és LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. BINNENLAND. De rei» van de Koningin en de Prinses. Het Zweodische telegraalagentscliap meMt uit Abisko aan de N. <k. Ct., dat Koningin Whhelmina en Prinses Juli aim naar Noorwegen vertrokken zijn, na een verblijf van een week te Abigko .'©durende liet vtlrbMjf van Konin gin Wilhelmfoa en die PrLnae» te Abit>- ho, was liet weer prachtig. H. M. en liaatr dochter maakten, verscheidene uilstapje», o.a. naar de woonplaatsen der Laplanders, l :e Koningin hieelt ve'éH geaphildlerd naar die schoone mo tieven die Lapland biedt. Do ex-keizer op bezoek bjj de Koningin-Moeder. Ex-keiler Wilhelm' en zijn gemalin hebben gistelrmudldfcg een bezoek ge bracht aan de Koningin-Moeder ten paipize Soestdlijk. Onderscheiding aan Min. Koningsberger. De Framactoe gezant te Den Haag, de heer de Marcilly, heeft gisteren ie Parijs aan minister Koningsberger do onderscheidingsteekenen van groot-oi- ficier van het Legioen van Eer over handigd. Nederl. Heidemaatschappij. Het 40-jarig jubileum. De gemeente Arnhem recipieerde gisterennauiiddug de leden dcy jubi- i«erende Ned. iieide Maatscnappi] en de congressisten in de theescnenkérij van liet park Soiisbeetk, Burgemeester fle Mauchy en de fe. den van het dageiijksch oestivur uer gemeente verwelkomden de gasten in net schitterende park, waarbij uoor net hoofd der gemeente een kort woord, werd gesproken. ündeT het schaduwrijke lomnier der tpoaneai werd de thee getoruikt en eenigen tijd bleven de gasten tiier nog getdbllig bijeen, genietend van üe weelderige natunrpraclw Feestmaaltijd. Uni zeven dhr liad' in de concertzaal van Musis Sacrum, de gemeenschappe lijke feestmaaltijd plaats en had tte jubileore^nie maatschappij liet voor recht opder hare gasten ook den mi nister Van BinnenlamdSche Zaken en Laaidljouw Z.Exc. Mr. J. B. Kan te tellen. De Minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw, mr. J. B. Kan, geeft Vrijdagavond a.s. te 9 uur een ontvangst in de Ridderzaal in J en Jlaag, waartoe een 140-tal personen uitgenoodigd wordt. Christelijk Nationaal vakverbond. Opening vacantie-oord. Gisteren is het nieuwe vacande-oord van het Utrisieiijk Nationaal aavei- boiïd ie Puiten op de Vel uwe op plecii tige wijae geopend ele veremigingen op (Juristelijx 5i»aatsciha,ppelijk en vakvereenigingsge- bied zonuen hun afgevaardigden, o.a. Let Geref. Jongelingsverbond, het Ned. Jongelingsverbond verder merkten we o.a. op het Tweede Kamerlid Bnoeck lienkemains, de notabelen van de gemeente Puttein, dr. Blanker!, di recteur Sonnevanck L. Alteima, *i- «•ecteur Bur. Christ. Ikiddenet. en be stuursleden van plaatselijke vereeni- gingen. Toen de minister van arbeid, han del en nijverheid) gearriveerd was vereemigdem allen zich in de recreatie zaal- l Nadat de voorzitter, van he: Christ. Nat. Vakverbond de heer K. Kr uithol, oei# kort woord gesproken had, werd door de aanwezigen gezongen het tien de veis van psalm 6b. Na het zingen sprak de Voonaitter een kort gebed uit en opende daarna de vergadering met een rede, waarna ook Minister Sloie- maker de Bruine het woord voerdie en zijn vreugde uitsprak over de tol siandkomang van dit mooie vacantie- oord. Mobilisatie-invaliden. De staat gedagvaard. Het bestuur van den Bond van mo bilisatie-invaliden en vain tjun naoe- siaamden, te Drachten, heelt besloten, ten behoeve van zijn leden, den staal der Nederlanden in rechten aan te spreken. De bedoeling is, eeA civiel- réchterlijke uitspraak te verarjjgen, w aarbij die s aat (k4r Ne<lerlaind4n aan sprakefajk wordt gesteld voor tie ge volgen. die de mobilisatie heeft gehud en nog heeft voor hen, die door dc geleden ontberingen in den militairen dienst, gedqrenide de mobilisatie, zijn gedupeerd, doordat zij ziek en ïnvtv- de zijn gewordten of onverzorgd zjïi achtergebleven. Mrs. J. S. Hoek en li. J Siollema ie Rotterdam hchben gistereii (ten slaat daartoe gediagvaard. Hengelo bestemd 45.000. Voor e«n vliegveld in Twente. Na langdurige discussie besloot de raa" van Hengelo conform het voor stel van B. en W tot een maximum bedrag van f 45.000 d^et te nemen in het oprichtingskapitaal van de te stich ten N.V. tot exploitatie van een vlieg veld Twente. B. en W. verwachten, dat die industrie te Hengelo, die mo menteel voor een bedrag van f 12 000 Leeft ingeteekend, haar medewerk ng zal verleenen tot ongeveer f 17.000, zoodat uit de gemeentekas f 28 a f 30 000 zou inbeten worden geput. Nederlandsche Aannemersbond. Ontvangst ten stadhui ze te Dordrecht van de algemeene vergadering. re» Nedeirlandsche Aannemersbond zal vandraT en Donderdag te Der- 1 direclil zijn jajarliijksclie ailgenieene le denvergadering luouden, zulks op uit- luxxi'iging van do afdeielingen Dor drecht en («oriDChem. Rtvd» g is-eren was het hoofdbe stuur vain den hond met de besturen der ontvangende afdeelingeu samienge- komen voor de officieel© ontvangst door hel Dordtsahe gemeentebestuur. In de met planten en bloemen ver- siierde hal van het raadhuis heeft het voltallige college van B. en W. du gasten ontvangen. De burgemeester, Re heer P. L. A© ;aaiy Fortman, heelt hen toegesproken en opgemerkt, dat deze vergadering te Dordrecht gehou den zal worden, omdat de a-fd. Dor drechl en lorinohem liaar 25-jarig be slaan herdenken Hij uitte dè beste wiMischen van liet gemeentebestuur voor den bloei dier afdeelingeu. Hij wees verder op hetgeen dv aan- nemersbond reeds voor zijti ledefc heeft lot stand gebracht, merk e op, dat "e aannemers de reputatie van Nederland naar buiten hebben uitgedragen en dat in China. Japan en Amerika de I lollandsche aannemers inul eere bc- keiid zijn hij herinnerde aan per soonlijke ondervinding in liulië en step'e vast, dat de goede roep der Ilollandsche aannemers in het buiten land ons land ,en goede komt. Hij eindigde met goede wenschen voor den bond De heetf W. M. T. Thjtesen, voorzit ter van den Aannemersbond. heelt de rede van den burgemeester beam- woer<l en daarin dank gezegd voor de door de gemeente aangeboden boot