MOOflES-KOEOEN DRAAGT CAREL KROPMAN. ■TKR 41 01 ^aar'<'^en! ISchtzakÊnT LAATSTE BERICiTTEN. Beurs van Amsterdam. Duitsohe adjunct-secretarisz(jn verbonden, is te Brussel gevestigd, maar verplaatst zich gedurende de zomermaanden, geheel de maand September natuuriyk inbegrepen, naar Genève, teneinde in het nauwst moge lijk contact met den volkenbond te blijven. Teneinde den arbeid van den Volkenbond nauwkeurig te kunnen volgen; aan de pro paganda der Vereenigingen in de verschil lende landen leiding te kunnen geven en tegelijk invloed te oefenen in de noodzake lijk vooruitstevende richting, heeft de Union de reeds genoemde permanente commission ingesteld. Er zijn er vier. Een voor de na tionale minderheden, die erin geslaagd is zich 'het vertrouwen te verzekeren van tal van minderheidsgroepen in de verschillende landen en deze onderling te verzoenen. Een voor de opvoeding en de propaganda, die vooral aan de vraag hoe de jeugd nader tot den Volkenbond te brengen, haar regel matige en voortdurende aandacht wijdt. Een voor de economische en sociale aangelegen heden, ontstaan uit den wenaoh om ook aan dit, zoo belangrijke onderdeel van den Vol- kenbondsarbeid volledige aandacht te schen ken. En tenslotte een voor de politieke en ju- ridisdhe vraagstukken, die m den Volken bond telkenmale rijzen. Onder deze commis sie behooren de beraadslagingen betref fende het ingewikkelde ontwapeningsvraag- stuk, en ook van zuiver juridische aange legenheden als daar thans is het vraagstuk van de souvereiniteit der Staten tegenover den Volkenbond; vraagstuk, dat zoo straks te 's-Gravenhage aan de orde zal komen. Deze permanente commissiën vergadferen een paar keeren per jaar; zij brengen! rap port udt op het jaarlijksch Congres, dit in den regel in den aanvang der zomermaan den gehouden wordt, en zij 'bereiden het be langrijkste deel der voorstellen voor. Daar nevens hebben natuurlijk de vereenigingen in de verschillende landen het recht om voorstellen op de agenda te brengen, en het behoeft geen betoog dat deze agenda, van beide kanten aangevuld, in den regel rijk- lyk voorzien is. De agenda voor het Congres te 's Graven- hage maakt in dit opzicht geen uitzondering, doch teneinde te voorkomen, dat de belang rijke vraagstukken, die de algemeene aan dacht van de groote menigte hebben, zoo doende in het gedrang zouden raken, zaïl een, wellicht meer dan een, zitting van het Congres in zijn geheel zijn gewijd aan een of twee dergelijke vraagstukken, vermoede lijk de ontwapening en de uitbanning van den oorlog in algemeenen zin bezien. Men mag voor deze zittingen belangstelling te over verwachten. Totnutoe kwamen de jaarlyksche Con-; gressen van de Uhion achtereenvolgens sa men te Londen, Parijs en Brussel (1919), te Milaan (1920), te Genève (1921), te Praag, (1922), te Weenen (1923) te Lyon (1924), te Warschau (1925), te Aberystwith in Wa-( les (1926) en te Berlijn (1927). Het mag karakteristiek heeten voor dén geest, die er in de Union heersdht, dat de Raad in zijn najaarszitting van 1926 opzettelijk den Franschen historicus Prof. Aulard, een man van even groote scherpzinnigheid als rede naarsgaven, als voorzitter aanwees, opdat deze Franschman zou voorzitten tijdens het Congres, dat in 1927 in de Duitsche hoofd stad Beriym zou worden gehouden. Teeke- nend mag het ook heeten voor de beteeke- nis, die er van de Union uitgaat, dat van haar zijde in 1924 te Lyon de gedachte van de Economische Conferentie van den Volken bond werd geopperd, en dat in 1926 ver schillende vraagstukken ter behandeling door deze conferentie werden aangewezen. Teekenend tenslotte is het zeker voor haar gestie, dat zij eigenlijk van den aanvang af heeft aangedrongen op opneming van Dudtschland in den Volkenbond en zelf met de openeming van Duitschland in eigen kring den Volkenbond verre is vooruit ge weest. Tot dusver kwam in Nederland, het land van Grotius, en in Den Haag, de stad van het Vredespaleis, slechts de Raad van de Union samen in zijn najaarszitting van 1923. Dette werd door de regeering en de gemeente hartelijk ontvangen, maar de Raad, vormend weliswaar het kleine con gres, is toch iets anders dan het Congres van de Union zelf, dat zich in den loop der jaren steedis meer in internationalen zin heeft ontwikkeld. Op 30 Juni a.s. komen nu de commissiën van de Union samen; op 2 Juli vangt, in de Ridderzaal, het eigenlijke Congres aan, en de dagen daarop komen commissiën en Congres in plenaire zitting samen in de Tweede Kamer, die daartoe isN afgestaan. Doch tegelijkertijd zal het Con gres Hollandüche gastvrijheid in ruime mate ondervinden. Naar Amsterdam, Rotterdam, Delft en Arnhem gaat het Congres, daartoe uitgenoodigd door de verschillende gemeen tebesturen; het wordt ontvangen door de Zeebad-Maatschappij „Scheveningen" en door verschillende particulieren eh particu liere instellingen; het heeft, teneinde zich te kunnen verpilaatsen, van de directie der Spoorwegen extra-treinen gekregen. En last not least, wanneer het op den laatsten dag op Zaterdag 7 Juli, naar Amsterdam gaat, gaat de heenreis niet per trein, doch in par ticuliere auto's eerst langs de boorden .van den Ouden Ryn, daarna door het mooie en afwisselende Gelderland. Er zal belangsteil1- ling zy'n voor dezen tocht bij de deelnemers, maar zeker ook belangstelling bij degenen, die wonen in de gemeenten, aan dezen weg gelegen. Het Congres van de Union, het twaalfde in de reeks dezer Congressen, dat hartelijk welkom werd göheeten in verschillende lan den van Europa, zal zeker aan Nederland evenzeer welkom zy'n en dit, naar men mag aannemen, bemerken. De Koninklijke familie zal op 1 Augustus weer op het Loo zijn. Naair gemeld wordt heeft H. M. de Koningin het voornemen op t Augus tus vair» haar btritetüaivteche reis nH't I Prinses Juliana op het Loo terug te keeren. Nederlandsche Aaniieuu-it>oond. I ie L-orumaw tt» gistenuwgei* oe jaarvergu<te.ring v<u» ueii neo,. .vdihis- luersoowd vaugavaugen mei een wel Konsfwoyrd van oen voorzitter der uiu. oordreeht en