anten ira NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16802 Donderdag 28 Juni 1828 87«Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen kbank EEUILLETON. I Marie Antoinette. onné’s I chines I ianaf f 80- 40 53, Boud» SP ide been ulo lol mis NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BERGAMBACHT, BERKBNWOUDK BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, I 6 - IOORWEG. ach officier, nuacn nu, ventiuaaiue geen genvcgen th onderhandelingen voor de vorm, het vice-kanseiieiwchap werd opgedragen. o nieuws rewpp.rmitr voort to izetter van een t aar- rordt vervolgd) Koningin en martelares. t Als iemand de samenleving den rug toedraait, beweert deze, dat zij hem heeft uitgestooten. Zljll was DENEMARKEN. Spionnage. van 1 JULI voor 1 op de GOUD- - datum verschü- IATIS. esre gevallen, •tam r 55734 gens welke Ainundjsen.it zuidoosten van Spitskol den bevinden, meldde* graafbureau gisteravo» men men. 10— 1 11W 1. HEIJDEN, Gouda Landru-affaire schynt £e «uilen worden. De politie ontdekte namelyk in de villa nog twee andere vrouwenloken. De verdenking keert zich tegen een 61-jarigen grijsaard, Drat geheeten, die zich schuldig maaktle aan hwwelykszwendel. Men wikt, dat hij te Mar seille met vijf verschilende vrouwen in rela tie stond.; al deze vijf wouwen zijn verdwe nen. geneesmidde- te vragen aan in de Medicij- >ote Markt 7, Hevige onweders. In het Oosten van Frankrijk hebben giste ren hevige onweders .gepaard gaande met hagelslag gewoed. Op verschillende plaatsen is ernstige pchade berokkend aan het gfeiwas. OOSTENRIJK. De groote Schubert prijs toegekend. Aan den Zweedschen componist Kurt M. Atterberg. De groote Sehubertprys van 10.000 dollar is toegekerrd aan den Zweedschen componist Kurt M. .Atterberg, wiens symphonae in C dur door de jury als de beste der vijfhon derd inzendingen beschouwd werd. De internationale te Ween en bijeengeko men jury bestond uit Walter Damrosch, Guido Adler, Franz Schalk, Donald Tovey, Alfred Bnuneau, Max von Schillings, Alexander Glazinoef, Franco Alfano, Carl Nielsen, Salacew en Emi] Mlynarski. De componist Kurt M. Atterberg werd in 1887 te Gothenburg geboren, hij is een der meest talentvolle Ziweedsche componis ten. weruen eenigei kieline landbouwers, d\e rich, niet eens tegen hagelslag veij> zekert! liaduen. pe wegen waren mei W*Keil en groen dicht bedieikt, de vruchtboomen hebben zwaar geleden, zoOdat op een volkannen mislukking van (Fa oogst gerekend moet worden. De telefo|ondi<wt wa» gistjertiiididag ge deciltelijk verstoord. Acht personen werden gewond een oude arbeider, die zich niet gauw geinoeg uit de voe ten kon maken, is met zware vetrwon- dingen aan hel hoofd in het zieken huis opèenonien. Het oqweer duurde ongeveer 15 minuten. De kabinetsformateur daarentegen nfeende reeds van den beginne af aan, dat men, het best zonder dezen post kon stellen en hy was er aanvankelijk dlan ook niet voor te vinden Wirth’s eisch in te willigen. Toen nu het Centrum triplaats van Drt Wirth te desavoueeren, zich solidair met hem ver klaarde .en van de aangelegenheid een prestige kwestie maakte, was de kabinets formateur geneigd toe te geven. Hij begaf zich naar President Hindenburg, en deelde dezen mede, dat hij er toe overhelde het Centrum zijn izdn te geven en dr. Wirth in vredesnaam maar tot vice-kanselier te be noemen, ten einde daardoor de moeilijkhe den uit den weg te ruimen. Maar toen bleek, dat president Hindenburg om den drommel geen ledepop is, zooals men van links nog tot voor korten tyd geneigd was te denken. Hy is geen goedige oude heer, die op alles ja en amen zegt en blij is als men hem maar met rust Jlaat Dat heeft hy ,wel ter dege bewezen. Hindenburg hield voet bij stuk. Hy weiger de pertinent den eisch van het Centrum in te willigen en het blijft er dus by dat dr. Wirth geen vice-kanselier wordt. Het bureau van den rykspresndént publi ceerde, v«Agens het Hbld., direct een ver klaring, waarin wordt meegedeeld