tocht. welke tijdens het congres ge houden zal worden. Vervolgens hebben hot hoofdbestuur das bes uren der aideeiingen Dordt en i( torincliem en de regelingsaommissie z ch aan edi diner ver©enigd. De avond is vetrder gezellig doorge.wnctu. A. N. W. B. De balans geeft een verlies aan van bijna 35.000. Jhr. Jan Feith bestuurslid. In ue op 24 Juni te Amsterdam ge libudieu vergadering \an be. Alte nteen Bestuur van den A.N.W.B., lot- risteubond voor Nederland, heet. de Voorzitter. de heer Epo Bergsma, in zi^n openingswoord in tredende be woordingen in herinnering gebracht het overlijden van het oud iid van liet LaigelijksGh Bestuur, den heer \Y J. Lugard. I 'e vergadering hoorde de» voorzit ters rede staande aan. Hierna stelde de voorzitter aan de orde het besluit tol déchargeereu van den penningmeester in verband met de goedgekeurde balans ovejr 192*. t welae een verities aangeeit van 1 34.880.82. i e vowrziuer ucütte ue oorzaak van cfi: verlies uitvoerig toe en wees tiaar- baj op lie. teit, üat out in hoofdzaak net gevolg was van de groote activi teit, wiedne de Bono ui net aigesioten cueiteljaar had moeten onnwiaKejeu om te voldoen aan de eischen vaaihetzoo si era toegenomen en nog steeus toene- inentie snellere verkeer, liet is "us ue uienst der wegwijzers, waarschu- wmgs- en plaatsnaamboraen, die den grooien aanval op tie bondsavas heen moeen doen, terwijl ook ue anuere diensten in het beiang van het toeris me en in het algemeen belang voor grooi.ere uitgaven kwamen te staan. De voorzitter en verschillende letien van liet i'agelijksph bestuur beant woordden de gestelde vragen of ver st rekten nadere inlichtingen, waarna net besluit tot dechartgeejreai van den penningmeester z.b.s werd genomen. Vervolgens werd besloten tot het royieeren der wanbetalers over 192b, waarbij, de penningmeester, Mr. Mey- jes, op verzoek van de vergadering u$t jnihtti aantal noemde en op de inogeJijkheidi wees, dat dit getal nov zou kunnehi dalen, wanneer de con suls zoude» willen trachten de nalati- gen alsnog\tot inkeer te brengen. Te vens d©el(ie\de penningmeester nrede, dot het ledental op 15 Juni j 1. 7344U bedlroeg tegen 71.031 op 15 Juni 1927 en dat sedert 1 Januari tot en met 15 Juni j.l. 3792 nieuwe iaden tot den, |Bonu zijn toegetreden. Na» eenige bespreking werd bij ac clamatie Jhr. Jan Feith, benoemd ver klaard lot lid van het Dagelijksch Be stuur in de vacature Lugard. De voorzitter verzocht het algemeen Bestuur zijn gedachten te laten gaan over verdere aanvulling van het Da gelijksch Bestuur waarover dan in de December-vergadering van dit jaar na- tier zou kunnen worden gesproken. Tenslotte bespraken enk ede leden nog «en ge zaken van meer huishou- d el ijken aard, waarna de voorzitter de verga<jprhig sloot. rerga^aring sip' GEMEfrfti GEMENftDE BERICHTEN. Een ernstig auto-ongeluk nabij Leiden. l)isteravond omstreeks half elf is op den straatweg tussohen Rijpw©tering en Nieuwe wetering een auto, die van Leidien kwam, bij het passeeren van een der vele bruggetjes over den kop geslagen en daamai tegen eon boom terecht gekomen. Van de vijf inzitten den ziijn er vier vrij ernstig en is de vijfde ernstig gewond!. Deze laatste ie, na door dr. van Püoren uit Rijpwete- ring voorloopig te zijn verbonden, naar het ziekenhuis te Le4dieni jovergebracht, de anderen zijn naar Amsterdam ver voerd. I>e oorzaak van het ongeluk moet J gezocht word'en in de eigenenrdigen ►cherpen bothr van de bruggetje» waar door de autö's bij het passeeren ge heel in de hoogte wippen. Een oud-Kruhunlsch schuttersfeeHt. Zondag en Matviwlag vierde de bond van schutters in bet Land van Cüyk zijn 20-jarig bestaan. Bij dt*e gele genheid w erden groote feesten op tofuw gezet d)e eer, dcizo foestrtijkhedem Linnen zijn muren te organ sceiren viel ten deel aan het landelijke Haps. De belangstelling wus vooral Zon dag enorm. Bij duizendtallen wareai de kijklusligeii uil geheel de streek naar Haps gekomen, om de feft»»itei- ten mede Ie maken, uoeh vooral oa» den grooten historischen optocht gade te slaan. Aan den optocht nalmen dee1! tal van gildeai en schuderijen uit Brabant en Limburg. Velen waren in historische klcederdracht. Het was een feest n«:ir ouden tiramt. Ten Raadhuize werd' de jubile©ren- de bond ofllcieel out vengen De bur gemeester Ixiod de beste wenschen namens het gemwüvteb^staiur aan waar na de oorewijn werd rondgediend. In een put «eraakt. Gistermorgen is m eon pakliusbuun to Haarlem eon andorhaltjarig meisje in een rioolput gevallen en getuist. Nieuwe rooklooze steuakulen. i e LomAmsche buur meldt dat een nieuw soort van rooklooze siocnkooi, kchier uan gewone kolou en met eeu Kleiner uschgehftlte, vqoris gesemkt om ui den huiselijken Itaarti vodedig te •nrteron, biimonkort aan de markt zal kouieu. i e nieuwe brandstof kan gemaakt worden uit sieenkootstot oï industri- eeie kolen volgens oe« in Duiischiand gt vondm procédé van den ingenieur i (ussmaun. t dt prosedé is nu voldoen de out wikke*! om eeu commercieel© exploitatie ervan mogelijk te maken en er is reeds eten maatschappij opge riciu om de brandstol in Engetarivi ie vervattrdigeu en aan u© markt te ^en- gen. In Duiischiand wordt de nieuwe brandstof meerondeels verkregoiy uit sieenkootstot <iat uoor pou.pen ukt de mijnen gczwigen wordt, .naar iij^kan oo,. uit mdustrieele koien gomaakt worden en zoodoende zou de catego rie van Lngelsche mijnep, die dez« koleaisoort voortbrengen en juist tiet zwaarst door de malaise getrofien wor den, er bij gtoaat zijn, indien d« nieuw e rooslooze brandstof aftrek vond lo Loukien waar men zoo zeer met het rookvraagstuk verlegen zit, zou inien stellig op eeqi goeden alzet kun- iien rekenen. Bij liet nieuwe procédé ontstaan be- lialve rooklooze brandstof, gas, teer, ruwe olie en oeuzol (ongeveer 4.5 L. per bon) uit steenkolen, die ermee b|p- luindeid worden* Een zcfling geboren. Central News meldt uit Kairo dat een Egyptisch© moeder te Ismaria ->en zesling ter wereld) gebracht heeft: vier meisjes en twee jongens. Allen ma ken