P.l. Revet Zonen GEBROKEN Voor Vacantie- en Zomerreizen Adverteert in dit Blad Steenland's Krentenbrood Hoog Azijn BIJ PETIT Co. Vertegenwoordiger Maïson Para Gebr. Kamphuizen. WATERGLAS Eau de Cologne ■f f\ DE GOUDSCHE FRUITHANDEL DOET UW INKOOPEN g ■bb KLEIWEG 81 mm GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 30 JUNI 1928 - TWEEDE BLAD WIJ OSTRA AT 35-37 WISKUNDE - C. A. B. BANTZINGER Klmdiis en Buffetloopers ANTON COOPS VEIWACHT OW IHY! KWATTA Fa. C. v. Tongerloo Joh. Bel| Drogisterij „De Goudsche Gaper" VELO-Waschmachines Handoachims vanaf f 43.50. Elietriichi vanaf f90- VELOWaschmachino Mij., L.Tiendbweg 53, Gouda GOUDSCHE RADIO-INDUSTRIE G. DE RAADT T. C. Reparon GARAGE „GOUDA N.V. C. G. SCHULER'S Goederenhandel Neemt proef met 30 cent en 50 cent pen stuk. 'ii 1 m UITVERKOOP Grossierderij in Suikerwerken enz. VRAAGT Vast salaris en provisie. Brieven onder No. 1158, Bureau Goudsche Courant, Markt 31. 11 lessen aangeboden, op zeer billijke voor waarden, voor leerlingen H. B. S. en Gymnasium, voor candidaten BOUWKUN DIG OPZICHTER, enz. door P. S. DAUVILLIER. 751 10 BJHARTENSSINGEL 12. Ontvangen groote sorteering MARKT 18-19 10 JAGER - Kleiweg 37 - Gouda NIEUWE PIANO'S G. Adam. Een mooie gebruikte Pianoƒ.150. Stemmen. Schoonmaken. A|le soorten üebakjes 8 cent. Siroopwafels 6 cent. Alle soorten Boterkoekjes 20 cent. Zoute en zoete Krakelingen. Prima Honingkoek 40 cent. SCHILDERS VERFHANDEL Oosthaven 65 Gouda Telefoon 280. BINDTOUW PAKTOUW VLIEGERTOUW Om eieren in te leggen, bij Drogist Wijd straat Gouda verhoogt uw geluk en ko optde luiermandbenoodigdhe denbij «I. e. SIBBES HOOGSTRAAT 7 TEL. 423, CHOCOLADE „K 20 cent per half pond Groenendaal 4 Telef. 755 H. BROUWER DEKONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, 's-Bosch 1924, R'dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. Radio Electr. Techn. Bureau Blauwstraat 12 Tel. 66 BOLDOOT, 4711, enz. GOUDSCHE ZIEKENKAS Het 'bestuur van bovengenoemde kas geeft bij deze kennis, dat op ZATERDAG 14 JULI a.& een I BLOEMPJESDAG zal worden gehouden ten. bate van het Bonds Sanatoriiumfond». Dames van 16 jaar en ouder, welk© Hunne welwillende medewerking'willen verleenen voor den verkoop van bloempjes, worden verzocht ziCJn aan te melden op Donderdagavond 5 Juli ajs. tuasohen 7 en 9 uur in 't gebouw „Daniël (ingang Naayer- straat of bij een der onderstaand© comité leden. H. VAjN DER GRlAAFlF, Blauwstraat 19. T. MIUiL, Lethimaetstraat 3. J. J. KCMUSTER, Graaf v. Bloisstraat 89. J. J. HORNEIS, Raam 21L P. v. HESSE, IJsaellaaji U«l. M. An. v. d. TOOHElN, Bleekerasingel 63. W. ROEPERS, Mr. v. Heusdenstraat 48. Rijkskweekschool voor ONDERWIJZERS te Schoonhoven en ONDERWIJZERESSEN Aangifte voor het Toèlatingsexamen moet geschieden vóór 10 Juli a.s. Geboorteacte, geneeskundige verklaring en schoolrapport zijn daarbij over te leggen. De candidaten voor de le klasse moeten op 1 Augs. e.k. 14 jaar oud zijn en mogen op dien datum hum 16e nog niet volbracht hebben. 1167 Schoolgeld 40^—, 20,of gratis. Inlichtingen verschaft De Directeur W. BROUWER. Verstandige menschen En juist zij alleen, Zij koopen een VELO En wringer meteen. Ook voorradig goedkoopara soottva vanaf f 25.—. A CONTANT en IN HUUR. 40 1 Dit is het toestel, dat U evemals een Strijkijzer of Schemetlamp aam 't licht r net aansluit. Geen accu, geen batterijen, geen gloeidraadyveerstanden, geen apart opgesteld plaatsppnningsapparaat. Een toestel waar alles in zit en een Philips Luidspreker, meer niet. Algeheele voediing uit het lichtnet Dat is 't wat U hebben moet. En een kaart ei* bij waar de stand van de zendstations op staat. Dan is U klaar en U kunt allies hooren. Bel ons op en wie komen met 't apparaat naar U toe. (Telefoon 46). Dit wondertoestel heeft bijna geen antenne noodig. Wij blijven in ieder geval met den draad op Uw eigen dak. We ontvingen Hilver sum en Huizen op een draadje van een paar Meter. Als we bij U komen demonstreeren hebben we ook niet meer noodig. 