NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18803 Vrij dag” 2B Juni 1928 kbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen KEUILLETON. Marie Antoinette. 87» Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDIN XV EEN, ZEVENHUIZEN, enz. v^r- I tin ƒ21. II i ten Haag. 't I f is «doob. Spreek aoo om- M (Wordt vervolgd). i hoorweg. tamhummu binnen 1 a 2 dagen büjeen zal zijn. Noorsche vaartuigen 1 ebbQn het vaar- van te vindeiE 1 )e bezorgdiiei 1 J i cli van 34.000 ro- van van la door het voor Koningin en martelares. OO.- uia 40 en die zwak en >eid zijn of lijden om te eten, ofte end middel, waar- ongeveer 500 K.M- v m Tromso ■wijcteirdl. In verband!] aan een uitlating van innerd, dat hij jn gd het Beereneiland zou Het'lot van A| Verbittcj In Noorwegen, maai Bljjleens berichten uit Genève, is gisteren op het' Voikenbondssecretariaat bekend ge maakt de ratificatie door de Canadeesche regeering van de opiumeonventie van 1925, waarmede .het zevende raadslid de conven tie geratificeerd heeft, zoodat deze binnen 9ü «togen, dat is dus 25 September, in wer king zal kunnen treden. tuig vloog volgens h n zeggen op ge ringe hoogte en zett JL* Beereneilaind. Dei plè waar het vlieg DUITSCHLAND. Een bankbeam btie vermoord. Naar uit Hamburg wondt gemekt, dron gen gisteren drie mannen in de betaal- afdeeling van het filiaal van de West-Hol- steinsche Bank in de gemeente Bramfeld binnen. Ondier bedreiging met hun revolvers eischten zij van den daar aanwezigen em ployé afgifte van het geld, dat hij onder zijn beheer had. Toen de beambte weigerde aan het bevel te voldoen, schoten de ban dieten hem neer, terwjjl zij in de andere kantoorkamers schoten, om de daar werk zame employe’s vrees aan te jagen. Zij wisten uit het gebouw te komen, maar werden achtervolgd. Voortdurend op hun achtervolgers vurend, konden zij echter ont- per week 17 cent, met Zondagsblad ir de bezorging per looper geschiedt. gaarsche Radeni-epubliek erkenti gezant te Weenen ontvangen. Wegens gelijksoortige delicten waren reeds in het jaar 1919 door de Hongaarsche regeering verzoeken om uitlevering van naar Oostenrijk gevluchte volkscommissa rissen gedaan. Destijds werd de uitlevering <xn vettenen van binnen- en buitenlandsche politiek geweigerd. Het handhaven van de binnenlandsche-orde was belangrijker dan Bela Kun. Juridisch en politiek is de toe stand thans nog gelyk. Gedacht moet ook wenden aan de in Rusland wonende Oosten rijkers, die by uitlevering van Bela Kun zouden blootstaan aan represaille-maatre- gelen. Dr. Dinghofer besluit, dat eep minister niet mag handelen naar partijpolitiek, doch ■slechts rekening heeft te houden met het recht en den algemeenien polatieken toe stand, zich bewust van zijn verantwoorde lijkheid voor alle gevolgen. BELG1E. Een Pullmantrein ParjjsOstende Blankenberge. Naar de N. R. Crt. verneemt zal vap 1 Juli tot 31 Augustus as., onder den naam .Jtoris-Oóte ‘beige”, tusschen Parijs en de Vlaamsche krtststeden, eenmaal per ftog, in iedere richting, een Pullmantrein, bestaan de uit le en, 2e klaasewagens loopen. De af stand ParysOstende wordt in 4 u. 35 m. afgelegd. Dezelfde trein zal ook doorryden tot Blankehberge, Heist en Knokke-Zoute. HONGARIJE. De eerste vj tie, welke luitenant xijn oom wil orgairiseftren heelt Woens dag reeds e^n b^uratf nen opgeleverd. filet’een bedrag oÜ tot duizend