C5 E 1EE 7. RANT. E NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen (bank GOUDA HiBsassr Marie Antoinette. inten e gevallen. EEUILLETON. Mo, 16811 Maandag^flpJwIiElgZR87* Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDK BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. ÖJblvlxïllVlDAVJLll, DJCjIVCLJUI^ TT WkJJLFJJ, *»VFAVA^VJriVZX T JCJlll>k7OUk.VFVJK 9 Ut W» iixixxu x VAX havvx»^*.*jva*xj j OORWEG. van van HOLLAND: De lektera <ter twee gxoote Servische par- gij Koningin en martelares. ien hjdt. Madeleine ver n ruim 330 ef’n fl 21.- een' risten. a#. r ieder, die en aard. «i gezonden de verloren 1113 40 lu-l meu- BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Mej. Boll te Parijs aangekomen. .Mej. Bol), bekend onder den naam Dia mant Koningin van wege de vele juwelen jEvetting Stan- t naar het kapitein vliegmia- zij werd daarbij hevig gekwetst. Ik redde hater wt de vlammen, «maar wist Zij van Risticz en mifge plaatsen vormden zij van de spoorlijn een haag kilometers. Aan het station te Zagreb werd Raditsj door een onteagiyk'* menigte opgew&ehl, die hem stormachtig toe juichte. Toespraken werden nieit gehouden, daar Raditsj en zijn beide reisgezeSlen vermoeid waren. Een boe renmeisje overhandigde Raditsj een bou quet. Door een haag van ongeveer 60.000 tnenschen reden de Kroatische afgevaardig den naar hun woningen. Overal heersebte de grootste rust en orde. Raditsj werd over al levendig toegejuicht. Hij za] waarschijn lijk enkele dagen te Zagreb blijven en zich dan ter vender herstel van zjjn gezondheid naar een Cechische badplaats begeven. meesmidde- vragen aan de Medieij- Markt 7, Wat energie is Vandaag doen wat wij evengoed mor gen zouden kunnen verrichten. lekzucht Maag of ;waarten in ;slag, roode nz. op elke Reumatiek, c, leverstee- ziekten van nneisje. dat ik tot u bracht, eenig kind.’* Het gelaat der oudje vrouw heddlerdo geheel en al op. Zij had hier op een drama gerekend, waarvan de heldin oen gansdi andere persoon zou zijn- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den beaorgtaing) 1—6 regels 1J0, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—6 regels 1.66, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 30 tt bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN; 1—4 regela 2.06, elke regel meer I.M. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten «n moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Mobilé’s tocht. De kans op redding van Nobile’s metgezellen steeds geringer. De kabinetsvorming in Yoegoslavië. tijen (radicalen en democratenStanoje- witisj en Jovanowitsj, zijln overeengekomen, een poging te ondernemen* om overeenstem ming tot stand te brengvn met de Krouten om te geraken tot de vomning van een con- cenitnatïe-regeering. Wanneer ook deze jxj- ging om <le crisis op te lossen, zoneter resul taat zal biijiven, zal een nieuwe regeering uit de huidige meenleriieidspartijen worden gevormd. Zaterdagavond waren de. leidei-s/van alle partyen by den koning ontboden. Ais ver-, tegenwoordige:- van Raditsj was Priibitsje- witsj verschenen. Deze verliet om half tien het koninkljjk paleis en verklaarde tegen over journalisten, dat <lte coalitie van boe ren en democraten vasthoudt aan haar standpunt, dat de Sk<4ep«jtina moet worden ontbonden. •Stefan Raditsj is volgens de M. Crt. Zon dagmorgen met de beide andere Kroattsch<‘ afgevaardigden, Pernar on Grandia, die bij het