Ï9M V NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18803 Vrijdag'^ 2BJunf 1028 67» Jaargang kbank NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENH Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. oó— ma I I Marie Antoinette. A BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. wtiiMMHlWlLi itBirtPi'iMW den. Soms hoorde'men plotseling een hart- verscheumenden gil vanonder de puinhoopeni, die dan weei- even plotseling wegstierf. r- Mxavixuii H vujuri, XJWJL/rAXAV XX V 114119 DVOUVUr, VrWJJLFJUUlVrtLDk, unjtioi AlJUlzUAy ITIVUIIJUIVJUVUA, XUVJU. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. tie, welke luileiuunl vliegtuig op 18 ïloof is -dooli. Spreek zoo om- le>- (Wordt vervolgd). HOORWEG. blootstelde, van ._a_? cok mocht wézen, stortte hij zidh Tii van te L Ik» haar uit de vteninuqn. Help mij, en die zwak en I >eid zijn of lyden I om te eten, ofte I end middel, waar- I 21.-. in. i I Den Haag. f het laantje i persoon- raitheen In haar -as ook sn zich lijfairte was Koningin en martelares. het voor zich I waam Da opiumoonventia. zal op 25 September van kracht worden. Het nieuwe Duitsche kabinet. Bljjkens berichten uit Genève, is gisteren op het/ Volkenbondssecretariaat bekend ge maakt de ratificatie door de Canadeesche regeering van de opiunicoinventie van 1925, waarmede het zevende raadslid de conven tie geratificeerd heeft, zoodat deze binnen 90 <iagen, dat is dus 25 September, in wer king zal kunnen treden. lUBschen dit eiland 0 Spitsbergen ai- gezocht, zonder echte een spoor cüe Latham f ojadrent het lot va^ GuMbaud neemt daar oor toe. Enkele Noorsclie vissehers, d e hun bettHrijf op het oogenjblik ten Z. van het Beeren- eiland uitoefenen, li ?bben verklaar!, dat zij het Franschfe vliegtuig op 18 Juini 'ongeveer 4 mijl ten Z. ven het Beerenedand hfebbeu gezien. Het vlieg tuig vloog volgens h n zoggen op ge ringe hoogte en zett JL.. 1— Beereneilaoud. Dei ple waiar het vlieg ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de beaorging per looper geschiedt. Franco per part per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, hij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; József Vagi het laatste gedeelte van haar advocatenexamen afgelegd, ze is cum lande gepromoveerd. De eerste Hongaarsohe vrou- weliijke advocaat heeft daarna om opneming in de Ijjst der Boedapester advocaten ver zocht. i In Hongarije moet de d«Aor in de rech ten, dae al» adyocaat practiseeren wil, eerst een paar jaar op een advocatenkantoor wer ken, waarna hy een examen moet afleggen, ten einde zijn vaardigheid in het vak te be wijzen. KOUDS)11E COURANT öp reces. In den herfst beginnen dan alle onderhandelingen opnieuw en wel op be langrijk grooter schaal. Dat «Kt voorloopige ministerie, dat voor bands vrijwel uitsluitend dient om een pauze in de hopelooze onderhandelingen mogelyk te maken, het kabinet van per soonlijkheden is gedoopt, ig slechts een doekje voor het bloeden. Waarmede niet ge- zegxl is dat in dit kabinet geen werkelijke persoonlijkheden fig-ureeren. Daartoe is in de eerste plaats Stresemann te rekenen, ovengenomen uit het vorige, kabinet. Een politiek karakter van beteekenis is behalve Mhller zelf, ook Severing, de gewezen Prui sische mini»ter-<piesident, een man van groote energie en organisatietalent, sociaal democraat, maar evenzeer als Noske, de vroegere bekende