J' p .id vod 1 en blaas IHEID vormen door D. Fr. CHE KRACHTPIL- derbare Bustes. Ook nwakken. Bekroond sn eere-diploma’s. lp <1 toeneming. Gega- Door Artsen aanbe- ile dankbetuigingen. 00 stuks 8.50, 200 mis onder rembours ostwissel. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD; GOUDA REKEN A No. 18804 Zaterdag*'! K, HAASTRECHT, MOÖRD Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen kbank Marie Antoinette. ft ■sas EERSTE BLAD. EEUHJLETON. ^*,-“ta***r BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, I NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCH< d? ii ft 4-W vraagstuk beSX voor KijswijA, ter* I e«p rijks- lejntoiifst ijs nari» ^i ?NHOVEN,.STa^^VWApDiNXVEEN,I 9 i v w. «i Dit nummer bestaat uit twee bladen dOORWEG. Mn- mnal Koningin en martelares. de lan be uk ige ge nie- za. )0— «etr. 21, Den Haag. sluitmg n v draaien van SJO a» LAAT UW MAM «uit Roorew AR GEEF HIM Mi V TABLETTEN Frappez toujours. Iedereen haast kent de Franeche uitdruk king ^Frappez toujours”, waarmede men diüt wil zeggen: Als gy Uwe medemenschen van eene waarheid doordringen wilt, wye lien er dan niet eenmaal op, maar doe het herhaaldelijk, in verschillenden vorm en bij elke gelegenheid, die zich voordoet. Dit gekit, naar het ons toeschynt, inzonderheid van vraagstukken, die liggen in de politieke sfeer en waaromtrent uit politieke overwe gingen zoo licht onder de massa meeningen worden gepropageerd, die met de werke- lyldheid in strijd zyn en ten Slotte kunnen leiden tot schade van het algemeen belang. Tot dez.3 vraagstukken behoort ongetwij feld de verhouding tusudhen Nederland en Indië. Van zekere zyde wordt voordurend de meening gövoed, als zou het verlies van Indië tien Nederidndscthen arbeider niet aan gaan, ja, zou hy er zich zelfs toe moeten leenen, die scheiding te bevorderen. Zy, die dit inderdaad meenen, mogen ter harte nemen de rede, die dezer dagen ia uit gesproken door den Voorzitter der Neder- landsche Maatschappy voor Nijverheid efi Handel, Mr. O. H. Guépin, ter opening van de te Middelburg gehouden algemeene ver- gadering dier Maatschappy. „Zonder Indië geen volkswelvaart in Nederland'", aldus lüikidie het onderwérp der rede, waarvan Laat ons leeren rondom ons vreugde te verspreiden, gelijk de zon haar stralen uitgiet over berg'en en dalen. (tract tot gvreducevrdM »oH«l« Boekhvad» (lOUMHE üe to t nu toe graat gewast «(u dat nog 1 in den Haag aal waarschijnlijk ternau- ■wennout» 10 atjn aangesloten -- cijfer ia to laag. We betalen ÜBte Iwtef dat berust op het aantal oj piagen. Hoe groatw het aantal ■sluitingen te hoe graoter het gesprokken wordt <m hoe moer er dat men in een hoogere klabee van hef geqwefckantarH TeraetMI raakt Wij wensdim dit bedrif gaarne - li4k op zijn zilveren vooral in de laatste decennia door sommigen een voorstelling gegeven wordt van onze verhouding tot Nedetrlandech-Indië, aleof de voorspoed, die wy, dank zy Indië, genieten, ten koste van de bewoners van Indië zou zyn veykregen. Ook deze theorie is onjuist Het zou voor de bewoners van Nederlandsch Indië gedurende de eerste reeksen van jaren geheel ónmogelijk zijn, het werk, dat door Nederlanders in Indië verricht is en wordt en waarmede onze wëlvaart ten nauwste samenhangt, over te nemen. Een deel van. Indië bevindt zich ontegen- zegigelyk in een stadium van ontwikkeling, doch niemand, die de toestanden in dien grootjan archipel kent, zal willen beweren, dat de ontwikkeling van dit reusachtige ge bied zal kunnen plaats vinden zonder Weatersche leiding en zonder verder door gedrongen algemeene ontwikkeling. Moge somtijds de welvaart van de eene natie slechts verkregen kunnen worden ten koste van die van een andere, in de verhouding