik.” Hij tastte in den zak en reikte aar ■een zilverstuk toei, waarna hij zijn weg vervolgde. De vrouw bekeek het geldstuk bij het licht en momipekHe achterdochtig ..Vijf franken. Dat was zulk een kleine dienst niet*waard. Wat kan hij bij meester Mouron te maken hebbt?n op dit late uur? Er komen nooit be zoekers en dan na donker. Ik houd niet van de* groote he-eren zij heb ben zelden veel goeds in dien zin en struikroovers zien er in onze dagen al haast net eender uit, zegt men. Nu. 5k zal zijn naam goed ontlhiouden; men kan nooit weten.' (Wordt vervolgd) deraboikl het voorstel verworpen tot beëin- Uigmg van de staking. Deze uitslag betee- kent niet alleen voortzetting van den stry*i doch tevens een votum van verzet tegen het bondsbestuur, <iat aanneming van het voor stel gaarne had gezien. Volgens de „Libre Belgique'' hackten er in den loop van dien dag zeer belangrijke be sprekingen plaats daar bepaalde teekenen er op wyzen dat men staat voor een groote lintamationale werkstaking van havenarbei ders. In bepaalde kringen gelooft men zeer sterk, dat ook spoedig een staking te. Rot- tetrdarn zaf uitbreken. Hen katholieke zender te Leuven. De N. R. Crt. verneemt uit Brussel, Aart aqn priester Delvoae, uit Tongeren, door de "“Jrfische regeering de noocüge vergunning verleend tot haf bouwen en an exploita- nemen van een Roon)seh-katiholifk *zend- irtJon, dat te Leufven zou worden gevestigd. pijzemüngen Zouden op korte golf (250 350?' meter) pdaats hebben en georgani- srd worden naar het voorbeeld van het radiostation te Huizen. JAPAN, Het a.s. vorstelijk huwelijk. De aankomst van prins Sjisjiboeg bruid. Zooals men, wëet, gaat pirns bjisjiuoe, <te broedèr van keizer Inro Hilo, m net najaar in hex nuwelyk treden met mej. beteoe Mat- soedaira, de dochter van den Japanechen ge zant te Washington. Vrijdag te de a»s. bruid uit de Ver. Staten in Japan aangekomen en veie duizemien menschen stonden voor het station om de jHitverkorene van ’s keizers broeder te ver welkomen. Op het perron waren diplomaten, niet aanwezig, hü te op manoeuvre met zyn regiment in de buurt van den Foejiyama- beig, en zal de aankomst zijner aanstaande vrouw op dte film kunnen aanschouwen.' Toen prins Sjtejteoe in 1925 Japan ver liet om in Oxford te gaan studeeren, was het jonge mensje, dat eens zyn vrouw zal worden, reeds gekozen. Mej. Matsoedaira is thaiRS negentien jaar oud. Zij werd in 1909 te Londen, naar het heet onder een gunstig gesternte, geboren, daar haar ge boorte samenviel met één van <te vjjf z.g. Sekkoe-feestdagen. Vóór dte officieele ver loving dienden er echter nog eenige moei lijkheden uit den weg te worden geruimd, daar de leden der keizerlijke familie niet met de gewon© burgers mogen huwenJUn cfschoon de vader der bruid van adel is, is hy dte tweede zoon, dus voor de wet een ge woon burger. Om deze hinderpaal te om- zeüen, is mej. Matsoedaira thans geadop teerd door haar oom, den oudsten broer haars vpders, het hoofd der oude Aizoe- familie. Het jeugdige paar is zeer populair. Zoo- als men weet, is prins Sjtejiboe de vermoe- delyke troonopvolger, daar keizer Hiro Hito tot dusver nog geen zoons heeft. Vo|gefll telegiann, van meen gtoeprNM ofer <lriö dAn ger^Lj1; ya voldoend difg van’V m'bgdl'ük te iwiifien |uo| jDe' hoopJ kjinxteh ,g,<‘vk nteriten met een --- bjj het kamp der Nobrlé-gritep te dalen,, einde het i^schadigde vliegtoestel van BUI' “f De ministeriM .„uitgebroken, is* Iffeekenis, til leen *Moead den prem beeft, en met h< ■den 18deni Maar aanvaardde. Hei ontslaan yan één van de prerogutieveh welke de grondwet Kern ■reiHtwei Kroeg, isi de koning zijn premier vLua.I. IL’ I tóiin Doen zij jdit Biet, jniianiu Je ér?fe, döe ij wan *n|er aan jgw leeds (Jftarom i’fir Nahas pas^ijdk 'ip hét geheel» k&W j. van* dit jaar Egypte zijn grondwet kreeg, i«jd||B’de ste maal, dat de koning zijn prerinifer «..r slaat. Alleen werd in .September 19Ê5 Abde Azzlz^Fahmy pasja, de toenmalige minister van justitie, door den koning tot aftreden gedwongen. In, 1892 ontsloeg de Khddive pen zijner ministers, «die ecjrtqr ondfig pres sie van Lord Cromer, destyds Britsdhe hooge commissaris, in zijn functie werd hersteld. Men heeft gelezen, dat het ontslag van den premier zyn directe aanleiding vond in de onthuJiingen, welke er in de jongste dagen omtrent Nahas pasja, de Kamervooir- zatter Wissa Wassif en den afgevaardigde Gaaf ar Fakhri zyn gedaan. Het heet n.l. dat deze drie politiiöi, die destijds als rechts geleerden optraxlen in het proces inuike <1® bezittingen van prins Seifeddin, 117.000 pd. str. hebben aangenomen om de moeder van den prins in het bezit van «Mens vermogen te stellen. Opnieuw dus de figuur van prins Sei- feddan opgedoken. In '1925 heeft men over dezen prins minder mooie richten kunnen Lezer». Prins Seifeddin werd n-I. beschuldigd... jaar geleden op zyn tzwager prins Foead, <lén> tegenwoordigen koning, te hebben ge schoten en hem te hébfcten gewond. Tlwee jaren bracht de prins in de gevangenis door, daarna werd hij* voor krankzinnig verklaard en in een sanatorium in Engeland opgeslo ten. In 1925 wist hij uit het sanatorium te vluchten en Konstantinopel te bereiken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 4