LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. komen. Geld ja hun intuaséhen rviet in hunden gevallen. i Zorn von Bulach begenadigd. Naar V. D. uit Straatsburg verneeimt ia baron Kl&u» von Bulach, die in de gevange nis van Straatsburg een straf van 13 maan- «ien onderging wegens zyn deelneming aan de autonomatische beweging, dooi* een be sluit van den President begenadigd. FRANKRIJK. De nieuwe Landru-zaak. Verdere onthullingen. I)e nieuw0 Laudruziaak trekt natuur lijk ta hooge mate de bolangsteluwig van de I'arijsohe per», -die tal van berichten over het geval publiceert. et schijnt reeds vast te staan, dgt Dljpt Oj) zijn minst zee vrouwen, die naar aanleiding van gijn huwelijksad vertenties niet hem in verbinding wa ren getreden, om liet [even -heeft ge bracht. Een der vrouwen. die met hem in correspondentie was getreden, is slechts door een toeval en liaar bij geloof ontkomen aan het lot, dat de andere slachtoffers heeft getroffen. Dit was een. 'Parisieiine, die met den z.g. Gaillatd een samenkomst in een Parijsch restaurant had. Gaillard heelt haar bi? deze gelegenheid voorgesteld een bedrag van 20.000 francs los te makken, teneinde een auto te koopen. waarmede is©t paar een rei» naar Tu nis zou maken, waarbij hij naar zijn zeggen zaken hald. De dtoire had w°l ooren naar het voorstel, doch raad pleegde eerst een waarzegster die haar uit koffiedik voorspelde, diat de reis, die zij voornemens was te onder neigen, haar ongeluk zou brengen. Een luchtacrobaat verkoold. By het landen na een proefvlucht te» Vjlllacomibliy, is de vlieger Fronval, de hou der van het record op het gebied der lucht- acrobatiek, in botsing gekomen mpt het bombardeei-vliegtuig van luitenant Cornil- lon. Hét toestel van Fronval ging in vlam men op en hij werd verkookt. Gomillon kwam er heelhuids af. RUSLAND. Zinowjef, Kamenef en 36 anderen weer tot dc partij toegelaten. Te Moskou is, volgen» Reuter, een besluit gepubliceerd van het presidium van de cen trale controle-commissie van de. communis tische partij om Zinowjef, Kamenef, Jefdo- kinof, Latjevitsj en 34 andere vooraan staande leden van de oppositie van Trotski weer tot de pastij toe te laten. Gezegd wordt, dat deze menschen alle* hun dwaling erkend hebben en verklaarden, dat zij hun connectie» met «te oppositie verbreken en zich onderwerpen aan de beslissing van de communistische partij en de communisti sche internationale. JOEGO-SLAVlë. Raditsj herstellende. Het bulletin over dien toestand van Ste- phan Raditsj meldt aanmerkelijken vooruit gang van den gewonde. De temperatuur Is gedaald, ^le polsslag regelmatig, de voedsel- opneming voldoende. De leidei- van de Kroaten-party kan geacht worden, buiten gevaar te zyn. Intusschen zal de crisis, die sinds den aanslag op 20 Juni ji. latent voortduurt, niet dan na langdurige en moeilijke 'onder handelingen tot een oplossing kunnen wor den gebracht. Men zal er trouwens mede rekening te houden hebben, dat Raditsj bin nenkort in staat zal zyn, zyn rod in het politieke leven te hervatten. De oppositie gaat voort het aftreden van het kabinet en de ontbinding van het par lement te eischen ;de leiders der regee- ringspairtyen daarentegen zyn van meening, dat de tegenwoordige regeering de stem ming over het Nettuno-verdrifg moet af wachten én de liquideering van een aantal andere, minder belangrijke kwestie» van de agenda kan en moet afdoen. IntusxJhen confereert de koning nog steeds met de partyleiders. Herhaaldielyk ontving hy, de laatste dagen, den leider der democratische oppositie, Pribitsjewitsj. BULGARIJE. Een paniek onder de bevolking. Uit Sofia wordt gemeld dat de aard schokken, «He zich sinds twee maanden In het Bulgaarsche aardbevingsgebied steeds herhalen, gisteren weer byzonder hevig wa ren. Een paniek heeft zich van «ie bevolking in het geteisterd gebied meester gemaakt. BINNENLAND. De reis van de Koningin en de Prinses. liet Ncüorsch telegrambureau meldde gisteravond uit Oslo, dat Koningin WilheJmina op het stoomschip Mesken Dinsdag een prachtigen dag heeft ge huld De Koningin be-zocht niet prach tig weier de Trold fjord. Van deTrold- Tjord naar Lyngseddet, waar H. M. met een rendiexsledé over die Lyngenfjord. e«n nod^zettiag der Lappen bezocht, genootprachtige midder- nadüzonr^Jj^vboörd heersdite groote geestdrift. De Koningin is gistermid dag te llarstad aangekomen. Prins Hendrik op de Pressa te Keulen. Prins Hendrik vertoeft deze week te Keuion voor een langdurig bezoek aan de Pressa. De Pr'ns wordt verge zeld door de heeren Oremer en graaf Metternioh. in de middaguren gisteren was 's Prin sen eerste bezoek aan de Nederlandsohe a'deeling. waar Z. K. H. ontvangen werd1 dopr den regeeringsoommissaTis. den heer W. G raadt van Roggen de heeren Ohr. A. Vieareg en J. W. Hen- n\* pespectievelijk voorzitter van de \ereeniging de Nederlandschc Dag bladpers en van het Pressat-combó der Kederlandsebe afdeoling, den heer C M. vail Dolder. De bescheiden afdieeling Ned.-Indüö met de orgunisatie van aen eersten vliegtocht Amsterdam—-Batavia bezag Z. k. li, met groote belangstelling en i hij gaf na afloop van het bezoek «ieni jbeoren G raadt van Roggen èn Vlo weg aijn hooge tevredenheid te kennen over de wijze, waarop Nedeiland op de Pressa vertegenwoordigd was De mededéelingeii, betreffende (je uitste kend geklaagde radiokruisgewpfrekken, welke dien dag te voren in de Neder- iandsdie afdeeuing met Ba-tiwia hadden plaats getuid en waarbij vijf personen (1 'uitschep) met bloedverwanten* in l.ndie gesproken haddien, die ,opgeto gen geweest waren over deze nieuw ste verbinding met het verre Oosten, werden door Z. K. li. met aandacht aangehoord en Z. K. H. complimenteer de de Nedérlandsohe heeren met deze all rad ie, waarmede de Nederlandsohe al Reeling zich- op bijzondere wijze van de deelneming der andere staten on der scheidde. Des avonds had» \en diner plaats. Z. K. H. aangeboden door het ge meentebestuur van Keulen, waaraan ook de regeetringscoinmissaris en de heeren View eg. Kenny en Van Dolder d<e«l nomen. Zaterdagochtend vertrekt Prins Hen drik naar