minister van verdediging, door en door Pruis. Hilferding is de van ouds ibekende financieels specialist van de sociaal-democraten. Vah de democraten die nu ondanks hun verliezen dubbel zoo sterk zjjn vertegenwoordigd als het Centrum maar in den herfst we} weder een van hun zetel» zullen moeten ontruimen, is Koch, de ’eider van de partij, in alle geval van groote rechtskundige bekwaamheid en znl Dietrich uit Baden de moeilijke taak moe ten volbrengen om het zoogenaamde minis terie van voedsel voor?, lening van zijn groot agiragissch karakter te ontdoen. Misschien is het te betreuren dat een werkelijke persoonlijkheid van beteekenis Wirth, voor en tegen wien in de laatste dé- gen op ongeloofwijze is g“ï*’* -o -- dezen staatsman heeft gevoerd en anxlers- 1 zyds veel van 'zijn vrienden van hem heeft vervreemd, buiten het ministerie gemanoeu vreerd is. Maar het is anderzijds de vraag of er in een kabinet voor Stresemann en Wirth beiden plaats was. Stresemann is de begaafde uitvoerde! van diploinatieke ideeën, waarvoor in een tijd, dat daartoe nog heldenmoed vereischt was, Wirth teza men met zijn vriend Rathenau, die het met den dood heeft moeten beköopen, gestreden heeft. Wirth, de vader en profeet 'van deze werkwijze, zou misschien ais uitvoerder van de practisehe consequenties te hoekig zijn gebleken en al is er in het lot van dezen politicus, wiens- eerlijke overtuiging en leidende kwaliteiten door vriend en vijand worden erkend, iets tragisch, in zooverre hij uitgeschakeld blijft van het leiderschap, waartoe hij zich geroepen voelt in den tijd waarin «zijn ideeën hebben gezegevierd. Mo- is het vpc>r het lot van Diiibschland beter, dat ten deze de zaaier en de maale*- andere persoonlijkheden zijn. In alle geval zou het Sterk te betwijfelen zijn, of het kabinet de spanning zou hebben verdraigen «He een man als Wirth naast Stresemann en tegenover de sociaal-demo- craten stellig teweeg zou hebben gebracht. DUITSCHLAND. Een bankbeam bte vermoord. Naar uit Hamburg wordt gemeld, dron gen gisteren drie mannen in de betaal- afdeeling van het filiaal van de West-Hol- steinsche. Bank in de gemeente Jiramfeld binnen. Onder bedreiging met hun revolvers edschten zjj van den daar aanwezigen em ployé afgifte van het geld, dat hy onder zijn beheer had. Toen «Ie beambte weigerde aan het bevel te voldoen „Schoten de ban dieten hem neer, terwijjzij in de andere kantoorkamer^ schoten, om de. daar werk zame employe’s vrees aan te jagen. Zij wisten uit het gebouw te komen, maar werden achtervolgd. Voortdurend op hun achtervolgers vurend, konden zy echter ont- van te vindten, De bezargdtiei 1 “l Ani/uiidseii eli gaarsche Radlenrepubliek erkenq gezant te Weenen ontvangen. Wegens gelijksoortige delicten waren reeds in het jaag 1019 door de Hongaarsehe regeering verzoeken om uitlevering van naar Oostenrijk gevluchte volkscommissa rissen gedaan. Destjjds werd de. uitlevering om redenen van binnen- en buitenlandschp politiek geweigerd. Het handhaven van de birenenlandsche - orde was belangryker dan »Bela Kun. Juridisch-en politiek is de toe stand thans nog geljjk. Gedacht moet ook worden aan de in Rusland wonende Oosten rijkers, die bij uitlevering van Bela Kun zouden blootstaan aan represaille-maatre- gelen. Dr. Dinghofer besluit, dat een minister niet mag handelen naar partijpolitiek, doch slechts rekening heeft te houden met het