kronen is de uitzen ding van de expedit e verzekerd lueit is te verwacimeni dat dit bedrag Noorsche vaartuigen 1 ebben het water ten 0. van he Beerenedlanct en tusschen dit eiland b Spitsbergen al gezocht, zonder echU een spoor de Latham f 2*,___._o2 otmirent het lot va« Amundsen Guü'lbaud neemt daar oor toe. Enkele' Noorsche visschers, d s hun böttrijfop trol Gvgeïï'blik ten Z. van ïr_1 ----- eiland uitoefenen, li sbben GOÜDSCHE COURANT. den korting niet gevolgd; sleditsi in den uitersten nood zou hij er toe tyetdm- ten. ^Als hij slechts eenmaal het bosch uit was. Zwijgend liepen de beide mannen vejrderde windt huilde door de *ak- ken Loison lieriimMrdo rich niet ooit tragischer tooneej te hebben bijge woond. Op eens, toen jij ongeveer halver- weg waren gekomen en hij nog altijd nie wist wat te doen, bleef de kun stenaar staan. „Ik moet naar huis zeide hij be- schroomdl. ..Ik zou u nog gaarne bij lichten, mijnheer die Loison, maar het gaat niet -Mijn dochtertje wachtrij zou rich ongerust maken. Het is zoo donker en rij is geheel alleen.” ,,0mi Godswil, man. hoor naar rede'* riep Lmson uit. „Als gij dan uw eigen kind niet meer herkent, hier is een vrouw, een jong meisje, dat ster ven aal. als gij mij hier in de duis ternis rond laat dolen Ziet gij dan niet welke inspanning ik zei’ mij ge troost. Hier valt een menschelijk le ven te redden.” ..Is dat waar?’ mompelde de on gelukkige. „Ja. in naam van uwe vrouw, uwe dochter, beveel is u voor! gaan.” De opiumconvontia, zal op 25 September van kracht worden. Het nieuwe Duitsche kabinet. op reces. In den herfst beginnen dan alle onderhandelingen opnieuw en wel op be langrijk grooter schaal. Dat cïit voorloopige ministerie, dat voor- hands vrijwel uitsluitend dient om een pauze in de hopelooze onderhandelingen mogelijk te maken, het kabinet van per soonlijkheden is gedoopt, is slechts een doekje voor het 'bloeden. Waarmede niet ge zegd is dat in dit kabinet geen werkelijke persoonlijkheden figureeren. Daartoe is in de eerste plaats Stresemann te rekenen, ovenigenomen uit het vorige, kabinet. Een politiek karakter van beteekenis is behalve MUller zelf, ook Severing, de, gewezen Prui sische minister-<pre»ktent, een man van groote energie en organisatietalent, sociaal democraat, maar evenzeer als Noske, de vroegere bekende minister van verdediging, door en door Pruis. Hilferding is de van ouds bekende fipancneele specialist van de s<x:iaaJ-democraten. Vah de democraten die nu ondanks hup verhezen dubbel zoo sterk zijn vertègenlwoordigd als het Centrum maar in «ten herfst wel wedet een van Jiun zetels zullen moeten ontruimen, is Koch, de 'eider van de party, in alle geval van groote rechtskundige bekwaamheid en zal Dietrich uit Baden de moeilijke taak moe ten volbrengen om het zoogenaamde minis terie van voe«lselvoorziening van zijn groot agragissch karakter te ontdoen'. Misschien is het te betreuren dat een werkelijke persoonlijkheid van ibeteekenis Wirth, voor en tegen wien in de laatste dd- gen op ongeloofljjlte wijze is geïntrigeerd, ’Oh'gèr' «xlht'^hoote vaiTSen adr^cadt dr József Vagi het laatste gedeelte van haar advocatenexamen afgelegd, ze is cum lau«le gepromoveerd. De eerste Hongaarsche vrou welijke advocaat heeftjkaarna om opneming in de ijjst dér BoedaplAter advocaten ver zocht. i In Hongarije moet de «toctor in «te rech ten, die al» advocaat