het goed. Tot dusver was de vijfling wien een vrouw op Sardinië liet leven schonk, niet overtroffen. Twee Engelscfi© vrou wen zijn onlangs van vierlingen be vallen. Te Murcia- in Spenje is een vrouw bevallen van vijf- kinderen, allen jon geiiS, die kort na hun geboorte over leden zijn. De moeder verkeert in le vensgevaar. RECHTZAKEN. De Veendammer Hypotheekbank. Mr. Kortenoever voorloopig in vrij heid gesteld. Bij de voortgezette behandeling van het „Vd~ndammer"-KtrafpDocevs verklaarde verd. MöhrLng na de pauze nog eens, dat hij eerst op den dag zelf, 26 Juni, bemerkte, dat het nieuwe bestuur voor de overdracht aan de familie Woltman moest zorgen. Hij maakte bezwaren, doch mr. Schiiripann en mr. Van Gigeh stelden hem gerust en zeiden dat het in orde was. Daarna wordt opnieuiw gehoord de gc- t ui|ge J. P. G. Kok, te Heemstede. (Jet. heeft ten huize van Paairdekooper een on derhoud gehad met Llebermann en Mohring. Hjj vroeg allereerst kleine bouworedieten voor den afbouw der panden, waarbij hjj als 'borg betrokken was. Toen men dit niet wilde, is men het eens geworden over een anderen modus, gebaseerd op royement van hypotheken tot een totaal van rond 13 ton> tegen betaling van ruim 8 ton. Pres.: Dat is nog al eten verschil. Get.: Ja, maar Pres. (verstoord): En nu weer al die lange redeneeringen van <ien vorigen keer. Get.: Er moesten echlter nog bouworedie ten gegeven worden. Pres.: Hoeveel? Get. (na aarzeling): 60.000. Pres.: Dat speelt dus geen rol Voor welke hypotheken was u borg, alleen voor d« niet-goede Get.: Ze waren allemaal goed Pres.: .Daarom gaf u er zeker zoo'n beetje vopr! Get. blijkt dan voor ruim 7 ton .borg te zijn geWeest. Get.: De „Veendammer" veri$BJ*tle roye ment en daarna kreeg ik, niet/filieeiKvan tie „VeendamVier", nieuwe hypotheken v«or de bedragen, «ie ik voor de betaling ndpdig had. Pres.: jNotaris Houtzager kreeg alle'r- e«T,at in September 1927 50.000 van u Get.: Ja. Wjj zjjn samen naar Brussel ge reisd en daas heeft Liebermann dat bedrag gekregen en van mg nog 150.000. In Oc tober 1927 is 221.GOO aan Liebermann overhandigd en later nog eens 324.500. Mr. Muller Massis: Hooft Liebermann u niet in Novemjber 1927 optie aangeboden op tie aanuteelen van tie Eerste NedéVlaml- sche Hypotheekbank? Get.: Ne,en, h'ij heeft mfff aangeboden, di recteur be worden. Hjj Ihtad de Eerste Neder landsche nog niet gekocht, maar had haar in handen vertelde hjj mjj. Jater, begin Januari, heb ik gezegd: wat iben ik bljj, dat ik er niet op ingegaan hen; dan had hjj dr ook leeggehaald en mjj met de gebakken peren laten zitten. Notarissen als getuigen. De volgende getuige is notaris J. A. Hout zager, te Amsterdam, die door de „Veen- dammer" in September 1927 gemachtigd was om bjj <le transacties met Kok gelden ter hand te stellen aan Liebermann. Get. vertelt hetgeen hij in deze zaak gedaan heeft. Pres.: Wiio had u opdracht gegeven de gelden aan Liebermann te betalen? U be- tuulde al voor er een volmacht was? (Jet.: Die volmacht is mjj In Brussel1 ver leend, in een conferentie, waarbjj tegen woordig waren Liebermann, ma-. Spaargaren en de hew Spanjeraberg. Mtjj was gezegd, dat Liebermann de aandeelen van de „Veen- dammer" had. Pres.: Dus Liebermann had te besliis3en, waar de gelden van de „Veendammer" moesten bljjven omdat hjj de aandeelen had Vervolgens wordt als getuilge gehoord de heer A. van Dam, directeur der Bank voor Onroerende, zaken. Hjj geeft inlichtingen over hetgeen hjj in de zaak heeft gedaan. Liebermann en mr. Van Gigdh kwamen bij get. op kantoor en vertelden, dat er geld noodig was voor de uitbetaling van bouw cyediieten en den inkoop van panden. Ook Miöhring zeide, dat men gdkl behoefde voor den inkoop van versehillemde onderpanden. De opbrengst van de te gelde gemaakte hypotheken werd, na aftrek van provisie, aan Möhring ter hand gesteld. Pres. (tot verd. Möhring): Heeft u ge zegd, dat er geld noodiig was voor bouwcre- dieten ,in Zoetenwoude? Pres.: U wist toch heel goed, dat dit geld direct naar liebermann moest gaan. Na lange aarzeling geeft verd. toe, dat dit 60.000 wae. Get. van Dam verklaart dan verder, dat hjj te dezer zake in hoofdzaak geconfereerd heeft /net mr. Van Gigch, die voor de „Veendammer" optrad. Diit gold o.m. voor den post „Asta-Theater", waarbjj de rente der nieuwe hypotheek 1 Ms r/c boo ge r was, welk verschil voor rekening der „Veendam mer" kwam, geduimde ze» jaren. Hierna wordt gehoord de heer J- Th. L. Withof Keus, te Alphen aan den Rjjn. Hjj is commissaris geweest van de Discontobank, tot 12 Mei 1927. LiiebermaniVs systeem was: veel beloven, maar weinig geven. Get. kan zich nliet voorstellen, dat zjjn.medecommis- saiTasen' dachten, dat Liebenmalm in 1926 een vermogend man was. Get beeft ,ten slotte den indruk gekregen, dat v. <k Toorn vooral de zaken dreef en de winsten op- Als get. op controle der boeken aandrortg of een overzicht vroeg, werd hjj met een kluitje in het riet gtesbuiurd.. Daarom is get. ten slotte afgetreden. Het was bjj de bank een vreemde geschiedenis; de vemgademiger., hadden veel van bijeenkomsten in een her berg. 0 Begin 1927 deelde Liebermann aan get. mede, dat hjj: een millioen moest hebben voor een op te richten verztakeringsmaat- schappjj voor artisten, waar b.v. pianisten hun vingers konden assweeren, danseressen haar 'beenen enz. Trouwens, get. heeft in 1% jaar wel 160 plannen van Liebermann gehoord. De zitting werd daarna geschorseht. In <le avorjdzifttimg werd verdachte Mr. E. M. B. Kortenoever gehoord. Verd. heeft zich er, toén hjj 't voor 't eerst hoorde, over verbaasd, dat de Discon- tabank zoo'n hoagen prij® gaf voor de „Veendammer". Hij, hoorde echter, dat men er een gegadigde, voor had; de Bank deed immerg wel meer promotorswerk. Hjj dacht dan ook, dat de Discontobank als commis- siebank optrad. De president leest dan verdachte'3 verkla ring voor den rechter commliasaris voor, die nogal afwjjkt wan hetgeen hjj thans mede deelt. Verd.: Ja, wat u daar voorleest is het geen ik over het gebeurde op 