1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 'i ira Ho. 18802 /Donderdag 28 87"Jaargang mi 1828 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen (bank )o.- EEUILLETON. chines anal f 911 Marie Antoinette. anten •1 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDËRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I 53, Gouda 2p into tol Nieuwe Ebonné’s* die zich met ingang van 1 JULI voor minstens 3 maanden op de GOUD- SCHÈ COURANT hbonneerén, ont vangen de tot die» datum verschij nende nummers GRATIS, t -- sompby Bereneiland1 aan de Westkust van Spitsbergen naar de „Ijatham” zal zoeken, terw'yi. de ysbneker „Malygin” aan de Oost kust zal zoeken. IOOUWEG. i ►1 het vice-kansdienadhan werd ongedragen, oralerhand^lingen voor v re .re monwe re.trrornw voort »tum 55724 'aar- (Wordt vervolgd) gens welke, Amundsen, i zuidoosten %an Spitsbe den bevinden, meldde 1 graafbureau ,g!isteravo«| men nog altijd1 niet» iv men. Koningin en martelares. ere gevallen, DENEMARKEN. Spionnage. 80 UN 1 HEIJDEN, Gouda eignsch officier, IScftê Igper «ft jijptg' van -Mipivift Hevige on weder». In het Oosten van Frankrijk hebben giste ren hevige ■'onweders gepaard gaande met hagelslag gewoed. Op velschillende plaatsen is ernstige pchade berokkend aan het glewas. OOSTENRIJK. 'De groote Schubertprijs toegekend. Aan den Zweedschen componist Kurf M. At(<erberg. De groote Schubertprys van 10.000 dollar is toegekend aan den Zhveedsdhen. componist Kurt M. .Attenberg, wiens symphonae in C du,r «foor de jury als de beste der vijfhon derd inzendingen beschouwd! werd. De internationale te Weenen bijeengeko men jury bestond uit Walter Damrosch, Guido Adler, Franz Schalk, Dor.ald Tovey, 'Alfred Banin eau, Max von Schillings, Alexander Glazinoef, Franco Alfano, Carl Nielsen, Salacew en Emil Mlynarski. De componist Kurt M. Atterbevg werd in 1887 to Gothenburg geboren, hij i» een der meest talentvolle Ziweedsché componis ten. BOIDSCHE COIKANT. nage têgerilhntsahland, gearresteerd Ole Hanaefi overleden. Oio Hansen, de voorzitter van het „tuis van hei is gisteren. in jaar ovuneden. vooraanstaande lana m -- in Denemarken werd geformeerd. Bekend 40 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liexoiging per looper gtwdiiedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Itareau: MARKT *1, GOUDA, - bjj onze agenten en loopers; den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie TGlef. latere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. rgeneesmidde- ;e vragen aan in de Medicij- >ote Markt 7, werden eeiuge kieHne lanu-blpuwers, d-.e zich, niet eetns tegen hagedsdag veij- zekQrd liadueUj, ue wegen waren mei takken en groen, dicht bedekt, de vruchtboomen hebben zwaar geleden, jtoodgt op een volkomen mislukking van den oogst gerekend moet’worsen. De telefoondienst was gist^rhuiddag ge dieeiltelijk verskxtfd. Acht personeiy werden gewond een oude arbeider, die zich niet gauw gtitoeg uit de voe ten kon maken, is met zware verwon dingen aan hel hoofd in het zieken huis opgenomen. Het onweer duurde ongeveer 15 minuten. De kabinetsformateur daarentegen nfeende reels van den beginne af aan, dat men het best zonder dezen post kon stellen en hij was er aanvankelijk dlan ook niet voor te vinden Wirth’s eisch in te wiiljigen. Toen nu het Centrum inplaaits van Dr. Wirth te desavoueeren, zich solidair met hem ver klaarde en van de aangelegenheid een prestige kwestie maakte, was de kabinets formateur geneigd toe te geven. Hij begaf zich naar President Hindenburg, en deelde dezen mede, dat hij er toe overhelde het Centrum zijn zin te geven en dr. Wirth in vredesnaam maar tot vice-kanselier te be noemen, ten einde daardoor de moeilijkhe den <uit den weg te ruimen. Maar toen bleek, dat president Hindenburg om den drommel geen ledepop is, zooals men van Links nog tot voor korten tijd geneigd was te denken. Hy is geen goedige oude heer, die op alles ja en amen zegt en blij is