Adverteert in dit Blad. 351 |Cr S I ffi KOFFIE jtidieh i® Koog Azijn 1 h ABDIJSIROOP GEEEHGOEDMOPE En TOCH GOEDE hDP KOFFIE WILT HEBBEN VRAAGT DAN UWEN WINKELIER VAM NELLE’S MAGNEET KOFFIE OBiMDJlralic-loestellen die we van agenten terugvragen Prijzen ver beneden ’t normale. dpeiiHre Moping ASTHMA MEUV WONDEN tengevolge van doorliggea, smetten on jeuken by kinderen, brand-, snU- en ver vuilde wonden, winterhanden en voeten, ge sprongen lippen, ruwe huid, huidvorschil- fer*ng. kloven, barsten, zweren, open boe nen. pijnlijke bloedende in en uitwendigs aambeien geneest men met Wortalboer*s Zalf van Jacobs Maria Wortelboer. MAGERHEID Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planten extracten. Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gj> lijdt, man nen of vrouwen, acute of chronische ziekten, aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer zjekte, of alleen den naam daarvan, op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de medicijnen, bij 35 Ct PER HALFPOND5BM|E No. 1880- i Dit blad vers EERSTI I L’ VELO - Waschmachines S. S. van Dantzig a L Utrechtsche Hypotheekbank UTR1CHT 30 JUNI A.S., NATIONALE ZONNESTRAALDAG Marie An BERGAMBAI NIEUWERE] HEERENMODEARTIKELEN Ewiti Ndirl. [Schipsvirbiul-Maiticliippï, gevestigd te Rotterdam. AKKER’» V r1 Het Voedselvraagstuk Molenaar’ Kindermeel leeft baby in de beste verstand houding met ouders en verpleegster. Himlnicliinis vanif f 43.50. Elictrisclu vanaf 190- Ook voorradig goedkoopero soorten vanaf ff 2B.— VELO Waschmachine Mij., L. Tlendeweg 53, Gouda Notaris J. KOEMAN 4’|2°/o Pandbrieven a 99^°/» Com bin a tie ver koop 1 Ruime Bijverdiensten? Vraagt in- lichtiegen voor een vertegenwoordiging 7 Dit nummer besta; /j Pandbrieven f 47.000.000.— 40 29 Koningin en 80 11M :iiden, Gouda LAAT UW MAH GERUfT ROOKER I MAAR GEEF HEM S F TABLETTEN Vertrtjgbaar A 7K rent bfj do verkoopes» v»d Wortelboer'i Artikelen. >M 11 Frappez Iedereen haast kent king „Frappez toujou dit will zeggen: Als g; van eene waarheid d< lien er dan niet eenm herhaaldelijk, in verse elke gelegenheid, die geldt, naar het ons t< van vraagstukken, die sfeer en waaromtrent gingen zoo licht ondei worden gepropageerd, lykheid in strijd zijn leiden tot schade van Tot dez.- vraagstuk! feld de verhouding tu Indië. Van zekere zi de meerling gövoed, al Indië den Niederldndsct gaan, ja, zou hy‘ er leenen, die scheiding Zij', die dit inderdaa harte nemen de rede, x gesproken door den 1 landsche Maatschappij Haiidel, Mr. O. H. Gu de te Middelburg gein gadering dier Maatsc geen volkswelvaart i lüiddie het onderwèq Crt. en aan welk ve ontleend. Het heeft den spré nog groots groepen oi Nederland zijn, die h< innige relatie tussohen landsch Indië beschoi tend belang van ailecF die niet de hunne is en niet behoeft. De uitin, venliiienstelijk 'leider vi groten, dat de Nedea juichen, zoodra Indië invloed bevrijd zal zij geraakt en medeigew< van de opvatting, dat is, actie te voeren om doen verdwijnen, dat van Nederland en niet sche volk in al zijine 1 Indië eene zaak van h Het zich voortplanten valsdhe en onjuiste op Guépin, zal voor de N< de grootste en meest ten gevolge hebben. De spreker wijst Laat ons leeren rw verspreiden, gelijk a uitgiet over bergen e EEUTTJ •s V f r abonnement per kwartaal 2..9I Franco per poet p< Abonnementen w bij onze agenten ei Onze bureaux zi Redactie Telef. 88. Ruime keuze JjDe Directie maakt bekend, dat de op 1 Juli 1928 vervallende Coupons der 41/2 pCt. en 5 pCt. pandbrieven, vanaf dien datum betaalbaar zijn bij de heeren M. J. OGIER Co., te Gouda. 1151 15 Alom wfknbbwim koks»., 230 <r. k/l,50,»<t WO «r. k/2J5«,..± 1000 s» k/4.50. Uckt k^rwMkkfe. 'ÏIIITM—g—11II --- I B LAAT UW MA S. CERUfT ROOKE Methode Dr. DELOS PARKER, Amerika. Er worden HONDERDENf H A ARM I DOELTJES in den handel gebracht, maar BEWIJZEN VAN HERSTELDEN kunnen niet worden getoond. IS HIT STADSLEVEN GEZONDT ll De statistiek wijst uit, dat de sterfte grooter is op het platteland dan in de stad, ondanks alle voordeelen van het buitenleven. De oor- zaak? In de stad wordt meer zorg aan de I hygiëne besteed. Om dienzelfden reden koopt de huisvrouw, die op de gezondheid van haar gezin let, ook geen lossen azijn meer, waarin bacteriën en azijn-aaltjes voorkomen, maar uitsluitend den verduurzaamden BOOG-AZIJN, in verzegelde flesschen. Fa. De Wed. HERMAN ORAVEMAN, HAARLEM Voer engros verkrijgbaar bijFa. RENEMAN v d. HEI Boelekade 17 Telefoon 265 Ds STERKEN voor de ZWAKKEN! TEGEN DE TUBERCULOSE Steunt met milde hand het mooie werk ven „Zenneetrul1* ten bate van t.b.c.