t ra itterdam Zn. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zaterdag*»? Juli "1928 67«Jaargang No. 19810 EERSTE BLAD. in EEUILLETON. Marie Antoinette. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen “.ïïX’ÓÖ -? M over de Dit nummer bestaat uit twee bladen. MODEPRAATJE. zeide tredende. Verlaat alles, zoo vindt ge alles. allen Koningin en martelares. de uit- „Wel, Madeleine, gijl gij het? Nog ïl, aak ^7 (Wordt vervolgd) Wasch machines vanaf 31.50 vanaf 10.00 hoog, dan dat zij onoen export niet ernstig zouden treffen. Jdes. Tal van kop-- fekomen om propa- n denkbeelden. Men «gingen eenigszins man wilde ik mij lietver naar halt Lo - elefoon No. 5811. CHARLOIS Br.ukbandan ourant gratia 6702 staties je zijn rganen il I i dus ringste haling, oorlijk :k-out. Eemge minuten later aag Loison, die vol ongeduld in de etzaal wachtte, de deur opengaan en op den di/empei verscheen een lange, magere vrouw met een zacht gelaat vol uitdrukking. Ouden van dagen verzekerden. dat de mair^iezin de Moniorgei de mooiste vrouw was geweest van haar tijd n w ie haar zagen hadden geen moeite d.t te gedooven. ..Dus komt de verloren zoon einde lijk terug zeide zij met een lieN’en glimlach, hem de bede armen toeste kende. .Of is het slechts de onverbe terlijke zoon van mijn broeder Hector omhelsde haar vol eerbied en antwoordde toen ernstig „Inden ik op moest biechten, zou er veel zijn dat mij voor u zou doen blozen, tante, [k heb u indertijd op gezocht om u, gelijktijdig met het be richt mijner verloving, de* verzekering te brengen, dat ik vast besloten had een nieuw leven te beginnen, (lij waart toen op reis „Ja. Ik was ziek geweest en r jjn dökter liet mij geen rust voordat ik een half jaar in het Zuiden gin'? door brengen mahr waarom mij niet te hebben geschreven. Niets zou mij meer hebben verheugd. Ik hoorde nooit van pw bezoek en meende, dhti gij mij een wrok bleef toedragen.” „Ik? Dat deed ik geon «ogenblik riep de jonge man oprecht uit. „Wel :t, ma lYjef (en tweede male aan uwe maar ai te zeer ver diende beirispingen blootstellen en, toen gij terug Keerde, zloiu dat we|er ge schiedt zjn, want na den dood) van Yvonne de Bréteuil was mijn leven niet veel meer waard. Ik poogde slechts te vergeten.” 1 'e oude vrouw, die hem inmiddels een stoel had aangewezen en zich zeil tegenover hem bij het vuur hadi ne dergezet, schudde meewarig het hoofd „Het was een zware slag, antwoord de zij, maar die worden ons toege zonden «nu beter, niet on? slechter te korden. 'Maar gij zijt ten minste open hartig.’’ „Ik zou mij schaknen u te bedrie gen, tante. Buitendien, zoo ik u mijn schuld belijd, durf ik ook hopen, dat g j mij zult) gelooven. als ik u zeg vol- komen onschuldig te zijn aan de zaak, die mij tot u voert. Dat jonge meisje. „Is u niets”, vief zaj hem rustig in de rede„ik wist het. van h«t «ogen blik af. waarop Madeleine mij van haar sprak. Anders zou gij haar niet pii mij gebracht hebben. Dat kan geen Loi on r’oen.” Hij gevoelde zich zoo getroffen door dat waardige antwoofrdl, diat hij zich sprakeloos bukte dmi haar de hand te kussen. liOIIISIIIE COURANT 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in bet Zaterdagnummer 20 ffc bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 9.M. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. naf de straat in L00-—125.—, om op de licht en vertrouwdst rplichting. hólland, terwijl de overige 10 andere provinciën is verdeeld. Van hoe groote beteekenis die ontwikke ling van den tuinbouw in het algemeen en vooral die in de richting der gloscultuur is voor dé bevordering der werkgelegenheid inoige uit de volgende cijfers blijken. In de provincie Zuiidlhollland, vordert 1 H.A. bouwland jaarlijks ongeveer een loon bedrag van 144 en 1 H.A. 