ooi p K >97=. 7. L IHEID wormen door D. Fr. CHE KRACHTPIL- derbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond m eere-diploma’s. Ip kd toeneming. Gaga* Door Artsen aanbe- sle dankbetuigingen. 00 stuks 3.50, 200 mis onder rembours os t wis sol. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD en blaas W' GOUDA "Ï73E No. 18804 Zaterdag*': 1 f 1 kbank Marie Antoinette. t vraagstuk “tt He‘ w,twi!&lin jongste g - -.7; J 9 I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen min ITAD. Dit nummer bestaat uit twee bladen tyu d van hot ii -i OOR WEG. ■s af I I den Haag door beid bureaux «twiMeld i au Koningin en martelares. juW, oofe.o van oen par :i 'or de lan be uk Be uk- za. rouluon dezer kiiust wiéKMdrt vouw aai'to siuaii ia cie groove t* KtdiQg die in dezen D«oe drukkunst i» 'blM*. dat met kunstrijke )0.- teotr. 21, Den Haag. 550 MMM Laat ons leeren rondom ons vreugde te verspreiden, gelijk de zon haar stralen uitgiet over bergen en dalen. EEUnJKTÖNÏ LAAT UW MAM »U(T ROOKSN AR GEEF HEM jL&it F TABLETTEN EERSTE BLAD, Frappez toujours. Iedereen haast kent de Fratnsche uitdruk king „Frappez toujours”, waarmede men dlit wul zeggen: Als gij Uwe medempnschen van eene waarheid doordringen wilt, wys lien er dan niet eenmaal op, maar doe het herhaaldelyk, in verschillenden vorm en bij elke gelegenheid, die zich voordoet. Dit geldt, naar het ons toesohynt, inzonderheid van vraagstukken, die liggen in de politieke sfeer en waaromtrent uit politieke overwe gingen zoo licht onder de massa meeniinigen worden gepropageerd, die met de werke lijkheid in strijd zijn en ten slotte kunnen leiden tot schade van het algemeen belang. Tot dez<3 vraagstukken behoort ongetwij feld de verhouding tusschen Nederland en Indië. Van zekere zijde wordt voordurend de meemng gövoed, aJs zou het verlies van Indië den Nedertandscihen arbeider met aan gaan, ja, zou hy er zich zelfs toe moeten leeney, die scheiding te bevorderen. 1 Zy, die dlit inderdaad, meenen, mogen ter harte nemen de rede, die dezer dagen is uit gesproken door den Voorzitter der Neder- landsche Maatschappij voor Nijverheid efi Hahdel, Mr. C. H. Guépin, ter opening van de te Middelburg gehouden algemeene v,er- gadering dier Maatschappy. „Zonder Indië geen volkswelvaart in Nederland1”, aldus itliddle het onderwérp der rede, waarvan (iOlDSCUE BERGAMBACHT, BERKEN WOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, i NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEG WIJK, SCI II bliK rijn er vier oeni zdlrie oiülrcentralee, éfl voor Voorburg, voor 1 wijl ook Wassenaar 1 centrale aan het gemfl gesloten. Allcs te sad 23.500 aansluitingen q zend! toestellen hebbed Slechts langzaan/ M wat vooraan in de rij1 betreft het aantal aal honderd2i weden heK wegen ruim 6, Zwitefl den Haag is het aant ger "dan he. gemiddéldL en bijna het dubbele v -t en da| wellicht miik z-g heusche Tr Eigenlijk volkomen waardeioo® de k ^ontwikkeling van «n tegenaeggelijk veel gedaan past daarvoor een^-L' woord van hulde en Crt. en aan welk verslag het volgende is ontleend. Het heeft den spreker getroffen, dat er nog groots groepen onder de bewoners van Nederland zyn, die het aanhouden van de innige relatie tusschen Nederland en Nedeir- landach Indië beschouwen als een uitslui tend belang van siechtg één enkele groep, die niet de hunne is en daarom hun interesse niet behoeft. De uiting, door een overigens veidiienstelyk leader van één onzer politieke groten, dat de Nederlandjsche arbeider zal juichen, zoodra Indië van Nederlandschen invloed bevryd zal zyn, heeft spreker diep geraakt en medegewerkt tot het vormen van de opvatting, dat het nog steeds noodig is, actie Ce voeren om het waandenkbeeld te doen verdwijnen, dat slechts voor een deel van Nederland en niet voor het Nederland- sche volk in al zijne lagen het behoud van Indië eene zaak van het grootste Mang is. Het zich voortplanten van een dergelyke valeche en onjuiste opvatting, zegt de heer Guépin, zal voor de Nederlandsche welvaart de grootste en meest verstrekkende schade ten gevolge hebben. 