zon der dat het Centrum met name genoemd wordt dat de rykspnesident er voor be dankt zich door een der fracties dte wet te laten voorschrijven. Ondanks deze ondubbelzinnige verklaring van president Hindenburg is het Gentium er ook in zyn gisteravond gehouden fractie vergadering nog bij .gebleven, dat dr. Wirth vice-kansedier moet worden. Met belangstelling wacht men nu af wat er verder zal gebeuren. Hermann Muller zou hedenmorgen andermaal naar presi dent Hindenburg gaan. Mocht in den tus- sehenjtijd het Centrum nog niet van opvat ting veranderd zijn, dan zit er niets anders op dan dat Müller den rykspresident mee deelt, dat ook zyn poging om het kabinet der persoonlijkheden te vormen rfiislukt is. Merkwaardig is, dat de Duitsche Volks partij ditmaal het soc.-dem. standpunt deelt en meent, dat het Centrum op het vice- kanselierschap, dat nog gewiidhtiger is dan de functie van buitenlandsche zaken, waar mee haar lid dr. Stresemann bedacht zal worden, geen aanspraak mag maken. Na tuurlijk is hierbij een tikje jalousie in het «pek Men hoopt thans nog' dat de dag van heden de beslissing za'l brengen en dat het Centrum niet stijfhoofdig aan zyn eisch zal vasthouden. Legt deze partij inderdaad toegeeflijkheid aan den dag, dan zal het nieuwe ministerie zich waarschijnlijk a.s. Maandag aan den rijksdag voorstellen. t Müller van mning nieuwe regeering voort te zetten. geit met Da crisis te Berlijn. Opnieuw vertraging. Men mag den dag niet prijzen voor den avond. Van de waarheid, die dit spreek woord behplst, zal Hermann Muller, die al geruimen tyd probeert in Dditschland het aanzijn te geven aan een onder sociaal democratische leiding staand kabinet, giste ren opnieuw overtuigd zyn geraakt. De zaak leek al beklonken. Er zou een ministerie der groote coalitie komen en de portefeuilles waren al verdeeld. Hermann Müller zou gisteravond, voldaan, dat de crisis tol het verleden behoorde, naar den president der republiek stapper» om dezen mede te dealen, dat allep nu 'geregeld was en dat hy de lijst van ministers bij zich had. Het heeft nog niet zoo mogen zijn. Wel is de kabinetsformateur naai' President Hindenburg gegaan, maai- om hem mede te deelen dat er weer een kink in de kabel was gekomen, dat ditmaal het Centrum zengde voor een nieuwe vertraging. Deze partij was door den kabinetsforma teur waarlyk niet gepasseerd, omdat haar dnie portefeuilles (verkeer, bezette gebieden en arbeid) waren aangeboden. Dit aantal bevredigde het Centrum wel, maar het kwam met tal van beswaren voor den dag’. Deze werden met name geuit door dr. Wirth, den oud-rijkskanseJier, waarmee het Cen trum overigens al meermalen moeilijkheden heeft beleefd en die zyri party er o.a. dik- wyT.s een verwyt van heeft gemaakt nliet republikoinsch genoeg te zijn en te coquet- teeren met de Duitsch-nationalen. Deze dr. Wiirth nu, vertelaarde geen genoegen te. bleekzucht Maag of ztfaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, /er, leverstee- e ziekten van (otterdam n, BriukUnU" Kcoarnt irjtl» i ve^i erger dingen voor dan de waar heid.” „O, gij zójfc reeds een echte vrouw” nep ’hij glimlachend uit. „Hij weef aanstonds de juiste iniadoien te vin den tot het bereiken van uw doel. Nu, luister dan zoo heel erg is net ook waarlijk niet. Mallien- heeft zich slechtje van een leelijke zijde dloeai kennen. Hij ontving mij met liet be richt, in h«t vervolg slechts die helft van den vroegeren prijs voor mijn stukken te kunnen geven.. Hij had te veel moeite ze te plaatsen en ik moest ook een maand wachlten op mijn geld. Gij begrijpt, dat ik hemi niet zeer vroolijk verlietmaar als het publiek je werken moede wordt, moet men dal ondier worpen aannemien Men kan ,er niets aau doen Het is beneden een artist die seliöol «r jongeren te vol gen, omdat hun wijze van schilderen voor het oogenblik in de mode is.” „Arme, vader”, prevelde het jonge meisje. Wacht. Gij hebt nog niet allies ge hoord'. Mallien, die altijd bang is, dat