THALIA THEATEI. 1^11 Sparrow Rijwielen Rubeani Kinderwagens Velolaaimaclrines ■g Koog Azijn 1 gl Mill il M GIST IS LEVEN ONZE TIJD DD.D. H.H. Winkeliers. a NIEUV If ul vr Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. WEET GIJ - 4’|2’/o Pandbrieven a 99‘|2O/O in «tukken van f 1000.—f500.en flOÖ. No. IB80; Dit blad vers /J a contant en in Huur. Lange Tiendeweg 54, GOUDA, r KEUILL Utrechtsche Hypotheekbank EISCUT VEEL VAN DE HUISVROUW Groit Ittrictii Frignmia. Is jicrrie Marie Ant Koningin en 1 ^3 BERGAMBAl NIEUWERE] nS De Vallei der - Verloren Rivier Winkelopruimingen tegen de hoogste waarde en contante betaling. Is ten allen tijde te ontbieden. Van Uw huis naar kantoor en van kantoornaarhuis Geen toegang onder de 18 jaar. r*dt vanx*M Schouwburg Bioscoop - Gouda Van af VRIJDAG 29 JUNI 1928 het geweldig realistische filmwerk s HALF-MAAGDEN naar den wereldberoemden roman: „DEMIE V1ERGES” van MARCEL PRÉVOST. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitftHiniiiiinniiiiiiiiiiw Pandbrieven f 47.000.000.— 40 1 Si 6 fl. 11.—, 12 fl. 21.—. m ea vw vi in ■iiumiiii w PMM 0.7V, I tBO, I XJM, I 2697 40 UT WCH t Van af VRIJDAG TWEE HOOFDNUMMERS zal op 25 Septemb Blijkens berichten u op het/Volkenbondsse maakt de ratificatie - regeering van de opiu waarmede .het «evendi tie geratificeerd heeft ÖU (togen, dat is dus 1 king zali kunnen trede In ons' voorprogramma Parijs In don loop der eeuwen. Een schitterend documentair filmwerk. BEEN TOEGANG BENEDEN 18 JAAN. SO Bij aankoop van elke flesch Boog-azijn wordt gratis een sprookjesplaatje verstrekt. Verzamel deze plaatjes en plak ze in de Sprookjesboeken van Vadfer Haas le deel Hierin zijn 7 bekende sprookjes op een alleraardigste manier door den bekenden kinderschrijver Felix Ortt naverteld. Het boekje is bij Uwen winkelier ver krijgbaar Fl. 0.50. Fa. De Wed. HERMAN DRAVEMAN, HAARLEM J| Voor engros verkrijgbaar bijFa. RENEMAN v. d. HEIJDEN, Baelekade 17 Telefoon 265 Gouda VerkoopdepAt HU MmÉint Mij. ABONNEMENT per kwartaal 2.9 Franco per post p< Abonnementen v bij onze agenten e Onze bureaux zj Redactie Telef. 88. Hafij-Maagden zijn jonge meiijea die allee van liefdezaken afweten, daar* oriw dan ook aehaamtelooe durven spreken, naar oadanke allee toch e- hun onschuld weten te bewaren. ’ftea«pr JACK HOLT in ZANE GREY’S wereldberoemd Alaska verhaal ■^•3 is een middel van wetenschap- pelijke samenstelling, dat del I ziektekiemen doodt en de huid I I geneest. Een proefflacon zal UI I overtuigen. •Voor taf K MM1S1E MM»E mSBBeeOHIMPf at. Mil ti m na. IAi o» a«wdd|to «ntha oarr n nat te «mimi mm m aMcteoht MWMwn - •- •ar*rAMwakTAaucTTaN m*u «at BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slvchte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten X uitslag, roode puistjes in 't aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pjjn aan de lever, leverstee nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indiefi gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt. TE KOOP GEVRAAGD heele of gedeelten van alle soorten Desgewenscht discretie verzekerd. Aanbevelend, A. DANSER, Handelaar in ongeregelde goederen. GEDEMPTE BURGWAL 51, DEN HAAG. iwm Waarom verstaan i altijd te goed zijn Er bedorven door hardhei rechtvaardigheid. 