Nieuws- en advertentieblad voor gouda en* omst v a-'. 16805 -• Maandag 2 Juli IB28 87* Jaargang tasssm ERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, IIEU WERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEËN, ZEVENHUIZEN, enz. I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen bM Do hoop op ABfundooii's redding opgegeven, EEUILLETON. I Marie Antoinette. tÊjÈi tö *1 O' a «r. /'t •n ii 0 t A, (I ff» «r «ér «f. H» i in ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblei per kwartaal 2.90, p$r week 22 cent, overal waar de besotting per looper geschiedt, Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.W). Abonnementen wprden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij ouze agenten en loopera, den boekhandel en de postkantoren. Qnse bureaux zijn dagelijks geopend van 9—uur. Administratie Telef. In tere. 82; Reëéctie Telef. 83. Poetrekening 48400. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkring) 1—0 regels L80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den besorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Adverteótitt) in het Zaterdsgnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer Mft. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentibn en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer ge reduceerden prijs. Groote lettere,en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusech emir omst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Critiek op Nobilé. Nog een vlieger vermist. Ofjjfcieele berichten uit Rome melden dat ie groep Viglieri opnieuw 16 K.M. in Ooste- -ichtiuig i-« afgedreven en zich bevièdt mgeveér. 16 K.M. benoorden net rroote eiland, «lat men aantreft op «le kaart 'ueoosöen kaap Leigh Smith. De ystoestan- 'ien bg het kamp zijn verergerd. Het weer [wordt beter. Zoodon- er bericht komt, dat het nogeLyk zal ?J(jn by <le groep Viglieri neer te strijken, zal het Finedie vliegtuig, «lat op de Citta di Milan*) van slede-yaers i« ffooxakmt «laartoe een poging ondernemen. Zaterdagavond verwachtte men de groote ■tuwaMqhe ysbreker Krassin in «le Virgobaai sop 'tsDeenscbe «-land-, waar zich ook de Citta i. Mihinn VwwAruH. Het nrJiin ar.hipl heeft men niets meer van hem gehoord. De Russische ysbreker „Krassin" voer Zaterdagochtend om Denen-Etlaisd, hield zich niet op in Virgo Baai en bevond zich des avonds reeds in de Hindbpen-.straat. Het schip zal 'Via <1© Noordkaap trachten, «le Vigïieri-groep te bereiken. Tegen den avond draaide de wind naar het Oosten. bevindt. Het schap schiet op het 'lik niet harder op dan vyf myl po- 'uür (9 J£.M.> ten gevolge van het vele ij®, «lat het ontmoet tin de wateren, die de Cvtta «li Milano twee maanden geleden geheel ijs vrij had gevonden. De Braganza ait nog ateedfc vast in het yé by de Noordkaap van Nooi-dooetland. ienwaaf Nobilé heeft aan de Noorsche blatlen de volgende'boodschap gezonden: flagen geledeni, in «le plechtige het .pakys, heeft «le draadlooze makkers het nieyw» gemeld, Ajnundöen vertrokken was om Jfcken en te redden. Dlit ge ontdekkir gebaar ckin#- n zyn Uit Tromsö wordt gemeld, dat «laai- een groot gezeiLscliap Poolvorschers, waaromier de bekende Deensche Groenkuid-vorscher Peter Froichen. aangekomen van het Arctisch Congres te Leningrad. Froichen en ook ambre deelnemers aan dat Congres uitten zich in zeer