men misbruik van zijn gastvrijheid zat maken, bopdl mij netuurlijk niet aan bij hom te blijve®i schuilen voor het weer en, in de1 hoop dbt het slechts een korte bui zou zijn*, begaf ik mij naar belt logement. In de zaal düar zaten twee heeren. Zij knoopten een gesprek met mij aan en, spoedig den kunstenaar in unj herkennende, ver vwiq JiyrAXAVzx v JuliDUOliVUL uvuviavnAij iixilcijjxiwjviiaj ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omatreken (beboerende tot den beaorjkrinf) 1—5 regels LBO, elke regel meer f OM. Van buiten Gouda en den besorgkring: 1—6 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentittn in bet Zaterdagnummer 3B bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-adveitentita de helft ran den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regela 2.05. elke ngei meer Mi. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen btf contract tot v/iu gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. (.ÜHISII1E (IIII!ANT. die zich met ingai minstens 3 maanc SCHE COURANT fabonneeren, ont vangen de tot dir1" 'JU" netnde nummers (i ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers; den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van'96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Intusschen was de kunstenaar druip nat teruggekeerd). Hij lachte echter «6n. dié bezorgdheid van Yvonne die maar vreesde' dat hij een koude haH gpvat en zeide lang genoeg te- Mendon gewacht, te hebbieai| op het overdrijven der hui. Hij zou zich zoo gautw moge lijk verkleeden en zich daarna weer eiven prejttig gevoelen als akijld. Ondier het eten óag zij echter duide lijk, dat zijn vroolijkheiti slechts ge kunsteld. was en zoodrai zij samen oij het vuur waren gezeten, legdte zij ^e hand teeder op de zajnei en vroeg „Gij verbergt mij iets, vader. Waar om hët niet aanstonds gezegd?” „Gekheid, kind”, zeidie hij schijn baar luchthartig „het leven kan niet altijd enkel zonneschijn wezen, dat weet gij event goed als ik mabr een man moet sterk genoeg mjn om zijne teleurstellingen alleen te dragen.” ,,Ja, als hij geen dochter heeft, die lief en leed met hem wil dleelen. Zeg mij wat u hindert Anders stel ik mij FRANKRIJK. Landru-affaire te Marseille. Vyf vrouwen vermist, drie lyken gevonden. De ontdekikinig van het lyk van een ge worgde vrouw in een valla te Sainte Mar- guéüitte heeft de potilie te Marseille op het spoor gebracht van hetgeen een nieuwe BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De Italiaansche Poolexpeditie. Dr. Wilhelm Filchner biedt zyn diensten aan om Amundsen op te sporen. Dr. Wilhelm Filchner pas te Berlijn terug van. een moeilijke neiis door Centraal A®ië, waarby hy vooral cartografisch werk heeft ge<hmn, deelde aan een vertegenwoor diger van de Duitsche pers mede, dat hij de Italiaansche regeering had' medegedeeld zich beschikbaar te stellen voor het helpen opsporen van de verloren Noord'poolexpedi tieleden en aan Leo Amundsen, den broer van zyn ouden vriend', had getelegrafeerd, dat hy bereid was naar dien poolreiziger te gaan zoeken. Dr. Filchner heeft zestien jaar geleden deel genomen aan het poolondenzoek. Met de „Deutschland” deed hy in 1911 en 1912 een reis naar de WeddalHzee in het Zuid poolgebied. Hy ontdekte er nog niet bekend terrein waaraan hy den naam Prinzregent I.uitpold-dand gaf. In tegenspraak met de geruchten, vol- BINNENLAND, DE UNION DER VOLKENBONDS- VEREENIGINGEN IN NEDERLAND BUEEN. De Union der Volkenbondsvereenigingen, een nieuwe organisatie van pacifistischen aard, bestaat uit de vereenigingen in de ver schillende landen, die den Volkenbond pro- pageeren. Nederland zag niet naast de oude, algemeene vredesvereeniging een nieuwe, uitsluitende Volken bondsvereeniging ver rijzen, want de „Vereeniging voor Volken bond en Vrede” heeft de dubbele taak op zich genomen om de Volkenbondsbeginse'len te propageeren en tegelyk het oude be proefde vredesbeginsel in meer algemeenen sin, dat trouwens