1, 1148 SO De charmante ADOLPHE MENJOU speelt met de be koorlijke GRETA NISSEN en ARLETTE MARCHAL in de groote komische Schlager Wilt U een paar uur van vroolijkheid, humor en sensatie, beide films bieden elck wat wils. Vraagt gatlLprlIacouraM w fabriek te Dedemsvaart Volgens eên officiet <to Ryknpresklent Her tot Rykskanselier ben Stresemann tot mfiiist 1 zaken, dr. HilferdK’ng financiën, <to afgevaai minister van arbeid, I nister van voedsetlvooi tot minister van justit liijkisminjifrter van ve laatste is tevens belas de zaken van het Ry bezette gebied. De ov< ven onveranderd. In de reeds gistenen de 'lyst is dus geen 1 Dr. Wirth en Dr. B we kabinet niet opgen het eenige lid der Ceu zitting heeft. Hoe het Centrum as goedkeuring heeft kun1 ntot recht duiktoflyk. Hüiferding geweest wending heeft teweeg Vanwaar nu dedie op Die vaak door gebrek aair hulp te kampen heeft met neuralgie en hoofdpijn Irvings Gist-Tamine a a—aem am.vam— w—s w I 7 Zonder zich te beih vreeslijk gevaar, w blootstelde, dapper i van dien tejd, hoe li ook mocht wezen, si de vuurzee en zag 1 vlammen, üp het oog rukwind; die door <b ken ruriten heenblies spreidde, wat er plat 'n de vriéndelijke 1 koning diien zelfden rustig had neergezet* vertoonde slechts een opening. Op de vloe warde mahsa van g en balken, waartufesc als rooide slangen o te miiddeij van dat al naakt voetje, niet ge een kind. Een rilling voer hei Zou hij werkelijk te F^en enkelen sprong v E ne, rukte alles weg v In de hoofdrollenGermaine Fontanes en Gabriel de Gravonne. OHZE OAWAHTia dat de èangyiinose zulk een voortreffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zyn; die lusteloos en zonder energie; die gedurig vermoeid zijn of lyden aan pijn in het hoofd, in don mg of de lenden; die te moe zijn om te eten, ofte zwak om te slapen, as de Sanguinose een opwekkend en versterkend middel, waar van de uitwerking snel en verrassend is. SANGUINOSE kost per flesöh ƒ2.- WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. waren; dat eerst opeis 1 ierschap van Wartih, ve vftn financiën als riet j smaiukle en het reeds i ministerie van binnen! conditio sine qua non v selinge ommekeer heel en vii>dt dan ook haat feit dat de zoogenaam mgeeringscrisis geen - is, maa,r een uitstel vi tot den herfst. Irnmerj slechts daarom zoo eisehend opmerkelijk b omdat het er op reken- strekkende doeleijjden bereiken. Op het oogei verdere doellooze odium vdn de verant hat mislukken der kabi laden. Slechts ondêr he behoud dat deze in den de regeering in Praise wordt onderworpen h thans ingebonden. Do huidige regeert! thans aan het Vad. ee I slechts enkele dagen w rent, na een korten zitt wanneer iedere zanger zijn stem vol komen beheerscht, met zilveren klank in de hooge, sonoor in de lage registers. Liefelijk in het piano, krachtig in het forto, ongedwongen en zonder eenige inspanning. Doet als de groote tooneelkunstenaars Wybert-Tabletten, gedurende de weken van oefening tot bescherming der keel. Wybert voor het optreden om de stem helderheid te geven. Volmaakt zal de voordracht klinken, tevreden knikt de Jury, geestdriftig applaudiseert de schare der toehoorders. Wybert helpt ter overwinning in den edelen zangwedstrijd. BIJ alle Apothekers en Drogisten p. verkrijgbaar h 45 en 65 Cts. De BANK stelt beschikbaar: De Di r e c ti e Mr. A. J. S. VAN LIfiR Mr. P. R. HOORWEG.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 6