een rede van den bomdsvoorzJUer ir. \i. i. niijs»eu van Anisteiruiaiii j eze laatste zei, dat hel afgeloopen jaar staat in 'het teek en van de invoe- KNiig uer bindende besluiten, waarin de afdeel mg en good werk hebben ver- r dn. Ueuoopi weru, (lat inzage bindende besluiten met dei Vereeoiging van Nedterlandsche Gemeenten over- ©euetetamiing zou worden verkregen, doch, die hoop is i&del gebleken. De vereeniging heeft een ocuipepfcregeling Ontworpen, die bet euvel der borg stelling niet wegneemt en geen volle, c'ige arbitrage aanvaard'.. De boud) kan Uit concept niet aanvaarden en de vereeniging houdt zicli nu aan een ouden toestand, in alwaehting der aanslaande wijziging. Spr. eindigde 'met 6rop te wijzen, dial achten de wol hen toen de zon schijnt. in het hoofdbestuur werden her- of gekozen de keeren G. J. Ooiman, Leeji warden A. v d Leur, Baarn; J, C, Langolaar, Oos ter beek J. van Dun, s-lJertogenbosch jr. W. i\t. T. Thija- sen. Amsterdam, en B. üroenewegen, Haarlem. De tegenwoordige voorzitter werd herbenoemd. Den jubileerenden redkoteur van het bondsorgaan, den heer Mantel, werd een (pto aangeboden van een anueu- blemenals blijk van waardeering van alle' bondsleden. Het geschenk ging vergezeld van een oorkonde. Na de verkiezing en hield nir. Ph J. van Vliet een bespreking over 'te vraag Geven de1 Algemeene Voor schriften van Waterstaat den aanue nier recht op arbitrage Na de pauze kwamen de voorstellen aan die orde liet hoofdbestuur stelt voor de be- taiande retdlactie der bindende beslui- Ion te wijzigen als volgt Ingevolge de besluiten, genomen ïxx diverse) algemeene vergaderingen is nel don leden van den houd verboden in ie schrijven naar, aain te ne men en of uil te voeren (hetzij geheel hetzij gedeeltelijk), - zich als bj>rg, als onderaannemer, als lever- ancH'r van materialen te verbinden ten behoeve van. in welk opzicht ook eenig belang te hebben bij wer ken a. waarbij in het bestek eene bepa ling on (breekt, krachtens welke alle geschillen door arbitrage zullen wor den beslechthetzij in den vor van een bindend advies, hetzij door een scheidsrechterlijke beslissing b. waarvoor persoonlijke of ziakehj- borgtocht wordt geürischt e indien in het bestek of de over eenkomst is bepaald, dat werkstaking en-of uitsluiting geen röciht geven op ter m i inverlenging I >'t voorstel werd ongewijzigd aan genomen. N Voorts stelt het hoofdbestuur ior, de inyjoering der bindende besluiten met de thans gewijzjigde redactie, voor werken van pubilfe/kred ut olijke licha men, vastgesteld1 op t September 1928 te bepalen op uiterli&k 1 Januari 1929 of zoove»! vroeger als het H-B. 2aI bepalen, met dien vérstabxtef, dat bii bepaling op een vroeg er en datum (d'aii 1 Jan. a.sdSe datum» zes weken te voren zat worden bekend gemaakt. Ter toelichting wordt van bestuurszij de medegedeeld), dat met het bestuur van den Ned R.K. Bomidl van Bouwpa troons overeenstemming is bereikt om trent invoering van de pubHekrechte- li j' e lichamen op de wijze als boven bed oeldi wordt na discussie aangqno men met 721 tegen 5 stemmen Gorin- chem en Pannerden stemden tegen. Aan het jaarverslag ontleeneii wij, Viat er in 1927 meer ontvangen werd dan uigegeven f 3578., De begrooting voor 1929. welke ver volgens aan de orde'kwam. werd aan inkomsten geraa'md 00 f 34 710 en aan uitgaven op f 34.580. alzoo n»pt een batig saldo van f 130. De retourcommissies in het Gasbedrijf. De kwestie te Doetinchem. iBij Kon. besluit (Stbl. 204) is de schorsing van de bepluiten van den gemeenteraad van Doetinchem tot het verleenen van oneervol ontslag aan don lieer G. Pieterson als directeur vaji hel gemeentelijk gasbedrijf en iot ontzegging aan hem van den toegang tot de terreinen dor gasfabriek, ver lengd tot 1 Januari 1929. Deensch-Tsjecho Arbitragecommissie. Jhr. Beelaerts \m Blokland voor zitter. Naar hei Ilbld. verneemt is jhr. Bee laerts van Blokland, minister van Bui- tenlandscbe Zaken, benoemd' tot voor zit Ier van de Peniuanente V>e)rzoenings- commiissie, ingesteld krachtens art. 5 vaat het op 30 November 192? te Praag tusschon Denemarken en Tsjeeho Slo wakije gesloten arbitrage-verdrag. Tot leden dezer commissie zijn ver der tyenoehid graaf C. Moltke, oud-mi nister van buiteulauubclie zaken van Denemarken de lieer .1. Dvoracck, oud-minister van handel van Tsjecho- Slowakije en directeur van die Zivno- stenaka Bank te Praag die heer M. MincSe. oud-minister van buitenland- sclje zaken van het kominkrtjk 'ter Serviërs, Croaten, en Sloven en en de heer T. Hoejer, gezant van Zweden aan het Noorsdie Hof. Ie van de Keisvereeniging naar Meran. De ^flgBberictuteudüenst der Neder- landbdle Reisvereoniging verzoekt ons opname van liet volgende Voor de groote reis van dezen zo mer naar Meran, ,,U© Centrale neemt het aantal aangiften dagelijks toe, zoodat zich thans reeds 750 dames en hoeren hebben aangemeld. De reis begint in Utrecht en gaai lungs dieti Rijn over Basal, Zürich, Arlbevg, de Brenner baan, via- Inns bract naair Meran. J e commissie van voorbereiding heeft verder een 11100de regeling ge troffen. De groep van heel hot gezel schap aal worden verdeeld in zeven geiijke dealen, zoodat op eiken dag eer week het zevende geideielte van het letaal aantal deelnemers gelijk een uitstapje ondernemen. Hiermede wordt bereik 1, dat nneii de gehecle beschi1- k Jig kri^t over de verschillende ver voermiddelen rijtuigen, electrische irame, bergbaneu, waardoor ieder de zekerheid krijgt bij die daguitstapjes ovdral een ruime plaats te zullen vin dien en dat nooit op de pleisterplaat sen een te groot aantal mensche.i el kaar zullen aantreffen. De avonden zuilen er evenwel ge- heeil anders uitzien. Dan korn^n de (leelndners bij elkaar in het mooie Kurhaus van Meran. In dab schitter end1 mooie Kurhaus •/■al op 22 Juli de burgetnjeesler van Meran. dr. Hans Markart, gereed staan, om de gasten uit dfc vOrre vlakke lan den welkom te heeten De 'natuur is, zooais overbekend, in deze streken bewonderenswaardig El len dag worden dagloeren gemaakt. Zoo