recht en den algemeenien pobtleken toe stand, zidh 'bewust van zijn verantwoorde lijkheid voor allie gevolgen. BELGIE. Een Pullmantrein PartfsOstende Blankenberge. Naar de N. R. Crt. verneemt zal vap 1 Juli tot 31 Augustus' as., onder den naam ,Paris-Cóte beige”, tusschen Parijs en de Vlaamsche kuststeden, eenmaal per 'taff, in iedéte richting, een Pullmantrein, bestaan de udt le enj, 2e klassewagens loopen, De af stand ParijsOstende wordt in 4 u. 35 m. afgelegd. iDezelCdë trein zal ook doorryden tot Blankenberge, Heist en Knokke-Zoute. HONGARIJE. De eerste vrouweliike ju ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda «n omrtrakao (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels L80, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 tt bijslag op den prjja Liefdadigheids-adTertentiën de helft van den prfla. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 106, elke regel meer f I.U. Op de voorpagina 50 hooier. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bty contract tot zeer gereduceerden prfjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. eten koning niet gevolgd); slekdit» in <ien uitersten nood zou hij er toe b|e»lui- len. Als hij slechte eenmaal het bosch uil was. j^wijgend liepen de beide mannen verder de windl üuildie door de *ak- ken Loison iierinnejrdie zich niet ooit tragischer (ooneej te hebben bijge woond.. Op eens, toen zij ongeveer halver- weg waren gekomen en hij nog altijd nie wist wat te doen, bleef de kun stenaar staan. ,,Ik moet naar huis”, zeide hij be- schroomdl. ,,Ik zo1: u nog gaarne bij lichten, mijnheer die Loison, maar het gaat niet «Mijn dochtertje wachtzij zou zich ongerust maken. Het is zoo donker en a j is geheet alleen.” ,,Om Godswil, man, hoor naar rede” riep Loison uit. „Als gij dan uw eigen kind niet nxedr herkent, liier is een vrouw, een jong meisje, dat ster ven aai, als gij mij hier in die duis ternis rond laat dolen Ziet gij dan niie4 welke inspanning ik zei' mij ge troost. Hier valt een mensdhelijk le ven te redden.” „Is dat waar mompelde de on- gelukkige. „Ja, in naam van uwe vrouw, uwe dochter, beveel! ja u voort gaian.” groep haar in zijn armen en mocht er in stagen de ueur te bereiken. I Jj liad haar aan die vlammieni om rukt; maar leefdê zij nog? Hij Kon liet niet zeggen. Geen Kreet,' geen woordi was haar ontsnapt. Hij gevoel de, dat hij voor alle dingen, zekerheid daaromtrent moest hébben. Als hij slechts licht had ojider zijn bereik. Daar herinnerde hij zich dat er in he[ vioorhuis een lantaarn hing. He* zou niet moeilijk vallien bij zooveel vuur, haar op te steken'. Voorzichtig ging hij dus hot meisje op een veilige plek uitstrekken, droeg daar oox den vader heen en sipoedide aich daarop 'naar de gang terug. Een minuut later knielde hij met de brandende lantaairn bij haar neer. Zij wa aifschttwelijk verbrand! aan de ar men en handen en gaif geen teeken van leven meer toch, na nauwlettend geluisterd te hebben, kreeg hij de ze kerheid, dat he(t hart niet opgehoudiei) had te kioppen. Zadhtjes wikkelde hij haar in aijn langen mantel, dien hij voor de woning afgeworpen liad, en legde haar toen weer neer. Om haar vetter te kunnen helpeh, moest hij Etienne Mouron tot het bewustzijn te- rugroepen. Hij alleen Poft hem' zeggen waarheen hij haar brengen zou, waar verdlere bijstand wah te velrwachten. ^Door middel vjm wrijvingen