practiseeren Wil, eerst een paar jaar op een advocatenkantoor wer ken, waarna hij een examen moet afleggen, ten einde zijn vaardigheid in het vak te be wijzen. ADVERTENTIEPRIJS s Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels iJo, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5* regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentdön in het Zaterdagnununer 20 tt bjjslag op den prjjs. Liefda<iighei<is-advèiCenti8n de helft van den prifa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer f 148 Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot seer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschënkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan bot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, p per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.S0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. 7/oh heien en rijn oog viell op Loison. .Wie rijt gij? Waar ben ik? vroeg hij, nuel een huivering. „Ik ben graaf de Izrison en liad het geluk uw dochter „Stil. Yvonne wicht.” „Neen, neen, zij is niet dood1. Ik re^de haar uit de vlamnuqn. Help mij, zeg mij waar ik haar heen moet bren gen riep Loison. „De| groftl is door weekt, hel huir. vernielldi en rif moet verlxHidien wordien. Zij kan hieiri niet blijven- liggen.” ..Stil herhaalde Mouroa gebiedend,. „Zij slaapt, evenals hsiafr moCKfier; men mag db dooden niet wekken. Er is maar één Lazarus geweest. „Man”, scbreeuwdie die jonge edel man hem in rijn wanhoop bij schoudlers grijpetadie. „Koim tot ttaélven Zie dan och. zie. Het mieisjtöi figt bier; zij leeft, maar zij zal sterven, als gij hiij niet Mpt haar hier of^daar onder dlak te brengen Y.vonne was uw bruid”, klonk het '’iroefgeestig. „Arme man. Dat zijn !iarde slagen. Ik1 weet het bij onder vinding. Ili' verloor alles met Maretie en heit kind.” Hectojr de Ixiison begreep eindelijk die waarheid. De ongelukkige had het verstand verloren. Hij moest the»ns handelen, hij alleen. Het koste wat het wilde, hij moest beiden wegvoeren van dleze plek des onheil®, aan veilige hanlden toever en haar Volgens eén officieele mededeeling, heeft «te Rylrapresident Hermann Müller-Franken tot Rykskanselier benoemd'. Tevens werden Stresemann tot mfhister van buitenlandsche zaken, dr. Hilferding tot Ryksmjnister van financiën, die afgevaardigden Wissel 1 tot minister van arbeid, Dtetrich-Baden tot mi nister van voedseDvoorzienting, Koch-Wesei tot minister van justitie ep von Guerard tot Rtfkeminlister van verkeer benoemd. De laatste is tevens belast met de leiding van de zaken van het Ryksmipisterie voor het bezette gebied. De overige ministeries bly- ven onveranderd. In die reeds gisteren dooir ons gepubliceer de ‘lijist is dus geen verandering gekomen. Dr. Wïrth en Dr. Braun zjjn in dit .nieu we kabinet niet opgenomteji, von Guerard is het eenige lid der Centrumpartij, (We thans zitting heeft. Hoe het Centrum aan «teze oplossing zijn goedkeuring heeft kunnen schenken is velen ntet recht duidelyk. Naar verluidt ta het Htillfewling geweest <We (teze plotselinge wending heeft teweeg gebracht. Vaniwaar mi deze oplossing, deze inschik- ■Jceljjtygki van W Ccntpym, wanr. “k8fen*¥iog,aHe%oH^umes te "wemig waren; dat eerst opeischte een vice-kanse- lierschap van Wirtih, vervolgens 't ministerie van financiën als niet gewidhti'g genoeg ver smaadde en het