m ZOMERGEi 0e Olympischs Spelen. ljjdt, gecommitteerden en leeraren tot een gestrengheid geneigd raken, waartegen hun hart in opstand komt. Meer dan ooit gevoe len zy hun nypende verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, waarheen zij de poort hebben te ontsluiten. Wy gaven aan dit artikel den titel: „het zinkende «tóp". Omdat wy wilden aandui den, dat de verschijnselen van het vak te denken geven, niet alleen over de toekomst van een aantal jongens en meisjes, maar over de toekomst van onze geheele cultuur. Een der leeraren, wien wy om zyn oordeel vroegen, een man met een vyf-en-twintig- jarige praktijk, riep uit: het wordt elk jaar minder! Maar als het elk jaar minder wordt dan zinkt 'het schip onzer beschaving, lang zaam maar zeker, en dan is de nivelleering, waarover men altijd spreekt en schrijft, geer. sprookje, maar bittere werkeiykheid. Stel, lezer, eens eenige eenvoudige vra gen, bijvoorbeeld over geschiedenis, aan een voor het eindexamen van een onzer middel bare scholen geslaagden leerling met nor male begaafdheid en het zal u droef te moe de worden. En beperkte de nivedleering zich maar tot de intellectueele hoedanigheden! Voor den scherpen speurder met eenig zielkundig in zicht verschijnt daarnaast geen merkwaar dige moreele inzinking. Wie de opstellen goed leest, ontdekt soms by hun jeugdige schrijvers een geestes- en gemoedsgesteld heid, die bedenkelijke trekken vertoont. Een goed praten van wat niet zuiver is, een ver zwakt bewustzijn van „gezag", 'een te veel aan weeke gevoeligheid, een te weinig aan karakterkracht.". „Indien onze hypothese juist is, dan zijn \yy met een vraagstuk bezig, dat de gren zen van het onderwijsgebied overschrijdt, dat heel de natie aanbelangt. En dan moet iedere poging tot verklaring, die de nood zakelijke voorwaarde is tot verbetering, be ginnen met de oorzaken te zoeken in de al- gemeene gesteldheid van ons volk. Het kenmerk van onze volksziel in dezen tyd is, dat ze verslapt, omdat ze gemis van weerstand heeft. Onze geheele volksziel, die met conferenties gevoed wordt inatede van met idealen, zinkt ineen. Zy kent geen na tionaal besef meer en geen nationale wor steling, zy laat godsdienstige en politieke grenzen verflauwen en zy staat open voor het eerst verschijnend inzicht. Vergaderin gen nemen,plaats in van het jbuisgezin en ouders en kinderen vervreemden van elkaar. De techniek vergemakkelijkt het leven on gemeen en een ethiek, die het vnwicht gaat verbreken tusschen humaniteit en karakter- stevigte, die begint met goed te praten en vrijheid te geven, verweekt de zielen'. Er zyn «holen in Nederland, waar de leeraar zich door zyn klasse laat adviseeren over op te leggen straffen, waar de leeraar het eind: oordeel over opgedragen taken in handen legt van zyn leerlingen. Er zyn ouder-com- missies, die bevoegdheden aan zich trekken willen, die haar niet zyn opgedragen. Wy zeggen niet, dat die in Utrecht zyn, maar wy zeggen dat ze er zyn. Er is een verwar ring van gezagsbevoegdheden en onderwys- methoden, er zyn voorschriften omtrent de spelling, die wisselen op iedere «hooi. Kol- lewyn of de Vries en te Winkel, beide syste men worden verdedigd. Wy willen ons niet mengen in de wetenschappelijke discussie, die «r over wordt gevoerd. Maar geef ons een van beiden, consequent. De spelling- anarchie, die thans heerscht, werkt vernie tigend op het jeugdig intellect en het jeug dig karakter." MODEPRAATJE. Bruidscostumes. Ofschoon zoowel te Parijs als hier te lande de echte bruidstooi hoe langer hoe meer plaats maakt voor gewone kleedy, gaat de Mode nog altijd voort ook de bruids- costuums met hare belangstelling te om ringen. Men zou haast zeggen „hoe geringer het aantal bruidjes dat in bruidkleedy trouwt, hoe geraffineerder hare uitrusting, hoe fraaier snit en bewerking van het bruidkleed." Men moet by het zien der nieuwste bruidstoiletten vorstin Mode weer bewonderen. Aan uitersten eenvoud weet zy uiterste elegance te paren, ja het is onge looflijk hoe zy door kleine aanwijzingen het geheele arrangement van bruidskleed en sluier tot iets delicaats weet te maken. Natuurlijk volgt het bruidskleed de alge- meene lijnen der mode. Daar deze zich om een wijden snit, met veel vertoon van losse drnperiën, van uitgeschulpte deelen en naar ééne zijde oploopende valling bewegen, ko men we deze kenteekenen van modieusheid ook by het bruidstoilet tegen. Het is bijna alles blank satyn, wat de nieuwe bruidscos- tuums ons te zien geven. Lange lijfjes, even blousend of strak, breede ceintuur, rokken die van'voren of van één kant kort zyn en... ter bevordering van de stemmigheid lange mouwen en nauwelijks gedécolleteerde hal zen. Ziedaar de styl, waarin de zomersche bruidsjaponnen gehouden worden. Een wei- nigje witte kant aan de hal», doet het wer kelijk reeds als garneering! Een enkele maal wykt de mode ook van dezen gedistingeerde» eenvoud af en geeft het rokdeel van het bruidstoilet een oploo pend randstuk van prachtige kant, met een losse kanttorsade aan den langen kant. Zij maakt het décolleté dan rond en flink diep, geeft het lijfje een breede patte aan den linker zijkant, welke eindigt precies waar by de ontmoeting van lyfje en rok de torsade begint. Ook versiert zy het bruidskleed naar modernen trant met eenige lagen van klok kende en naar één kant oploopende strooken. Waar déze oploopen, valt dan juist weer een lange dubbele slierbaan tot «tel 20 c.M. be neden het korte punt. Ook het gecroiseerde lyrje is altijd een geliefkoosd gegeven voor het bruidscostuum. Zeer rijzige, elegante bruidjes geeft het een statige allure, vooral, daar het rokdeel breed overslaat en toteen waaiervormige draperie bijeengenomen wordt. Ter afwerking worden prachtige halve-maanvormige strassgespen gebezigd, wier schitterschyn wonderschoon -met den glan.