25 Juni ver teld heb. Dat alles wist ik in den aanvang, op 10 Juni, ten kantore van mr. Schürmann, n/iet. Mr. van Gigdh zeide van het concept contract: „het is eten mooi contract en het kost ons 'geen cent." In het eerste, op 10 Juni geparafeerde contract was wei dege lijk sprake van (betaling in contanten, n.l. één milioen vah liebermann en één mildioen door bemiddeling van de Bank van Onroe rende Zaken. Pies.: U moogt hier natuurlijk alles ver klaren wat u wilt, maar Mr. v. d. Meer: Hjj heeft 't mjj inderdaad den eersten keer direct zóó verteld. In een brief van *12 Jiuni aan mr. Van Gigoh heeft verd. bezwaren gtamaakt, omdat het doel van de transactie was, nóg een Hypotheekbank te verwerven. De Gooische Jj^Jotheekbank had de Discontobank ook niet weer spoedig kunnen verkoopen. Verd. wilde dus eerst zekerheid voor de pandbrief- houders. Pres.: En waardoor zjjn al deze bezwaren dan opgeheven? Verd.: Door het contract met Schim v. d. i.oeff, dien ik van jongsdf kende. Dit con tract is 24 Juni tot stand gekomen. Toen kreeg verd. ook eerst kennis van het aan vullingscontract van 15 Juni, betreffende de betalingswijze, n.l. geheel in activa der .Veendammer". „Een Amerikaansch consortium". Schim v. d. Loeff zeide mjj, aldus verd dat hjj een Amerikaansch consortium had en beschikte over 3 mülioen. Pres.: Hjj heeft hier ander]^vericliaim| dat *het consortium niet bestond, dat het' geld er niet was en dat hjj begrepen ha<l, dat het een adhjjinoontract was, dat hjj ge sloten had. Verd.: ALa ik een contract aangu, moet ik er toch van uitgaan, dat partjjen ook meenen wat zjj, verklaren! Bovendien heeft mr. Van Gigoh mij uitgelegd, hoe men Schim v. d. Loeff aan zjjn verplichtingen zou kun nen houden. Mr. v. d. Meer: In ieder geval moest Sdhim v. d. Loeff de 5 ton commlissie in. contanten betalen eit daarnaast maakte hjj* zjoh sterk voor <le betaJing van de vorde ring van de Discontobank. Nadat dc rechtbank in iraaiikamer is ge weest, deelt de president imede, <lat de voor stelling door verd. Kortenoever gegeven, eigenlijk hierop neerkomt, dat de ,|Veen dammer", bjj al de transacties in goede han dten was en dat de panclbrieflhowlera geer." schade zouden lijden. Om kwai-t over tien gaat de rechtbank in raadkamer .waarna de president mededeelt, dat de rechtbank geen termen aanwezig acht om mr. Kortenoevea- langer in voor- loopige hechtenis te houden. Echter dient hjj zidh wal als verdachte beschikbaar te houden. Mr. Kortenoever en zjjn verdediger, mr. v. d. Meer, weiden door de medeverdachten en door de confrères gelu-kgewenscht. De zitting wordt dan geschorst tdt Don derdagmorgen 10 uur. Liebermann. Der Liebermann ist erin viel gelïebter Mann althans in dezen zin, dat hjj met veel onderscheiding is behandeld. Het Vad. vestigt daarop de aandacht. Dadeljjk, nadat de <tebMe van de Ven dammer, en de rol, die hjj daarin gespeeld had, bekent! waren geworden, versdienen er berichten in de bladen die hier op neer kwamen, dat men hem eigenljj'k al lang in tie gaten had gehad, dat de politie al lang met zjjn manoeuvre® bekend was. Toch heeft men hem kalim in het 'land gelaten. Er i.s niets tegen hem ondernomen. Vermakelijk was het om te zien, hoe eerst wekrin nadat de Veendammer-zwendel bekemi was ge worden, toen heel het ijand wist, dat Lieber mann veilig e<n wel in het buitenland zat, op de ruiten van alle politielbureaux z'n por tret werd geplakt, met vriendelijjk verzoek om beur*tegen belooning van «tem zooveel, aan te houden. Een aanhoudting, die toen practrsch onuitvoerbaar was geworden. Tegen allerlei personen, die kleine oplichte rijen plegen, wordt (en terecht) in het openbaar door de .politie gewaarschuwd. Toen Liebermann verdwenen was, heette het: de politie had 'm al lang in het oog. Er is meer. Thans is overtuigend geble ken, dat Liebernkirm ook inzake zjjn pas poort over faciliteiten heeft beschikt, die een gewoon mensoh niet of slechts met de uiterste moei tie kan veroveren. Hjj had een gunstpas (of) en een diplomatiifkeu pav.v, Hjj be roermie zich zelf op... „regre wies- opdrachten". Hoe kwam dat? Waarom zierlaar <le njjlpende vraag waarom is deze man nog met -een zekere on derscheiding behandeld Wij hebben getracht ons licht „te bevoeg- der plaatse" op te steken, en daar de vraag gesteld, waarom er niet vroeger en radica ler teglen LiebérnYann was opgetreden,, ,wan- r men hem toch eenmaal verdacht. Wj- kunnen niet anders zeggen, dan <tat het antwoord op die vraag 'hoogst onbevredi gend was. Ja, wjj hebben reden om aan te nemen het hooge woord moet er maar uit dat er autoriteiten waren, die tegen Liebermann door andere autoriteiten wer den verhinderd. Hoe dit alle® zjj: de poeitlie, waarin Lie bermann hier te landie verkeerde is een puzzle. Niets mindeft Men verdenkt hem, men hoeft hem in de. gaten, doch het bljjkt niet alleen, dat zjj, die een maatregel tegen hem wiMen ondernemen, dat niet kunnen doen, omdat hun de handen gebonden zjjn, air zelfs ontvangt de (geëerde heer Lie bermann in zake zjjn passen bepaalde voor rechten, die hem een groote mate van be wegingsvrijheid verschaffen. Hebben wjj niet het recht om te weten, hoe dit alles zit? I® er riiet een afgevaar digde, die den Minister van Justitie vragen wjl stellen, tepeimle te weten te komen, waarom er tegen Liebermann eerst werd opgetreden, toen het te laat was; of de ge ruchten juist zijjn, dat personen, die vroe ger wiklen optreden, dit niet mochten; waarom Liebermann zelfs nog gunstig ont ving ihzake zjjn paspoort? Naar het antwoord op dteze vragen zullen er velen nieuwsgierig rijp. De fraudes bjj de incasso-hank te Rotterdam. in de, zaak bétredÊendte de verdus- teriagem gepleegd dbar den directeur van 'Tiet bijkantoor van de Incassobank 'aan de<n (ioudsdweingeli te Rotterdam, heeft de verdachte Akkerman een vol ledige bekentenis afgelegd. Verdachte» raadsman, mr. H. San ders, slechtste uitvoerig die uiterst moeilijke omstandigheden waaronder Akkerman heeft geleefd. Hij begon Mijn ddreateursfunié ie met een salaris