als men hem maar.met,rust liaah Dat heeft hij .wel ter dege bewezen. Hindenburg hield voet bij stuk. Hij weiger de pertinent den eisch van het Centrum In te willigen en het blijft er dus bij dat dr. Wirth geen vice-kanselier wordt. Het bureau van den rijkspresoriént piubli- Landru-affaire schijnt te zullen worden. De politie ontdekte namelijk in de villa nog twee andere vrouwenlyken. De verdenking keert zich tegen een 61-jarigen grijsaard, Drat geheeten, die zich schuldig maakte aan hwwelykszwendel. Men wist, dat hij te Mar seille met vijf verschilende vrouwen in rela tie stond; al deze vijf vrouwen zijn verdwe nen. Da crisis la Berlijn. Opnieuw vertraging. Men mag den dag niet prijzen voor den avond. Van de waarheid, die dit spreek woord behelst, zal Hermann Muller, die ai geruimen tijd probeert in Diiitechland het aanzijn te geven aan een onder sociaal democratische leiding staand kabinet, giste ren opnieuw overtuigd zijn geraakt. De zaak leek al beklonken. Er zou een ministerie der groote coalitie komen en de portefeuilles waren al verdeeld. Hermann Muller zont gisteravond, voldaan, dat de crisis tot het verleden behoorde, naar den president der republiek stapper# om dezen mede te deelen, dat aliep /iu geregeld was en dat hij de lijst van ministers bij Zich had. Het heeft nog niet'zoo mogen zijn. We! is de kabinetsformateur naar President Hindenburg gegaan, maar om hem mede te deelen dat er weer een kink an de kabel was gekomen, dat ditmaal het Centrum zorgde voor een nieuwe vertraging. Deze party was door den kabinetsforma teur waariyk niet gepasseerd, omdat haar drie portefeuilles (verkeer, bezette gebieden en arbeid) waren aangeboden. Dü*t aantal 1 bevredigde het Centrum wel, maar het kjwam met tal van bezwaren voor den dag. Deze werden met name gjeuit door dr. Wirth, den oud-rykskanseüer, waarmee het Cen trum overigens al meermalen moeilijkheden heeft beleefd en die eyn partij er o.a. <Lik- wyTs een verwyt van heeft gemaakt riiet repirblikeinsch genoeg te zijn en te coquet- 8 teéren met de Duitsoh-nationalen. Deze dr. Wiirth nu, verklaanylei geen1 genoegen Als iemand de samenleving den rug toedraait, beweert deze, dat zij hem heeft uitgestooten. ceerde, voSgens het Hibkl., direct een ver klaring, waarin wordt meegedeeld zon der dat het Centrum met name genoemd wordt dat de rij kspne side nt er voor be dankt zich door een der fracties te wet te laten voorschrijven. Ondanks deze ondubbelzinnige verklaring van president Hindenburg is het Centrum er ook in zijn gisteravond gehouden fractie vergadering nog by gebleven,, dat dr. Wirth vice-kanselier moet worden. Met belangstelling wacht men nu af wat er verder zal gebeuren. Hermann Müller zou hedenmorgen andermaal naar presi dent Hindenburg gaan. Mocht in den tus- schenjtyd het Centrum nog niet van opvat ting veranderd zijn, dan zit er niets anders op d&n dat Midi er den rijkspresident mee deelt, dat ook zyn poging om het kabinet der persoonlykheden te vormen rfiislukt is. Merkwaardig ia, dat de,Duitse be Volks- party ditmaal het soc.-dem. standpunt deelt en meent, dat het Centrum op het vice- kanaelierschap, dat nog gewichtiger is dan de functie van buitenlandsche zaken, waar mee haar lid dr. Stresemann bedacht zal worden, geen aanspraak mag maken. Na tuurlijk is hierby een tikje jalousie in het iSpel. Men hoopt thans nog dat de dag van heden de beslissing zal! brengen en dat het Centrum niet stijfhoofdig aaiy zijn eisch zal vasthouden. Legt deze ‘pgrty inderdaad toegeeflykheiid aan deni <lag, dan zal het nieuwe ministerie zich waarschynilyk a.s. Maandag aan den ryksdag voorstellen. In elk^evad liaeft Hermaain Müller'van r de vorming ivan een nieuwe regeering voort te zette».. geit met ide been mi5 ileekzucht Maag of zWaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, iet, leverstee- e ziekten van [f lottardam In, BriukbindM lioounnt gritli ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den