staan op h«i programma een Ti- rol erdag. een Mendeldag, een Vigil- jochdag en de Karerseedag, alle na- mien, oie bij hen die iets van Tirol en die Dolomieten afweten, dunk bare her inneringen oproepen. Gedurende de reis van 20 tot 30 Juli zullen de aeelnemters zeven volle dagen en acht nachien in Meran en Omstreken vertoeven. GEMENGDE BERICHTEN. Het 2-jariK Congres van den Centr. Bond van Transportarbeiders. Hedenmorgen is te Rotterdam het twee-jarig congres van den Central em Bond van Transportarbei ders ondeT voorzitterschap van don heer Bra ut i gam geopend) Na de ope ningsrede van den voorzatter is net congres toegespro'-en dloor den heer Kupeire, bestuurslid van het N.V.V. De heer Edo Fimanen spraik vervol gens halmen» de I.T.M., welke o.a. uit nnain van de I.T.M. de vlag aanbood aan dien Central en Bond!. Voorla ia nog het woord gevoerd' namens de Rot- terd. Bestuurdersbond. In bespreking *wam heit featrverslag het beleöd van' het hooobestuur. Stikstoffenfabriek te Velsen. Plannen Van de Hoogoven My. tc IJmuiden. Naar de Tel. verneetmt ia in een dagen, geihouidtefn vergadering van commissarissen van die N.V. Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden in pjciiipipli besloten een stikstoffenfabriek te Velsen opterioh- teu, waar die afvalproducten van de hoogovens verwerkt zullen worden. De plannen bevinden zich nog in een beginstadium. Ernstige aanrijding. Botsing tusschen een motor en een gewoon rijwiel. Gisteravond beeft op den LJtreeht- Iföhen weg naibij het gemeentemuseum te Arnhem) een ernstige aanrijding plaats gehadl tusschen een wielrijdater uit Oosterbeiek en een motorrijder wdarop twee personen, woonachtig te Vedp, waren gezeten. Zoowel het meis je als de beide heeren wer*1 en over den weg geslingerd en eenigen tijd later niet ernstige verwondingen in een huis binnengedragen en daarna miet een z'efcebauco naar het zieken huis veTvoerd. Bij onderzoek bleek, dat het meisje een vrij ernstige wande aan het oog alsmede een kaakfr^etuur had beko men. De motorrfjdere hadden zeer ern stige hoofdwonden. Ernstig ongeval op een stoomt reiler. Bus carbid uit elkaar gesprongen. Aan board van dew stoomtreiler Julie Streiff IJ. M. 159" welke gis- lewiwddag om 12 uur ter visscherij van IJjiioiiden, vertrok, is ter hoogte van Wijk aan Zee een ernstig ongeval ge beurd. De machinist W. K. was bezia eon bus carbid van 50 K.G. aan een strop in de machinekamer neer te la ten. De strop is toen losgeschoten, waardoor de bus carbidl otntaag viel en, in de madhtaekamer uiteienspatie. Daar de carbid in heit wateT terecht kwam. volgde een hevige ontploffing en vatte alles vlaim. De machinist, die op die trap stond, kreeg lichte brand wonden, doch kon ziichi nog in veilig heid stellen. De jongste stoker ech ter, J. Burger uit Alkmaar, werd met hevige brandwonden overdekt uit oe iiiachiinjekalmer gehaald. Helt schip Keer de onmiddellijk naar IJmuiden terug, waar de gewonde) in ernstigen toe- staaul naar het A ntluomuszi e»k en huis werd vetvoerd. Het auto-ongeluk bij Leidcin. Onderweg naar de Nenijto. Omtrent het auto-ongeluk bii Pijp- wetering wordt nader gdmeldi, dat dé1 daarbij ernstig gewondle is de 28-Jart- ge heer T. Reelcersi, uit AiWsterdiam. Hij is naar het diiadonlEtibelnhuis te I^eidon overgebracht. Zijn toestand way naar omstandigheden redelijk wel. 11 ec gezelschap oestoud uit 'waalf personen, die in tweo auto s van Am sterdam onderweg wardu, naar de «e- uijiu te Kotteroam. Een incident in den Amsterdarnschen Raad. Het reglement van orde op tiet raadslid Wijnkoop toegepast, in de gimteravouid gehouden verga- dcii-jng van oen Am«lerda!mbchen g- n.eenieraaicll heett de burgemeester, de neer Wuie Vlug), op tiet eoinmunis- Ibtili raaoslid Wijnttoup het regiemeiu van orue toegepast. Er was aan de orde een interpella- tie-aoinvraag van dien heer WijuKOo-p inzake den gawg der onderliaudelin geil in het Georgamseeirü Uverleg over ue arbeidsvoorwaarden van hei ge- inepntepersouieeil 1 e lieer WijniKoop wist, hoewel het reeds elt uur \\;as, een vol uur t- spr e* en, zonder, over tte zaak zelve iets te zoggen. Hieraan maakte de voorzitter 0111 precies twaalf uur een eindie door overeenkomstig art. 24 van hei reglement van ordie vpor te stellen cue .icraacMaging1 n te siuiten Alle raadsleden groepeerden zich hierop om dei taels van B. en W. en .erwijl1 de burgemeester de namen oplas, bleef tie he f Wijnkoop, doiari^ bijgestaan door zijn partijgenoot Lissér, doorspre ken. Onder groot rumoer (teelde de voorzitter mede, dat hei voorstel 0111 cie beraadslagingen te sluiten was aangename»!. Direct daarop bracht hij eien voor-t stel van een sociaaH-diemdcraat Booi- man in f stemming, behelloelhde otni de interpellatie-Wijnkoop op ejen nader te bepaleai dag te dpen hou#n. Ondanks het gewchreeifyv ven éde beieren Wijnkoop ein LMssfc,r comia- teierde die voorzitter, dat dbk dat voor stel was aangenomen Dotting werd daarop verdaagd. Doodelijk auto-ongeval te Haren. 1 e 19-jarige zoon vajiJ den lieer ISohuiliug te Han^n zoui ftjWferhajniddag mot zijn auto naar IlooofeÉnd rijden jtmi van daar familiolei^dlilte halen, die uil Amerika waren oVbrgtjfcomen. Öp den weg naar W. terhuözërfi bij de Ha- remsdie wildernis rèed) hij haastig (loor de bocht. Br wak jói^t op dien spranvex-weg een laag 'grint gebracht, welke oorzaak is gewordiep, dat de auto slipte, tegen eeij bqOmpje reed en in dfe sloot naast den weg'viel. De heer Schuiling geraakte! onder den wagep bekneld en kon zidh niet uit zijn hachelijke positie bevrijden. Ilij is 'n |de modder gestikt 'Bep ijlings geroej>en jéeneeeheer con stateerde den dood. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum. 6 u. Ddneemuwek. 8 u. Muzikaal stijlgevoel. 9 u. 5. Omroeporkest. 10 u. 10. Persberichten. Huizen. 5 u. 30. Concert. 8 u. N. C. R. V.-avond (iDs. Hoekendijk, Heemstede. Daventry. 6 u. 40 en 7 u. 5. Quintet. 