i NOP N I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mo. 18800 Vrijdag'ji ijl928 67* Jaargang Bit blad verschijnt dagelijks-behalve op Zon- abletten EEUILLETON. Marie Antoinette. LESETEI1 inten BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. en Feestdagen lenezen. n schadelijke S re medicinale j Ingrediënten, - oraanstaamk 1 ■werkingvan gj de gastrische opgewekt cn e 11JSO. f 2.7^ J 4J0 ien lijdt. In 3 minuten tot 13 minuten VIJFDE HOOFDSrrUE. Koningin en martelares. 13 (Wordt vervolgd) pen U MJ bet I 3 meesmidde- vragen aan de Medicij- e Markt 7. Het goede dat men van ons gelooft, legt ons den plicht op, dat vertrouwen te ver dienen. e gevallen. 'de Borst ÖOIIDSCHE COURANT. uitvoerend comité der Sovjet-Unie verzach ting van straf aangcvraugd wordt. Volgens het vonnis zuilen dus vyl' ver dachten, indien zy tenminste met op het laatste oogenblik begenadigd worden, tie hun ten laste gelegde vergrijpen met den dood moeten bekoopen. Blikbaar zijn zy dus ter dood veroordeeld omdat .zy in de toe komst voor de Sovjet-staat gievaarlyk had den kunnen warden. Naar uit Kowno gemeld wordt heeft het Hof vonnis gewezen en elf verdachten ter dood veroordeeld, en 34 anderen tot gevan genisstraffen van 1 tot 10 jaar. De Duiitsche verdachte Badstidber werd 1 jaar gevangenisstraf opgelegd, terwjjd vier andere w.o. Otto en Meijer werden vrijge sproken. De beschuldigingen tegen hen kon den in het geheel niet bewezen worden. Zy werden onim iddeüijik in vryhend gesteld. Men gelooft niet dat asy sullen worden uit gewezen, desondanks izullen zij met spoed Rusland verlaten. Het Hof sprak ïn het vonnis van een wijd vertakte contra-revolutionnailre misdadige organisatie in het Donetzgdbied, met centra les te Moskou en Charkow, welke in verbin ding hebben gestaan met voormalige mijn eigenaars die thans in het buitenland ver toeven, terwijl ook contact met buitenüand- sche officieele instanties bewezen moet wor den geacht. Van de elf ter dood veroordeelden zyrl zes, waarvoor door het Hof bij het Centraal -tot de besten, waren de knapste kappen. Zij hadden hun eigen plannen en voerden die uit, ook al waren deze duurder dun die van anderen. Daaruit werd de strik gedraaid maar kan men hieruit een bewys van sa botage putten Komt dit in ons land niet evengoed voor? EUce.menschelijke onderne ming vernietigt, terwijl zij zich zelf op bouwt. Op een zonderlinge manier heeft Krylen ko, de openbare aanklager er alle» opgezet één der hoofdbeklaagden, Kusma, tot den kogel veroordeeld te krijgen. Waar het over tuigend bewys niet was te leveren, meende Krylenko met de waarschijnlijkheid genoe gen te mogen nemen. Ten slotte riep hij den rechters toe, dat Kusma, indïen hy onschul dig was, onder voorwoorden welke hem on- gevaarlyk maakten, weer aan den arbeid gezet kon wonden. Maar als de rechtbank intuïtief overtuigd was van zyn schuld, moest hij den kogel hebben. Alsof intuïtie hi de plaats kan treden van het wettig en overtuigend bewijs! Straf noch wraak, zei Krybertko, is het doel van de republiek het danige wat moet wegen is gevaar van de beklaagden voor den staat. Dat is niet riieuw anderen, vóór Krylenko, heb ben onschuldjgien onder dengelyke fraees naar de guillotine geueikl. Maar origineel was wat hij erop liet volgen een beklaagde zou ook vroeger in dezen zin gevaar voor den staat hebben kunnen opleveren en ondanks vele misdaden, thans niet meer staatsge vaarlijk zyn- Maar omgekeerd zou hy heden slechtg zwakke bewijzen voor zijn gevaar lijkheid kunnen leveren, en