1165 WESTHAVEN 42. GOUDA. - Hofleverancier Levering en plaatsing door 't geheele Rijk. Soliede agenten gevraagd. Prospectus op aanvraag. Kleermakerij, Keizerstraat 38 Vraagt de Stalen TER INZAOE 10 Iis een niiddel van wetenschap-1 pelijke samenstelling, dat del ziektekiemen doodt en de huid I geneest. Een proefflacon zal U I overtuigen. n k» 40 1162 Luxe Verhuur ssa Crabethstraat - - - Telefoon 400 Markt 6 Tel. 762 Oouda LANGE TDENDEWEG 27 BLAUWE DRUIVEN, PERZIKEN. VERSCHE AARDBEIEN. MEIKERSEN. AALBESSEN. SINAASAPPELEN, CITROENEN, Firma Wed. A. RlBtvBld. i n room ad TAFELPEREN, TAFELAPPELEN, TOMATEN. BANANEN, NIEUWE VIJGEN, STUDENTENHAVER VRUCHTEN IN BLIK, VRUCHTEN IN GLAS TELEF 313 op Termjjmbetaling uitsluitend in een vertyouwde en soliede zaak. Vraagt eena PRIJZEN en CONDITIES, bq de LAGE GOUWE 34. IS HIT STADSMVBN OIZONDT De statistiek wijst uit, dat de sterfte grooter is op het platteland dan in de stad, ondanks alle voordeelen van het buitenleven. De oor zaak? Ih de stad wordt meer zorg aan de hygiëne besteed. Om dienzelfden reden koopt de huisvrouw, die op de gezondheid van haar gezin let, ook geen lossen azijn meer, waarin bacteriën en azijn-aaltjes voorkomen, maar, uitsluitend' den verduurzaamden- BOOG-AZIJN, in verzegeldè flesscher. Fa.OeWed.hERMAN DRAVEMAN, HAARLEM Fenige fabrikante^ Raamden. Voor engros verkrijgbaar bij RENEMAN v. d. HEIJDEN," Gouda Boelekade 17 Telefoon 265 H oof dsteeg 7 - Rotterdam V.rp.glngiartlke.n, Soriati, Bummlkou.tn, Br.ukbanden Belli, prijscourant gratia - 6702 Warmwatarzakkan. - GUMMIWAREN m Een eenvoudige waarheid. De verschillende pogingen» wel'ke in dam laatst en tijd zijn. gedaan om bepaalde tak ken van industrie, ten koste van de verbrui kers te beschermen» hebben het vraagstuk van vrijhandel en bescherming weder in meer algemeenen* vorm op den voorgrond gebracht. Het is dus van belang dit vraag stuk, waarbij wy> allen als .verbruiker zoj nauw betrokken zyn, nog eens even nader te belichten. Als economiach-politiek middel is be scherming theoretisch niet te verdedigen; dit wordt zelfs door vel© voorstanders van .t de economi- s practijk van het levert soma toch noodzakelijk maken. Wij willen aantoonen, dat de Nederlandsche practijk evehmin de bescherming eiacht of wenschelyk maakt. is bescherming ingevoerd le. om zuiver politieke redenen, ntii om het land onafhankelijk te maken, vooral met het oog op een oorlog, van den invoer van 2e. om als opvoedingsmiddel voor het bedr(jf te dienen. De eerste reden valt buiten het kader van welvaartspol itiek; de gevolgen echter open baren zich in d'e welvaart wel. Voor de eden zou oogersschynlyk iets te i zyn, maar de. ervaring heeft overai geleerd, dat men er niet weer afkomt, als de reden vervallen ia De 'bescherming heeft dan allerlei verlangens en belangen verwekt, die haar behoud met alle midde len verdedigen; anderen zien niet njjd de begunstiging van hun medeburgers aan' en' botte belangenstrijd is het gevolg. Niet het algemeen staatsbelang eischte de bescher ming, waar deze werd ingevoerd, b.v. in Amerika, maar byna overal weten groeps belangen onder aanvoering van krachtige elementen in hun bijzonder belang de be- soherming te doen handhaven. En doordat het eerste zichtbare gevolg van het wegval len tfan bescherming het «kwijnen of verval len van sommige bedrijven zal zijn, is het publiek gemakkelijk tot de meening over te halen, dat de afschaffing noodlottig zou zijn. Dit gebrek aan verbeelding bij' de gioote massa, gepaard aan