35 KOFFIE M niDiEn Koog Azijn 1 GEEEUGOEDKOOPE EH TOCH GOEDE NOP KOFFIEWILT HEBBEN VRAAGT DAN UWEN WINKELIER VAN NELLE’S MAGNEET KOFFIE ABDIJSIROOP nn Courantbezorger nt«E iiUEK Maison Para Oude Schilderijen - Portretten Landschappen Binnenhuizen voor hoogen prijs te koop gevraagd. 35 Ct PER HALFP0ND5IAK|E NIEUV Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. DOET UW INKOOPEN op Termijnbetaling uitsluitend in een vertrouwde en soliede zaak. Vraagt eens PRIJZEN en CONDITIES, bij de N.V. C. G. SCHULER’S Goederenhandel 4,|2“/o Pandbrieven a 99^°/o No. 1880 ti Dit blad ver Pandbrieven f 47.000.000.— ■■■B Adverteert in dit Blad KEUIL1 VELO-Wasohmaohines Utrechtsche Hypotheekbank UTRBOHT Marie An BERGAMBA NIEUWERE Nindnachinis uiiif 1 43.50. Elictriuki vuil ISO- VELOWaschmachine Mij., LTiendtweg 53, Gouda bezegelt Uu> koop met een Rans op schi tierende cadeaux^een Chevrolet auto Geldig lol k Kerstmis AKKER'. ^i^MUM^M^^BBMMMMMMMaB fl-50 Hst Voedselvraagstuk t Gemeentewerken van Gouda iweg SS BREEDTE 18M1 Koningin en uw Voer engros verkrijgbaar bijFa. RENEMAN v. d. HEIJDEN, Boelekade 17 Telefoon 265 Gouda Als iemand de si toedraait, beweert de uitgestooten. ABONNEEEN per kwartaal 2. Franco per poet Abonnementen bjj onxe agenten Onze bureaux j Redactie Telef. Verstandige menschen En juist zij alleen, Zij koopen een VELO En wringer meteen. Ook voorradig goodkoopero soorten vanaf ff 88.— A CONTANT en IN HUUR. 40 Waagt Uw winkelier naar de vele uoordeelen van balatum Vraagt ons den dichtstbyzynden wederverkooper balatum. bloemgracht 117 Amsterdam-Telefoon 35724- Hoofdataeg 7 - Rotterdam VtrpaglnaiirtikMi, Saraata, Bummikouuii, Braukkantaa Wirmwitirzikk.il. Balll. prljacourant gratia WUMMIWIREW - BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitaiekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zWkarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in 't aangezicht, ekzema; jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de -geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uiCvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt. Men mag den dag avond. Van de wa woord behelst, zai h geruimen tijd probei aanzyn te geven aa democratische leiding ren opnieuw overtuig leek al beklonken. Er groote coalitie kom waren al verdeeld. gisteravond, voldaan verleden behoorde, n republiek stappen om dat allep nu geregeld van ministers bij ziel Het heeft nog nie is de kabinetsfornu Hindenburg gegaan, deelen dat er weer was gekomen, dat zorgde voor een nieu Deze partij was dc teur waarlijk niet g- drie portefeuilles (ve en aibeid) waren aa bevredigde het Cen kwam met tal van b- Deze werden met nan den oud-rijkskanselie trum overigens al m< heeft beleefd en die w y I’s een verwijt vai republikeiinsch genoeg teeren met de Duitse Wiirth nu, verkiaa r te willen muilen njet het vice-kanseiiersclha De kabinetsformateui reeds van den beginn best zonder dezen p< was er aanvankelijk vinden Wirth’s eisch nu het Centrum inph desavoueeren, zich so klaarde .en van de prestige Kwestie maa formateur geneigd to zich naar President J dezen mede, dat hy Centrum zijn ein te 1 vredesnaam maar tot noemen, ten einde di den uit den -weg te rui dat president Hinden! geen ledepop is, zooa tot voor korten tyd g Hy is geen goedige o ja en amen zegt en maar met rust Haat. dege bewezen. Hindenburg hidd voel de pertinent den eiscl te willigen en het bil Wirth geen vice-kanse Het bureau van dei l0l LAGE GOUWE 34. Alom verkrijgbaar in koken v. 230 gr. a 1.50. v. 550 gr. L 2J5 m v. 1000 gr. h /4.50. Eiacht kokcrmBekldsg. TAXATIE - EXPERTISE. 1145 30 AJ. SCHREUDER - Singel 419' - Amsterdam - Postbox 340 Wanneer Uw leven dag en' nacht ver* gald wordt door benauwdheden óp de borst en bij de ademhaling, maak dan het taaie kleverige slijm los met gte be proefde Akker*s Abdijsiroop. Gg zult dan spoedig bevrijd zijn van die angstige beklemming en dat verstikkende ge voel. Ook beroemd bij bronchitis, kink hoest. slijmhoest, griep en influenza. 6 - Intusschen was ck nat teruggekeerd. <*ii dié bezorgdheid maar vreesde dat h gpvat en aeide lang gewacht te hebbm <ler bui Hij zou zie lijk verkleeden en even prettig gevoelt Onder het eten aai lijk, dat zijn vrooli kunsteld was en zo het vuur waren gea hand feeder op de „Gij verbergt mij «m het niet aanstou „Gekheid, kindi” baar luchthartig altijd enkel zonnefei weif* gij even goed ntón moet sterk gesi teleurstellingen alle* „Ja, als hij geen kef en leed met hei mij waf u bindiert Voor de GOUDSCHE COURANT wordt direct GEVRAAGD. Zich aan te melden aan het bureau. Markt 31. 1144 11 GEVRAAGDi Aankomend Monteur en Hulp-Monteur. Reparatie-inrichtlng N V. GREVO, Kleiweg 97. 1143 11 BURGEMEESTER en WET HOUDERS van GOUDA zullen op DINSDAG 10 JULI 1928 des namid dags 2 uur ten Gemeentehuize in het openbaar trachten aan te bestéden Het maken van eenjSeton- schoeiing langs een gedeelte van den Ridder van C; Oostzijde te Gouda. Bestek, teekening en inschrijvings- biljet zijn vanaf Zaterdag 30 Juni 1928 verkrijgbaar ten bureele Gemeente werken, Turfmarkt 48, tegen betaling van f 6.—. Bestek ea teekening kunnen, mits in ongeschonden staat, worden terug genomen tegen terugbetaling van f3.— Gouda, 26 Juni 1928. Burgemeester en Wethouders 1146 36 voornoemd. Bij aankoop van elke flesch Boog-azijn wordt gratis een aprookjesplaatje verstrekt. Verzamel deze plaatjes en plak ze in de Sprookjesboeken van Vader Haas le deel Hierin zijn 7 bekende sprookjes op een alleraardigste manier door den bekenden kinderschrijver Felix Ortt naverteld. Het boekje is bij Uwen winkelier ver krijgbaar Fl. 0.50. Fa. De Wed. HERMAN DRAVEMAN, HAARLEM fabrikante De BANK stelt beschikbaar: in stukken van f1000.—f500.— en f100. De Di r ec t i e Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. opgelost met de hulp van Molenaar* Kindermeel leeft baby in de beste verstand- h onding met ouders en verpleegster. Vraagt attestenboekje aan P. MOLENAAR 4 Co. - WESTZAAN. 40 PEREL^ LUXE KWALITEIT WHALE KWALITEIT Voor de primitieve mensch, die baby heet, is er slechts eén vraagstuk Als de voedselkwestie is

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 6