ondanks dat een bedreiging voor de toekomst beteekenen. Naar dezen maatstaf moesten de beklaag den worden beoordeeld. De rechter» moeten VMI-een wooderliyke intuïtieve kracht hebben om een beschul digde rechtens op zyn ataatsgevaarlijkheid Sn de toekomst te kunnen veroordeelen volgens de Kroaten Italië wel voordeelen bezorgde, maar waarover de Kroaten zelf zeer ontstemd waren, toen de regeering, on langs desniettegenstaande aanstalten maakte oin de parlementaire goedkeuring van ge noemd verdrag te verkrijgen. De Kroaten bleven dan ook tot het laatste oogenblik eischen, dat de overeenkomst met Italië in menigerlei opzicht zou worden herzien. De crisis, dae thans is uitgebroken, belet in elk «geval voorlooptig de ratificatie. Maar vermoedelyk zal zij ook nog veel ernstiger gevolgen hebben; de oppositie toch begint krasse eiachen te .stellen en verlangt oa.een verandering der constitutie. De coalitie van boeren en democraten eischt echter volgens vensuhülende berichten nog meer: zy dringt aan op de instelling van een zelfstandiger bestuur en een zedfatandagen KroaUschen Landdag, indien de toestand na .het bloed bad in de Skoepsjtina niet een bevredigen de oplossing vindt. Gisteren is de uitspraak in het Schachty- proces, dat zich in Moskou heeft afgespeeld, gevallen. Velen zyn ter dood veroordeeld, anderen moeten lange kerkerstraffen onder gaan; het ia één van die wonderlijke proces sen zooals zy alleen in een door revolutie geteisterd land kunnen voorkomen, waarin ilc naaim van het recht we] genoemd wordt, doch waarin het Recht zelf ten eenenmale zoek is; elk land kent ze in zijn geschiede nis. De Bloedraad, gedurende den taphtig- jarigen oorlog in ons land:, het schrikbewind van Frankrijk herleeft dn het oude Rusland, wöar het -Sovjet-regiem voorgeeft een aan tal léden van een contra-revohltionnaire sabotage- en spion nage-opganisatie te wil len straffen; terwijl gedurende dit proces het bewijs van het bestaan eener dergelyke organisatie niet gebleken is, in geen enkel opzicht. De beschuldiging Luidde, dat inge nieurs ondeugdelijke plannen maakten of zulke die het wenk in de myinen met opzet verzwaarden; voorbereidingen om tegen den tyd dat een oorlog zou uitbreken 1931 werd genoemd de Sovjet-industrie met lamheid te slaan. Het plan van de sabotage zou zyn opgemaakt in Parijs, in Berl'yin, en van deze hoofidsteden zou het ook zijn ge financierd. In Ruk! and heeft die roebel altijd een groo- te rol gespeeld. In dit proces rolden deze geldstukken ook, zonder dat men ze hoorde klinken. Want de beklaagden. <lie bekenden, beschuldigden zichzelf en anderen dat zij geld genomen, aangebracht, verdeeld had den. De één had het van den ander gehoord dat deze ook meedeedi De bekentenissen van enkele verdachten kwamen buitengewoon vlot en vol stelligheid los. Zij schenen in de zelfbeschuldiging een zekere bevrediging te vinden; een bewijs dat in het nieuwe Rus land de Dostojewski-typen nog niet uitge storven zijn. Zij, die ontkenden, behoorden ekzucht - Maag of iwaarten in slag, roode nz. op elke iheumatiek, r, leverstee- ziekten van Da Regaeringscrisis in Zuid-Slavië. Kroaten en Serven. Russische rechtspraak. Het Schachty-proces. -Nadat het Zu^drSlawiaclie kabinet reeds een weinig begon af te brokkellan, doordien de minister van ilinanciën ontslag nam, om dat hy er .niet inslaagde de leemngsonder- handeïmgen te Londen tot een goed einde te brengen, is naar bekend de regeeiung in haar gdheel afgetreden. IDit werd reeds sinds eenogen tyd verwacht, vooral