scherp© bewoordingen 9ver de expeditie van Nöbilé. Froidhen zeide o.a., dat men hier niet te dloen heeft met een tragedie, maar «M Nobilé's expeditie alB d!e «lonkerste bladzijde in tie' geschiede nis van de PooLvorachirug moet worden be schouwd. Nobilé heeft een rteilerlaag ge-, leden, «oowel technisch als moreel. Zyn mislukte expeditie stall de heel© Noordpool- vorscJiing-met-Iuchtwchepen in diiscrediet brengen. Voorts zeide Froichen, «lat Nohüé's mislukte expeditie de beste mannen var. Noorwegerf, Zweden, Finland en 'Rusland genoodzaakt heeft naar heim en AmuruMen te zoeken, welke Laatste ter wille van No-j ibilé waavschijriilyk in den «lood is gegaan. Ov$hetk>t van Amui .opder meer: dige misveratajulen. ',,Wy hebben met spanna ng «le volgende I berichten van zijn onderneming gevolg, niet 1 zoozeer uit de hoop op raiding, maar vooral I omdat het zoo schoon wa© van Amundsen I om zich zoodanig om ons lot te bekommeren. I «lat hy «laarby zyn enigen, leven aan ernstig Fi gevaar bloot stelde. „Helaas bereikte ons op zekeren dag «Ie j|lroe"e tydiing van zyn verdwijnen. •li. deze yawoesten-y, onder onze arm- I -ligc tent, heb ik voor hem gebeden en ik [id nog de Goddelijke Voorzienigheid de koren, mijzelf en die Italianen «te groote I .ydschap te gunnen van hem weer te zien Algemeen neemlt men echter in Noorwe- thans aan dat «Le hoop op redding van oundaen well ydet zail zyn ,en zoo heeft I en reeds gisteren in alle Noorsche kerken |ien bidstond gehouden. Thans wordt ook de Russische vlieger oalboesj!jn vermist. Volgens berichten van de „Malygin" de Russische ijsbreker, was Baboesjkin Vrijdagavond 9 uur 20 naar het Foyn-eiland vertrokken. Het toestel bleef slechts 20 minuten in radio-telegrafische verbinding met de Malygin". Sindsdien machine absoluut geen zeewaardig apparaat Amundsen's begeleider naar «te Zuidpool «te Noor Halmar Han-wen, ia van oordeel, «lat zyn oude chef op zoek naar Nobilé den hel dendood gevonden heeft. Hy neemt aan, dat het vliegtuig vain Amundsen bij ^ié poging om op tzee te dalen, ten gevolge van dien storm is omgeslagen, zoodat «te bemanning een snelden d«xxl heeft gevonden, oen dood. zooals Amundsen zich steeds gewenscht had. ,De Italiaansche vliegers, dfie Froichen te Tromsö aahtrof, «teeltten hem mede, «lat men systématiisch het ^eheele gebied tus- scheni Tromsö en het Beren-Eiland heeft doorzocht, zooiwei per vliegtuig als per •schlip, zonder ook maar het geringste spoor van Amundsen té vinden. De ervaren PoolVorschers gelooven, dat het 't beste is het .gebied nog eens af te zoeken met twintig robbenivangersschepen tegelijk. De robben/vangers hébben namelyk een ervaring van vele jaren, zy kunnen rob ben op een afstand van 2 K.M. onderschei den. Ook dé Kopenhaagsche pers brengt thans met dien dag scherper artikelen tegen No bilé. BUITENL,ANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Ernstig vliegongeluk. By vliegdemonstratieef te Vincennes ge laakte eefi vliegtuig in Stand; de twee vleu gels braken van het todstel af, «lat op den grond viel. 0e'vlieger werd geheel verkoold. Twee vrouwen we riten' ap slag gedood. De begeleider van «ten bestuurder werd ernstig gewond. Feu mijnongeluk. Meer dan 50 dooden. Naar Belga uit St. Ktienne meldt, heeft een brand 'in oen- myn Roche-la-Molière een hevige gasontplotfirlg veroonteakt. Een «leel «Ier mijViwerlt»m w*«t zich te redden, «loch 48 man kwamen om hetleven. Van «loze 48 zyn 2}) Frunaclmn, .