reeds aan Severing gegeven ministerie van binnenlandsche zaken als conditio sine qua non verlangde? Deze plot selinge ommekeer heeft iets onnatuurlijks en vindt dan ook ha^r verklaring in het feilt dat «le zoogenaamde oplossing van de legeeringscrisis geen definitieve oplossing is, maar een uitstel van de moeilijkheden tot den herfst. Immers is het Centrum slechte daarom zoo schielijk van veel- eischend opmerkelijk bescheiden geworden omdat het er op rekent daardoor zijn ver strekkende doeleinden later des te beter te bereiken. Op het oogenibhk zou het verdere doellooze hardnekkigheid odium van de verantwoorde!ykheid het mislukken der kabinetsformatie op zich laden. Slechts onder het-uitdrukkelijk voor behoud «lat «leze in den herfst te zamen met de regeering in Pruisen aan een revisie wordt onderworpen heeft het Centrum thans ingebonden. iDe huidige regeering is zoo seint men thans aan het Vod. een proviso num dat slecht» enkele dagen wezenlijk moet regee- ien, na een korten zittijd gaat de Rijksdag Waarom verstaan wij onder be de tv en altijd te goed zijn Er wordt ook zóóveel bedorven door hardheid, ongeduld en on rechtvaardigheid. 7 - Zonder rich (e bekommeren om het vreeselijk gevaar, waaraan hij zich bbootstekle, dapper als al dJe ‘edelen van «lie-n hjd, hoe liohtzinindg rij dian ook mocht we®en. stortte hij rich in de vuurzee en zag bij het licht -Ier Vlammen, op het POfgenblik dat eon rukw.nd; die door de deur eni gebro ken ruiten heenblies, den rook ver spreidde, wat er plaats gegrepen had ft de vriendelijke kaïmer.* waar de koning dien zelfden miorgen nog zoo rustig had neergezeten. De zoldering vertoonde' slechts een groote1 gapende opening, Op de vloer lag een ver warde inabsa van gebroken meubels en balken, waartuSschen die vlammen als roerf!e slangen opkronkelden, en te miidlden van dat al ontdekte hij, een naakt voefie, niet grooter dan diat van een kind. Een rilling voer h«m door dè leden. Zou hij werkelijk te laat rijn? Met enkelen sprong was hij bij Yvon- I ^e. rukte alles weg wat haar bedekte greep haar in zijn armen on mocht er in slagen de oeur te bereiken. Jj had haar aan de vlaimnien om rukt; maar leefdê rij nog? Hij kon liet niet zeggen, («een Kreet, geen woord was haar ontsnapt. Hij gevoe,- de, dial hij voor a be dingen, zekerheid daaromtrent moest hebben. Als hij slechts licht had onder zijn bereik. Daair herinnerde hij zidh dut er in. hef. wx>rliuis een lantaarn hing. Het zou niet moeilijk vallen bij zooveel vuur, tmar op te steken. Voorzichtig gin# hij d'us het meiisje op een veilige plek uitstrekken, droeg dinar oo.< den va<ler heen en spoedde rich daarop naar de gang terug. Een minuut later knielde hij met de brandende lantaarn bij haar neer. Zij wa aifsohuwelijk verbrand! aan de ar men en handen en gaf geen teeken van leven nteer toch, na nauwlettend geluisterd te hebben, kreeg hij de ze kerheid. dat het hart niet apgehoudeq had te kloppen. Zachtjes wikkelde hij haar in rijn langen mantel, diien hij voor de woning af geworpen had. en legde haar toen weer neer. Om haar verder Ie kunnen helpen, moest hij Etienne Miouron tot het bewustzijn te rugroepen. Hij alleen kon hem zeggen „waarheen hij haar brengen zou, waar ‘verdiere bijstand wah> te veirwadUen. Door middel van wrijvingen slaagde hij er na verloop van een drietal mi nuten in, den vader weer b>.i te bren gen 