8 u. 5 Concert. LAND- EN TUINBOUW. Een nieuwe methode van vlas-roten. Door een Vlaming uit Lsegem, den heer Maurits Soenen, die reed» vroeger een vlas- slytmachine en een zwingelmachine uit vond, weJ<ke laatste thainis in vele landen van Europa wordt gebruikt, is nu ook een nieuw systeem van vlasnoten gevonden waardoor het vlas wordt geroot zonder het te rotten. Het vlas Wljjft sterk en verspreidt geen stank terwijl ook het rootwatpr helder bljjft zoodat weer vLsch in de Leie en harp byiivieien zou kunnen levpn en het water er voortaan weer drinkbaar zou zijn voor het vee. Een kunstroker ij, volgens het procédé Soenen, is te Beithem geïnstalleerd en wordt •oortdurend door belangstellende vlasfa brieken bezocht. Uit Frankrijk kwamen redde een aantal spinners en vïasboeren zien en dezer dagen wordft dr. Miiller uit het vlasinstituut te Sorau verwacht. ONZE KOLONIËN. Mangkoenegoro VI. t Te Soerabaja is in den ouderdom van 74 jaar overleden Mangkoenegoro VI, tien (la gen, nadat -hij eenie operatie had ondergaan. Het stoffelyk overschot ds door een onaf- zienbaren stoet naar het station begeleid om naar Soeraikarta te worden overge bracht. In den stoet liiepien. driehonderd man troepen mee, bestaande uit mariniers, ma trozen, marechaussees en een vuurpeleton. Hoofdofficieren van land1- en zeemacht fun geerden ai3 alippendragers. iDe belangstel ling van het publiek was groot. Vooral enorme massa's Irilandera stonden langs den weg geschaard. De atoet trok vooihij de residentswomng en het raadhuis. Toen de baar aan het station werd overgeladen op een speciale wagen gaf het vuurpeleton een salvo af, terwijl de marinefcapell koraal- muziek ten gehoare bracht Het stoffelyk overschot gaat per trein naar Sragen aan de grens van Soeraikarta. Daar wordt het op- gewnadht «loor vertegenwoordigers van den Soesoehoenan. STADSNIEUWS. GOUDA, 28 Juni 1928. Akte L. O. Aan de Rijkskweekschool te Schoonhoven is geslaagd voor het examen akte L. O. M. van Schurs alhier. Nagekomen belastinggelden. Bij den inspecteur van .belastingen alhier is ingekomen 266.71 wegens te weinig be taalde inkomstenbelasting, Vewlledigingabe- lastiing II en vfcrmogtönsbelastnig. Verbetering Bodegraafsche straatweg. Ter verbetering van den Bodegiuiafschen Straatweg zjjin, daar aangevoeld groote Voorraden Be%vsdhè steen, welke moeten dienen om dit jaar over een flinke lengte een bitumineu.se wegibedekking te maker.. Deze drukke verkeersweg wordt hiermede weder voor een deel verbeterd* Eindexamen Rotterdamsch Lyceum. (Voor het eindexamen der afd. H.B.SA. Lit. Ecor«.) van het Rotterdamsch Lyceum 1 geslaagd ónze stadgenoote Mlejufifrouw l felly Spit. De Véé- en Kaastentpoijstelling. \Vij ontvingen het projjdairtma van de I' ee- en kaastentoonétetlihjg, wejke geliou- f len zal woi'den op DpndqMig 20 September l>p het Veemarktterrein, 'mede ter harden ing van he.t 80-jarig bestaln der afd. Gogtlu ap de Holt. My. van Landbouw. Aan de?e tentoonstelling f al een verlo nk verbopd# zyn, waarvoofflde pryzen byi jvootkeur op «e TentoonsfélHitt' zullen/Ajvov' i !en aangeko^jt. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 28 Juni. Verwachting Matige, tijdelijk wel licht toenemend'® zuidwestelijke tot 7juidielijke wind. AaJiviankeliJk nog meefet licht bewolkt, en droog weer. Later toeruetmemde bewolking, met waarpdiijnlijk regen. Iöta warmer. Het efere-c als yoLjkt f Beschcrtpln itoonstelling Z.E. Mr. J. B. Kan,1 Mi- istèr vaq l'BWiratntamlaclie Ziken ^n Land- Unriv. 'I irVólorirfltter: E. G. Gaarlandt, 11 urge- meektef van Gouda. h lieden: J. A. Donker, Wethouder var ouilK; K. K. van Staal,i W«lh<>ud« }an Gouda; A. Heerkene, Wflfthouder vün Gojfda; W. Standers, Wethouder van Goudii; G. J. J. Pot, 1 Gemeente-Secretanis van Giitada; Dr. H. J.i Lovinki Vooirzittel" van de 'Holl. Mjj. van Landbov^v, Burgemeester van AlpHen a. d. jlyp; Dtó H. C. L. E. Berger, Directeur van den Veeartsenykunxtagen Dienst te 'é-jiiiavenhage;.) Dr. A. ten Zande en Dr. 8. ,G.i .Zwart, bekftp Inspecteur van (ten Vee- arbsenijkumligpjii dienst te 'a-Gravenhage; Dr. A. J. Swayinig, Inspecteur var. het Zui- velrtveizen te< «s-Gravenhage; Ir. Th. J. Mansholt en (ir. G. J. Kaïkebeeke, Inspec teurs van den Laaidbouw te 's-Giuvenhage; fir. N. R. Slop, Directeur van het Gmk Slachthuis te Gouda; G. Hupkes, Rjjksvee- 1 arts te Gouda!; M. de Haas, Voorzitter van den Zuid-HoU. Bond v. Veehandelaren te Rotterdam; Herman A. Schreuder Sr.,1 Voorz. van de K. v. K. en F. voor Gouda en Omsfcr. te Schoonhoven; J. L. van Kijk, Voorz. v. de Afd. Grootbedryf van d« K. v. K. en F. te Gouda; P. (D. Muylwyk, Voorz. v.Al. Afd. Kleinbedrijf Van (le K V. K. én F.v te Gouda; J. van Kranenburg, Secr. van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda; W. A. Hoyng, Dir. der Plateelbak kerij „.Zuid-Holland" te Gouda; Mr. J. M. J. van der Minne, Voorz. van de Afd. Rotter dam v. d. Hold. My'. v. Landbouw te Rot terdam; J. S. Swierstra, Rijkaveeteeltconsu- lemt te Utrecht; Ir. W. J. Huisman, Itijkszui- velconsulent voor Zuid-Holland t® Gouda; J. H. van der Torren, Voorz. van de Nat Vereeniging tot bevond, der paardenfokkerij in Nederland v. h. Ned. Paardenstamboek te Gouda; Dr. S. S. Hoogatna, Voorz. van de Ver. voor Vreemdelingenverkeer te Gouda; P. Jas, Voorz. van den Prov. Bond van Rundveefokvereen. ir. Zuid-Holt. te Dubbel dam Ir. V. R. Y. Croesen, Voorn, van het Kon. Ned. Landbauwcomité te 's-Graven- hage; Dr. H. Molhuyzen, Secr. van (het Kon. Ned. Landbouiwcoonité te 's-Gravenihage; Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, Voorz. h. Ned. Landbouwkundig Congres te Tiet; A. van Wynen, Voorz. van den Bond van Kaasproducenten te Gouda; B. C. Stolwijk, Voorz. van de Mkldenstands-Centrale voor Gouda en oml. giem. te Gouda; N. Dekker, Voorz. v. d. R.K. Diocesanen Land- en T-uin- bouiwlbon<l te Opdam; J. Th. Verhegen, Voorz. v. d. R.K. Boeren- en Tuindersbond te 'Buggènum (limb.); Mr. Dir. L. N. Dic kers, Secr. v. d. R.K. Ned. Boeren- en Tuln- denstoond te 's-Gravenhage; P. J. Kolyn, Dir. Land en Tuiribouwbank te Gouda; J. Biemont, Voorz. v. d. Afd. Z.