«Be «iverige zyo Polen en Martukkanen. Natter wordt gemeld: öngeveêjf ,20() mymwerkers slaagden er in «ie myn te 'venlaten, voordat de vergiftige «lampen hen kondey bereiken, terwyl ver- scheidenen 'Wteixllen gered', hoewei zy reeds b*ayusteioos waren. i De myn'W.het eigenqpm van de Com pagnie «lef! Mineis en ligt op ongeveer 15 K.iM. van SA Ettepne, ift het mooie heuvel achtige land van F'itjninie, ongeveer 80 K.M. ten Zuid-Wiepton Van i,yon. De mijn wordt in twee lagen geëxploiteerd on wei op 200 motor en 280 meter diepte. tic®» myn is zeer mo- "itilatie-wtelsel be- '-bfikend als zeer ge er licht ontvlam- voor «te arbeiders Kort nadat de ochtendploeg des morgens om 6 uur wais afgeclualld, bemerkte een ar- beitler in «te onidjerstt schacht aan den efgen- aartligen reuk van «1e lucht, dat er ergens in de myn. brand wias uitgebroken. Hy bracht hiervan onmdtlriellyk rapport uit, ter wyl hij tevens de rvoodige maatregelen, «lie in geval van'brand zyn vooigeschreven, nam. By orwterzook bleek allereerst, «lat een steen-instorting had plaats gehad ern «lat op «lat punt de. etectrische geleiding was ver broken, waardoor «te ventilatie niet meer werkte. Het gevolg hiervan, was, dat de gassen in de myn bleven hangen. De man nen, die zich in «le nabijheid van «len brand bevonden, zijn byna direct gestikt. De vaste mldingisbriigade werd gealarmeerd, doch in middels slaagden die mymjwerkers er reeds in, veertien van ihun kameraden, die be wusteloos waren geworden, naar boven te brengen, waar zij wieer tot bewustzijn wer- <len gebracht. Andere bewustelooze arbei ders werden naar een der bovenste gaan- «leryien gebracht en «Daar voorloop'g neer gelegd, doéh plotseling ha«L opnieuw een steen-instortling plaats, die «te ventilatie- Jeidingen dusdanig vernHedde, «lat de gassen ook tot de bovenste schacht doordrongen, «lie men reeds in veiiiig- heikll waande, aan een vneeseT'yke vêrstik- kigs«iood ten offer vielen. Noder wordt omtrent den mynbrand ge mald, «Lat de mijn waarin de brantl plaats hadl zeer gevaarlijk is. In '25 heeft «laarin ook «ten branidl geiwoe<l die, Volgens de „Va- lonitine" nooit geheel gebluschit is zoodat de myngassen zich op soanmjige plaatsen op hoopten. In strijd imet «le offlicieele mede- «Leelingen zouden nog 20 mijnwerkers «in «te myn opgesloten zijn, voor wie geen hoop op redding meer bestaat, zoodat het aantal doo«len ongeveer 70 zail bedragen. De com munistische Kamerfractie heeft een inter pellatie omtrent de schuldvraag vani dit mijnongeval ingediend. De i.andru van Marseille gearresteerd. Een kamermeisje bijna fort slachtoffer. De ,djarwlru van Marseille" bckep«l onder den naam Jerome Prat, maar in werkelijk head Pierre Roy geheeten, is in Algiers ge arresteerd. Naxlat een .volletlige beschyjjving van den voortvLuchtugeni rnooTilenjaar door de Pro vence Was rondgezonden, had men Prat vorigen Maandag te Aix herkend. Daarna raakte men zijn «poor kwyt tot zijn aanwe zigheid werd gesignaleerd Ln een. klean dorp in de buurt van Mlarsealle. Er was reden om aan te nemen, dat hy naar Algiers zou vluchten en toen dhia don volgenden dag een boot daarheen vertrok, weixl dezen by aan komst scherp waargenomen en slaagde men 'er dn den misdadiger te