de zucht om ook de begeerde bescherming t© zijner tyd deel achtig te worden, wenkt voor het behoud der beschermend© maatregelen. Wie eenmaal de industrie of den land bouw begint te beveiligen door middel var. bescherming, weet wel het begin, maar kan het einde niet zien, en daarom juist is be scherming zoo verwerpelijk. Zonder twijfel zou de wereld sterk vooruitgaan, wanneet men overal inzag, dat bescherming voor de belangen van het algemeen vermindering van welvaart beteekent. Maar ho© zwaar ook de invoer-beflemmerende maatregelen van andere landen sommige onzer bedrijfs takken nu en dan ook mogen treffen, het algemeene 'bedrijfsleven in Nederland is daardoor niet in die mate aangetast, dat het ingrijpen met drastische en in wezen verkeerde maatregelen geboden is! De regaaringspolitiuk wen Poinoeré. Financieele hulp aan aangevallen staten. Weer vrijhandel voor huiden? ±- iiUtfisctuiv ivöiuror nceut giatoreu in«i -too legcin izo sieimmieii ©tui votum van verurtjwwetni in FonOjCare uangumo- 11.1*1,en ujaoriuenüe goedkeuring gen een; aan ae verklaringen van üe regeering. uit ueoiiM is gevallen naüiun rom- care eejii| uiiieieniaetting had gegejven van de sameinsiteiiijig van het kaoinet en dien vviensoh tot het ongewijzigd voortenten van aijn pohtieK nad. dit- geepfoken. 1.-6 ivaj.n<ar bleek sterk ondier den iinuruK van de ireae van Pouicare, yooraa van Zjbjn verklaring dat hij van meerderheid der Kamer niet slechts een schoorvoeteaid-gegeven eenvoudig v*>tum van vertrouwen vroeg. Zoo alieen wilde Podncaré die regee ring voortzetten. Men moeut weten, dat na de stabilisatie de minste *of gering- a.e onhandigheid aillep weer in gevaar kon stallen. Poincaré herinnerde^ eraan, dat zijn ministerie is samengesteld uit zes oud- preiuuers. Dezei sameneteillihg waar- DOigde een vOorZidhtige poliüek. il'j aedde verder dat indien die Kamer een verandering in de regeering wilde in reehlachien of linksobein zin, hij, Pain caré, zou weigeren een nieuw minis terie samen te stellen, daar hij soli dair is met al zijn medewerkers, die vroeger zijn tegenstanders wareo doch thans zijn loyale vrienden zijn. De socialisten bleven gereserveerd, dloch de radicalen juichten Poincare toe, toen b j herinnerdjei aan de laste ringen, die tegen hefir waren' geior- muleerd. Poincaré merkte hdtirbij iro nisch op Men noemt mij „Podncaré la Ruhf", zelfs „Podtijcaré lal Ghierre". Ik heb steeds deze lasteringen ver acht. De radicalen toonden zLch noch tans minder geestdriftig, toen Podncaré het syndiCaiisime der ambtenaren af- Iwees en het voor onmogelijk' verklaar de, in den Elzas he|t beginsel van die kaheiiding van Kerk en Staat toe te Vervolgens sprak haj op kende wijize over die nioKxliaakelijktieid van de politieke stabiliteit. Hij ein digde met hef eischen van een duide lijk votuta voor Of tegen de regeer mg. Drie kwart dier Kamer bracht hem eén ovatie doch die helft dejr radioalen onthield zich van dieeüineimng daaralan. rt*iacde-comnussie van net co- ü.ue voor veiijgneiai en anoatra^e te uenève i-eeh gisteren weoer een pu- uuewve zitting genouaen en daann uet rniscoe poan tot het verleenen van tunancieeie hulp aan aangevallen sta ten besproken. v avtriia bracht ais voorzitter van oie gemengae comiuisBiie, bestaande uit one leuem van het veiiigheictecomne en arie leden van het rmaincdeel co mité, rapport uit. Hieruit bleiek, dat oe jSeueriandechie aigevaarcuga© Mr. Kutgera daarbij heeit opgeimerk., aat wanneer een eenstemmig Raadsbesluit volooenge is voor de toepassing van iinancLeele hulpverle-eming, alleen a© permanente Raadsleden die zekerheid hebben, dat het plan noodt tegen hun zuni wordt toegepast, wedk voordeel vtoor ae andere oeielneuniers niet be staat. Dit pun. is vodgens