van Nederland tot Nedlerlandsch-Indië is dit niet het geval. iDe welvaart in Nederland door Indië wordt niet verkregen ten koste van Indië en hare bewoners. Integendeel, er zyn talrijke voorbeelden aan te halen om aan te toonen, dat dè welvaart, die ook in Indië bestaat, door den invloed en het weik van ons, Nederlanders, is verkregen. Denken wy slechts aan hetgeen is bereikt op het gebied van het irrigatdewezen. Wy kunnen gerust zeggen aldus de heer Guépin dat een scheiding van Ne derland en Nederlandsch-ïndië zou zyn een den uit planten en gij lijdt, man- n een uitvoerige te zenden aan e medicijnen, bü iM, die alle indeling, met de kitosMrukkerij Lankbout die op dien dag 75 jaar bestaat. Ieder kent die naara, die op duizendm kunstproduc ties is te vindlen. In den loop der ja- ren heeft deze firmn de techniek der kunst-dirukkumBt zeer ongevoerd en tal van. affiches en handelsdrukwerken leveren daarvan het bewijs. De beste Nederiandsche etsers en graveurs zijn op haar ateliers aan het werk geweest en werken er nog geregeld. Het is in teressant een diergelijk bedrijf eensin oogenachoujw te nemen). Vijf en zeven tig jaar geleden begon die heer Lank- houi die aan die typografische afdee- ling van de Regeering was verbonden rijn drukkerijtje |met ééni gezel. Thans werkt er een tachtig man en zijn de nieuwste procédés en de nieuwste ma chines er om hun werk uit te voeren. Naar wij hoorden irijni plannen in over weging om een tentoonstelling te orga- niseeren, waarop een overzich gege ven zai worden van do ontwikkeling van dezen tak van dijukkunst. Voor het publiek zal dit zeer interessant zijn want voor het overgroot© deel is deze kunst w,.l een heel diep geheim. Al zal h©t niet gelukken dit geheim te ontsluieren, een vergelijking van de BMW nensch, die baby eén vraagstuk illcwestie is e hulp van ndermeel beste verstand en verpleegster, iboekje aan - - WESTZAAN. - per Noor- - mg 5. Voor dus 5.S hoo in Zwitserland n het gemid land!. Nu moet it dien Haag door elheid bureaux >TAd'. der j .,Ik ben al een jaar weduwnaar was het niet zeer belmloediigeind ant woord, „en de kinderen zijn klein. Buitendien woon ik een vijf kwartier hier vandaan, ik kan niet terugkee- ren ik breng mijn groenten naar de markt en moet met het krieken van den dag te Parijs zajn." Laison. stond een oogenblik versuft en reeds wilde de map dlotorrijden, toen hem iets inviel. ..Wacht riep hij snel. „Wilt gij vijftig francs verdienen, door ons op ■uw wagen mee te nemen. Te Parijs kan het arme kind gekbakikelijk wor den verpleegd, als zij er ten minste nog levend' aankomt.” ..Watt dat betreft, dlaalr heb ik niets tegen. Plaats is er genoeg. Walcht. ik zal afstijgen om u te helpen. Met groote behoedzlaamheidl strekte Loison de bewustelooze in de kar uit, stak ddn boer het beloofde geld to© en klom bij hem op dien bok. Het paard zette zich weer in beweging en langzaam ging het voort in den storm- achtigen naicht. DERDE HOOFDSTUK. Sylvain Norbert had onverwacht een hkleine som geldtel ontvangen. Een zij ner leerlingen, die bijzonder aan hem hejchtte. was ziek geworden en had haar hem gevraagd. Overdag geen tijd hebbend©, om aan dien knaap te ge- vdn, steldei hij diens vader voor, des hwam Bern voor ais een Kapitaal, net begin van de welvaart, waarvan, hij zijn vrouwtje hoopt© te omringen. Eerst toen hij het bosch van Meu- don bereiktei, werd zijn hart beklemd. Die groote boomen, met hunne naak te, donkere armen, schenen hem met somber gefoaar den terugweg aan te wijzen, heen, te willen waarschuwen niet verder te gaan. Er woei een sterke noordenwind) en het was als huilden de takken, die hier en daar, als zij nog klein en zwak waren, af braken en neervielen. De