I r r J tEN )ON. n blaas NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18808 87*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EEUILLETON. Marie Antoinette. Donderdagss Juli 1928 r BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. en lenka ES in den' I elen voor 21 H :ken ontslaan of te droog iANtlAG en I ERDAM. -J mogen. Koningin en martelares. 12 la het om VIERDE HOOFDSTUK. (Wordt vervolgd) 4 ■ÏW." ige af arbeid lan de ibletten isschen ing en iezen. ;n - en dwijnt. Terwijl fleeter dl? Ix>ison in et holle van den nacht den weg de Volkenbomlsvevgatlwhlg verwezen. De derde zitüirsg ‘ter VeffiigheidscotnnriK- sie i« «liaarop door Bene®j gefloten. leelijke 8 voor geving. n uit planten- gij lijdt, man- een uitvoerige te zenden aan medicijnen, bij l, die U alle deling, met de 80 1158 HEIJDEN, Gouda Nadat de redactiecommissie van het Co- mitó voor Veiligheid en Arbitrage hel te Ge nève eene was geworden over den tekst van een meervoudig modelverdrag, waarin de Duitsche «tenüöbeeklen inzake «te conserva toire maatregelen door «ten Raad te nemen ter voorkoming van «ten oortlpg gedeeltelik hepft verwerkt, heeft de voltallige commis sie ‘tót model (in eerste lezing aangenomen. De Duitsche voonsteHen betreffende het respecteeren van den normaden status quo in vredestijd zyn daarin niet overgenomen, gezien de oppositie van Engeland en Italië. Aan de wenschen van Frankrijk, Polen en de Kleine Entente betreffende de opneming in het verdrag van de controle-maatregelen is slechts zeer ten We tegemoet gekomen door de bepaling .waarin de partijen zich verbinden mee te werken aan iedere actie, waartoe de Raad zou kunnen besluiten, ten einde toezicht te houden op de uitvoering zjjnar aanbevelingen betreffende den wa- pertótilistaml, de terugtrekking der troepen en het over en weer respectwren der soe vereiniteit. Von Simson, de Duitsche gedelegeerde, ibehiöld zich het recht voor, later, alis de ontwapening verder zal zyn voortgeschre den ,op het voorstel terug te komen. Hij was het met Paiul Roncour eens, dat dit voorstel feitely'k eerst uitvoerbaar is, wan neer de. bewapenirngsbeperking heeft plaats gehad. Hjj zag in dit argument een aan sporing om de ontwapening zooveel moge lijk te verhaasten. Het modelverdraig ter versterking van de middelen tot voorkoming van oorlog wondt nu met de overige modelverdragen en het rapport over het Finsdhe plan voor finan cieel© hulp aan een aangevallen staat, naar ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den becorgkring) 1—6 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bexorgkrin*; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 22 tt bjjslag op den prys. Liefdadigheide-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENs 1—4 regels 2.06, elke regel meer l-M. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot seer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bat Bureau zijn in gekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. GOlimiE COURANT. Spreken leeren wij gauw, zwijgen daar entegen pas na vele jaren. tie univerwiteit van den Staat New York het woord, die voopal wees op het .fefit, 'Lat de nieuwe bibliotheek een getal (gems i» tegen de gruwelen van tien oorlog. Hjj hoopte dat Leu ven het Mekka zou worden der acailemii- ache wereld. Heibelliau, Tüd' van het Instituut de France, en Georges Goyau, Hd ider Academie Fran cais», spraken daarna