bloedbad in de Skoepsjtiina wenden ge wond, naar Zagreb vertrokken. De toestand der drie leiders is tevrediiigenid en .zij heb ben <Ue reis goed doorstaan. Zij worden ver gezeld door verscheidene Kroatische afge vaardigden, voorts (volgens den wensch van den koning) door den chef-arffe van de kli niek te Belgrado d‘r. Koatitsj, twee andere artsen en verscheidene ziekenverplegers. Te Belgrado zijn slechts Pribitejewiftsj en nog een afgevaardigde der oppositie ach ter gebleven. Piribitsjewitsj heeft van Raditsj alle voflimachc om namen» de opposi tie té onderhandelen en verklaringen af te leggen. De reis van Raditsj naar Kroatië wa.s wn ware zegetoch. Op alle stations hadden zich reusachbige menschenmenigten verzameld om hem te begroeten. Tal van boeren waren in nationaal oostuum verschenen. Op som- aan bekte zijden van verscheidene „Is haar vader niitachien gestor ven?’’ vroeg zij. „Ik luoorde daarvan nog niet.” .,Nf^eai. tante; het meisje is alleen moederloos maar de toestand is niet temin zoo treurig, dat ik niet «weet wal. er van hert, aqnie kind moet wor den, indien gij u ui'et tijde! ijk over haar ontfermt. De vader is plotseling krankzinnig geworden en zij staat ge heel alleen op de wereld, zonder geld en zonder woning. Hun huis brandde af gedurende den afgeloopen nacht en zij werd daarbij hevig gekwetst. ïcduO litrar üii u«? viamaiieii, niet waarheen haar te brengen bewoonden het eenzame bosoh Meudon. Onze hospitalen zijn geen plaats voor haar. Wilt gij een engel der barmhartigheid voor haar wezen? ...Ja, lIMar, dlat wil ik”, klonk het zonder aarzelen. ,.Ik zal alles doen voor haar wat ik kan en. mag zij her- stellen, ook zien wat er later voor haar kan worden verridit. Thans inoel 'ik tot haar gaan. Scihel even. Hij gehoorzaamde scheen bijna terstond. ..Maak het veldbed! in die kleine ka nier naast de mijlnè op”, sprak de markiezin vriéndelijk. „Wij krijgen een jonge gast. MaffeUeine. dat .zal ons geluk alanbrengen.” Madjeteine scheen niet veel van die voorstelling te gdooven, want haar ge laat werd' donker als een döndlerwolk, maar rij waagde het ditmaal toch niet de deur open te krijgien, doch niet meer dan een paar duim, doordat de wind deur tegenhield. Een ander medewerker van de „Evening Standard” Verneemt, (kit Loewenstein vóór ?.ijn verdwijning bezig was met een zeer sensationeel plan, n.1. de verplettering van zijn grootstee tegenstander, den'-heer Henry Dreyfus, den president-commissaris van de British Uetanese, niet wïlen hy reeds sedert twee jaar een. feilen strijd voerde, waarin zooats bekend, Drfeyfua steeds» overwinnaar was geweest. In .Londen doet het sensationeele gerucht de ronde dat de Belgische financier Loewen stein niet uit het Vliegtuig ««u zy'n geval len, maar «lat hij óf er nooit in. was geureest, óf heimelijk was verdwenen, nadat het vliegtuig geland was. Dit gerecht wordt ten stelligste tegengesproken door «ten bestuur der, die zegt, dat IsMAvensteim zich bij' de landing omnogelyk stilletjes uit de voeten had kunnen maken. Kapitein Drew, die bestuurder van het vliegtuig noemde deze geruchten, belache lijk. Een beambte» te Cnoydon heeft even eens verklaard; «lat genoemde geruchten enkel op fantasie berusten, «Paar personeel van het Ministerie van Luchtvaart Loewen stein met de machine heeft zien vertrekken. BULGARIJE. Protogerof, de leider der Komitadsji's, 'te So fin neergeHehoten. Ook zijn metgezel vermoord. Een