Noorjwegen. Jhr. Ir. de Muralt zal zyn burgemeesters ambt neerleggen. Gemeld wordt dat de burgemeester van Borculo. jhr. ir. die Muralt, lid der Eerste Kamer der Stalen Gene raal. aan don Raad heeft medege deeld. dgl hij voornemens is binnen kort zijn ambt als burgemeéeter neer te leggen. Bezwaren tegen de herbenoeming van een „buitengewoon" lid van Ged. Staten van Drente. Het wanbeheer van Meppel» financiën. Naar de Tel verneemt heeft een oela'ngrijk deel der Statenleden van Drente ernstige bezgvaren, mede te w enken tot die herbenoeming van den heer J. Knoppers, burgemeester van Meppel, tol lid der Stoten, bedoelt in art. 89 der Provinciale Wet, (z.g. bui tengewoon» lid* van Ged. Staten). Deze bezwaren houden verband met de omstandigheid', dat de geldelijke adiiuifliistratie der gemeente Meppel' |e wensehen overlaat. Hel resultaat van het onderzoek dienaangaande door de Justitie en de hoogere bestuurscoHo ges is nog i))ie» bekend, zoodat nog niet is vastgesteld in hoeverre de our- gearieestef voor dezen toestand verant woordelijk is. Uit de reeris bekende feiten moet echter gebleken zijn, dat., de burgemeester zich pain plichtsver zuim heeft schuldlig gefiiaokt. De Statenleden hebben Juni bezwa ren tegen herkiezing vauu den heer Knoppers aan de c.-h. fractie, dien «et de r.-k. en de a.-r. frtfctie de rechter zijde "ypn die Staten vormt, medege deeld, doch deze handhaaft den heer Knoppers, die zich weder beschikbaar hieetft gesteld, als haar oandadaat. De a s. openbare zitting, waarin de benoeming moet geschieden, wordt zoo wel in Statenkringeti als daanb, ten met meer dan gewone belangslelling tegemoet gezien. Plannen van B. en W. van Rotterdam tot feestelijke herdenking van het «zesde eeuwfeest. Zooals men zich herinneren zal werd in de gemeenteraadszitting van 17 April j.l besloten het 600-jarig be staan dezer getqefemto lefestelijk te her denken. jl. en W. hebben toen een drietal rimbteiiareii benoemd tot een commissie van voorbereiding «n deze zijn met het volgende plan voor de feestviering gekomen Op 25 Juli zal des middags aan alle autoriteiten, vereenigingen en burgers gelegenheid' wordten gegeven om het gemeentebestuur te begroeten, terwijl des avonds een aantal personen, w.o. de leden van het Koninklijk Huis gn tte Regeering tot elen maaltijd ten Stadhui ze zullen worden uitgenood» gd. Het ri. ad hu is zal versierd worden, aan de schoolkinderen vanaf liet zesde leerjaar zal een toepagkelijk boekje worden uitgereikt. Tevens zal aan ouden van dagen, w^ezen, gebrekkige kinderen enz. een versnapering worden verschaft. Verder zal een historische tentoon stelling worden ingericht, door middel van eleclrische lampjes en schdjnwer- l>er.s zullen van gemeentewege eenige dealen dér stad worden verlicht, gul len muziekuitvoeringen worden geor- ga 'seerd.feu zal vuurwerk worden ontstoken. Voor#* zal aan verschillende buurt- vereenigingen een tegemoetkémfhg in de kosten van verdere verlichting wor den verschaftaahgemioedi?dl zullen worden etalagewedstrijden enz. De uitgave vajn een gedenkboek dat bij de firma Wijt en Zonen verschijnt zial financieel gesteund worden, er zal voorts getracht worden tijdens een wddagreceptie ten stadhui ze een de- filé der verschillende vereenigingen met liaar vaand^s langs den Coolsin- gel te organiseerefi'. Tevehs ligt het. in het voornemen van B. en W om aan de ondersteunden1 en bedeelden der gemeente een extrai-uitkeering toe te kennen tot een gfCzaroienlijk bedrag van f 20.000. Bond van Veehandelaren. In de te Utrecht gehouden vergade ring van dletT Fed!. Bond van Veehan delaren is het „Centraal Bestuur" als volgt samengesteld'A. Trompetter, voorzitter JM. do Haas, vice-voorzit- ter H. NuatiU, secretaris; K. van, Gel der. penning!», en J. G. Wiersma, oonvmissaris. De K. L. M. Voordeelig saldo 27.459, In de gisteren gehioudon laariijksche a-lgejueené vergadering van aandeel houders der N.V. Koninklijke Lucht vaart Maatschappij voor Nederlandi en Ivoiuaiïffl, waren voriegeuiwoordigd 1240 aandeel en, uitbrengandie 54 ataiwnent J)e vergadering hechtte haar goed keuring aan de bailau*, winst- eji ver liesrelveniug en jaarverslag. Besloten werd liet vooixleelige saldo over 1927 ten be<trage van 12r.4bd.o7 op de nieuwe rekening over te schnj- veny Transpor! arbeider». Tweejaarlijksche L'ongre» te Rotterdam, up liet tweejaariijKscii congres van oen Centraieu Bona van Transportar- beiders te Koitoruam heeft de voorzit ter de heer Brautigam in zijn ope ningsrede mediegeaeeld, dat ue Bond in ue laatste jaren betrokken is ge weest in 270 stakingen, dat de sta- kingauitkeeringea l'A mtlüoen, gulrn hebben beuragen en andere uitikeerin- gtni 1% ton. Sedert 1919 is aluin w.erk- loozenuitkeeringen 6 nrillioen gulden uitgekeerd. De deelneming aau het stakingsfond» van hot N.V.V. bedraagt 3yt ton. Spr. heelt vervolgens over het orga- nisatieconiliet van het Rotterdams he Trampersoneel verklaard, dat in een op verzoening gerichte arbitrage de op.Ussing ligt. Voorfsi heeft huj mede- deeling gedaan van het feit, dat er plannen, zijn voor een nauwer ver band tusschen de organisaties* van spoor- en tramwegpersoneel en de transportarbeiders, uit zal leiden lot elen concentratie,,w^eLke den. ondeine mers in deze lóetltijveai tot waarschu wing en aanmaning zal dienen, ge ni<emoreerd te hebben, dat de com mundsten handig pogen gébruik te ma ken van de hier m daar ontstane ver-j wijderinge« in den Bomt, heeft Spr. geaeigdi, dat bovendien de houding der werkgevers verontrustend is, daar zij in weerwil van het feit, dat verbete- Iring van de positie dér arbeiders drin gend noodig is, verslechteringen schil- nen te willen invoeren. f Spr. .herinnértïè eraan, dat deze po li li'ek van negatie *in vroeger jaren tot gnoote stakingen heeft geleid. De Bond zal middelen weten te vinden 0111 de werkgevers tot andere inzichten te brengén. Komende tot het slot Jjner rede w eek Spr. er nog op, dat de toe stand op don Rijn zich zoo heef'- ont wikkeld, dat de Bond bhtaien crude dagen in een geoote staking op den Rijn zal worden 1 gewikkeld, indiende voorgestelde verbetering niet wordt in gevoerd'. 