van f 2500 en een tantième van f500 Zijn vrouw werdi aangetast door tu beirculose, zijn anderhalf jarig kind ver- tonde lupusverschijnselenzijn geruï neerde vader moest geholpen ook door familieleden ondersteund) wor den. en bovendien was er nog een huilpbetioevende aubter. Jaren van kwel ling en aorg heeft verdachte geken' Het 0. M. eischte 1 jaar gevange nisstraf, maar 2peide, aich niet tegen een v.w veroordpe4ing van 1 ja*f te zullen verzetten. STADSNIEUWS. GOUDA, 27 Juni 1928. Hinderwet. Burgemeester en Weühouders brengen ter atgpmeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd; een verzoek met bjj lagen van de Coöp. Broodbakkerjj en Verbruiks- vareeiiiging ,»On« Voordeel", om vergun ning tot het uitbreiden der bakkerjji, het veranderen van 3 ovens, ,het verpilaataen van Mnige machines en het hebben van totaal eketromotoren, reap. 1 van 10, 5 en 3 en van 2 en 3 van 1% P.K. in het perceel gelfe- gen Raam no. 54, kadastraal bekend sectie B no. 2842. Dat op Dinsdag den lOen Juli 1928, ties namiddags ben 2 ure op het Raadhuis gele genheid is om bezwaren tegen de gevraag de vergunning in te brengen en dat gedu rende drie dagen vóór dllen dag op d!e Secre tarie der gemeente van de ter zake ingeko men schrifturen kan worden kennis geno men. De aandacht wondt er op ge vestigt), dat volgen® de bestaande ju rip nucientie niet tot beroep gerechtigd zjjn zjj', die niet overeen komstig artikel 7 der Hinderwet voor het gemeentebestuur of een of meer zjjtier leden zjjn verschenen teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. E. A. Polet. Naar wjj, vernemen Ta de heer E. A. Polet thans als opvolger van den heer Dercksen benoemd verklaard tot lid van den Gemeen teraad en zal' hjj deze benoeming aanvaar den. Diploma Ziekenverpleging. Aan vier zusters, werkzaam an het van Iterson-ZSekenhuis alhier, werd op 25 Juni j.l. afgenomen het examen ter verier jj ging vun het diploma Ziekenverpleging. De can didate!*, t.w. de zustere E. II. J. Bout, L. C. Bosman, C. M. Grootveld en A. Griffioen, slaagden alle vier. Sociëteit „Ons Genoegen". In de Maandag j.l. gehouden algemeene ledenvergadering der Sociëteit „Ona Genoe gen" ia uit de rekening eti verantwoording van tien penningmeester gebleken dat de explbitaitie over het arflgeloopen jaar een wiiiistsaldo heeft opgeleverd en de toekomst goede perspectieven biedt. Dp societeiitsilokalen 'hebben reedis een. grondige verbetering ondergaan en ook thans wordt daaraan voortgflwerkt teneinde ze in goeden boestand te brengen en ze aan trekkelijk te maken. Onder dankzegging voor zjjn beheer werd den penningmeester decharge verleend. De periodiek aftredende 'bestuursleden, de heeren A. J. IJsselstjjin Azn. en Mr. H. P. C. M. dp Witt Wjjnen werden met alge meene stemmen herkozen. Openbare aanbesteding. Burgemeester en Wethouders hebben het voorivemea.op Dinsdag 10 Juli aan te beste den ben Sta<lhuiize .het maklen van een beton- schoeiing langs een gedeelte van den Rid- tW* van Cataweg. Belanghebbenden verwjjlzen wjj voor bjj zonderheden naar <1© betreffende advertentie in dSt nummer. De huisvrouwen naar de 1. T. A. Het besbuur van de Goudsche afdeeling van de Ver. van Huisvrouwen is op het feoe<le Uiee gekomen om de verscheidene nuttige cursussen en letz-ingen welke voor de leden gehouden worden, af te wisselen me,t prettige uitstapjes, waarbjj de ledien hun kennis kunnen verrjjkem en waardoor tevens de band- tusschen de leden onderling wordt versterkt. Zoo werd vorige week een bezoek ge bracht aan het iMiueeum Bisdom van Vliet te Haastrecht en stond voor deze week op het programma een bezoek aan de I. T. A., de Indische tentoonstelling te Arnhem. Gisteren heeft dit bezoek aan de Ita plaats gehad. Dank zjj'he goede zorgen van ile vice-presidente, Mevr. Pannevis, was voor het gezelschap voor gereserveerde plaatsen in den ftein gezorgd en trok men ondanks den regen in goede stemming reeds tjjdig naar Gelre's schoone hoofdstad. Daar aangekomen trok 'het gezelschap na een kort oponthoud naar „Zjjpendaal", het mooie landgoed, thans een gemeentepark van Arnhem, waar de tentoonstelling in het kasteel en in versdhil Lende, andere (gebou wen is ondergebracht. Lang® de weide van Sonsbeek bereikte men den hoofdringang van „Zjjpemdaal", en werd allereerst een bezoek gébracht aan de gebouwen waar zich de inzendingen etihnografiie, beachavings en ontwikkelings werk van 'het (Ministerie van Marine, afdee Ling Hydrografie bevinden en voorts mooi .koperwerk, urnen, schalen en kannen, afkomstig van de Sultan» familie van Koe- tai, krissen, zilveren offerschalen, weefsels van BaLi, <w.o. een schitterende collectie van den heer Mooyen uit Amsterdam, Javaan- sche batiks, Javaansch koperwerk, inzendin gen van de Katholieke Missie in Ooat en West, houtsnjjwerk in Bafli-H indoe kunst, Chineesche sierkunst, kantwerk uit Curasao, een maquette van het (Seminarie te Djocja, van <lie Inlawdsche en Europeesche Lagere School met internaat te Malong, tal van inzendingen uit Nederlandsoh Guinea, van <te Kei-eilanden, van de Bataklanden en Soemba. Van de Bataklanden zjjn vele voorwerpen uitgestald, evenzoo uit Timor, heel bijzonder *jjn de Dajafcprauwen van (jzenhout, ai gen- m den Kap. van het O. I. legeir den W. F. Eiama. Zeer de aandacht trekken ook de inzen- van, de Lamkbouwhoogeschool te Wageningen, de afdeekmg Bosch-exploitatie de afd. Volkenkunde en de inzending van Museum voor het onderwjj® der ge- meente 's-Gravenhage. kan ook verschillende voorwerpen «oopen als weefsels van verschillende stre- van den Archipel, voorwerpen van smeedkunst, beehihouwwerk, letterarbeid, snijwerk, wierook en parfums. In het kasteel zelve ig tentoongesteld de zeldzame verzameling waardevolle Ikatdoe- ken van de Kleine Soenda-eilanden, eigen dom van H. M. da Koningin en door Haar be- sohikbaan giesteld voor dQv expositie in <lit gebouw. Geheel in harmonio met deze kunstvolle doekefy zjjn de producten van Indonesisch© volkskunst welke verder hier zjjn uitge stald. In het kasteel is