omdat na den aanslag in het parlement te Bedgrado, waar bij twee leiders der oppositie werden ge dood, de tegenstanders der regeermg er met telkens meer klem op aandrongen, dat er een eind zou komen aan het huidig bewind. De sinds 1919 bestaande en uit den oorlog vot ."tgekomen ZuiJ-olavische staat, de staat der Serven, Kroaten en Siovenen, derft tot dusver de zoo hoog noodige politieke stabi liteit. Dit is grootendeéls te wyten aan het samenbrengen binnen één stabteverband van uiteenloopende bevolkingselemcnter.. Men krygt voortdurend den mdlruk, dat de Serven zich als de superieure .geesten be schouwen, die laag neerzden op de overige staatsburgers. Vooral de Kroaten voek-y zich door deze behandeling achterintgestekl en hun verbolgenheid hebben zij nimmer onder stoelen en banken gestoken. Zij kan ten zich telkens opnieuw tegen het streven naar hegemonie der Serven en het onxlcr- drukkingssysteem dezer laat sten wakkert bü hen volkomen begrypel-yke autonomisti sche aspiraties aan. Het liefst zouden zy een oplossing zien in dezen geest, dat de verschillende bevolkingselementen op de basis van gelijke behandeling in elk opzicht tendrachtdyk samenwerkten, doch de iiiacl.Ulii lAtetfc te Belgrade -bétoonden tot dusver geen verstandige tegemoetkomend heid; belangrijke regeringsposten b.v. wer den voor de Serven gereserveerd en de Kroaten in versdheidene .gevaïïen gepas- iseerd, zoodat van deze zijde werd verklaard', dat hun positie tijdens het bestaan der Donau-monardhie veel gunstiger was. Men ziet dus, dat onder de oppositie groote on tevredenheid heerscht en de aanslag in de Skoepsjtina is de lieel dikke druppel ge weest, die den emmer heeft doen overloo- pen. De aandrang, dien de oppositie de laat ste tyden heeft uitgeoefenld, zou aanvanke lijk 'beantwoord wanden met een weigering der regeerinig-Woekitsjewitsj om van het tooneel te verdwijnen, maar per slot van rekening heeft men het toch raadzamer ge acht maar helen te gaan. Overigena waren het /met louter kwesties van binnenlandisch-pollitieken aard, die de scheiding der geesten veroorzaakte. Ook op het der 'butienlandsche politiek liepen dé op vattingen van regeering en oppositie in be langrijke mate uiteen, en vooral het verdrag van Nettuno vormde een ernstig punt van geschil. Dezp overeenkomst mot Italië, waarvan de ratificatie tot dusver echter nog steeds achterwege bleef, bevatte bepalingen, die ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels E80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1regels 1.5ö, elke regel meer 0.30. Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adrertentiën de helft van den pry*- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentien en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau*. MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. gen stand. Zeer waar8chi.jnlijk zou zij moeten wachten tot er iemand stieri, voordat zij ook slechts een béd zou vinden en zoolang op een matras op en grond liggen. Dat ging nu een maal niet. Maair daarheen dan? Hij 4ron haar evenmin naar het een ol andere logement brengen Zelfs al betaalde hij nog ztoo duur, dm) het stil zwijgen der lieden tq. koopen, haar naam zou voortaan met den zijne wor den genodmd en hij bedacht vol bit- terhdd hoe weinig waard dfe zijne wes. Dan ware het nog barmhartiger geweest haar in de vlammen te la en on uk omen. Wat te doen? Daar rees voor hem op eens het beeld/ voor den geest van een fijner tantes, een vrouw-, die hij nooit meer bezocht, sedert' zij