1 Scheveningèn in het »eizoen. Schevenipgen viert dit jaar zyn honderd jarig bestaan als badplaats, en cta tentoon- stellii^, welke dooi- de vereenigring „Die Haghe" in elen der zalen van het Kurhaus is georganiseerd, hpeft betrekking op de ige- schiodends van Scheveniingen en geeft een overzicht vaA de ontwikkeling der badplaats in de laatste eeuwen. In Mei van dit jaar was het hondercf jaar geleden, dat het Haagsche Gemeentebestuur het groote stedelijke badihuis opeiwle, op tie plaats waar thans het Kurhaus staat, en daarmede niet al Men een niepiwe richting gaf aan de ontwikkeling van het visschers- dorp Scheveningen en van dte Residentie Den Haag, maar ook de eerste badplaats stichtte aan de Naderlandsche Noordzee kust. Wel had de Scheveninger Jacob Pronk reeds tien jaren tevoren zyn klein 'badhuisje bjj den ingang van de Keizerstraat geopend en hem komt dus ongetwijfeld de eer toe de pionier van het Nederiandacbe zeebadwezen te zijn, maar wat de gemeente deed was zooveel omvangrijker, zooveel definfitiever, dat het waarljjik niet overdreven is te zeg gen, dat eerst op <lat oogenblik de ontwik keling der badplaats mogelijk werd. En hoe is Schevendngen niet veranderd! Vroeger kwam men er meestal in kleine gezel schappen, waaronder dikwijls vorste lijke personen. Thans kunnen zeer velen van de heerlijke zee genieten en de genoegens van een verblijf aan het strand' smaken. Voor een zeer groot gedeelte is dit te dan ken aan de Explpitatie-Maatschappy ,die heeft gezorgd, dat de hotels /ich hebben aangepast aan de behoeften van den tegen- woordigen tjjd, dat Regeering en Gemeente hier congressen kunnen ontvangen zooals nengens anders mogel jjk is. Jjlaar die vooral ook heeft gezorgd voor de attracties, welke een grpote badplaats nu eenmaal noodig heeft Dit zjjn wel in de eerste plaats de Kurhaus-concerten,»welker openling medio- Juni den eigenlijken inzet van het avond- levien der .badplaat» .beteekent. De figuur van den Finschen dirigent Prof. Schnéevoigt is in den loop der jaren als izomerleider van het Residentie-orkest zóó populair gewor den, dat men zich detde concerten zondér hem eigeniijk nauwelijks meer kan inden ken. De groote toeloop naar deze inderdaad uitstekende concerten met eerste rangs solysten bewy-st wel, dat men deze „muzi kale" zijde van het badplaatsleven hooge- 1'üJc waardeert. Terwijl tenslotte de Kur- hauscinema tracht ons de beste films te brengey, en ook den dansliefhebber» vol doende gelegenheid wordt geboden om aich te vermaken^ Inderdaad, Scheveningen is gereed om ook dit jaar de talrijke bezoekers waardig te ontvangen; heb'badseizoen is in vollen gang, en er valt nu nog alleen maar te hopen, dat H. 'M. de zon geen al te grootse wispelturig heid vertoornt! EERSTE KAMER. Geen inenting wegens gemoedsbezwaren. Bfj het afdeelingsondeizoek der Eerste Kamer in zake het Wetsontwerp houdende Voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten, v eik laarden vele leden uiterst sceptisch tegenover dit voorstel te staan. De wijze, waarop het in de Tweede Kamer behandeld was door den voorzitter «fier Kamer zelf als .ietwat overhaast" gekwalificeerd kon hen geenszins bevredigen. Eenige le«len betuigden hun instemming met het door de Tweede Kamer aangenomen amende me nt-«B ij! evol clom vrijstelling vin inenting te verleenen bij gewetensbezwaren van god «dienstigen aarkl. Anderen echter betreurden juist de aanneming v&n dit amendement. Sommige hunner verklaarder., dat het ontwerp door de bovenvermelde toe voeging voor hen ónaannemelyk was gewor den. AAderen echter wensohten vooralsnog oen afwachtende houding aan te nemen. Nog merkten enkele leden op, dat het be vreemdende verloop der .behandeling in de Tweede Kamer h. i. voornamelijk was te wijten aan de wankel moedigheid van den minister van Arbeid, di.e verscheidene ma len van houding was veranderd en kiaai'blijt kei ijk geen vasbe lijn volgde. Zjj zouden het op prijs stellen, hidien de minister zyn in deze gevoerd «beleid nader zou willen toe lichten. GEMENGDE BERICHTEN, -r5 Jalouzie. Een vrouw de neus afgebeten. UisteréiitovoiKl kwam de 29-jarige lo»-w/erivmom F. L. K. op het Oostplein #n ftottejrdiam de 23-jarlgé vrouw i\ V. ie6on, van wien hij sinds geruimen tiju gescheafiep leefi. ue man, die buitemgewoon jMoerach js had ongeveer een jaar geneden tie vrouw reeds op (je Hoogstraat aange vallen en haar èen steen mét een mös gegeven, hiervoor werd hij veroor- oieeiü tot 4 maanden gevangenisstraf. Gisteren zag hij de vrouw op h$t üostplein, ronde plotseling op haar 10c, wisselde eenige woorden en beet haar toen de neus af. Het werd een oploop van je weiste, waarbij de polijie moeite had 0111 de orde te jewaren. Een vriend van K., i-e 21-jarige A. v. M. wilde hem te hulp komen toe» de politie den woes teling in zijn kraag pakte. Deswege wero deze v. iM. gearresteerd', doen niei dan na zich hiertegen ernstig te nebben -verzet. De vrouw mloest naar het zieken huis worden overgebracht, ue dader is in veraokerde bewaring gesteld. Op nel leven van de vrouw was wei het eetn en ander aan te merken lveikelyk proicst lege» nel L.u£iap»ik. j e Kerneraadi uer Gereformeerde ue.ueeaie te Aauetelveem beeft ewi senrijiven gericht tot het gemeentebe- siuu/r van iNleuwer Aanstel waarin ge proitsteeru wondt le^eji net uumapar» in den Buitendiijkschen, BuitenveiderV sclien Polder. De Kerkeraadi betoogt uai, welKe naam men' ook aah derge lijke gelegenheoeii getve, dit in wer kelijkheid niet anders is dan herstel der vroegere kennis en wel geduren de een lange periode. Dok al zoeat uneti tegen excessen te waken en al zal zells op den dag ues neer en ue. Vergenoegingspark gesloten blijven hoewel de Kerkeraa het betwijf^'t idat op den duur weerstand zal liuu- nen geboden worden aan aen aan drang om het ook dlan geopend te krijgen nee t dit niet weg, oat de K erkeraad hiervan! groote geiestelijkei en zedelijke gevaren diuont, niet net minst voor het opgroeiend geslacht. Hij meent er op te moeten wijzien, dat tijdens de Olympische Spelen derge- Lijke vermakelijkheden op het grond gebied der gemeente Amsterdam ner- gen» toegelaten werden, terwijl samenptrooming van zoioivele mensehen uit onderscheidene landen en van zoo verschillende geaardheid deze geiva- r nog grooter maken De lverkeraad1 kan niet anders dan zijn. smartelijke teleurstelling uitspreken over de ver- gunning^ die zoozeer indruischt tegen de gezindheid van het grootste1 oeel de<r bevolking en breed e kringen ergernis verwekt. Door meststoffen vergiftlRd. Twee dooden. De arbeide-rs Drost en Hootsen te Achterberg, bij Rhenen, zijn bij hun 4rerk door dampen van kunstmest ver giftigd. Nog denzeifdlen diag z.ijsi bei dert overleden, meldt de „N. R. Ct.' Verdronken. Gisieiravond' is de 29-jarige M. P., wondde te Katwijk aan Zee 111 ie haringhaven te IJmuiden bij het afdoi tven van een vloft uit een roeiboot ge vallen en verdronken. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum» 5.30 Omroeporkest 8.15 Toonkunst. Amersfoort. Huizen 5 u.„ Viool, piano en sopraan. 7.30 V.P.R.0. (T)s. v. Wijngaarden). DaVentry 6.20 en 7.05 Orkest. 7.35 Liederen. 8.05 Omroeporkest. 9.40 Vocaal concert. tB.25 Dansiorkest. 10.55 Studentenliederen'. 11.20—12.20 Dansmuziek. STADSNIEUWS. GOUDA, 29 Juni 1928. Hinderwet. Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis «lat zy vergunning hebben gewei-, gerd aan de American Petroleum Company te 'srGravcnhage tot het oprichten van een ondergrondöche benzinenbewaarplaat» met aftappomp ap en voor het pereeel plaatse lijk gemerkt SpooiWiegstvaat no. l| ita. dastraal bekend gemeente Gouda Sectie A r.o. 3782. Voort» dat zy vergunning hebben ver- leend aan de Continental Petroleum Com pany te Rotterdam en hare rechtverkrijgen den tot het oprichten van een benzinebé- wuarplaats met aftappomp op en voor het perceel plaatselijk gemerkt Kloiweg no. 20 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie C no. 2224; en aan «Ie Continental Petrol eum Company te Rotterdam en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten van een benzine-tankwa- gentje in het perceel plaatselijk gemerkt Oosthaven no. 62, ka«lastraal bekend ge- meente Gouda Sectie C no. 2496, behou<lena het recht van belanghebben«ie(n) tot het in stellen van beroep binnen 14 dagen by H. M. de Koningin, ingevolge artikel ir> «Ier Hinderwet. Hy die het beroep instelt, geeft daarvan gelijktijdig knmis aan het gemeen tebestuur én (bij deunvaardersexploit) aan de(n)gene(n), aan wte «le verg«nning ia verleend. Eindexamen R.H.B.& Voor het eindexamen R.H.B.S, zijn ge slaagd voor afdeeling B.: J. Hoogenboom, Bergambacht; P. v. d. Lind?, Bleiswyk; J. Mleklema, Zevenhuizen; 1M1. v. d. Vro, He- kewforp; A. Zrwant Verspuy, Groot-Am- mers; P. Jager, Stolwijk; Aa. Germeraad, Gouda; H. Awlon, Gou«la; D. v. Duuren, Gouda; G. Boerends, Gouda; A. v. Groot- feest, Schoonhoven; W. v. Hulzen, Gouda. Een verzoekschrift van de Vryzinnig Her*, aan de Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk De afd. Gouda van de Ver. van Vryzio- nig Hei-vormden in Zuid-Holland heeft z.ch met een verzoekschrift gewen«l tot de Ker keraad, der Ne<l. Herv. Kerk, waarin met den njeesten aandrang gevraagd werd ui de vacature, Welke ontstaat dooj; het ver trek van Ds. Böiger, een vryzinnig predi kant te beroepen! Zy voeixlen hiervoor «le na volgende gronden aan. De Netlerlandsch Hervormde Kerk ont leent ha#u' beteekenis voor een zeer groot getleelte aan het feit, «tot zy de Volkskerk ia. Zij zal «lit alleen kunnen blyven, indien de verschillentie schakeeringen van Pro- ttistantisch ChriStelyke overtuiging, hierin uiting en bevrediging vinden. Hiertoe be hoort ook de vryizinnige richting. Deze or.t- wikkelt in de laatste jaren 'n grooter kracht dan te voren. Zy is ivoor velen de vervul ling van hun diepste levensbehoefte en be reikt -groepen tliê voor «le meer rechtsche overtuiging geheel geBloteu zyn. Het is denhalve niet alleen het goed recht dezer richting, dat zy onder de Goudsche predikanten één vertegenwoordiger heeft, doch het is ook «in het belang «Ier gemeente algemeen. Zeer zeker zyn (mede door verschillende omstandigheden, wel'ke hier huiten bespre king kunnen bljjven) de. vryptinnigen thans een minderheid in «leze gemeente. Zy doen echter een beroep op Uw college om, nu zy een mindenheid zyn, hun plaats aks zoo«la- nig te erkennen. Reeds een bestuur in werkelyk Ghriete- lyken geest brengt mee, «lat een toevallige minderheid niet wordt onderdrukt Zy doen echter dit beroep op U met te meer vrij moedigheid, omdat de Vrijzinnig-Hervorm den in de gemeente waar fle rechtsche groe pen in de minderheid zyn, deze steeds haar plaats hebben gegund. Zy herinneren U er aan», «lat ook de vrijzinnigen te Gouda in dezen geest hebben gehandeld. In «ie laat ste periode van het kiescollege toch rij" niet alleen 'Ds. Cannegieter en Ds. Borger beroepen, maar met hulp en volle steun der vrijfcinndgen*, ook Ds. Verheul en Ds. Hos- peia. Op dit verzoekschrift wend het volgende antwoord ontvangen: „Dat de meerderheid/' va» den Kerke raad dér Ned. Herv. Gem. alhier heeft ge meend niet aan het verzoek te moeten vol doen". De Reeuwyksche en Sluipwyksche Plassen. In het byvoegsel va» «ïe Hollamlsche Maatschappy van Landbouw van het laat ste nummer van het Algemeen Neder- landsch Landbouwblad woriit een overzicht gegeven van de behandeling van de inter pellatie VI iel ander in de Provinoiale Staten in zakè de drooglegging van de Reeuwyk sche en Sluipwyksche Plassen. Wy lezen hierin o.a., «lat de landbouwende bevolking van Zuid-Holland, nu al jaren lang wacht op eene beslissing en een uitbreiding van <hn cultuurgrond met 800 H.A. haar zeer wel kom zou zyn. Voorts aoht me* voor «en polder de Broekvelden en Vettembroek een 'spoedige drooglegging zeer gewenscht, «laar j«le kosten van bemaling voor dfttèn pold^, zoolang de omringende plassen zullen biy* ven bestaan veel te hoog zyn, naar men (meent te weten omstreeks 200.