Beurs van Amsterdam. LAATSTE BERICHTEN. op die cuiulidaat oorspronkelijk geko- /x-u vrat», voor welKo beperking ook uit auuteren lipoid*? geien ralulijktj «ruit bestaat. Zoodanige beperking, nu do woor den eter wet diaartoe niet dwingen, mag niet in tie wet wKftrdeu galeven, ttirwijl ook mag wordien aangenomen, dat ue ineörgemeido adhrifteiijke uie- oedeeiing van don oaudiduat Coliju geen opzettelijke beperking inhoudt en ons strekt oin in vollen omvang ge brink te niaken vau bot reoht om .er vervulling va éene later openvallen de plaats in de Tweetlie Kamer der btatein-(leneraal ,in aanmerking le ko men, onverschillig op welke van die 'lijsten, waarop hij voorkomt, die plaats openvalt I v© heer Coüjn is maar men weet, ook lid vaagde Eerste Katner, zoodat hij nu een k©uze zal moeten doen. De I. T. A. 1 bejta%siiiiu^ in de iiidiiselie en 100. »tet!ii|ig op net lanwgoeu ^ijpnir uaal w,ordt ateedk, grooter. ilet bezoek ln nvioren uiag zoo groot, dut er tet- köUs nieuwe ïuaatreg Kpi genopum nx>etein woruein om ueu siroom vau van bezoeken* te leidien. Uit alle atre- iwen van aiis land komen die belang stellenden. i>Uizendeai swhoolkindereu met hun geleiüiers heWbeoi reeds de i.T.A. be zocht en duizenden wordien nog ver wacht. Groote gezelschappen en ver- eenigingeu vragen en vroegeju colloe- ti«ve toegangskaarten aan. oorat Zoildlag was lie,t bezoek na^r men aan de N. K. ('t. belrieht, enorm; noevelen er de controle ziju gepas seerd kon men nog niet zeggen, maar uit aam al overtreft zeker alle* wat tot dusver werd geregistreerd. De gemeen tebus, die met een aantal wagens van liet Willemsplein de bezoekers ver voerde, was den geileden dag stamp vol en de politie nad de handen voi om alles te regelen. De, verschillende gebau|wen waren steeds zoo vol, dat ue deuren telkeus gesloten moesten wmr{teu. Het publiek kon sléchts bij groepen 'wordetu toege laten. In het Europeesche en, het Indische t was zoomin des middags als - ds geen pl aarts te krijgè». Ook de t, rraesen waren natuurlijk geheel bölaiigsteiliiig gold na- tmjnlijk weer de Moluksche zeetuin. I'e bedide auto-parketerterreiiiein te- g°aiover den ingang maak',en goede zaken Den geheelen dag door waren beide terreinen getheeil bezet. Talrijk»» wagens uit die mieest verwijderde pro vincies em ook uit Ouitschland ston den er. Ook in de omliggende straten waren nog tientallen wagens geplaatst. Congres van Volkeabundsv»r»©iiigumcn. Door het Huagsche gemeentebe stuur ontvangen. Het congres van V oUenbouusvev- etjnigingen dat gistermorgen 111 uo ïtiaoerzaal door Air. j. Limburg isge-i upend (wij pubiiceenuén Jtu. Air. de ueer) zijn ndüa l'noi. jvowinsKi ui zijn roue nog herinnerd nad aan ue, sla toilers van de jongste Noordpool- expeditie, de congressisten gegaan ,nuai u«i Vredespaleis v lifteravond te b uur werd 111 ae geheel gevulde Ridderzaal een open bare bijeenkomst gehouden, waar vis countess Gladstone (Jingeland)graaf Uernstorff (Huitschlacd), de heer K. 1 otUius (Zwitserland), prof.' Aularu (Drankrijk) en de hoef Colby (Ameri- ïva) het woord vocutien, terwijl het niaaidolinogezelsehap (Vescendo muzi kale medewerking verleende. De voorzitter der Ned. Vereeniging voor cjkdnbanu en Wede, mr. J. Lim'burg, opende de vergadering, die dankte voor de eer dat kij.de verga dering mocht presideren. Daarna hield1 het gemeentebestuur van Den Haag, een receptie in liet K unhaus te Scheveningou, waar burge meester Mr. J. A. I\ Patiju die con gressisten toesprak, en in' zin reue sprak van het nuttig en doeltreffend werk door de Vereemging voor Vol kenbond en Vrede, die hiaar zetel te s Gravenhage heeft, wider leiding van haar eminenten voorzitter mr. Limburg verricht Zij heeft geen propagan 'a gemaakt voor dein vrede zonder meer, een propaganda, die, naar migi oor- doel, niet altijd oawohuldig en ieder geval overbodig is b j ©©n zoo vrede lievend volk als het onze. dat geen expansieve neigingen heeft Maar zij heeft getracht de pt/jlieke opinie voor te lichten aangaande de groote pro blemen der buitenlandöche politiek, hetgeen hier niet overbodig is en zoo beeft zij bijgedragen ttoit een beter be grijpen, tot het zich rekenschap geven van de grootscihe taak van de Geneef sche instelling. Spr. hoopte, dat deze propaganda nog zal worden 'begunstigd door dit congres van de ITnie. Uit naam van het gemeentebestuur sprak de burgermeester de beste -wen- schen uit voor het weislagen van het eortgres De voorzitter der Unie, de heer Demh'nsi'.p, beent wioordldf de rede van den burgemeester. Hij zeide sinds Maandagochtend In een atmosfeer te jrerkeeren alsof hij in een bekend' huis "Gs TT'j dankte den burgebuees/ter v vor de goede \t«ttechen voor den bloei der Unie en herinnerde aan het bezoek, dat de congressisten 'a mid dags nnn het prachtige Vredespaleis «•nbi-nCbf hidden In dit paleis bezit Pen Kan?: een schat en vooral in de schitterende bibliotheek op liet gebiedt van liet imtjrnuttouaile reent, due spr in dat gebouw bezichtigde. Niet alleen daarom echter is hier een utuuwceer van vreide. Spr. heeft ook van de be volking niet dian tegemoetkomendheid en hulpvaardigheid omiervoudefli, die ervan getuigden, dat de gedachte van den vrede i liet Ned. voik leefe .vlet vv oorden «yam dank aan liet geuneente- beMtuur voor de ontvangst en aan den burgemeester voor rijn vriendelijke woorden besloot spr. Iluitcngewojyi Congres Ncd. Ven Spoor- en Tram weg personeel. I 'e Nöd. Vereenigüng van Spoor en TraniiwegperHoinoeii' houdt 22 en 23 Aug. lu.s. te Utrecht een buitengewoon congres, wadrop a a. de volgende pun ten zullen worden behandeld u. de sameinsmetlling met den Neu tralen Bond vaij Overheidspersoneel b. de actie voor inkoiiiBtenvernieer- dering van liet spoorwegpersoneel, in verband met dip gunstige resultaten van hel f«poorjwegbedrijfIlel eerste punt in te leiden door den bondsvoorzitter dc lieer Moljnwiker. het tweede dooi den secretaris