-Holl. v. d. Chr. Boeren- en Tuinbouw,bond te Bleiswijk; M. den Hollander, Bestuurslid v. d. Z.-H0II. Bond v. Veehandelaren te Nieuwerkeik n. 4 IJs8el. Het Algemeen Comité bestaat uit: Eere- Vooraitter Burgemeester E. G. Gaaitandt. iDagi. Bestuur: Voorzitter: C. H. Koemans, Oud-Wethouder van Gouda; 2e Voorz.: A. Heerkenh, Wethouder van Gouda; Secreta- ris: C. H. Hagedom, Adjunct-Secretaris V- Kamer van Koophandel en Fabr. voor Gouda en Omstreken; Penmingm.: J. P- Anemaet, Dir. van het Marktwezen; Ad- junct-Secretarissen: C. J. vam As, Referen daris ter Gemeente-Secretailie; A. J. Gi- deonse, Hoofd-Commies teir Gemeente- Secretarie; 2e Penningm.: M. van Vliet» Secr. van de afd. Gouda van de H. M. v. L. Ridder van Oatsweg 51 en vele leden. Gevraagd worden voor inzendingen ge registreerd vee, zwartbont Holiandsch vee- slag, oudere stieren, 11^-jarige stieren, kalf- stieren, melkkoeien, ,melkschotten, meik- vaarzen, kleine vaarzen, kuisflealveren, ongle- registreerd vee, vette koeien, het meest ge schikt voor de slachtbank, en schapen. Geldprijzen zullen worden toegekend. Voor de afdeeHng kaas zullen gouden, verguld zliilveren ep zilveren, medailles wor den toegekend. De in te zenden kazen vol vette van 12—15 KjG., 9—12 K.G., K.G. en 3 tot 6 K.G., moeten gemaakt zyn de eerste, week van Juli. Iedere inzending moet bestaan uit 3 kazen. Van elke inzending zal een der kazen door de jury worden doorgesneden. In het programma zyn tenslotte regle ment en voorwaarden opgenomen. De Chr. Muziekvereeniging „De Bazuin". In het gebouw „Tot Heil des Volks" had Dinsdagavond onder groote belangstelling, de plechtige overdracht en onthulling plaats van het vaandel der dhr. Muziekve nee ni- giflg «jDe Bazuin". Na het zingen van psalm 150 1 er. het uitspreken van het gebed, sprak Ds. J. J. Simon het openingswoord, waarin deze er op wees dat deze jonge vereeniging nu haar eerste levensjaar berdükt heeft en daarby hoopvolle verwachtingen uitsprak voor toekomst. Door den hder Hoogendoorn, voorzitter van de Vaanidedcommi ssie werd daarop het vaandel aan de Ver. overgedragen. De onthulling.van het vaandel werd ver door Us. Simon. Toen het omhulsel, dat het vaandel nog aan het oog onttrojeken hield werd verwij derd, klonk een hartelijk applaus. Ds. Simoh gaf een uiteenzetting van beteekenis van het vaandei. Het opschrift is met gouden letters op ziwart fluweelen ondergrond aangebracht en luidt als volgt: Chr. Muzietaveneenttging ,De Bazuin" Gouda, opgericht 30 Maa^t 1927. In 'het midden staat een opengeslagen psalmboek, dat psalm 150 2 aangeeft. Het Goudsche wa- 1 prijkt eveneens op het vaandel. I Het muziekcorpfe onder lending van den |eer J. P. Oskam luisterde den avond met j kele muzieknuir mers op. Na^uurkur SiA Genootschap. Doqjl'het Natuu kwhdig Genootschap voor I omstrek m^wordt op Woensdag 19 j it gemaakt ter bezich- irken te Rotteixlam. [n^ sprekers in het ko st gereed is, kan reeds I lathet in de bedoeling VAN zijn er niet. vooi0jt*:hten te laten houde^j s ondirwerpen,'waarbij minder 1 worden naar Wiet bijhrengdh I an We1! van^pracbU en, die tefednWoor| I der belangstelling waarop een film tzen<fcng van een •indt enz. Kantongerecht. [jJund werden ver- R. te Nieuwer- Icing vonnis waar- ftot oen geldboete I Goud: jpept.'^.s. een iboofti •ging'van de hav j; Hktwel dé lijst S&de seizpen ino; 1 mpd enkel l'aótui sefd zal wetenschappelijke en ni s omtrent z het ibrandpun) >.a. bver de wij: opgenonjen, hóe :Art per raddo pi: Uitspraken van hi ile zitting van oordeëld: Wegens aohoolverzuii kerk a. <L Ussel, veri tegen verzet veroord et van 15 subs. 3 d. h. Wegens oéertr. boterwet: A. T. en O. E. K., beidén te Stolwijk, ieder 40 subs. 8 d. h. Wegerie overtr. pol.-verord. Gouda: H. E. te Rotterdam 5 subs. 1 <L h. Wegens school verzuim: J. J. van R. te Gouda 3 subs. I iih. Wegens fietsen zonder licht: A. E. te Zwammerdam en H. de L. te Gouderak, ieder 3 subs. 1 <L h. Wegens overtr. pol.-verord. Waddinx- veen: L. F. P. te Boskoop 6 aubs. 2d. h. Wegens overtr. ijkwet: J. van der M- te Gouda 2 x 1 subs. 2 x 1 d. h. gewichten verib. verki. Wegens overtr. motorwet: W. B. te Al phen 2 subs. 1 d. h. Wegens overtr. arbeidswet: D. V. te Wad- diinooveen 2 x 3 aubs. 2 x 1 d. h. Burgerlijke Stand. 25 Juni: Maria, dr. van L. I'. Kujik en J. P. Baas, N. Haven 148. Chriistianus, z.' A. P. Kleiweg en M. J. Steenland, P. C. Botbstraat 51. Maria Helena, d. v. A. C. Rieurings en P. van den Berg, P. C. Hoöft- straat 6. Klaas Hendrik, z. v. W. Reeds en B. E; te Voortwis, Zou'omansplein 6. GETROUWD: 27 Juni: M. C. Ravens- berg en J. H. M. Kortekaas. A. H. Door nik en K. van der Byï. A. de Bruin J. van Hoyningeat. OVERLEDEN: 26 Juni: Theodorus Nico- laas Martinua Kramer, 72 j. vermoedelijk gepleegde onrecht matigheden door de inschrijvers, (Alj dé aanbesteding van de begraafplaats.^ iNaar aanleiding vanj dit verzoek is de vergadering eigenlijk belegd en door den h|er Stam werd op verzoek van den voor- ®ttar uiteengezet wat voor hem aftnieiding tot deze klacht ia geweest, verschillende klachten ovea- een z.g. onzet op den inschrij vingsprijs. Uit hetgeen de Jieer Stam mededeelde bleek, dat zyn berféhtgeyers geen enkel be wijs hebben kunnen leveren dat hy alleen is afgegaan op praatjes. De Burgemeester deélde mede een onderzoek te hebben inge steld en daarbij tyfbben de ibetrokken aan nemers hem ojj eerewoord verzekerd ge^n olpzet te hetoen genomen. 