— per H.A. De provincie aldus de schryver van dit 'overzicht heeft kranig werk verricht d«>«ir de spoedige drooglegging van dezen PoW*f na het onderloopen in 1926, doch dit weik Zal pas z'n volle beteekenis erlangen* al» iloor verdere dirooglegging het boerer. economisch mogelyk wordt. Inzondeihei Voor de Broekvelden en Vettenbroek, d*^ ook in het algemeen bejaag zou het zeer Wenachelyk zy.n, dat hls tot dieoglegging fozer plassen zal worden besloten, dit z®0 spoedig mogelijk gebeurt. De Classicale vergadering van de Ned. Herv. Kerk. Aan de classicale vergaderingen der Heiv. Kerk, die Woenedag j.l. werden ge houden, zyn de votgendte voorloopig aange nomen reglementawyzigóngen ter ovei-we- ging e" tot het uitbrengen van advie» voor- gelegil: I. Voorstel „Groote Synode' Voorgesteld wordt een aanbal wijzigingen in liet AJg. Regl., het Regl. voor Kenkelyk Opzicht en IXicht, het Regl. op de Kerkelyke Archieven, het Regl. op het Hooger Onder- wys, het Regl. op de Predikantstralotemen- ten, het Regl. op «le Alg. WltHlhwerv-.en Wee- tenbeura, het Regl. op «ie Weduwen- en Weezen - h ulpbeu r s, het Regl. op het Fonds voor No«Mllydende Kerken en Personen, het Regi. op het Fonds ter voorziening gieesrteiyke 'behoeften, het'Regl. op het Fonds tot verbetering der schraalste Paedikants- traktementer., het Regl. op het Fon»l« tot siching van nieuwe predikantaplaatsen, het Regl. op het Sbutlfefond» en het Regl. op de Generale Kas. De hierto»' strekkemle voorstellen, inge diend door ds. J. J. Timmer te Ermelo en ds. L. van Miastrigt te Haixierwyk, tloor de Synode van 1927 voorloopig aangenomen, hebben «Ie strekking, te komen tot een Sy- A node van 45 leden, van wie 30 predikanten en 1'5 ou«ierhin^én, voor zes jaar rechtstreeks gekozen door de 44 classes en die Waalsche ConuniSHie. Deze Synode -zou een keer in de twee jaar moeten vergaderen; by haar zou «len voorstellen inge«lien«l kunmen worder. dow lidmaten, kerkraden, ring- en classi cale vergatleringeni, class, eft prov. besturen en leden «Ier Synode; zy zou behalve «le Alg. Synod. Commissie ook een Oommissie van Wetgeving en een Comm. van Recht spraak -hebben. Er zouden bwee class, ver gaderingen per jaar woixten gehouden. II. Synod, Regl. voor de Kerkeraden. Voorgesteld woidt, art. 11 sub 1 van dit regl. om formeete redenen be wyzigen, zoo dat het zal luiden: „By ouderlingen en diakenen heeft een geregahfe aftmlimg plaats, welke zich im mer gel:ykty<liig slecht» tot een deel van hen bepaalt. Zy gaat, indien mogelyk, gepaar«l met de bevestiging der nieuw benoemden." Uj IL Wyziging Regl. op de vacaturen. De bedoeling is om wat bepaah! is in art 41 sub e, b en c eenvoudigheishalve te ver plaatsen naar art. 67, zoodat de in deze alinea'» genoemde voorwaardevoér hot doorzemlen van «le aanvrage om handope ning «loor heit Class, bestuur nu voorwaar den wonlen voor het verleenen van «Ie- goed keuring van het iberoep door het clasV be- atuur. IV. Invoeging Regl. op de Kerkvisitatie. Een invoeging in art. 39 bedoelt het mo gelyk te maken, dat oud-ouderlingen, die volgens art. 5 van het Alg. Regl. benoem baar zyn tot leden tier besturen, ook bot kerkvisitatoren kunnen worden gekozen. V. Invoeging Regl. op de Kerkvisitatie. Volgen» de thans bestaan*le regeling be- hooren ailléén de schuklbekentenissen onder verband van hypotheek, by de persoonlijke kerkiviisiitatie, ber tafel te zyn. Voorgesteld wordt, te bepalen dat ook de y^erige schuld- bekentenissen voarhantlen moeten -zyn. VI. Regl. op het Godsdienstonderwijs. Voorgesteld wordt, in art. 39 de woorden „te streven naar heiligmaking,, te vervan gen door de schrifteiyke uitdrukking „de heiligmaking na te jagen." VII. Regl. op het Pensioenfonds. -Voorgesteld wordt, «le artt. 34 (al. 2 en 5), 36 (al. 2) en 96 (al. T) to wyzigen; art. 34 (al. 2) om het voortaan onmogelyk te maken, dat een piredikant, die weduwnaar wortlt, van dat oogenblik een hoogere pre mie voor zyn freduwe-pemüoen moet beta len «lan voorheen», terwijl van het genot van weduwepensioen geen sprake meer is; art. 34 (al. 5) om de be«loelde reserve in» het bierbedoehl'e geval aan den deelnemer zelf en niet aan het fonds ten g*>ede te doen ko men en art. 35 en 36 om sanctie Je geven aan «le interpretatie van» den Pensioenraad In de classis Gouda was «ie uitslag van de besprekingen al» volgt: Voorstel I. Voor een-en-veerbig, tegen elf. Voorstel II. Voor twee, tegen vytftig. Al len voor een betere redactie. Voorstel I'll. Voor zeven, tegen vijf-en- veertig. Voorstel IV. Voor veertig, tegen twaalf. Amendement-toevoeging „en emeriti-pre- «likanten" met groote meerderheid aange nomen. Voorstel V. Allen voor. Voorstel VI. Vjjtf tegen, anderen voor. Voorstel VII. Allen voor. De collecte voor de Zonnestraaldag.. Men meldt ons, dat vier muziekkorpsen zullen medewerken aan «le collecte voor de Zonnesbraaklag. Het comité beschikt nog niet over een voldoende aantal calleotrices voor de begeleiding van de korpsen en zou gaarne versterking i-n «leze ontvangen. Jonge daime» (boven 16 jaar) «Ue aan de collecte willen mede«loen, van 3 tot onge veer half zes, worden verzocht zich aan te mekten by de secretaris van het comité, Kattensinge) 62, of Zaterdagmiddag tus schen twee en half drie bovenzaal Blauwe Kruli», Westhaven. Het depot van den verkoop v.ut frankeer zegels in de kiosk aan de Karnemelkfiloot opgeheven. De Directeur van het Post- en Telegraaf kantoor te Gouda maakt heken*!, dat het «tepót voor de verkoop van frankeerzegels en andere postwaarden, hetwelk wa» geves tigd in de kiosk aan «le Karnemelksloot, is opgeheven. Aangehouden. Alhi©r is aangehouden J. v. V. koopman, wonende te. Bodegraven, verdacht van dief stal van een mand met boodschappen uit een kaaswagen staande by de voorm. Bank v. Leening. Op listige wyze heeft de man de mand' met boodschappen vervoerd en overgebracht naar een wagen, waarmede hy naar huis zou berugrjjden, H(j l» in be waring gesteld. Proces-verbaal zal tegier. hem worden opgemaakt. Goed afgeloopen. Gistermorgen omstreek® half elf i» Dr. Hofman door het uitwykën voor een auto in het water van de Zeugiestraat gereden. Gelukkig wend het ongeval «loor eenigf "oorbygangers opgemerkt die terstond hulp kwamen, en den dokter spoedig op het droge kontien brengen. Een winkelruit ingereden. Gistermiddag i» de winkelruit van den lieer Kekier aan «Ie Stoofsteeg alhier by net pamseeren var* een beladen wagen met schragen van «le Markt, ingedrukt. Plotseling overleden. Hedenmkldag i» de ouden heer v. O. toen hy op het kaewienskantoor van de firma Kpox en Dortland enkele zaken wiitle rege len plotseling onwel geworden en hoeft een hartverlamming een einde aan zyn leven gemaakt. Per brancard van E. H. B. O. is de over ladene naar zyn huis uvergebratdti. Zondagdienst doktoren. De Zondagdienst voor «Ie doktoren wordt Zaterdag en Zondag waargenomen door Qr. Hoffman en Dr. «Ie Raault, «le laatsbe in de plaat» van Dr. Meeter, «lie met vacan tia is. UIT DEN OMTREK. GOUDERAK. Gemeenteraad. 