communiqué, uitgegeven door het hoofdbureau van politie te Sofia, meldt, dat gistenen tegen middernacht generaal Pro- togerof, de Macedonische leider, dooi- drie mannen is ^ioodgeschoten. De moordenaars Wisten in de ddisternis te ontkomen. De moord had op straat plaats. Hrote- gerof. diie doodelijk gewond werd, overleed spoedig nadat hij in het ziekenhuis wa» op genomen. Een man, die den generaal verge- zoide, stierf reeds ter plaatse. Het bericht van den aanslag verspreidde zich als <»en lodpend vuur Boor de. stad «m maakte een diepen indmuk. Er werd aan her innen!, dat «ie «Joegoslavische regeering on langs een half miMioen dinar op het hoof I van den generaal (weft gezet. Protogerof was een ouil-lMMstuursliii van het centrale Macedonische revolutionnaire comité, op wien reeds voor «Ie tweede maal in acht maanden een aansilag werd gepl'eegtll. Den eersten keep werd hij echter slechte licht gewond. Den laatster: tyd had de. ge neraal zich uit die Macedonische organisatie teruggetrokken wegen» meeiwngsiverschil- len met «Ie andere bestuurster ten. CHILI. Het Chileensche s.s. „Angamos” gezonken. Van de 295 opvarenden slechts vier matrozen gered. Het s.s. „Angamo»”, een transportvaar tuig van de Chileensche regeeruig, een schip van 3600 ton, op weg van de straat Magel- haien naar Talcahuano bij Concepcion, met een bemanning van 147 koppen en 118 pas sagiers, waarond>er veel vrouwen en kinde ren aan booi-d, is in den nacht van Vrydiug op Zaterdag gezonken ter hoogte van Punta Uhimpol, ruim 500 K.M. ben Z. van Valpa raiso. Slechts vier matrozen slaagden er in, zwemmende de kust te bereiken. Stormen en regenvlagen maakten het onmogelyk, direct naar eventueele verdere overlevenden te zoeken. Men acht het brouwens v rij wel zeker, dat alle ovenge opvarendten verch-on- ken zyn. Reeds z^n 80 lijken aangespoehi. Volgens «Ie vier geredden moet de kapitein Suarez genaamd, zich een kogel door het hoofd hebben gejaagd, toen het schip zonk. Vennoedelyk is de marconist van dte „An- gamos” er in geslaagd, nadat «ie radk»- -installatie was vernield:, het reserve-appa- raat in werking te stellen. Dit heeft echter maar éénmaal zijn S. O. S. de wereld in kunnen zenden. Toen wa» blijkbaar ook dit toestel vernield. Het noodsignaal wend opgevangen do,«r de stoomschepen „Apolö” en „Tarapaca", die de „Angamos” te hulp snelden, maar het ten gevolge van den storm niet meer konden bereiken. Naar uit New-York genie ki wordt, was het laatste bericht dat door het vengane sus. „Angamos" werd afgezonden, een radio gram dat zeer onduidelijk td hooren was en slechts door het as. „Tarapaca" kon wor den opgevangen. In dit bericht werd mee gedeeld, dat de radiio-instai latte van het schip niet in orde was; bijzonderheden daaromtrent ontbreken echter. De gouverneur van Arauco heeft een kort officieel rapport aan de regeering doen toe komen waarin hy acht uur ’s avonds als het vermoedelijk tijdstip van het vergaan aan neemt en constateert dat de ramp op eenige honderden meters van de kust heeft plaats gehad. De vier overlevenden geven ver schrikkelijke beschrijvingen van de in doods strijd verkeerende schipbi-eukelingen, die zich krampachtig aan de ronddrijventie scheepsdeel en trachtten vast te klemmen. ENGELAND. Een scheepsramp op de Theems. Aan boord van het stoonisclii.p „Carmar thenshire” (7823 ton), dat op weg wa» naar China, i» Zondagavond, toen het de Theems afstoomde, brand