1 iNadat de vergadering wegens heftig persoonlijke^ aanvallen, op don 'heer 'starh eenigen tyxF gescllorst, iwerd na heropening van dé vergadering een voorstel van dén,' heer Boogltr dt aangenomen om aan aannemers fe berichten dat het weik hen giegupd. Tegen steénden W. de, Jong, Jiohz., L, Zwiejuén. De^ vergadering wondt INGKZONDEN. Builen verantwoordelijkheid der Redactie. De verwording der Moderne Vrouw. Geachte Redactie, Ik wil mij heeüemaa/l niet ibemoeien met (ten strijd tusschen huis- en gewone moe ders, «hui»- en andersoortige vaders em Em my, maar wat gisteravond „een abonné" schreef ltykt my op de tawestij» te slaan als een tang op een varken. Eersten» staat niet vast of 'Adam historie dan wer verdichting ia; daarojm al lijkt het mij onlogisch dien naam tegël'ijik met de Grieksche en Romeinsche beschaving te noemen want die neeg ten onder, met de volken ais zoodanig;. Overigens heeft prof. Bolland veel meer gezegd; en Schopenhauer eveneens. Maan- zy zijn beidei} dood terwyi 'Emony leeft; en het komt mij voor dat een( levend meisje meer recht van I mee spreken KERKNIEUWS. heeft dan een doode wijsgeer, maar laten rusten. Met dank! Freud izou ik met gebód. CHDONHOV] Ö«sn onderschei) Dé %er H.j Vericerk, die J. «c Jong Cfcj Ghr. geste An ngs herdacht dat de G^p^ederJ Nieüderk teren een do ir den Minis Handelen N jverheid persotj, kend tó»r|jwei van- dpn vblgfer Het 'fe mij ^aangenaam u t^^kunn^a be lichten^ dat f het H.M. dj: Kjpninginmeflft behaagd u bij'» Kon. besluit tóle te kennen de aan de Orde vanw Oranje Nassau verbanden eereimedaölle n ibrons. Eén uittreksel uit dit besluit zal u met de medaille vMrden toegezonden door den kanselier dér NRfcler- landsche Orde. Onze 4adgenodt de hear J. J. Pensioen is benoölOTl al.s assistent-auotheker by de Maataohéppij Bataviasche Volks- e« Stadé- te. Batavia en zal in Augustus via Marseille per „Indrapoera" naar zyn bestemming vertrekken. examen Rijkskweekschool. Geëxamineerd 6 candSdateh. Gleslaagd J. van Bruggen, Ameide; A. Kok, Bergam bacht; M. van Sohurs, Gouda; F. van de Voorde en M. E. van Manen, Moordrecht. WADDINXVEEN. A. D. H. Z., los «werkman alhier i« door de rechtbank te Rotterdam, wegens mishande ling veroordeeld tot 75 boete subs. 6 we ken hechtenis en tot betaling van '15 schadevergoeding aan de beleedigde partij. Opnieuw rechtdoende, legde het Haagsche Hof eenzelfde straf op. iDe Verwording de* Moderne Vrouw. Mijnheer de Redacteur, Het ingezonden stuk van '^Hen abonnéjj heeft mij zeer geaimuseerd. ^idhier, zei een man die misschien het hajrt !op de roehl plaats, doch zyn hersens in j'aijn za^Odot heeft; <t£e van Bolland niets 'w<pet penhauer nopit gelezen heeft, eey'dutje he^ft gedaan by een p| Bouger en toen een paar /.inné heeft waarover hy nu nog piél} is. Laat deze anonymus toch lapver Twèt zijn,eigen 'Wintje gaan wérken, en Eé rustig laten dansen (een pietje wam het 's avonds zoo wanra is!en naaf1 liaan I toekomstjgen man laten zoeken, die immeMJ een apache moet zijn, volgens „abohnéfUl| Zegt hij maar Wat, of denkt hij inderdaad apachen alleéiu maar dansen omdat er qenj zg|Mpaoher*lans bestaat? Tot (lergelijloe exéissen «kan) alleen een overmatig gebrèik vaflijiuuikoot leiden in een tijd, wellke vpor het nuttigen van «een dergelijke gréehte alle^i minst gleiohi'kt i», hoewel sommige men-j schen oog door (het oonsumeeren van aard-' beien zelj« by kleine hoeveelheden uitslag krijgen- Daar ia nu eenmaal niet9 aan tel doem Evenmin als aan de verwording vaiiy de moderw vrouw, dje niet met zich laat polemiseeren, gelijk „abonné" juist op*- Jeugddienst-landdag. Zaterdag wordt op Huiao Dijkzicht in Rotterdam vanwege liet Uo- hrité vpor de Jeugtfcj iomitlanddagfiiü to 4 uur een Jeoigdlanddlag gehouden. Sprekers zijn' ds. S. F. li. J. Berkel- bach van Uer Sprenkel, opening ep leiding d». Gerretsen, van, Amers foort, onderwerp Jeugdideaal ds. C- D. van den Bosch, van 's-Graven- hage, onderwerp I)at vrij© volk, zijn wij ds. C. G. Veeser, Evang. Luth Prea. van Rotterdam, onderwerp „Schijn bedriegt". Op 21 Juli wordt te Gouda een Jeu|g<Manddag gehouden op het IJs- olubterrein en op 8 September op het Lor 'goed van H. W de Koningin te Wassenaar. Prof. Schweitzer. De V.P.R.O. heeft f 4014.70 overge maakt aa n den) penning meester van het Sdiweitoer-cormlé, Jen heer J. Eigenhuis, te Apeldoorn, als opbrengst van de radio-oallewte voor liet werk van prof. Schweitzer den V.P.R.O. gehouden oor De opperrabbinale vacature te Rotterdam. Ook de heer L. van Gelder, opper rabbijn van het synagogaal ressort Zeeland, heeft geweigerd) zioh: te be-| lasten met de waarneming van niet in terimair opperrabbinaat vain Rotterdam I>e vereeniging Joodsch Ge9neL'nte- belang a 1 (laar hield gisteravond een doo-r de letten aangevraagde vergade- ring, ontstaan door die ontslagneming van dir. Ritter, in verbanjd mot dJe pe riodieke verkiezingen vjpor den ker beraaid in het najaar, if SPORT EN WEOSTKIJREN. r ,~7~y~V T -t- li Dit-iaiiB juarvereiageui van ü«n pon- merkt. Maar dat ia dan ook het eevhtg juiste»! ningmeester en de Jaarvergadering G. V. B. Op Zondag 29 Juii a.s., des voor- miduags te 10 uur, aai in ae boven zaal vain ca e restauranit „Het Sciia«u- bord aan deai Kleiweg alhier, ae jjaariijksdhe algen ueeaio vergadering; plaats hebben; van aiein Goudsciien Voetbalbond. De agenda bevat o.rdie volgende punten Seizoen- en jaarverslag van, den se cretaris jaarverelagen van d«n Had ley 68—80, Claudius Pernet 60— 70, Columbia 4359, Butterfly 5052, Miaq KeJ,er 59, Mme Juteb Bouché 89, Rosa'indfia 43, Polyaintharoeeji 78—118 Paul Searlet 44—69, v Rossum 79. DRAAD LOOZE DIENST. Een arbeidersleider vermoord. LONDEN, 28 Juni. D© AmerLkaamsohei arbeiders leider Murpfliv is voiigen» berichten uit Chi cago door onbekende doden neerge* sciioten. De misdadigers konden ia «en aula vluchten. Een Noorsch dorp door brand verwoest. OSLO, 28 Juni. Gemeld wordt dat een he vige «brand het Noorsche dorp Berlevoag heeft verwoest, 45 huizen, het postkantoor en een bank werden door het vuur ver woest. Het nieuwe Duitsche kabinet thans samengesteld. Dr. Braun* en Dr. Wirth beiden uitgevallen. BERLIJN, 28 Juni. Het overgangtskabinet dat gevormd is ais uitvloeisel var# het com promis van de sociaal-democraten en hei Centrum zal er trans al& volgt uitzien: Rykskansetier: Hermann Müller (soc.- dem.); Bezette gebieden en verkeer: Von Guerard (Ceoutrum) Buitenlandbche zaken: Dr. Stresemann (D. Volksparty); Binnenlandache zaken: Severing (soc.- dem); ^rbeid: Waasef (soc.