N NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. Marie Antoinette. nten NIEUWERKERK, OUDERKERK, ÜUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. geir Mo, 16806 Dinsdag 3 Juli 1828 BpjMFflwg BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, sir mt 1 en Ijjdt. Koningin en martelares. 10 fel (Wordt vervolgd) l’ Een lastig werk komt niet klaar door er om heen te loop en. vuur de laren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. deld. van het huis haar witte len getroffen voor het handhaven van de orde. gevallen. len 5 binnen ar eene, Overal oliede zaak. nfi ihandel erik». is in den DEN kunnen rten HAAR- I len voor 21 een ontstaan M of te droog .ANDAG en 1RDAM. eens zijn hem ver- leesmidde- 'ragen aan ie Medicij- j Markt 7, Oria modelvardragan voor veiligheid en arbitrage, De uitvoerrechten op beenderen. óorlog kan overgaan na een grondige poli- tiekp on psychologische voorbereiding. Zijn de vijandelijkheden eenmaal begonnen, dan zou heit naar het oordeel den- militaire des kundigen ónmogelijk zijn partijen nog tot een wapenstilstand te bewegen. Het vierde Duitsche denkbeeld, waarin Je vraag wordt gesteld, of er aanleiding be staat, in sommige gevallen te bepallen, dat ue Raad, in plaats van met algiemeene stem men, met een absolute of een gecjuaEifkeer de meerderheid kan beslissen, werd nadat hierop vrij scherpe critiek was uitgeoefend ingetrokken. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den becorgkring) 1—6 regels f L80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels j 1.66, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2fl tt bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adveitefitiön de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL!NGENx 1—4 regels 2.06, elke regel meer 1.66. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. dat een belangrijke statengroep door gebonden is. Vooi* d'tze groep is de terug keer naar den vrijen handej ,in het artikel beenderen verzekerd en als zoodanig is het etfn aanzienil'ijite verbetering. Wat de huiden betreft kon de Poolsche gedelegeerde verklaren, dat hij door zijn regeering gemachtigd was de Zaterdag dooi hem gemaakte restrictie nopens huiden van konijnen en hazen te laten varen. Op deze wijze was de benige moeilijkheid. die het accoord betreffende huiden nog in den weg stond .overwonnen. ijsverte- loosheid gebruik lich» zat een man aan den schilders ezel te werken. De baren behoefden geen poeder meer zij waren in- dien Korten tijd grijs geworden en hingen verwilderd langs het bleek en inge- BINNENLAND. De heer H. Col ij n benoemd verklaard tot lid vam de Tweede Kamer. Het centraal Slemibulreau heeft niet d«n heer Ih. Heugels, zooalls de ver- wadhóng was, aoch den heeir H. Co- lijn in de vacate-Soliewer beuoemd verklaard, en wel qp grond van de volgende overwegingen. De op die lijst voorkomende candi daten >1. Galijn en V. H. Rutgers, die mede bij evengeaiield besluit tot lid van de Tweedie Kamer der Staten-Ge- neraal benoemd verklaard waren, doch wier plaatsen ingevolge artikel 182, weede lid), der Kieswet opengevallen wdren, Iiebben aan het Centraal Stem- buree-u sohriftelijk hel verlangen me- dfegedeeldi ohm b|ij het later openvallen van eene plaats in de Tweede Kamer geacht te worden op de lijpt van can- didaten, op welke zij gekozen walen, nog voor te1 komen op de plaats, aan gewezen door de in de artikelen 104 en 105 der Kiefeiwet geregeld) volgorde van verkiezing. Eerstgenoemde candi- daait is de eenige, die op lijst no. 27 in kieskring XIV Oen aantal stemanen heeft verkregen gelijk aan den lijst- kiesdeelw. I Deze candidaiat lieeiit tehrenp op an dere lijsten het aantal stemmen, ver- eisoht om gekozen te zijn, verkregen, en ----_4_-- tik* Het Comité voor arbitrage en veiligheid heeft gisteren te Genève in tweede lezing aangenomen drie modeliverdragen en wel een voor de vreedzame regeling van alle internationale geschillen, een algemeene conventie voor de judiciaire regeling, arbi trage, en verzoening, en tenslotte een alge meen verzoeningsverdrag. Deze