ontdekt. Het schip werd by Erith aan den grond' gezet en 0.11e» pas sagiers van b«x>nd gebracht. Deze keerden naar Londen terug. De brand woedde jn de olietanks en had, toen met het vuur ont dekte, reeds zulk een onwang aangenomen, dat onnuddellijk besloten wend het schip op «ien oever te zettdn. Verscheidene uren duurde het, voor men het vuur meester was. DUITSCHLAND. Zimmerman hebben het wereld- duurrecord heroverd. De Junkers-vliegiers Risticz en Zimmer mann hebben hun doel, n.l. verbetering van het wereldduurrecord voor vliegtuigen, be reikt. Zij zijn Zaterdagavond om 9 uur 21 minuteif te Dessau geland. (lij moet mij helpen, want Madeleine is voor het aogeirbHk herig met het opmaken van het bed. fla mijn luns dokter verzoeken luier ■/jonder uitstel te komen. In dien tuswcheiutijd zal ik traiehlen haar b‘j te brengen. .,lk ben blij ook iets temogen doen, verzekerde de toegesprokene. „Zeg mij slechts, tante, waar de geneesheer woont. Als liij thuis is, breng ik hem terstond mede.” ..Het is (Dokter Delporte. Hij woont hier vlak bij. rue du Bac ‘.:4. Vertel hem voor welk geval hij geroepen wordtmisschien kan hij een pijn stilland middel meebrengen. Zwach tels Iteb ik in overvloed en oud lin nen ook l.oisön snelde weg en we«’r voegde de vrouw des tni'view rich Lij haar jonge, onverwachte gast. Zij begon liaar slapen met azijn en water te wasschen, liet eeffiige (Droppels wijn over haar lippen glijdt), biekB haar hoofd wat lager dan liet overige deelte van het lichaam, en ten slotte kwam er eenige beweging indlie leven- looze gestalte, slaakte Yvonne zacht gekreun. Vader Sylvaib' klonk het oogenblik later uil lurar mond1. Zij sloeg daarop kermend de oog en op en zag de oude vrouw, dh’e naast haar neergeknield/ lag. ..TTw vader ztt later komen, mijn kihd”, klon^ het zacht en teeder als de taal een^r moeder „Vrees niets ^ft>aar uit Spitsbergen gemeld wordt, vreest men daar «lat Nobilé de eenige zal zyn die levend van de „Italia"-expeditie teruggekeerd is. Volgens de laatste berichten wordt het kamp weer in oostelyke richting van het land afigedi-even. Tengevolge van het steeds slechter wonden van het ijs en hot toenemen der nevels ischynt het absoluut uitgeslo ten «Lat de Zweedische vliegers nog een» bij het kamp kunnen laixlen. De eenige mogelijkheid om de Viglicri te naderen bestaat thans alleen hierin dat het karpp bereikt wonft door de Russische ijsbreker „Krassin" die zich echter slechts langzaam door het ys kan werken. Sinds Vnydlag is het vaartuig 2 K.M. naar hét oosten voortgedrongen- De „Krassin” heeft thans een groote ijsschots l>ereikt welke 1 K.M. lang en meer dan 2 Meter dik is. Daar deze ijsschot» een goe«te. gele genheid voor vliegtuigen om te starten biedt zuillen de Russische vliegtuigen voor «ten start gereed gemaakt wonden. De Russische vlieger Baboesjkin heeft opdracht gekregen het zoeken naar Amund sen te staken. Luitenant Lundborg heeft gisteren een bezoek aan de „Citta di M/ilano” gebracht, waar hij bartel ijk werd begroet. Generaal Nöbilé heeft langen tyd met hem gespro ken. Lundborg deeflde mede, dat de Zweed- ‘■che watervliegtuigen ihun pogingen zulten voortzetten om de overblijvende mannen van de groep VigBeri in veiligheid te bregen. liij is van mdening, dat de mannen niet in staat zulten zijn kaap Leigh Smith te be reiken en bovendien wees hij op de moeilijk heid voor deze groap om te voet (ten tocht voort te