beaorffcrinf 1—5 regels L8Ó, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys. Uefdadigheids-adverCentita de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» 2.05, Uke regel meer 148. O» de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen hty contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tueechenkonut van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te z(jn. BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De Italiaansche Poolexpeditie. Dr. Wilhelm Filchner biedt zyn diensten aan om Amundsen op te sporen. Dr. Wilhelm Filchner pas te Berlyn terug van een moeilyke nöis door Centraal Azië, waarby hy vooral cartografisch werk heeft gedaan, deelde aan een vertegenwoor diger van de iDuiteche pers mede, dat hy <le Italiaansche regeering had' medegedeeld zich beschikbaar te stellen voor het helpen opsporen van de verloren Noordpool expedi tieleden en aan Ixx> Amundsen, den broer van zyn ouden vxóend, had getelegrafeerd, dat hy .bereid was naar den poolreiziger te gaan zoeken. Dr. Filchner heeft zestien jaar geleden deel genomen aan het pool onderzoek. Met de Deutschland” deed hij in 19.11 en 1912 een reis naar de WeddaMzee in het Zuii- poolgehied. Hy ontdekte er nog niet bekend terrein waaraan hy den naam Prinzregent Luitpold-Jand gaf. In tegenspraak met de geruchten, vol- 6 - Intiissohen was de kunstenaar druip nat teruggekeerd. Hij ladite echter <Xm die bezorgdheid van Yvonne die maar vreesde dat hij een koude ha<ï gpvat en zeidei lang genoeg te> Meudon gewacht te hebbieni op het overdlrijven der bui. Hij zou zich zpo gauw moge lijk verkleeden en zich daarna weer «ven preittig gevoelen als altijd. Onder het eten zag aij echter duide lijk, dat zijn vroolijkheid slechts ge kunsteld was en zoodira zij samen oij hel vuur waren gezeten, legdie zij 3e hand teeder op de zijnel en vroeg -. „Gij verbergt mij iels, vader. Waar om het niet aanstonds gezegd?” „Gekheid, kind”, zeide hij schijn baar luchthartig „het leven kan niet altijd enkel zonneteöhijn weaen, dat weet gij even goed als ik maar een man moet sterk genoeg zijn om zijne teleurstellingen alleen te dlragen. ,,Ja, als hij geen dochter heeft, die hef en leed met hem wil dleelen. Zeg mij wat u hindert Anders stöl ik mij ingestort en (Daarboven. Toen brak dat arme vaderharthij deed neg een poging om vooruit tê sneden en zonk daarop bewusteloos neer zonder den main te aien, rt'ie uit het bosch kwam namennen. Loison had «erst bij de kromming van het laantje de raniip ontdiewt. Hij ijlde toei om zich te overtuigen of hel pog mogelijk was hier hulp te bieden. De dichte rookwolken, die uit de voordeur waren gegold, hadden hem belet den schilder ,e onderscheiden. Hij meende dus niet anders, ot de beide bewoners bevonden zich nog in huis. Eerst toen hij over het lichaam van den ongelukkige! struikelde en ge voeld had dat het hairi nog klopte, begreep hij, dat de vader zijn kind verloren had geach* Hij wilde geen kostbaren tijd verliepen, met te pogen hem bij te brengen mnar zich tegen alle hoop in overtuigen, of er nog aan behoud voor he< arme meisje te den ken viel. Gered kon zij niet wezen, Of wet hij zou haar aan Mouroni’s ’iide hebb|pn gevonden. v«°l erger dingen voor dan de waar heid.” „O, gij zijl reejds een echte vrouw” nep ’hij glimlachend uit. „Gij wee! aanstonds de juiste middeiien te vin den tot het bereiken van uw doel. Nu, luister dan zoo heel erg is net ook waarlijk niet. Mallien heeft zich slechtb van een leelijke zijde dloeii kennen. Hij ontving mij niet het be richt, in het vervolg slechts die helft van den vroegeren prijs voor mipi stukken te kunnen geven., Hij had ie veel moeite zie te plaatse» en ik moest ook eten maand wachten op mijn geld. Gij begrijpt, dat ik hem niet zeer vroolijk verlietmaar als het publiek je werken moede wordt, moet men dat onidierw'orpen aannemei» Men kan ,er niet» aan doen. Het is beneden een artist die school er jongeren te vol gen, omdat hun