5 3 Firma B. DE JONG SPAARBANK Dl I Sport on Olympiade PRSDffiBEURTEN. Raadsels voor de Jeugd. LAATSTE BERICHTEN. osaraan voor de Discoirtobanlc kon meewer ken. Het contract van 10 Juni 1927 werd hem toen voorgelegd1; volgens dit contract zou de betaling van de twee millioen in contanten plaats vinden. Een millioen was _r, maar naar het andere millioen werd gezocht. Vervolgen» kwam Schim van der Loeff, die in Gouda,wa ar verdachte opgroeide, een klinkenden naam had. Hy verzekerde te ko men namens een concern, dat over twee mil lioen beschikte. Het contract, dat geda teerd was op 15 Juini 1927, werd op 24 Juni 1927 geteekend. Dit contract werd gemaakt door mr. Van GigJi en aangeraden, hoewel het later door Paardenkooper een schijncontract werd ge noemd. Toen Kortenoever vroeg noe 't met de pandbriefhouders moest gaan, antwoord de mr. van Gigch: daar heb ik nu eens erg best voor gezorgd; doe 't gerust ook met het oog op het contract-Schim van der Loeff. Ook «ei pl. met Kortenoever van meening - te z\jn, dat Van der Toorn niet één, maar twee borgtochten geteekend h^eft. Niet één keer is gebleken, dat Kortenoever onwaar heid siprak en als hij zegt: ik heb op 15 Juni 1927 een aparten borgtocht (niet dan groo- ten) gezien, dan is dat een andere borgtocht dan die welke onder het kassierscontract stond. Vraagt men: wat stond er in dien borgtocht dan weet hij. dit niet precies. Nadat in de vergadering van 24 Juni 1927 mr. van Gigch zijn schitterende redevoering hield en mrs. Schürmann en Van Gigch goed keurend knikten, heeft Kortenoever zijn naam onder bet contract gezet. Het is hiervoor dat hij vijf maanden heeft gezeten. Aan de houding van de Rechtbank, die Kortenoever uit <le preventieve hechtenis ontsloeg, meent pl. te kunnen bespeuren, dat de Rechtbank meent, dat verdachte te goeder trouw is geweest. Pl. kan zich dan ook vereenigen met het requisitoir van den officier. Echter meent hij, dat de naam van dezen man, die in eerge kringen verkeerde, ontzettend veel heefj^geleden. Er zijn er die zullen zeggen: hij fieeft 't gedaan, anders zou men hem niet zoo lang gehouden heb ben; anderen zullen zeggen: hij is door de mazen van het net doorgekropen. Daarom zon pl., zonder daartoe het verzoek te willen doen, in overweging wiilen geven: laat de rechtbank, tenzij er formeele redenen zijn om 't niet.te doen, ten opzichte van Korten oever nog heden vonnis te vellen. President mr. Meckmann: Is het een ver zoek of geen verzoek dat u doet? Mr. van der Meer zegt te vreezen dat bij een weigering van het verzoek door de Rechtbank by het publiek een verkeerde con clusie zou kunnen postvatten. Hij doet daar om liever geen verzoek, maar Iaat *t aan de rechtbank over. De rechtbank besliste na raadkamer, dat zy om formeele bezwaren geen reden aan wezig acht om de zaak te splitsen en niet ook ten opzichte van Kortenoever over veer tien dagen vonnis te wijzen. De pleidooien. Hedenmorgen werden de pleidooien ge houden. Het eer®te kwam aan het woord Mr Muller Maedis ten' behoeve van de verdachte Woltman Sr. en Jr. Pleiter bracht dank aan de rchtbank voor de wijze waarop zij gewerkt heeft. Spr. had niet verwacht zoo'n zwaren eisch tegen Woltman Sr. Want de officier mag in geen geval de restitutie van aamdeelen en obliga tie» door de he aren Woltman na het gebeu ren vergeten. De officier haid pleiter zelf in een gesprek voor de behandeling gezegd dat hij daar mede in zijn requisitoir rekening zou hou den. Thana laat de justitie de volle zwaarte op dezen man neerkomen. Commissarissen niet aansprakelijk geacht. Na de déb&cle van het dagblad „De Amsterdammer". De derde vainer der Rechtbank te Amsterdam heeft vonnis gewezen in Ue civiele procediure, intterlij'1 aan hangig gemaakt door den beer A. u. hok te Hilversum (naliueus de ïirma corvey) contra de commissarissen, uè Naamdooze Ve nootschap „De Am sterdammer(Christelijk Volksdag blad), met name de hoeren A. 1. oa Utwta, mr. S. die VrieB Cin., mr. 11. Bijl«v»ld, 1). Wijnbeek en dr. B. Wie- linga. die aangesproken zijn tot beta ling van schadeverg. vaii i 103.388.24 Vernneeyderd met 6 rente, w©ik be drag dó" firma Corvey ten gevolge van het faillissement van de N.V. „De Amsterdammer zou zrijn te kolft ge komen. De Rechtbank heelt den eisoher niet ontvankelijk verklaard in zijn eisch, op grond, dat uiet vast staak. dat de gedaagde coninwasarissen van ,,De \msterdammerhebben behoeven te weten dat gelijk bepaald is in ar tikel 47 van het Wetboek, van Koop handel en waarop eisoher zich heelt .'beroepen hot maatschappelijk ka- '.pitaal een verlies van 50 of 75 heeft geleden, daargelaten dal herstel van de slechte financieele positie der ven nootschap volstrekt biet uitgesloten geacht kon worden. De sigarettenautomaat. Strafbaar verstrekken. De tlaagsche rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen den winkejier A. B- wieo ten laste was geiewdi het zonder vergunning van B. en W. aan d-e straatdeur van zijn win kel, op de openbare straat, terwijl d« deur gesloten was hebben hangen van een aufomeatkast en voorts het ver «trekken aan iemand beneden den 14 jarigen leeftijd van sigaretten u t die niitonait De kantonrechter had ver dachte vri iet es pro'' en v«n het subsi diair ten laste gelegde en hem veroor deel I voor het primaire feit, echter zonder daarvoor straf too te passen. Hat Lunapark op de Nenijto. „Gane ze efïe faitv!" gilde de Rotterdam- sche straatjongen die de Nenyto, afdeeling Lunapark, op de een of andere onverklaar bare wyze was binnengedrongen; cn zonder najjver volgde zyn aandacht ons op dien wonderlijken tocht over de acht-baan, ons bü wijze van introductie aangeboden dooi de mannen, wier gewichtige taak het ia de jool te cuttiveeren op de Rotterdamsche tentoonstelling. Want amusement is 'het zout ,in <len rtfste- brijbeng, waar de tentoonstelling-bezoekers zich moet doorheen eten. Zonder Nelupa zou de Nenijto voor velen haar grootste be koring, haar 'aantrekkingskracht, haar span ning missen; neem het Lunapark, neem de gemoderniseerde kermis weg van de Ne nijto, en <te aardige, guitig lachende jonge dame is van het reclame-biljet, dat de vroo- ljjkhetkl in 'beeld moet brengen en deswege door de