Mr. Rutgers nag van des te meer belang, aange zien financieele hulp niet alleen zal wordien, toiegepast als sanctie krachtens artikel 16 van hiet Pact. Maar ook in geval van bedreiging als maatregel tot voorkoming van oorlog krachtens ar tikel 11. Ilet Finsche lid) Erich was, evenals het financieele comité, van meeinjng, dat deelneming aan hét verleenen van financieele hulp verplicht moest zijn, waarneer de Raad eenstemmig tot een besluit komt. De eenige opmerking, die van eenig belang was, werd1 gemaakt dloor Lord Cushendun, die opmerkte, dat die geld markt, die in deze qUaestie zeker neeft ine© te. praten, zich weinig bekommert om de opinie van die veilighieidiscom- nüssie en de Vergadering, maar silechits de vraag ste.t, oï het pian financieel gezond en uitvoerbaar is. Ten slotte werd! die qunestie ver schoven naar de Assemblée van Sep tember a.s. De heer SerrufTs opende gistermor gen te Genève de vergadering van retgeeringsafg©vaardigden, die bijeen geroepen is om te onderzoeken op welke wijzei die ratificatie verhaast kan worden van het protocol, dat eind' Maart j.l. tot stand is gekomen tot regeling van den uitvoer van huiden' en beenderen. Het rejsultaat dier be sprekingen van gisteren wae, dat ver tegenwoordigers van adhtien staten een bereidverklaring aflegdfen om tien vrij- handel van huiden hers tell on "buitenlandsch nieuws. RUSLAND. Het Sjachty-proces. De doodstraf geeiacht tegen zeven beschuldigden. Het Openbaar Miiniafterl© heeft tegen ze ven ibesdhuldlgd'en in bet Sjachty-proces tie doodstraf geëischt. Omtrent de zitting met gesloten deuien van het Moskousche gerechtshof, waarmee de verhooren dn ihet proces-Sjachty geëin digd zyn, is een kort en voorzichtig gesteld officieel communique uitgegeven. Daarin heet het dat in deze zitting verscheidene be klaagden nadere bijzonderheden over over eenkomsten met „buitenland ache regeer in gs instellingen" en „vooraanstaande buiten landers" gegeven hebben. Daarbij zonder, hoofdzakelijk Pod en en Frankrijk betrokke nen zyn 'gewèest. De beklaagde Boedny, die ce .postiljon" der sabouteurs geweest is, zou tenminste veertig brieven overgebracht hebben en ook militaire inlichtingen hebben verschaft. De beklaagden Soesjefski en Ma- tof hébben eveneens bekend, dat zij met de vroegere mijneigenaars, die zich in Parys, Warschau en Berlijn ophielden, relaties ge had hebben. Ook hebben zy toegegeven di rect of indirect met ambtenaren van buiten- lamdache regeeringen in verbinding te heb ben gestaan en van hun groote sommen ont vangen te hebben. Scarutto gaf nadere bij zonderheden, over de .betrekkingen» welke bestaan zouden hebben tussohen Rabino- witsj en Fransche en Poölsdhe regeerings- ambtenaren. Aruïere bekltiagden vertelden van een bezoek va^t „vooraanstaande bui tenlanders" aan het Dongébied in 1926, aan wie zij inlichtingen zonden hebben ver schaft. Voordat Krylenko aan het woord kwam om zyn requisitoir te naanen, was het de beurt van de openbare aanklagers, die als tolk van de openbare meenéig tegenover de beklaagden staan. In dit géral waren het er vier. Uit 'hun redevoeringen bleek de volko men overtuiging van de schuld der beklaag den, zoowel wat de .sabotage als de vorming van een uitgebreide samenwerking betreft, die haar leden op centrale .punten en in de verschillend© mijnen haul en baar aanwijzin gen uit het buitenland ontving. De aankla gers eischten de strengste bestraffing, voor de verwerpelijke elementen, die met hun hart aart den kant van het kapitalisme staande, de mogelijkheid vin opbouwenden aibeid in den sowjetstaat ongebruikt gela ten haddlen, maar met koel overleg de sow- jetburiahowdinig (gesaboteerd en verraden hebben, om ze dan kapitalisten in handen te spelen. Prof. Stein noemd© de