gele blade ren op den grond dwalrrelden omhoog en wendden vrudbteiooze pogingen aan om terug te vluchten tot de twij gen. die hun eenmaal leven en schjooiin beid hadden verleend. Op het pad aan zijn voeten rustte een doode vogel, blijkbaar door gebrek aan voedsel om gekomen. Het woud had iets wreeds, iets onheilspellends, dial hem nooit ie vore was opgevallen. Hij zette echter deze sombere indrukken van z''ch af en versnelde den tred- Daar zag hij eindelijk het kleine, vriendelijke huis, ver, heel ver voor zich uit. tusschen de eiken heen sche mer© Hoe heerlijk warm zou het daarbinnen zijn na deze vinnige kou de. die hem de vingeren had ver kleumd. Hij stelde zich reeds het ta fereeltje voor, (fat hij bij zijne aan komst zou aanschouwen (Wordt vervolgd) ze raadslieden, die een ontstellenden achter uitgang boekten als uitslag van hunne er varingen. Welke ayn de verschijnselen? Gemis van nauwkeurigheid, gemis van be gripmatig denken. Een chaotische verwar-» ring in de spelling:, onkunde van de taal, oppervlakkigheid, het gewetene lykt meer van buiten aangewaaid dan van binnen overwogen; De opstellen vertoonen armoede van ideeën, ja drijven soms naar het vul gaire af. By vertalingen blykt vaak, dat men den zin van den vreemden tekst niet heeft gevat, laat staan de sfeer van het vreemde taaleigen benaderd. By de weer gave van de geschiedenis ontbreekt al te dikwijis het stelselmatige, en de onnauw keurigheid, die de taal-praestaties bezoedelt, spreidt zich ook uit over de wiskundige vak ken. Dit zijn geen verschijnselen van een en kele school, of var» eesn enkele soort van scholen. Hier is het wat beter, daar wat minder, maar de oppervlakkigheid en slor digheid van werken vertoont rich over heel ons middelbaar en voortgezet lager onder wijs. Geen wonder dan ook, dat, by de over- verzadigheid van intellectueelen en halve intellectueelen, waar onze samenleving aan de uiting van den genoemden politiaken lei der nog eiens in herinnering te brengen, de juichende arbeider niet alleen een ramp voor Nederland, maar gelijktijdig ook een ramp voor Nwterliaindsch-Indïë zou toe juichen. Tot zoover de rede van den Vöorzitter der Maatschappij voor Nyveifaeid en Handel. Deze i-ede bevat, zal men zeggen, weinig nieuws. Verschillende sprekers en schrij vers hebben reeds meermalen hetzelfde be toogd. Ook wy hebben in ons blad reeds herhaaildeJijk artikelen van gelijke strekking opgenomen. Dat wy niettemin de rede van den heer Guépin niet stilzwijgend wilden voorbijgaan, vindt zijne verklaring in het geen wy in den aanhef schreven. Meer dan van eenig ander economisch of sociaal vraagstuk geldt wél van de verhouding tus schen Nederland en Indië, dat ons volk betere voorlichting van noode heeft, dan het gewoonlijk ontvangt en dat met betrekking tot die betere voorlichting vooral het ..Frappez toujours" in toepassing dient te worden gebracht. nachts bij hem te kofpuen. waken. Dit aanbod' w©rd dies te damkbaardier aan genomen, waair het moeilijk viel een anderen verpleger te vinden want de Ideine kranke leed aan kinderpok ken, een ziekte destijds nog v©el meer gevreesd dan thans. I e leerling bezweek er aan en de ouders htóden den jongen meester, die de laatete levensdagen van he. kind nog had trachten te verzachten, geen beter blijk van erkentelijkheid weten te geven, dfan dtoor hem duizend franken te overhandigen. Dat was zoo veel als een schat voor den jongeling, die vaak honger leed om toch maar zijn levensdoel t© kunnen bereiken. Hij meende zichzelf nu wel eenige da gen vacantie te mogen veroorloven, te meer daar hij in lang niets van Yvon ne bad gehoord en die vreesdat ook ziij ziek geworden kon afjn, hein voort durend kwelde. Hij zou haar