verder de Hindoe-afdee ling, enkele afgietsejs van het eeuwenoude buitengewone kunstwerk de Hindoe-ruïne op Midd>Java „de Boroboedoor". Deze tem pel, gebouw<l ongjeveer 800 jaar na Christus, is in het begin van deze eeuw gerestaureerd en thans tin een toestand igebracht, die den oorspronkelijke staat zoo goed mogeljjk nulbij komt. In de nissen van het kasteel zjjn tal van levensigroote Boeddhabeelden geplaatst Verder zjjn in het kasteel ondergebracht op de le verdieping het ihandelsmuaeum, de uitstalling van het Instituut van Tropische Hygiëne, afdeieling van het Koloniaal In stituut te Amstenjam. Achter het kasteel is het paviljoen waar in een zestal diorama's met voorstellingen van het landschap en van de groote cultures ter oostkust van Sumatra, een (tababsonder- neming, ruhber-ondeerneming, het Toba- meer, een .boschontgi nndng, een oiiepalm, een thee-onderneaning en een vezel-ondanie- mring. Interessant zjjn veixier op de uitgesterkte terreinen, het kodonisatiehui.s terzijde van het paviljoen en bat batakhuis. In verschil lende kleine paviFLjoentjes oefent een groep je Oosterlingen hun handwerk uit. Natuurljjk bezoaht het gezelschap ook de kas met tropische cultuungewassen, en de Molukswhe zeetuin, een groote verzameling van in hare natuurljjke kleuren geprepa- reenle Indische zee-flora |en fauna, waar onder zeldzame pareloesters, alle soorten haaien, roggen, siangenivisschen, schelp- en schaaldieren, In het Theater^ veel gelijkend op een Ja- vaansdhe pendoppe, werden Javaansche dan sen uitgevoerd, maar voor dieze Javaansche kunst was zooveel belangstelling, dat velen geen plaats meer konderf krjjgen. Dit was nliet zoo heel erg, want men heeft hier dezl winter den Javaanschen prins Raden, Mas Jodijana, in den Schouwburg kunneq. bewon deren. Vermelden wjj ten slotte nog dat <le Goud sche dames op de I ruin sche tentoonstelling de Indlische rijsttafel alle eer hebben aan gedaan al wa.s het moeiljjk in het Indisch restaurant oen plaats te veroveren'. De prettige <Lag werd bes/loten met een gemeenschappelijke maaltijd. Te hallf negen werd de teim-greis aanvaard. ''Donderdag trekt oen tweede groep, ver schillende leden van de vereeniging met de Presidente, Mevr. van Reedt Dor tl andde Kat, naar Arnhem. Vele scholen bezoeken de I.T.A, De I.T.A. mag zich ook in groote belang stelling verheugen van de zijde van d: hoofden van 0 nderwij 3i n rich tingenHit tal van .gemeenten bezoeken, leerlingen van diverse scholen onder géBeide <lieze interes sante Tentoonstelling. Uit Gouda waren gisteren de leerlingen der Néutffale School en die eener R.K. lAgeale School op bezoek. Liefdadigheids-wedvlucht. Men achrjjflt ons: Door den Postduivenvereeniiging Alge meene concoursclub zal evenals vorige jaren een liefdadigheids wedvlucht gehouden wonden. De opbrengst is ten bate der Goud sche Vereeniging ter bestrijding der 'lhiber- culose en de Neutrale vereeniging Kiimder- 'oe<Kng. Op dezen wedvlucht wordt uitsluitend ge vlogen om Eere-prij zen. Om tot deze Eere- p rjjzen te komen zjjin verschillende .goedgunstige stadgenootjen (hiervoor aange zocht, en waarJjjk met groot succes worden die eerejprjjMen binnengebracht. Dit vengroot de animo dezer liefdadigheidswedvlucht komt dan ook ten goede aan beide genoemde vereenigingen, want met een groot kwan tum van eere-prjjzen, zal het batig «akte groot zjjn. (Zjj, hen di|e met het doel sympathi- «eeren en door het bestuur niet zjjn aange zocht, en gaarne een eere-prijs willen schen ken kunnen zich vervoegen Nieuwe Haven 161, Westerkade 13 en (bjj den Secretaris J. Hoogend ijk, Vondel straalt 35. Agenda. 28 Juni 8 uiua- Bovenzaal iHoldlandlia, Verga dering Goudsche Bond van Marktkooplie den. Gem. Zangv. Excelsior met ond.-afd. Jeugd koor Rep. eiken Maandag v. j.k. 6%7% u. voor gem. k. 8-j-lO. Bovenz. café Na tionaal lederen Woensdag, des avonds te 8 uur, in Sociëteit „Vredebest" Schaalclub „Messe- maker", Clubavond. Apotheken. De apotheek van den heer F. A. Dee, West Haven, is tot en met Vrijdag 29 Juni. benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten) UIT DEN OMTRE1 BODEGRAVEN. Gasteren is de wekeljjdcsdhe kaasmarkt alhier bezocht door een officieele commissie uiit Denemarken, bestaande uit twee zuivel- consulenten en vier directeuren van vereeni gingen op zuivelgebied aklaar. De burgemeester heeft deze commissie op de martct rondgeleid en in sommige kaas- pakhuizen verschilLende soorten Goudsche volvette kaas laten zien. 's Miidklags heeft men een bezoek ge bracht aan eender boerderijen en het melken van de koeien alsmede de kaasbereiding in o ogen schouw genomen. V TABLETTEN laat uw man GERUIT ROOKEN MAAR GEEF HIM Wraakneming. Toen de landbouwer v. <1. B. het gras op zijn land wikte gaan maaien, kwiifn hjj tot de ontdekking, dat het gebeele Land be zaaid wa® mat rechtopstaande scherpe draadnagels. Zjjn boormachine, ging stuk, temjjl de paarden zich verwondden. Men vermoedt, dat hier ©en wraakneming ,in het spei i|s. GOUDERAK. De Raad dezier gemeente is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Donder dag 28 Juni a.s. dies namiddags ten 714 uur. Aan de orde komt; 1. MededeeWngen. 2. Ingekomen stuk- ken. 3. W'jjriging gemeentebegi-ooting 1927. 4. Aanvulling Mg. Poliftieveronle- ning. 5. Vleekschkeuringswet. 6. Veer (toestand Voormuur). 7. Brandweer. 8. Verzoek „Caecilia" oin besdhikbaarstel 11 hg schooldooaal. 9. Openbaar Imager Onderwjjs, verordening getuigschriften Schoolplein. 