-. van het melkblanke satyn harmonieert. Nog immer zyn de trouwtoiletten voet- en enkelvry, maar zy dalen toch een heel eindje onder de knie en maken niettemin, daar de herinnering nog voortleeft aan de lange sleepen... een korten indruk. De sleep wordt thans gevormd ioor den tullen sluier, die in lange, golvende plooiin gen vanaf het hoofd-omplooiende kapje neerdaalt en met één of meer punten meters vèr den grond beroert. De vorm van het kapje hoort overeen te komen met die van het japonsmit. Is dit in schulp vorm gehou den, dan ook daalt het kapje in ronde bogen over de ooren neer en vertoont van voren een sierlijke uitholling. Is de rokzoom gelijk matig, dan is het kapje „en bandeau" om het hoofd gedrapeerd en worden de plooien op dezelfde manier bijeengenomen ais die der rokdraperie. Zelfs heeft een fantastisch bestrookt bruidskleed, welks strooken in lange punten geschikt zyn, een puntig uitgeknipten sluier, terwijl by een ander fantasietje van satyn en kantstof, de sluier eerst een kapje vormt dat heel het hoofd omsluit, om vervolgens als een wazige écharpe om den hals geslin gerd te worden. De*Fransche bruid draagt soms vlak van voren een groote witte bloem tegen haar bruidskapje. In elk geval is dit nog eens extra versierd, hetzy met smalle kant strookjes, hetzy met een ry bloemen of bla- op de ooren, indien de sluier daar byeen- deren van voren, of met een toefje bloemen gehouden wordt. De H aute-E legance schrijft schoentjes van zilverlamé of zilverbrocaat voor aan het modieus-doende bruidje en dit schynt zóó in den smaak te vallen, dat het voorbeeld ook ten onzent dapper wordt nagevolgd. GRACE ALLAN. KERMIS EN DANCING. EEN TUCHT-UNIE-RAPPORT. T LAND- EN TÜTNBOUW. Het houden van bijen. De gemeente Vinkeveen. heeft het vorig jaar het houden van bijen verboden, zulks ter bescherming van de komkommerteelt. Eenige bijenhouders hébben zich hiertegen verzet en de kantonrechter te Breukelen steldle hen in het gelijk. Nu is deze bijenkwestie zelfs voor den Hoogen Raad geweest, die één der byenhou- dens veroordeelde. De gemeente Vinkeveen werd in het gelijk gesteld, zoodat voortaan het houden van by en in the gemeente ver boden is tot vreugde van de komkommer- te lems. Dure aardappelen. Aardappelen zijn den laatsten tyd gewel dig duur, zooals vele huisrvï-ouwen, die door hun wintervoorraad heen zijn, tot bun spijt constateeren. Ook op het platteland worden hooge prij zen besteed. Zoo weiden gedurende de laat ste veertien dagen de aardappelen op de Hoeksche Waard verkocht tegen prijzen van 13 per H.L. Het zijn de. hoogste prij zen dit jaar betaald, hooger nog dan in Zee land en Friesland1, waai' zy omstreeks 10.50 per H.L. beliepen. Voor den verbrui ker dienen lvieilbij te iworden gerekend de noodzakelijke onkosten, welke van produ cent tot venbruiker 3 cent per K.-G. bedta gen. Plant nu boerenkool. Elke boer, die dat wit, kan nu gemakke lijk een veldje of een akkertje vindein, Waar hy boerenkool kan pooten. 't Is nu nog de tyd. Straks, wanneer 't winter wordt, Slaakt men de verzuchting: Had ik maar kool ge poot! Maar dan is 't te laat. Nu dus de hand aan den ploeg geslagen .Waar de vroe ge aardappels gtóooid worden, daar gaat het nog best. Men\eme liefst laagstam of middelhoog, want d« bijzonder hooge lijden 's winters te veel doon de vorst. Niets brengt méér rente op, dan Hét bepoten ervan met boerenkool. De winter is lang, neem daarom een groote plek. Wie de boerenkool ver waarloosd heeft, stelt zich in den wtinler tevreden met bieten, maar ik zeg u: nieten kunnen niet in de schaduw staan van boe renkool. Deze laatste zuiveren het bloed der dierens wegen» het hooge ijzergehalte, en zyn bovendien ook ryk aan vitaminen, wat met bieten niet het geval is. Ik geloof niet, dat er één'gewas op de boerderij zóóveel geld kan opbrengen qls boerenkool voor het winteTgiroemvoer der kippen. Denkt aan de eieren, die dan voor dubbel tellen! „Natuur versterkt beschaving ver zwaktDat geeft de wereld ons pijnlijk te aanschouwen: hoeveel leugens worden uitgesproken in onze „beschaafde" we reld. In het begin van 1927 heeff de Tucht- Unie aan de „Colfvmissie inzake Volksver- j maken" opdracht gegeven een rapport sa- men te stellen omtrent het vraagstuk der dansgelegenheden en kermissen. Dit rap port is in Januari '28 varsohenen en wordt thang in het orgaan der Untie gepubliceenh Het geeft weer een analyse van onge- wenschte toestanden en een beschouwing over de taak der Overheid in dezen, dan wel den weg, die door beschaving van den volksgeest tot verbetering zou kunnen lei den. De Commissie meent de aandacht van het blestuur te moeten vestigen op 'het vraagstuk, welke wegen kunnen worden, aangegeven, om ons volk te brengen, tot een meer passend vermaak, en zy is van mee ning, dat by het aangeven van de middelen ter verhoogdng van het zedelijk peil var. volksfeesten, 'het stifaven gericht zal moe ten zyn op een terugkeer tot zuiver natio nale feesten, ter vervanging van