'Met verwarde bflik staarde h|ij om dezen staatsman heeft gevoerd en anrïers- 1 zyds veel van zijn vrienden van hem heeft vervreemd, buiten het ministerie gemanoeu vreerd is. Maai het is anderzij<ls de vraag of er in een kabinet voor Stresemann en Wirtfe beiden plaats was. Stresemann Ls de begaafde uitvoerder van diploinatieke ideeën, waarvoor in een tyd, ‘dat daartoe nog heldenmoed vereischt was, Wirtih teza men .met zjjn vriend Rathenau, die het met «ten dood heeft moeten beköopen, gestreden heeft. Wirtih, de vader en profeet Van deze ’werkwijze, zou misschien aks uitvoerder van de practisehe consefqpenties te hoekig zyn gebleken en al is er in het lot van dezen politicus, wiens eerlijke overtuiging en leidemte kwaliteiten door vriend en vyantl wonden erkend, iete tragisch, in zoovenre hij uitgeschakeld blyft van het leiderschap, waartoe hij zich geroepen voelt irt den tijd I waarin «zijn ideeën hebben gezegevierd. Mo- geltf'k .is het voor het lot van Duitechlanci beteF, dat ten «deze- «le zaaier en de maale>- andere persoonlijkilieden zyn. In alle geval zou het sterk te betwytfelen •zijn of het kabinet de spanning zou hébben verdragen die een man als Wirth naast Stresemann en tegenover de sociaal-demo craten stellig teweeg zou hebben gebracht. iroiuwen. „Stal op, Etiemie Mourom,’” sprak hij (vastberaden„eaii btlijf aan mijne ziijdie me|t het licht. Yvoniie’s leven zal er van afhangen of gij mij ludlpt. De beteekeni® dlier woorden 'kon niet tot dtut verwarde brein doordrin gen maar inptónctmaitig liet hij Loi son begaan, toon dietzléi hem overeind) trok en de lantaarn in handen gaf Hij geJuK/rzaamde ook het bevel, nan de zijdie van den. hoveling te blijven en zag met wezen!oozen blll^ aan, dat deze zijn dodder opnam in dé ge- sipierdle armen. „Waar hebt gij vrienden vroeg Hector, zich met hem en die beWuste looze van het brandende hiuis verwij- <1 erende „Ik heb geen vrienden meer. Al leen kameraden van vroeger.” „Te Parij»?” „Ja. ik geloof ^at die plaats „Maar buren Lieden jiit. d'en trek?’’ „Pieirre... vrouw André.” .Wahr wonen zij 7 ,.Ik wieet het niet nw^r.” Instinctmatig was Itoisoh hei laantje ingeloopcn. Hij vreesde geeij. persoon lijke afmatting; het mensje tooog trou wens niet zwaarmalar /aarheen Hij kende uien rankt te Mjeartfom dn haar naar het jachtslot te Wengen, was ook niet aan te radfen. Er l>evondén zich daar slechts mannen de lijfai^k was naar ziekenhuizen moesten worden voerd. De botsing had plaats tusschen een pas- sagierstrein eert z.g. excursietrain, die uit Scarborough met ongeveer 500 passagiers paar Newcastle terugkeerde, met een goederenjtreii. om 11.30 's avonds ever, buiten het Banktop-station van Darlington. Zoo hevig was de botsing, dat het eerste ge 1 deelte van deni trein, drie wagons, ais een harmonica in elkaar wend geschoven. 1 Vele passagiers werden onder het wrakhout bedolven. Gewoonlijk stopt deze trein niet te Darlington en volgens het spoorboekje moest de trein het station om 11.20 op de builtenlyn passeeren. Gisteravond wend even wel toch gestapt en na het vertrek had, op ongeveer 500 M. buiten het station de cata strophe plaats. De goederentrein was om ‘J.38 uit Newcastle vertrokken ep wilde het station van Darlrington binnenryden. Doktoren, verpleegsters, politie-agent en brandweerlieden;, zoomede vele vtywilligers uit Darlington, kilden naar de