hem eens, jaren gededen, op strenge wijze over zijn losbandigheid onderhouden had. Voor hem was zij die eene» maal strdng geweest, maar hij moest thans wel erkennen het verdiend! teheftxben. na al haar zéchte vermaningendie hij glimlachend in den wind geslagen had Ën voor armen en bedroefden was zij een engel van goedheid. Zij leidde zelfs, ondanks haar groot vermogen, 'een hoogst eenvoudig leven, ten einde meer te kunnen wegschenken aan t>e- hooftigen, sedert zi j echtgenoot en kin deren een voor een aan tering verlo- réh had. Zou zich niO over Yvon ne ontfdrmen Ja, indien hij haar kon het beste dadelijk te nemen, wanneer che verschijnselen loeid zijn en hijgen, ihedenbij trappen- voordoen. Men erger Maar ook il reeda vergevor- It Gij van een ge kker's Abdijsiroop rllchting kunnen het voorbeeld van ln> aan asthma Uw luchtwegen ia het «lijm met .,Loison had), zonder eenig vermoe den van zulk een toestand te hebben, daar een paar jaar te voren een rij knecht heengezonden, di« bij het aj- fricMen van een paard een trap van het wilde diefc in d® borst had beko- rnien eenige dagen later was hij naar he gaan zien maar hij had zich bij die gelegenheid geschaamd er den ar men jongen ooit heen te hebben ge stuurd; onder tranen haid de gekwet ste hem gesmeekt, hem weder van daar weg te laten voeren, al moest hij ook onderweg bezwijken. En aan zulk een oord zou hij het arme kind toevörtrouwenNeten, 'et >as zoo goed als ónmogelijk; bet "ou onmenschelijk zijn. Hij zag haar reeds in zijn verbeelding liggen in de ver peste lucht, tussohen de ruwe vrou wen uit het voik. die haar zonden trachten f,e kwellen, omdat men haar, met haar fijn gezichtje, zou houden «Mor een dochter uit den gehaten hoo l^^^rkiezin de Mopltorgel newoon- stille Rue die Varennes het grofoMTnuis. dat sedert meer dan hou derd jaren aan het geslacht van haar overleden echtgenoot had toebelioord en na haar dood weer eigendom van een zijner neven zou worden. Her haaldelijk had zij' er over gedacht het hem reeds bdj haar leven af te staan en zelve een goedkoopere woning te betrekken, doch haar hart had er dien moed niet toe gehad. Hier waren al haar kinderen geboren, was zij een gelukkige $rouw en moeder geweest elke plek behield zijn dierbare her inneringen! voor haar en zij stelde haar teergevoelig geweten gerust door zich tevreden te stellen met het be wonen van slechts een klein gedeelte var het gebouw, om maar een enkele dienstbode te moeten houden Paar den en rijtuigen had zij sedert lang afgesdheft en haar trouw© Madeleide, die aan haar zijde oud geworden was, verrichtte wonderen met het geringe huishoudgeld, dat zij wekelijks van haar meesteres ontving. De wereld had mevroUw de Montor gel een vrome zottin genoemd en haar BULTENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De Italiaansche Poolexpeditie. Nobiié ernstig ziek. Een N.T-A.-bericht meldt d.d. 5 Juli de’ ontvangst van een telegram van de Kowings- baai, dat generaal l'nüberto Nabil/ ernstig ziek is. Veertien schepen voor het reddingswerk. „Svenaka Dagblaütet" g-ec-ft een opsom ming van de schepen en hun. bemanning, die thans bij en om Spitsbergen deelnemen of trachten <leel te nemen aan het reddings werk. Ten eerste de „Citta d|i MiXn.no” met een equipage van 250 man; de ^Braganza". een door de Italiiaansche regeering gechar- terd schip met een equipage van 16 man en een afdeelimg Alpenjagers;, het Nobrsdhe gouvemementsschip „Inker 4" en de Zweed- sclie gouvernementesch-epen „Quest” en „Tanja”, elk met zeventien