namens de Fransche donateurs. Groyau juitemde de nieuwe bibliotheek een moneele overwinning, die in sereniteit gevierd moest worden. Ten slotte voerde Dean Adams, voorzitter van de Amerikaansdhe 1 ngenieursvereenigiug, het woord o*m het caril lon in t ien klokke- toren aan «Ié Univensitöit over te dragen tor herinnering aan de in tien oorlog ge sneuvelde Amerikaansche ingenieurs Na afiloop van <te rede van Adams speel de voor het eerst het carillon en dit spel maakte een geweldigen inilruk van schoon heid in de zonnige lucht. Kardinaal Van RoPy «pnak het laatst. Hjj tei de bibliotheek gaarne als president van den Raad van Beheer dar Universiteit van de Amerikaansche edel moedigheid aan te nemen. Het is een ihuks, waar vrede moet heerschen en dat getuigen moet van de geestelijke gemeenschap ailer volken. Hij bedankte verder alle, medewerkers, onder wiie vooral «te architect Whitney Warren en al tie donateurs. Hij noemde speciaal <le Nettlerlandsche en erkende dat Duitschland trouw zijn verplichtirg om de bibliotheek te herstellen krachtens het Tractaat van Ver sailles nakomt. De kardinaal, alsook rector Ladeuze, werden langdurig toegejuicht. Een ovatie viel ook de talrjjke <telagaties van de buitenlaindaehe iwwersiteiten ten deak FRANKRIJK. De woningnood. Elf milliard fr. voor nieuwe woningen. Met algeoneene stemmen heeft «te -Fran sche Kamer het voorstel Ismcheur aange- ramen, om tusschen 1928 en 1933 elf mil liard fr. tor beschikking te stellen voor het bouwen van twee honderdduizend goed- koope woningen en zestigduizend, dóe wat duurder zijn. Het ontwerp dat in den bouw van 200.000 woningen voorziet, stelt voor om 200.000 woningen te bouwen, die alk gemiddeld 35XMM) fr. zuilen kosten en 60.000 van ge middeld 70.000 fr. De gezamenlijke kosten zullen voor het grootste deel ge<liragen wor den door den staat, n.l. tien mlilliiard, terwijl de rest ten laste komt van dte bouwers. De rapporteur van de finarxsieele com missie Landry bet reunite het, dat de tijd te kort was geweest om het ontwerp gron- «Lig te bestu<leeren. De grootste verdienste er van is, dat het bastaat. De jaarlijksche uitgaven voor dit «foei becijferde deze afge vaardigde op rond 530.000X100 fir., akltas te verdeelen: 169.000.1X10 fr. aan voorschot en 334.000.000 tot dekking van de rente. Bij het debat stelden de. socialisten nog tal van veranderingen voor, <liie echter niiet werden aangenomen. Terwijl <Ut ontwerp in de Kamer werd behandeld, hield de gemeenteraad van Pa rijs zich ook bezag met het huizenprobleem. De prefect van het «tepartement van de Seine gaf daarover interessante cijfers. Hy toonde aan, <llat van de twee en. een halt nuiilJioen Party zenaars zich ongeveer één mü- lixjen met manderwaardige woningen moest tevreden stellen. Wilde Pair ij» aan den dringendsten woningnood tegemoet komen, <ian zou deze stad alleen alreeds meer dan 50.000 woningen moeten bouwen en wel 33.000 tweakamer-wonlingen, 13.000 dJine- kamer-woningen, 3000 vierkamer-woningen, 1000 vyfkamer-woningen en een paar hon derd zeskamerwonirigeoL DUITSCHLAND. Noodweer in den Harz. Gisterennacht hebben twee zware onwe- derg welke gepaard gingen met zware re gens, boven dien Harz gewoed. Des morgens woei boven het gedeelte van de Broeken tot voorby Blankenburg een hevigje storm, die groote schade aangenicht reeft. By Dreian- nenhóhne is een bosch letterlijk tegen den grond gewaaid. De