daarom gaan verrassen Als zij lijdend was. zou dat haar meer goed' doen dan eenige medicijn ter wereld en hij zelf had wel eens die vreugde verdiend Alvorens zich op weg te begeven, kocht hij een mooi geschenk voor haar iets dat zij later ook in hun1 huishou den zouden kunnen gebru’ken. Het was winter nu, maar noodt waö de natuur hem zoo schoon voorgekomen, noodt blad’ hdj zich zoo gelukkig gevoeld De kleine som, in zijn borstzak verborgen Mrieliedeu ougetwlJ IEtSTiXipel word<’u tak vanutaui r«l w rd i tante diBust van sMénomen weru; nW^t-öeiUw acD «iWd.MdW- redi lingswgrk moeten opgeven t üp dat otogenolik vernam hij een geiiruiseh van wieüen en, nauuiettena toekijkend, zag bij over aen straat weg een huifkar navieren. Een nieuwe hoop flikkende bij hem op. ..Een boer dacht hij- „Misschien zal hij mij zijn hoeve aanduiden en het meisje tegen goed) geld, bij zien aan huis willen nemen. Haastig trad hij nu het voertuig te gemoet en riep reeds van verre den voerman to©. „Wie <jaar?” antwoordde de boer op onfrasten noon want het wojid van Mendon was zeer geschikt voor een schuilplaats V|oot 'st|ru|iik roevers en Frankrijk ieldte op dat tijdstip derge lijke benden bij honderden „Vrienden des konings z©ide Loi- öon. „Ik behoor zelf tot het hof. De man hield zijn paard in en buk te zich naar voren om beter te zien „0, o,” bromde hij; „een vrou<, drie ontvoerd wordt .Neen, een ongelukkige, da© bij een brand deerlijk gewond werd; de doch ter van den schilder Mouron.’ „Dien heb ik nooit hoonen noemen. ..Haar vader had' een huis biet in het bosch. Het brandde af en ik **éb het meisje uit de vlammen gehaald. Waar woont gij Ik zal een flinke som betalen, als uw vrouw haar op nemen en verzorgen wil. Zij is half dood. Hij w moei© ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de i»twrging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.50. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bui eau: MARK1 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postk ml oren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. j-"”. BRIEVEN UIT fl CMAA.1 onze gemcenteueiiefd den len Juli zal nee zijn aai de eerste v«I gboracnt werd. 1H aië wat vpranüera in deqï Aleli een centraal buri vangen, waarmee do o)e bell-ieieWoon oved Die diens, had al een ter den rug. De ga aan het exploiteierefn. bliK rijn er vier ceffll .drie ond roentradee, voor Voorburg, voor wijl ook Wassenaar centrale aan het gen» gesloten. AIDs te sau 2d.500 aansluitingen c zend toestellen hebbe Slechts - langzaan^ J wat vooraan in de rij fl betreft het aantal honderd tv eden hei« wegen ruim 6, Zwitajf den Haag is h©t aant ger dam hei gemiddeld en bijna het dubbele delde in ons geheel© men wiel bedenken de zijn ontzaglijke hoeve zeer vele aansluiting heeft. Precies gaat de niet op. Het zou aard) hoeveel woning aaiishj Mint de uitbreiding m soort worden geaocht. ---,nP<* *2 wS wn-vmhrwitwtta In We K K«t ramp voer ’NefletliuiaSA-IMW' lSn Wat,' »nr ren. De fout was altiijd diat het eerste jaar zoo duur was. In de laiatste jaren is daarin wel eenige verandering ge bracht, maar nog niet voldoende. De z.g. aianlegkosten moeten worden afge- Wchaft en daarvoor in de plaats een eventueel© retributie bij opzegging binnen een bepaald aiantal jaren. Ook had na een verlaging van den prijs na dat aantal jaren in het vooruitzicht moeten stellen/. Gaat men met dat sys eem te werk dan trekt men stellig Velen naar dé telefoon en vaststaat wel dat ieder die eenmaal een poos het gemak van een alaneluiting heeft leeren kénnen, niet zoo licht tot at- schaffing overgaat. Om te treKken zouden wij er niets ’tegen hebben om de eerste drie maan den gratis te geven, zoodat het eerste jaar