beklaagden ellendelingen en kettinghonden en verge leek hun gevaarlijkheid met die van syphili- tici en kettingbonden. De «erste rede van dit Siag werd 9tormarfifcig*d»egejuicht) de Aasadisjd boopte op een vonnis, dat de be- klaagden, voor zoover zij meer verleid wa- rugkeer op den weg van eerlijken arbeid mogeiijk maakte. Hij repte ook van de Duitsche firma's. Voor zoover zy onder den druk der beklaagden provisie» betaald had den, die aan d© saboteursorganisatie ten goede kwamen, moesten zy verontsohuldigd woideni. Voor zoover zij echter omgekocht hadden, om slechte machine» van de hand te doen, moesten ze van d© lijst der leveran ciers geschrapt worden. ENGELAND. Thea Rache. De Duitsöhe vliiegster Thea Rache heeft, volgens een bericht uit Cap de la Made leine, in Quebec, haar plan om den Oceaan over te steken, nu voorgoed Opgegeven. De „roze diamant". iDe Roze diamant, ter waarde van onge veer 5 miljoen gulden, die in October 192u uit het museum te Ohantilly gestolen werd, en teruggevonden werd, doordat een kamer meisje uit een hotel toevallig In den appel beet waarin de dieven hem verstopt hadden, ig gister weer in het museum tentoonge steld. Er is nu een special© bewaker bij ge plaatst. GRIEKENLAND. De regeering treedt af. MeeningsverKchii tusschen Kafan- daria en Venizelos. Tengevolge van een brief van Venizelos, waarin deae bezwaren uit tegen de overeen komst van de regeering met de Nationale Bank en het verdrag met Frankrijk tot re geling van de oorlogsschuld tusschen beide landen, heeft de minister van financiën Ka- fandaniis verklaard zich verplicht te gevoe- af treden. Gisteren nog zou de premier Zaimi« den staatspresident het ontslag van bet kabinet aanbieden. KERKNIEUWS. De nieuwe Bisschop van Haarlem. Bisschop Aengenent bekend als socioloog en philosoof. Professor J. D. J. Aengenent, de opvol ger van wylen Bisschop Carlier, wiens be noeming tot dit hooge ambt wy gisteren heb ben gemeld, werd op 14 Maart 1873 te Rot terdam geboren. Hy studeerde aan het se minarie Hageveld (toenmaals in Voorhout gevestigd) en te Warmond, werd in 1897 tot priester gewyd en benoemd tot kapelaan te Roelofarendsveen. Spoedig echter zou hy het terrein der zielzorg verlaten om z(jn in trede te doen in het ryk der wetenschap, waarin hy zyn naam als socioloog vestigde. Eerst als leeraar verbonden aan het semi narie Hageveld, volgde in 1904 de benoeming tot hoogleeraar in de wijsbegeerte en socio logie te Warmond. Hier was het dat de werken over socio logie en ook de andere boeken ontstonden. Professor Aengenent schreef oorspronkelijk voor de studenten op het Groot-seminarie zyn „Leerboek der Sociologie", dat ook bui ten de kringen van seminaristen veel be langstelling ondervond. Dit werk is geheel gebaseerd op de stellingen vervat in de bei de encyclieken van Leo XIIIDe Re rum No varum en Grajvas de communi, en op het Motu proprio van Pius X over de katholieke Verder verschenen van zijn hand tal van brochures, waarin de nieuwe sociale proble men uit katholiek oogpunt werden belzien. Als mederedacteur van bet tijdschrift „De Katholiek" gaf hy o.a. zyn oordeel over lijk verbranding, openbare leeszaleh, oedryfs- radenstelsel, socialissatie, vrouwenkiesrecht van mr. Aalberee verschijnende „Katholiek Sociaal Weekblad" 'besprak hy o.a. de be volkingstheorieën en de ,beteekenis van den S-ürig«n werikdag en de vrouw. Niet alleen door geschriften maar ook door het gesproken woord nam prof. Aenge nent levendig deel aan de sociale beweging, ten eerste als geestelijk adviseur van de KathoHelto flocialé Actie in Nederland en- later nadat de dreigende Novemberdagen van 1919 waren verstreken, als lid van den Hoogen Raad van Arbeid. Het was vooral na die Novemberdagen, die