de heer Van Braam beek. Kenteloo/i' hypotheken in Maas ien Waal. Zooals bekend zijn de, na dein wa lersnood gedeeltelijk aiet rijkskosten opgebouwde woningen in Maas \\'a«l bolawl i Lisations Einploixés voetrloopig bestuur de nee Leiitrale egj>erso a«l bolawl mei een rentelooze hypo theek. Bij voorloopige overeenkomst hebbein de meeste sluohtoffers deze hypotheek aunvaarcl enkelen hebben geweigerd, hel voorloopig contract te teek enen. Van degenen, die voorioopig genoegen namen met de hypotheek hebben sommigen meds de noterieeile acte geteekend. Weer anderen weige- hans. om na de voorloopige ver klaring de hyplotheek bij notarieel;» acle le aanvaarden. Om in deze kwes tie eon rechterlijke beslissing te rij gen is door de stichting Mala* en Waal een civiele vordering legen een der laatstgenoemde personen ingeslold we gens contractbreuk. Bij hel voarloopig contract hebben zij zich verbonden: te om het nieuw gebouwde huis met erf le aanvaarden 2e. den eigendom al (e w/aan van hei oude huis 3. te aan vaarden de renieloozo hypotheek 4e. te betalen een hoede van f 300 voor iriet nakomen van elk der ver- ]>Vchtmgen sub 1. 2 en 3. De advocaat van den gedagvaarde poogt de dagvaarding vernietigd't ie krijgen op grond1, dat in de voorloopi ge overeenkomwl onder sub 1 en 2- geen nadere aanduiding va gemeen te en plaats slaiat. Door de rechtbank in Tieil is de baande ing de/.er zaak- uil gesteld tol 7 Sept a.s. olicnuiig vit'ii een iiuenianouaai .\eunaai Vakverbond. v>p pü duui en -iuiji vond te Brus sel ue sliuhtiugsvetrgadering plaats van net Dwernaiionaal Neutraal Vakver bond. Aanwezig waren delegaties \am vak organisaties en vakceintraleiu uit Er ank- rijn, Belgie, uiutsohlaind, Zwitserland, Luxeuuburg en Nederland. Mede was aanwezig het bestuur van de Federa tion lntariiaj syndioales li U.iB.N.Ad werd! gekozen, ren G. Cra:.ier, Bond| vaui Spiwr- neel (Nederland), voorzitter H Bqrghuys, secreturis Aug. Neuerl Vak verbtouidl (Nedjejrland), secretarie; J. P. i'ortuDqr (Krankrijk) Louis Metz Frankrijk) GustaHr Schneider, II Scarulfe, T. Neueteil allien Duitscb- land cir. A. Saxeu- (Zwitserland), Pe- weupc (Belgie). Voorts twee EngeJ&öben welke later zullen wordien opgegeven, uadat oaid'erling de aanwijzing zal zijn Rq.-egcld. A'ls zetel werd aangewezen UI recht. Hou ge Raad van Arbeid. In de gisteren gehouden vergade ring van den lioogen Raad van Ar beid heeft de minister van arbeid, handel en nijverheid dien gereorgani- len HoogeJi Raad van Arbeid ge ïnstalleerd. tol voorzitter werd met bijna algenieenio sommen gekozen jwrot. dr. W. H. Nolens, terwijl tot plaatsvervangende voorzitters werden gekozen de heeren E. lvupers en mr. A. Philips. Bij loting wérd bepaal'1, dal inr. Philips zal optreden als le en de lieer Kupers als 2e plaatsvervan gend voorzitter. Mjj. ter bevordering Pharmacie. „De distributie van geneesmiddelen en het toezicht op de bereiding en den verkoop eischen dringend wij ziging. Gistermiddag heeft de Nedertand- sche Maatschappij Ier bevordering van d Pharmacie in lueft sodeteitsgebauw der Rotterdojnsche Diorgaarde haaT ~7sle ailgetmeene vergadering gehou den De voorzitter dei heer J .1. Hof- ma heeft in zijn openingsrede de beteekenis uiteengezet van de stage Voor de vestiging van apotheken. Naar sprekers oordeel zou, rekening Hou dend met de» toestanden in ons land, een wiziging van de Cgenwootrdlge regeling d»etr stege aanbeveling verdie nen. De jaarverslagen wdrden goedge keurd Aangeno en werd een aantal wijzi gingen in statuten ep huishoudelijk reglement. In een der artikelen der gewijzigde statuten wordt vastgelegd, dat het hoofdbestuur bevoegd! is een boette van ten hoogste f 10 000 op te» heggen aan hem, dip nandelt in strijd met ue be sluiten- *an u« maaiMonappij. nesiakm wea-d in lh2y aan daarvoor in aanmerking KOiueiuio apoiiiekers-as- slstentea» een toelag^ uit tel keeren van 20oo. .Aangenomen werd he«t voorstel van het hoofdbestuur een prijsvruag uit ie schrijven over één der volgende on derwerpen. 1. Gevraagd vvordii, uit eenzelfde' soort moederkoorn te bereiden Ergo- tinine (l'anret), Ergooxine (Bargerj, Ergotamiine (Stoll), ten eindo door be reiding en eigenscliappen iets aneer ie vinden omtrent een moge,ijken samen hanig dezer alkaloidten. 2. Vevraagd wordt ecm overzicht van hetgeen ijeikend is van de overwegin gen, die gevoerd liebjben tot de keuze der bij het here.den van galenicn ge bruik e uitlrekmüddelen. met controle, \uan de hand van eigen onderzoek, van hel al dan piet rationeole dezer keuze.. Een voorstel van de conwnissie voor maulschappelijke belangen, waarin el hoofdloost uur wordt genwiohtigd tot het verleenen van dredieten aan jangeapo lliekers, die een apolheek wdlen over nemen,, doch niet ovey donoodige geld- utiddeien beschikken, zal nog nader door het hoofdbestuur in studie wor d'en genomen. Nederlandsche Kiïfeer van Koophandel in België. M,ot de tot standMomirkg van bet Fransch- Belgieche humlel'a^ceoord hebben ver.sch.il- België belangrijke Voor zoover deze hebben oip den Ntslerlandschen im'ier in Beflgie, heeft de Nederlandsche Kamer van Kioophan<lie| te Brusaöl deze gepubliceerd in hare jonaste maandeljjksche ulibgme. Een beperkt aantal exemplaren van deze brochure is ter beschikking van belangheb- bemdlen. Zoo lang die voorraad strekt kan zij, tegen opzending van Frs. 5.verkregen» wonden aan het adres tier Kamer: 284 Ko- ninklijkestraat, Brussel. Opleiding Adjunct-IJkers. De M'iniister van Arbeid, Handel en Njj- vertie'id brengt ter kennis van belangheb benden, dat het in zjjne bedoeling ligt te bevorderen, dtat aan ten hoogste 4 personen die den cursus in den ijk aan de Technisdhe Hoogeschool te Deflft volgen, tot wederop- zogging een toelage van 350.per kwar taal kart worden toegekend. Hiervoor komen alleen zü in aanmerking, die de noodige waarborgen geven, dat zij zullen slagen voor het examen wor ad- junctjjiker <ler maten en gewichten. Aan deze betrekking is voÜgt?ns salaris- regeliing verbonden eene jaarwedde van 1000 tot 2200 met dien verstande, dat de im-jaarwedde eerst wordt toegekend bij het bereiken van den 21-jari»gen leeftijd. gden voor de toekenning van boven tutelage moeten den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en in bezit zijn van het getuigschrift wegens met gunstigen uitslag afgelegd eindexamen van dte Hoogere Bur gerschol] me.t 5-jarigem cursus, of bü het imiic-xamen van eene daarmede gelijkge stelde inrichtrimg van onderwijis voldoende punten Ihebben behaal (Din de vakken na tuurkunde, scheikunde, wiiskunde en werk tuigkunde. Aanmeldüngen moeten worden geridht aan het Departement van Arbeid, Handel Nijverheid. GEMENGDE BERICHTEN. Ernstig vliegongeluk bij üravr Een sergeant-vlieger gedood. Gisterochtend c»rca tien uuir moest hei militair l»'okke<rtoewtel no. 525 uit het vhegkamip te Soe*terl>e»rg, in ver batind mot de in diecfle etreek gehouden militaire oefeningen b^veui Grave vlie gende, wegen* motordefect op een eiland in den polder .\lars bij Grave een noojlandiing doen. Nadat de motor weer in orde ge maakt was steeg de tweedekker, be- I ,\ird ooir tien 28-jarigen gehuwden seu.»oant-vli»eger Vpn Lieshout en met als waarnenior tl^i 26-jarigen tweede luitenant Bia, on» kwmrt over vier op nieuw op. De vl'iegmiBChine stee- re gehmatig op tot een hoogte van onge veer 1()0 M., cirkek'ie> eetn paar maal rcüu'J, waarna de motór weer niel in orde w erd1 bevonden. Wlen wilde daar- weer dalen. Van een hoog e van ongeveer 50 M. viel het vliegtuig ech ter met den kop naar beneden bin nendijks tegen den Maasbandijk aan. Beide inzittenden werden uit het zeer gehavende vliegtuig genomen. Sergea t van Lieshout had vele fracturen en verwondingen bekomen, om 6 uur is hij overleden. Luitenant Bia brak zijn» rechiertjovenarni en remhfetrbovenbeetn. Luitenant Bia werd vervoerd naar hef Wilheanrinaziakeadïuis te Nijmegen. overledene laat een vrouw en een kind na. Twee meisjes inde Wijnhaven i,n Rotterdam verdronken. Gisteravond is in de Wijnhaven te Rotterdam een ernstig ongeluk ge beurd, dat twee meisjes het leven leePt gekos De 18 jarige M. v. d. S., thuis behöorend» aan booru» in het in Wijnhaven liggende schip Arisje, wias in een roeilboot langszij gegaan' wawchgoed uit te spoeften. on had haar "Ljdrig zusje C. v. d. S. bij zich de boot genomen. Toen zij klaar en haar zueje weer aan boord van Arisje wildle tillen is de roeiboot vermoedelijk onder haar uitgegleden en zijn beiden te water geTaakt, zon- dat iemand1 dit heeit opgemerkt. Toen de vader even later aan boord kwam miste hij zijn beide Kinderen. Three scHSppero van ta de buurt lig- gendie vaartuigou hebben mot b®tulp van, vi*a»rboomföiv de beide1 lijken opgo haald. Ruim een millioen schade. Volgens de Tel, bedraagt die scfia- de van de brand, in die ©|ootro)motoren- Wbriek ,,De vijf' l.l millio«n gulden De fabriek zal te Uoetinldieni ge- veetigd blijven en met sipoed worden opgebouwd. Het geheole personeel Is m«t 1 et opruiurbngswerk begomien. De spoedreis om de aardbol. De Lveo^et llaatgsohie Post-wereldrei ziger. mr. C. P. v. Roesem, is gieter- ochtend in dien Haag <j»o 11.44 aange komen na een reis vun (15 dagen. 22 uuir en 24 iuinuteu <xn den aardbol langs de route van Philiea Kogg. Botsing van twee autobussen. üistwnundiuag zijn op dien straatw,eg naar Uverschie t\ree auüobubsen van ue je„end»e groote gele autobusseh van ue Zuid-liollundsMlie Autonus-Mij. welke eeiu dienst onderlvouUt tueschen het vliegveld Waanhaven en Scheve ningeui, nnet elkaar in botsing geko- m»eni. Hoe hel ongeluk prewiea veroorzaakt s, is nog niet bekend, maar in elk geval zijn beide buseon met de zijkan ten legpn elkaar gebotst. De schok' wa* lievig. De uit Rotterdam komen de buw de llo. 14 vve,Td aan de linker zijkant opengerukt. Het spatbord werd aan die zijde dwars door de motorkap gedrukt. Ook aan de voor zijde is dewe bus zwaar beschadigd de wielen zijn ontzet en do ruiten vernield). 1 ie andere bus de no 22 is na de botsing, dfcvars den weg over gereden, precies tusschen twee boo- iinen doorgegaan en mei den kop voor over in de sloot langs don «eg ge ploft. Ook deze bus is zwaar bescha digd- Merkwaardig i&, dat hoewel in beide bussen passagiers zaten de per soonlijke ongelukken zich slechts be- per' en tot enkele sclirriimuen, veroor zaakt door bfeekend glas. Het ConRues van den Centrale Bond van Transport arbeiders te Rotterdam. Leeftijdsgrens voor adspirant leden verlaagd. liet congres vön den Centrale» BouJ van 1 ransportarbeiders ia te Rotterdam voortgezet luöi behandel mg »van een voorstel van Rotterdam, o»m de leet- iijdsgren* vooi.- adspirant^ lea en (e Lreu gen op 14 jaar. fit voorstel werd uan- genomien. Besloten werd voortaan bij sta,vin gen over alle stakingsuiagen uitkeerin- gen te doen voorla ia beslopen op voorstel van Rottetrdiani een onderzoo., in te stellen naar de mogelijkheid van de oprichting, hetzij ailleen, netzij inl samenwerking mipt andere organisativs.' eöner peusioeaikaB, waartoe de) leden f vrijwillig kunnen toetreden, Daarna heeft een oudt-beatuuralict. de neier A. W. Kievit, een rede gehooideu over de veiligheid in tranapord>edxi|Jven, welke, hij tem slotte samenvatte in een resolutie, die door het congres -dl aanvaard Deze resolutie houdf o.ni. in: „Het congres besluit niet kracht de actie tot verbetering em aacwullimg der bcschermonde wet voort te» zetten en van die ondernemers te vorderen goe de naleving der wettelijke voörschril- ten en inwihliging vam die eéacheii, wel e in liet belamg van veiligheid» en gezondheid van de transportarbe ders zijn of alsnog zullen worden ge steld' Voorts i* behandeld bet protest van het lid A. de Nooyer teigen zijn roye- uvenl, dal echter door liiel congres werd gehandhaafd. Besloten werd er bij de regeering op aan te dlringetn, lief stoomvtrellerbe- drijf nie» langer als een seizoen^edrijf te beschouwen. oorts werd nog een tweetal voor stellen aangenomen) in zake die aanvul- ing van het program van actie op het 'febied van Ongevallenwet en Arbeids wet. Hef congres werd daarna gesloten. Een motor over don kop ReslaRen. De berijder levensRevaarlijk ge wond. Zondagmiddag is de schoenfa brikant S. uit die I |a^te.vtraat 'te Tilburg op d»em 11euvel in botsiim gekom»eji hiel een auto. 1 )e nwtor sloeg om en S. kwam op een hardsteenen paal tejrechl Met een ernstige hoofd wonde werd hij naar liet ziekenhuis vervoerd Men vreest voor zijn leven Een auto gevonden. Geheel omgekeerd. Zondagmorgen vond de Bildtsche politie, ir. de bocht bjj ./Beerschoten", een automo biel, met de wielen boven. De bestuurder of passagiers waren» niet te vinnten. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de chauffeur zich naar Amersfoort had begeven om een kraanwagen te halen en de verongelukte wagen mede te nemen. De carosseriie was geheel vernietigd. De oorzaak van dit ongeval is onbekend. RECHTZAKEN. De Veendammer strafzaak. De uitspraak in de Veendlammer «traf'/aaik is bepaald op Mawndag 16 Juli a.s. de"s v.m. te 10 uur. De Gasbedrijven. Hooger beroep der directeuren te Zutphen en te Winterswijk. Door J. II. A. A. te» G. A. 9., r^sp. directeur de|r gasfabriek te Zutfen en te Winterswijk, is hooger beroep in gesteld' van d<* vonnissen dier recht bank te Zutfen, waarbij zij ieder wor den veroordeeld tot f *200 boete of 1 maand I ©chtenis. Een vader, die geen onderw(ja wenacht voor zijn kinderen. De krijgsraad in Den Bowch behandeld^ gisteren een eenigszins zonderlinge zaak. De 40-jarige S. Z, uit Franekeradeel, ad- judiant-onidoroffider-iinfttnicteur van bet Üe reg. veldartillerie te loeiden, had als vader niet gezorgd, dat z(jn drie Hinderen van don leenpliichtigen leeftijd <le bijzondere lageve school te loeiden geregteld bezoeken. Hjj verkluaixle, dat alle omletw(ja buiten den vader onrecht ra; dat gewone onderwij zer» niet geschikt zijn, om zijn 'kimleren te loeren, doch dat een leveiute Gotl hen dat zal bijbrengen, wat voor hen noodig ia. Toen hem wend o»pgemerkt, dat hty toch zelf ook haul moeten leemn om de pluats in de maatschappij te kunnent innemen welke hü heeft bereikt, antwoordde hij: Ja, myn vader heeft mij laten leeren en heeft my den weg dos verderf* opgezonden. Ik wi»l zoo niet handelen. Op de opmerking, dat by self in dienst ook onderwijs geeft, gaf bij een ontwijkend antwoord. Toen hij erkend had te gelooveii aan de Schrift werd hem gewezen op' Pau- lus, <ïie God dankte omdat hü zoovele talen kende. De kinderen moeten alleen, de taal (Tea rechtw leeren, zeidie verdachte. En welke die taal vroeg de president. ,Dat is de wet God»*, aldus verdachte, ca die wet zal God zelf in de kinderen leggen. De krijgsvaart gelastte een onderzoek naar de geestvermogens van verdachte. KERKNIEUWS. De Orde van de Bter. Het kamp te Ommen. Dtit jaar wordt wederom in ons land een internationaal congres van de Orde van de Ster gehouden en wel te Ommen van 3 tot 10 Augustus. De offioieeie opening beeft 4 Augustus plaats. De kerkeraad der Oer. kerk te Almelo heeft besloten een bouwfonds te stichten voor den bouw van een tweede kerkgebouw. STADSNIEUWS. GOUDA, 3 Juli 1928. Examen handwerken. Aan de. Rijkskweekschool te Schoonhoven zij.n geslaagd voor het examen handwerken dfc dames C. van Velzen en N. v. Soheers, befolen alhier. Afd. Gouda van de Rotterdamnche Volksuniversiteit. Naar men ons mededeelt zullen voor de leden van de afd. Gouda van (ie R. V. U. weder 3 concerten wonden gegeven in de a.s. winter. Als Jets nieuws zy/n er ook 5 avonden „Klein, Tooneet". Al deze uitvoe ringen zullen plaats hebben in de zaal van Sociëteit „De Rëunie". Voor '15 Juli zullen d)e circulaires rondgaan ter inteekpning. Daar er slechts 175 plaatsen beschikbaar zij»n (de overigen worden gereserveerd voor die leden van Arbeidersontwikkeling) 'woivit men m zijn eigen "belang aangeraden voor 1 Augustus dit 'biljet ingevuld teiug te ®»n- Vijfde Volksconcert. Het Sted. M'iraiekkorps, dir. de heer Joh. Fabriaan, zal op Donderdag 5 Juli des avonds 8 uur in het Houtmansplatiihsoen een concert geven. Het programma kiidlt aldus: 1. Gloire èi la Paix, Marsch van AbeeJen. 2. Oberto, Ouverture Verdl. 3. Kuinstler leben. Valse Strauss. 4. La Flute enchamtee, Farttaisie Mozart. 5. Le Masque D'or, Ouverture F. Popv. 0. Le Jour Du Seigneur C, Kroutzer. Rigolette, Fan»taaaie Verdi- 8. Joyeuse Hussante, Marsch E. Mast. Door een auto aangereden. Een jong meisje dat Zaterdagavond over d'c Markt fietste, kwaim, doordat een jongen die voor haar uitreed, plotseling van rich ting veranderde met haar fiets te vallen, juist toen eepiuxe auto naderde. Het meisje wend aangereden, maar bekwam slechts lichte verwondingen, haar fiets werd ver nield. De jongen, die oorzaak was van het on geval, wist zich uit de voeten te maken. Een zedenmisdrijf. Alls verdacht van een zedenmr.sdrjff is al hier aangehouden C. B. Proces-verbaal js wordt tegen hem opgemaakt. - De temperatuur van het waten De temperatuur van het water in de sted. Zweminrichting was hedenmiddag 2 uur lucht, 74, water 67. Eön Ümigdige drenkeling door een agent van politie gered. Zondagmiddag geraakte de 7-jarige H. V., die speelde op een vflöt in de Raam te water. De agent van politie Vink, die zich ge kleed te water begaf, mocht het geluk ken het kind, dat reeds zinkende was, nog bijtijds te redden. O ogenschijnlijk had de jongten geen letsel bekomen. Wedvlucht postduiven. De Ver. „de Gevleugelde Vrienden" hield Zondag 1 JuK óen wedvlucht vanuit lage Zwaluw, afstand 36.9 K.M. De prijzen wer den behaald als volgt: le, 6e en 34e J. Meyer; 2e, 7e. «n 12e L. v. Duuren3e en 15e Grandiia; 4e, 5e en 8e J. Boer; 9e, 10e, 13e, 17e, 18e, 25e, 28e, 29e en 31e J. v. Loon; 11e, 16e en 26e J. Spoel; 14e, 39e en 40e