idilM. vraagstuk kwestie u s hulp van ndermeel beste verstand en verpleegster, boekje aan DEN fgea, smetten ea md-, ra ij- en ver fden en voeten, ge huld, huidverachil- tweren, open bee- i in en uitwendige met Wortelboer’e Wortelboer. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 87"Jaargang Woensdag 4 Juli 1828 Na. 18807 a EEUILLETON. Marie Antoinette. nu I 40 I BERGAMBACHT, BERKENWOUDE,, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, r1 Jrr-- NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen - - - - - r> ingsvoorstellaA en rede van den h< r 7 >n Do Rog* 'eiuli wjj Lsciiaf- die kiesrechthervorming Koningin en martelares. 11 nia- (Wordt vervolgd) BUM - i: MARKT 31. GOUDA, gratie Telef. latere. 82; venna Stegief zullen zich va WUb tensch, die baby eén vraagstuk - WESTZAAN. t bti de verkoopere lea. Hi ld 01 g een handje i$t eten een SLAY’S. gebit, prima goede spijfl- n de eerste roor een ge- j hnlp hierby EY’S 1UWGOM. >„,ir in pakjt» n 15 Ltitll. H. A'.elnaerqma. die zwak en I zyn of lijden I m te efen, ofte I d middel, waar- I J n Haag. met zijn overtui- jenten ie tot m, waarmpde hij ze hoe men vroeger bjpsminde." ..Ik zal het doen, ik beloof hielu”, sprak de jonge man. om den krank zinnige tevreden te «teilen „maar uw vrouw Zelve wil. dat ik naar Yvonne Al gaat het noodlot iemand dikwijls voorbij, eenmaal vindt het hem toch. Onze landgenoot, oud-minister Lolyn. opende gistermongein te Genève dejtiweede internationale conferentie voor de w £mg van m- en uitvoerverbixten enL.-j.-_ klingen met een rede, welke hy Tjegtypine't een warm woont van welkom aan de «-Iena ties van de Internationale Kamer van/Koop- handfek die pp de laatste conferentie een groute hulp gegeven hebben. De heer Colyn constateerde, dat met uit zondering van Ohdi alle Staten voor 1 Fe bruari de dkxn- hen gewenschte reserves hebben aangfekondliigd /looh in verband' met den grooten afstand dacht <ke heer ('ollyn wel, <lat de conferentie de reserves van Chili nog zal willen aannemen. De heer Colijn legde <ten nadruk op de moeilykhedlen die de conferentie gedurende haar zitting in den weg zullen staan. De taak, die zy te volbrengen heeft, zal moei lijken- zijn, dan velen van ons op 8 Novem ber 1927 gedacht hebben, dóch deze moei- lykiheden moeten, naar die heer CoJijn meent, ons niet belemmeren ons dloei te bereiken. Het is niet alleen de plicht dealen eersten stap tot meetrziydige verdiragen, die zooveel believen voor 'n redelijke ontwikkeling van de handsbetrekkungen tusschen de Staten tot een succes te maken, doch deze eerste stap moet ook vertrouwen iuboeaemen, welk ver trouwen zoo noodziakeliyk iis voor hel econo misch herstel van Europa en de geheele wereld. Het is in de eerste plaats zeer nood- zakeliyk, om den economischen toestand niet nog slechter te doen worden. In meer dlan zoeken zal, dat gij mij zult zeggen uiuir ik haar Kan vinden,' „Loison weet het. Hij had haar ze ker in stille liefgokregeu, want ik wist er mas van. Maar hij was hard voqr »mj hij wilde mij niet bij haar bren gen. Edi ik heb het hem toch zoo ge vraagd, toen hij mij tpgm wil en dank gevangen zette bij vrouw André. „Waar woont dl” man bromde de jongeling. „Op liet jachtslot van den kon ng. Loison is een hooggeplaatst man en 1 voiuie is rijk nu en gravin maar ik wilde haar liever bij mij hebben. Nu heb ik nog alleen Maroelle m£e)r. lij spreekt mij niet over het vuur, meester. Hoe ontstond de brand?’ Mouron begon wezenloos ce lachen. „te brand, dwaze />ngen Er was geen brand. Ik heb dat ook eens ge droomd. Ik had een vreselijke nach- n.errie en meende dat alles ihstflrtte om mij heen. Maar toen ik ontwaakte, wig ik, dat ft mij gelukkig hatll ver gis!. Wij hebben hier een prachtig ^uurwerk ontstoken, andejrs niet. Zie het huis maar Er is zelfs geen plank je van verschroeid." „En Yvonne? 