Nelupa overall is opgeplakt, ver dwenen; al wat rest is de melancholische jongeman die, met zyn somber gezicht en zijn hoogen 'hoed, aan een droevige plech tigheid doet denken. We hebben ons Don derdagavond, tijdens onzen rondgang, afge vraagd hoe het iemand te moede zou zyn, «ie op de wonderlijke gedachte zou komen met een dergelijk gezicht en met een soort gelijke hoed in een schuitje van de acht baan plaats te nemen! Om op de introductie terug te komen: de directeur van de N.V. Eerste Ned. Exploita tie-maatschappij tot het houden van Luna- imrken en feestterreinen met „Nelupa" wordt deze mondvol tot een behoorlijker proportie teruggebracht, was bij ons in het schuitje en moest dus> meevaren. Hy deed dat met een gemakkelijkheid, die bewees dat ook dit bedrijf geen geheimen voor hem heeft. Hy wandelt langs de tenten en men groet hem ais een koning. Aïle poorten gaan vopr hem open, alle uitgangen worden ingangen voor hem en werden het dus ook voor ona. Indertijd, by de opening van het Luna park, hebben de bladen er op gewezen dat de prijzen ietwat te gepeperd waren. Van daar de uitnoodiging van de directie aar. on®, om nog een» te komen kijken; om het genoegen, wat <loar geboden wordt, mee te beleven en te taxeeren; en daarna te con- cludeeren, of men inderdhad te veel eischt Natuurlijk hebben we dit niet onder ons gelaten. Jeugdroes heeft ons bevangen, we hebben elkaar verbaasd door onze uitgela tenheid. Toen we uit het schuitje van de achtbaan stapten had zich de metamorplho.se aan ons voltrokken: we waren kermisklan ten geworden, schaterende, joelende Hol- 1 larateche jongens die urt zijn; onverschillig zelfs voor de oritnache blikken van „bekende Rottendammei»" die zich tot kijken bepalen in Rottendam. Die 4n Berlijn, Londen of Parijs moeten zym om „low" te komen. „iBarnum en Baily" met zyn curiositeiten, de kleinste man, de kleine en de grooté vrouw met de olifantsvoeten, verstilde, ons even. Daarna werd het negerdorp voor ons gemobiliseerd. De hoofdman over 76 wacht te ons aan den ingang op, leidde ons rond, en verwonderd leeken we naar het dansen in de kraalhet weven, en al die werkzaam heden welke by ons ook plaats hebben, zoo als teekenen, schoenenmaken e.d. maar op een geheel andere wijize. Men krijgt het tusschen al die bruine dorpelingen een beetje warm. Vandaar dat Aurore' aan den uitgang met een ijs-stand staat. We zijn .in carousseis geweest van zeer vernuftige vinding, waar men onmogelijk ernstig kijken kan. In <te Opel-baan reden de bezoekers in keurige wagens en ramer. in een vlot tempo de gevaarlijlste bochten, zelfs al hadden ze nooi't een stuurrad in handen gehad. Daarop volgde een reis met een spoorwagen welke in beweging is, doch niet van zijn plaats komt, door «ie Alpen, waarbij de tocht door tunnels voor velen liet interessants zal zyn. We sMertten in riéetjes van hooge toppen, Hepen zonder moeite door een dwaaltuin, worstelden om de ver- .glijdende toppen van het ahimmyhuis te be stijgen, en Weten ons door kokers en over meahanasch bewogen loopers brengen op een wals, (We den vermetelHrtg weer op den be ganen grond deponeert. De kijkers genoten, vooral van de dames die op deze wijze wei den getransporteerd. We maakten een rit in alleraardigste kleine autotjes, onder gingen nog vele vermakelijkheden met bui tengewoon veel genoegen, en verkwikten ons tenslotte in het Beiersch restaurant met een koelen dronk. De prijzen? Inderdlaad heeft de directie ons vele uit gaven bespaand. M'aar zeker is, dat men pret maken kan voor zajn geld, en dat dit Lunapark zich meten kan met wat in het buitenland geboden wordt. Want van de draaiende tonnen', de twee-persoonsvoertui gen die electrisch worden voortbewogen, den at ij ge renden ezel hebben we nog niet eens verteld Men doet het best dit alles ?eif eens te gaan zien en mee te maken, Wie «lat doet, zal er geen spijt van hebben, zal zich te buiten gaan letterlijk en fi guurlijk aan onschuldig genot, en zich na zoo'n avond een totaal ander mensch voelen. De rechtbank heef. fuel vonnis quo geheel vernietigd' en niet bewesten, verklaard hel eerste feit, met name niet, tdai de automaat kast op de „open bare' straat zou hebben gehangen. Van dit feit is B. derhalve vrijgespro- Wat het, tweede feit' betreft, meent We .rechtbank, dal aan hei begrip ..ver strekken zoodanige ruime bekeek en is moet worden gegeven, d«t dit ook door middel van een automaat kan geschie den. B. is voor dh feit veroordeeld tot een boete van f 1. De gemachtigde van verdachte, mr. van Deventer, zal van deze uitspraak in cassatie gaan. Verdi en de oude zanger. Wasilij Nomirowitsch Dantschenko, de negentigjarige nestor dei- Russische schrij vers, publiceert in het te Riga verschijnend blad „Sewodnja" interessante herinneringen aan zyn ontmoeting met den beroemden Italiaanschen componist Guiseppe Verdi. Het was, zoo vertelt hij, in Lagi di Como. In <le tuin van de vSlia d'Esbe kwamen, eiken avond, alle gasten byeen, die in het oude hotel der vroegere heerschers van Lomibarije woonden. Het was een sprookachtige scboonei maan nacht, de zilveren maan verlichte de zee. De lampen waren gedoofd en de zuidelijke nacht was spookachtig schoon. Daar klonk, in onze nabijheid, de klank van een man doline. Een oude bedelaar naderde het Pa leis en zyn bevende stem zong een of ander Itailiaonsch lied. Iemand lachte hardop. „Stilte", riep de beroemde Italiaansche componist Guiseppe Verdi, die met zyn uit gever Riccordi in het hotel logeerde. Toen vroeg hy den zanger: ,iEnrico, ben je het?" „Ja, illustro maestro," antwoordde be scheiden de oude zanger. „Hoe gaat het met de zaken?" vroeg Verdi verder. Slecht, maestro, maar rik ben gelukkig, dat U wel zijt en gezond". Waar om geeft ge de buiten!andsche zangers geen les, zooals je collega's in Milaan „0, maestro, ik heb op bet tooneel gezongen als een vogel in heit woud. 