aanleiding wer den voor de stichting van het bedryfsraden- stelsel onder de katholieken, dat prof. Aen- it telkens de pen ter hand nam om zyn te geven over d© mate waarin de te worden gegeven. Daar waar de theo rieën van prof. Veraart velen soms te voor uitstrevend toeschenen, sloeg prof. Aenge nent een meer behoudende richting in. Zyn rede, uitgesproken by de installatie van den bedrijfsraadi in de metaalindustrie te 's-Her- togembosch op 25 Februari 1920, verscheen in brochurevorm onder den titel „Wat is het Bedryfsradenstelsel?" en beleefde verschei- Op philoaofisch gebied schreef de War- mondsche hoogleeraar zyn Handboek van de Geschiedenis der Wijsbegeerte en te samen met Chr. Wesseldng een Handboek der Ziel kunde. Het boekje „De Oorlog en God's Voorzienigheid" werd opnieuw bewerkt en venLdheen m 1928 onder de benaming .,God en net Kwaad in de Wereld". De groote le vensproblemen omtrent de toelaatbaarheid van hèt kwaad in verband met de Godde lijke Voorzienigheid, worden hierin bespro ken om tot de conclusie te komen, dat er geen contradictie is, daar kwaad, rampen, oorlogen en andere ellenden door God wor den toegelaten en als middel tot een hooger doel worden aangewend. Als secretaris van de Nederlandsche Ka tholiekendagen, waarop telkens om de drie jaar actueele vraagstukken in Kerk en Staat behandeld worden, is prof. Aengenent ook steeds een leidende figuur geweest. En als lid van het Kathedraal kapittel van Haar lem werd zijn naam dan ook reeds dikwijls genoemd als de mogelijke opvolger van mgr. CaUier. Zoo heeft deze geleerde vanuit de afzon dering van het seminarieleven zyn gaven gebruikt voor de bestudeering der sociale problemen ten einde een oplossing in chris- telyken zin te helpen zoeken voor maat schappelijke moeilijkheden en beroeringen. De sociale Bisschop. „De Tijd" herinnert er o.m. aan, dat mgr. Aengenent als lid! der Commissie van reor ganisatie der R.K. Staatsparty, toen de storm der Michaëlisten was gelegd, met al ler vertrouwen de ontwikkeling der dingen naar een nieuwe richting zocht te oriën- teeren. Van den socialen Bisschop kan Haarlem nog groote vej-wachtingen hebben, gegeven de ongemeene werk- en wilskracht van deze figuur, die zich in zijn geheele leven eti werk liet leiden dor een diep stichtende opvatting van het „Misereor super turbam", de leuze, welke ongetwijfeld de hooge bisschoppelijke waardigheid zal bezielen, tot welke thans de Opperherder van Rome den sociaal-priester lijken leider heeft geroepen, wien het Ka tholieke Nederland eerbiedig zyn gelukwen- schen aanbiedt! Op een wenk uit den Hooge is het zicht baar Opperhoofd der Kerice Ohristi te rade geworden, met het episcopaal gezag over dit deel van '9 Hoeren kudde te bekleeden den hoogeerwaarden hooggeleerden heer Joan nes Dominicus Josephus Aengenent; en wie, die op die nooden van dit tijdsgewricht wil acht geven en denlevensgang van den nieu wen Bisschop kent, zal niet in de,. uitver kiezing een providentieele beschikking er kennen? Aldus „De Maasbode". RECHTZAKEN. De zaak van de Veendammer Hypotheekbank. In een deel onzer oplaag hebben wij nog kunnen melden dat het O Al. vrijspraak vroeg voor Mr. Kortenoever. Het O.M. vroeg ten opzichte van Möhring schuldig verklaring aan het als bestuurder van een naaml. vennootschap, die in staat van faillissement is verklaard, ter bedrie- gelyke verkorting van de rechten der schuld eischers aan den boedel onttrekken; 2e. ten opzichte van het medeplegen van hetzelfde feit. Verder vraagt hij schuldigverklaring van Möhring aan hpt voortgezette-imisdryf van bedriegedijke bankbreuk en von J. J. Woltman aan verduistering iik dienstbetrek king, meermalen gepleegd. Spr. eischte tegen J. J. Woltman (vader) zes jaren gevangenisstraf. Eisch