'grasland plm. 72. Stelt men daarnaast het tuinbouwbe drijf, dan kan worden aangenomen, dat by de gewone volle-grondcultuiur per H.A. 1% arbeider noodig is. Wat neerkomt op plm. 1500 loon per H.A., Ai. ongeveer 10 maal zooveel als bij bouwland en 20 keer zooveel als by grasland. Bij de glascultuur echter heeft men per HA. 3 a 4 arbeider^ noodig, wat dus neer komt op een loonbedrag van 3000 a 4000 per H.A., Ai. ongeveer 30 keer zooveel als op een gemengd landbouwbedrijf, bestaande voor 2/3 uit bouwland en 1/3 uit weiland. Aan de sterke uitbreiding van de glascul tuur is het dan ongetwijfeld ook mede te danken, dat op het platteland van Zuidhol- land zooveel minder werkloosheid voorkomt dan in sommige andere provinciën ten dat de totale prpductie van groenten en fruit in Zuidholiand zoo enorm groot is in verhou ding tot de door den tuinbouw in beslag ge nomen oppervlakte. In 1927 werd op alle bij genoemd Centraal Bureau aangesloten vei lingen geveild voor eene waarde aan groen ten en fruit van ruim 81 millioen gulden en hiervan kwam ruim 42 millioen, d. i. dus meer dan de helft voor rekening van Zuidholiand. En zulks terwijl van' de 655Z0 H.A., in geheel Nederland voor de groenten en fruitteelt gebruikt, slechts 10197 HA.., da. nog niet het 1/6 gedeelte, wordt aange troffen in Zuidholiand. Hoe verblijdend de ontwikkeling van dien tuinbouw echter ook mag zijn, men kan dp oogen niet sluiten voor het gevaar, <lat ge legen is in de noodzakelijkheid, om een groot deel van het geproduceerde te expor- teeren naar een betrekikelijk beperkt aantal landen, terwijl al die landen er naar stre ven den invoer van Nederlandsche tuinbouw producten te belemmeren door middle! van invoerrechten of door streng bepalingen ter wering van planten- en veeziekten. In het genoemde Jaarverslag van de Pei lingen worden daarover bittere klachten ge- uit. Vooral wordt er op gewezen, dat de verhoogde Duitsehe invoerrechten op onzen tuinbouwexport een ongunstigen invloed hebben. De nieuwe tarieven, zegt de ge noemde publicatie, zjjn ook na de. verlagin gen, die ten gevolge <ler verschillende Duit- sehe handelsverdiragen met andere landen wenden aangebracht, over het algemeen te De beteekenis van den Nederlandschen Tuinbouw. In den loop van het jaar 1927 is door het Centraal Bureau van de Groenten- en Fruit veilingen in Nederland eene tuinbouw- telilmg gehouden, waarvan het verslag ifl gepubliceerd m liet onlangs verschenen Jaarboek van genoemd bureau. Het is aan deze puhlicatiie, dat wy eenige gegevens willen ontleenen, inzonderheid om die te vergelijken met dfe resultaten der voor gaande telling, die werd gehouden in 1912, Ai. dus 15 jaar geleden. In die 15 jaren zien wy «ene kolossale ontwikkeling en wijziging in het tuinbouwbedrijf, zoodat dan ook de cyfers van 1912 absoluut ongeschikt waren geworden, om een beeld van onzi groenten en fruitteelt te geven. In de eerste plaats kan woixjjen opge merkt, dat de met groenten- en fruit be tooi de oppervlakte in genoemde periode steeg van 46863 H.A. tot 65520 H.A. of omstreeks 40 Hoe belangrijk deze toeneming ook mag zijn, toch geeft zij een onvoldoend beeld, daar de uitbreiding veel meer nog dan door toenemung der gebruikte oppervlakte heeft plaats gehad door toeneming der intensivi teit Deze leeren wij het beat kennen door aandacht te schenken aan de oppervlakte, welke is b.dekt met glas. In 1912 was in het geheele land 1899000 M2, of 189 H-.A. bedekt met staand glas: groentenkassen, vruchtenkassen en zooge naamde warenhuizen. In 1927 was deze op pervlakte gestegen tot ruim 10.000.000 M2, of meer dan 1000 H.A. Eene toename al zoo van 427 Minder dan het staande glas is het zoo- genaamde. platte glas toegenomen. In 1912 was met plat glas bedekt een© oppervlakte van 4769000 M2, of b(jna 477 H.A. In 1927 was deae oppervlakte gestegen tot 8329000 M2, of bijna 833 H.A. Eene toename alzoo van 74 Door staand en plat glas wend in totaal in 1927 bedekt eene oppervlakte van 18345000 M2, of iruim 1834 H.A., eene respectabele uitgestrektheid voorwaar. Het is vooral in de provincie Zuidhol- land, waar de glascultuur wordt beoefend. Terwijl in geheel Nederland 2.8 f'r van den voor groenten- en fruitteelt gebruikten grond