ook steeds meer één wordt met de actie van den Volkenbond, niet ter zijde te laten. Normaal is het, dat de Union slechts één Vereeniging kent in eik land, dei centrale kracht, die er van haar OTérx sprekende Minderheden, als er d.v. zjjn Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-Slowa- kye, Polen e. a., bestaan vereenigingen voor den Volkenbond, uit deze minderheden ge boren, en men heeft de wenscheljjkheid in gezien om ook deze Volkenbondsvereenigin gen tot de Union toe te laten. AJle deze ver eenigingen doen zich in den Raad van de Union, het algemeen bestuur, vertegenwoor digen door ten hoogste drie leden; die Raad komt samen, voordat het jaarlyksch Con gres plaats (heeft en daarna telkenjare in het najaar teneinde de Resultaten van de Assemblee van den Volkenbond in oogen- schouw te nemen. Zulk een samenkomst van den Raad igeljjkt op een klein congres. Het is dan ook niet de Raad, die den dagelykschen arbeid verricht; deze geschiedt door het bu reau, bestaande uit een president, die tel kens voor een jaar wordt gekozen en als president niet herkiesbaar is, en een aantal vice-presidenten, die tevens vertegenwoor digen de landen, tot welke zy beMooren. Dit bureau komt dn het voorjaar samen, tegelijk met de permanente commissiën, die het voor verschillende deelen van de taak der Union bystaan. De schakel tusschen dit alles vormt de secretaris-generaai, de bekwame vroe gere hoogleeraar te Bordeaux Prof. Ruys- sen, man van karakter en van energie. Zyn secretariaat, waaraan een Engelsche en een zeilde oogenblik eegi luid gekraak de zoldering der zitMümer moest ingestort en Yvonne's vertrek dlaar boven. Toen brak dial arme vaderhart hij. deed nog een poging onn vooruit té snellen en zonk daarop bewusteloos neer zonder den man te zien, rtie uit het bosch kwant aanremnen*. Loison had eerst bij de kromming yam het laantje de ramp ontdekt. Hij ijlde tce om zicdi te overtuigen of liet [nog mogelijk was hier hulp te biedien. De dichte rookwolken, die uit de voordeur waren gegold, hadden hem be^et den schiIdler .e onderscheiden. Hij meende this niet anders, of <te beide bewoners bevonden zich nog in huis. Eerst toen hij over het lichaam van den ongelukkige strulikeilde en ge voeld had dat het hart nog klopte, begreep hij, dat de vader zijn kind verloren had geach* Hij wikte geen kootbaren tijd verliezen, met. te pogen hem bij te brengen mnar zich tegen alle hoop in overtuigen, of er nog aan behoud voor het arme meisje te den ken viel. Gered kon rij niet wezen, lof wel hij zou hear aan Mouroni’s -ijde hebban gevonden. (^Jordt vervolgd) telden zij, dat "ij oip weg waren naar .Mallien. Een hunner liad kort te vo ren een stuk van hem gekocht, ge schilderd door Etienne Mowon, en de ander had dial zoozeer bewonderd, dat hij iels kwam zoeken van dezelfde handi Zonder dat ik er naar vroeg, vertelde de eerste mij, het driedubbe le voor het doek te hebben betaaid van de sonv, mi] daarvoor dloor Mal lien uitgekeerd. En de eiHemideling nad mij bijna allen moed ontnomen mij doen gelooven dat mijn talent achler- uitging. Ziet gij, kind', dut bracht mil geïieed en, al van stree?z. Omeerli|jkheia is mij een gruwel. Ik wil er iets te gen dden maar het is een zoo ern stige aaak, dat ik er rijpelijk over moet nadenkep. Nu lieb ik aMes opge biecht wal mij op het hart lag. Verted jij mij verder alles van Hat koninklijk bezoek. Zijne Majesteit wals toch niet alleen T' „O, neen, vadler. Hij had tweebee- ren bij zich/, burggraaf de Saint Maur en g'raaf Hector de Lo'son. Ik vond den laatste veel liever dlan de eerste. Hij heeft ook een groot verdriet ge had. Zijne l{ruid is gestorven' en zij heette Yvonne Zooads ik.” Zij bleven nog eten pdosje saiwen praten en daarna zeide de schilder, dat rid niets beter té doen hadden dan .vroegtijdig ter ruste te gaan Hij was .vermoeid van zijn tocht en wildé zich bij het aanbreken van den dag weder aan den arbeid zetten. Vol teedtenheid kuste hiij haar dius