slaagde hij er na verloop van een drietal mi nuten in, den vader weer bij te bren gen *Met verwarde bflik staarde htij om 7 - Zonder zich te bekommeren om het vreeselijk gevaar, waaraan hij zich 1 ^"tstelde, dapper als al die edelen dien Mjd, hoe lichtzinnig zij dlan innrhji Wystan, stortte hij zich in de vuurzee en zag bij het licht der vlammen, op het •ogenblik dat een rukwind; die door de deur en gebro ken ruiten heenblies, den rook ver spreidde, wat er plaats gegrepen had fh de vriendelijke kanrer. waar de köning dien zelfden morgen nog zoo rustig had neergezeten. De zoldering vertoonde slechts een groote gapende opening, Op de vloer lag een ver warde maösa van gebroken meubels en balken, waartuSschen die vlammen a'ls rooide slangen opkajonkelden. en te imidJdeaj van dat al ontdekte hij. een naakt voetje, niet grooter dlan dat van een kind. Een rilling voer hem door die leden. 2011 werkelijk te laat zijn Mei ^en enkelen spriHig was hij bij Yvon ne, rukte alles weg wat haar bedekte ■wijdettl- In verband! aan een uitlating vfli inndrd, dat hij in gf hei. Beereneiland zoufc] Het lot van AJ| i Vcrbitteji sen en mei liet uitbhjven van oenen ten omtrent het vliegtuig Latham jieemt do verbi,tiering tegen Nobile toe. De bladen wijzdh, er op aat de pool- vluoftt van Nobile reeds vele slacntol- fers gemaakt lieeft en nog wel velen zal maken ook Een der bladen mieliidt dat Nopile ondanks zijn slechte gezondheidstoe stand voornemesi& is ze»f met een uer ItailTaansche vliegtuigen als. waarnemer Op te stijgen om de nog niet gevon den leden van de bemanning van de „Itadia” op te sporen. Volgens de laatrito berichten* uit Kingsbay wordt het weer beter en men hoopt de reddiingwpogingen te kunnen voortoeHen. Men stejlt groot vertrouwen in de, Finsehe Vhegersi Lelir en Sarko, die proefvluditen heb ben gelmaakt met hun med ski’s uitge- geruste vliegtuigen'. ENGELAND. Een ernstig spuorwegongeluk. Vele dooden en gewonden. Even 'buiten Darlinigton is gisteren een passagierstrejn en een goederentrein met elkaar in botsing gekomen. Bij <lit ongeval wenden 23 personen ge dood en 47 personen gewond, van Wie er 27 BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De opsporing vah Amundsen. Pessimiptische berichten. 1-e inzameling voor do hulpexpedi tie, welke luileiuunt Amundsem voor >ijn oom wil organise^ireui heeft Woens dag reeds e^u bcirraig vau 34^000 To nen opgeleverdi. Met een bedrag van 00 tot 80 duizend krO ion is de uïizen- duig van de expedite verzekerd en liiet is le verwacinten, dat dit bedrag binnen 1 a 2 dagen blijeen zal zijn. Noorsche vaariuigeai 1 ebbem het vaar water ten 0. van lie Beoreuedtand) en o koers naar het Beereneiland. Dei plè walar het vlieg luiig getzien nioeiC zijl11 be>jptd!i zich, ongeveer 500 K.M. a th Tromsö ver- -WW(Jt Lmunidhe«i her- fvan nood op fdfen. Edsen. f4egen Nobilé. imesi zich ern- AnMHKh' z oh heen en zijn oog vied op Loison. ,Wie zijl gij? Waar ben ik? vroeg hij, mei een huivering. ,,Ik ben graaf de Itoisoji en luid het geluk uw dochter „Stil. Yvonne ziacht.” „Neen, neen, zij is niet dood', re^de b~~ M 2 zeg mij waar ik haair heen nrnef bren gen’ riep Loison. ,.I)e| gropH is door weekt, hel hui;, ve.rnie'ldi en zij moei verbondien worden. Zij kan hieiri niet blijven liggen.” „Stid herhaalde \louro» gebiedend. ,,Zij slaapt, evenals haair moedier; man mag die dooden niet