bedekt is met staand en plat glas, is zulks in Zuidholiand het geval met 14.7 %- Hiet gevolg daarvan is <lan ook, dat van het in Nederland in den tuinbouw gebruikte glas alleen 81.7 voorkomt in de provincie Zuidholiand, 9.3 in de provincie Noord- het winkelbedrijf voordoen, niettegen staande jarenlang over dit onderwerp ia ge redetwist. Voor de badplaatsen kan nooit dezelfde regelmg gelden als voor andere oorden, ook niet omdat het daar seizoen- bedrijven geldt waar dikwijls in een paar maanden het brood voor het geheele jaar moet worden verdiend. Men heeft daar ’s winters den tijd om uit te rusten. HAGENAAR. Kan uk uwe meeBteres zien? Zeg haar uat het een zaak geldt, die geen uit stel duldt.” „De iniarkietain moet reeds op zijn, ik Kan het haar gaan vragen... maar”, en hier richtte zij die diooirdringejiuö zwarte oogen vrijmoedig op zijn ge laat „Waarom komt gij zoo vroeg? ,,1-at zal ik aan uwe meesteres zeg gen”, antwoordde Loison, voor het eerst uit de hoogte. „Niet ver van het he|> staat een wagen, waarin een ge kwetst meisje rust. Verder behoeft gij niet te vragen. Ga thans.” De dienstbode gehoorzaamde e<n trad het huis hoofdschuddend binnen; maar haar onderwerping strekte zich niet ver genoeg uit om den bloedverwant dejr markiezin uit te noodigen haar t°l volgen naar de zitkalmer. Zij verge noegde zich de voordeur aan te laten staan. Dit was Hector die Loison trouwens voldoende. Hij keerdie zich naar den boer. „Mijn tante 's thuisdal i» mij ge noeg”. zetrtle bil „zij zal het onge lukkige kind helpen. Kont mede, wij moeten haar samen binnendragen- Ik zal het oponthoud, dat iK u veroor zaak vergoeden.” ..Neen, neen”, antwoordde de man goedhartig. ..Ik >ben al ruimschoots voor mijn moeite betaald en als het arme meisje zoo deerlijk gewond is als gij zegt, dön had ik haar ook wel voor niets willen bijstaan.” i BRIEVEN UIT PE HOESTAD. OMXKV1I. Wy zitten thans wéér in de congressen. Het meest trekt daarvan de aandacht dat L van de vrienden des stukken zijn hier bijé ganda te maken-voor mag tegenover deze sceptisch staan, één goed ding heeft een dergelyke samenkomst, n.l. dat zy belang rijke figuren uit vele hinden met elkaar in personljjk cntact brengt en vriendschaps- 1 banden gesloten worden. Helaas heeft de I geschiedenis geleerd dat die niet altyd be stand zyn tegen de macht van den oorlog indien anderen daarto< besluiten. Wat 1914 ons in dit opzicht heeft geleerd stemt niet hoopvol. Een klein beetje helpt deze verbroedering natuurlyk wel en wij blijven alle tenslotte iedere poging toejuachen die gedaan wordt om uit de feesten der menschen de gedachte te bannen dat het wapengeweld ooit eenig recht vertegenwoordigt. De hoofdzaak is dat de leiders der volken gaan begrijpen dat het ovengroote deel van die menschen niet meer willen deelnemen en dtitegenzegge'ijk gaat het in die richting galeidelyk voort. Mep noemt dat de moreele ontwapening, wy zou den geneigd zjjn het te noemen het blus- schen van het vuur voor gewelddaden. Een congres als dit brengt niet den vrede maar de diplomaten die over oorlog en vrede te beslissen hebben, zullen wel gaan gevoelen dat hun macht gebrokon wordt, dat zy niet meer op den steun der besten onder het volk en op de daadwcikelijke kracht van het volk zelf Iffinnen rékenen beslissen dat de wapens moeten woiyien opgevat. Het recht der volken te regelen is het doel van de vereenigingen voor volkenbnd en vrede, maar vooraf dient te gaan de uit gesproken daad der volken, dat zjj niet meer willen. Ongetwyefeld heeft het congres in dien geest weer een beetje meegeholpen. Ryk en gemeente hebben de deelnemers op prettige wijze ontvangen. In dit opzicht zijn wü in ons land .toch een heel stuk voor uitgegaan. Het representeeren door de over heid heeft een belangrijk effect, omdat het de vreemdelingen in contact brengt met de Regeerng en een onderling verke?i tus- schen hen, de autoriteiten en <le pers verge makkelijkt. In den ouden tijd werd het ver- eenigingsleven door de