tegen J. P. H. Woltman (zoon) één jaar en drie maanden gevangenisstraf. Eisch tegen Möhring één jaar en drie maanden gevangenisstraf. Pleidooien. Mr. J. H. van der Meer, de verdediger van mr. Kortenoever, zette uiteen, dat hij overtuigd is van goede trouw van zijn cliënt, dien hy reeds twintig jaren kent. Meer als een vriend treedt hy dan ook voor hem op. Ongelukkigerwijs leerde Kortenoever Lie- bermann kennen in respectabele families, waarin deze zich had ingedrongen. Lieber- mann, die het beste te vergelijken is met den anderen Rus, Barmat, oefende een ont zaglijken invloed uit op de menschen, met wie hy in aanraking kwam. Door Liebermaam kwam verdachte in ken nis met Woltman, den directeur van een be- trekkelyk groote hyptbeekbank, en met ad vocaten van standing als mrs. Schürmann en Van Gigch. Deze stelden 't voor, dat Woltman een prachtige zaak kon doen en Liebermann ook, en dat hy Kortenoever, 'T ANTIEKE KASTJE. De firma Versjouen Co., Expediteurs, Emballeurs, Transporteurs, specialiteit in het bewaren van inboedels, motvry, onder garantie enz. eniz., was een zeer achtens waardige firma, die er prat op ging dat zy haar zaken op uiterst loyale wyze voerde. Klachten waren zeer zeldzaam en als zy binnenkwamen, werden ze met ernst onder zocht. Dit deed de baas zelf in hoogst eigen persoon, want het gold dan het allerhoogste, n.l. de reputatie van de zaak. Klachten dienden voorkomen te worden, was één der spreuken van den baas en hy deed alles wat in zyn vermogen was ofn die spreuk in praktijk te brengen. *t Gebeurde wel eens een heel enkelen keer dat iets tydens het transport iets bescha digde, maar de goede reputatie eischte dat dit onmiddellijk hersteld werd. Op een goeien dag stormde het op het kantoor van de firma. Met de vrachtauto was uit een naWirige plaats een antiek kastje meegekortien en by het afladen ontwaarde men dat een der fyne pootjes er naast lag. Dat gaf me een lawaai van belang. De baas brieschte, de expeditie knecht zag lyk-bleek, de kantoorklerk durf de niet opzien. De feputati# van de zaak! Het vaderland was in nood. De oude leuze kwam voor den dag en dus begaf de baas zich persoortiyk op weg naar een bekend reparateur om dien opdracht te geven het gebroken pootje te repareeren. De prys van dit werkje vjel niet mee, maar de reputatie gebood veel. Drie dagen later werd het kastje met een „heel" pootje teruggebracht, t Stormde nog even na toen vyftien gulden uit de kas ver huisd waren naar den hand van den repa rateur, maar dra luwde de storm. Het kastje werd aan het opgegeven adres afgeleverd. Even later gaat op het kantoor de tele foon. U spreekt met Van Peuteren, repara teur van antieke 'meubelen. Ik wilde u even vragen of er wellicht ook een vergissing plaats he4h gehad. Ik zou uit A. toegezon den krygen een antiek kastje waar een poot af was om dat te repareeren en nu ontvang ik een kastje dat heelemaal heel is... Meneer Versjouwen kreeg iets dat veel op een kinderstuip geleek. De reputatie was inderdaad schitterend gehandhaafd. Te veel zelf, te veel. IN DE LIFT. Wanneer twee jonge menschen, die ver loofd zyn geweest en gekibbeld hebben, in hetzélfde hotel logeeren, kan dit een heel penibelen toestand teweeg brengen. Als ze echter toevallig beiden in de lift staan, en deze in beweging komt, voordat een van de twee er uit kan gaan, is dit heelemaal verre van prettig. Marjorie had zich zoo ver mogelijk in een hoekje gedrukt en staarde naar een adver tentie, waarbU een zekere John Jobling te kennen gaf, dat hy rytuigen per uur en per week verhuurde. George, staande aan de andere zyde van de lift, floot zachtjes een liedje. Marjorie verdroeg het, totdat de eerste ver dieping bereikt was. Toen kon zy het niet langer uithouden. Houd