'De spreker wijist er vervolgens op, dat ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de '««urging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.S0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau*. MARK! 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ze raadslieden, die een ontstellenden achter uitgang boekten als uitslag van hunne er varingen. Welke zyn de verschijnselen? Gemis van nauwkeurigheid, gemis van be gripmatig denken. Een chaotische verwar-, ring in de spelling, onkunde van de taal, oppervlakkigheid, het gerwetene lykt meer van buiten aangewaaid dan van binnen overwogen; De opstellen vertoonen armoede van ideeën, ja dryvein soms naar het vul gaire af. Bij vertalingen blijkt vaak, dat men den zin van den vreemden tekst niet heeft gevat, laat staan de sfeer van het vreemde taaleigen benaderd. By de weer gave van de geschiedenis ontbreekt al te dikwijls het stelselmatige, en de onnauw keurigheid, die de taal-praestaties bezoedelt, spreidt zich ook uit over de wiskundige vak ken. Dit zijn geen verschijnselen van een en kele school, of van een enkele soort van scholen. Hier is het wat beter, daar wat minder, maar de oppervlakkigheid en slor digheid van werken vertoont zich over heel ons middelbaar en voortgezet lager onder wijs. Geen wonder dan ook, dat, by de over- verzadigheid van intellectueelen en halve intellectueelen, waar onze samenleving aan ui uenloop yuft’ XI tfcjl bil* UOef i vooral ift de laatste decennia door sommigen een voorstelling gegeven wordt van onze verhouding tot Nederlandech-Indiië, alsof de voorspoed, die wy, dank zij Indië, genieten, ten koste van de bewoners van Indië zou zijn verkregen. Ook deze theorie is onjuist. Het zou voor de bewoners van Nederlandsch Indië gedurende de eerste reeksen van jaren geheel onmogelijk zijn, het werk, dat door Nederlanders in Indië verricht is en wordt en waarmede onze welvaart ten nauwste samenhangt, over te nemen. Een deel van Indië bevindt zich ontegen- zeggelyk in een stadium van ontwikkeling, doch niemand, die de toestanden in dien grootten archipel kent, zal willen beweren, dat de ontwikkeling van dat reusachtige ge bied zal kunnen plaats vinden zonder Weatersche leiding en zonder verder dóór gedrongen algemeene ontwikkeling. Moge somtijds de wedvaart van de eene natie slechts verkregen kunnen worden ten koste van die van een andere, in de verhouding van Nederland tot Nederlandsch-Indië is dit niet het geval. De welvaart in Nederland door Indië wordt niet verkregen ten koste van Indië en 'hare bewoners. Integendeel, er zyn talrijke voorbeelden aan te halen om aan te toonen, dat dè welvaart, die ook in Indië bestaat, door den invloed en het wenk van ons, Nederlanders, is verkregen. Denken wy slechts aan hetgeen is bereikt, op het gebied van het irrigatöewezen. Wy kunnen gerust zeggen aldus de heer Guépin dat een scheiding van Ne derland en Nederlandsch-Indië zou zijn een vreugete verdiend. Al voren» zich op w-eg te begeven, kocht hij een mooi geschenk voor naar iets dat zij later ook in hun huishou den zouden kunnen gebruiken. Het was winter nu, maar nooit was de natuur heni zoo schoon vóórgekomen, nooit had bflj zich zoo gelukkig gevoeld De i&leiine s<mi, in zijn borstzak verborgen ;len uit planten en gij. lijdt, man- n een uitvoerige p te zenden aan e mediciinen, bij iM, die U aJl« indeling, met de nensch, die baby eén vraagstuk dkwestie hulp van ndermeel ;i beste verstand en verpleegster. iboekje aan WESTZAAN. lagen. Aan een i 8 - Ettenne Mouron geraakte hflijkbaar onder den indruk dier laatste woor den, althans hij onderwierp zich eu zwijgend liepen zij verder. Eindelijk kwamen zij aan dien zoom van het woud, reeds zagen zij bet thans in maanlicht badende landbichap voor zich liggen, toen op eens, zonder aar- schuwing, de krankzinnige een groo- ten sprong nam en tussdhen het kron- pe'hout verdween. Loison vernam nog zijn schaterlach, maar van hem n If viel geen spoor meer te ontdekken,. 