wijze van schilderen voor h^t oogenblik in de mode is.” „Arm©/ vader”, prevelde- het jonge meisje. Wacht. Gij hebt nog niet allies ge hoord. Mallien, die altijd bang is, dat men misbruik van zijn gastvrijheid zal maken, bopdl mij netuurlijk niet aan bij hem te blijven schuilen voor het weer en, in de hoop dlat het slechts een ^korte bui zou zijn, begaf ik mij naar het logement. In d« zaai dïiar zaten twee hoeren. Zij knoopten een gesprek met mij aan en, spoedig den kunstenaar in mij herkennende, ver- BINNENLAND. DE UNION DER VOLKENBONDS- VEREENIGINGEN IN NEDERLAND BÜEEN. De Union der Volkenbondsvereenigingen, een nieuwe organisatie van pacifistischen aard, bestaat uit de vereenigingen in de ver schillende landen, die den Volkenbond pro- pageeren. Necferland zag niet naast de oude, algemeene vredesvereeniging een nieuwe, uitsluitende Voücenbondsvereeniging ver rijzen, want de „Vereeniging voor Volken bond en Vrede” heeft de dubbele taak op zich, genomen om de Volkenbondsbeginselen te propageeren en tegelyk het oude be proefde vredesbeginsel in meer algemeenen ain, dat trouwens ook steeds meer één wordt met de actie van den Volkenbond, niet ter zyde te laten. Normaal is het, dat de Union slechts één Vereeniging kent in elk land, jjft.’ centralle kracht, die er van haar sKTK. sprekende Minderheden, als er o.v. zyn Oostenryk, Hongarye, Tsjecho-Slowa- kye, Polen e. a., bestaan vereenigingen voor den Volkenbond, uit deze minderheden ge boren, en men heeft de wenscheiykheid in- gezien om ook deze Volkenbondsvereenigin- gen tot de Union toe te laten. Alle deze ver eenigingen doen zich in den Raad van de Union, het algemeen bestuur, vertegenwoor digen door ten hoogste drie leden; die Raad komt samen, voordat het jaarlyksöh Con gres plaats (heeft en daarna telkenjare in het najaar teneinde de Resultaten van de Assemblee van den Volkenbond in oogen- schouw te nemen. Zulk een samenkomst van den Raad gelykt op een klein congres. Het is dan ook niet de Raad, die den dagelykschen arbeid verricht; deze geschiedt door het bu reau, bestaande uit een president, die tel kens voor een jaar wordt gekozen én als president niet herkiesbaar is, en een lantal vice-presadenten, die tevens vertegenwoor digen de landen, tot welke zy behooren. Dit bureau koprt dn het voorjaar samen, tegelyk met de-permanente commissiën, die het voor verschillende deelen van de taak der Union bystaan. De schakel tusschen dit alles vormt de secretarisgeneraal, de bekwame vroe gere hoogleeraar te Bordeaux Prof. Kuys- sen, man van karakter en van energie. Zyn secretariaat, waaraan een Engelsche en een zeilde oogetiJMiK een luid gekraak de zoldering der moest zijn yvoim®'si Vertrek was' aan den arbeid zetten. V ol teedieniieid kuate hij haar dus goeden naclit en al spoeijig hoorde .iij haar nahr haar ka- meu-tje gaan en zocht hij p^k zijn eigen vertrek op. Was het de kracht van een rukwind die door den schoonsteien blazende, pen d«r brandende blokken op het haardkleed wierp,; of waren de on derste houten eenvoudig verkoold en gleden daardoor de bovenste uit? Zoo veel is zeker, dat een uur later de kunstenaar door een> zondelrliing ge knetter ontwaakte en na een oogen blik, nog half verdbofd, te hebben toegeiuisteird, overeind' sprong, eenige kleediingstukken aanschoot en naar omlaag snelde. Hjj wa» geen minuut te vroeg. De woning stond in vlam men ^[vonne, Yvonne, schreeuwde hij. wen antwoord. Het vuur alleen knetterde onheilspellend voort. Hij wildé die trap, weer oipisnellen, maar het wan te laat. De vlammen hadden ook deze aangetast. Dus alle® zou verloren zijn, zijn begonnen werk, de herinneiringetn aan zijn vrouw, zijn kind, alles Neen, dbt kon niet. Hij ontgrendel- de met sidderende handen de deur Wat duurde het lang voordat hij het slot kon vinden. Zijn zielsangst maak te hemi onhandig, de rook verstkte hem. Eindelijk, eindleiijk strompelde hij naar huitén. Er voigd® op dat- tt Guiibaud zich ten gen op het ys zou- et NoorSch Ttle- i uit Kirigsbay, dat in hen heeft vemo- De Russische ysbrêkers. 