vermaken die een gevolg zyn van internationale zedenverbastering en waarvan de dancing eert voorbeeld is. De kermis. In het rapport wordt vooropgesteld, dat, mi vooral in de grootere steden de gelegen heid tot uitgaan veel grooter is dan vro - ger, de kermis met meer past jn het -kader van onzen tyd. Zij verdwijnt uit het; volks leven; waar pogingen worden aangewend om ze wieder in te voeren, worden deze niet met sdoces bekröond. Nadeelen, aan - kermisviering gebonden, zyn: le. het overmatig gebruik van alcoho lica; 2e. sexueele Jèxcessen tengevolge van drankgebruik; 3e. het verbrassen van spaarpenningen, het maken van schulden en het beleenen van goedleren; 4e. eene tydellyke verruwing, in 't bij zonder van de volksklassen, <he door het voorbeeld, het tuchtbegrip, vooral van de jongeren, schaadt. De Nedeflandeche volksaard, die zich' in 'l algemeen niet eigent tot eene kalme feestviering, eisefht veelal van een populair volksfeest de gelegenheid voor amusement, dat door een groote menigte tegelyk geno ten wordt en waarbij eene veelal brood dronken, zich in luidruchtigheid uitende volksmassa, gelegenheid heeft zich uit te leven en de feestviering voortzet, tot zij zich lichamelijk totaal heeft afgemat. Er bestaat in breede laigtin der bevolking eene algemeene behoefte tot eene derge lijke feestviering; als dé gelegenheid zich voordoet, blijkt duidelijk, dat de lust, op een lengelijke wijze uiting te geven aan zijne feestvreugde nog bestaat en dat die gele genheid1 gretig wordt aangegrepen. Het is dér Commissie niet gebleken, dat de resultaten van pogingen, de kermis door andere feestelijkheden te vervangen, van veel beteekenis zyn geweest. Koninginnedag. De viering van dien Koninginnedag wordt in sommige plaatsen goed geleid', doch neemt somtijds eenigermate het karakter- aan van een kermispret, waardoor het feest veelal een ruwéren vorm krijgt en waar tegen niet ernstig genoeg kan worden ge waarschuwd. Het van Overheidswege wedPr invoeren van eene officieele, kermis kan niet noodig of wenschelyk geacht worden. Daar waar de kermis nog bestaat, of waar men zou meenen, deze weder te moe ten toelaten, moet dé Overheid1 regelend' optreden, teneinde de velerlei uitingen van tuchteloosheid zooveel mogelyk binnen de perken te houdent, zonder aan de kermis viering vöor het volk de vreugde te ontne men. De gereglementeerde kermis. De Commissie is van oordeel dat de Overheidsbemoeiing fcich moet uitstrekken over de volgende punten: Als plaats voor de kermisviering dient te. worden gekozen een afzonden-Lijk, afgeslo; ten en goed verlicht' terrein. Tegen ploati sing 'hier en <laar buiten ihet terrein, van een koek- of wafelkraam zou geen bezwaar bestaan. Van plaatselijke omstandigheden zal het afhangen, of dit terrein centraal in de ge meente, dan wél aan den buitenrand gele gen zal zyn. Ligging aan den buitenrand kan echter wiel heel sterk bevorderen, dat paartjes te gemakkqjyk in de late avond uren en des nachts de landélyike omstreken der gemeente opzoeken, zoodat dan politie toezicht dringend noodzakelijk is. Plaatsen in welker onmiddellijke nabijheid veel kof- Wat de kermit op haar gowoten heeft. De dancing een gevaar. Het „beeloten clubje" nog erger, fiehuizen zdjn, moeten zooveel mogelijk worden ver metten, omdat daaruit een .groo ter drankgebruik kan voortkomen. De duur dient zooveel mogelyk te worden beperkt, waarbij er echter rekening mee moet worden gehouden, dat voor goede ex ploitanten opbouwing van hunne inrichting loonend zy. Hiet sluitingsuur moet niet later vallen, dan het tijdstip, waarop de plaatselijke ver keea-smkkielen in staat zyn de bezoekers te vervoeren en in geen gen-al later dan het gewone sluitingsuur der koffiehuizen Drankgebruik of drankmisbruik zal nien zooveel mogelyk moeten tegengaan; de daartoe te bezigen middelen zullen afhan kelijk zyn van plaatselijks omstandig heden wellicht kan een tapverbod dienstig zyn. Óp het afgesloten terrein zelf zal sterkedrankgebrmik uiteraard uitgesloten moeten zyn. liet toezicht by eene particuliere kermis inoet uitgaan van den ondernemer; politie toezicht moet zich beperken tot controle op de naleving van de voorwaarden; bij éen openbare, niet afgesloten, door de gemeen tepolitie, echter buiten de inrichtingen, de aangewezen regeling zyn. Geen wederinvoering. Uit het bovenstaande blijkt dat de Com missie niet geheel 'afwijzend staat tegen over de kennis ails zoodanig, maar wel ern stig bezwaar heeft tegen de wijze, waar op tfjj dikwijls gevierd wordt en de geld verspilling, waarmede zy gepaard gaat. De Commissie kan dan ook wederinvoe ring van de kermfis niet aanbevelen en waar zy nog gehouden wordt, daar trede de Over heid regelend op, ten ejnde «le feestviering zooveel mogelyk binrten de perken der wel- vongelijkheid te houden. Door Overheid en particulieren moet worden gestreefd naar beschaving van den volksgeest, waardoor een overwlegend deel van het volk op den «huur afkeerig zal worden van dleze ruwe en luidruchtige uiting van feestvreugde ten een feest in meer 'beschaafden vorm voor de kermis en hetgeen tot nu toe de kei-mis, waar zij werd afgeschaft, verving jn <le plaat? zal treden. De Dancing. De Commissie heeft zich de vraag gesteld waaraan het zou zyn boe te schrijven, dat het dansen in tegenwoordigen ,vorm zoo enorm veel beoefenaren telt. In de eerste plaats is de moderne dans in het algemeen technisch