arresteeren. Het was reeds bekend, dat 'Jerome Prat niet de wafce naam van den Landtru var. Marseille was; een gdtuage uit Tunas ver- kluarcte, dat hy den waren Jerome Drat kende en diens beschrijving kwam niet overeen met dien van «len ge-zochten man. Jerome Prat was eeoi aapjes-koetsier; deze main had twee jaar geleden zyn identiteits papieren verloren,, toen hy dn het Zuiden van Frankrijk werkte. Daar de gezochte, die zich voor Prat uitgaf, volgens de gegevens, die de politie ter beschikking stonden, in dien tyd ook in dezelfde streek had ver toefd!, was het aannemelijk, dat hy de papie ren van den waren Prat gestolen had. Toen de boot uit Marseille te Algiers aankwam, stonden 3 inspecteurs op «ten uit kijk. Ze volgden en ondervroegen een ver dachte, die reisde onder «len naam Etienne Morel en arresteerde hein toen hy geen be vr«tiigenide verklaringen gaf. Op het politie bureau werden zyn kleeren doorzocht en men vond op hem een som van 24 Engelsche ponden hi bankpapier, een dameshorloge met armband, voorts een ontvangstbewijs voor een koffer em een cheque op de Al- giersche bank te Maraetidile aan de order van L. C. Ebel, geteekienil door Gaillard, één van zijn schiuiilmamen. L. C. Ebel is de naam van een Hollandsohe 45-jari|:e vrouw, die vroeger een pension te Drag-ink na u hield en wier lichaam gevonden wer<| in een cemen ten. kelder in de villa Genèviève by Mar seille. Het aantal vrouwen, waarmee Prat in betrekking is geweest door huweiykaadver- tentieg en wier spoor men kwijt is, wordt opgegeven als 12 A 15. Drie van deze vrou wen zyn, naar meai nu vastgesteld heeff. nog in leven. De politie zoekt nok naar een aantal oudere en alleenstaande vrouwen. Indien men deze echter niet allen weet op te sporen, is de kans groot, dat «leze gru welijke miédadiger het aantal moorden van den orrgineoten ïLandnu, die er 11 op zyn rekening had, overtreft Nog iwordt gemeld: ve blauwbaard van Marseille, die «te methoden van Landru heeft overgenomen, dodh waarschynJyk meer alaehtoffera Jwieft gemaakt, heeft zyn arrestatie te wyten aan zijn( groote handen en aan zyn voorliefde om 'te laten zien, hoe goed hij kan worgen. Met een kamermeisje uit het hotel te AiX- enf-Prwenoe, waar Rey «ten nacht van Zon dag op Maandag doorbracht, na zyn vlucht uit Marseille, kreeg hy ruzie. Hy pakte he. meisje beet en terwyd hy zijn iga-oote handen om haar hals legde, <lreig<le hy haar te wor gen. Het meisje hep gfflkngfi de kamer uiit, doch zy behield een levendige herinnering aan het gezicht van, den ruwen gast. Daar door kon zy onmriddel'lyk de foto herkennen, toen deze «ten volgenden dlag in <fe bladen werd gepubliceerd. ZWITSERLAND. Een treinramp by Lauterbrunnen. Een doode, 9 zwaar gewonden. Op «le Bernier Oberland-spoorlyn heeft Zaterdagavond een spoorwegongeluk plaats gehad. Zware, regenbuien, «jte tydeys een hevig onweer in het Lauterbrunnenthl ge vallen waren, hadden «te Lütschine zoo doer, zwellen, dat het water de brug tusischen «te stations Wilderswil en 'Zrweiiutschinen had weggespoeld, kort voordat de trein, die om acht uur uit Interlaken naar Gmndelwahl vertrok, de brug zou paaseeren. Van «len trein startte die voorste locomo tief, de bagagewagen en twee personenwa gens in de woeste bergbeek; dé vter andere personenwagens en «le achterste locomotief bleven op «te rails. Alleen aan de omstandigheid, dat de ma chinist kort te voren had geremd en «te locomotief dientengevolge zydedings op spoordyk kwam te liggen, is het te d dat het treinpersoneel er het leven afbrs Niettemin liep de stoker ernstige verwal dingen op. Van de passagiers werd. dame uit Lauterbrunnen gedood, eenyftndere (larpe uit Wcngen Liep een ernstige jfechedel- breuk op. Bovendien moesten zevejh zwaar gewonden naar het ziekenhuis te Interlaken worden overgebracht. ENGELAND. 