0, ik smeek u, er inner u’ klonk het op hartverscheu- rendei toon ..Kwam zij waarlijk niet in de vlammen om De kunstenaar begon te lachen. abonnemen per kwartaal 2. Franco per poet1 Abonnementen bjj onze agenten Onze bureaux Mn dagelijks geopend Redactie Telef. 8« Postrekening 48400. „Alsof ik diat niet deed, liet was gisteren, ziet gijvandaag trouwt zij, maar gisteren ging zij weg. zonder mij vaarwel te zeggen, en het was alsof God zelf haar daarvoor Zijn misnoe gen tb kennen! gaf, want het iwperlicbt verdween niet van dien hemel en de donderslagen deden alles in den otn- trek dreunen.” En toen?” vroeg Slylvain snel, want hij begon de waiarheid ui het onsamenhangende verhaal op te ken. droeg hiij haar naar zijn jechfelot. Daar wordt lieden de brui loft gevierd,. Ik wildé er ook bijzijn; j1*' was toch, haar vatiler mflar zewier- buiten. Ik was niet in brui- r idOBMl'qedlereti), ^et gij, en zoo wit, zoo vireieselijk wit. En hij hoeft haar weg gedragen.” ..Wie was di« man?” „Een hoveling, zooaüs de anderen mear beter, o, veel beter, graaf Hec tor dte Lcdann. Hij wilde mij dwingen ■n van Herman Mullgr. ieèr Colijn in Genève. |pe Kjjksregieei-mg ibeschouiwt de ver- hqudiiig van DuilschlanU tot aijn buren in het Oosten en Zuid-OoHten aG oen probleem, >i moeite ij j, iijirlodil 'te ibehbut^ n op dó atie- ichumeo. maaVne- bksedermengel, die oH|rf sterven leert, na ons leven te hebben gezegend. Wie zeide dat Yvonne ons ontrouw werd Laat liem zich veHoone®, als hij d/urït. Hij is een lasteraar en i.< zal dien leugen op hiem wreken. Maar zeg net viarcejle n et, mijn jongen wij mogen haar niet bedlroeivien.’ Hij streek mot die vingers door de verwarde lokken em hernam, na ver loop van een oogenblik, terwijl Syl vain tónt wanhopig aanstaarde, z:-u tevergeefs afvragende, waarom die idei. die toch zoo diep getroffen i BÜizondere aandacht^beste^dt aan ie onytw«kk^l’in.g van jteq ste<?ii?ko(x!in<lu.-itfi‘'i jop voet .vanra gelijkllWikl j<loor de werkmei^rs aan leoo^>mj.sch^ en< sociale pplibieW zal Worden bevtóilerd. I S Het hdrstel Van Iftfc rentabiUtWt van itenj landbouw is onivoomvaaaxtelijk n&wlzakelijk het belang van) eeu gozaïultM eeonohii- Lk.—_i ri.,.+x.i,„ wblik, D&r- iffiatrege.:ei|J te nenwen ter verbeiermg v$n bodem- gqsteldiheid er# bcvoikltermg ^van d«n techni scher girondsliaig van het iaijdbjpüjwbe<lrjjf. Eveneens moeten middelen gevomten wor den om den oogst te vergrooten en de mo- gelrijkhedten een afzetgebied te vhutten, te verbeteren. Op dit gebied moet een eind komen aan de ongebreidelde pryssehomme- llimgen van vee, graan en aardappelen. Mjen streeft ook ihder naar een verlaging yan de toltarieven. Met volle kracht moet de kolo- nisatite bevordesndi worden, in het bijzonder dooi- het verschaffen van credieten van tengftn duur. Up het gebiedl van de sociale politiek is de Ryksregeerimg voornemens <te conventie van Washington te »-atificeerem ‘We betrek king heeft op den achturigen arbeidsdag. Het wetsontwerp ten- bescherming van den arbeider zal spoedig aan den Rijksdag wor den voongelegd. Het lot van de oorlogsverminkten en van de nagelaten betrekkingen van oorlogs slachtoffers zaïl woixten verzacht. De woningnood vereisoht een bijzondere voorzorg voor de instandhouding van de oude en den, bouw van nieuwe woningen, waanbjj Jm de eerste; plaats verzorgd moeten worden de belangen van de minder ge goede klassen en van de gezinnen met veel kundleren, benevens die. van de oorlogs slachtoffers. De