gemakkelijker en minder vermoeiend dan de vroegere en ver- eischt byna uitsluitend rhytmisch gevoel, terwijl ook de grillige, opwindende en ze- nuwprikkelende aard van de primitieve mu ziek en de aankleeding, versiering en kleur rijke verlichting, zelfs van den dansvloer der moderne dansgelegenheden, voor velen aantrekkelijk is. De tijdgeest en de danswoede. De meerdere vrijheid, welke ook vrouwen en meisjes tegenwoordig mede door meer moderne opvattingen, welke de ouders hul digen, genieten, de meerdere vrye tyd ten gevolge van de vericortere werktijden, de verslapping van dén gezinsbandi, waardoor het karakter van het gezin verloren gaat en verandert in eene samenwoning van qpzich- zelf staande individuën, die elk voor zich hun genietingen zoeken buiten de huiselijke omgeving, al deze factoren tezamen geven een psychologische verklaring voor de dans woede van dezen tijd. Tenslotte is ook hier de mode van invloed en wordt het in ver schillende standen gerekend een eisch des tyds be zyn, dat men aan het moderne dan sen meedoet. De Commissie ziet geen kwaad in het dan sen op zichzelf, zy acht de behoefte daaraan een algemeen menschelyke en meent, dat van den dans, in een goede omgeving en in een goede sfeer zelfs een veredelende in vloed kan uitgaan, doch aan den modernen dans -r- wordt dakwyls een zeer sexueel ka rakter gegeven en eenige invloed ten goede kan er dan niet van uitgaan. De ware aard van de dancing. De „dancing" heeft het karakter van een gelegenheid van vermaak, welk vermaak dan evenwel veelal van sexueelen of eroti- schen aard is en kan niet beschouwd worden als een gelegenheid tot lichaamsontwikke ling in den vorm van onschuldige ontspan ning. Het is te betwyfelen of de dancing voorziet in een behoefte van ons volk, d. w. z. een beschaving bevorderende,gelukbe- vorderende behoefte; juister zou het zjjn, te zeggen, dat zij behoefte opwekt en onbe vredigd laat. Het bezoek van de dansgelegenheden houdt verband met 't meer of minder koet- bare van de inrichtingen; in het algemeen kan worden gezegd, dat zy zeer druk be zocht worden door mannen en vrouwen van allerlei standing, gehuwden, zoowel als on- gebuwden, door vrouwen en meisjes met en zonder begeleiding van heeren, door prosti- tuée's met haren aaiïhang, terwyil een vrij groot percentage wordt gevormd door de aankomende jeugd van beiderlei geslacht. In meerdere plaatsen mogen personen be neden den leeftijd van 18 jaar niet dan on der behoorlijke geleide worden toegelaten. In hoeverre aan deze bepaling de hand wordt gehouden, is moeilijk te beslissen. Zucht naar luxe. Het ligt voor de hand, dat het vérkeer in luxueus ingerichte danszalen een behoefte opwekt aan luxe en het opvoeren van uit gaven, welke weer een streven naar loons- verhooging medebrengt. Loonsveihooging, uitsluitend voor vermaaksdoeleinden, kan de welvaart niet bevorderen. Is het gpbrek aan familieband een der oorzaken van het be zoeken der danslokalen, wederkeerig ver zwakt dit veelvuldig bezoek wat er nog aan gezinsleven over is, het verslapt de zedelijke kracht en veroorzaakt de daarmede gepaard gaande gevolgen als toenemende nervosi teit, vermindering van het verantwoordelijk heidsgevoel enz., terwyl de door het vele dap sen en het geregeld laat opblyven ver oorzaakte vermoeienis de menschen minder geschikt maakt voor 'hun werk. Vooral de „dancings", de z.g.n. eerste eerste klasse inrichtingen wekken zucht tot uitgaan en modieuse kleeding; de wyze, waarop veelal gedanst wordt, is van ongun- stigen invloed op de moreele en sexueele op vattingen van het publiek; voor moreel zwakken kunnen de openbare dansgelegen heden beschouwd worden als voorportalen der prostitutie. In de volksdanshuizen, waar de verhoudingen in het algemeen veel min der gecompliceerd zijn, zijn die bezwaren in mindere mate aanwezig. Zoowel door jeugdige personen als door volwassenen wordt tengevolge van het be zoek aan de danslokalen meer en overdreven zorg aan de kleeding besteed. De invloed op het huwelijk. Gehuwde vrouwen bezoeken de daftclngr zonder hare eohtgenooten en knoopen met de mannelijke bezoekers, die veelal niet tot de degelykste behooren, connecties aan, die tot funeste consequenties kunnen leiden. Hetzelfde kan gelden ten aanzien van ge huwde mannen; in het algemeen zal de meer ongebonden wyze van omgang tus schen de geslachten een ongunstigen in vloed oefenen op de sensualiteit en het ver antwoordelijkheidsgevoel doen verminderen; de invloed van een veelvuldig bezoek der dan cings op het huwelijk kan dan ook niet an ders dan ongunstig genoemd worden, het vernietigt het idealisme van het huwelijk en moet wel meer en meer leiden tot echtschei dingen. De openbare dansgelegenheden worden gaarne door prostituée's bezocht, in 't bij zonder door haar, die nog niet tot de ge wone straatprostituée's behooren en zy vin den er veelal een vruchtbaar arbeidsveld. Hierbij heeft de Commissie het oog op de dancings; in de volksdanshuizen (met uit zondering van de zeemansdanshuizen) wor den prostituée's weinig aangetroffen. Er bestaat in het algemeen een neiging, de dancing te maken tot plaatsen van sa menkomst voor mannen en vrouwen, waar van rendez-vous bezoek dikwijls het gevolg is. Veelvuldig komt daarbij het geval voor van amateurprostituée's, d. w. z. geslachts omgang zonder financieele bate en door meisjes van betere standing. Een verleidelijk karakter. Of