-patiënten aller gezindten uit heel one land. 24 1152 Voor de primitieve menach, the baby heet, is er slechts eén vraagstuk Als de voedsellfwestie ii opgelost met de hulp van Vraagt attestenboekje aan P. MOLENAAR 4 Co. - WESTZAAN. 1 J. Relij'- Wat zal ik d F” - moeien, is engevoel' dor te kunnen gaan. „CR1NOFLOOR” bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAR ZIEKTEN. Beleefd verzoek deze te controieeren. „CRINOFLOOR” bestaat uit 54 soorten middelen *voor 21 soorten haarziekten, zooals uitvallen, ronde kale plekken ontstaan in korten tijd zonder- zweren, zwerende plekken, haarpijn, te vet of te droog haar enz. jfcj INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK, eiken MAANDAG en DINSDAG van 103 en 68 uur. DIERGAARDESINGEL 91 b/d WEST-KRUISKADE, ROTTERDAM. C. ROMEIN Sr., Haarkundig Spec. Eenig eigenaar. 4 SPECIALE AANBIEDING van eenige Aanleg van antenne voor deze apparaten kosteloos. Boidich, Radlo-lndustrle G. DE RAADT MO Wist-Havin 42, Tal. 46, Bouds Sa— Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’S OOSTERSCHE KRACHTPIb I.EN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma’s. Ip 8 weken tot 30 pond toeneming. Gega- -andeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prijs per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na, ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSK1. Zeeetr. 21, Den Hug. Verstandige menschen En juist zij alleen, Zij koopen een VELO En wringer meteen. CONTANT en IN HUUR. 40 Notaris WAGEMAKER te Noord- wijk ,zal op Woensdagen 18 en 25 Juli 1928 des voormiddags 11 uur in het café „de Jonge Prins” te Zegwaard, in het openbaar veilen en verkoopen: Eene partij uitmuntend wei en bouwland, gelegen in den polder de Honderd Morgen of Wilde Venen, onder de gemeente Moercapelle, sa men groot 40 hectaren 34 aren 63 centiaren. Vei’huurd aan: a. den heer A. de Vrij te Moer- capelle, 30.53.40 H.A. wat het bouw land betreft tot blootschoof en het weiland tot Kerstmis 1930. b. den hee>r C. van der Knijff te Moercapelle 9.81.23 H.A. tot bloot schoof 1930. In 8 perceelen. Te aanvaarden onder gestanddoe- ning der huur, bij de betaling op 15 September 1928. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris alwaar gratis veilingsnotities en kaarten verkiijgbaar zijn. 40 te Haastrecht, is voornemens om op WOENSDAG 18 JUU 1928 in het Verkooplokaal, Moienwerf, Gouda, Pi/bLIEK TE VERKOOPEN: MEUBELEN EN ANDERE GOEDEREN KF5 Vanaf heden kunnen dagelijks goederen worden bij gebracht en des- verlangd aan huis af gehaald, waar voor zich te vervoegen bij HAM BURGER HOOGENDOORN, Mo ienwerf 30. De BANK stelt beschikbaar: in stukken van f 1000.—f500.en f100.— De* Directie: Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. M. Snabilié (Afd. S 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM, die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling, met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten. bij C. CHR. ZWARTENDIJK, 8 Heldringstraat 23, Maassluis. Wanneer Uw leven dag en nacht ver gald wordt door benauwdheden op de borst en bq de ademhaling, maak dan het taaie kleverige slijm los met ^e be proefde Akker’s Abdijsiroop. Gij zult dan spoedig bevrijd zyn van die angstige beklemming en dat verstikkende ge voel. Ook beroemd bij bronchitis, kink hoest, slijmhoest, griep en influenza. 8 -- Etionne Mouron j omider den indruk den. althans hij on zwijgend liepen zij I kwamen tój aan woud, reeds zagen maanlicht badende liggen, toen op eej schuwing, de krank ten sprong nam en pe’hout verdween. zijn schaterlach, ma Viel geen spoor mK Vlet heel die sluwhe eigen, moest hij ge sec half uur zijn on beraamd. „Htj zal naar de waar eens zijn wor peildie de jonge miam I terug te halen of t lii’- Wnt «11 jlr d Hij was thans t

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 6