'Met heel die sluwheid, aan zielszieken eigen, moest hij gedurende het laat- sCe half uur zijn ontvluchting hebben beraamd. „Htj zal naar de plek wederkeeren waar eens zijn woning stond”, mom pelde de jonge niian verslagen. .,Hem terug te halen of te volgen is onmo- gelij,'; Wat zal ik doen Hij was thans uitgeput van ver moeienis engevoelde niet veel ver der te kunnen gaan. Zou hij' dan zijn Big tot stand i SS t|f®l r tak raatWitet ta w rd aa«i„e toda «sust van Benomen werdi xwart-eeUw aqli Mnte ging w het w® BHes beneveld Kvoor KijswijA, Mjpsdu&nen, ter-*- Kr’ eqy jrijas- ptttenpt i)i aaii-h ml ‘zajjn-, ér nu db.tto,- ELx xT-j .i,n dpi ialve t OUS 'eten <fon« «jn - kifiisMruikkerij Lankbout did op dien dag 75 jaar bestaat. Ieder kent die naara, die op duizenden kwistreproduc- ties is vindlen. In den loop der ja ren heeft deze firma de techniek der kumt-dirufckunst zeer opgevoerd en tal van affiches eni Imdelsdrukwerken leveren daarvan bet bewijs. De beste Nederlandsche etsers en graveurs zijn op haar ateliers aan hét werk geweest en werken er nog geregeld. Het is m- teressant een dergeüjk bedrijf eens in oogensehouiw' te nemen;. Vijf en zeven tig jaar geleden begon de heer Lank- hout die aan de typografische afdee- ling van de Regeering was verbonden fciju drukkerijtje fmet één gezel. Thans werkt er een tachtig man en zijn de nieuwste procédés en do nieuwste ma chines er om hun werk' uiit te voeren. Naar wij hoorden zijn plannen in over weging om een tentoonstelling te opga- niseeren, waarop een overzicht gege ven zal worden van de ontwikkeling van dezen tak van dijukkunst. Voor het publiek zal dit zeer interessant zijn want voor bet ovetrgroote deel is deze künst wj een heel diep geheim. Al zal het niet gelukken dit geheim te ontsluieren, een vergelijking van dé nachts bij hem te kotaen. waken. Dit aanbod w erd des te dankbaarder aan genomen, waar het moeilijk viel een anderen verpleger te vinden want de kleine kranke leed aan kinderpok ken, een ziekte destijds nog veelmeer gevreesd dan thans. I e leerling bezweek er aan en de ouders' hiadden den jongen meester, die de laatste levensdagen van he. kind nog had trachten te verzachten, geen beter blijk van erkemtefijkheid •weten te geven, dlan door hem duizend franken te overhandigen. Dat was zoo veel als een schat voor den jongeling, die vaak honger leed om toch maar zijn levensdoel te kunnen 6erei’{en. Hij meende zichzelf nu wel eenige da gen vacantie te 'mogen veroorloven, te meer daar hij in lang niets van Yvon ne bad gehoord en de vrees, dat ook zlij zieki geworden kon afjn, hem voort durend kwelde. Hij zou haar daarom gaan verrassen Als zij lijdend was, zkhl dat haair meer goed doen dan eenige medicijn ter wereld en hij zelf had wel eens die Onder htt opKhriTt „Het tinkende whip* v.