irertal ii lil M. H. H. ADVERTEERDERS!' BAHLMANN Co. TOTALE UITVERKOOP Wij hebben dezer dagen zeer belangrijk nieuws voor U! Let op onze aankondigingen ■1 in de komende dagen! GOUDA Jongste Bediende Alle ziekten van Urinewegen en blaas WEET GIJ i; Directie GOUDSCHE COURANT. Genezing door de Planten V POFFEITJES- to WAFELKRAAM Firmi F. V. VAN BEI STEEN SIEE7ES DE I. T. .A.. K. VAN MAAREN HEDEN Drogisterij „Het Bltuws Kruis" Zilver Rozenkrans Alpacca Rozenkrans HEETMAN De Indische Tentoonstelling te Arnhem staat in 't midden der publieke belangstelling. En deze verdient ze ook ten volle, waar ze beoogt meer kennis omtrent Indië te verbreiden onder de bewoners van het moederland en daardoor een nauwer contact te leggen tusschen Nederland en de Koloniën, wier belangen niet van elkander kunnen worden gescheiden. Nederland heeft Indië noodig en Indië's welvaart is aan Nederland te danken. Van het vele interessante dat deze tentoonstelling biedt, geven we hiernevens afbeeldingen van een tweetal daar geëxposeerde prauwen, zooals die in verschillende deelen van den Archipel worden gebezigd. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid, onze ge liefde Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer JOHANNES HUBERTUS VAN OORSCHOT, in den ouderdom van 82 jaar. Gouda. E. P. M. DE RAADT- van Oorschot. M. F. DE RAADT- en Kinderen. Wassenaar. P. J. M. BOLTEN— van Oorschot. J. P. BOLTEN- en Kinderen. GOUDA, 29 Juni 1928. Regentesseplantsoen 12. De Begrafenis zal plaats hebben op Maandag 2 Juli op de R. K. Begraafplaats, des morgens te 11 uur. 1171 35 GEVRAAGD. Zich schriftelijk aan te melaen ten kantome der N.V. tot Aanneming van Werken vil. J. NEDERHORST, alhier. De van ouds bekende van is wederom gearriveerd aan de KLEIWEGSBRUG. Hij hoopt het vertrouwen, dat hij gedurende 25 jaren de eer heeft gehad te mogen genieten, ook dit jaar zijn deel mag zijn. ZONDAGS GESLOTEN. Bekroond met Zilveren Medaille. POFFERTJES25 cent. i WAFELS 12'/» cent. Nogmaals sterk verlaagde prijzen, In alle afdeellngen. 1160 VERKRIJGBAAR SBBRHRRBBBHB DAMES- EN HEERENSCHOENEN MET INBEWERKTE «TEUBZOOLEB BEVEB DE JUISTE BODEM DER VBETER M LIKDOORNS BKLTKNOBBILS verdwijnen onmiddellijk en voor goed, na gebruik van mijn tinctuur Per flacon, met penseel, 35 cent. Borg. Marlenssingel ID9 - Tel. 739 - Gouda Met etui ff JB.BO 75 Ct. OOSTPLEIH 8 - TEL 8874 ROTTERDAM. Methode Dr. DELOS PARKER, Amerika. Er worden HONDERDEN HAARMIDDELTJES in den handel gdbracht, maar BEWIJZEN VAN HERSTELDEN kunnen niet worden getoond. „CRINOFLOOR" bezit ruim 600 HERSTELDEN van verschillende soorten HAAR ZIEKTEN. Beleefd verzoek deze te controleeren. „CRINOFLOOR" bestaat uit 54 soorten middelen voor 21 soorten haarziekten, zooals uitvallen, ronde kale plekken ontslaan in korten tijd zonder zweren, zwedende plekken, haarpijn, te vet of te droog haar enz. INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJK, eiken MAANDAG en DINSDAG van 103 en 68 uur. DIERGAARDESINGEL 91 b/d WEST-KRUISKADE, ROTTERDAM. G. ROMEIN Sr., Haarkundig Spec. Benig eigenaar. 4 dat die Sanguinose zwik een voortreffelijk middel is? Voor allen die zwak en moede zijn; die lusteloos en zonder energie; die gedurig vermoeid zijn of lijden aan pijin in het hoofd, in den rug of de lenden; die te moe zijn om te eten, ofte zwak om te slapen, Is de Sanguinose een opwekkend en versterkend middel, waar van de uitwerking snel en verrassend is. SANGUINOSE kost per flesöh 2.—, 6 fl. 11.—, 12 fl. 21.—. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planten extracten. Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gij lijdt, man nen of vrouwen, acute of chronische ziekten, aarzel niet om een uitvoerige I beschrijving Uwer ziekte, of alleen den naam daarvan, op te zenden aar. den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de medicijnen, bU M. Snabilié (Afd. S 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM, die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling, met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten. l Verzendt Uw goederen per 2 x daagscht Autobasteldlenst j. VAN DE MEER h. J C. dB Min GoudaMoordrechtNieuwerkerkRotterdam Rotterdam—Nieuwerkerk—Moordrecht—Gouda Woerden—Utrecht. Adres te GOUDA: Bodehuis: ..HET CENTRUM" Nieuwe Markt, Tel. 677. Adres te ROTTERDAM: Bodehuis: Grootekerksplein. Telefoon 4279. van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes m 't aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee- nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men ljjdt. V.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 10