huurprijzen van de nieuwe woningen moeten op redelijk niveau wor den gehouden o.a. door het tegengaan van ongerechtvaardigde huurverhooging en door rationeelen steun aan het bouwwezen Op elk gebied is vruchtbaar wenk slechts niogelijk in een Staat, die rust op het fun dament van idle Grondwet van Weimar. De voornaamste taak van <te Regeering is, op den grondslag vain deze grondwet in demo- eratiischen zin het betwind te voeren en eer bied voor de republiek en haar symbolen af te dwingen. Wat betreft Hij had zeil zijn vuur willen auiuna- neu en h«l lukte hem niaar hail, zoo- diat ia aailjoodi hem te hiölpen. onder den rooMter lag een Hoop half ver kookt papier, maar een paar woorden waren leesbaar gebleven In leven en dood uwe Hortende' Ik wee» hem djuarop on hij zeidie lachend ,,Ja, de Grieven mijner vrouw. Ik had Biets anders bij de hand. Het is oudé romir mei. Marcello dacht zoo niet eu toch zijn die brieven van mij oud heel oud; ik herinnerde et mij oniet eens meer van. Zie, door hei verdwijnen*van zijn 'And, j gij ze, mjijn vriend; lees ze, slechts sprak over de vrouiw zijner j n»eii kan zoo niet meer schrijven jeugd, wier gemis’hij refeds zoo lang had leeren dragen. ,,Wai wilde ik u ooit weier zeggen daarstraks? Mijn geheugen begevdt mij Ik heb mij zeker oiveirwerkt; maar dat beteeken. niets. Een man moet voortarbeiden voor haar die hij lief heeft. Haar? 0 ja, nu weet ik het weer. Hot raadsel. Gij zijt niet vlug van hersenen. Sylvain, dat gij het zoo spoedig opgeeft maar ik gal het «e zeggen ik vond mijn» oudé brieven w«er, de brieven aan MarceHle ge schrei en. en ik heb ze gdlezéi». over gelopen heel den naeiit. Zij heeft ze altijd bewaard. Zegt dia<t niét hoezeer zij mij liefheeft O, de arme Uefde- wporden, die Oiagelijks wordien ver scheurd. Urbain Wville, den beeld houwer, bezodht ik eenfe onverwacht tien t»>t dusver gen,’ten daarbij blijken geven vastèh wil met Iedere njatie in go standhouding te leiven en iedere vah revanche verre van ods te Venter zullen wy Wijven streven i <|oel tDuitschlarul’ die plaats te mi» olkeren te doen toekomen, waarop echt heeft en met de RegeeringerJ ndere mogendheden santen te werken aan e politieke en economische consolidlatie v^n Europa. De Ryksregeening is overtuigd van de noodzakelijkheid, dat de bezette gebieden ten spoedigste, ontruimd moeten worden. Nog slechts aixlerhalf jaar scheidt ons van den dag, waarop de tweede zone zal wor den ontruimd. Wanneer men echter deze kwestie op de lange baan schuift, laat men daarmede een mooie gelegenheid voorbij gaan om de politiek van verzoening in da den om te zetten. Wij brengen onzen harte- lijken 'groet over aan d» (bevolking van het Ryn- en Saargebierf. Wy zullen onze aan dacht schenken aan hun slechten economi- schen toestand. In het brandpunt van onze belangstel ling, wat den Volkenbond betreft, staat de kwestie van de algemeene ontwapening, nu de ontwapening van Duitedhland tot jin bij zonderheden is door gevoerd. Duitschland was die eerste Staat, die zonder voorbehoud zyn instemming te kennen gaf met liet Aimerikaansche ontwerp voor een anti- oorlogsverdrag. De wereld' moet nu ook eindelijk eens inzien, dat het toch niet aan gaat, dat een groot land als Duitschland geheel ontwapend te midden van tot de tan den bewapende, andere landen verkeert. Van beslissend belang voor de positie van’ Duitschland ds ook de kwestie van de Iwrstelbetalingen. Duitschland is zijn ver plichtingen geregeld en punctueel nageko men. De commissie van deskundigen zelf is van oordeel, dat het Dawes-plan slechts ten tydeJyk karakter heeft. oud den inlioud daar hebt want 1 in onze dagen Liefde gaat de werel" hit. Jammer, jajiwner. God vergeve3en mciMchen, want zij wetdn niet wat zij doen, door haar uil luiu leVeit te ver bannen. Het is he» eenige, dat ons tot Koningen d0r schepping maakt.’ Hij had uil zijn borstzak' een pakje door het vuur gespaardle brieven geno men en reikte het aan Norbert over, die liet slechts schoorvoetend aannam ..Meester” zeide hij aalraelend, ..zul ke brieven? z.ijn voor geen d<vrden be stemd.” „Lees ze”, klonk het gebiedend. En zeg daarna aan de jeugd' van thans mee te gaan, maar ik was hem te slim ai, veei te slim, en ik moest* alleen huiswaarts koeren maar ik vierde .och ook leest thuis, mijn jongen. Ik slak een schitterend vuurwerk ai. Nooit hebt gij zoo iets "schoons gezien als die vonken tusschen de donkere boom en. Ik stond toe te kijken met Maroelle.” .„Ja, ja, meester", antwoordde de jongeling gejaagd, „rntaar zeg mij of Yvonne.../’ „Yvonne komt eerst in de tweede plaats' viel de kunstenaar hem ge streng in de rede. „Zij is mij dier Utiar a,ls een afgebeden kind, zij is Vlaa ook mijn eenigemaak boven haar staat in mijn hart,haar moeder. Ae vrouw die beloofd1 heeft lief en leed nuet mij te deelen, tot de dood onze handlen uit elkander losmaukt. Onze kinderen, Sylvaih. zijn slechits geleende schatten, vriéndelijke vogel- trj«s. die bij ons blijven zoolang zij niet vliegen kunnen maar zoodlra zij krachtig genpeg zijn daartoe, de wie ken uitstaan en heenzweven voor al tijd. Als wij ze voor het eerst in de armen klemmen, wdfen wij reierik dat ons over enkele jaren vrijwillig zullen verlaten maar die vrouw onzer liefde blijft bij ons, alllijdi, Als wij oud eii door de wereld vergeten zijn, is zij nog daar om ons aan onze jeugd te herinneren, om ons de laatste moei tevolle jaren t® verflteRlm Zij is de «te Duitache RykMaj ingeleid en een uitd de taak, welke de nl heeft voor oogen gel Na de ooflogsyfllnel thans 'het DuitsCh| rustige en .gestadige, fundamenten van da politikken toestand M baar.^ W-tf zulten d weg vah socialen en gang* beanitMoUxtend DuOhe i WraAgen Kjjkanegeie'iTfngnog niet gevormd op dien grondslag van die groote cpalitde, toch is zy *x' jnd gekomen met de toestanwnrng van jty’én, die daarvoor 1 in aanmerking huiitenlandsche poiitiiek zuilen duiver gevolgxfen weg blijGm vol* UU4U»-. 1,-j va^ onzen oiedö ver- galtichtv Hj<>U(.ten. naar ons .Ifm’ eiber het van de fiOEBSCHE COURANT wordt gestreefd naar een stelsel., waarby de evenredige vertegenwoerdigiing wordt ,ge- liaiHduud'd. maar tegelijk de kiezer^ in nauwer contact zulten staan met hun ge kozenen. Wat 'betreft de schoolpolitiek zaj de itijkaregeerinig Werken aan een oplossing yan het moeilyke schoolprobleem in denjzin 'aè verbetering van het rpeds zoo hoog^ge- 1 ftndb Duitsehe schoolwezen. geestelijke zoowel alg die zedieljjke/jje- ödheud van het. Duatschejvodk zullen eyfcm- •fl reeds vroeger een voorwerp van wamne Hr van de Riijksregieeiing uitmaken. (Jok Aniek, onderzoek, wetenschap en kujnst Men bevorderd wtorden. ij* p Me weeimadht van de Du.itsch<| republiek p Whaar taAk beschenm^ng van de gvdn- en haiwlihavimg van «felonie En hlet bui Rentend' 4- slechte damwnpt sucisiA kunnen vepiÏÏlen,^ wanneet zy ih het vpll!» Wortelt en geflt’hraagd woMü dtxr het v«tfouw|n Van aue. lagen der bevolking. DjMW’yoor Ji-s een, l«|ter vaderlandscheI en bove# de pdr- tijen Bij| voorn tueeli gen fl v Hett Igemeen debat over de regteringl één land met lage tarieven is «r ben groeien de neiging tot verdedigingsmaatregelen tegenover landen met hooge tarieven. De Volkenbond kun (kirtteWjke neigingen slechts tegengaan en verhinderen, dat ®ij op andere landen overslaan, dodr het bereiken van concrete