£»t het „Utrechts* Dagblad" er dat eegj belangrijke tusspneu die nuost en üm» pu*. - jféprocteMMB in 'ié&er gavel kan m«Wwea wet o» vallei en op goetlaoope vrijae wo- mng-veraieriug Kan versohMjen. Op <Ht geUed valt nog he 1 wat ie verbete- reu. Hei 1» <kü*rijla nog aigrijmMiik .at er in de tauaon aan den waaa ■aoovoel .béter met ■ld dm Into mt voor werken uitgaat Ole 'siooerija., drukkerij Lankhiout beett voor PjstoDtwikkeïing van «u v»Uc en-1 eai Haat past daarvoor een gelukweusoji en een woord van Wde en *.nk. HAUEKAAR. - wö «n»-veto»g- wiWta ta de "N. -Hett. ramp vopr "NedOriandSi-IMIr m -tfafp dm- de uiting van den genoemden politièken lei- der noig qe-ns in hérinnering te brengen, de juichende arbeider niet alleen een ramp voor Nederland, maar gelijktijdig ook een ramp voor Natierlandsch-Indië zou toe juichen. Tot zoover de rede van den Voorzitter der Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Deze i-ede bevat, zal men zeggen, weinig nieuws. Verschil lende sprekers en schrij vers hebben reeds meermalen hetzelfde be- toogd. Ook wy hebben in ons blad reeds herhaaldelyk artikelen van gelyke strekking opgenomen. Dat wy niettemin de rede van den heer Guépin niet stilzwijgend wilden voorbijgaan, vindt zijne verklaring in het geen wy in den aanhef schreven. Meer dan van eenig ander economisch of sociaal vraagstuk geldt wél van de verihouding tus schen Nederland en Indië, dat ons volk betere voorlichting van noode heeft, dan het 'gewoonlyk ontvangt en dat met betrekking tot die bettere voorlichting vooral het „Frappez toujours” in toepassing dient te worden gebracht. X landen wat kuitingew per ter 7, No©r- wig 5. voor dius 5.5 hoo- in Zwitserland hel gemni delde in ons geheele land. Nu moet men wel bedenken dB zijn ontzaglijke hoeve zeer vele aansluiting heeft. Precies gaat de niet op. Het zou aards hoeveel woning aanslu Avant de uitbreiding n» soort worden gezocht. dat men niet meeir ooi red lingswgrk moeten opgeven Op uat ongeiniDlik vernam hij een gedruisch van wielen en, nau'»\ lettena toekijkend, zag bij over oen straat weg een huifkar nauieron. Een nieuwe hoop flikkerde bij hem op. „Een boer dacht hij. „Misschien zal hij miij zijn hoeve aanduiden en het meisje tegen goed geld, bij zich aan huis willen nemen. Haastig trad hij nu het voertuig te gemoet en riep reeds van- verre den voerman toe „Wie <Jaar?” antwoordde de boer op omtasten ooon want het woud van Meudon was zeer geschikt voor een schuilplaats 'vjoor 'sit|ru|iikrooverei en Frankrijk telde op dat tijdstip derge lijke benden 'bij honderden „Vrienden des konings”, zeide Loi- öon. „Ik behoor zélf tot het hof. De man hidld zijn paard in en buk te zich naar voren om beter te zien ,,0, o,” bromde hij„een vrou<, die ontvoerd wordt ,Neen, een ongelukkige, die bij een Ibrand deerlijk gewond! wierd; de doch ter van den schilder Mouron.’ „Dien heb. ik nooit hooren noemen. „Haar vader had een huis biet in het bosch. Het brandde af en ik **«b het meisje uit de vlammen gehaald. Waar woont gij Ik zal een flinke som betalen, ate uw vrouw haar op nemen en verzorgen wil. Zij is half dood'. 1—8“- aan verkaerdo aan- gfehvol de aelf, Ce net ijl'slartig vipnto- l«B Bir damdoot ïerKeerae tovredto <wer de t lefooa 'maar Vinden dial -net urrief nog aitijd te hoog is). Op dit bedrijf dat sleo-l» door ee» heOi a«in ®ael d>or bevol-s hangt Mug gebruik wordt, irtg haast go» winst worden gauaakt. Oh tot hu toe gpraankte winat is to grdot gerweiest «tl dat i» bij dit bedrijl, dat nog lang niet algtote®» is, niet Van de- 115 duiaend woulngtn 'in den Haag aal waansetudnjijk tarnau- wernaad 10 aijn aangesloten en dat cijfer is te laag. Wa betalen Ütalna «SB tarief (tet berapi op het aantal oproe- pingen. Hoe grooter hel aantal ato- .sluitingeu te hoe grooter het aantal gesprekken wordt éA hoe meer kans er te dat men in een hoogwe klasse van hef gesprekkmitarief verzoüd raakt Wij wensrtw» dit bedrijf gaam» ge li* op rijn, rilveren ren. De fout was altijd' diat het eerste jaar zoo duur was. In de laatste jaren is daarin wel eenige verandering ge bracht, maar nog niet voidoenide. De z.g. aanlegkosten moetent worden afge- öchaft en daarvoor in de plaats een eventueele retributie bij opzegging binnen een bepaald aantal jaren. Ook held na een verlaging van den