drie verdra gen zullen aan de Vollkenibondsvergadei'ing worden voor gelegd. Daarna werd voortgegaan met de bespre king der Duitsche voorstellen betreffende de conservatoire maatregelen door den Vol ken bondsraad te nemen. De Japanner Sato verklaarde zich tegen de Duitsche voorstel len al wilde hij de verdere discussie, niet tegenhouden. De Servische gedelegeerde Fotisj na«n een predies tegenovergesteld standpunt in en betoogde dat het stelsel d'er controle en sancties de grondslag moet zyn van een verdrag, 'dat door de Duitsche voorstellen wordt beoogt. Lord Oushendun diende een tegenvoorstel in op het Duitsche voorstel betreffende den floor den Raad aan te i>e^ velen wapenstilstand. Volgens het Engelsche voorstel zal wel is waar de Raad in geval de vijandelijkheden reeds zyn begonnen en indien de mogelijk heid1 van een minnelijke schikking nog be staat, zich terstond met het geval bemoeien, maar hij zal een wapenstilstand eerst aan bevelen, wanneer niet alleen de partijen zich van te voren, verbonden hebben een derge lijke aanbeveling op te volgen, maar boven dien eerst nadat de Raad alle gevolgen, die voor <l)e partijen uit een dergelyke aanbe veling zouden .kunnen voortvloeien ter dege zal hebben overwogen. Is de Raad this van meening, dat een aanbeveling van dién aard gevaar oplevert voor een der partijen (om dat de tegenpairtü haar mogel ijk niet zal op volgen) dan zal hij zich er van moeten ont houden. De Zweedsche gedelegeerde Unden kon zich met het Engelsche voorstel niet ver- eenigen en wilde liever het Duitsche voor stel versterken met een aanbeveling aan de tartijen om door den Raad een onpartijdig Onderzoek te doen instellen. Unden wees op net nut, dat de pacifistische tendenz, die aan beide kanten altijd nog bestaat in crl- /sLstayd, zooveel mogelijk wordt aangemoe- 'digd, waartoe een wapenstilstand, versterkt door een onpartijdig onderzoek, zeer zeker zal kunnen bjjdlragen. Ook meende Unden in dit verband, dat men dén invloed der openbare opinie op de houding der partijen niet moet onder schatten. Van Fransehe zijde werd instemming te kennen gegeven met het Engelsche tegen voorstel. De Marinis (Italië) sprak zich tegen 't Duitsche en voor het Engelsche tegenvoor stel uit. Hij verklaarde, dat onder de hui dige omstandigheden geen staat tot een Bij de besprekingen over de afschaffing der uitvoerverboden ten opzichte van de uit voerrechten op beenderen ia men te Genève tot een accoord gekomen. Men is het eeiu* geworden over een transactioneele formule, die de navolgende staten verbindt: Duitsch- Jarwl, Oostenrijk, België, Denemarken, Est land, Finland, Frankrijk, Engeland’, Honga rije, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Neder land, Polen, Roemenië, Servië, Zweden, Zwitserland en Tsjecho-Slowakije. De voornaamste bepalingen van dit accoord zyn de volgende: Alle staten, be halve Italië, verbinden zich vanaf 1 April 1929 geen uitvoerverboden meer op beende ren te stelle?!. De contracteerende staten zjjn het er met inbegrip van Italië over eens geworden, de. uitvoerrechten op beenderen aan de volgende regelen te onderwerpen: de hoogte van de uitvoerrechten zal iiiet de TVs goudfranc per 100 K.G. te boven gaan behalve in landen behooiende totale beide volgende groepen: Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-Slowakye zullen dubbel redht kun nen heffen ,dus als maximum 3 -goud- franc; Polen, Roemenië, Servië, Finland, Estland en I^etland. behouden zich het recht voor- de rechten naar goeddunken te rege len. Bovendien is het voorstel van dr. Pos- thuma aangenomen, dat beoogt een facul tatieve bepaling in het fcractaat op te ne men, volgens welke bijzondere overeen komsten tusschen staten gesloten kunnen wordfen om onderling de' uitvoerrechten op beenderen af te schaffen. Gedurende de discussies is gebleken, dat eerlang met kans op succes onderhandel in- gen tusschen verschillende West-Europee- sehe staten gevoerd zullen kunnen worden, met het doel om te komen tot een accooid over de invoerrechten op Ijjim en gelatine. Dergel’ijke overeenkomsten zouden het voor de betrokken landen gemakkelijker maken de uitvoerrechten op 'beenderen te i^ten varen. Aan het slot van de conferentie heeft de voorzitter, de heer Serruys, opgemerkt, dat als de gevonden oplossing niet zoo bevre digend was als men had gewenscht, men niettemin niet uit het oog mocht verliezen ikzucht - Maag of vaarten in lag, roode iz. op elke leumatiek, leverstee- iekten van zcnnig vuur maar de liaud. ixmseel iHinteerde, bwfdie 1 bleef die van een meester. ..Zijl gij daar, moedertje?” vroeg bij, zxmder van zijn arbeid op te zien ,.)»e Honing? Hier in huis?’ ,,Ja, bij was op jacht in het bosch en werd door een onweersbuu over vallen. Hij kwaun hier schuilen met twee andere groote, heereji en zij von den hei meisje alleen. Meester .neu ron was dien, morgen naar de stad ge gaan, zooals hij meer deed. Norbert trachtte zijn' smartelijke ge- dachjen te verzamelen om ernstig 'ten toestand te overzien. „Neen”, zeidé hij, na v.erloop van een oogenblik, met toonlooze stem, „dat is louter toéval. Zelfs die meest achterdiocihtige inensch zou geen ver band kunnen vinden tulssclieii dat t>e zoek en de ramp. Zulke heeren zijn geen brandstichters.' .,11. zeg ook niet dat zij het aangestoken hebben hemabn werkvrouw schouderophaiend, „maar wel dat ik dien akond laat nog naar die stad moest voor mijn kleinzoontje, dait plotseling ziek waz geiwordlen. Wel nu, bij het Kromme Sparrenlaantje kwam ik een man tegen, die mij den weg vroeg naar dit huis. In de duis ternis was hij verdwaald geraakt. Eerst hiel ik hem voor een bandie en la ter, toen hij mij vijf francs in de hand stopte voor mijn antwoord, beVie] de zaak mij ook niet. Daarom besloot ik, zijn naam te onthouden. Hij zeide de Ixiisan te heeten. Ik zeg nog eens. 'rntefn kan niet te voOrfci)rtitig zii-p1 i/n zijn oordeel hier beneden maar ver wonderen zxn> het mij niet, als die ingevolge loding okerëenltooistig ar- j04, vierde lid, der Kie®wet 4 “j als geütozen óp eed vaiiuêze lijsten. Weliswaar gewaagt zijne voormelde schriftelijke medledee- ling slechts van de lijst, waarop hij gekozen was. en inderdaad rijst de vraag, of liet recht van kjen candidaat wiens plaats is opengevallen, om des- vtyiangd ter vervulling van eene later openvallende plaats in aanmerking te komen, beperkt is tot de plaats', die openvalt op de lijst, waarop die can didaat gekozen wals. Echter, al moge aannemelijk zijn, dat bij het stellen van artikel 130, eelrste lid, 'laatsten zin. dtetr Kieswet juist dit geval ais het gewoonst voor oogen heeft gestaan, de strekking van deze bepaling is ook blijkens hare ge. geschiedlenis. om aan hen, die geko zen zijn tot lid van de Tweede Ka mer, doch hun benoeming niet aan vaard) hebben of afgeftreden zijn, de gelegenheid te geven om bij de ver vulling van eene latere valcaiture voor benoeming in aanmerking te komen naar den rang, dien de ui's'lag der stfe ming hun gegeven had. Deze strekking komt niet ten volle tot haar recht, indien de toepassing van de be paling beperkt blijft tot het openval len van eene plaats op die lijst, waar- OOüDSCHÏi ÖrtJRAMT. (lij moei met het eten wachten. Ik kan Dog zien. Zoo straks zat het donker zjn <"n ik mag geen seconde verlie zen." ..Meester sprak Sylvain, met een gebroken snik. ..Betete meester Nu wendde Etienne Mouron den blik naar hem om ..Zoo. zijt gij het .Syilvain, lieve jon gen zeide hij. zonder de minste be- J vneemding atw den ‘lag te leggen. f ..Gij zult yel ’toestaan dat k doorva aan mijn mak. kunaTh onderwijl toch praten. Het is nog licht, ziet gij, en het geldt hier een mooie bestel ling. Zijt gij al getrouwd Neen. Pij zij’ er nog te jong. toe). Welnu, dan zult gij mij pas later begrijpen. Als men een vrouw liefheeft, zooals ik Marcelle. dan wordt men een slaaf van den arbeid. Nidalas Durand heeft rnood praten. Wie weet het beter dan ik dat Etienne Mouron een groot, een onsterfelijk schilder had 'runnen worden, terwijl hij nu ontrouw is ge /an het posiue i>y ixvw-r «nuKuunui vawv ve srenen 104 teutet-.. ^ew-Xörk.,te d en in mesn onderhoek, van