koppen; de Russische y-sbreker ^aiyigin*’ en Kras sin”, de laatste met 300 man equipage; de Finsche stoomboot „Marita” en het tank schip „Heimdal”, gecharterd door de Fran- sche oorlogsbodems „StrasSbourg” en „Quentin Roosevelt”, de eerste met 473 man aan boord; het pantsenschip „Tordenskjöld” en de „Michael Sars” van Noorwegen en ten slotte de ,-Veslekan”, uitgerust door het comité voor de redding van Amundsen. In het 'geheel veertien schepen. Het aantal vliegtuigen, dat aan het reddingswerk deel neemt of heeft deelgenomen is minstens even groot. n neem een of friseb en op- InSmtnuten otlOmlnnleti ot 13 minuten. in 24 uren*. 9 ichrijvingovcr S aringen, huid koude, slapt- wakking. j I en ontvangen i ikprs. Handel- en AST-YITE" overtuigen, dat het jonge qneisje noon iets voor hem geweest was. Hij moest het er iu elk geval op wageiiii. Er bleef hem geeto anoiere ka s Over BELGIë. De bankier Loewen&tiein uit een vliegtuig in zee gestort en verdronken. De Brusselsche bankier Loewenst-hn is gisteren op weg van Engeland naar België pror.gelukt. Wy me' len reeds dat zyn lijk va.- opgevischt. Omtrent dit trag'sch ge- buuren is het volgende bekend gewenden De verongelukte was .net zijn eign Ik- ke;-'liegtuig te Cro’Tkm opgestegen en is in het Kanaal in gevallen on verdrin ken. Hy deed gro.»te .aken en on|nme*.te dei. laatsten tijd moeilijkheder. Is hij.'ver diept :n zyn beslommeringen en verstrooid naar achteren gelo "en7 Heeft hy en, steeds vervuld van gewichtige beeyierin- gen, een deur geopen en heeft hy toen zon der nog goed tot besef te komen ineens grond onder de voeten gemist en ig in zee gevallen? Of zyn hem een oogenblik de lasten des levpns te zwaar geworden? Heeft hy, ontstemd over de mislukking van daarna vergeiuenmaar zij gevoelde” geen leegte daardoor. Haar tijd, was* al je zeer ingenomen, oun haar te ver oorloven do oiwiefrschilLighieid barer voormalige vrienden te betreuren. Dien morgen keerde Madelefne reeds heel vroeg van de hallen terug. Zij deed daar haar inkoopen steeds bdj het krieken van den dag, am demur kiezin net alleen thuis te laten wan- nee deze" zelf opstand. Met haar korf aau den arm wilde zij het hooge ijzeren hek binnengaan, dat toegang verleende tot een soort voorhof, waarachter het huis was ge legen, toefi zij twee gedlaanteji op e voordeur zag toetreden ,,Nu worden de menschen toch waar lijk al te onbeschaamd bromde de oude ziel. ,.Hei zal niet icing duren of zij gunnen de markiezin zelfs haar nachtrust niet. Ja, ja, men moet maar dwaas zijn en zich voor anderen uit- kleeden. Men hoogst er niet oen min sten dank voolr in- Haar meesteres wafa haa!r afgod. Ouida heeft ergens gezegd1, dat hon den onze trouwste vrienden rijn, in wier oogen wij altijh jong, altijd schoon, altijd goed blijven. Madelei ne schonk mevrouw de Montorgel een dergelijke toewijding. Zij wist van zrichzeive, dat zij oud. gerimpeld en grijs geworden wastmaar de mar kiezin bleef voor haar blijk nog steeds de jonge, bekoorlijke vrouw, die zij zoozeer bewonderd had. toen zij in grootsche combinaties, het leven gevoeld aks een drukkenden last, zich voor oogen gesteld, dat een druk en roezig zakenleven als het zijn© wel vergetelheid, maar geen bevredügnng .schenken, kan en heeft hij toen moedeloos, met opzet de deur geopend, die den weg afsloot naar vergetelheid voor goed Wie zal het zeggen Een merkwaard ige dood heeft een eind gemaakt aan een merk waardig leven. Volgens een verklaring van Loewenstein’s secretaris is er geen reden om aan iets an ders