prijs na dat aantal jaren in biet vooruitzicht moeten stellen. Gaat men met dat syseem te werk dan trekt men stellig velen naar dé telefoon en vaststaat wel dat iedtir die eenmaal een poos het gemak van een aansluiting heeft leeren kennen, niet zoo licht tot af schaffing overgaat. Om te trekken, zouden wij er niets tegen hebben om de eerste drie maan den gratis te geven, zoodat het eerste, jaar slechts negen maanden kost. Daar naast moet men de inning niet langer per half jat'r stellen maar wel per Kwartaal. Juist nu men de woonhui zen wil trachten te bereiken moet men begrijpen d'at dit een veel gemak ke lijker betalingswijze is dan per half jaar. Wij hebben hier het vol-automati- sche systeem dat zeer voldoet Het r I? 2 HAASTRECHT, MOORDRECH ?NHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, 2 Bureau lU» inp j=gm~"-"-L- 1. ’h'ejkt «eer goed <W rij d der „reu uie vroegte» beft meegeuiaaw, tollen oen nat net aarum x>uti tmrigtedsu onge warden. Wai er sluitingen voori draaien van ,,Ik ben al een jaar weduwnaar”, was het niet zeer belmloedigend ant woord, „en dé kinderen zijn klein. Buitendien woon ik een vijf kwartier hier vandaan. Ik kan niet terugkee- rea ik breng imju groenten naar de markt en moet met het krieken van den dag te Parijs zijn.” Loison stond een oogenblik versuft en reeds wilde de man dotorrijden, toen hem iets inviel. „Wacht riep hij snel. „Wilt gij vijftig francs verdienen, door ons op uw wagen mee te nemen. Te Parijs kan het arme kind gehüakkelijk wér den verpleegd, als zij er ten minste nog levend' aankomt.” .Wat dat betreft, daar heb ik niets tegen. Plaats is er genöeg. Walcht, ik zal afstijgen om u te helpen.” Met groote behoedzaamheid strekte Loison de bewustelooze in de kar uit, stak dén boer het beloofde geld toe en klom' bij hem op dien bok. Het paard zette zich' weer in beweging en langzaam ging het voort in den storm- achtigen nacht. DERDE HOOFDOTUK. Sylvain Norbert, had onverwacht een hkleine sotn géldb ontvangen. Een rij ner leerlingen, die bijzonder aan hem héchtte, was ziek geworden en had naar hem gevraagd. Overdag geen tijd hebbende, om aan den knaap te ge ven, steldé hij diens vader voor, des BRIEVEN UIT Gnae gejiiieeaiteneiefofe lübileep. den len Juli zal hei i&> jaair geh zij» üai de eerste veAr w georacnt werd, in «id|jl wat veranderct in deri| Mdi eén centraal buri vangen, waarmee del ole Heil-teiettéon ovei ïne diens» had al eenl ter den rüg. De gei aan het exploiteeran- j nwam uem voor ais een Kapitaal, het begin van de welvaart, waarvan, hij zijn vrouwtje hoo>pte te omringen. Eerst toen hij het bosch van Men den bereiktei, werd zijn hart beklemd. Die grootte boomen, mét hunne naak te, donkere armen, schenen hem met somber gefaaar den terugweg aan te wijze», heen te willen waarschuwen niet verder te gaan. Er woei een sterke noordenwind en het iwas als builden dé takken, die hier en daar, als 'zij nog klein en zwak waren, af braken en neervielen. De gele blade ren op dén grond dwarrelden omhoog en wendden vrudbtelooze pogingen aan om terug te vluchten tot de twij gen, die hun eenmaal leven en schoon-, heid hadden vörleend. Op het pad aan zijn voeten rustte een doode vogel, blijibaar door gebrek aan voedsel om gekomen. Het woud had iets wreeds, iets onheilspellends, dat hem nooit te vore was opgevallen. Hij zette echter dew sombere indrukken van zich en versnelde den tred. Daar zag hij eindelijk het kleine, vriendelijke huis, ver, heel ver voor zich uit. tusschen de eiken heen sche mer© Hoe heerlijk warm zou het daarbinnen zijn na deze vinnige kou de. die hem de vingeren had ver kleumd. Hij stelde zich reeds het ta fereeltje voor, d'at hij bij zijne aan komst zou aanschouwen. (Wordt vervolgd) tjaf k-i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1