'De Raad dezer gemeente kwam gister avond in openbare vergadering byeen Tegen woo nlig waren met den Voorzitter Burgemeester H. Bergman, alle leden, Na de vergadering op gebroikelyk wijze te hekier* geopend, werden «le notulen voor gelezen en onveranderd goedigekeurd. De Vo*irz. «ieehle. mede dat goedgekeurd is het ïaadsbeBluit van l'l April, vo*>rt» «lat tot lid van «le Gezondhei«bcommis»ie i» her benoemd Dr. .Beekenkamp. Ingekomen wa» een scliryven van de Gebr. Nobel, medethjelennlie «lat «le veebool en por*t in ortle zyn. Een schryven van de Ne«lerlan«teche Aan- nemersboml, verzoekende «le termyi van werken bjj werkstaking te verlengen en erbetering van de regelen tjjj borgstelling. Woixh voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen ,was het bericht dat voor het 4e kwartaal 1927 werkloosheidsbesluit moet worden betaakl 88.06. De keuringsdienst van waren zal voirderen 203.50. Voorts een aahry ven van Ged. Staten waarin bericht wortlt «lat het salaris voor de wethouders bllyft bepaakl op 225. Metledeeling wordt gedaan van de benoe ming tot brandmeester te Stoiwykersiuis van den heer C. Verkaik. Voort» dat het apport van het electniwch bedryf een tqkort aanwyrt van 823.94. De Voorzatter wees er op «lat in deze ge meente nimmer een iploat,» is aangewezen voor woonwagens. Hy stekte voor hiervoor te kiezen den z*g. Dam. Besloten wérd «le opslagplaats voor nootl slachtplaats op te heffen. Eervol ontslag werd -verleend aan den keurmgBveeants dein heer iHupke» in ver band met de aansluiting by Gouda. Een schryven van den heer Overynder te Moonlrecht, waarin hiy, aegt een overeen komst te wiMen aangaan over den muur aan het veer, wordt na eenige «kscussle aange- hou«len tot een volgennile vergatlering. iDe Voorzitter deekle mede dat «le haiwl- brandspuit stuk is, een onderzoek is inge steld naar tl« onkosten voor verbetering, en gebleken is dat 240 noodig i» voor herstel De spuit zal «lan .weer voor 30 a 40 jaar bruikbaar zjjn. Op een vraag van' «tem heer «le Rruijp deelde de Voorzitter me«le «lat een motor spuit 4000 zal kosten. Het jtegeniwoortlige 'brandbluschmateriaal is volgens «ien Voor zitter ntet veel. De heer de Bruyn meen«le «lat een bedrag van 4000 niet te hoog mag woixien ge noemd voor «le veiligheid der inwoner», waarop de Voorzitter machtiging van den Raad voor B. en W. vraagt om tot aankoop van oen spuit over te gaan. Na eenige discussie wonlt besloten een extra raadsvergadering te hoiulem voor deze aangelegenheid en wel op Maaiulag a.» waartoe ook de bramlmeewters zullen wor den uitgenoodigd. Een verzoek van «le muziekvereeniging „Caecilia" om beschikbaarstelling van een sdhoolJocaal tot het houden van een baizar wontt goedgekeurd imet alg. st. In bespreking kwam vervolgens «ie af rastering op de algeimeene begraafplaats. Dit zal een bedrag vorderen van 800. Een voorstel van dén heer «le Jong Hz. om over te gaan tot algeheele afrastering, werd verworpen 'met 4 tegen 3 stemmen. Een voorstel-de Bruyn getleeltelijke af rastering kostende 600 werd aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Ingekomen wa® een schryven van de schoolcommissie en het hoof*! der 0. 1. school over het geven van getuigschriften aan kim*léren bij het verlaten der school. In dit atlre» vraagt de Voorzitter het oordeel van den Raad. Besloten werd met allg. st. dat voortaan het hoofd van de school in overleg met de schoolcommissie getuigschriften zal uit Sperwers reiken. Ter Gouw I Een verzoek om een plein voor «'e schooi IVelox 3 te richten tot„speelplaats wa» door B. en 0ns Zwaluwnest 2 9 W. afgewezen. Rozenburg 4 U ,De heer de Bruyn zeide teleurgesteld te (jouw 2 8 «jjm over deze houding van B. e,n W. Spangen 2 8 De Voorzitter noemde «ie plaats zeer on geschikt. Een voorstel van dan heer Vleggeert om dn elk geval elen schoolplein in orde te bren gen werd verworpen met 4 tegen 3 stemmen. Vastgesteld werd het kohier Hondenbe lasting., de rondvraag vroeg de heer de Bruyn of B. en W. een telmaChiine kunnen aan schaffen van 400 zander er «ien raad in te kennen. De Voorzitter zeuie «lat dit inderdaatl zoo is, indd<m «le post onvoorzien zulks toelaat. De vergatlering werd daarop gesloten. In deze gemeente heeft zich weiler een ge val van besmettelijke ziekte, typhus, met dootleljjken afloop voorgedaan. WOERDEN. By de aanbesteding gehouden Up 27 Juni '28 ten iiehoeve van «Ie Dakpannenfabr. van «Ie N.V. Woerdensche Dakpannen- en Steen fabriek v.h. Fa. J. Brunt en Co. was laagst» inschryfster de firma J. Griffioen en Hadelt alhier voor perceel I 25.973* perceel II 26.839. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. 30 Juni Zonnestrualdag. viv* oe«- tien «oiiecie voor uiberculo- .soce*»(rij«jiuig. ja, wuairdo stadgenooien, 1 is nu uei «^ouusoae «.oinito voor z.»>(ui«'»iwia,<jjttg, uat (wj, u /.at aaa- .viMppt-ui q oen gave voor liet 010010 wein. van u»e nazorg m u© tcroer- LUiutMi ü©»trijui.in|gl. v»ui wil nazorg Op deye vraag lUiut ii/Ot antMOoru.Helpen ne»n, ulo ««et sanatorium vorilatou, maar nog met voluoeutu© Krachtig zijn om zelve ue narue slxijd qm hel bestaan te kiui- n«m vOikor* figt-n. -•,n zijn ueze z w flkk e n die ge- lioipeu inoeteji woriteii, want. anders *4oupen ze nog ongoLqkkiger worden dian voorneen en a a z o r g wil hun t.e benuipaam© tiand htooeti. „z «nueo traaf' d© NedlerL ver- eé,inging tot nei opdichten vaai atrb©ids- i.oaoni©» voor tuhereuAoeeiijd©rs in Ne- <Lürlaawi' ondej- protectoraat van h-.