de prostitutie door de danslokalen be paald wordt bevorderd, is niet direct aan te toonen; wel wordt zy er gemakkelijker door gemaakt; bovendien krijgt zy daar een minder ruw, minder afstootelijk en daar door voor fy'nere naturen een veel verleide lijker karakter. Waarschijnlijk zal echter een streng toezicht en strenge controle het mogelyk maken, uitbreiding of vergemak- kelyking van de prostitutie binnen redelyke grenzen te houden. In het algemeen zal het alcoholgebruik in de danslokalen, tengevolge van de hooge consumptieprijzen, niet overmatig groot zyn. De dans in het besloten clubje. Laat nien het dansen in den besloten fa milie- ,of naasten vriendenkring buiten be schouwing, dan is te verwachten, dat de sexueele invloed in besloten clubs zich wel op dezelfde wyze, zoo niet sterker, zal doen gevoelen als in openbare dancings. Er zullen ongetwijfeld vriendenkringen zijn, waarin het dansen een zeer onschuldig ert zelfs ver edelend karakter draagt, maar uit mede- deelingen van de politie van een onzer groo te steden bleek, dat men daar van oordeel is, dat de publieke dansgelegenheden een veel fatsoenlijker karakter dragen dan vele besloten clubs, waar indenfaad het dansen dikwijls op aanstootelytoe wijze schynt te geschieden. Aanbevolen maatregelen. Ten slotte komt de vraag aan de orde of de Overheid ten aanzien van de dancings onderdrukkend of regelend moet optreden. Het komt der Commissie voor, dat de Over heid de voorschriften zoodanig moet stellen, dat het aantal dancings beperkt blijft. Het zal bezwaarlijk zyn, een direct ver band tusschen dancings en prostitutie offi cieel vast te stellen. Wel kan gezegd wor den, dat dé dancings plaatsen zijn, waar vele meisjes gevaar loopen een levenswan del te gaan volgen, die meermalen tot pros titutie zal leiden. Dansen in het openbaar is te prefereeren boven dansen in besloten krirtg, omdat dit laatste veelal leidt tot frauduleuze hande lingen, om het besloten karakter te redden. De Overheid dient zulke maatregelen nemen, zoowel voor het dansen in het open baar als in besloten clubs, dat onmiddellijk door haar kan worden ingegrepen, indien excessen plaats vinden. De Commissie is van oordeel, dat minder jarigen niet behooren te worden toegelaten voorts dienen bepalingen te worden gesteld tegen toelating van ongunstige personen, drankgebruik (misbruik); men zal behoor lijk ingerichte, ruime lokalen moeten eischen met voldoende bekwame leiding, om van een i^istigen, daarom nog niet saaien, gang van zaken verzekferd te zyn. Gezorgd zal moeten worden voor een scherpe controle door de politie op de na leving van deze bepalingen. In beeloten clubs ingrijpen zal waarschijn lijk alleen dan mogelijk zijn, wanneer men ''enige zekerheid; of althans zeer ernstig vermoeden heeft, dat daar gehandeld wordt in stry'd met de wet en dan nog zal met veel tact moeten worden ingegrepen. Naast Overheidsbemoeiing zal een krach tig wapen kunnen zijn de objectief inge lichte publieke opinie. Vele ouders zullen hun kinderen beter vasthouden, wanneer zij beter dan thans, de werkelijke gevaren ken pen. Het moge, aldus besduit het rapport, de taak zijn van de Tucht-Unie, ons volk ook in dit opzicht te wijzen op de gevaren, die vart deze zijde ons volksbestaan bedreigen. RADIO-NIEUWS. Programma voor heden. Hilversum. 5 u. 30. Omroeporkest. 8 u. V. A. R. A.-programma. 10 u. 30. Bioscoop-muziek. Huizen. .5 u. 30. Dinenhueiek. 8 ui. Lezing ir. Bongaerts. (Waterwegen in Limburg.) 8 u. 30. Uitzending uit 's-Hertogenbosch. 10 u. Persberichten. Daventry. 8 u. 5. Vocaal concert. 8 u. 20. Variété. 9 u. 55. Concert. 10 lu. 5012 u. 20. Dansmuziek. Zondag 1 Juli. Hilversum, 1060 M. V. P. R. O. 10.30 Uitzending van diien dienst uit de Luthersche Kerk te Haarlem. A. V. R. O. 1.002.30 Lunchmuziek. 3.00 Aansluiting van het Kurhaus te Sehe- veningen. Uitzending van het Matinee-Con cert te geven door het Residentie-orkest o. I. v. Ignaz Neumark. Solist: Aparo Iturbd (piano). 5.00—6.45 Vooravond-concert door het On roep-orkest o. 1. v. Nico Treep. Solist: G. de Wildeg (cello). 8.00 Tijdsein van de A.V.R.O.-klok. Pers en sportberichten van Vaz I^éu. 8.15 Aansluiting van het flHLs te Sche- veningen. Uitzending van h^^Wlisten-Con cert te geven door het Residentie-orkest o. 1. v. Prof. Schnéevoigt. Soliste: Ursula van Dieman, zang. In de pauze: Causerie door Albert van Dalsum. Huizen, 340.9 M. (na 6 uur 1870 M.). 8.309.30 K.R.O. Morgenwijding. 12.801.30 K.R.O. Lunchmuziek door het Trio „Winkels". 1.80—1.45* Rede van Pastoor de Kok, te Beertister: Het Dr. Schaepmanfonde, het oordeel van den dokter over zyn fonds. 2.00—4.00 K.D.O. Concert. Mevr. Sybil la Wóngerood, liederen met luitbegel. Aug. J. Gaiser, guitarist. 4.00—5.00 K-R.O. Ziekenuurtje, Mej. T. v. Arnhem, causerie. M. Peerdeman, bariton. 5.50 NX3.R.V. Dienst in de Geref. Keric (Oosterkerk) te Utrecht. Voorganger: 'Ds. P. Oh. v. d. Vliet. 7.80—8.00 K.R.O. Spr.: C. J. J. Terwisscha van Scheltinga: Het 4de Nationaal Congres vanSobriëtas. 8.008.10 K-R.O. Intenties van het Apos tolaat des Gebette. 8.10 K.R.O. Opvoering door het R. X. Am- sterd. Tooneelgez. „Jessonda, het Dochtertje van Jaïrus", Mysteriespel in 3 bedr. van Dr. P. Rutten. 10.45 Epiloog K.R.O. Koor o. 1. V. Jos. M. Pickers. Daventry 1600 M. en Londen, 2 L. 0„ 361.4 M. 10.50 (Alleen Dav.) Tydsein en weerber. 3.50 Orkesteoncert. 