wegen zyn bedekt met omgevallen boomen. Ook de boomgaarden hebben veel schade geleden. Van vele hui zen werden <le daken gjdheel of gedieeltedyk afgerukt, vooral in het plaatsje Bitterfeld. Een sterkstrooingelcidiing werd vernield. Het' telefoonverkeer ligt gedeeltelijk stil. Ook boven Beriym heeft een hevigen wer- velstoHm gewoed. Nadlat gisteren eten tem peratuur van 30 graden C. in de schadluw had giehefcrscht, trad er heden een afkoeling van 10 graden in, die tteoe>rd gw* met die xhtaiwakll Q ti a j «drukte, en honderden <^ware boomen ont- worteldte. De brandweer werd in alle stads wijken gealarmeerd. Tien personen zijn zwaar en dertig lacht gewond. Te Berlijn- Tempelhof moest het tramverkeer, evenals in vele andere wijken, gestaakt worden. Op het groote Tempelhofer vlifogveld werd de z.g. OsthaWe bpgenomen, neergesmakt en totaal vernield. Vele verkeersvliegtuigen werden eveneens vernield en het vliegver keer moest gestaakt worden. Het vliegtuig Parya—'Berlijn landde midkfon in den storm. AUeen dank zij de groote bekwaamheid van tien piloot kwamen de jpassagiers er met den schrik af. De telefoonleddóngen .vooral die naai- West-DuiitscHland, zyn zwaar be schadigd. v&rteerü zajn gekveest, dat zij er ioó over '-(mi gaan de lietfde aan te nemeoi van een man, dien zij niet kende maar er schitteren edelgesteenten in een gravenkroon en zij vejrblindlen jonge mogen.' ,,1'racht na te denken, meester, i'- smeek het u, in n^ani van uw kind wat weet gij qnitrent haalr heengaan?" erteidie ik u dat nog niet? Elr wa» oen jachtpartij te harer e^re in het woud en de Honing zelf kwam haar in zijn gouden koets afhalen. Jlij had geen geduld tot mijn thuis komst en ’s aivonds werd er op hiet jMUslot bruiloft geyierdl en> wilde men Vvennes ouden vader niet, op het feest toeiaten. 1 >at was slecht, heel slecht Hector de Loison was er ook boos over. Maar men had die koningin zeker nie^rverteld dat ik er was. Lk Begrijp nog niet, dal men mij niet i.i de Bantille heeft geworpen, zoo dlriftig heb ïk mij tegen de lieden daarginds gemaakt. Ik had ook maar één kind en de kroon, die nunn haar gaf, moge stralen, ik zat een geheim toever trouwen, dlat ik dien avondi op net jachtslot heb ondtefcl-. ejik der edelge steenten dharvan is eeh verloren traan niets anders. En die domoor en betalen daar schatten voor.” De jonge man legdé die hand op Mouron’s sdwuder. ..Vaarwel, meester’’, zxüde hij op gesmöordlen toon. ,,Ik zou bij u Mij- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondajfsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Imorxing per looper icschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, >ien boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Mijn dochtertje moet door eerzucht von, indien ik geen duurder taak ve vervullen had. ik ga uw kiaid opspo ren i en, zoo het kan, liaar terugvoe ren aan uw hart.' „Gij naar het paleis gaan?’ vroeg de. kunstenaar ongeloovig, Neem dan hamers mee-, of gij 'zuil u, evenals ik, do handen stuk slaan aan die deuren. Zij, die daarachter wonen, blijven ooof voor onze snikken, onze smeekbeden, oaize wartihwpfckreien. Beproef het slt’lcihts en gij zult het hoofd verbrijze len tegen die muren." „Zij zullen hun prooi af&taan, dit maal". verzekerde de jongeling som ber. ..Nog eens, vaarwel, q! liever, tot weeraiens." En hij liet Etienne Mouron achter in het zachte schemerlichtinaar Ongelukkige