M. A. Maasar; 19e, 20e, 23e, en 47e J. Are»; 21e, 33e, 43e, 49e, 50e en ISe J- Jongeneel; 22e, 32e, 46e en 53e C. A. M. Spruyt; 24e en 42e Rojewal; 27e, 46e jen 51e Berkouwer; 30e en 44e K. v. d. Voorden; 36e, 48e, 52e, 55e en 56e K. M. Massar; 36e, 41e, 54e en» 57e Nieuwveld; 37e Prevoo. De duiven wendlen gelost om 8 uur. De eerste duif werd geconstateerd om 8.41.44, de laaste om 9.22.12. De Poffltduiveiwerociuging „De Zwaluw" hield! j.l. Zondag een wedvlucht met jonge duiven vanuit Lage Zwaluwe, afstand 36.4 KjM. iDe prö®en werden As volgt behaald A. van Leeuweu le, 36e», 41e, 42e en 50e; A. A. Slobbe 2e, 13e, 29e, 47e en 6le; Chr. Gauku 3e, 19e en 25e; J. J. dte Jong 4e, Ut* 14» en 89e; J. C. Eiders 5e, 34e, 87e, 38e en 48e; W. Houtman 6e, 12e, 22e> 82e e» 33e A. Hlat 7e; M. Groenendaal 8e, 9e, 18e en 49»; P. Kulik 10e, 16e, 17e, 26e en 46e; C. van Greningen 15»; F. Le(j,s 20e, 21e 40e; G, Schuttelaar 28e, 28e, 80c en 66e; P. van Leeuwen 24e, 27e en 52e; W. Jansen 81», 36e, 44e en 48e; D. C. Brem 46e, 53e en 64»; A. Pluim 56e pry» en 1st» overduif. Getost 8 uur. Aankomst eerste duif 8.40.48 uur, aankomste laatste duif 9.03.31 uur. De Postdiiivenvereeniging „De Blauwe Doffer" hield j.l. Zondag een wedvlucht met jonge duiVen vanuit Lage Zwaluwe (af stand 36.4 K.M.). Gelost te 8 uur. Aankomst eerste duif 8.42.'15 uur, aankomst laatste duif 9.03.42 uur. De pry zen wenden als volgt behaald: le, 2e, 23», 24» ien 96e A. de Mouy; 3e, 17e, 25e, 29e, 62e, 53» en 66e L. W. Veen; 4»), lfie en 85e C. Verboom; 5e en 10e S. de Lang»; 6c en 9e T. Willemse; 7e, 20» en 43e J. M. de Vries; 8c en 18e J. Bennes; 11e, 16e, 22e, 31e, 38e, 00», 62e, 64», 68e, 71e, 76e, 88e en 98e C. M. Holtthnysen; 12e, 38e en 97e C. P- de Waal; 13», 21» en 28e Ku(Js; 14e, 42e en 99e G. Blom; 19e, 27e. 30e, 72e, 84e, 93e en 94e A. Wiezer; 26e J. de Jong; 32e, 55e, 59e en 83e M. A. Holthuysen; 33e, 48» en 67c J. Donk; 34e, 45e, 70e, 90e en 91e B. Btolk; 35e J. de Zeeuw; 36e, 58o »n 73e M. de Jong; 39e, 40e, 46e en 54e G. van leeuwen; 44», 47e »n 74e J. Verburg; 7' en 79e Praicht; 80», 81e, 82e en 89e Scbar- leman; 49e, 57e, 63e en 78e J. Mikkers; 50e, 51e en 76e F. die Bruin; 56e, 61e, 65e, 69e en 86e J. Hofstede; 87e A. Janseit; 92» W. J. van Baaien; 96e H. N. Bore vaar. lste overduif G. Blom; 2de overduiif G. Blom; 3de overduif F', de Bruin. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 30 Juni: Johannes, z. v. A. Meijer en J. van den Heuvel, v. Persynstr. 11. Teuni» Johannes, z. v. T. J. Lugthart en C. J. Vonk, Raam 212. Wilhelmus Gerardus Jozef, z. v. W. Agten en G. J Nieuwenhuy«ere, Boomg.str. 84. 2 Juli: Elisabeth, d. v. G. J. Ga stel ei n en C. Voojjis, Karn .sloot 31. OVElRILEiDiElN: 29 Juni: Johannes van Oorschot, 82 j. Agenda. 4 Juli, 8 u. n.m. Gebouw Daniël. Cursus H. b. O. Onderwerp: „Eerste hulp by ver giftigingen." Leider: Dr. Montagne. Hierna weixl d» vergadering gesloten. De collectie in deze gemeente is gehouden voor den Gewapende dienst, heeft opge bracht de som van 9,40. HAASTRECHT. Op Düwadag 10 Juli aa, zal de officieel» opening pLuats hebben van de nieuw ge bouwde fabriek der N.V. Stoom tabak- er sigarenfabriek „De Ooievaar" voorheen Blanken den Hartog. De dienstplichtige der lichting 1923 S. Kooijmun Is opgeroepen op 6 Septeml>»r a.s, voor herhalingsoefeningen te Harderwijk by het Rcg. Juger* onlder de wapenen te komen, SCHOONHOVEN. Examen Handwerken. Rijkskweekschool. Geslaagd d» diames C. Diepenhorst te Ameide, C. vaai Velzen te Gouda, C. Versluis te Schoonhoven en N. v. Scheer* te Gouda. Da examens zyn hiermedje afgeloopen. STOLWIJK. Hedenmorgen vergaderde d» gemeente raad onder voorziittersahpp van den Burge meester Baron ,van Hemert tot Dingshof. Na opening door den voorzitte,- werden <le notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Ingekomen was een ach ry ven van den Commissaris der Koningin van Zuid-Hud- land meldend» dat tot lixt van de gezond heidscommissie is herbenoemd D». Beeken- kamip te Goudlerak. Een verklaring van liet bestuur der by- zondere school omtrent het op 1 Mei j.l. aan tal leerlingen aan die »school (beide voor kennisgeving aangenomen). Een verzoek van den heer D. DUllemond, hoofd der 2e O. L. S. om eervol ontslag tegen 16 Aug. a.a ,N(iets meer aan de orde werd de vergade ring gesloten. VIJST. Onder liet vee van, den landbouwer J. P. van Spengen doet zich (1e besmettel yke vee ziekte mond- en klauwzeer voor. WADDUfXVBKN. Vanwege het Prov. Bestuur van Zuid-Hol land werd aanbesteedhet onderhoud van het Aarkanaal gedurende d» jaren 1928 en 1929. laagBte huschrijver was P. dp Pater, te Waddinxveen, voor 26.500. INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. p1 laat uw ma ,7^0 GERIST ROOKE TA5LETTSN largl die liet zóó voor u opgenomen zou heb ben; lij heeft waartjk een paar warme pantoffels verdiend. N« Oom Ferdinand kas gemist naar de diqpzinnige preeken van den door hem ge noemden Ds. Borger ej» minder diepzinnige preeken van andere dominéé'* ,guum luiste ren. Z'n verhelderend kritisismo is een waar borg dat aoo'n preek niet mal verdraaid in z'n brein terecht komt. Hy weet hét eten van izuuikool en aard beien' »n je gevolgen er van, flink uiteen te houden, het ds waarljk eminent. Het is een man die je tot vriend mpet hou den daar zult ige pflezier van hebben, lieuscli. En wat zal Oom Fertlinand veel gelezen hebben, 0111 zoo maar direct te kunnen zeg gen yat een ander ni«t gelezen heeft. Hj heeft bepaald dn de fraai» Letteren gestudeerd en wat 'n at jl, zoo echt kordaat, het laat zich hooren dat het een man is, uit één stuk, tót zoover want ik moet eindigen, succes hoor! EEN A BON Né. uumuto-goederen een lioeveelhóid van 52 K.G. clamfestiene morphine ontdekt, af komstig uit de Rondo en bestemd voor door voer naar China. iDe morphine wa» in blikken verpakt en werd aangetroffen in een kist met borst rokken. Clandestien» morphin» wordt