'De ijsbreker ^Malygin” bevindt zich op 400 K.M. afstands vah de plfelc waai- d» „ItaLia” moet zy» verongelukt. De hevige mist belet den yshreke» zyn weg te vervol gen. De vlieg«r .Babodsjkin is voornemens het eiland Foyn zonder iusschenlandingen te bereiken. De ysbofeker „Krassin” zal Spitsbergen vermoedél(jk Wanen twee da gen bereiken. Te Kingsbay is een telegram van de „Quest” ontvangen, vtyMrin wordt medetg®* cleeld, dat het schip $Btei'in!kld'ag door het dryfys, dat uit oosteiyke richting naar ’Ie H inlopenstraat opdrin^t, (genoodzaakt was de Wahlenbengbaai te verlaten en een toe vlucht te zoeken aan de noordkust van het eiland Greetstxjne. D«'„Braganza” zit rog altijd in het ys. De mist maakte giüteren het vliegen on- mogelyk. Het Noorsehc, mink (lediging heeft vani d4 die zich aan boord va, De toestand van het ys is echter van dien aard, dat het tiwjjfclachtig is of de „Kras- slin” daarna verder naar het Noorden zal kunran varen om, zooals het plan is, by Kaap Smith de Malygin” te ontmoeten en <fan het zoeken naar Amupdsen en Guilbaud in Zuidoostelijke rich ting voort te zetten. ENGELAND. Internationaal congres voor zuivelbereiding. Te Londen is eei^. internationaal congres voor zuivelberaiding geopend,z waar 1600 afgevaardigden die 47 landen vertegenwoor digen, aanwezig zyn. Gisteravond’ heeft Neville Chamberlain, de minister van volksgezondheid, de' afge vaardigden uit naam van vangen. Limiting, hqt Hoogert 1 JeensGhe parlement, den ouderdom wan 73 Hij behoorde tot de liberalem em was «mnitóiteir van bauw in het eerstkabinet, dat '1901 op parlementairen grondsleg is vooris, dat hij dei eerste landbou wer was, die het tot een minasterictele functie wist te brengen. DUITSCHLAND. Noodweer. Gistermiddag heeft een zwaar on weer, gepaard gaandie met hagel buien cfo plaatsen Ober-Mittel-Frilau en Mit- tel-Fiilau geteisterd- Het onw' er kwam van Nieder-Helbendorf oiver deze be> de plaatsen heen. In een J>réed'te van ongeveer drie K.M. werd ^allies door hageisteenen,, die zo'o groot waren ais L ippenefteren, platgeslagen. Honderden, ruiten werden vernield. In e<-’n café werden 57, bij een Landeigenaar 32 ruiten stuk geslagen. I ;e oogst op het tand is voor 90 •vernield. Bijzonder zwaar getroffen telden zij, dat 'ij op weg waren naar Mallien. Een hunner had kort te vo ren een stuk van hem gökocint, ge schilderd door Etienne Monron, en de ander had dat zoozeer beiwonderd, dat hij iels kwam zoeken van dezelfde hand. Zonder dat ik er naar vroeg, vertefoe de eerste maj, het driedubbe le voor het doek te hebben betaald van de som, mij daarvoor door Mal lien uiigekeerd. En de ^Hendeling had mij bijna allen moed ontnomen mij doen gelooven dat mijn talent achter uitging. Ziet gij, kind, dat bracht mij golieel en al van stree!'. Onearlifikheia is mij edn gruwel. Ik wil er iets te gen doen maar het is een zoo ern stige zaak, dat ik er rijpelijk over moet nadenkep. Nu Iteb ik affles opge biecht wat mij op het hart lag. Verted jij mdij verder alles van Hat koninklijk bezoek. Zijne Majesteit wals toch niet alleen „O, neen, vader. Hïj had tweehec- ren bij zichi, burggraaf de Sadnt Maur en graaf Hector de Lo'son. Ik vond den laatste veel liever dan de eerste. Hij heeft ook een gropt verdriet ge had. Zijne tjruid ‘is geötorVen en zij heette Yvonne Zooals ik.” Zij bleven nog een poosje samen praten en daarna zeide de schilder, dal zy niets beter te doen hadden dan vroegtijdig ter ruste te gaan. Hij was vermoeid van zijn tocht en wil<jió zich bij het aanbreken van den dag weder de regeermg ont- l'KANKRUK. Landru-affaire te Maiaeille. Vyf vrouwen vermist, drie lyken gevonden. De ontdekking- van het lyk van een ge worgde vrouw in een villa te Sainte -Mar- guéritte heeft de potilie tè Marseille op het spoor gebracht van hetgeen een nieuwe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1