overheid vrijwel ge negeerd en tihang is men tot de erkenning ge komen welk een groote beteekenis dit leven in de maatschappij heeft. Met tal van ver eenigingen werkt de overheid samen en niet zelden komt het voor dat een vereeniging een officieus orgaan van de overheid wordt. Onze burgemeester, altyd weer terzijde gestaan door zyn echtgenoote is een char mante gastheer, wiens ontvangst wel een heel prettige herinnering moet achterlaten. Ook nu weer was de soiree die het gemeente ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de I «gorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad ;J.EO. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. „Gij zijt een brave kerel i Loison. '.od geve dal: aij moge her stellen.” Yvonne was nog ailtijti buiten ken nis hij had zich daiarvan re>e<ls ver gewist zoodra die l-ar stilhield. Heel omzichtig hieven de beide mannen naar oj) en droegen haar naar de woning en daarop in een oudeiriwetscli gemeu beld vertirek waar zij haar op een so'a neer legden. De boer nam nil afscheid. na-<at Hector hem nog, tegen wil' en dank, een goudstuk in de hand had gestopt voor zijn kinderen. Zoodra hij hem uitgelaten had. o»mi ^eker te zijn dat hij geen, leven zou miaken. sloot Loi son de deur van het zitvertrek «n ging de breede maniwen trappen op. Juist wilde hij aan de deur der slaa kamer tkken. toen MadieJeine daaruit te voorschijn kwam en hem aanzag. als zocht zij hem met haar .(Donkere oogen te verpletteren. ,Hier konit niemand binnen, jon ker”. zeide zij. zichzelf blijkbaar niet als ..iemand/’ medterek^idö. ..Licht dat de markietrfft toch één enkel plekje op aarde ov^rhoudt waar zij vrD is. Zij zal zoo ianstondb bij den jonker komen in de zitkamer „Verzoek mijn tante. d*an liever naar de eetzaal te komen. Het jonge meisje, dat ik lot haar breng, is in de voorkamer.” ..Lieve goedhe;d nog toe”, bromde de oude, de slaapkamer weer binnen bestuur aan de congressisten in het Kurhaus aanbood, gezellig en gemoedelyk. De vreem de gasten waren getroffen door de bizon- dere genoegelyke wijze waarop men hier met zyn gasten omspringt. Wy, Hollanders, zijn er om bekend dat wij zwaar-op-de-hand zym, maar by dergelyke gelegenheden wordt die reputatie die heusch niet in ons voordeel is, terdege gelogenstraft. Men gevoelde zich er huiselyk en op zijn gemak. Van deze sohoone zaken even naar iets heel zakelyks maar minder schoon. Het wetsontwerp op de winkelsluiting dat pas is ingediend heeft hier ter stede nogal beroe ring gewekt, voornamelijk omdat de vrijwel volledige Zondagsluiting daarin is opgeno men. Dat beteekent niet weinig voor den Haag waar juist Zondags zeer vele vreem delingen komen en dus een aardig voordeel tje aan de winkels geven. De snoepwinkels bijvoorbeeld zullen volgens dit ontwerp maar vier uur aan één stuk op den Zondag geopend mogen zyn. Hoe zal men die moe ten kiezen? De sigarenwinkels gaan heele- maal dicht. Deze fwee soorten zyn eigenlijk de eenige die op Zondag nog open waren en voor hen beteekent de sluiting een aanzien lijk verlies. Men heeft hier altijd yverig samengewerkt om de winkelsluiting in de avonduren door te vperen' en ongetwijfeld is daarmede veel goeds bereikt. Het wets ontwerp echter is gekoppeld aan dé bevor dering van de Zondagsrust en brengt daar mede het gansche vraagstuk in een heel ander milieu. Vyf en twintig jaar is over dit vraagstuk al gestreden, maar niemand heeft zich de oplossing daarvan gedacht als ze nu gege ven wordt. Waarschijnlijk zal het nog wel even duren eer dit ontwerp in het Staats blad is opgenomen en er zal nog menig woordje over gesproken en geschreven wor den. Ieder begrijpt dat voor den Haag dat 's Zondags drommen vreemdelingen trekt de sluiting van alle winkels onmogelijk is en dat men daarmede eenige categorieën van neringdoenden heel ernstig treft. In de zomermaanden is er niet veel lust tot vergaderen maar als straks het drukke seizoen achter den rug is voorzien wy een stevige campagne tegen dit voorstel. Wat