5.35 De grondslagen der Engelsche Dicht kunst, XIV, „Tennyson". 6.05 Badh cantante „Compassionate Heart of the Love Everlasting". Leonie Zifado, so praan. Alice Vaughan, alt. John Armstrong, tenor. 8.20 'Kerkdienst in de York Minster. 9.05 Liefd. oproep ten bate van „The Bri tish Hospital for Mothers and Babies" door Countress of Carlisle. Langenberg, 468.8 M. 9.2010.20 Morgenwijding. 4.154.50 Concert. „Van Bloemen, Dieren en kleine kinderen". H. Lachmanski-Schaul, zang. L. Schwarz, declamatie. H. Cornelius, piano. 4.506.20 Concert door het Solo-kwartet „Rheingold 1919", o.l.v. J. Diefenbach. 6.306.46 Uitzending uit Diisseldorf. Kampioenschap Duitschland Kunstvliegen. 6.50 Uitzending van de Evangelische ten toonstelling op de „Pressa". Geestelyke mu ziek. 7.307.55 Halfuurtje voor de Arbeiders. 7.558.16 Dr. Zeiler: Goethes Fuust in der Mus ik (1) Das Musikalische in der Faustdichtung. 8.35 „Martha, of de Markt in Richmond", opera van v. Flotow. Regie: Anheisser. Koor dirigent: Zimmermann. BINNENLAND. lie Koningin naar de :N oord kaap. In het land van de middeiuiactn/.on. e noinngiii i» up rei» naar uc Ncwukaap, üe> nooro'olijkwte pu»t van uuropu, o. liever de miursle pitiU van zijn moorden ijKwtei eilufid c Kaap ligt up 71 gr., U 40 N. 14., terwijl liejt itGordeli^ste punt van mei vacweiamd, Kaap Nordtiyn of Kyii- i'ooUi u ap 71 gr. T NoowterDreedlei ligt. N oord), v aap noemt me» een ebmplex vaai d|rie kiaie mteiiile rotsen, waarvan de hoogste 295 'M. uit de aee opstijg,. Op den top ik eew giraivk fcenl zuil aan gebracht, i 'an-K zij den invloed) yan don golf stroom i» liet hier veel inindler koud dim «men zoiu aaimemeu. Bevrieaen doet de zee ItieT nooit. De gemiddel de wintertemiperatuur is er 2,4 gr. Celsius onder nul, düe van de köudSte maand 8,6 gr In de waninste zomer maand stijgt de gennidkleWe tempera tuur tot bijna 5 gr. C. lie Noordkaap wordt in den zomer in dte laatste jaren veiel beewdht door touriteten die die middernachtzon wil len zien. Bij de Noorsche reis van 1920 roet de ,,Meropel" is H. M. niet noordelij ker dian Trondljhenï gereisd, die tijd vo»r die reis was zeer beperkt. Blijk baar is bij onze Koningin toen bet verlangen gerijpt om in het midden van d'em zomer de middernachtzon in al haar glorie te zien. Van de Nuolja bij AbiskoTokk geniet men dien aan blik maar ten deete, al blijft he. heel den nacht licfyt. Voor de Zomer-reis. Welke Undeui vragen een pasvisum. Staten waarvoor geen pasvisum noodig is. Voor Neoetriandsdlie Stiu d ^ui/ger», ui het oezit van- een geldig iNetler- hinasch. paspoort, niet voormcnien» zich metterwoon, in genoemde ste|Jm le ves tigen, is géén pa»visum noodig voor buitsc' 'ami, Belg ie, (irooi-BrittaniiMj i Ierland, lienemerken,, Zweden, Noorwegen, Finland, Estland, Zwitser land, Oostenrijk, Frankrijk, Fransch Marokko, Algiers, Tunis, Italië, Span je, Portugal, Luxemburg, Ururguay, Haip, Nicaragua, Mexico, Panama, Sal vador, Cuba, Japan en Canada Voor België en Luxemburg kan me<n inplaats van een patspoort, een bewijs van Nederlanderscliap, voorzien van een ttoor het gemeentebestuur der woonplaats gestempelde foto, gebrui ken. De geldigheidsduur hiervan is 5 jaren. Yroor reazagers naar Duitsebland gel den nog deze bepalingen kinderen, die den leeftijd van 15 jaar nog niet bereikt hebben, hebben geen paspoort noodig doch ''uimen volstalan met een verklaring, opgemaakt door den bur gemeester der plaats van inwoning of door den commissaris der Koningin, waarin naam, ouderdioni, staatsburger schap en woonplaats wordlen vermeld. Voor kinderen, oudeir dan tien jaren, mioet op deze verklaring een pasfoto - worden opgeplakt, afgestempeld) door genoemden overheidspersoon De hierboven genoemde landen er ketmen alle het familde^aspoort, waar .echtgenooten pf een van hen met kin deren op kunnen reizen Voor Zwe den mogen de kinderen niet ouder zijn dan 1'2 jaar. Frankrijk erkent de fainwl epaspoorten niet officieel, -k>ch zij worden toegestaan. Voor België mogen de kinderen nliet onder zijti dan 14 jaar, voor Engeland 18 jaar. .Staten, die een pasvisum eischen. Hongarije. Visum f "8.25, zes maan dien geldigdoorreis zonder opont houd 1. osteloos. Famiiliepassen zijn toe gestaan kinderen daarop vermeld mogen niet ouder zijn dan 14 jaren TjescJio Slowakije f 6, een jaar geldig Voor een willekeurig aantal in- en uit reizen volor doorreis geen visum noo dig. Juego-Slavië (Servie. Kroaitiie. rdo- v e) voor een visum» zes maanden geldig voor verschillende in- en uit reizen f 6; voor een visum voor een iru en uitre'rtf f 3 doorreis-visum (m t oponthoud) een maand geldlig 1 1.— dborreis-visum (zonder Oponthoud) een maand geldig f 0.60. Roemenië f 11 55 ONZE KOLONIËN. Mangkoe Na*oro VI. v.ocst. üuiiuoro uaoem ,\ia« Soejitno zoo i» de kindernaam van pcUigeran Ajdüpaiti Arioi MangKöie Nagoro wiens uverujuen wij nebben gemem, logeeree ruim negentien jaren over net iYia«igKoe«agorosohe rijk e«i in nem verdem bet Nederiondiicbei gezag p ja va een zijner trouwste dienaren. A. A. Mangkoe Nagoro VI werd ge ooren op 13 maart 1857 ais dertl© zoon van Mangkoet Nagoro IVhij was oen jonge broeder van. Mangkoe Na goro vvader van he* tegenwoordige hoofd van het hui». lol zijn achtste jaar ontving d© Üuains overledene een auto er Javaan aehe opvoeding, doüh iweö jajrem later zona zijn vador hemi -v maar slecht» voor korten tijd maar de L'uropee- sdi" schooi. Van d.