gevoelldO zich niet een zaam. Hii l>egon opnieuw de brieven te herlezen, die hem het gemis van 5 zijn kind' vergoeilden n zijn grootste f vréugde uitmaakten. „Die man heeft haa? ontvoerd daar aan valt niet meer te twijfelen mom pelde Sylvain tusHdhnn de tandeai, toe hij zich opnieuw buiten bekend'. „Mis schien wierp zij daarbij een licht om; maar dlat beteekW weinig. Ik zal hom opsporen en hij zwl mij te woord staan. zaken, <lat Polen mopht meespreken over ‘Ie ontruiming van het Rymiand. Geheel verkeerd achtte hij voor Duitsch- land onder de huidige omstandigheilen <*n verdere verlagring der douanetarieven. Zoowel de Communisten als <fo Duitsch- natiorralen hebben ten slotte een motie van wantrouwen tegen <Je regeering ingediend, teiwyil de nationaal socialisten, hoewel ‘hun spreker verklaande, «lat zyn party natuur lijk geen vertrouwen in deze regeering kan stellen, een miotie van vertrouwen hebben ingedaend om «ken toestand tot opheldering te brengen. In verband met deze verklaring zal het seniorenconvent nog eerst moeten be»W«- sesi', of «leze motie in behauwteLing kan ko men. Vermoledelyk zal vandaar nog een mo tie wonletn ingexHiend, waarin de rijksdag veriklaart, dat by het reigeeringsprogram goedkeurt. Wordt «leze motie eerst in stem ming gebracht en aangenomen, dan komen de motie'é’ van vertrouwen en wantrouwen te vervatten. Parijs uflegde, gesoeteii naast den öoer, die, wel wetende dat zijn paard, ge woon dieiuteliden loctit drie- a vier maal pee week af te leggen, rustig door zou gaan, heel geuioedolijk was ingedommOid', iiad hij allen tijd na te «leuken over de tragische gebeurte nissen van den nacht. Hoezeer zegetndle hij thans zijn be sluit een nieuw leven te beginnen. Reeds die «eerste woldiifiKl, die bij liadi willen bewijzen, had kern in staat ge steld een menschenlevim te red^tein. I at fejt schonk hen» de overtuiging, dat zijn doode bruid Item waarlijk ga degeslagen had en God had1 gesmeekt, yajn schreden naak de plek dies onJie Is lo rlichten. Hij besloot dun ook. op den ingealugein weg voort te gaan, ijn reddingswerk niet onvoltooid te laten, lixlien Etienne Mouron zich, bij zijn J (erugkeer bij dö brandende woning, niet in de vlahumen had gestort °n daar was omgekomen, zou hij zijn hluizje weer voor hem op laten bour wx'in \1 .'iiocht de ongelukkige da.i ook v#ii het verstand betonfd blijven, zou hij daar toch een-ge vreugdle kun nen smaken en. was Yvonne eenmaal hersteld', dan kon zij. ais in het ver leden. voortgaan de laatst© ïevensda- gen van haar vadter mei hiaar teedere zorgen te verzochten. Maar zou zij genezen? Det was de groote vraag. Even goed kon het bij aankomst te Parijs blijken, dat zij naar reeds’ bewwêken wab. En dlan die BUITENLANDS^ NIEUWS. NOORWEGEN. De hulpverleening in het hooge Noorden. De Russische vlieger Bahoe^jkm behouden teruggekeerd. Kouter me.dt uil Moskou, dart Ba- boesijkini, de Russisclie vlieger, na- vijf uugen vermist te zijn geweest, veilig up trie- Malygin is tmiggekc'erd. Hij was door knaelitigen wind gedlwongeil geweest om op zee te dillen ten Noor den van het Hoog-eiland. waar hij door ijsbergen Ixxiireigd werd. De schepen bij hét Ifereneitand. I 'e qpsparingspiogingeai door de sche pen bij het Berqneiland naar AnKund- sen zijn zpndier resuiUjaat gebleven. De TordleuiMkjoldi is op weg naar Spits bergen om koleni in te nemen. De Straatsburg en idle Hein<and|gaan naar het westen Ouu|ondierdote^ te dlorn op het ijs om> Groenland. 