'Dat was een stem en ik had talent. Noch het een, noeh het ander kan ik myn leerlingen bijbrengen. Ik wilde vreemdelingen niet bedriegen. Ik ben geen kwakzalver, zooate de ankleren, die beloven uit iedereen een tweeden Caruwo te maken". „Je was een groot zanger, je bent ook een eerlijk man. Helaas, tegenwoordig vindt ge dien maar weinig. Je weet," zeidie Verdi tegen myn vrouw", dat de oude vroeger een beroemd zanger is geweest. Zyn naam Is Arnaldi, eens weende men in de theaters, wanneer zyn wonderachoone stem weer klonk." „Wat moet je doen", zeide de oude zanger, ,Jhet is nu een andere tyd. Niu lachen de anderen en ik moet van honger sterven." „Maar dat mag niet zoo blijven," riep mynvrouw, de beroemde Rus-steche opera zangeres Soja Kretechetowa. „Wij moeten wat doen. Ik ken den naam ArnakH, dat is de beroemde zanger, drie eens roet Viardo er. Bosio gezongen heeft. „Noodlot," zeide peinzend de oude zan ger, „anderen nisten op hun lauweren, ik op myn stroozak uit." „Wij moeten voor den zanger iets doen," zeide myn vrouw- opgewonden. „Bedenk iet», Carina" merkte Verdi op. „Ik heb het", riep plotseling mijn vrouw en trad Op den zanger toe: „Care Arnaldi, kunt ge op je 'mandoline de aria van Gilda begeldklen uit de tweede acte van „Rigoletto?" „0, ja Signora, ik heb deze opera gezongen. Miijn geheugen heeft me niet verlaten. De mandoline is myn trouwe vriend, de snaren voeden me, al word ik daarbij niet hal feat. „Vooruit den maar". En nu klonken in dén stillen, womler- mooien Italiaamischen nacht de droeve kian- ken var. Verdi's muziek. Stjl werd 't in den tuin, sprookjesstil. .Slechts van uit de verte werd het klateren van de bron gehoord. Allen, die nog op hun kamers waren, kwa men in den tuin en op de balkons versche nen gestalten in het wilt. Soja zong in (l'ien nacht zoo moofi als nooit te voren en toen zy had geëindigd appl auditseerden allen he gees fcerd. ,jGeef me je hoed," zeide myn vrouw tot den zanger, toen wendde «ij zich, in het En- getech, tot de aanwezigen en vertelde op ontroerende wijze de geschiedenis van den zanger. Zy trad op my toe en ik wierp 200 lire in de hoed. Toen liepen ze naar de Ame rikanen en deze gaven 100 en 500 lire. De Italianen wierpen kleinere bankbiljetten in de hoed, Arig» Bui to gaf 25 lire. Riccordi nam uit zyn notitieboekje een blaadje en schreef er iets op. Toen wierp hy het papiertje in de hWl. Toert myn vrouw op Verdi toetrad, kuste hy haar op het voorhoofd em zeide: „Ik kus myn grootmloedlig hart", maar hy gaf niem. Te zamen vonden we 1500 hres in den hoed en het papiertje van Riccordi. We la zen het en wij vonden de woorden: „De kas van mijn uitgeverij betale levenslang op <len eersten van iedere maand aan signor Arnaldi, die zoo veei voor mjjn opera's heeft gedaan, 100 live. Hy mag bovendien zich de mooiste mandoline in myn muziekhandel uitzoeken. RiccordÜ." Een Amerikaan, het was een neef van Vander.bilt, naderde myn vrouw, nam zym hoed af en zeilde: „500 lire voor de roos, die gij op uw iborat draagt." „600" riep een toerist uit Chicago. „1000", wanneer de Signora nog een lied zingt. „2200, wanneer maestro Verdli de Russïadhe zangeres bege leidt." Verdi stond op en «ring in de zaal, waar een prachtige vleugel stond en na een uur kon de oude zanger eenige duizenden lires meenemen. Den volgenden dag verscheen Arnaldi bij ons. Hy was geschoren, net gekleed, en hy moest onze gast zyn. Verdi, Arrigo Boite (componist van Mephistophelei- en van Ne- ron), Elvira Laboranti, vriendin van Boito, namen aan tafel plaat». Plotseling stond de grijze Ven# op en vroég den ouden zan ger. „Ben je niet verbaasd geweest, dat ik gisteren niets gegeven heb?" „Maestro, gehebt me meer dan geld ge schonken, gy hebt mij 'begeleid.' „Ik heb over Uw lot nagedacht," zedde Verdi. ,Je kent mijn villa by Genua. Ga MKUBILKERING ETALEERT GOUWE 1411 MODERNE MEUBELEN GOUWE 891 INDANTHRENSTOFFEN Kleurecht Liehtecht Wneohecht Alleenvertegenwoordiging v.h INDANTHRENHU1S daar heen en leaf daar. Ik zal moiigen aan Giovanni schrijven, hy zal je een tuinkamer inrichten. Voor je verpleging zal gezorgd worden. Tot het einde van je leven ben je mijn gast, ook wanneer je honderd jaar wordt." Van de personen, ciie aan dezen merk waaidiigqn lunch deelnamen, zyn de mees ten niet meer in het leven. Eerst i8 myn vrouw gestorven, toen volgden Verdi, Sig nora Labornati, Boito, Riccordi. Twee jaar geleden, was Arnaldi nog onder de levenden en leefde in de villa van Verdi, welke villa, zooalö bekend, als tehuis voor oude Italiaansdhe zangers werd ingerich' naar de testamentaire beschikking van Verdi. GEMENGDE BERICHTEN. Een woesteling. uiriltüeïi beent eest Leilandsche zee iiiun, in liet Hotel „Stad Riga' 10 Kot- iieruaHii', waar hij verbiliji hield', naar alie waarschijnliiKbe.ct) in een viaug van iiviaanzien grootö epfsduindinu te weeggebracht. De man was up het dak va laet lioie'i geklomfcuetn üüar zjn nul in de daxgoot kretehi slakend naar voorbi'jgawgers die hij ten slotte met ua»vpaaineii begon te bekogelen». De 'reda.ogsbrigade werd, gealarmeerd nel verweer was iiM'Usschen m ver- uandi mev liet gevaar omgelegdi m^ar ri waagde zioh niet in de nabijheid van den woesteling. Na korten tijd is oe maai van hiel dak gesprongen, maar burgers hebben hein in een dekzeil weten op te vangen. Oogensctoijnlijit zonder letsel is hij per auto van den U.G.D. naar hal ziekenhuis aan den CooUsingeJ overgebracht, waar de pa tient tér observaHe is opgenomen. liet is den politie gebleken '«at de Letlander in <ien naoht van Donder dag op Vrijdag op heit poditie-bureau is gnomen, waar hij allerlei onsa menhangende verhalen opdiechte. O.m. verleide hij, voortdurend te worden nagezeten door mensdien die het op zijn leven gemunt liadden. Men heeft hem toen nachtlverblijf verschaft en morgens in alle vroegte werd die geneeskundige dienst ontboden, liet personeel van dien dienst wilde dien zeeman niet meenamen, omdlat men met een geval van delirium» tremens meen de (e doen te hebben. De politie ueeft den mam daarna ter beschikking van den vreemdelingendienst gesteld, om dat de hotelhouder zijn gast niet terug wilde hebben. In den loop van den d'ag schijnt de patient vrij te rijn ge laten, in ieder gevail is hij weer in het hotel t. >rechtgeko|iien. Autobus verbrand. Een groot ongeluk voorkomen. Bij het uiisoaipje van de leden der „liandelskauner' in dei Ardennen merkte, naar uit Alalastr.cht wordt ge meld, een dlpr chauffeurs, dat de wa gen niet meer goed, functiomieerde. Mij duride dei verantwoording voor een rit in het oergland nie, langer op zich nemen en deed de 25 inzittenden overstappen in de andere autobus. Hij wild© zijn wagen naar de garage te Bek '(Lintburg) terugrijden. Ter hoogte van, Tehge bij Sp|» bemerkt)© hij evenwei, dat de remmen weigerden. Hij liet toen den wagen in een bösch- kant loopen. Door den schok vloog de aulo in brand1. De chauffeur kon zich ttjdig redden. De autobus brandde ge heel uit. Eten telling van reizigers. Op Zondag 1, 8 en 15 Juli zal een telling van de reizigers in, de treinen der Nederlandsdie Spoorwegen plaats vinden. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. De collecte voor Zonnestrnaldag. Geachte Redactie! Met verbaizing las ik gisteren in de Goud- sche Courant de samenstelling van het Co mité voor de Zonnestraaridag 1928. Is de vereen iging „Zonnestraal" tegenwoordig ook al politiek gekleurd? Men zou dit todh mogen afleiden uit het feit, dht zoowel een afgevaardigde van den Goudachen Bestuurderabond als een belangstel lende vanwege de SjD.A.P. daarin zitting hebben, terwyi andere politieke of kerkeiyke groepen er blykbaar niet in vertegenwoor digd zfjn. iWaar moet het heen als een dergel yk streven ook al behalve wat zoo vaak ge beurt, een kerkeiyk een politiek by- smaakje krijgt? S. De Goudsche Melkinrichti Turfainge l. f«»|k« mtlk van flacontralaark vaa. STADSNIEUWS. GOUiDA, 30 Juni 1928. Koninginnefeest. Door de Commissie voor Openbare Pees ten is besloten, dat ook dit jaar de verjaar dag van Koningin Wilhelmina feestelbk zal worden gevierd. Het programma voor de feestelykheden is vastgesteld met voorbe houd van mogeiyke wijziging, waar noodig Als eerste en voornaamste nummer zy ver meld een sproolyesoptocht voor kinderen in den trant van wat verleden jaar reeds op' hel gebied van sprookjes en legenden Averd gegeven. De sprookjesoptocht zal dit jaar een meer afgerond geheel vormen. ln dit echte kindernummer zal u worden voorge steld eenige fragmenten uit bekende sprook jes van Moeder de Gans. Deze optocht zal bestaan uit 7 groepen, n.l. Moeder de Gans Klein Duimpje, Roodkapje, de Gelaarsd* Kat, Assdhepoeater, de Schoone Slaapster in het bosch en de Toovergodin. Elk der ge noemde voorstellingen zal te gelegener tyd nader in onderdeelen worden omschreven Deze sprookjesoptocht zai ongetWyfeld de belangstelling van het publiek trekked en ook die der deelnemers. Een woord van op wekking tot deelname aan dezen optocht ten einde deze «oo goed mogelyik te doen slagen, vindt hier een plaats. By genoegzame deelname kan die sprookjesoptocht een prachtig nummer worden. De optocht wordt gehouden in den voormiddag in de binnen stad en des namiddags in de meer buiten het stadscentrum gelegen wyken. Een tweede belangryk nummer voor dezen feestdag is een voetbalwedstryd voor Goud sche clubs te houden in den namiddag op het Sportterrein tegen matigen toegangsprijs. Als prys wordt een fraaie beker beschikbaar gesteld. Het zal zeer op prys gestéld wor- 'den, als alle Goudache voetbalclubs aan de zer. wedstryd deelnemen. Een uitstekende gelegenheid om de clubs eens alle by elkaar te krijgen als een eenheid. Door veler samen werking kan ook dit nummer iets interes sants worden. Dat de deelnemers dan vele mogen zyn! In de morgenuren worden de feestelyk heden geopend met een muzikale entree: de muzikale reveille en de bespeling van het carillon. Des avonds wordt in de St. Jam- kerk als naar gewoonte op Koninginnedag een orgelconcert gegeven. Op de Markt wordt vervolgens een concert gegeven en ge tracht zal, worden, tydens dit concert een voorstelling te doen plaats hebben met plas tische standen, beelden enz. Ook dit jaar zullen de feestelykheden worden besloten met een schitterend wurwerk. Zooals het programma is samengesteld mag worden verwacht dat de feésteiyke viering van'Ko ninginnedag in veler smaak zal vallen. Doch de financiën spelen by het goed ten uit voer brengen van een mooi feestprogramma als het hier vermelde een groote rol. De nervus rerum is hier ook in zeker op zicht: het geld. Daarom zal het de Commisr sie aangenaam zyn, wanneer de financieele bydragen in ruime mate zullen toevloeien. Don kan er iets moois tot stand gebracht worden. Werden ten vorige jare circulaires aan de ingezetenen toegezonden, het ligt in liet voornemen, (Ipt jaar de circu laires door de leden van het damescomité by de ingezetenen te doen bezorgen. Op deze circulaire kan men vermelden welk bedrag men ter beschikking wenscht te stellen «of de viering van het Koninginnefeest. Dit be drag kan onmiddeliyk aan de dames worden afgedragen of worden toegezonden aan den penningmeester, de heer J. Reneman, Kat- tensingel 33, die gaarne bereid is alle gif ten, groot en klein in ontvangst te nemen. Moge de penningmeester met de inning en de ontvangst der gelden heel wat te doen liebben. De verschillende by zonderheden, een meer gedetailleerde opgave van de feestnummer* (o. a. de samenstelling der groepen van der Sprookjesoptocht) zullen tydig bekend ge maakt worden. Moge door het thans ver melde reeds veler belangstelling gewekt worden, belangstelling, die o.a. zal kunnen bl ijken uit groote deelname aan de feeste neden en 't zy bij herhaling gezegd milde bijdragen in de kosten, die nu een- el aan de goede uitvoering van een mooi programma onaf scheidel yk verbonden *Un! Akte L. O. Aan de Rykskweakschool te Schoonhoven y'n .geslaagd voor het eindexamen akte 1» O. de dames C. van Velizen en M. Ouweneei alhier. J Schouwburg-bioscoop. 