in '9 hemelsnaam op met flui ten, riep ze ongeduldig uit. Neem me niet kwalijk, zei George styf. En wees zoo goed uit de lift te gaan. Dat zal ik doen, zoodra die stopt, ant woordde Gorge. Het is onmogelyk die auto matische liften tot stilstand te brengen, voordat ze op haar plaats van bestemming zyn aangekomen. Ik moet op de volgende étage zyn, voegde hy er aanmoedigend aan toe. Marjorie wendde hem den rug toe. Op dat oogenblik stopte de lift. Zy wacht te, doch ontdekte geen enkel geluid, waaruit bleek, dat George het toestel zou verlaten. Wil je alsjeblieft 'heengaan? vroeg zij, zonder zich om te wenden. Het spyt me, zei George, maar ik kan niet. De lift is eenvoudig blyven steken. Voor zoover ik kan nagaan, staan wy tus schen de derde en vierde verdieping in. Marjorie keek om zich heen. Door het hek bemeikte zy niets anders dan witte muren. Wil je het ding onmiddellyk in bewe ging zetten klonk het op commandeerenden toon. Ik zal het probeeren, zei hy, maar ik heb nooit erg veel verstand van een lift ge had... Hy stapte of> een schakelbord toe, en drukte op een knop, waarop stond: „4de ver dieping". Er gebeurde niets. Toen draaide hy een hefboom om, waarby- geschreven stond: „Alleen te gebruiken in geval van nood." Weer gebeurde er niets. Toen drukte hy op alle knoppen tegelyk, doch het resul taat was wederom nihil... Het is jammer, maar er is geen leven in to brengen, merkte hy op. Ik vermoed dat er iets met den stroom niet in orde is. Wat ben je van plan te doen? Ik zou niet weten wat. Maar ze zullen het wel gauw genoeg ontdekken en ons te hulp komen. En intusschen moet ik met jou hier blyven? Ja, er zal niet veel anders op zitten. Als je wilt, kun je je echter gedragen, alsof ik iemand anders ben. Doe niet zoo idioot, zei Marjorie met een verpletterenden blik. Zeg eens, Marjorie, begon George, vindt je zelf nu niet, dat wy een beetje be- spottelyk gedaan hebben? Ik ben het volkomen met je eens, zei ze kil. Als je nog een greintje verstand over had, dan zou je alles in het werk stellen dit ellendige ding weer in 'beweging te brengen. Dat bedoel ik niet, zei George. Ik heb het over het feit, dat wy rondloopen, alsof we elkaar niet kennen. Je schynt heelemaal te vergeten, dat ons engagement verbroken is. Ja, dat is juist het onzinnige, zei Geor ge. Zeg, kunnen we het niet weer goed ma ken? Wil je alsjeblieft niet zoo dicht by me komen? zei Marjorie. Ik zal geen stap verzetten, voordat de kwestie opgelost is. Ik zal je alles uitleggen. Dat meisje, waarmede je me dien middag in de Savoy gezien hebt, was myn zuster, die juist dien dag uit Indië was teruggekomen. Ik probeerde je tegen te houden en je aan haai- voor te stellen, doch je wilde me niet aanhooren. Oh, George, waarom heb je me dat niet eer gezegd klonk het verwytend. Daartoe heb je me heel weinig kans gegeven, is het wel Ik schreef je, maar je stuurde myn brief ongeopend terug. En toen ik by je kwam, weigerde je me te ontvan gen. En ik had er zulk een ontzettende be hoefte om alles uit te leggen en het weer in orde te maken. Ik... ik geloof, dat ik dat ook wilde, zei Marjorie byna fluisterend. Was het niet gelukkig, vroeg ze even later, toen ze haar mond weer vry had, was het niet gelukkig, dat de lift juist bleef steken Nu, om je de waarheid te zeggen, zei George, is het éfen soort samenzwering, die ik op touw heb gezet. Ik wilde je op de een of andere manier te spreken kry gen en ik heb den portier omgekocht om de lift stil te'laten staan tusschen een paar verdiepin gen in, zoodra ik met jou alleen daarin was. Marjorie staarde hem met groote, ver baasde oogen aan. Dus j y hebt dat ook met hem afge sproken?" bracht ze ten slotte uit.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 8