verhandeld tegen een pryis van ongeveer 25l)U pqtr K.G., zoodat de party, volgens dien grond slag berekend, oen waardje heeft van t 130.000. De groothandelaren noteeren het artikel echter voor slechts 340 per K.G. Vermoedeljk is de. morphine uiit Par(pi afkomstig; de party goederen waarin zy verborgen wan, w fle Amsterdam in de Rondo a-a- De politie heeft in wrband met dit geval nangehougten en verhoord een Japanner eai een Formosaan, behoorend tot de firma hier ter stede, die belast was met den doorvoer naar China. RADIO-NIEUWS. SFOKT EN WEDSTRIJDEN VVATLKPULO. Uet IJ D. J. K. 10—0. i<"t V heen gmionivouiU ,in Oot-R fefioanu. geheel ihgeapcvia io zijn en xemonsnxvrtie ui.t te^cn i.e uon'j Kampioen op overtuigende wijze. k.j. apoeWe ieilelnjk niet, Uooii liei zicJn Kalm berustend, ettn nederlaag toe oreangpn. Met de» ruwt watt de «tand ui 0. i'uurna kwam D J.K. ©ven |0* en ©r werd wat meer geawomnien. loen echter enkele sdlioteat 1 aaiden, was alle lut eu- uit tm doelpuntte hei net de regel inuut van een riok nog aewmual. Kiikie 100. »a voor heden. Hilversum^ 7 u. 15. Lezing bacteriën en schimmels. 8 u. Orgelconcert. 9 u. 5. Populair-ooncert. 10 u. 10. Persberichten. Huizen: 6 u. Dinermuziek. 8 u. Internationale ïodio-avonid K.R.O. 10 u. Persberichten. Daventry: 6 u. 20 »n 7 u. 6. Gramofoon. 8 u. 5. Militair orkest 10 u. Vaudeville. 10 u. 60. Dansmuziek. markthkiuchten. Rcn.eidamscne Veemarkt. 3 Juli. Aangevoerd 201 pimrden, 23 ions, öSl' magere runderen, runut-reu, 40 u'uolitwe 'kaive vei te ka.lv wen, 2ui scliapen ven Dj vette eu, 212 lam UIT DEN OMTREK. BOBKOOP. Tot Bd van de examencommissie voor het examen land- en tuinbouwkunde 1. o. is be- noamdi o.a. Ir. C. Ph. Moeriands, ryksland- bouw consulent alhier. GOUDERAK. De Raad dezer gemeente kwam gister avond" in opembarii vergadering byeen Met den burgemeester H. Bergman ren aiUe leden tegenwoordig. Na opening werden de notulen voorgele zen ,»n goedgekeurd. Ini bespreking kwam een voorst*# van B. en W. 3.50 per week staangeld te heffen van woonwagen». De prijs is boo hoog ge steld om het vestigen van woonwagens te voorkomen. De eerste 14 Lagan mag volgens de wet geen staangeld worden geheven, werd goed gekeurd. 'De verordening op de waterieiding werd 'gewjttigd en goedgekeurd B. en W. stellen voor de verordening op het lager onderwijs te wytzigen in dien zin dat het hoofd der school izoo noodig verga*leringen mag hou den. De heeren V'leggeert en die Bru jn vin den het wenadhel jk aan de verordening niet te tornen. Het opfenbaar omderwjs wordt hoer huns inziens toch al zoo stiefmoederlijk bedeeld, daarom dringen zij er op aan de verordening niiet te wijzigen. Op een vraag van den heer de Bru jn zeidte de Voorzitter dat het een tegemoet koming is aan sommige bezwaren, s(pr. vindt het ook goed ale de verordening ongewy- zigd blijft. D© heer Vlegigeert diende ten slotte een voorstal, in om de verordening te handhaven. Die stemmen staken. De Raad ging hierna over in besloten zit ting. Na heropening kwant aan de orde een voorsta] van B. en W. om op het verzoek van den heer Overeymder niet in te gaan. Werd aangenomen met algemeen» stem men. Een voorstel B. en W. om geen» gelden beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het veer aan, den overkant van den IJs- «el wend aangenomen. Ingekomen was een schrijven van de hee- nen J. de Brujn en M. Oom» om ook in de genegenheid» te worden gesteld in te schry- v*n voor het afrasteringwerk om *1» be graaf,plaata heer Vleggbert stelde voor aan dit venzoek te volkloefn. Werd mot algemeene stemmen aangenomen. Hierna «leeld» de voorzitter mede dat de brandweer in imeerderhe/ild' van meerling is «at *1» oud» brandspuit hersteld nioet wor den. voorstel Vleggeert om een motor- spuyt aan te schaffen wend verworpen. De heer de Brujn wU' over gaan tot reor- ffum&tie van d» braiwllweer, waarop de Voorzitte,. de heer de Brujn vroeg een goed gedocumenteerd1 voorstel in te dienen ,bj B. r JT- Tons,otte de voorzitter toe de brandmeesters op te roepen en deze aange- tegenheid nadler te ondfercoeken. De Verwording der (Moderne) Vrouw. Mynheer de Redacteur! Hiermede verzoek ik U lieleefd plaatsing voor het volgende. Te»n eerste wenscht» ik den schrijver van bet imlgez. stuk van 28 dezer geteekend! P. B, 1 te wyzen, dat de uitingen en opvattin gen van Emmy en consorten verbyzomlerm- g»n zjn van een aangelegenheid die een algemeen karakter heeft en zoer teekenend voor oneen tydgeest is. Allicht dat men al« fatsoenlj'ke juffrouw vóór veertig jaren niet met dtergeljk- opvattingen »n uitingen voor dein dag komt, Of juffrouw Emmy het nu zoo opvat, dat er in fatsoen ook mode is, of al* coltureele oritiwikikeling,, Ylat te om het even, -zy spreekt voornameljk qp voorwaarde van sterk heerachende opvattingen «Is zoodanig, die zj deelt. leder schoolmeester herhaalt tot in dei treure ,/als er één schaap over den (lam dan enz." waar de schoolmeester het by lïeze min*lier druk over pleegt te hebben het daarin geldend kudde-instir.ct (dat wordt te diepzinnig). 