't Is al Parijs wat de klok slaat! Twewj groote hoofdnummers, beide over Parijs. In de eerste plaats een film in v,ier acten „Parijs in den loop der eeuwen", een over zicht van de voornaamste gebeurtenissen, aie zich in de loop der eeuwen in dit wereld centrum hebben afgespeeld. Tal van achoone en historische bouwwerken worden ons ver toond, oa we doen slechts een enkele greep uit het vele de Notre Dame, Insti tuut de France, de koninilciyke paleizen, Ver sailles etc. en de belangrijke historische' herinneringen, die daaraan verbonden zyn,' worden daar tusswhen ingevlochten, op zoo danige Avyze, dat een hoogst interessant ei' smaakvol geheel .is verkregen, dat 'geen oogenblik nalaat die aamiwespgen te boeien- Bekende figuren 'uit de wereklgesehiedenD zien we udtgerix&ld in de omgeving, waar ze leefden en werkten, waar ze hun triomfen vierden en hun nederlagen leden. Frans I, Hendrik IV, Ritehdlien, Mazarin, Lodewijk XIV met z'n sdhodqe. vrouwen, groote lite ratoren: Molière, Racine, Coweille, en niet te vergeten de van ouds bekende de la Fon taine, zien we voor ons verschijnen en de belangryksbe feiten uit hun leven worden I ons getoond. ■Het tweede hoofdnummer, bestaande uit zeven acten, i® een du Pteasy-füm bewerkt naar het werk van Mancel Prévost „Demi- vleugen" onder den titel „Half-maagdon". Met evenveel juistheid had men de film kunnen benoemen naar een van de romans van Emile Zola uit de «erie „Les Rougeon- I Moquarts" juk „de jaoht naar fortuin", I want daarom (haait 'het tenslotte ook hier. I Jonge meisjes, die zich door een rijk huwe- I lyk een onbezorgde toekomst willen ver- I schaffen en dit langs verschillende wegen I bereiken zy zyn de hoofdpersonen in deze I rolprent. De eene, weet daarin gemakkei yk I te slagen, doch anderen, die meer van het I leven, verwachten dan alleen „geld" en toch I ook weer niet «ónder dat kunnen leven, pro- I beeren van Ibeade kan ter», die onvereenigiboa'- I biyken, te .genieten, zy spelen va banque I ejv... verliezen. Door zich te veikoopen be- I talen «e het bankroet van hun leven 1 Deze I zoowel wat regie als spel betreft typisch I Fransche film geeft een zeer geslaagd beeld I van „het leven" dat Prévost in zyn werk I heeft beschreven Germaine Fontanus en I Gabriel de Gravonne vertolken op uitnemen- I de AVy-zé de hoofdrollen. Het stiykje zorgt I voor een passende, smaakvolle muzikale I illustratie. Goudalite-dek op de Bleekerssingel. Deze week i« een aanvang gemaakt met het brengen van een Goudalite-dek op de Bleekerssingel, die onlangs geheel rJieuw bestraat ia. Zooals bekend zal met ingang van 1 Augustus het één-ridht)ing-verkeer op deze singel worden ingevoerd. Een leelyk geval. 'Donderdag omstreeks 6 uur fietste Mej H. wonende aan de Krugerlaan alhier over de iMartensxiivgel nahy de De la Key laan en zy kwam toen «oo te vallen dat zy een ern stig beenwond bekwam. Voorbijgangers die het ongeluk zagen gel»euren droegen Mej. H. binnen by,den heer v. <L Linden aan de De la Reylaani Waar de heer Langeraar het eerste verband legde. Dr. de Raadt wiens hulp inmiddels was ingeroepen en die spoedig ter plaatse was zorgde voor verdere hulp. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. I Aanbiedingen van werkzoekenden. Lyst van 27 Juni 1928. 3 aardewerkers, 4 pypmakers, 1 gieter, 3 I drukkers, 6 timmerlieden, 5 letterzetters, 1 I uitvoerder timmerman, 12 grondwerkers, 3 I metselaars, 4 heiera, 2 boekbinders, 1 wit- I tet, 1 loodgieter, 2 etectriciens, 11 opperlie- I den, 1 mach. houtbewerker, 1 aankomend I loodgieter, 1 klompenmaker, 2 kistenmakers, I 2 houtdraaiers, 1 scheepstuiger, 1 kleerma- ker, 2 schoenmakers, 2 bleekerstknechts, 2 I slagersknechts, 3 scheepsklinkers en yzer- I werkers, 2 blikslagers, 2 machinisten, 2 sto- I kers, 2 bankwerkers (1 halfwas), 1 koper-, gieter, 2 textielarbeiders, 1 tuinman, 3 boe- renaiheid'ers, 2 tuinders, 5 brood- en banket bakkers, 19 pakhuisbedienden, 4 suikerwer kers, 19 sigarenmakers, 2 plakkers, 4 sor teerders (1 gied.), 7 schippersknechts, 2 rei zigers, 1 'kantoorbediende, 2 kellners, 3 koet siers, 1 winkelbediende, 1 boekhouder, 90 transport- en fabrieksarbeiders, 3 chauf feurs. Thalia-Theater. Het is wel een zeer exquis programma dat de Directie van het Thalia-Theater deze week op het witte doek brengt. Op een zeer aantrekkelijk Journaal volgt het bekende Hollands Nieuws, terwijl verder da avond met. de beide groote hoofdnummers op zoo danige wyize gevuld is, dat de vaak weinig beteekenende klucht geheel achterwege bly'ft. 'Daarvoor in de plaats echter draait een rolprent tintelend van de fijnste humor met niemand minder dan de grootmeester van de meest brilliant-geestige mimiek Adolphe Menjou op een waardige wijze ge assisteerd' door de lieftallige ArJette Mar- dial en de gracieuse Wonde schoonheid van Greta Nissen. De groote acteur is hier wel ge plaatst in een rol die hem byzonder goed I ligt. De romantische fransche charmeur 1 wiens hart hunkert tusschen het blonde I meisje en de brunette. Die dan weer eens I een tydje met de eene gehuwd is en dan I weer met de andere en het wordt eer. .wore I „comedy of errore" wanneer hy met de twee- de getrouwd zynde het terwille van een oude grootmoeder moet doen voorkomen alsof de eerste nog zijn vrouw was. Hetgeen natuur lijk weer aanleiding geeft tot uiterst pikan te en met zeer veel zorg uitgewerkte situa ties. Greta Nissen, de jeugdige Noorsche actrice, zou (haar eigen natuur verloochenen als ze niet van de gelegenheid gebruik maakte om in deze film met haar slanke dansbeenen nog een partytje te charleston- nen. De gemaldkelykheid waarmede zy van de vertolking van een landelyke schoone plotseling overspringt op de uitbeelding van een door en door modern geshingled-coct&il- drinkend-dansmeisje doet soms denken aan het talent van Birgjt Hebin, die «oo bekend is geworden door Metropolis. Evenals deze is zy een echt germaansch type. Na veel verwikkeling biykt ooflc hier dat „gentlemen prefer blondes". Arlette Marchal heeft ons vryiwel de geheele avond bezig gehouden; deze lieve artiste treedt n.l. ook ap tesamen j met Jack Holt in de cinematografische ver tolking van Zane Greys bekende fyoek „Far- lorn River". Een geschiedenis uit liet wilde westen uit de dagen toen groote benden stoutmoedige veedieven de wyde vlakten af stroopten, ifodh er mannen kwamen die met vaste handen nieuwe omstandigheden ge maakt hebben. Daar doorheen gevlochten ia de liefdesgeschiedenis van de ranchersdoch ter voor de leider van de bende, die haar tenslotte van den zekeren ondergang reedt en dan yerplcht is zooals zyn komische kameraad het uitdrukt haar te trouwen. Afscheid Dr> Hoogstra als directeur van den Handelscursus. Gisterenavond heeft Dr. S. S. Hoogstra, die gedurende 24 jaren directeur is geweest van de Handetecursus, afscheid genomen van de leerlingen dezer school. Ds. Hoogstra