resultaten. In vqtober en Novem ber 'heeft de conferehti^ succes gehaj. Het zou betreurejiswaanlig ^jn, wanneer de destijds 'bereikte resultktefi thans verloren gouden gaan. De hoer Codyn eindii ging uit te sproken, dat aWe gedelej uen wenich koesterden d^ze conferee een goe<i einde te broöge geopend Sverkiaandla. i lyt^LANDSCH MKl. VVS. A 1 nüdrmIegen H 11 |lMiaansche ^oolexpecHtie. iV 'Een Duitsehe hulpexpeditie. VolgenSwen bericht van de „Gltta^ii Mii- luno” is fidB IMjitdy-he aanlxxl twee Dpitsche vliegtuigeuMv(M>r dfe teitlklling van de „Italiia"- ekpedlitte tft- be.s^hifliKi'ng te stellen, aunge- nomen) jj|| yan Duitsc^ue wordt evenwel gê|hekl, dat die ondejrhandëimgen over het zenden van deze ^veditte vuog niet geëindigd zjjn. Een levenstekken van Amundken? Het Noorach Tel. Ag. meldt uit Oslo diat volgens een telegftói uit Tromsoe aan <fe „Aftenpostenhot, Kngelsahe I jacht „Albion”, <1M zlicnj op 15 K..ÖJ.. benoorden t Tromsoe bevindt, een draadloos bemcht van de .^Latham" zou hebben ontvangen. Het meteorologisch instituut te Tromsoe heeft echter niets gehoord, zoodot het van oordeej is, dat het berecht met alle vourbe- homrtfteht te worden 'BhtjFaifgen.' Reuter meldt uit Tromsoe, dat de „Hob by” gistermiddag vertrokken is naar het Bereneiland met benzine voor het Italiaan- schie vliegtuig „Mauine L”, dat voornemens is binnen enkele diagen zijn basis op dit eiland te vestigen. De „Marine L” vertrok om 2.30 voor een raid langs de Noordkust van Noorwegen; daarna zaj. het vliegtuig een verkenning in de luchting der zee doen teneinde na te gaan of de geruchten, dat de „Latham” ge vonden zou zijn, juist zyn. Het Noorsdhe Tel. Ag. meldt uit Oslo dat een zy’ner correspondenten naar aanleiding van het bericht dat die „Latham” op 414 mjjl ten Noordwesten van het Beneneiland was .gesignaleerd, persoonlijk een onderzoek heeft ingestekl. Het waargenomen vliegtuig was een gry’s- achtige tweedekker, die op een hoogte van 200 M. vloog. Het vliegtuig weid den 19en Juni, en niet zooals aanvankelijk werd gezegd den 18en Juni, gezien. De man, die de mededeeling (feed, keerde naar de vischvangst terug vóór <fe mededeeling bekend weid. De auto riteiten zullen het onderzoek voort zetten. De „Latham” is de eenige tweedekker, die op dezen afstand vloog; de andere toe stellen waren alle eendekkers. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den becorgkring) 1—ö’iregefe L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 Yegels 1.65, elke regel meer 0.80. Adveitentiën in het Zaterdagaummer M byalag op den prys. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prtja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer ft.W. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plasitaruimie. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren^ Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daagt» vóór do piaateing aan hot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. De Citta Milano Beidt nog dat de Russische jij.^treker l<w#«in de Viglien- grvep tot dp 55 myi a£a|rand genaderd ia pülT»CHUANl>. Een tramongeval. Dertien zwaargewonden. Tengevolge van het fwect raken van een wissel is gister een bjjwagen van de elec- trisplie tram te Hfcrl()it|anigevallen, waarby 13 persdnen zwaait gbvf|«0 werden. zwii^seAnd. RockeieUer Jr. jhAar Genève. Volontair Un de bibliotheek. De kleinzoon van den’ rWhotnair Rockefel ler, die twee mjildooen francs heelt geschon ken ten behoeve vkn de Volkenbohds- boekery, zal al^ volontjav een maand op een der afdeelingert van het VolkenboiMlsseère- tariaat te Gen^ve werken,teneinde de in richting en werking van'jten VoAkenbbnd te loeren kennen. J i