zetten, daar een der mannen z(jn been heeft gebroken en du» door de ande ren gedragen zou moeten worden. Ook zy'n de physieke krachten van de mannen dooi de ontberingen van ongeveer zes weken zeer verminderd. Lundborg is verder van meening, dat het een roekeloosheid zou zyn, dndien de man nen trachten met dp groote opvouwbare boot welke majoor Maddalena heeft laten valten, het vasteland te bereiken. Door de enorme ijsschotsen zou <te boot eenvoudig in elkaar worden gedrukt. Het beste voor de mannen is, aldus besloot Lundborg, op hulp te wach ten en zoodra het weer en de. toestand van het ijs veibeteren, mag die hulpverleen! ng geen oogenblik meer uitgesteld worden. Volgens Kapitein Tomberg maakt echter de mist de voortzetting van de redding van de bemanning van de Italia ónmogelijk, Men maakt zich thans ook ernstig onge rust over Kapitein Soja, en zijn groep Al penjagers. Na 22 Juni heeft men van deze groep niets meer venomen. voor haar dat de ooiiÖ^rrentie weer haar humeur verfeilt. Een standbeei^ voor Foch. „De voormuuiste bewerker een rechtvaardigen vrede." Te CasHel brfa» t^ie*woardi®heid hooggeplaatste geallieeaxle en bevriende civiele en militaire autoriteiten een ruiter standbeeld voor maarwdhal'k Foch onthuld. Poincare hield een toespraak waarin hij «ten geweldigen arbeid van den oud'-opperbevel- hebber in herinnering bracht, wiens een voud en bescheidenheid spreekwoordelijk zijn. Hy verklaarde «tet het monument den voornaamste bewerker van een rechtvaar digen vre«te hulldiigt, die in staat stelt in orde en wiliiglheid den aiibeiid te hervatten. Al stellen wy het gevoel van haat ter zijde zoo vergeten wij noch de soldaten die de bevrijding brachten 'noch de leiders, die het ter ovei’winhing voerden. BELGIE. De dood van Loewenstein. Proefnemingen met vliegmachines. Een medewerker van d» „>Ew::i dard”, die een onderzoek (loet r raadsel «van de verdwijning van Loewenstein, heeft Vrijdag in een chine 4000 v«M«t boven het Kanaal proefne mingen gK'daan om vast te stellen, in hoe verre het verhaal van de verkeeixle deur m«-t de werkelijkheid kan overeenstemmen. Hij had zich een touw om het middled gebondën en wa» in stevige vaart tegen de deur van de vliegmachine geloopen. Earst na de uiterste krachtinspanning slaagde hij erin. fiOUDSCHE COURANT in verzet te treden. „Zal ik u tot het meisje geleiden 7 vroeg I lector, twn rij weKter verdwe nen was. „Het js beter dat ik alleen ga.” Zij begaf ziioh regelrecht naar de rilkamcr, waar Hecrtor halar zeide, dat het uHoisje ruutte, en trad op naar toe Het gelaat waw dloodsbleek, be halve tiier en daar, waar een denkt* ro plek aantoon<De, dat het vuur in aanraking met het vleekdr was geko men. Hei, moest echteir vrijwel beschu. rijn gebleven door liet ijzer van bed of eeq ander onbrandbaar Oiefstuk maar welk een schouwspel waddle de oude vrot^v niet, toen rij voorzichtig den mantel loewikkelde. Hel dunne nachtgewaad was gedieelle lijk door do vlalmpien verteerd. Van mouwen viel zoo goed als n ets meer bespeuren en die airmen, ach, die armen het was (uitzeilend zooals zij gebeden hadden. Ook een der beenen was gedeeltelijk als verkoold Zij keerde1 ontsield naar de eetzaal terug. ./lector’, zeide rij haöstig,v ..ik vrees dat wij hier staan voor een ho peloos geval.”