wekken. Er is maar één Lazarus geweest. „Man”, schreeuwde <te jonge edel man hem in zijn wanhoop bij ne schouders grijpende. „Kom tot «zeivan Zie dlan och, zie. Het meisjie Bigt hier; zij leeft, maar zij zal sterven, als gij mij niet hellpt haar luier of_daar onder dlak te brengen Y.vonne was uw bruid)”, klonk het '’roefgeestig. „Arme man. Dat zijn harde slagen. Ik weef het 1>ij onder vinding. Ik verloor alles met Maretie en het kind.” Hectolr de Ijoison begreep eindelijk die waarheid. De ongelukkige had het versland verloren. Hij moest thrins handelen, hij alleen. Hei koste wat het wildie, hij moest beiden wegvoeren van dteze plek des onheil», aan valige hanlden toever en haar Volgens eên officieele medecleeling, heeft de Rjjksipresident Hermann Müller-Franken tot Rykskanselier benoemd. Tevens werden Stresemann tot mfriister van buitenlandsche zaken, dr. Hilferdli'ng tot Rijksminister van financiën, de afgevaardigden Wissell tot minister van arbeid, Dietrich-Baden tot mi nister van voedseHvoorziendng, Koch-Wesei tot minister van justitie ey von Guerard tot liijkismiriister van verkeer benoemd. De laatste is tevens belast met de leiding van de zaken van het Ryksmipisterie voor het bezette gebied. De overige ministeries blij ven onveranderd. In de reeds gistenen doqr ons gepubliceer de 'Itfist is dus geen verandering gekomen. Dr. Wïrth en Dr. Braun zijn in dit .nieu we kabinet niet opgenomen, von Guerard fe het eenige lid der Cenbrumparty, die thans zitting heeft. Hoe het Centrum aan deze oplossing zyn goedkeuring heeft kunnen schenken is velen niet recht duklelyk. Naar verluidt i® het Hil'f^rding geweest dfie deze plotselinge wending heeft teweeg gebracht. Vanwaar nu detfe oplossing, deze inscjiik* kelykheid van. het Ceritnum, vonn hetwelk waren; dat eerst opeischte een vice-kanse- lierschap van Wirth, vervolgens ’t ministerie vKn financiën ails niet gewildhti'g genoeg ver smaadde en het reeds aan Severing gegeven ministerie van binnenlandsche zaken als conditio sine qua non verlangde? Deze plot- selingo ommekeer heeft iets onnatuurlijlos en vipdt dan ook haar verklaring in het feit (lat de zoogenaamde oplossing van de legeeringscrisis geen definitieve oplossing is, maar een uitstel van de moeilijkheden tot den herfst. Immers te het Centrum l slechts daarom zoo schielijk van veel- eisehend opmerkelijk bescheiden geworden omdat het er op .rekent daardoor zijn ver strekkende doeleinden later des ie beter te bereiken. Op het oogenlbl'ik zou het door verdere doeUooze hardnekkigheid odium vdn de verantwoordelijkheid het mislukken der kabinetsformatie op laden. Slechts onder het -uitdrukkelijk voor behoud dat deze in den herfst te zamen met de regeering jn Pruisen aan een revisie wordt onderworpen heeft het Centrum thans ingebonden. iDe huidige regeering te zoo seint men thans aan het Vaxl. een provisonum «lat I slechtg enkele dagen wezenlijk moet regee- ren, na een korten zittijd gaat de Rijksdag Waarom verstaan wij onder bede tv en altijd te goed zijn Er wordt ook zóóveel bedorven door hardheid, ongeduld en on rechtvaardigheid. trouiwieo. „Stal op, Etienius Mouron’” sprak hij Aiitetberaden, „eau blijf aati| mijne z'uylie me|t het licht. Yvonne’s leven zal er van afhangen of gij mij hiellpt. De beteekeïiis <l|ier woorden kon. niet tot dM verwarde breim doordrin gen maar inptinictmaitig liet hij Loi-, son