dan een ongeluk te denken. De bankier had zich verwijderd' naar de W.C. en keerde niet terug. Toen men gring kijken was hij daar niet Daar de deur van den uitgang en d.e van de W.C. naast elkaar zjjn, kan men slechts veronderstellen, dat hy by vergis sing uit de verkeerde deur gestapt is. Alfred Loewenstein werd in 1877 als zoon van een klein Joodsch bankier te Brussel geboren. Gelukkige speculaties, in het bij zonder met Canadeesche en Braailiaansche effecten brachten hem spoedig in het bezit van een aanzienlijk vermogen, hetwelk ge durende den oorlog, toen hjj te Londen als leverancier voor het Belgische leger optrad, nog belangrijk vermeerderde. Na den oorlog trad hy op als financier, met grootsche plannen, welke niet steeds „aiu sérieux” genomen werden. Bekend is o.a. ayn aanbod aan de Belgische Regeering in September 1/926 om den staat een rente loose leening van 10 millioen voor den ty'l van twee jaren te verstrekken ter aflos sing van de vlottende sdhuM. De voorwaar- len aan deze leening verbonden waren echter van dien aand, dat de Belgische .’egeeninig goed meende te doen niet in te gaan op dit aanbod hetwelk volgens Loe wenstein's woorden uit patriottische ge voelens was ingeigeven, daar de trans actie voor Ix>ewenstein een winst van ca. fr. 500 millioen zou hébben gelaten. Een soortgelijk aanbod aan de Fransdhe regeering werd evenmin geaccepteerd. Eenige jaren geleden richtte Loewenstein vooral zyn belangstelling op Electriöitaits- waarden. Zijn bedoeling was blijkbaar te komen tot een Europeeoche trust van elec- triciteitöwaarden, oiulergebracht in een in Canada gevestigde vennootschap. Toen zyn oorspronkelijk plan was mis lukt, wendde hy zich tot de kunStzijde- industrie. Hjj verwierf door aankoop ter beurze en van pakketten aandeel en een groot deel vam het kapitaal der Soie Artif. de Tubiize, der HoMandsche Kunstzyde- industaie, <ler Poolsche fabriek Tomasaow. Zijn belangen in de British Celanese, de Engelsche fabriek welke zich vooral op de productie van acetaatzyde toelegt, heeft hy, na hoogloopend meeningsverachil met den directeur ,den heer Dreyfus, van de hamd gedaan. Daarentegen had hy in den laatsten tyd moeite gedaan om invloed te krygen in andere kunstzijde-onxtememingen, welke rechtstreeks of zijdelings by het zg. kartel haar dieoat was getreden. Niemand kon in baar schaduw staan. Dat nam echter niet weg, dat rij tevens haar grootste kwelling op aarde ujtnlaakte. Madeleine had den tijd beleefd, toen lakeien in schitterende livrei zich ui huis verdrongen, toen er groote fees-, ten gegeven werden in de ruime be^" nedenzalen, toen de voorhof dagelijks volsijond met rijk beschilderde koetsen en rij, die eerzuchtig wak voor haai* meesteres, kou, zich niet verzoenen met al den eenvoud, weike daarop was gevolgd, wet ail dat weggeven van geld, de bijna armoedige levens wijze van thans. Zij had wel altijd Genoeg, genoeg’willen roepen, als mevrouw de Montorgel weer nieuwe aalmoezen uitdeelde, nieuwe bescher melingen aannam. Verontwaardigd' als zij was tegen de rustverstoorders, die het waagden zich reeds zoo vroeg aan te melctan. ver heugde zij er zich over, dat die slaap kamer barer meesteres aan de achter zijde der woning lag. Zoo kop/ rij niet door haar gezien worden, als rij straks de indringers verjoeg, op een wijze, die hun wel af zou leeren hier ooit weer een voet te zetten Van dit fraaie voornemen vervuld, liep zij haastig doolr en haalde rij het tweetal spoedig jn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1