goeden naicht en al spoedig hoorde ..ij haar najat liaar ka mertje gaan en zooh-t hij ,a>k, zijn eigen vertrek op. x Was hel. de kracht van eeni rukwind die door den schoorslieien blazende, een der brandende blokken op het haardkieeii wierpof waren de on derste houten eenvoudig verkoold en gleden daardbor de bovenste uit? Zoo veel is zeker, dat een uur later de kunstenaar door een. zondlelrlijig ge knetter ontwaakte en na een oogen blik, nog half verdoofd, te hebben toegeiuislerd, overeind sprong, eenige kleeddngstukken aanschoot en naar omlaag snelde. Hjj was geen minüut te vroeg. De woning stond in vlam men - Yvonne, Yvonne, schreeuwde hij. antw00r<l- Het vuur alleen knetterde onheilspellend voort. Hij wilde de trap weer oip&nellen, maar het was te laat. De vlammen hadden öok deze aangetast. Dus alles zou verloren zijn, zijn begonnen werK, de herinneringen aian rijn vrouw, zijn kind, alles? Neen, dai kon niet. Hij ontgrendel de met sidderende handen de deur Wat duurde het lang voordat hij het slot kon vinden. Zijn zielsangst maak te hem onhandig, de rook versti kte hem. Eindelijk, eindelijk strompelde hij naar btiitén. Er volgde op dat- m. Guilbaud zich ten 'gen op het ys zou- iet Noorsch Ttle- w1 -uit Kingsbay, dat nog altyid niets Van hen heeft venno- De rtusHischc ijsbrekers. De -ysbneker „Malygin” bevindt zich op 400 K.M. afstands vafe. de plek waai- de Italia” moet zyn verongelukt. De hevige mist belet den ijsbreker zyn weg te vervol gen. De vlieger Babotfejkin ie voornemens het eiland Foyn zontler tusschenlandingen te bereiken. De ijshofeker „Krassin” zal Spitsbergen vermoedatyk 'binnen twee da gen bereiken. Te Kingsibay is een telegram van de „Quest” ontvangen, wwarin wordt medege deeld, dat het schip gistermiddag door het dryfys, dat uit oostdijke richting naai- de Hinlopenstraat opdringt, (genoodzaakt was de Wahlenbergbaai, té^ verlaten en een toe vlucht te zoeken aan de noordkust van het eiland Greetstone, De „Braganza” zit rog altyd in het ys. De mist maakte gisteren het vliegen, on- mogelyk. Het Noorsche, minhgMBtr (lediging heeft van die zich aan boord vait/teta schip oy Bereneiland' aan die Westkust van Spitsbergen naar de „Latham” zal zoeken, terwijl de ysbreker .Malygin” aan de Oost kust zal zoeken. De toestand van het y s is echter van dien aard, dat het twy-felachtig is of de „Kras sin” daarna verder naar het Noorden zal kunnen varen om, zooals het plan is, by Kaap Smith de ^Malygin” te ontmoeten en dan het zoeken naar Amundsen en Guilbaud in Zuidoostelijke richting voort te zetten. ENGELAND. Internationaal congres voor zuivelbereiding. Te Londen is een internationaal congres voor zuivelbereiding geopemd, waar 1600 afgevaardigden die 47 landen vertegenwoor digen, aanwezig zyn. Gisteravond heeft Neville Chamberlain, de minister van volksgezondheid, de afge vaardigden uit naam van de regeering ont vangen. W têgenThntsdilaiii; gearresteerd? Oie Hansen overleden. 01© Hansen, de voorzitter van het Ltmv.aling, hqt Hoogeri uis van het Deensdie parlement, ie gisteren in den oudjerdom van 73 jaar evened en. Hij beiioorde tot «de vooraanstaande libeiralcin en was minster van land bouw in het eerst0 kabinet, -dat in 11901 op parlementairen grondsleg in Denemarken werd geformeerd. Bekend is vooris, dat hij de eerste landbou wer was, die het tot eten minasterieple functie wist te brengen. DUITSCHLAND. Noodweer. Gistermiddag heeft een zwaar on weer, gepaard gaande met hageJouieii de plaatsen Ober-Mjittel-Frilan en Mit- tel-Frilau geteisterd liet onweer kwam van Nieder-Helbendlorf over dezei bei de plaatsen heen. In een breed'te van ongeveer drie K.M. werd alles door hageisteenen, dlie zoO groot waren ais L ippeneüeren, platgeslagen. Honderden muiten werden vernield. In een café werden 57, bij een landeigenaar 32 ruiten stuit geslagen. 1 Je oogst op het land is voor 90 °/0 v(Tnieldi. Bijzondier zwaar getroffen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 4