1 By het ten gronde gaan der GrieUélhe. beschaving of het Grieksche volk, waar het vyf eeuwen over deed, trad' zoer opmerk» Ijk ook *le vrouw op den voorgrond. De Ro- meinsche )>eschavin.g liep uit op 'n uiiticven dat dl!» grenzen, van moraal en fateoen te buiten ging. En a.g. Adam dat ig voor 'geloovige men- schen een teer punt ieder voor zich kan de- geschiedenis of zoo men wil verdichting desbetreffende lezen. Doch de geschiedenis van Adam en. Eva i* eeuwenlang aan menschen voorgehouden, en men kan deze nagenoeg dageljks op vrywel overeenkom stige wjze waarnemen. Maar ten aanzien van het gegevene lette men op het volgende: Eva die bj het ten val geraken vol b e- dr jvigheid is, ai^t, na het ten val komen», naar den schuldige om. Vol gens de opvattingen van Emmy zal Ad|ani we] iets sukkelachltigs hebben, maar dat kan niet anders. Is Eva actrèef, dan moet noinlwendig Adam passief zyn of omgekeerd, want ge Ijk» polen stooten elkaar af. De manwording der vrouw Ls iets wat haar grenzen te buiten 'gaat, de vrouw blijft daarbj in, de poging en krygt dan minstens Jast van haar zenuwen. Het recht door toegekend aan Emmy tot spreken,, en het niet laten gelden van, het 'geschrevene döor overleden (weitenechappelyke) personen is uwerzijds, wel ■eigenaardig, privézaak. Het eeniige wat er teg,en kan zjn een, algemeen peychdsch versdh jnse] tot onder zoek op te dragen aan een prof. in de psy chologie als Dr. Freudi, die een wpreld be- keralheAd hJoeft, is hoogxtwuarsch jnlijk dat men miin of meer vi-ee9 heeft voor de uit komst van het onderzoek. Dit laat zich voorloopig wel zeggen, in de sfeer van het zinnelijk en romantisch zich uitleven, in deze anorganische donkerheid domineeren anarchie en apachendom. U kunt er acht op geven itoe in de historie en dte romantiek het leeuwendeel der lief- desbeschryvingien een wrknooping zjn van liefde en misdadigheid, waar d» liefde ver keert komt heit tot haat en in de haat woelt de misdadigheid. Ten tweedó: Aon Emmy: Voor Oom Fer dinand, die met zoo'n heider »n nuchter in gezonden stuk een zoo'n schitterend pleidboi voor u hield, m'n compliment. Er ls misschien geen ellen»ridder in ons KORFBAL. Vriendsch.: 'l »r Gouw2Krachtsport I 5—3 Diidier leidiug van deji he©r w. La- Ifoer, tuitl gisieren op tiet SporterrOi», vrienwsctiuppciijKei ontmoeti.jiu ptUatK 111 ss cl Lei 1 Totr j ooiw 2 ©n KlrüctU spori 1 (Gouda). Waarneer wordt be- goiMien, zien we bij Ter (louw onkel© nieuw© getddillen, wi^a 2 jiiruiores. l>o eerste luutvalien gam over eu weor Oil nu e©n kwartier neemt T <-«uw ilojor Boot die kfdang (1—ül N eraclwlleaide schoten vaat Roei Brand se jolauiGnn tegen de Korf. Wanneer Boot de b^il vrijsluand krijgt toégo- s[>eielkt i* liet 2—0. Dau een Bririe aan- va'lleai met KraohtnjporL .iets in de "feerdegheid, een dioelpunt kan uae, uilblijveai mii n. v. d. (Hinde bezorgt Kradusport's eerste teg»eaipiint (21) niet welken stand de rust ingaat. Na vie hervatting itetaejlfde spel, bei de ploegen doorioopetud jn den aan val. Na ongeveer 15 minuten vergroot Bloiiuneiidaai de voorsprong (31). Krachtsport geeft z\(A 1 nog niei gewon- ii©ui en zot er alles ap de aebterstand, ui te halen. Ben vrij sclvot vaai T. Slraver belandt in de nuandopening en net is 3—2 011 voor dut iemand weet or gebeurd' henft A. Breukman,, niet een dichtbij-sdu)t d)e partijen op gelijken voet gebrUoht NU valt do thuisriub méér aan em Boot, die m weer in don aanval konrt, lieeh spoe dig suoce* (4—3). Het spel leeft. weer wai op, als wij denken gelijk te zien •naikeii, maakt Annie Broere met oen niooi achot aan alle onzekerheid eind (5—3). Voor beide ploegeti. een, aardige oef on ing. Ter (louw had verschillende nieuwelingen, waar aijl pleaier vau kuil liebben. Hei wa* 'Krachtsport'» tw<"ede wedstrijd, er viel een merkbare voor uitgang te coilslateeren bij do vorige oattJiioeling vergelekt». LAWN-TENNIS. De wedstryden te Wimbledun. Mej. Bouman en Timmer in de derde ronde van het genumgd dubbelspel. De Nenterlandscbe spelers boekten pistoren In de dMhUeispeJen eenig suc- »es. F>i«pli, ui» begopueu zij h nieuw tenuislüven, wdnuen mej. Bouman eu '1 iiuaiuer vaan mevr. Bridge en Wheat ley, oen iwirtij, die aewer op het peil van onze NoderlajidrEngeland wedstrij- UL'n stonidl. Hot was! of bpidfen rich los gewerkt luaddion uit do verdedigende neiging, die hun spel ondermijnt maar lio© kort was die roes V In de volgen de rond© legen mjoj. Stigarb-Ucroix was er weer het gemis van pittig doorzetten eoi aan initiatief, was er 'l Neliablonenspe!biet onvoldoend! door zetten En hot» uitnemend speel dé al weier mej. Sigari, angstig werd hét in de dorde set toen mej. Bouma miste miste. Had Lacrodx verstandiger geHpenld, het Belgisdi© paar zou aan mej. Sigart een fraaie overwinning le danken hebben gebald- Juisit nog sleepte het Nederlaindi^clie paar de partij van 5-4 ini dl© dente set binnen met ö-3, 4-6 en 7-5. Als zij wat beter spelen hebben zij nog een kans in dé laatste acht te ko men. 1 ere,,, 45 oiggat, 6 tokken o[ geatau 1 Krrtö k.1 vereng 17 overloopera. 'ilriJMS, ve«,e koeien le k« 1 0.51 UM, 2e kw. I 0.40—0.48 3e kw. 0.30, flauwe lwnOel, priiaen onveraniaewi. Osmii le j 0.7,0- P"'2, 2e kw. f 0.46-0.48, 3e kw. [0.43 Slieren le km f 0.45-0.47/,2e kw. 0 43, ,4e kw. 1 0.38, slepende l,au- prijzen van de vorige week. kal veren f 0.67^-0.70, 2e kw. f 0.57' -0.60, 3e Kw. f 0.45—0.4714zeer Lfcdite handel at lagere prijzen Melk koene f 200-410, stille lHndcl, prii mn ntog te tarihavw, KaHte»*» SUwen 1 Pinden 1 iw--l.k), Paart*» f 170-225, Werk paarde» f 200-320, luie handel,oude prijzen konden let worden bedioaigen bladitixaarden f 100-160, Hitten i 125 17ö. Veulens j 75—125, Slawhtkalve- ren f 15—22, sledite liandel, aanmer kelijk lagere prijzen. Biggen» f 8—12, weinig hamdel, prijwn stationair Over- looper» f 16—18, flauwe haïikM, zelfde prijzen. Kaasmarkt Bodegraven. 3 Juli. Aangevoerd 4.')6 partijen, üoudsche kaas w.o. 425 m. r.in., 20262 stuks wegende 16214 K.G. Prijs le srt. met r.m. f 51—54, 2g srt. f 45—49, dww- dére tot f 58, zouder I 54—42. Handel matig. Coöp. Vereen. „De Boskoopsche Veiliag' te Rozen, I» kwaliteit: Ophelia 38—14; Gol den Ophelia, 37—42; Mancel Rouyer 54; Hadley 80—86; Claudius Fernet 67—80; Columbia 5ft; Butterfly 40; Mac Keller 62; With. Korde» 70; Mme Jules Bouché 66—70; Rosalinda 36—51; Polyantharozeri 73; Pants Scarlet 5563; v. Rossum 73. Diversen: Dahlia's, g-rootbloemig 60; Gla diolen 3136; Lathy mts 12—14; Can*panu- la 58; Anjer* 27; Delphinium 2540; Asparagus 5465. Coöperatieve Tuiniersvereeniging „Gouda en Omstreken". 