slechts negen maanden kost. Daar naast moet men de inning niet langer per half ja*-r stellen maar wel per Kwartaal. Juist nu men de woonhui zen wil trachten, te bereiken moet men begrijpen dfct dit een veel gemak ke lijker betalingswijze is dan per half jaar. Wjj hebben hier het vol-automati- sche systeem dat zeer voldoet. Het Crt. en aan welk verslag het volgende is ontleend. Het heeft den spreker getroffen, dat er nog groote groepen onder de bewonens van Nederland zyn, die het aanhouden van de innage relatie tusschen Nederland en Nedeir- landsch Indië beschouwen als een uitslui tend belang van dl echts één enkele groep, die niet de hunne ig en daarom hun interesse niet behoeft. De uiting, door een overigens venltenstelyk lender van één onzer politieke groten, <lat de Nederlandsche arbeider zal juichen, zoodra Indië van Nederlandscher. invloed bevrijd zai zyn, heeft spreker diep geraakt en medegewerkt tot het vormen van de opvatting, dat het nog steeds noodlg is, actie te voeren om het waandenkbeeld te doen verdwijnen, dat slechts voor een deel van Nederland en niet voor het Nederland- sche volle in al zijlne laigen het behoud van IndBe eene zaak van het grootste belang is. Het zich voortplanten van een diergelijke valedhe en onjuiste opvatting, zegt de heer Guépin, zal voor de Nederlandsche welvaart de grootste en meest verstrekkende schade ten gevolge hebben. De spreker wijst er vervolgens op, dat - -."Zto ..ra r.,.r te tal. uitoa meegKuaakt, stollen iaoejgfl oA«u-suum ia ae groin® lATO.sran' ue™.-. Bat «set aantal «aten en anume n.aing toe in «wn tun iti-Mau^Sra A lte»e drukkunst te ee» belangrijke 'sciiitoei tusymen de raustöt en pu- Ixp-k, dat met kunstrijke reproduoties in ieder gevel kan meoeldren n»et ito 4 en sl.cb op goeilKodpe w^ze WQ- veimermg nan verscltaliiai. Up tot gebied valt nog he 1 wat le verMtu- reu Het is dUOsrijte nog algrijseüik tent er in de tauMOi aan den «and. _t en dB* Mh zooveel beter met wellicht minde» RM dan men mj voor z.g. heusche kunstwerken uitgeest toto eigenlijk volkomen waardeloos djn. VS drukkerij LankUou* heeft voor de knMontw .kkeling van ons voik en- tegaiEieggelljk veel gedaan en hal past daarvoor een geittewouwii «n ee woord yan hulde en ^aab Het h'‘ Onder 8 -- Etibnnc Mouron geraakte ^lijkbaar ou/der den indruk dier laatste woor den. althans hij onderwiierp zich en zwijgend liepen zij verder. Eindelijk kwamen rij aan dien zoom van het woud, reeds zagen zij het thans in maanlicht badende laaidschap voor zich liggen, toen op eens, zonder aar- schuwing, de krankzinnig© een groo- ten sprong nam en tussdhen het kreu- pe hout verdween. Loison vernam nog zijn schaterlach, maalr van hem If viel geen spoor meer te ontdekken. Met heel dl© sluwheid, aan zielszieken eigen, moest hij gedurende bet laat ste half uur zijn ontvluchting hebben beraamd. ,,Htj zal naar de plök wederkeeren waar eens rijn woning stond”, mom- pdlde de jonge man verslagen. .,Heni terug te halen of te volgen is onmo- gelij'- Wat zal ik doen was thans uitgeput van ver- ƒ- W moeienis en 1 gevoelde niet veel ver- der te kunnen gaan. Zou hij dan zijn twijfeld BaaJder ia ge- t mu aan verkeerde aan- ckomt, is gfeheel de ^enseben' zelf, 4rie net fe..«bijf slordig v«mch- teu en.«daardoor ^erKeerae ftunueuv ivaptit oproepen. iiing-vi Wij zijn tevred’en Wer d® t lefoon ■maar Vinden dial het tarief nog altijd te hoog isfi Op dit bedrijf d)at slechte daw een heel Klein deel cjjar bevol-« hangt king gebruik wordt, mag haast geeo winst worden gesmaakt. gemaakte winst te a, dat is bij dit bedrijf, lang niet algemeen is, niet in de J15 duizend woningen en dat een wdmewd io ll»

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 6