heeft in een speciaal daarvoor gehouden by- eenkorast een woord van dank gesproken tot de leeraren die zooveel jaren met hem hebben samengewerkt aan deze gemeente- lyke cifrsuH, waar de jongelui opgeleid wor den voor handel en kantoor. Dr. Hoogstra, die vele hartelyke woorden tot zyn leerlingen siprak, werd daarop ifa- mens de jongelui toegesproken door den leerling van Eyizen, die hem met hartelyke wóórden van dank voor het genoten onder- wy» als tastbaar bewy's van waardeering een divankleed aanbood. De leeraren der scholen hebben den schei- I denden directeur Donderdag j.l. een genoe- gel ijken avond' bereid. Cursus E. H. b. O. Vdor de afd. Gouda van E. H. b. O. geeft Dr. Montague Woensdag 4 Juli «us., de* avonds 8 muf, een cursus in het Gebouw Daniël over eerste hulp ,by vergiftigingen. Uitvoering Invaliditeitswet. De Raad vaij Arbeid te Utrecht deelt ons mede dat met inbegrip van den voormal igen Raad van Arbeid te Gouda tot op 1 Juni 1928 werden toegekend 1191 i nvalkli te its- rente o tot een totaal jaarbedrag van 194877.54; 3721 oudeixlomsrenten tot een totaal jaarbedrag van 554398.—; 560 we duwerenten tot een totaal jaarbedrag van v 99203.559 weezenrenten tot een totaal I jaarbedrag van 102843.52; Geneeskundige I lieltamteling en (of) verpleging werd ver- I leend in 1454 gevallen; observatie had I plaat» in 39 gevallen. I Betreffende alle Raden ran Arbeid teza- I men: I Tot qp 1 Juni 1928 werden toegekend I 20884 invaliditeit»renten tot een totaal jaar- I bedrag van 3464376.50; 65998 ouderdom* I ren tem tot een totaal jaartbedrag van I 9829196.1034'! weduwerenten tot een I totaal jaarbedrag van 1825127.46; 10149 I weezenireniten tot een totaal jaarbedrag van I 1852556.68. Geneeskundige behandeling en(af) verplegriug weryf verleend in 25523 gevallen; observatie 'had plaats in 1209 ge vallen. Dc Zusters van het St. Joseph-Weeshuis gaan Gouda verlaten. In verband met de stichting van een nieuw R. K. Weeshui» tevens Ziekenhuis, gaan de Eerwaarde Zusters van het St. Joseph's Weesihuis aan de Gouwe d,ie zich gedurende 34 jaren ook aan het liefdewerk der zieken verpleging hebben gewyd, Gouda verlaten om aan anderen de nieuwe taak te laten, die de nieuwe stichting van hen zal vorderen. Deze zusters hebben behalve in het Wees huis een grooten en liefdevollen arbeid in onze gemeente verricht door overal waar hun hyistand in ziektegevallen werd ge vraagd, die met volle toewydang te geven. In vele gezinnen, ook al behoorden deze niet tot den roumsch-katholieken kring, zym zy- de liefdevolle verzorgsters geweest, die hel- - pend en troostend zyn opgetreden. I Voor de groote toewyding dezer stille I vrome zusters zulten velen hen ongetwyfeld I gaarne dank willen brengen en hun de hand I ten afscheid reiken. Het bestuur van het I Weeshuis heeft gemeend de gelegenheid I daarvoor te moeten openstellen: Morgen- I Zondagmiddag Van 1—3 uur. I V ryVlag a_s. vertrekken de zusters, hun I plaatsen zullen voorloopig door een viertal I andere worden ingenomen.Wanneer de bouw I van het Weeshuis en Ziekeninrichting gereed I zal zyn, zulten meerdere zusters komen. Kemonstr. Gereformeerde Gemeente. I In "Onw Orgaan", maandblad voor de Remonstrantsche Gemeente in Leiden, Gou da, Boskoop enz. wordt medegedeeld dat Ds. Tjalsma dte het beroep naar de Remon strantsche (femeente te Lekten heeft aange nomen, op 9 .September aus. hfier ter stede afscheid zal preeken en 16 September zich aan de Leidöche Gemeente zal ver,hinden. Het Bestuur der Reimomstrantsche Ge meente zal, na het vertrek van Ds. Tjalsma, i zoo snel mogelijk het beroepswerk aanvat ten. Maatregelen (laartoe zyn needs geno men. Hopelyk heeft db gemeente -weer be gin 1929 een nieuwen predikant. Met het oog op de keuze van dien nieuwen predikant wordt de gemeente opgewekt den kerkgang »P de Juli-, Augustu»- en, Septembereonda- gen niet te verzuimen! predikant zal afwrai^ i,jn t_i4 Ju|| en 22 Jul»4 Aug. a.s.1 De Vereeniging „Oud-Leiden" op bezoek. Hedenmorgen bracht een gezelschap van c.a. 20 personen, deel uitmakend van dr I Vereeniging Oud-Leiden een bezoek aan I onze gemeente. Het stadhuis werd bezicli- I tigd, waarby <te gemeente-arch iivaris, de I heer Pot eenige toelichtingen gaf, vervol- I g«ns ging het gezelschap naar de St. Jans- I kerk en hedennamnVIdag wordt een bezoek I gebracht aan de stichting „Bisdom van I Vliet" te Haastrecht. Burgerlijke Stand. I GEBODEN: 28 Juni: Adriana, d. v. P. A. I Signer en A. A. de Jong, Cronjéstraat 2. 27 Juni: Johannes Henricus, z. v. G. W. A. M. van Berkel en M. W. C. Hendriks, L. Tiendeweg 53. 28 Juni: Josina, d. v. C. Noordergraaf en J. Zandvoort, Wijdstraat Maria Josephina Hillegonda, d. v. W. S. A. van Leeuwen en C. Laurier, Bocken- bergstraat 55. Annigje, d. v. R. Kok en M. van der Spek, Krugerlaan 43. ONDERTROUWD: 28 Juni: J. de Jong en J. H. P. den Biyker. W, M. Mels en A. N. Loendersloot. C. J. Helmond en G. Oos- terom. OVERLEDEN: 27 Juni: Aartje van der Woord, geh. met H. Veilbruggen, 54 j. Agenda. 4 Juli, 8 u. n.m. Gebouw Daniël. Cursus E. H. b. O. Ondenverp: „Eerste hulp by ver giftigingen." Leider: Dr. Montague. HANDELS EN LANDBOUWBANK Saldo inleg 1 Juli 1927 1.981.153.- Saldo inleg 1 Jan. X928 2.175.925.- RENTEVERGOEDING 4 2519 20 Ck-m. '/.angv. Excelsior met ond.-afd. Jeugd koor Kepr eiken Maandag v. j.k. -1% u. voor gem. k. 8—10. Bovenz. café Ka- tionaal lederen Woensdag, des avonds te 8 uur, in Sociëteit „Vredebest" Schaalclub „Messe- niaker", Clubavond. Apotheken. De apotheek van den heer E. Grendel, Tiendeweg, is tot en met Vrfc'dag 6 Juli, benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten)). Zondagsdienst doktoren. De Zondagsdienst voor de doktoren wordt Zaterdag en Zondag waargenomen door Dr. Hoffman en Dr. de Raadt, de laatste in de plaats van Dr. Mieeter, die met vacan- tie is. UIT DEN OMTREK. BODEGRAVEN. De commissaris der Koningin in Zuid- Holland heeft benoemd tot lid van de ge- zondheklscommissie voor. de vereeniging van gemeenten, waarvan de zetel Ja te Bo degraven, den heer 1,. J. Lucaaxe, Burge meester ,van Reeuw yk, wten« aftreding vol' gen» <ten rooster zal plaats hebben o,p 1 Juli 1931. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. De heer M. Molenaar, die ira de laatste ruarisvengadering benoemd werd tot wethou der, heeft deze benoeming niet aangenomen. OUDERKERK a. d. IJSSEL. De inzameling van gelden voor den giewa- penden dienst heeft opgebracht 32.54"4. Met ingang van 1 Juli a.B. is aan Mej. A. Visser—JJeyen, assistente aan «ie O. L. school II alhier, eervol ontslag uit die func tie verleend. Onze dorpsgenoot de heer P. J. Mul is heden geslaagd voor het qxamen, ter ver- kryging van het onderwijzers-diploma. Na een korte ongesteldheid overleed he den te Grollo, ten huize van zyn kleinzoon, de heer S. van der Wal, in jden leeftyd van ruim zeven en tachtig jaren. Tot voor eeni- gen tyd was de overledene inwoner dezer gemeente. Ruim zék en tachtig jaar was hy hier woonachtig en meer dbn 74 jaren oefen de hy het beroep van kooiker uit. Ijl den loop der jaren zyn vete duizenden eenvogel» door hem aan den poelier afgeleverd. Van der Wal was voorheen op een na de oudste inwoner van deze gemeente. De zoon van de wed. Joh. van der Bas al hier kreeg Donderdagmorgen in het land een slag van zyn paard, terwyi het voor den wagen stond. Het ongeval liet zich ernstig aanzien en geneeskundige hulp moest direct worden ingeroepen. Gelukkig Th de toestand nu weer wat beter. SCHOONHOVEN. Eindexamen Rijkskweekschool. Geëxamineerd 6 oandklaten, <U« allen slaagden, nj. H. de Groot, Ottoland; C. Ver slui», Schoonhoven; C'. van Velzen' Gouda; J. Vryer, Schoonhoven; M. Ouweneei, Gou da; C. Diepenhorst, Amefidte. Gemeentebegrooting goedgekeurd. Ged. Staten heb/ben de gemeentabegroo- Uniï» dienst 1928, thans goedgekeurd. Lid der Gezondheidscommissie. De Commissaris der Koningin in deze pro vincie heeft met ingang van 1 Juli 1928 op nieuw voor den tyd van 5 jaren benoemd tot lid van de Gezondheidscommissie, gezeteld te Schoonhoven, de heer Th. Beekenkamp te Gouderak. STOLWIJK. Omtrent de werking der le Ned. Maat- schappy voor ZiekenhuisverpLeging (afd. Stolwyk) kunnen wy het volgende vermel den. De uitbetalingen beliepen als volgt: 1925 695.50; 1926 950.—; 1927 1490.—, terwyl over de eerste 5 maanden van 1928 aan de verschillende ziekenhuizen is uitbe taald 648.Het jaar 1927 was voor de maatschappy een verlies jaar, daar op de afd. Stolwyk een bedrag van 310.70 werd verloren. Bly'ft de toestand voortduren zoo als de eerste 5 maanden van 1928, dan staat ook voor dit jaar een verliespost te wachten. Het aantal ingeschreven leden bedraagt 927 personen. MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Tuinieravereeniging „Gouda en Omstreken". Coöp. Tuinders-Ver. Gouda en Omstreken. 29 Juni, Komkommers le art. 9.10 10.50, 2e art. 6.60—7.40, Se srt. 5.30— 6.20; gele komkommers Le srt. 9—11, 2e srt 6—10, 3e srt. 3—7; tomaten A 24, fc 25, C 23, CC 12; bloemkool 1e srt. f 3—9.40, 2e srt. 1.40—>3.20; spitskoól 0.501.60; peen 3.406.90; stamboonen 5283; snijlboonen 7581; tuinboonen 7—9; peuten 10—03; doperwten 17—* 31; capucyners 22—25; kropsla 0.30— 1.20; postelein 2.60—5.10; spinazie 6.20 —10.10; amjyvie 1.60—3.10; selderie 0.60 —1; rabarber L80—3.20; aardbeien 17— 27; eieren 5.506. vaa a. r. atandpuat kazlan. Onder bovenstaanden titel wydt de Goudsche Post, het a.-r. weekblad, een beschouwing over het standpunt van het pro- testantxch-chrisrtelyke volksdeel tegenover i de sport en de Olympische Speten, welke hier thans worden gehouden. Hoewel er veten in christelyke kring be paald afwyzond staan tegenover de sport, waartegen zy bezwaren hebben van speci fiek christelijke» aard en van zedelyken aard I deelt de isohryver dier beschouwing die mee- 1 ning niet. De sport op zichzelf acht hy ge- I oorloofd en gezond en gegronde bestryding j bestaat er dan ook by de a.-r. daartegen 1 niet. De sohryver heeft graag aan sport ge- j daan. Hy heeft {gezeild1, geroeid en gezwam- j men. Hfj heeft gekampeerd en lange wan- I del- en fietstochten gemaakt. Hy was ver- I zot op voetballen en korfballen. Hy heeft de pi -ttigste herinneringen aan de gy mnas- f tiekzaal. tux. het spijt hem geducht dat hy aan al die moon dingen tegenwoordig haast geen tyd meer gev*.u kan. En nu vraagt het a.:\ weekblad: „Welke plaats moei de sport in ons I teven hebben? Wie in zyn vïyen tyd aan sport doet, I dat is een frissche vent, ma.ir wie aan I sport doet met verwaarloozing van zyn I geestelyke ontwikkeling is meer spier dan hersens, en dus een stuk ónbenul, aphreef de socialist Kleerekooper dezer dagen. Niet onjuist! En van die stukken ,,on-' berail" zyn er maar al te veel tegenwoor dig. Nu spreken wy nog maar niet eens van de jongelui, die '«Maandags «oo ge radbraakt zyn door de Zondagsche voet- bal match, dat ze hun werk niet naar be- hooren verrichten kunnen, of van de pum mels, zelf te fatterig en te blasé om een goeden trap tegen het leer te geven, wier heele bestaan drqait om de successen van „Ajax", de nederlagen van „,Be Quick" j en de kansen van „West-Frisia", „Hol- landia" of „Alcmaria". Wy hebben het nog niet over de heertje» en de da metjes —die Zondag» lieVer op het voet balveld verkleumen, (fan in de kerk te zitten, want wy hebben vandaag het oog op de christelyke jongelui. Onder die zyn er al te veel, die tyd liebben voor alle mogelyke takken van sport, maar by wie het „geen tyd". in den mond bestorven ligt, al» je ze aanspreekt over de catechisatie of over de jonge- I lingsvereeniging. Met permissie, dat zyn stukken onbe- I nul. Beklagenswaardige wezens feitelyk, I (ne meenen dat het leven een lolletje is, I of die van het leven een lolletje maken willen, wier povere geest gesloten is voor I de vraagstukken van tyd en eeuwigheid, I aan wie de worsteling der geesten voor- I by gaat, die voor kunst en geschiedenis I de schouders ophalen, die maar matige I interesse hebben voor recht en gerechtig- heid, ja diie... zich weinig belconnheren I om den staat van bun ziel voor God. I Als de sport een grootere plaats in- I neemt in het teven dan haar toekomt, I dan verandert zy van karakter. Dan is I ze niet meer de dienares die den geest I verrykt en het lidhaam staalt, maar dan I Ls ze een tyran en wordt voor liaar sla- I xen de voetbal een godje, en het gym- nastenpok, de roei- en de zeilboot