den géland. Atlanttschen Ocea3.n<meer gevorderd zal I/iinA zijn, het binnen tien jaar mogelajk zal zyn. den Atlaintiischen Oceaan gemakkelyk en zonder gevaar over te.steken. BELGIE. Een monument onthuld door den Koning. Zondag is te LeojpoJd'vfdJe, ter gelegenheid van, den verjaardag vani de stichting van den onafliankelijken Kongostaat, die later een Belgische kolonie is geworden, het standbeeld van Leopold II onthuld. De ko ning en de koningin verrichtten de onthul ling. In hun gevolg bevonden zich de gou verneurs Tilkens en Engles en alle binnen- en buitenJandsehc hoogwaard:igheid»beklee- ders of lieden van gewicht, die te Leopold ville gevestigd zijn. MEXICO. Obregon tot president gekozen. Generaal Obregon, de eenige candidaat voor het presidentschap van Mexico, is als zoodanig gekozen voor een termyn van zes jaren, te beginnen 1 December. Hij heeft bekend gemaakt, dal hy voornemens is, in hoofdzaak de politiek v^n Galles, den tegen- woordigen presidlent. voort te zetten. De dag der verkiezing verliep kalm, dank zij dè meest uitgebreide voorzorgsmaatregel BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. Het drama in het hooge Noorden. Een bericht van die Cfctta d|i MiJano meldt, dat gistermorgen de twee groot Italiaansche watervliegtuigen onder bevel van Maddalena en Penzo en het groote Zweedsche vliegtuig qpgestegen zijn om de groep-Viglieri van levensmiddelen te voorzien en ook naöpo- ringen naar het overblijfsel van de „Italia te doen. Het met ski’s voorziene Finache vliegtuig is niet opgeistegen, daar van de groep bericht was ontvangen, dat de toe stand van het ijs slechter ig gewoixleni, zoo- dat de voorgenomen landing van het Finsche vliegtuig onmogfely'k zou zyn. Het radio station van de S 55 heeft getracht draad loos met de groep-Viglieri in verbinding te treden, doch kreeg op herhaalde oproepen geen antwoord, vermoedelijik tengevolge van bizondere atmosferische invloeden. Toen de drie vliegtuigen bij Kaap Smith aangekomen waren, stieten zij op een dikken mist, die het onmogelijk maakte de roode tent van het kamp te-zien eftde n»spdrfMge.n voort i ten. Dientengevolge zyn zij omgekeerd en in den namiddag weer in de ViTgo-baai gdland. De Krassin nadert. Wolff meldt uit Moskou: De Russische ysibreker Krassin is nog 80 myl van de plaats, waar zich de groep Viglieri bevindt, verwijderd en wcWt zich door het drie me ter dikke ijs vooruit. Men hoopt, dat het schip spoedig de greep aan boord za/| kun nen nemen. De vlieger Tpjoegnowski zal dan naar de beide andere groepen van de „Italia” .gaan zoeken. Van Baboesijkin heeft men geen beridht. Van Noorschf zijde Engelsche hulp gevraagd. In het Engelsche Lagerhuis is gisteren de vraag besproken van de mogelijkheid van deelneming met Engelsche vliegtuigen aan het opsporingswerk van de „Italia", en van A mundsen. Sir Philip Sassoon, ondersecretaris van luchtvaart, deelde mede, dat de minister v^n luchtvaart de Italliaansche autoriteiten eenigien tijd geleden had! medegedeeld, dat indien de Engelsche luchtvaart op eeniger- lei wij(ze van dienst zou kunnen zyn bij het reddingswerk in het Poolgebied, zij zonder aarzelen een beroep op haar moesten doen. De Italiaansohe regeering heeft toen ge antwoord, dat indien er zich een gelegen- „Maar Yvonne?” sdbreeuwdu Syl vain. „Ik weet het niet. De moeste men- sdien gelooven, dü|t zij in liet vuur is1 anigekomon. Maar dat wil er bij mij niet in. Hoe men ook zocht, er zijn geen beenderen tusschen het puin ge vonden en als men <te wartaal van mijn armen uneester gelopven mag, dan heeft men hier te doen met eene ont voering en anders nie<t." „Dat is immers te dwaas om van te spreken mompelde de jónge man, [»>et de wanhoop in het hart. „Er kwam hier nooit een sterveling. ..Nooit, dat is waat, tot juist op die eenen dag, den, dag voor die ramp. Ik weet wat ik zeg. meester Syivam; een mensch van mijn jaren v»lt geen haastig oordeel meer. ..Wat gebeurde er dien dag? klonk net driftig. „Spreek dan toOh vroufw Moeder André schudde bedenkelijk het hoofd. „Dien dbg ie de koning hier ■weest”, sprak zij langzaam. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de l»«orging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uui. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. inijnhicter, die zoo scheutig mot zijn zilverstukken was, meer van de zaa.x aïwist. Hij was het ook die het hws weer op liet oouw-n hij kwam er meer dan eens naar zien en naar meester Mouron ook en belt aaide mij voor zijn verblijf bij mij.’ ..Ik moet meester Mouron spreken verklaarde Norbert op eenU beslist. „O, gij kunt gerrnrt naar hem toe gaan’ anliwoordldie de vrouw. „Hij doet voor het oogediblik geen schepsel kwaad, a’l weet ik ooit nooit waar zoo iels op kan eindigen.” „Waar is hij?” „Op zijn atelier. Hij schildert maar door, van dön ochtend vroeg totdat het dtoniker wordt. Hij zegt, dat hij gelid voor zijn vrouw moet verdienen. En hel vreemste van het geval is nog, dat zijn vrienden verzekeren, dat hij zijn leven lang niet zoo inOoi geschil derd heeft als nu. Ik kam daar na tuurlijk nie< over oordeelen. Maar ze f „Gij zult zijn heel goed voor helm’ en hebben al een paar van zijn stukken heel duur voor hem- verkocht. Het is nog een geluk dat Maar Norbert luisterde niet meer. Hij was de trappen opgestorm‘1 en onisloo zachtjes de deur dier werk plaats. Dat was dus het schouwspel, dat hem had göwawht. in plaats van het liefelitlc tafereeltje, dat hij zich op den weg daarheen voor den geiesf had getooverd. Bij het langzaam wegstervende dag- zonden gelaatde oogen schenen ge groeid en brandden van óen geheun- J“ ‘I, die het niet zij worden aan zijn genie. Maar wat is kunst in vergelijking van liefde? Niets, Sylvain, niete. Dat zult gij etmaal ook ervaren. Er is geen hooger loon denkbaar, dan met een handvol goud stukken bij zijn vrouw thuis te koine,n en te weten, dat zij er haar kleine wenschen door bevredigen kan. De wereld zal niet van Etienne Mouron spreken maar Etienne Mouron is ge lukkig geweest daar komt het op aan. „Meester", sprak Norbert, wien de* tranen onverhinderd over het gelaat rolden, „waar is» YVonne?” De kunstenaar legde op penseel necti'r en staarde baasd aan. Yvonne herhaaide tiaj. „Weet gij dat nog niet Zij is graviW de L01 son gaworaen. Wie had dat ooit kun nen voorzien, niet waar Maar ik tracht haar uit mijn har) te verban nen want zij heeft niet goed geban- ru>,id' zij was te trotsch' om’ afschei haar vader te neniemzij Ting maar aanstonds mee. toen was afgebrand, mee in kleeren.” „Meester”, smeekte Sylvain wanho pig. ..tracht u te herinnerein.” heid bood, zij zeer zeker van het aanbod ge bruik zou maken. Daarna was echter niets nicer van de Italiaansche regeering gehoord Zaterdag heeft Sir Samuel Hoare echter een telegrafisch erzoek ontvangen van Noorsche zijde, waarin gevraagd werd of de luchtmacht twee kleine watenfliegtuigen beschikbaar kon stellen. De minister heeft geantwoord, dat als één van de beschikbare typen dienst kon doen voor het doel, db luchtmacht zich ge lukkig zou achten om <le toestellen dadelyk ter beschikking tp stellen. ENGELAND. De- „ttreinen"-vliegers. De Breinen-vliegers zyn gistenniddag te Londen aangekomen, waar W door verschil lende autoriteiten, o.a. door sir Sefton Bracker werden opgewaeht. Aan het feestmaal, ter cere van de vlie gers gegeven en waarbij tal van bekende personen op gebied van <le luchtvaart aan zaten shield air Sefton Bracker een toe spraak, waarin hij in de eerste plaats de voorgangers van de Bremen-vliegers her dacht, due allen bij hun poging om den At- lantiachen Oceaan over te steken, het leven hebben gelaten. Fitzmaunice beantwoordde de toespraak en wees etrep, dat <te vlucht geen ’‘sportief waagstuk, doch een goed voorbereide weten schappelijke onidlerneming i« geweest. De eeniigie fout, the de onderneming heeft aan- geklleefd, is geweest, dat men geen inrich ting voor draadlooze telegrafie aan boord heeft gehad. Was dit het geval geweest, dan zoudten de vliegers in staat zijn geweest hun positie bij' New-Foundlanril vast te stellen en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1