3 Juli. Komwomfliuérs le f 8.00—11.60, id'- 2e 6-207.40, id. 3© 3.505.10, geie id. le f 10—11, 2e f 7—8, 3e f 4—5, 'i omaten A f 2b', id. B f 28, id. C t 25 d. CC f 16, Poem f 3—6.70, SpinfliZLe f 6.30—9 60, Postelein f 2 50—6.20, Kroped a f 0.70—1.20, Tuinboonen »f 6.20 9.60, Suimboonjen 1' 61- 68, P©ulen f 13 -38 Doperwtcai f 16—29 Cappu- cijners f 24—28, Krom bek ken f 22— 2», Andijvie f 1.40—3 80, Bloemkool le 3.70—8.90, idl 2e i 24.60, Spits kool f 1— 4, Rabarber f 4.10—4.40, Aardbeien 1722, Zwarte bessen f 2426, Eieren f 5.30—5.70. Tucht vaart. Van Lear Black op reis. De heer van Leur Black is dezer dagen I naar Kopenhagen gereisd ,met het K.L.M.- vliegluig: H-NA'DR en is gisteren uat Ko penhagen na een vlucht van 3 uur te Bel lijn aangekomen, waar de groote nieuwe Rohrbach-vliiegiboot, werd bezichtig*!. Hedbn gaat de heer van Lear Black met het K.L.M.-vliegtulg van Berllyn naar Lon den. De bestuurder» waren als gewoonl jk Gejsend'ovffer en Soholte. te redden. Nutal» heeiit den kapiteut van d« Kraoain peg radio verzocht, hem aan boord te nenven, om by het noddin^swerk behulp- «aam to tu Hy heeft echter ten antwoord gekregen, dat da yabreker bevel heeft, zich zonder oponthoud naar de plaats van de Viglieiu-groep to dag»ven. Van den vertlwenen vlieger Baboesjkin ontbreekt nog eik bericht Baboesjkin beschikt over tevenamiddelen tot 0 Juli, zoodjat de mqgeijkheid nog be staat, dat hy niet verloren ia. Volgens berichten uit Spitsbergen bracht kapatem Sora met 2 man met een honden- span over het ja naar de groep VjgUeri te komen. Hoewel inen de bende andere groe pen als verloren bqginit te beschouwen, zal do vlieger Toenofski, thans aan board van de Kranste, zoo snel het weer dit toelaat, qpstygen om na^pormgit>n te doen. Stresemaon. Het Berl. Tageblatt meldt, dat een corr. een onder,hom had met den ryksmin. van ■buiteni. zakeK, dr. Streaesnaim te Buhler- ihbhe. Dr. Strasemann dacht ovjer 6» of 8 weken zjn werkzaamheden weer te kunnen hervat ten. Hjy zal over eeniige weken naar Karls bad gaan, doch niet om Benasj te ontmoe ten. 60 millioen verduisterd. De verduisteringen gepleegd door de fa. Bourgeat te Versailles sahjnen veel meer dan de oorspronkeJjke lö millioen francs te i©dragen. Men acdiat het verlies op meer dan 60 millioen francs. In Moskou. MCXSKOU, 3 JuJfL Kryleiïko heeft by het Schacht proces de verdedigers der be klaagden geantwoord. Hy verklaarde dat deze hun zaak niet goed opgevat hebben, daaa- zy de politieke zjde van het proces buiten beschouwing hebben gelaten. Kry- lenbo tperateteerde by zjn etech van dood straf tegen 21 beklaagden. Tegen den Oorlog. De vroegere boveihobber dim- An*»rikaan- sche troeAn in het Rynland, generaal Al lan, zal «eden aan staatasecretaria KeJJogg een memoraiukim uvierhandagen, waarin de wenach wordt te kemmen gegeven, dat het Amerikaansche voorstel inzake het anti— oorlogaverdrag daardoor versterkt wordt, dat een bepaling wordt opgenomen, waarin de oorlog onwettig en als een misdaad te gen het internationale recht wordt ver klaard. Het memorandum i« geteekend door oud- gouverneurs, oud-ministers, vroeger© gezan ten, officieren van het Amerikaansche leger professoren, zakenlieden en geestelijken. Een Engelsche kruiser op de rotsen geloopen. Uit Neiv/ York wordt gemeld) dat die Engelsche kruiser ,,L)aunbl*W Maan- dlag ten gevolge vun dichte nevel 10 mij] van Halilaoc op de rotsen is ge loopen. Do kruiser geraakte in gevaar en gat S.O.S.-seinen. Vijf aleetpbooten, trachten tevergeefs de kruser vlot te brengen. Daar het scihöfp dredgdé te breiden gaf de com mandant bevel het schip te verlaten. Het schip wordt outruinjd. Een noodlanding. Hedenmorgjen half eilf wiklen vliegers uit 8 oester berg wegens motordefect een nood- landöng maken op een open terrein voor het jongensgesticht van het Leger des Héils te Amersfoort. Op (tót plein speelden echter eenig© kindoren en men was genoodzaakt een roggeveld te kiezen»; by het bergen ge raakte het achterdeel dér machine in een greppel en siloeg1 het toestel over den kop. Het toestel werd zwaar beschadigd. De in zittenden de serg.-vlieger H. Kooper be stuurder en H. J. Vierdag waarnemer ble- le riemen hangen en kwamen ongedeerd uit het toestel. Een mjn in de Zuiderzee. Uit Emkhuitzen wordt gemeld: De kapitein van de Veerboot rapporteerde hedenmorgen, dat in de Zuiderzee een mjn werd ontdekt. Van Enkhuizen zijn die mar rino-autoritei ten gewaarschuwd. Naar de Olympische Spelen. Een Japamsch reisgezelschap, bestaande uit 300 personen, dat op hot oogenblik een ne&s door Europa maakt, zai van des» ge legenheid gebruik maken om tevens een deel van de Olympische Spelen bj te wo nen. De veenbranden in Drenthe1. iRMiMEN, 3 JuK Bj die Veenbranden in Mei is naar het ingesteld© onderzoek heeft uitgewezen rurm 2000 Meter fabrieksturf en 4000 tobbe baggerturf verbrand, tot etyi gozamenl jke waarde .van 220.000.De waard» der verbrande gebouwen enz. be loopt 50.000. Het totaal bedrag ad 250.000 ie door verzekering gedekt. WISSELKOERSEN. ONZE KOLONIËN. Honderd'dertig duizend gulden clandestiene morphine. Gistermorgen, aldus het Bat Nwsbl. van j »Med, heeft de douane te Priok een partj WtAADLOOZE DIENST. De Vermisten in het Hooge Noorden. M.OSKOU, 3 JuK Gemeld wordt, dat d» I Russische yebreker Kraaain zich op weg bevindt naar de Viglieri-groep, en deze tot I op 80 mijl afstand genaderd is; hoewel het I js een dikte van 3 Meter heeft hoopt men, dat het d!e Krassm zal gelukken, dé groep I 2 Juli 3 Juli. Offi-cSeel. 12.T0V m 12.09% 59.29% 59.25 9.75% 9.74 34.63% 34.64% 47.82 47.83% 34.97% 34.95 66.60 f-60 66.50 «.47% 66.47% 66.42% 2.487* 2.487.. N,i»t-offioi®el. 7.35% 7,35 40.91 40.79% 13.06 13.05% Londen Beirljn Parjs Bruisseft Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New-Yoric Praag Madrid Milaan Prolongatie 4 RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting: 'Zwaklo' tot matige wind uit N. tot O. richtingen, half tot zwaar bewolkt met kans op regen en onweer, Sater koeler.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2