in jaren lang overleg en met voorzichtig beleid in de gemeente is totstand gebracht, wordt door dit ontwerp met ruwe hand verstoord. Het zal weer een heele toer zyn om dit alles in orde te brengen. By dit ontwerp wordt veel te weinig aandacht gewijd aan de plaatse- lij.ke toestanden en het zou ons niet verwon deren als dit punt het voornaamste geschil punt by de behandeling wordt. Juist, on langs heeft men hier de strenge bepalingen ten aanzien van Scheveningen iets verzacht omdat men de onredelijkheid daarvan inzag. Thans zou dat weer ongedaan worden ge maakt Het wetswerp draagt weer de sporen er van dat het in bureaux is samengesteld en men daar niet tot in details op de hoogte is van de velerlei bizonderheden, die zich in 14 - „Wat i& dat nuo nu voor een uur om falsoenlijKC inenHclien te kernen «to ren vroeg zij driftig. Beiden keerden zich verrast luaar om een boer, die iuaar verschrikt aanstaarde en Hector son, die lachiend uilrieip altijd dezelfde ruwe diamant, zooals ik zie.” Uit het veldi geslagen door de ont dekking, den neef eter maTkiezin voor zkh te hebbeti, ^oog de oude op link sche wijze en sprak, ditmaal eerbio- di’ maar toch niet zonder verwijt „Jonker Hector. Het is lang gele den sedert gij u hier vooir het laatst hebt vertoond).” ..Veel te lang”, gaf hij glimlachend' toe, maar mijn lieve tamje had mij, trouwens zeer terectit, over mijn dwa ze streken beknord en ik schaamd wij haar weer te zien, voordat ik mij geboterd had. Later, toen ik haar mijn aaanstaandO vroujwi wilde voorstellen, was zij afwezig, en vfe&r latdjr nu, twti doek ik I>eter ook niet tetkomen. Reisgarderobe. Met de vacantie in het vooruitzicht, resten er nog maar een paar weken voor het in orde brengen van de reisgarderobe, die dit seizoen meer dan ooit in de puntjes veraorgd moet zyn. Vroeger wag alles zooveel mak ke lijker, omdat allies veel eenvoudiger en vooral... veel'beknopter was. Tegenwoordig sleept de uitgaande vrouw een half kileeding- inaigazjjn mede en het werd zelfs zoo erg, dat er speciale japonnenkoffers in den han del kwamen, om de kleeding zonder knoeien en kreukelen vervoerd te krijgen. De vrouw denkt er niet meer aan, om voorzien van een paar zomerjaponnetjes hare mYiltógia- ture" te beginnen. Zij wül behooitlijk ge ëquipeerd zyn, wil hare nonchallante wan- deijaponnetjes hebben, die zy voor een uit stapje, met een gekleeder toiletje afwisselt, wil frisch en elegant gekleed aan bet diner verschijnen, rekent op dancings en... is zy in eene groote plaats... op schouwburg bezoek. De verschillende tochtjes in auto-cars verlangen weer andere uitrustingstukken. Daartoe rekent zij het stemmige reispak, een tailleur, bij voorkeur van eene gnauwe stof, waarop het vuil der wegen niet zicht baar is en waarop ook smook en wagen smeer géén zichtbare vlekken achterlaten. Enkele nieuwe mantelpakjes kwamen zoo juist de modellen voor, de reis aanvullen. Zij zyn van donkere, fyne nuitjesstoffen in paarsgrijze tinten en hebben respectievelijk een „taccovarmT, een „iblousevorm” en een „blousevorm met heupbaind”, waarover twee ceintuurtjes, strakgetrokken, een indruk geven ais behoorden zij bij het wambuis van een jager. Op het taccb model komen dia gonale naden voor, dc blousevorm heeft een wit vest en eene getrokken ceintuur, aan welke attiebuten men merken kan, dat zij toch weer tot een gekleeder genre behooren. Het speciaal noodige voor de uitgebreidd vacantiereis is echter de reismantel, en deze is ®r dan ook van losse tweedstoffen in beige en gryze kleuren en zóó wyd van model dat hij ge makke lijk over alle kleeding heen gaat. Ook de zyden impermeable is zeer nieuw al® reismantelHij onderscheidt zich door luchtigheid en lichtheid en wordt gebracht in fijne lyntjespatronen van crêpe- de-chiine, in pasteltinten en in .geruite- met dun gummi tegenbeplakte zijdenstoffen. Parijs heeft natuurlijk weer iets frap pants bedacht en lanceert reistoiletten be- na

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1