- wederl. Ifofode Kruds, lueeft da nazwg ter hiuij geno.uen ee üi liaar -erste Kolonie vinden reeda versuheidene p«a- nonteo verdere verpleging en arbeid. Ofschoon het «ie bedoeling ié, dial d© verpleegden in d© A r'b( e 1 dl a k o i o- 111 e zooveel gaun prewoeiren, dut zij gev« tuilp van anderen noodig eb ben gedurende het begin van hun ver blijf aldaar is zulks niet mogetijk en daarom moeten <1© sterken "en helpen om die eereto tijd te kunnen doormaken. Vandaar dat een beroep moe« worden gedaan op de publieke luiludndigheid. Het (ioydsohe comité hoopt, dat de burgers van deaa stad ook dit jaar niet zullen nalaten blijken van hun sympathie voor het jwerk van na- r o r g te gerien en. waaaieen de col'lec- tamten Zaterdag 30 Jènt 1» hiet Zon nestraalspeldje aanbierlén, geeft «lan dij bewijs (dioor bij te dra gen .mar vermogen lau». liet ooinité des avonds veel zilvdr kunnen lellen. 1 ubbe.tjes en kwartje» moeten, de bussen lyevatten e« hét oomdté kan te- vreden zijn, dan heibben. waarlijk de sterken jets gedaan voor de z w ak ken. Het Contilé vairs de Zannestraa'Ijbag £028* Voorzitter, W. J de Rotte, afg. Jou«3ache Beetuurdersboud. Mevr. Gönda—-D rk'semoi, 'afg. Groene Kruis. Mevr. v. Reed.t—uortlaatdl-De Kal. afg. Roode Kruis. II. A. Blok, afg. Ver Gez* Graf. Vakken. Mevr. v. Dantzig—Molles, belangstellende namens» de S.D.A.P H. J. Bulder, waarn. sodfr-penningm. Beer. penitingm., N. H. Meulman. Kattensingel 62, afg. Ver. tot bestr. d"©r t. b. e. SPORT EN WEDSTRIJDEN. LAWN -.TENNIS. Het Wi m bledon-Tournooi. Mé(j. Bouman lieefi gisteren op Wijn bled on gewonjtnen van Fran Rezndck Eén krachtige! e»n. hindfentijice wind stond over het veld en de bal werd steeds vrij hoog gespeeld. Met goede backJiand'-schoten verzekercfe die Duit- sohe speelster zich in do eerste set vaii een 3—1 voorsprong om ten slotte met 63 te verlieaen Toon» mei. Bou- man op 3—3 geliijk gemaökt had, stond zij in de ze vendel gamel met léve 40 achter om teai' slotte toch ook dieze gaiqe te winnen. In de tweede game wa« de Hollamlsche vecreweg de sterk ate en de laatste gakue naipii zij zelfs voor löve. Voor de andere I loHand««iie vertex genwiOOrdigster n*eji. Rollin Couquer- que (VaH liet geien gelukkige dag. Zij moest in miss Roie l*aar Volstrekte meerdere erkennen en verloor in twee straight sets. Ook in het dalrries dub- DétepeJ werd' zij verslagen. KORFBAL. Door het bestuur der R. K. B. is wegens vergevorderd seizoen besloten de- korfbal competitie te sluiten, zoodat d» resteerende wedsrtry«len niet meer gespeeld behoeven te worden. Eindstand 2e klas A, R» K. B. 47—26 27—21 39—28 2048 531 2—57 hoe de Uit bovenstaande «tand htykt jGoudsche club zich in dit eerste jaiar heeft (gehouden. Een mooi begin! 1 Hoeiwet no. 2 zal zy toch ven not ulefyk de volgende competitie in de le klas uatkomen. ATHLETIEK. De Amaterd. AIM. Bond, heelt op Zondag ai.s. athletiék-wedsb ijd len uit geschreven, met een zeer va rieefend programma, voor letton en nietilolou van den A.A.B., bevatten loop-, spruig- en w«rpnufliuncrs en al» extra numBner 4 X HlO Meter -wtefette voor Amster- uainsche voetbdlters. Ue) wcJstrijdeu vifiidteai' plaat» aan het Mos veld te Ain- teirdaiii, aanvang 1 uur. ue Utr. I'ov. Atiti. iioiijd' begint a g. Zondag met zijn competitie* .mistrijde>i* waarvoor niet mintner dan 40 ploegen Zijn ingeschreven, d« wedstrijden wor tien genoutfén op het tërrnn van ue itr. Voetbalver Voorwaarts aan de Tor beekelaan te Utrecht «invangen aam ten 12 ure. Vertier vermeld) het programma Be- kerwedotrijddn, te Leeuwarden en een veldloop te Zutphen, voor welke wei- «trijpen groote be»lang»telljng bestaal KERKNIEUWS. Een vergissing. Op de classical© vergadering te Em- 11 ien stomden, naar de N.'R. Ct ver- ueeknt, door een ombegrijpqtijk inisver- mtandi bij de eerste stemming, waarbij «toii secundus-lid van het prov. kerk bestuur moest gekozen worden, twee leden der linker fractie op (ton cann- daat der retthteraijde «l«. I). Siemetink van Roswinkel, waardoor deze verko zen w er«l Ds. B. moet 15 Augustus a.s als primua-tid! optreden, zoodot Hal vanaf d'ien datum de liuksdio clas sis Enunen een orthodoxe afgevaardig de naar het prov. kérkbeetuur zal zenden. De verhouding ia dit bestuur ■wordt daardoor links 2, rechte 2. DftAADLOOZE DIENST. Professoi Aengenent benoemd tot llisHt-hop van Haarlem. Naar wy vernemen in Professor Aense- nent, professor aan het Seminarie te War mond, kanunnik van het bisdom Haarlem, benoemd tot Bisschop van Haarlem als op volger van wylen Monseigneur Carlier, Weer druadlooze verbinding met de groep Viglieri. ROME, 29 Juni. Olficieel wördl P.e- litoid cat do Oitta de jMilaino na' twee dagen onderbreking vermiuedelijk ten gevolge van atmosierischö stroomin gen, l )ond©rdag wieder «Draadloozei ver binding met de groep Viglieri heeft gekregen. Dè groep bevond zich op een punt ongeveer 10 mijl ten noorden vani Leith yniytkaap. De Braganza» zit nog steej» in het ijs. Het weer is mog slechit. Groote brand in een kinapakhuis. BATAVIA, 29 Juni. Dezer dagen i» brand qntstaau in het lorna pakhuis en rubbercmplacement uorck, beJioorendo aan de Uud Djolotigo gelegen boven Pekaiongan. ue schaidie welke ge raamd. was op f 120.000 wordt uoor verzekering gedekt. H. F. van Kol van Ouwerkerk. f In den ouderdom van 75 jaar is te Utrecht overleden die heer H. F. Kol van Ou\v,erkerk, oudste lLd' vaji de fir ma Vlaer «jn Co., bekepde bankiers te Utrecht. De overledene wa» in 1888 lid vpn Oie Ka»mer van Koophandel, van welk Instituut hij in 1901 pft.verv. voorzitter werd. Gediurende tal van jaren was hij lid van den Gemeenteraad. Hij be kleedde verschillende! kerkelijke func ties. De moord te Maartensdijk. Mr. B. F. J. Simon te Utrecht zal als verdediger optreden. Mr. B. F. J. Sdmon, advocaat le Utrecht, heeft de» verdediging op zich genomen van den verdachte Ue B. in de moordzaak van» Floor to (Maartens dijk. Zijn wij wèl