10. Va^ftatelling kohier hon denbelasting. -f 11. Reclames. SCHOONHOVEN. Bjj K. B. is toegekend de aan de Orde van Oramje-Nassau verbonden eere-medaikle brons aan H. Verkerk, aillveramid bjj de firma Gebr. Niekeric te Schoonhoven. De verbetering van den Lopiker Voordijk. In dte raai.sviergad©ring, gehouden niaar aanlekling van het feit, «lat door Provin cialie Staten van Uitrecht de vorige week het provincial wegenpJan was vastgesteld waarbjj tie verbetering van (ten Lopikei Vooitlijk of de route SchoonhovenJutfaas eerst in de tweede periode, dus na 1934 zal plaats hebben, deelde de burgemeester mr. F. L. J. C. Rambonnet, meute, dat zjjn ge maakt twee termjjjmen van 6 jaar en dei ver betering van den Lopiker Voordjjk eerst na 12 jaar in de termen van verbetering zal vallen» De Voorzitter achtte <te verbetering van genoemden verkeersweg zeer urgent lo. omdat zij 'is in het lX*MK van Schoon hoven en de gemeenten aan d© route Jut faas gelegen; 2o. Is <le Ixjpiker Voordjjk zeer igevaar- ljjk; 3ö. Neemt het verkeer daar langs zeer toe. Van groot belang is, dat dfe Raad zich bjj motie of schrjjven wendt tot Prov. Staten van Utrecht, waarin de bezwaren worden uiteengezet (tegen een uitstel van 12 jaar. Waar een besluit i» genomen om de ver betering in uitvoering tja nemen in dien 2den termjjm, zal vermoedelijk geen kans bestaan om deze in den lsten termjjm te doen opne men. Toch is het belang van dlien aard om daartoe een pogdnig bjj Prov» Staten te doen. In ieder geval is het van groot belang dat Raad zich uitspreekt om dé verbetering althans in het begin van den 2den termijn te verkrjjgen. De Voorzitter deelde verder medle een onderhoud ite hebben gehad met den burgemeester van Loprik. Ook daar staat het plan te werken alg vorige maal In den vorm van een actie dienaangaande De Voorzitter ziekte dat het hem ge- wenscht voorkwam de zaak te bespreken mat den nieuwen Provincialen Hoofdinspec teur van Utrecht. Wethouder Schreuder: In de provincie Zuid-Holland zal verbetering van den weg GoudaSchoonhoven geen 12 jaar op zich laten wachten, 't Zal dus van belang zjjn als Prov. Statjen van Utrecht dit vernemen. De heer Bouwmeesetr zeide dat hjj burülge gemeenten atóh het verkeer meer en meer op Utrecht is aangewezen, dus de gemeentebesturen in den omtrek ook groot belang hebben bjj spoedige verbetering van den weg. Spreker zou ook gaarne zien dat het gemeentebestuur van Utrecht in deze actie wordt gekend. De Voorzitter stelde daarna den Raad voor te besluiten dut B. en W. adressen zul len ontwerpen, te eenden aan- Prov. St var Utrecht, aan de naburige gemeentebesturen colleges, met verzoek medewerking te verieenen ter bereiking van het doel spoe dige verbetering van den Lopiker Voordjjk. Aldus wordt (besloten. Akte L. O. Geëx. 6 candidat|en geslaagd P. Breed- vekl te Lekkerkeaky D. J. Heijboer, Groot Ammers; M. Schaik, Papekop; N. Zwanen berg, Langerak; A4 van Bergen, Boskoop; G. Heymenberg, Goluda. ML Gemeenteraad. Vergadering van den Gemeenteraad op Dinsdag 26 Juni 1928, voormiddags 11 uur. Voorzitter: G. V. Wr Baron van Hemert tot Dingshof. Afwezig) met kennisgeving de heeren A. Stuurman en J. W. de Jong, Secretaris A. de Groot. De notulen der yorige vergadering wor den onveranderd goedgekeurd. De Voorzitter doet mededeeling van de volgende ingekomen stukken: Mededeeling van (*ed Staten, betreffende de vaststelling van dè bijdragen in de kosten van den Keuringsjdienst van Waren te VGravenhage op 47.46. Mjededeeling als voren, dat de vaststel ling van het vermenigvukligikigiagetal voor de plaateelijke inkomstenbelaetinig voor ken nisgeving is aangem: men. Mededeeling al» voren, betreffende de jaair- wedlderegeling van de tarissem, Ontvangers Begrootir.g 1927. Op voorstel van B. Burgemeesters, Secre- en Wethouders. Worden goedgekeurd «en 3-tal besluiten tot wjjziging en af- f n overschrijving op die en W. wordt beslaten iten hot Contraal-Bureau voor Verificatie en Mnanqteele Adviezen der Vereeniging van Nederlondsolie Gemeenten op te dra gen de 3-maartdeljjksdhe controle van boeken en kas van den Gemeente-Onsvanger, zoo mode de contrqje dor (Jem eente - reken i ng Hierna sluiting <ter vergadering. WOERDEN. Te 's Gravenhagc is geslaagd voor nota- tieöl examen 2o deel den heer C. J. van Hengsten alhier. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Woerden. 27 Jtini. Aangevoerd' 547 partijen. Prijzen le Hw. f 43—52, le kw. in), r.m. f51—55 2e kw. m. r.tni. f 46—50, zware i 61 ©xtrai ZAvare f 65. Handel matig. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum. 7 u. 1'5. Lezing. (Order of Forestere). 8 u. 15. Kurhaus Scheveningen (solisten) 10 iu. 30. Persberichten. Huizen. 5 u. Kinderaurtje N. C. R. V. 7 u. 30 Gramofoonplatjen. 8 iu. Propaganda-avoTvt N. C. R. V. Daventry. 6 u. 20 en 7 u. 5. Dansorkest. 8 u. 5. Vocaal-concert. 8 u. 20 BJjjspel. 8 u. 50. Vocaail concert. 9 u. 55. Concert. Hu. 5. „Macbeth". 11 u. 25—12 u. 20. Dansmuziek. DftAADLOOZE DIENST. Aan den Noordpool. Van Dongen op wegl Uit Spitsbergen wordt gemeld dat do Zwmxlgjohe vliegers in die omgeving van. liet kamp van Nobile op ongeveer 16 'KiM. uifstamidl op het ijs een |an- deniHlfeie-expeditie hebben geaien wel ke rioil in die richting van het kamp bewoog. Jlet Fransche vliegtuig Quentiu Roo sevelt en het Noorseho schtip FOrdeii- skjaldl zijn Dinsdagavond te Tromsoe asungekomen Men zal samenwerkeiy' 0111 Amundsen op te sporen. (Eet is niet onwaarschijnlijk dat die hondenslee eixpediitie die is vian den. Hollander Van Dongeai, d'io met zijn honden op weg ia gegaan om1 te trach ten Noble op te sporen). Een derde en vierde expeditie naar het Noord pool gebied. STOCKHOLM, 27 Juni. Naar aanlei ding van.' do mededeefling'tin van kapi- '.tein Thouberg heeft de Zweedbche Re- geering besloten een dlerde expeditie uit te zenden voor de redding van dë bemanning van de Italia en Lundborg. Een half uur na het besluit vertroK do expeditie bestaande uit een Pok kervliegtuig en een klein Fordvlieg- tuig, onder leiding per expresse trein Norvik waar rii onimidkiellijk wordt ingescheept op het s.s. ,,Iïigerpere'' naar Spitsbergen. Met d'eaizelfdien trein ia ook vertrok ken de Pallin» vliegexpeditie Carl Berg, ©en rijken inwoner van Stock holm. I)it ib du» de vierde eixpeditie. Uit alle landéin ontvangt Zweden ge luk wenschen met de redding van No bile dioor Lundberg. De stranding van de „Italia". ROMP», 27 Juni. Oificieiel worden than» dlè eerste bijzondöriieden be kend gok naakt welke Nobdl© heeft ge mold' oker hot vergaan van het lucht schip Italia op het ijs. Uit deze