ENGELAND. Een herinnering aanthisie Mackay. De Kanselier van de acniatkist (Jnutehdl heett gisteren m het Lidgernuia de. beiaiitg- ryke mededeehng geuaanTdat Lord en Lauy Inchcape ter deagting der Nationale öcuuul een bedrag van een haüi miilioen pd. heb- beh geschonken, het bezit van hun dochter blsiie Mackay, die in ftiiaan 1.1. net leven verloor by haar pogjmg met kapt, tunciilie om den Oceaan over te vliegen. Ijonl 1 ndica'pe had den wensch uitge sproken dat dit bedrag voor den tyxl van 50 jaar rente op r^nte zou worden gezet, tenzij het reeds vroeger mogelyk zou ziyn met de opbrengst de Nationale Schuld gie- Abeel ,af te doen. Het fonds zal Elsie Madkay-fonds heeten. Arsenicum-vergiftiging. Gisteren is te Gloucester voor een jury de behandeling begonnen van het proces tegen Beatrice Pace, terecht staande onder beschuldiging dat ziy haar man Harry Pace met arsenicum, dat op de boerderij voor het wasschen van schapen gebruikt wéte, ver geven en gedood heeft. De procureur-generaal waarschuwde de jury dat zy het schuldig niet zou kunnen uitspreken, tenzy men het bewys kon leve ren dat de verdachte het vergif had toege diend en de dood hnervan het gevoilg was geweest. De verdachte moeder hoorde in tranen de verklaringen aan die haar tienjarig zoontje als eerste gjetuige aflegde. Hy vertelde o.rn. byzopderheden over de woeste manier waar op zijn vader tegen zyn moeder placht op te treden. Een keer had hy een tang opgeno men ,om haar te slaan. Elizabeth Parker, de moeder van dea doode, deelde mede dat zij haar zoon eens een kopje water had gegeven dat naast het bed stond. Hjj had tof&n gezegd dat hy het niet kon drinken, omdat het zoo feelyk smaakte. In een kruisverhoor moest zy ech ter erkennen dat Beatrice Pace haar man met groote toewijding verpleegd bad. aan welks oplossing de gt ootste ^1 bÖsteden. h j TeWeiijde imoddYe behbuijit n op dó prjj bew^Ring op de -nferkt; tnoeU Ie lekHngtv; den Staat inzicht heb|iën in* ie oifeanisht van trusts, kprtels en dergeil ke ~u Met .dit doel zyn dus -webgi gelen te verwachten op het jwbijtxl -van jieze vereenigingen. Bijzondere ai de Regeert ng aan toestand in de t_.— De m^i^weri^mg varfj gelijW lecowp'mjsch^ herstel Van «|ie rentabiliuj U’V is oruvoo’mvaaaxlelijk r in het gelang voijjeen 'gestondc schen toestand van let Duittehe ei# moet het Ryk yoortga^A r erteg van (tering «van «i'rt en hanidihavijrh ^enlamd 4- slecht! 'jen,)| wanne bhraagd wwdt. Outer vaderlandsche I en boveif ^landd instelling bevorder!ijk^ hersfarming van hét stra^jW^t imdijk ook de kweètie van Me ^vcb- pheffing van de doodstraf oVerwl - hi ten warden. j Igemeen debat over de teg^eering* verkltó ig zal Iteden ree* Is Ifeginnetn. M<| i MM t, dat Breit scheid, graaf Westarfl,' revald, SchoAz en Haas aan het <k»lxit ’üeeinemen. DIVIlVX AlUIl A VJLl AUDlkUUAI U WV171I»; IXV/AyjUVIAVZX UMOJOLMV/t f VIW» UAAM X9 9 'SPRUS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad 0, per week 22 cent, overal waar de besorging per looper geschiedt. er kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3Y0. t vorden dagelijks aangenomen aan ons Ruit tti loopers, den boekhandel en de postkant: ■- dagelijks geopend van 6 uur. Admit Rljkskanselier M®ter heeft ^isteien in -1 - hét nieuwe kabinet Inzetting gegeven van euiwe regeèring >ich teid. zoo zen hjjf’i maakt Ryk een péiijxle van ontwikkeling «oor. De I meiuwfflf: Dliitschem. laan veiligflen* onwiük- l'der arbeftten op den politieleen vooruit- J aan (ten wtir van het volk, zooalsfldie hy <le laatste ver- tot uiting fe gekomen. Al is deze UUR f gevvxi die groote cpalitde,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1