ingelichlt, dat blijft De B. nog steeds bij zijn opfckenten» vol harden. Een hevige ontploffing in de fabriek de „Vyf" te Doetinchem. DÜETICHEM, 29 Juni. Iledtenpiaddag j is na een hevige ontploffing een groote brand uilgebroken in de electromoto rpnfabriek de „Vijf" alhier. De fa briek stond binnen epkele minuten in lichte loiaaei en het laat zich aanzien dat van de fabriek niets gespaard zal blijven. Herhaaldelijk vinden er ex plosies plaats Eenige persoonlijke ongelukken die echter niet van «^matigen aard zijn gebleken, zijn, reed» vaorgevaillen. De Halarisvoor»tellen van B. en W. van Amsterdam. AMSTERDAM, 29 Juni. Na langdurige orulerhandelingen tusschen liet College van I B. en W. en «le organisatie van gemeente beambten en werklieden in het georgani- t seerd «verieg over een nieuwe loouovereen- komst voor het 'geineentepersoneet i» hötHen het voorstel van IB. en W. in stemming g®" komen. De door B. en W. voorgestelde loon- 1 overeenkomst werd met de stemmen van alle organisatie» tegen, verworpen. De door B. en W. voorgestelde loonover- eerikomst zal than® zonder do«)r da «irgani- sataes te zyn aanvaard in de Gemeenteraad ir. behandéling komen. Het requisitoir inzake «Je Veendemmer strafzaak. Vrijspraak ^oor Mc. Kortenoever. AMSTERDAM, 29 Juni. Op den 10- I den dag van het Veeudlammer straf- pi'odeé was er in de rechtaaal «en be- lamgstelliing als ui miner to voren Nadat de rddbtbamk zeicfie geen be- awaör tö hebben tegen de üi de* dag vaarding verahdento mede^ee fling, was Mr Baert do la Fpulle als belangstel lende hi do zaal verschenen. Te half 8 ving Mr D.' Reiling Dan. zijn requisitoir aan. Spr. wteWie do vraag voorop Zijn (Je verdachten te kwader trouw geweost. Bij de bespre king daarvan bepaalde spr. zich eerst tot de beide vmlaohteii Woltman. Hij haalde daarbij naar voren hoe dow de Veendamroer onder de directie de- zer heeren «*en hoogst verkeerde lee- ningspolitiek is gevolgd. Spr. bracht in verband hiermede d« handelingen van get. Kok ter sprake, die steeds naar hij zeidie, voor eigen parochie heeft ge preekt. Spr. wan liet volkomen eens hiet de deskundige Mr. van Nierop, Rat in de Jaren 23-24-25-26 door de Veendammer een leemiijigpolitlek is gevoerd die niet door dep beugel kon. Spr. herinnerde aan eeoigö zéér on verantwoordelijk© hypotheken, o.a. de St. Bavo. Van (to»e hypotheken hee't de familie Woltman voordeetltm geno ten in d»en vorm1 van danoeMren, ter wijl de pamdibriefhoadierH de verliezen dro«»geni. Het verleenen vain de hoogst ouveraantwooKtolijk© hypotheken komt voor rekening in hooftraaak van vailér Woltman. De zoon dééd hoogst onbe hoorlijke uilgaven. Om aan te» toonen in h«»everre de Wiltnren»'» te kwader trouw waren en tfj d'e wetenschap haddien door hunne handelingen hun ne crediteuren te 'bentui|«eleii wees Spr. op hum besprekingen «net Sedijn wao/rbij niet i» «gesproken over tegen prestaties en die betaling iai activa. De Wodtman's wake» «anige malen gewaarschuwd, zij hadktoni due nooit op dezen raadsman niiogen afgaan, die mededeelde dat Lieberman over mil- Moemen had te beschikken. Het 0. M. besprak voorts dé prijs der aandeed en, vérder de zekerheid» van de Veendammer un den voipn der borgstelling weike volgens spr niet op kon gaian, waarna bij tot de be kende quaestie van die Atlas kwam. Uit ai de daden van de Woitmata's blij11 duidelijk de benaideeding «ter crediteuren. Een betnoep op Hé advo caten» moet verworpen wordén, in de eerste plaats omdat zij betér den huil raadslieden den toestand van het hy pofcheekbedrijf kenden, en» in» die twee de plaats omdat zij eigenlijk roede- plichtvgeo zijn aan ongeoorloofde han delingen. Deze advocaüew hebben in overleg met «ie verdachten' de overeeh- komsten ift een vorm gekleed,, die» er op gericht was buiten heit 'bereik van de rechtbank te blijven). .Bewezen is de kwade trouw der Wolitmun's om de crediteuren te bemaUeelen». Verdachte Möhring heeft naar de ineeniing van het O. M. eveneens alles geweten. Ook hij bleef rustig dé op drachten van Uebermanpi opvolgen. Wat deze verdiaohite betreft zijn straf rechtelijke aansprakelljkhield kan hij nooit betwisten. Wat IVTr. Kortenoever betretft, spr. meende <tat niet bewezen is «lat hij kwaad opzet heeft gehad. 9pr. is over tuigd! da,t hij de speelbal is geweest van gewetenlooZö lieden die ten déele hiér niiet betrecht staan» voor Mr. Kor tenoever kon spr. slecftvts vrijspraak vragen. (De zitting duurt voort). WISSELKOERSEN. 28 Juni. 29 Juni. Officieel. Londen 12.10% 12.10% Beriyn 59.32% 59.29% Pary'a 9.76 9.74% Brussel 34.67 34.66% Zwitserland 47.86 47.84 Weenen 34.97% 34.97% Kopenhagen 66.50 66.50 Stockholm 66.62% 66.60 Oslo 66.45 66.47% New-York 2.48% 2.48% Niet-officieel. Praag 7.35% 7.35% Madrid 41.02% 40.91% Milaan 13.06 13.05% Beurseverzicht. l)e week werd op ue y\mstérdam- sche effectenbeurs op kalme wijze oe sloten. Terwijl dé affaire Van beschei den ^metingen, was beersoht© eeucni- regelmatige stemming. De lndustrie-pa pieren waren aan gedrukte kunt. Wel waren de kiunstzijcwi-aaindéelen in vaste houding ingeizet, doch reeds spoedig vertoonden die een uitgespro ken neiging tot terug loopen. De Phl- lipBaandeéle» liepen) geleidelijk aan meerdere procenten terug» Centf. ker en West-suiker waren aan aanlxid dhderJievig. Vpjor rUbberwaaidén wak dé tendenz waf vérbet«'Td en, Ainsterdém fubber liep ondey beurstijdl geleidelijk aan naar lioven. Tabakken waren goe«I prijshoudend doch per saldo niet veel verandéro. Voor petroleuainaandeeiletii werd wei nig belangstel ling 'aan dien dag gelegd). Kon. niet noiwentfwawrdlig v<frandierti .Suikerwaarden good) van toon. H A 's werden wat hooger afgedaan, doch konden ?ich niet gt^lieel hand haven'. Dei Amerikaansche afdéeting had een rustig verloop. Milwaukee» werden hooger genoteérdi RADIO-TF.LEGRAFÏSCH WF.ERBF.RïCHT Verwachting Matige tof krachtige, tijdelijk afnemende zuidfelijke lot wes telijlkei wind'. Afwisselend bewolkt.. Waarschijnlijk enkele regen ot on weersbuien. Aanvankelijk iels warmer later iefs koeler.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 5