1 »e Quentin Roosevelt gaat naar, Tnomsoe om ko len te ladien. I Iet ooiMté, dat de Ndorsche porti- cullierej expeditie organiseert voor hulp aan Amundsen, deelt naar de Morning 'Post meldt, mede, dat liet geuoodzaaki is om liet Bngelsche aanbod onn een aantal lichte vlielgtirigeh tol haar be schikking te stellen, af te slaian De reden is, dat de expeditie ver traagd zou worden doqr heft zenden van de Engelsche toesWon, «laai de zen door het Engelsohe ministerie van Iioehtvaart over land gezonden zouden ■vorden daar er geen kruiser met hen naar Tranisoe gezonden kan worden liet ministerie van luchtvaart heeft dfte mededeeling bevestigd. De Duitsche hulpexpeditie zal heden met het stoomschip ..Cattaro” van Hamburg naar Spitsbergen vertrekken. Naar men weet staat deze hulpexpedi tie onder leiding van dMn voeger Udet. BELGIë. De Leuvensche bibliotheek heropend. Te Leuven is ijpstermidilag met groote plechtüjghekl «Ie nieuwe bibliotheek inge- wyd. Het woord werd gevoerd door Hugh Gibson, de ambassadeur «for Vereenigde .Sta ten im België. Hij. stoml op een podium, waaromheen vier vlaggen met de kleuren der Amerikaansche universiteiten wapper den, ook een .geschenk uit Amerika. Hugh Gibson legde vooral den nadruk op het blijk van vrieJïdschap tusschen Amerika en Bel gië, «Lat <fo Bibliotheek nu «foor dte eeuwen heen zal geven. Het rtieuwe gebouw is tevens een blijk van <le hooge waardeertng van het Ameriikaanische 'valk voor Kardinaal Mercier en het Belgisch koninklyk paar. Na GÜbadn voerde Graves, presktent van 0e debatten in don Duitschen Rijksdag. Het resultaat van de besprekingen van de commissie voor veiligheid arbitrage. In den Duitschen Ryksdag zyn gisteren de politieke «lebatten aangevangen. Ais eerste spreker voerde het woord de socialistische afgevaardigde «lir. Breitacheid, die verklaarde, dat liet Duitsche volk zich bij de verkiezingen heeft uitgesproken. Zijn partijgenoot, de nieuwe rykskanselier Müller, had «fo nieuwe regeering geen re- geèring van de groote coalitie genoemd, Breitscheid consttuteerde echter tamelijk on verwacht, «lat het kabinet «kit wel degelyk was. De spreker van de Duitsche Volkspartij dr. Scholz IbieDd zich maar Lievjer aan den rykskanselier. Overigens hield dr. Scholz een zeer handtige red|e, waarin hy angst- valAig alle pijnlijke problemen ver meed en steun hefootfde al moest hjj op enkele pun ten critiek oefenen. Groote hilariteit ver wekte zyn ernstig plektooa voor een ver mindering van de twaalf rytaoninistenies tot zeven of hoogstens acht. Opmerkelyk was «ie zeer koele verkla ring van het Centrum, waarin neg duiidelyk <»e ontstemming over de oplossing van «Ie regeeringscriais te voelen was. Het Centrum wil evenals de andere partyen zyn houding tegenover- «Ie nieuwe regaering van de da den van die regeering afhankelyk maken. Graaf Westanp sprak voor de Duitsch- nationalen. Hy Icon moeilyk ontkennen, dat zyn party deerlijk gehavend uit den strytl te voorschijn is gekomen en dat «laarente- i gen «Ie socialisten groote winsten behaald hebben. Daarin zag hij een gevaar voor de nationale elementen in het Duitsche volk. Dat zyn fractie niet anders zal <loen dan oppositie voeren, was wel niet anders te verwachten. Volgens graaf Westanp moest men «ien nieuwen rykskanselier eigenlijk op staats kosten door het geheele ryk laten aatiplak- keh, opdat «ie rtxxïe arbeiders- kunnen lezen, dat een fcociaaildemocraat «tóngen belooft, die in zijn mond op zijn minst vreemd klin ken. Graaf Westanp (N. Nat.) vewklaanle vol gens Wolff o.m. nog, dat de regeering een beskst tegenstandster in de Duitsch natio nale partij zal' vinden, wanneer zij «te quaes- tie van den eenheidsstaat ander s tracht op te lossen dan door een scherp omiynen «Ier i grenzen tusschen het ryk en de landen en door aan de lantien zelfstandigheid en pro- «Uuctiviteit te gaven of terug te geven. Ook korxligde qpr. krachtige oppositie aan als <fo regeering zich zou begeven in nieuwe com- pensatóe-onderhandelimgen wat die ontrui ming betrof. Ten aanzien van de „leuzen van de ooriogssohuld” had -graaf W es tamp riiets van een afwijzing uit de regeering^- verklaring vernomen en ook miste hij daarin ie«ter woord over het Oosten. Hij eischte een scherpe afwijzing van «te aanspraak van den Poolsohen minister van buitenlandsche ZUlD-SLAVIë. Een kabinetscrisis uitgebroken. De reeds lang verwa|chre> regeerings crisis is uitgebraxeii. l>e premier neyt eten kuning hjet aftreden van het ge- heedo kabinet medegedleield. De koning heeft liet ontslag van het kabinet aanvaard en d®n minustere verzocht die loopende aak en te blijven waarnenre^. tot er een nieuw kabinet benoend is. Men verwacht thans een langdurige crisis' en odsdioon het moei lijk is voorspelllingen. te doen neenu schrik barende wonden aan armen en handen, die hij slechts even met een huivering had gezien. Had men ze slechts aanstonds kunnen vertinden. Zou daarvoor nog herstel mógelijK zijn Het eerste, wal hij 'bij a.jn aan komst in de stad te dben had', was Jiaar naar e««n liospitatoil te brengen. Hij rikte bij die- gedachte, al gevoel de hij wel dat het moest. Hoezeer wrschilden dp /.iekenlmizen van zijn t»jd van het eerste hoeipataal, door Fa ll ola, de edele Romejnsche Christin. gesticJift. Hoe weinig geleken zij op de woningen der oude rididlers. die jdcih verbonden luKiden, txospitaiiteit aan kranken te veirleenen. waar de zieken geliefkoosde gasten werden, onversdïillig tot welken rang of stynd zij mochten behooren e gasthuizen onder Locte'wijk XV waren vervuilde gebouwen, waar ƒƒ- moede heetsohte waar de vrietndelij- de verpleegsters gdefri ander? midde len vondletn dtan «Ie goedheid van haar eigen hart om het lijden der patien ten te verzachten En wat vermocht goedheid tegenover het ge*br?k aan j-nintte, aan bedden, aan lucht, aan geld M versterkend votodöel? Het was een npeenhooiping vata levende ellen de ,Jloe dikwijls moet ik u toch zeg gen, dat zij weggedragen werd in witte feruilofitskleedferen Het kind is gelukkig en bekommert zich niet meer on» ons. Zij hoeft haar oudere niet meer noodig. Men heeft niemand noo- dig als men bennint. Lees mijn brie ven aan Marcelle. Zij zuilen u hetzelf de zeggen,” De jonge man gehoorzaamde hem tevreden te stellpn. Hij las een enkelen brief en slond’ toen op. Jk dan1' u, meester. Gij gaf mij een groot blijk van vertrouwen; maar nuinoet ik gaan, om uw dochter te zoeken. Ik mag* geen oogenbiik wach ten daarmee. Etienne Mouron zag bem glimlachend aan. „Dwalen toch, die jonge lied klonk het oofdschudjdletnd1. Yvonne ia gravin men staat geen hoogen titel at om naar elen tiuisje fn het bosch terug te keeren. Ja, Éylvain, sommige vrouwen zijn readeei^chtige weeens

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1