al even- En nu is. ons'bezwaar tegen de Olym pische Spelen, dat ite sport nr een te groote plaats inneemt. Omstreeks een haJf jaar duren ze; vele millioenen kosten ze; uit alle oorden van de wereld kamen haar deelnemers op, voor de Jichamelyke ontwikkeling hebben ze een zeer matige, voor de geestelyke eer een negatieve beteekenis, terwyl de moreele gevaren, die aan deze spelen ver- bonden zü"> niet KerinK geschat moeten worden. Het. Olympisch voetfcaltournooi heeft laten zien, dat van de hooggestemde ver wachtingen inzake internationale ver broedering maar weinig over 't vuur komt, al zuilen wiy ons er voor hoeden cta» zwarte vlek aan heel de Olvmpiade aan te wrijven. Het voetbalspel is nu een maal een ruw spel, en de voetballers meest verkapte beroepsspelers vore men juist niet de bloem der naties. Daar kan ato straks de hyppisehe tou triooien gethouden worden, de roei- en zellhport beoefend woivit, hast era betere indruk worden gegeven. Maar 'het blijft toch zoo, dat tie deel nemers der OlympiBche Spelt® slaven I wjin van de sport, die niet mee,r naast I hun dagielijksche beaigihederj en ter ver- I ftisaching hunner geestelijke vormogcus I <te «port beoefenen, maar vele maanden I van 't jaarjndlieni al niet hun heele jong I leven, wyden aan de cultuur van het. li- I chaam en daardoor ernstig tekort dóen I aan hun geestelyke behoeften. Dit alle» maakt dat de protestantsoh- I christelyken reu wel geen vijandig?, maar I toch een uitemt gereseaveerde (houding tegen de Olympische Speten aannemen, en schouder-ophalende staan tegenover het holte enthousiasme dlat een deel van «ons volk met betrekking tot de Olym piade schiynt te vervul ten. n©n 8t80, Vialiereti 59—84, Campa nula tG—12, Anjere 515, Asparagus 43-65. Coop. Ver. „De Boskoopache Velling" te Boskoop. l>Pl«?lia 3843, Gol- Mawo1 Ro«ver48 on re1 fy ^?-92' Claudius Pernct „so m f4075, Butterfly 32 rf- Keu» 78, Wilh. Kordee 71 MnteJuJes Bmiche 54-57, Rosalindia 70— 48, Pauls Saerlet 70—71, v. Rutwuiii, Hl Dtyeraen: DaMia s grootWoeimig 70 Gladiolen 33, Lathyrus 15—20, Pioc- Zondag 1 Juli. GOUDA. Remonstr. Kerk, 1UH u. v.m. Da. E. J. v. d. Bmgfh, Herv. Pred. te TieJ. Luthersche Keric, Da J. J. Simon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.fn. en 5% u. n.m. Db. D. Scheele van Mkkleèburg. Ver. Calvyn, Nieuwe Zaal, Turfmarkt 142, 10 u. v.m. en 5Mi u. v.m. De heer van Ga ten G.O. te Schaarsbergen. Geref. Gemeente, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5Lé u. n.m. Da R. Kok. Chr. Geref. Gemeente, Heil de» Volk», 10 u. v.m. en 5 u. n.m. Da J. B. G. Croea AMMERSTOL. Nod. Herv. Kerk, 6 u. nun. Da L. K. v. d. Broek van Benkenwoude. Evangelisatie, IiO U. v.m. De heer J. de Raadt van Gouda. BERKEN WOUDE. Ned. Herv. Kerk, lOMi u/. v.m. Da L. R. v. d. Broek. i BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds, Dekking, Doopen. BOSKOOP. Nedh Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds, J. M. Er- kelen». Remonstr. Kerk, geen dienst Evangelisatie, 9% u. v.m. en 6 n.m. Ds. F. E. J. v. d. Plaasche van Krimpen a. d. Lek. Geref. EvapgeHsatte, 9% u. van. en 6 u. mm. Ds. J. J. v. d. Griendt ram Kerk-Driel. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 10 u v.m. en 7 u. n.m. Ds. Leenman». HAASTRECHT. Nod. Herv. Kerk, lOtt u. v.m. Da A. Land stra. t Geref. Keric, 10% u. v.m. en 7% u. n.m. j - Leendienst. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10% u. v.m. Da B. Nieuw- burg. STOLWIJK. Ned- Herv. Kerk 10% u. v.m. Ds. B. J. Kante. Evangelisafciegebouw 10 u. v.m. en 7 u. n.m. De heer C. A dei Vries G.O. alhier. WADDINXVEEN. Remoustr. Ketk, 10 u, y.m. Da W. N. van Nooten. OUDERKERK a. <L IJSSEL. Ned. Herv. Kerit, 10 u .vjii. en 7 u nun. Da J. Enklaar. NLEU WERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Keric, 10 u. v.m. Da. L. a Seve- ren'n te Waander. 7 u. n.m. Da Vooi-steegih van Gouda. RBEUWIJK Ned. Herv. Kerk 10 u. v.m. en 7 u. n.m. DB. van Eist. I Oplossingen van de raadsel» vart vorige week. j* 1. Ryswyk, Napels, Scheveningen. 2. Gras, a». I 3. Oporto. 4. Sering, ring. I 5. Theeblad. 6. Gaaf, raaf, braaf. De pryls is by loting ten deel gevallen aan A. SCHOT, Molenwerf 14 alhier. De prys kan Maandag aan ons bureau worden afge haald. Nieuwe Raadsels. 1. Begraven plaatsen: We wilden appels koopen, maar de ven ter had ze niet op zyn kar. Rivieren, wouden, bergen, alles vloog aan ons oog voorbij. Zyn er niet meer kerken in deze stad, dan wy gisteren zagen? 2. Wie heeft nooit rust in zyn bed? 3. Welke woning wordt een bloem al» men de eerste letter weglaat 4. Wat staat hier: Sttceeoomnlrashen, 5. Welke oogen houdt men meestal bedekt 6. Myn eerste gedeelte te van dezelfde be teekenis als myn tweede, en myn geheel is ook al hetzelfde» maar ook een ge deelte van een geheel. Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. DRAADLOOZE DIENST. I Twee inbreker» op heeterdaad betrapt. I KROMMENIE, 30 Juni. Hedennacht on- I geveer hflf een heeft de poLitSe een. tw«tetal I inbrekers op heeterdaad betrapt, diie bezig I waren een slag te slaan in het kantoor der I firma Gefor. van Vliet aan de Noorderhoofd- I straat alhier. Toen' de agent van politie de I Zwart bekte marwien naar het Bureau I brfccht, trok een hunner de 32-jarige Stee- ding afkomstig uit Zaandam terwyl hn (lekkarvg zocht achter den tweeden man. een browning woariiy hy den agent gelastte zyn handen omhoog te steken. Inpfeat» ran zulks te doen. ,trok de agent eveneenM de revolver en trof daarmee dö tweede aange houdene Mulder eveneen» uit Zaandam in (te rechterborst. Hy werd naar de Zieken verpleging vervoerd'. Zyn toeptaaui is hoe wel ernstig, niet ltevenBgovaariyk. Een ongeluk met een heistelling. ARLINOËN, 30 JupM. licxHeninorgeii M aren de wepkliecteo v. dl Meulen eu zijn twee toom rMedJril^ en Fokke, m ti ,'J J a Koopman, aau J a 'r' '"O' O®" op Ilwi w„| Staande kraan bezig acniga warkwiair.- h«len te verriebten. Opeen8 brak ,le kraan en Mei het drietal te water. De T<fe zoons raakten onder de Wraan n w .?etrlch wer<J een igen HjH opgehaald, bij hem bleken do le vensgeesten geweken. De vaderende andere zoon wedden gered1

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 9