4 Een militair vliegtuig verongelukt. In het aerodrome van Bedfordshire is een militair vliegtuig neergestort. Twee inzit- Heilige toewijding aan wat waar is en Ïedel en goed; gij zult een redder zijn van menigen levensondergang. Koningin en martelares. \1tiejme Möoiron. ging nooit anders Imieeir vandaar dan voor enkele uren, dn da\ nog zeidér», sedert hij alleen dvör Yvomne te waken had dus zou 'lij als altijd aan dien arbeid wezen. t)p het middaguur zat zi,jn dochter ge woonlijk bij hem. betoig met het e^n r( anaieT naaiwerk. Het portret der «ecfldhchoioiffe moeder blikte- van den /and op beiden neeg- Het was all^s en lieflijk en vreedkaaam. een toon- eietkl van huisolijik geluk. I e gedlachite dajairaan dieedl hernl reeds >ed. Hij kiwaiiu u-it diait Parijs, waar alle rangen eni standen dier maat- Irapipij eien 'bandelooshieddl heerschtei, elke den aan 't pTovincieaeven gewo- ir» jongeling van afschuiw had yer- uld. Te Meudoai had1 men hem ver- -ld van uitspattingen des vorsten en •Men In del hoofdstad zag hij. Hlat e kanker van ontucht elven goed voort iflagde aan het hart van het yolk. - ook «le1 kleine luiden, hedorvep aren tot in den grond, Hij liad zich daarom op een afstand, gehouden van ie.leir, mei wier» hij niet .volstrekt in aanraking komen moest wam hij wil de niet voor Yvonne te blozen heb ben, wanneer haar schuildelooae blik w er op helni! rusten zou. Trouiw aan haar. trouw aan zijn vlekkeloos verle den keerde hij terüg. liet algemeen bederf bad hem niet aangestoken; hij mocht zdjn liefelijke1 bruid gerust in de oogen zien. Naarmate hij dichterbij kwaim, truf hem iets zonderlings in den aanblik der woning. Zouden zijn oogen mis schien geleden hdbbean onder 7ijn nachtelijke studie bij het geflikker van een vetkaars, het eenii|ge lioht, dat hi.i zicih koni veroorlooven Gewoonlijk' zag men op dit uur. d-eh winters, de vensters van Mouron's huisje als in vuurgloed staan, dank zaj de stralen der ondergaande zon Zij wierp nu ook een glans op de muren maar de vensters schitterden niet; men zou ge zegd hebbten, dlat de blindiem gesloten woretn. Dat was toch onmogelijk. Nog sneller liep h-ij door. Tot zijn onaangename verrassing zag hij. dat hij ziicfh nipt vergist) had. Aan den voorgeVel waren de ramen gesloten. O. maak- dfef kWvalm zeker, omdat men die koude buiten had1 willen houden Vadletr en dochter bevonden zich im- jM&rs ïln hot atelier, aan de achterzijde der woning, en vroegtijdig had Yvon ne die luiken dicht gedaan. 