begaan, toen deae hem overeiiut troik en de lantaarn in handlen gaf Hij gelioorzaan^ ook heL bevel, ‘tan Uc zijdie van den: lieveling te blijven en zag met wezenloiowen bitII* aan, dat deze zijn diochter opnam in de ge spierde armen. „Waar hebt gij vrienden vroeg Hector, zich met hiejir en de bewuste looze van het brandende huis verwij derende „Ik heb geen vrienden meer. Al leen kameraden van vroeger.” „Te Parijs?” „Ja, ik geloof dat dfte plaats heet.” x „Maar buren Lie/ïen uit d'en irek?” „Pierre... vrouw André .Wahr wonen zijY' „Ik weet het niet me* Instinctmatig was I«oia ingeloopen. Hij vreesdei r lijke afmatting; hel mieiteje woog trou wens niet siwaarmalar wc; Hij kende nietniankl te Mondbui;! naar het jachtslot te brengen, niet aan te raden. Er daar slechts mannen naar ziekenhuizen moesten worden ver voerd. De botsing luid plaats tusschien een pas-* sagierstrein een z.g. excursietroin, die uit Scarborough met ongeveer 500 passagiers vaar Newcastle terugkeerde, met een goederentrein.' om 11.30 ’s avonds ever, buiten het Banktop-station van Darlington. Zoo hevig was dé botsing, dat het eerste ge 1 deelte van der» trein, drie wagons, ate een hanmonica in elkaar wend geschoven. 1 Vele passagiers werden ondier het wrakhout 1 bedolven. Gewoonlijk stopt deze trein niet te Darlington en volgens het spoorboekje moest de trein het station om 11,20 op de 1 buitenlyn passeeren. Gisteravond werd even wel toch gestopt en na het vertrek had, op ongeveer 500 M. .buiten het station de cata strophe plaats. De goederentrein was om j 9.38 uit Newcastle vertrokken qn wilde het station van Darliington binnenrijden; 'Doktoren, verpleegsters, pol'itioagent en brandweerhieden, zoomede vele vryiwilligew uit Darlington, jjlden naar de plaats des Cnheils om hulp te verieenen en l spoedig k waren sterke reddingsbrigades aan (den ar beid. Aanvankelijk kon men echter niet veel Uitrichten, in verband met de ontzettende verwoestingen, diie in de wagons waren aan gericht, en' de duisternis die op het tooneel van de. ramp heerschte. Verschrikkelijke tooneelen speelden zich af. Overal hoorde men gillen en schreeuwen. De spoedig aan- gevoerde carbidlampen en andere noodlich- ten, gaven aan het gehgol eenV>uitengewoon angstig en spookdtohtig aanziek iMet ijzeren staven ti*achtte Wn de per sonen, die onder het hout-, en iwerwerk <bfc Tot overmaat van ramp ontstoixl brand in een der twee locomotieven, hetgeen het t terrein nog spookachtiger maakte, maar ook weer angst veroorzaakte onder de gewon- den, die zich dicht in de nabijheid bevonden. De geheele stad is diep onder den indruk van het gebeurde. OOSTENRIJK. De niet-uitlevering vau Beja Kun. Minister Dinghofer motiveert zijn besluit. Naar uit Weenen wordt gemeld 'te te be voegden- plaatse aldaar gasteren uit Karis- bad! een telegram van den minister van justitie, dr. Dinghofer, ontvangen, waarin dfc minister zijn houding in de zaak van Bela Knin uitèenzet Bdla Kun kon, verklaart hij, noch uit ju ridische, noch uit politieke overwegingen uitgeleverd worden. Hij wyst er op, dat de Hongaarsehe re geering in haar verzoek om uitlevering, de verklaringen van Bela Kun niet heeft weer legd en geen tegenbewijs heeft geleverd. Ook is niet bewazen, dat Bela Kun uit pensoonlyke wraak heeft gehandeld. Oostenrijk heeft in het jaar 1919 de Hon-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 4