meif'e- deeiingeiL blijkt, dat eerst de moior- gomdlel tegen ltet ijs is geslagen, en ^ernieldi wierd. Daarin bevono'l zich do mecanicien Vinoenzo Poinella die ern stig gewomdi werd en bijna onmiddel lijk dood wab. Zijn lijk werd gevon den op -©en plaats niet v©r van de plek waar de commandantsgoudel stuk geslagecri is. i'okiHella werd dioor die leden van de Nobile-groep begraven. Nadiat diozejgon del was stukgeslagen dreef het lucht schip stuurloos af in die richting van den 4()on graad. Op ongeveejr 10 K.M. afstand' bemerkt© die Noibile-groep een grooten rookModom welke, naar NoiaUe neemt, afkomstig wat; van, het in brand geraakte benzwiereservo r dat uil h«t 'lichtschip moet zijn gevallen. Nobile heeft geadviseerd het ondèT- »oek naar de overige leden der be manning van de Italia uit (e strekken over een gebied' 10 gr. links en 10 gr. rechts van de plek, waar Nobile met zijn vroep is neergekopnen. Nobile rheent dat de ovefcig© leden der be manning niet ve'rder dan 50 K.M. van deze plek zijn neergekomen. Voor het 'ondtTzoek naar deze viemristen zijn twee Kaliaansche watervliegtuigen en één Zw©edsch vliegtuig gereed- Zij zullen, zoodra liet weetr zujks toelaat vertrekken. Van de groeip Marland is uog geen enkel bericht ontvangen Zij is met levensnriddleQen! voor ongeveer 40 dagen vertrokken, beschikt verder over kaarieo en instru enten ter ori enteering, doch niet over tenten en wapens. Dei meteoroloog Malmgreen was van mieening dat injen dagelijks 10 K.M. MU kunnen afleggen het lag in de bedoeling in die richiting van het Foyn-eiland te gaan. Volgens No- bi. e zlillen zij edit er nl|et irteer dan 5 M. per dag afleggen. Toen de Malm- green-groep van Nobile vertrok was het radiostation uitsluitend in staat beraoh'ten te ontvangen, en kon nog niet worden uitgeatotidieni. Thane is dte Malmgreen groej) op kb iwxigle in wel ke richting hulp-oxpedfitie» worden gezonden. De toenDnd van Nobilé. ROME, 27 Juni. De geaondheddstoe- stand van Nobile is zeer beidienkeüijk. l^ij lieeft. veel koorts. Amundsen gesignaleerd. De Latham machine 1011 bescha digd zjjn. Uit Spitsbergen komt het (bericht dat Amundsen ten Zuid-Oosten van Spitsber gen op het (ja waargenomen aou «jjn. iDjt tot nu toe niet bevestigd bericht meldt ver-, der dat de Fransche villager op de plaats van het ongeval' bezig is de beschadigde I.a tl uun-machine te reparoeren. Luitenant Amunifsen een neef van eten Noordpool reiziger heeft zich aan het hoofd van een expeditie gesteld Welke het gsgeJ bied en het vaarwater nabij het Beren- eiland zal afzoeken. Het besluit van het Centrum. Dr. Wirth vrjjgelaten in zjjn beslissing. BERLIJN, 27 Juni. Naar verluidA heeft het Centrum na langdurige be sprekingen besloten vol* Uuerard en Dr. Wirth vrij te laten in hun beslis sing at zdj willen deelubmeai aan eeo kabinet, ook wanneer Dr. Wirth geen vioe-kanselier woirdit. Dr. Bralun zou zijn candidatuur voor hel Ministerie Van Arbeid' hebben ingetrokken. Statenleden naar den Biesboach. Hedenmorgen bracht een aantal lo den, van de Prov. Stateai van Zuict- lloiland een bezoek aan die inpolde- ringswerken in den Biesboscb Groote brand te Noordwjjk aan Zee. LEIDEN, 27 Juhi. In den afgeloopen na«Jit te ongeveior drie uur is brand u.tgöbralveai in een schuur achter de woiling van (iebrs. Baichoven tus schen die Schoolstraat en de Buuieui- weg te Noofldwijk aan Zee. Dm krach tige windl wiakkerde l*et vuur aan en groote stukken 'bramdiend hout vlogen ttïooÉjf door de lucht ©n bedlreigdlen de an'Jprö huizen, zoodat verscheidene, piuideu aan den Binnenweg dioor de bewoners moesten worden ontruimd. ©0 motorbrandspuit wa» spoedig .ter plaatse, toch kon niet voorkomen wor- kitem dat een groote houten schuur, Oen loods en een Moemboaienschuur in vlfanwnem opging. Een groote partij bloembodem, ter waarde van 1 300, ging verloren, twee paarden, vier kal veren en dlrie varkens kwamen in de vlaimnen' om. Aangereden. Hedenmiddag zijn op de N Z. Voor burgwal te Amsterdam een,pator vracht auto's op elkaar gebotst. Eed drietal persomem werd gewond, van Wie een ernstig. WISSELKOERSEN. 26 Juni. 27 Juni. Officieel. Londen 12.10% 12.10% Barljjm 59.34% 59.33 Parjja 9.76 9.77 Bruasej 34.68 34.68 Zwitserland 47.88 47.88% Weenen 34.97% 34.97% Kopenhagen 66.62% 66.52% Stockholm 66.62% 66.62% Oslo 66-45 66.46 New-York -2.48% 2.48% N iet-officdeeJ. Pram# 7.35 7^6 Madrid 41.12 41.06 M<1Laan 13.06 13.06 Beursoverzicht. liet voorkopnen van de effectenbeurs was heden niet veel veranderd, in zooverre de handel meer van kieine alinetingeti was. Op de petralea>iia[ deeding zdrgden KoninKlijkem evenwel voor een goede afteioing, dooif een urukko affaire te zien gaven waar- bii zij tegelijkertijd een opwuarteche richting volgden. i >aajrentegen lagen de rubberwaar- den zwak' im die markt en kwamen dae lager te liggen. Voor suiker aandeelen bestond wei nig belangstelling. Onder de industrie-aandeel en was het die kunstzijde dhe een kleine be weging veroorzaakte. Macubee» en En- kaï» werden op een verhoogd niveau ingevet, doch liepen! reeds sploedfig naaT beneden. Enk a's verloren 0:1 Ijr b^iurstijd. zelfs versoKeideme procenten. Tabakken golden hier en daar wat lager. SPORT EN WEDSTRIJDEN. LAWN-TENNIS. Wimbledon-Tournooi. Timmer door 8pence geslagen. Mej. Bouman wint. Voor den Hollander Timmer, die wich de vorige week i den Dabia'Cup wedstrijd te Praag zoo kranig weerue door o.a. Kozeluh te slaan, is Wim bledon een korte vreugd' geweest, (lis- teren moest hij nd in die tweede ron de van het heeren enkelspel de vlag strijkein voor Spence. Mej. Iv©a Bouman boekte in haar eerste ronde een overwinning in twee sets op miss Beëkingham. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 27 Juni. Verwachting Matige, westelijke wrnd, aanvankelijk nog tijdeüjk toe- nlemiend. Zwaar bewolkt met) enk^Le regenbuien.. Later afnenrwonde bewol king en droog weer. Gesend van de Bildt hedeomorgem te 10 uur aön alle poëten Weest op uw hoede. K

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 5