'Dat was miet dan hoogst natuurlijk h«t be wees hem eens te meer welk een zorgzaam huisvrouwtje zij reeds was en toch speet het hemhet geheel verkreeg daardoor iets zoo doodzeh Het was hem alsof daar niemand zijn zou om hem te verwelkomen Gekheid! Mén moest niet toegeven aan diergelijke gevoelt*»». Nog maar een tiental minuten en alles daarbin nen zou zonneschijn eat vreugde zijn. Reeds spoedig daarop aniisloot hij het 1 ekje en liep hij op die voordeur toe. Niet driftige hand draaide hij den knop om de deur weigerde open le gum. „Wat is dat nu mompelde hij, tetrwijl hij begon aan te kloppen. Dat is mij hier nog nooit gebeurd. Zou ik het zoo ongelukkig treffen, dat Yvon ne haar vader voor een dag naar Men don had vergezeld T Maar neen. want hij hoorde nu dui delijk eeog gestommel in huis. De bewoners moesten er wel dégelijk in zijn. Daar klon-k het weer en nu ver nam- hij een sloffejnden tred. die niets van Yvonne's luchtige voetklappen had D* tred) nadéndle de voordeur Hi zJou spoedig zekerheid hebben onntrent e] dit ongewone Kon hot zijn, dat het meisje inderdaad zwalar ziek lag? Dal dit de stap was van eem bedroefder, door nelchtwaken afgehuartten vader Daar knarste iets. Sylvaftn herken-te het geluid. Hel was een ijzeren- gren del. dien men wegschoof. Hoe k-jn- déradbtig zich op klfflarti-dhten dag zoo af t sluiten van dé buitenwereld. Maar nog ging de deur niet open. Gr werd een sloytel in het slot gestoken, met moeite omgedraaid eav'liu ver toonde ziph het wdl l>Ak«nd/ gélaiat der oud werkvrouw. \y „Gij hier?" pre vel dé zij ontsteld. ..Waar is Yvonne riep SylVain uit. „Waar is haar vadér Gij zit hier op f (.-sloten als in een ïorleres." .,Hei moet wcï, het kan niet n d rs". zeide de vrouivv, den naclulsleu tel weer omdraaiende en in «len zj»'( stekende. ,hjj mocht eens weg willen loopem.' „Wie" klonk het driftig. „Vrouw Andréï, waf heeft dit alles te bedui- den ..Weet gij dtyn nog van niete?" ..Wat zou ik weten vroeg de jon ge man verbleekend. ..Dat het ongeluk op dit huis Is neergedaald Sylva-in Notrbert. gij hadt nooit uit déf streek moyiten vertrtdtkon; ma-ar hier met het eéfi of andier uw brood behoofren te ver<benön, dan was H f nooit gekehied." Wat is geschied'?" schreéiïwdé hij buiten staöt langer zfjri ongeduld te bedwingen. ..Als gij niet aanstonds sprCekt. loop ik naar boven ..NHfli arme meetster is krankzinnig ge^vorden". weeklaagde de vrouw ..Krankzinnig?" herhaalde NorbeTt, geheel verslagen. ,Ja. en nadat ik mijnheer Mallien om ra«<l ben gaan vragen-, liebb(pn eeuiige oude vrienden van hen», zich e zaak aangetrokken en beslist, dat hij luetr zou blijven en dat ik hem voort aan nacht en dag bewaken zou. Zij betalen- er mij goedi voordaarover heb ik niet te klagen maar het is toch een zware post." „En zijn dochter?" ..Zij is weg.' „Weg Heeft men d|e^wreedheid ge luid haar van haar vadér te gebeftden, of konden haar krachten het niet vol houden hein in diien toestandl te zien. „Neen, zij is weg. Wij weten niet waarheen, ik weet van niets, 'an dat iV o-p een morgen hier aankwam als altijd, en bijna van schrik versteende. Het gansche huis wan afgebrand. „Menscb", riep de jongeling uit. zich niet dan met modi té- m-eér staande houdende. „Heb je zelf hef verstand verloren De woning sta®t er imme.s nog." „Ja. maar bekijk halar eens goed en ge zult zien da-t de steéneo nreuw zijn Twee dagen later al begon mep haar weer op te bouwen, precies Joo- afls zij geweest was. Ik moest alles aanwijzen en mijn a-raoen moester, dien ik bij den puinhoop had gevon dien. bleef 7X>olang bij mij in bnis. ln twee maanden tijd» stoïKj1 het hu-s'\e er weer. alsof het no$Lweg was ge weest (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1