«i |6 jarigen ïeet- tijd af begon de militaire opleiding, als gewoon fuselier weqcl hij ingoli>d in het legioen van Mangkoe Nagoro, waarin hij, na circa een jaar te heb ben gediend, den rang van tweeden luitenant bereikte. Na die promotie tot majoor volgde detacheering bij de <jr- sichiilende rijkskantoor-afdeelingem, en benoeming tot majoor bij de intendan ce een functie, welke n»et zich bracht het toezicht houden op de hWhuia- houding. Toen Mangkoe- Nagoro V in 189G, 43 jaar oud-, stierf zonder een troon opvolger na te laten, viel, x> memo reert het Hbld., die keuze om op te treden al» hooScl van liet Mangkoe Na goiroaclie huis direct op den thans overledene, wat tóennand verwonder de, gezién zijn imooien staat van dienst De bekrachtiging van die benoeming door die Ned. Indlisohe regeering volg de op 21 November van «tvengeooemd jaar. Teveri» wordi hij op dienselfden datum tot kolonel-couimandlant van liet legioen benoemd. Ter viering van het kroningsfeest van die Koningin begaf hij zich naar Weltevreden, bij wedke gelegenheid hem het ridldarkruis in (te orde van den Nederlandsohen Leeuw werd ver leend-. Als groote blijk vain vertr u- wen in zijn bestuursbeleid schonk de regeering te Buitenzorg hem kort diaar- op de bevoegdheid om d)e rijksgeldien zelf, zonder direct toetódht dier regee- ring, te behieereaieeu| bevoegdheid, die aan zijn voorganger ontnomen was wijl de rijksuitgaven, steed» do inkom sten ver overtroffen. Hot was de groo te verdienste van Mangkoe Nagoro VI Lel begrootingsevenwicht tijdig ie kun nen herstellen heel zijn streven was erop gericht de econömösictoe positie van hot Mangkoe Nagoroeche rijk zoo sterk mogelijk te maken. De soldij der rijksgrooten e» amb tenaren werd aanmerkelijk veabeterd dloch toen in 1913 de resident voor stelde om zijn eigen privé-inkonien te brengen op f 4000 in de maand', sloeg A" Mangkoe Nagoro dit aanbod af om- naar z'jn meening dtoe verhooging niet gepaard kon gaan «net gelijke in komsten -vermeerdering zijner onder- hebbenden. En toen op die begrooting maandelijks f 1000 meier voor hean werd uitgetrokken, stortte hij dit be drag in de rijkskas, terug met die be stemming om het weer ten algemeene nutte te besteden. Als blijk van waardeering voor zijn regeeriiigsbeleid werd! Mangkoe Nago ro VI in 1913 door d-e Koningin! voor de tweedle maal gedefloreerd hom werd! toen. het ooinmandieurskruis der orde van Oranje Nassau geschonken De eerste en voornaamste ta'ak bij het aanvaaiden van zijn hoog nnbt was het rijk te redden van een ftnan- c.eeie eoaoie. uaaram besteedde iij in ue eerste jaren van zijn regeering weinig aan met direct prouuctievc wotkco eerst aorc voor 21^1 mireoen steunue btj m-eer oncuerwijs en nu«»t. uiHjaiUvs zijn specifies javuansche op voeding oegreep Mangaot. nagoro iwii uen nieuwen tija nij -.jeuoorutc aeiis tot die eersten, cue moderne iadfe- en en begrippen in zajn nj» m toe-; passing üractit Voor bet legioen voet ue bij eveneens veel, hij was altijd echt uf'icier. Maar nog veel meer zoui bij voor land en Vow .hebben Kunnen doen, indien hij door goede adviseur» en vrienden ter zijde was gestaan. Mangkoe Nagoro VI werd eenter slecht» door zeer weinigen gewaar d-eerd en begrepen, en door verschil lende omstandigheden benevens fami lieaangelegenheden koesterde hij roede lang plannen out te atjJiceeren. tn 1914 verzocht hij den gouverneurge- neraail om van de regeering afstand te irogeïii doen, ondanks die bezwaren van rijksgrooten en eenige familieleden. In verbarid' met d«n Europieeschen, oorlog kon gouverneur-generaal iden- burg dat verzoek ndet dadelijk inwilli gen, doch Z.Exc. stemde er inioedqt IVf tuig koe Nagoro l in het begin van Januari 1916 zijn waardigheid officieel zou neerleggen. Een paar dagen na zijn aftreden vertrok hij in alle stilte maar Oost Java bn vestigde zich te Soerabaja. De goitocriieur-generaoj bet noemde hiem lot kolonel bij) den gene- rajen staf van het N.-I. leger. Het was ^toen juist 52 jaren geleden, dat hij tot iweed-en luitenant werd benoemd. Electrische trein door een stootblok gereden. De eleotrische trein, die 's morgens om streeks half acht het station Batavia binnen rijdt, is votg-ans Aneta door het weigeren van de rqimnen door het stootblok gereden, In den trein zaten slecht» één passagier der de en één passagier eerste klasse. Toen de trein het station Batavia Noord binnenreed, sdhoof de trein door het stootblok en dwars door den vry dikken muur van het station aan de zijde van de Binnen-Nieuwpoortstraat waar de locomotief terecht kwam vlak voor het aan de overzijde gelegen gebouw van de H andelsvereeniging. Op zyn weg dwars over de straat beschadigde de trein een voorbij- rydende sado, waarvan het paard moest worden afgemaakt. De trein had by de vijf eerdere ritten van dien morgen uitstekend geremd. Dé machinist bemerkte plotseling, dat de remmen niet werkten. De trein vloog voorbij het stationsgebouw. Met alle macht trachtte men den trein te remmen met de handremmen. Dit bleek echter omjwgeLyk. Even voordat de trein door den .stations- muur brak en de straat op vloog, was de stoomtram voorbijgereden. Het onderstel van den trein is ontwricht. Het bovenstel licht beschadigd. Er waren geen persoon lijke ongelukken. iH»t publiek toonde een geweldige befangKtelling voor de vernieling. Het verkeer in de geblokkeerde straat waa tijdelijk SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. \.s. Zondag 2 uur speelt Gouda I tot besluit van Let seizoen haar bene fiet-i.vedstrijden tegen Velox I, Kamp. van de 2e kl. N.V.B uit Utrecht. Om 12 uur spelen de reserves van beide clufafc «en wedhtrijd. WATERPOLO. Programma voor Zondag 1 Juli 1928. De competitie. Heeren Eerste klasse. Gouda G.Z.C.