. „Zijh is toch niet dbodi?” riep de jonge man ofitslelkl uit. „Neen maalr het is de vraag of zij van haar kwetsuren, zaH gene®en. Zij rijn zeer ernstig en ik durf de behan deling niet alleen aan. ondanks mijn voortreffelijke zalf voor brandwonden (He zij bezit, en by onze lezers wellicht be ter bekend door de aanstalten die zy ge maakt heeft o|j de kpst van Ne\V„ Eoi|pdla.n<l om gelyk met mej. Ewhart «ten Allanti- schen Oceaan over te wiegen, is intusschen te Parij» aangekomen. Het was een zmirc concurrentie Vusschei^ deze dames, wie het <a*rst aan «te overzyde fliou zijn. Bekten heb ben een groot aantal Vpl’geefsche pogingen gedaan om op te stygejïi, tot ten slotte mej. Earhart het eerste wjjjt weg te komen en daarby 'het geluk had Ook aan de overzijde te arriveeren. Mej. Boll had er toen genoeg van. Ze wou de eerste #yn en toen dat niet lukte... Uien wou ze hetrjiog, maar nu in om gekeerde richting. Dat de concurrentie zeer fel i» geweest blykt wel uit de mededeeiin gen «lie mej. Boll te Parijs heeft gedaan. Ze had zelf voorgpstelld «lat ze er een wedstrijd van zouden maken ('atol' de sensatie nog niet groot gonoeg was). Ze zoüden van het zelfde punt vertrelkten en een zelfde punt van aankomst bepalen^, Maar daar voelde inej. Eanhart niets vow. Zelfs ten opzichte, van den bestuurder liehben ze dlkaar bestre- Mej. Bólt wou Stultz mee hebben, maar op het laatste oogenblik peigerde hy en ging met mej. Eariwt mee* „It was bad luck, aiil around for me", klaag de ze. Maar nu gaat «e dan in omgekeerde lichting over den Oceaan een lauwerkrans zoeken met de Miiss Cdjlimhia van Levine of met een Eransch vliegtuig. Hlet is te hopen, vooral niet Etienne Meuron is oiigedeerd en rijt bij vrienden.” ,,Wat is er geibeuird staïneldte het meisje ben hjer nooit geweest, ik kan u niet en o. die pijn. Wat is mij overkómen?” „Er brak een brand in uwe wo ning uit. Een neef van mij, graaf de Ixuson. redde ut en bracht u tot mij. Ik ben de markiezin de Montorgel Gij zAïlt als mijn dochter behandeld worden, zoolang gij nieir vertoeft.’ ..Een brand herhaalde Yvonn° verschrikt, en op eens sloo. zij de oogen, als voor een ontzettend! visioen „O jö. nu herinner ik mij weder. De koning had bij ons geschuild, de ko ning en die beide andere heeren. en ik droomde, dal Irij Sylvain aan - het hof riep, opdat wij zonder uitstel zou den kunnen trouwen. H'j gaf ons een klein, lief fajisje irief een. atelier voor vader. En ik was zoo gelukkig. Toen opeens ontwaakte ik door een vrees lijk gekraak Het was alsof een aaird beving aliefe deed ineenstorten, als (laaide’ ik met mijn bed in een afgrond neer en toen zag ik niets nveer dan ■rook en vlammen. Waar is vader gilde rij eensklaps. ..Loison zal vöor hem zorgen.’ „Is dat waar Werkelijk waar klonk het angstig. ..Is hij niet dbod?’’ (Wordt vervolgd) 15 - .,Zeg mij zonder omtwegen w(it het hier geldt luetrnatm zij, „spreek on bewimpeld ik kan niet helpen waar niet allle, ook de donkerste oinstan- dightden maj gekend rijn.’ ,.Ik zal vc niet» verawijgen, tante, dat beloof ik u. Hebt gij ooit gehoord van Etienne Mouron, een on^er hedeu- daagsche kunstschilders? „Ik ken fooin persoonlijk. Uw oom- Het hem oris kasteel in Bretagne schil deren en hij bracht daaroe eenige weken bij ons door. Dit is lang gele den maar ik herinner mij hem nog zeer goed. Een talentvol en odk braaf niensch.” «,Hbt verheugt mij, u zulk een gun stig oordeel over hem te hooren uit sproken, tante zeide Loison. ..Het meisje, dat ik tot u bracht, is rijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1