-dem.); zaken: Dr. Ourtiua (D. in zyb betoog. OOM hTiRDINANiD ernige plaats- blad waarvoor UIT DEN OMTREK. BODEGRAVEN. De Rechtbank te Utrecht heeft het fail lissement uitgieaproken van W. v. d. Iloeven Sr., wonende te Nieuwebrug. Tot curator ia (benoemd M r. H. E. la Gro, alhier. De ontvangst van den inieuwen burgemeester De nieuw benoemde 'burgemeester zal op 2 Julli as. aan de girens dezer gemeente bjj Krimpen worden opgewacht en een tocht i- Per auto door onze gemeente maken, waar- r na om half 2 de officaeele instalJatie ten Raadhui-ze zal plaats hebben-. Na afloop zul len de schoolkindleren Z.E.A. een paar lie denen toezingen waarna van 4—6 uur ten •«Raadhulze receptie zal worden- gehouden. Om 7 uur woixten de vereenigdngen in de gelegénheid gesteld ZjE,A. te begroeten. OUDERJÜERlK a. d. IJSSIEL. In de vergaderinig van den Raad dezer gemeente werd door den Voorzitter, burge meester van Waning, mededeeH-ng gedaan van de ingekomen atuikken, nadat vooraf dé hotulen z(jn gelezen en onveranderd zijn vastgesteld. De voo-reitter'd-eiehle mede, dat van Ged. Statten de goedkeuring werd- ontvangen inzake het besluit van de vergadering der ingelanden van 2 Mei 1.1. tot <len vericoo-p van eigendommen van den polder .Kromme tj«er en Zijde" aan de gemeente, tot het inr nohten van een nieuwe begmafplaats. yéorts wordt medegedeeld, dat een ver- t*°€fc is (ingekomen onderteelcend door de raadsleden L. Stam, C. Ewegroen Wz., weth., dé Jopg Johiz. en J. de Jong Cz. tot het «ouden van besprekingen over Verduistering vun geul, door een directeur eener N. V. tien uirwituor dieir N.V. Pannen en, 1 egquoiurieuu „et© R. te Woerden, aiuuu gisientü voor chej u irecuiiacüe redytbanic tepecht wegen» het verdui*- leren van yéiü ten naaeejei dei in. v. Pet itqlaal bedrag d|at zou aijja verduid- tera zijn b^aimagt ongeveer i bOOO. Na te Wageüjingen laalliet te zijn gegaan is veiraaobte directeur geworden van N. eu door zujn orediteuren las- gevalle»! i» hij begonuien in do tweede helft van 1926, gelden te ver duisteren. Vierdaehl© noemde vervolgen» dd naiuen van de persaneai, aan wie hij ge,a hoeft gegeven. Uit angst, dat lege personen zouden uitbrengen dat hij failliet was geweest, heeft hij hen betaald, hoewel die sohuldl net meer opvorderbaar was. De' heer Mülleniueisteir lueeft nog nooit iemand1 gezien diie zooveel ide alen hoeft epa die zoo zwak is. Tenge volge van fainilieonnatandigheden "«n beide zijden, gaat hij gebukt. wordt voortdurend gez^gdlIk moet geld! hebben. En dat is dan wiel een oor zaak vam zijn wal. Waar het geld go bleven is, weet spr. niet. De jruen- schen zeggen, h# is geeai, slechte man, h^t is pen zwakkeling. Hij heeft erg misdreven, maar ik kan niet anders dan hem in do dlementiei va»» die ,*ee- ren rechters aanbevelen. De OTioier van JuBtitits meende het feit wettig en overtuigend bewezen. Eerst was hij van meetdag hem een prinoipiale hecfateBae te leggen, maar acht thans een voorwaardelijke straf 'n in hot belang vatn verdachte èlï im het belang dier N.V1. Hij wil hem de gelegenheid geven om dat geld, wat de verdachte volgens do verkla ring van den getuige nog onder zich heeft, terug te beitalen. Daarom vroeg hij den rechtbank hen» voor waardelijk te verobrdeelen gedhrende dien tijd van 1 jaar op voorwaarden dat hij binnen 2% jaar ide verdtwister de som aal teruggeven. Uitspraak 10 Juli a.s. Hel vaandel van „de Bazuin". My nheer ite Redacteur, B#eefd vterzoek ik u om I ruimte in uw gewaardeerd bij voorbaat myai dank. Geachte stad'genooten,' Dinsdagavond gaf de Chr. muziekvereeaiigfing „De Bazuin" een muziekuitvoering ter gelegenheid van de onthulling van hét va&iulal. Deze vereeni- ging bestaat eva»» één ^aa^r, dooh dit jaar heeft zy geen moeite gfcspaard om goeid voor dim dag te komen, De leden -hebben goed aangepakt en het korps mag er wer kelijk zyn. De nummers <fie ten beste wer den gegeven, werden stópt (uitgevoerd, hulde hiervoor aan den directeur. Het vaandel dat onthuld ia geworden, ziet er prachtig uit, de vereeniging verdient lof en... ondersteuning van elk die maar in de .gelegtenheid is iets te doen, want al ia er nu het vaartdej), moet ook nog een kast om «dat vaandel -zijn, en ook nog een band om het vaandel aan te dragen met de o.s. J-eugdlanddag, daarom deder steune zooveel mqgel'yk, hetzij arm of rijk, jong of oud. Elke gift, hoe klein ook, zal hartelyk welkom rrijln. J. C. «de Keiser, Wydepoort 16, Gouda. (Van redactiowege eenigszins «bekort.) Voor het nieuwe koloniehuis der Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën. Geachte Redactie! Gaarne zou ik door middel van Uw blad de aandacht van onze stadgenooten vragen voor do Goudsche Vereeniging voor Gezond- heklakodoniën. Deze vereeniging, die ieder iaar 30 k 36 zwakke Goudsche kinderen vyf weken een venblyf verschaft in een gezonde streek (in de toekomst hopen wy nog meer te kunnen doen), heeft tot dat doel een huis gekocht «by Epe, en zet nu alle zeilen by, om nog dit jaar onze kolonie daarheen tie kunnen zenden. Een foto van het huis is in enige winkels hier ter stede geëtaleerd. Er moeten nog enige veranderingen worden aangebracht, o.a. wordt er een badge-bouw- tje Iby gebouwd en een grote overdekte speelplaats, en een damescommissie i» reeds druk bezig te zorgen voor da inventaris. Oa. is er nodig een flinke voorraad kleren voor kinderen, dóe zelf niet genoeg kunnen mee brengen. Wie «helpt ons aan kleren (die niet nieuw behoeven te zijn) voor jongens meisjes van 713 jaar, «boven- en- onder goed, schoenen en kousen? Verder speel- ïjowel voor binnen- als buitenshuis; »k leedboeken. Bijzonder welkom zyn afge- tennisrackets en -Ibaïlen. Willen de Leden van tennisclubs daar eens om denken W«ie one helpen «wil de kas te spekken, kan dat steed» doen door zilverpapier, teelood en capsule» in te zenden. En de penning meester zal gaarne ieder bedrag in geld in ontvangst nemen. Speelgoed en kleren by voorkeur te be zorgen bij Mej. Bouters, Oosthaiven 53; w\j zullen het ook gaarne hy U afhalen. Zilver papier by Mej. Smit, Lange Tiendeweg 51. Giften in geld en aangifte van nieuwe leden by den penningmeester, de heer Anemaet, Gouwe 150. By1 voorbaat onze dank! Met dank aan de redactie voor de plaat sing. Namen» het Bestuur M. A. TALEN, le Secretaresse. Gouda, 28 Juni 1928. ..a»oon^iüflBi©, uit reiking eter medaille» begrooting 1928 —1929 vaststelling bj^dtrage per ©lftal oïi. orgaan voor het seizoen 1928— 1929 beötuurrverki-eziijag. Aain de beurt van periodieke aftreding zijn de heoren J. Beijen voorzitter, H. M. van Triot, penningmeester A. J. Pen sioen en L. Verstoep, coinmisi»ari8ee"t verkiezing van ©en kasoomniiseie; ver kiezing van ©en boüdselftal-oommissie: r^l©j 11 enlah erziening Overeenkomstig het ooowteel der Pro testcommissie werd besloten, hiet pro ltest van de vereeaniging ,^AIpfce«l", in zake den wedstrijd Alphen 4—Gou da 6 toe t© «wijzen. Het wedstrijdresultaat wordt her door 44. Aangezien slechts 2 vereenigingen, namelijk „Alphen en „Schoonhoven' eenige spelers opgaven voor het G. V. B.