plaats des onheal's om hulp te verieenen en spoedig waren sterke reddingsbrigades aan «ten ar beid/ Aanvankelijk kon men echter niet veel Uitrichten, in verband met de ontzettende verwoestingen', die in de wagons waren aan gericht, en' dq duisternis die op het tooneel van de ramp heerschte. Verschrikkelijke tooneelen speelden zich af. Overal hoorde men gillen en schi’eqpwein. pe spoedig aan- gevoerde carbidlampen en mdere n«xxilich- ten, gaven aan het geheel ee\ buitengewoon angstig en spookdbhtig aanzijn. Met ijzeren staven trachtte men de per sonen, die onder het hout- en ijzerwerk ba.- den. Somg hoorde' men plotseling een hart- verschewnenden gil vanonder de puinhoopen, die dan weer even plotseling wegstierf. Tot overmaat van ramp ontstond brand in een «Ier twee locomotieven, hetgeen het terrein nog spookachtiger maakte, maar ook weer angst veroorzaakte onder de gewon den, die zich dicht in de. nabijheid bevonden. De geheele stad is diep onder den irtdruk t van het gebeurde. OOSTENRIJK. De niet-uitlevering var Beja Kun. Minister Dinghofer motiveert zyn besluit. Naar uit Weenen worxlt gemeld ia te be voegden- plaatse aldaar gisteren uit Kanis- bad een telegram van den minister van justitie, dr. Dinghofer, ontvangen, waarin dé minister rijn houding in de zaak van Bela Kun uitèenzet. Béla Kun kon, verklaart hij, noch uit ju ridische, noch uit politieke overwegingen uitgéleverd wonden. Hij wyst er op, dat de Hongaarsche re geering in ha^r verzoek om uitlevering, (ïe verklaringen' van Bela Kun niet heeft weer legd en geen, tegenbewijs heeft geleverd. Öok is niet bewezen, dat BeJa Kun uit persoonlijke wraak heeft gehandeld. Oostenrijk heeft in het jaar 1919 de Hon- BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De opsporing van Amundsen. Pessimiptische berichten. 1-e inzameling voor de hutLpexpedi. Anniaidsetn voor het oogen'blik ten Z, 'van het Beercc- eiland uitoefenen, li sbben verklaard, dat rij heit Dransche vliegtuig oip 18 Jutni ongeveer 4 mjjl ten Z. v£n het Beereneüand hebbent jerien. Het vlieg koers nAiar bet Beereneilaaid. Dei plè waar het vlieg ttiiig geizien moet zajl 1 bë|ri|adt zich -- enn. r- -KJU -3 v(jr. jhieti'ntode wordt I AniunkMen her. wjr van nood op luf tegen Nobilé. Kmein! rich ern- rlw'-vani a muntt-- sen en. met liet uitfcrtijven van Zterjcn ten ontrent nel vliegjtuüg „Lainam iiieemt dei verbi tiering tegen Nobile toe. De bladen wijzeli er op dat de pooi- vlueftt van Nobile reeds vele slacntoi- fers gemaakt Iteeft en nog wel velen zal maken ook Een der bladen miefklt dat Naoile ondianks rijn, slechte gezondheidstoe stand voornemens is zelf met een oer Italliaansche vliegtuigen als waarnemer op te stijgen om de nog niet gevon den leden van de beinuanning van de Italia” op le sporen. Volgen» da laaisiie berichten uit Kingsbay wordt het weer beter en men hoopt de reddiiingqxjgingen te kunnen voordzetten. Men stoft groot vertrouwen in de. Finsche Vliegers! Lettor en Sarko, dlie proef vluchten, heb ben gemaakt met hun met, ski’s uitga- geruste vliegtuigear. ENGELAND. Een ernstig spoorwegongeluk. Vele dooden en gewonden. Even 'buiten Darlingjton ls gisteren een passagierstreiu en een goederentrein met elkaar in botsing gekomen. Bij dit ongeval wenden, 23 personen ge- doiMl en 47 personen gewond, van wïe er 27

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1