—L.Z.C. Reserve eerste klabee. Utrecht U.Z.C. II—Het Y II. Gouda (i.Z.C. II—-L.Z.C. II. LAWNTENNIS. Op het tennistournooi te Wimbledon is Kea Bouman geslagen. Mad. Nicolopoulo sloeg Kea Bouma, 1210, 8-6. Het was, een prachtige strijd waarbij de winnares iets jjiuvQrder speelde. In die tweedlei set Mdidemad. Nicolopoulo met 5-2. Toen haalde Kea ap lot 5-5. Op 6-5 werd wegens een -regenbui gestaakt, Onze kampioene forceerde daarna 6'6, maar verloor d-a-ama de set en daarmee de match. Timmer en Fisher zegevieren. Timmer en, Fiajier verjoegen de Eto- gelsohe veteramen, Mayrogordiato en Dawson ni«t 7-5, 5-7, 6-1, 4-0, opge geven, Gregory «n Kingsley sl. Spemc en Lyce-tt 3-6, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Norman Brooke» em Coen sl. de Z.- -Urikaners Waiöott en Holthouse 6-3, 6-4. 7-5. Austin, en Bettyi NtHtoall sl. Bqyd en miss Tyrrell 3-6, 6-4, 7 5. ATHLETIEK. Op Zondag 8 Juli a.s zal te Delft eon krachtmefling plaats vinden *m- sehen athletem van <ten DeUtschen, oudschen en Leidfecjiem Ath-l-etiek - kring. Het programma is als volgt 100, 100. 800 en 1500 M. hardloo pt. hoog- en verspringen, hink-stap- sprang, discus- en speerwerpen, ko gels too ten. Estafette 1500, 800, 400,100 M. eo"4 X 100 M. Het Zwem »t ad ion uitverkocht. 33 landen nemeh deel. Nederland schreef voor alle nummers in. Naar de Tel. verneemt komt bet be stuur vaan die F.I.N.A. reeds 28 Juli a.s. in Amsterdam ten einde de >or- bexeidcode maatregelen te treffen vota- de Olympische Spelen. Do roep"» komst van dit bestuur staat in nauw verband) mot da groote inschrijvingen voor de Olympische Spelen, welke de verwachtingen verre hebben overtrol- fen, 33 landen, w.o. Nederland, beb- b voor die Olympische Zwemspeleu ingeschreven Alle plaatsen in het Olympische Zwenetad/wm zijn uitver kocht. Het bestuur van (ten Nedterl. Zwein- bond heeft op alle nununeam voor de Olympische Zwemspaien ingfccbreveci, zulks naar aanleiding van hef feit, dat dlie insciiirijvingen voor 23 Juni j.L nnoestein. geschieden. Waar nog niet bekend is welke krachten voor deze spelen 'beschik baar zujn, heeft bet bondsbewtuur bet «etkere voor het on zekere genomen en dus voor alle num mers, dU. de groepen zwemmen, wa terpolo en schoonwpnaigen, w.o ook torenspringen, ingeschreven. Mocht la ter na de selectiewedstrijden blijken, dat onvoldoende materiaal aanwezig is dan zal <Jö N. Z. B. zich voor enkele nummers terugtrekken. De selectiewedstrijden zullen wor den gehouden op 7 en 8 Juli a.s. te Uireeht aan d-en bssdiegatschedjjk. Het progremnna hiervoor is als volgt samengesteld Zaterdag 7 Juli om 7 uur 100 meter vrije slag voof, beere 400 nteter vrije slag voor 1 diames. Schoonaprtagen voor neereh en. 400 meter vrije slag voor dame». Zondag 8 Juli om- twöe uur, 100 meter vrije slag voor dar.te»200 mieter vrije slag voor iteecen. scboonspringen voor da rmes, 100 meter rugslag voor dames, 100 nieter vrije slag voor heérep, 200 tiuetor schoolslag voor dhimes en water polo Cuwsehen twee Olyrapiscbe jfiseax- taifen. Na deze selectieiwedetrij'ten zal IJ-efijiitief worden besloten op welke nummers door Netk*land op de Oljvm sche Spelen zal worden dieelgeno 1. |De btfoordeeling der Bpringers(stere) zal n'et gemakkelijk zijn, daar heb springmateriaal in Utrecht niet aan de gesteldie eischén voldoet. Stamkracht. Van een rei» in het bu/itenJayri aldus Née-rlandia" brengt men onveranderlijk den indruk me<Je-, dat Nadert and op nage noeg elk terrein tfnepdoet, zich laat geiden, geëerbiedigd wondt. Voor wereldkartela wordt de NederlamF sche medewerking gezocht; een van de grootste van- zulke lichamen trouwens is de Kon-inklyke Petroleu mHMlaatschappjjdoe aan een mdll-ioeru mensohen een bestaan ver schaft en in wier rijk <ie zon nooit onder gaat. In den rubberhamdel heeft het Nederland- «ho .stelsel ten slotte dén doorslag gegeven». Dikwijls wordt de mededinging va» Neder- J-amA gevrejesd-. In vele indusrtieën Tn Doitachlond vraagt men by het bepalen van pryfcen en tactiek: wat zad Nederland doen. Men gaat te rade met de ervaringen en methoden van den Noderiandsbhen land- en tuinbouw. Op de boekenbeurs -te Florence heeft de Inzending van on» land bijzondere aandacht getrokken. Men was verbaasd en verrast over dé hooge ontwikkeling der Ne- deriandsehe boekdrukkunst. In een bespreki ng van <len Australisch en woiuitvoer (waarbij in 1927 Nederlatuhsohe «hepen meer <lan een miüioen gulden- aar. vracht hebben vendiend), stelden onlangs -de Auatraiiaobe blndén <te Koninklyke Pa- ketvaartmaatscliappij tot voorbeeld aan de Britsche «heepvaartondernemingerj, die gelde diensten- op het werelddeel onder houden. DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris K. Tiendewag 23, lokaal der club Markt 49. Probleem No. 561. 16, 17, Zwart schyven op: 1/8, 6, 6, 8/16, 18, 23, Wit schyven op: 27, 28, 31, 82, 35, 36, 38, 41/49. Oplossing van Probleem No. 557. Wit speelt: 44—40,49-44,26—21,32—28, 87 49, 5044, 442. Oplossing van Probleem No. 558. Wit speelt: 31—27,26—21,22—18,82 34, SO :37.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 7