-elftal, w©rd besloten dit elftal niet samen te stellen. WATERPOLO. De uitslag van ue gistereti in Am sterdaini gespeelde wedstrijd, Heer on eerste klasse, is D.J.K.Het Y 0^-; LAWN-TENNIS. Wimbledonsche kampioenschappen. Mej. Rollin Couquerque wint. Mej. Canters geslagen. Onder begunstiging van goed weer werden gisteren d© ka»npjioefisclhap- pen op Wimbledon voortgezet. Van de Nederlandse!»© veirtegenwoor digstere won mej. Rollin Couquerque van miss Byrrell 6-8, 6-3, 6-0, MARKTBERICHTEN. Veemarkt Gouda. 28 Juni. Aangevoerd in totaal 1832 stuüfe, waarvan 386 alaehtvyiken». V«etbe van f 0.320.32% p©r pond letvend met 2 korting. Londensdbe van f 0.26 0 28 p. p. levend ntefc 2 korting. Zouters van I 0.32—0.33 p, p. levend met 2 korting. 528 nuagere varkens pr. van f 25—85 p. at,. 779 biggen pr. van f 8)^12 p. at. 10 rundterem pr. van f 275—375 p. at. 78 nuchter0 kalve ren p. van f 10—18 p. st. 37 lanwneu ren pr. van f 17—19 p. st. 10 bakken en geiten pr. van t 3—6 p. st. 4 paar den ,pr. van f 200—375 p. st. Handel in vette varkens, Londen- swhe, zouters, scluapen ei» nuchtere kal veren vlug. In dec andere soorten ma tig- Kaasmarkt Gouda. 28 Juni. 426 partijen kaias Prijzen le kw. m. r.m. van f 50—54, 2e kjw. m. r.m vfln «f 45—49, le kw. aandier r.m. f 44 50, zware f 57. extra zware I 38 Handel matig. 1112 ponden boter. Goetioter van f 0.90—1.00 per pond,1. Weiiboter van f 0.80—0.95 p. p. Handlel vlug. 415 Partijen eieren. Kipeleren van f 5—6 per 100 st. EendJeflereh van f 5 —5.50 per 100 st. Handel matig. Graanmarkt Gouda. 28 Juni. Tarwe f 13.50—13.75, Rogge f 13.75 «14.50. Gerat f 1414.50, id. chev. f 15.50—16.25. Haver f 15.75—16.25, Erwten f 24—30, per 100 K.G. Coop. Yer. „De Boskoopsche Veiling" te Boskoop. Rozen le kw.: Ophelia 42, Golden 1 Ophelia 85—38, Marcel Rouyer 62—65, hjconora&aohe Volksparty); Financiën: Dr. Hilferding (soc.-dem.); Justitie: Sanger (soc.-«dleim.); Rijkaweer: Dr. Groener (partyloos); Voedselvoorziening: Dietrich (d«m.); Poster (jenSchaetzel (Beiersche Volksp.) UÜt deze liyst van namen hljjkt dat Dr Brauns en Dr. Winth l>ei«den tot cle Cefttnnn- partjj behoorende, zjjn uitgevallen, v Nog geen bericht van Amundsen. MILAAN, 28 Juni. De Citta d® Milano doelt medé dat in «het gebied van Spitsbergen het weer gunstiger ia «geworden zoodat het reddingswerk voortgezet v«r. wórden. Ook kan een met sneeuwschoemen uitgerust watervlie^tuig gebruikt worden. Te Oslo zyni nog; steeds geen berichten binnengekomen van Amundsen, doch men neemt aan dat hy hy het 'Beerenerland ver ongelukt is. De affaire van de Veend am me r Hypotheekbank. A'MBTERDAM, 28 Juni. Bij het he den geduoudleii geteigenvwhowr werden door dien President aan eten heer Mr. H F. Veeaij&tra, die «ais rechter-oosn- nviaflftriB de zaïaik gednatjueerdi heett, iiilich|tiiigeu gevraagd over ©endge pun ten van het verhoor, die verdactiten bej-eiffeuae. Op een vraag v»n Mr. Kakofsky hoe zijn indrdk was van verttechte Mah- ring, antwoordde Mr. Veenstra, dat Mohring in zijn verklaringen bijna al tijd recnuit is geweeet, tc* den Presi dent zegt getuige d'alt M. een groot vertrouwen in Paardekoopier had. Ge tuige heeft van M. den nadruk) gekre gen dat hij alles dieeid wat Liebejsuan hom vroég. j Jaarna werd opnieuw gehoord) 'die ne«r S. Goudeket, aeoowntant. De dea- Kundige gaf indiiohtingeto o)wer de te rugbetaling op volgestorte aandeelen Veendéuilmer. Dit hdeld verband' met het verd. W. ten lahte gelegde. Hij zou a.m. te Hilversum of VdeodJan» opzettelijk aan de Veendlamimer toe- beh oorend© gelden wederrechtelijk hebben toegeëigend.. Bij dat verhoor kwamen vrijwel alle boeken van de Veertdalmnser ter tafei. WISSELKOERSEN. 2fum. 28 Ju mi. OfficieeL Londen 12.10% 12.10% Beriym 59.33 59.32% Pariia 9i77 9.76 Brussel 34.68 34.67 Zwitserland 47.88% 47.86 Weenen 34.97% 34.97% Kopenhagen 66.52% 66.50 Stockholm 66.62% 66.62% Oslo 66.45 66.45 New-York 2.48% 2.48% Niet-bffficieel, Praag 7.35 7.36% Madrid 41.06 41.02% Milaan 13.06 13.05 Beursoverzicht. Heden ging ter beurae van Amsterdam de belangstelling in de eerste plaat» uit naar de PhiUpaaandieelen, die zich by de opening eenige tóentallen procenten boven de koersen van gisteren plaatsten, in ver band met het «bericht dat de Philips-My. overgaat tot d» uitgifte van nieuwe aandee- len tot de koers van 260 «zoodat de tegen woordige houders der aandeelen, weer de beschikking kragen o«ver een waardevolle claim. Ook de kunstzyde-aandeelen stelden zich aamvankelyk wat hooger. Een zwakke «tem ming bestond voor ï-ubbemvaarden die over de «geheele Lini® een verlie» op haar rekening kreeg. Ook de tabakken werden meerendeels wat lager genoteerd. Op de petrol eumafdee- ling ontstond een drukke affaire in Ko ninklijken die dn vaste houding werden inge zet, doch later op den middag enkele pro centen terugliepen. De scheepvaartmarkt was «stil, «dooh in Scheepvaart-Uun le en Japarvlijnen ontwikkeld® zich wederom een kleine affaire. Van de suikerwaarden wer den H.V-A. op de koersen van gisteren af gedaan. De Amerikaansehe afdeeling had een stil verloop.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 5