W !M0P DE!N »E it blad. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zn. Woensdag rll juli 1928 67* Jaargang Jfo. 16813 V NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Jt. EEUILLETON. Marie Antoinette. BERGAMBACHT, BEKKBNWOUDH. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, De «fecheffing van de in- en uitvoerverboden. f De crisis in Zuid-Slavië. w: 11.50,1275.UO Gouda en elders 12 fl. 21.—. Irogisten. Haag. Koningin en martelares. 17 ZESDE HOOFDSTUK (Wordt vervolgd) 4 (OTTERDAM. igenaar. 1113 40 Niemand is vrij, die niet zichzelf be- heerscht. BELGlë. De havenarbeidersstaking. Volgen» bqriehlen uil Antwerpen is de slaking der luivenarbeiders geëin digd, Del ete Het vanaf 31.50 vanaf 10.00 le soorten HAAR- en. middelen voor 21 a plekken ontstaan j vet of te droog rp’J >rde Borst GOIDSCIIE COURANT. BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. Het drama aan de Pool. De zwijgende draadlooze. De „Ciitta d'i Milano" seinde via het draad loos station Svalbard, dat het absoluut stil zwijgen in den aether bij he.t luisteren op korte golf voortduurt en dat alle vliegtui gen, die zich te Kingsbay bevinden, even eens met dit verschymseï te kampen hebben. Daar de draadlooze van de groep-Vigli eri ook op korte golf werkt, zit men sinds twee dagen zonder bericht van deze groep. Het verslag van Lundborg. Volgens berichten van correspondenten op Spitsbergen heeft de Zweedsche vlieger tegenwoordigen en r No. 1201 bureau 30 Het aantal overlevenden bedraagt, voor zoover tot nu veertien. De recruut José Aguila, die op een wrak- stuk aan de kust aanspoelde en thans in het zoor ieder, die eiken aard. den gezonden en de verloren Amerika. ELTJiES in den STELDEN kunnen Iggen, smetten en rand-, snij- en ver- mden en voeten, ge huld, huidverschil- zweren, open bee- le in en uitwendige n met Wortelboer’e Wortelboer. nt by de verkoopers celen. 1* ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Hetgeen Hector de Loison sedert lang had voorzien, wae gebeurd. Hij liad het niet langer ku^ilen' volhouden aan het hof en zou thans, ads eenvou dig luitenant, naar een delrt slechtste garnizoensiplaatsen. Bourges, vertrek ken. het beste dadelijk te nemen, wanneer iche verschijnselen moeid zijnen hijgen, dhedenbi) trappen- i voordoen. Men erger. Maar ook al reed» vergevor- jlt Gij van een ge- \kkers Abdijsiroop erlichting kunnen I het voorbeeld van ééns aan asthma k Uw luchtwegen /an het slijm met Cecioni leeft. In tegenspraak van de oveiilijdmsberiri-- ten van Cecioni heeft Mevrouw Cecioni van den commandant van die Citta dii Milano een telegram van haar man ontvangen van den volgenden inhoud: Het vertrouwen Gods beschermt in goede gezondheid Natali. De „Malengin” naar Alexandrowsk. Naar uil Moskou gemeld wordt is de ijs breker „Mallingin" genoodzaakt naar Port Alexandrowsk terug te koeren, daar zijn kolienyoorraden geheel verbruikt zijn. Een andere mogelijkheid tot bunkeren bestaat blijkbaar niet, dan Port Alexandrowsk. VER. STATEN. De ramp van de „Aingamos". Verhalen van geredden. Uit Santiago dl Chili wordt gemeld, dat volgens een officieel bericht het aantal slachtoffers van die ramp van het stoom schip „Angamos" bedraagt 215 personen. van deze ramp to» bekend, en MAANDAG en ,,Beii<j<5 anneni?” fluisterde zij nauw I: oorbaar. De doktpr knikte noewteniiniend. De marlu ezin wendde hel hoofd af, om de trainen ie verbergen, die haar lang zaam over de ingezonken wangen rol den.. „Hel is hard”, zeide de geneesheer bewogen, ..ontzettend hard op haar fleeftijd vooral en met nar schoonlieiid eenbloeieaud niosroosje.” „uiwiCTiu niosroosje. „Ja, dokter, en een meisje, dat bin «enkorl (hoopte te crouwen; allesi lachte liad ooit terug te deinzen vanaf de straat in 100—, 125.—, aai1 om op de licht- dst en vertrouwdst verplichting. van ruim 330 >ne Wasch machines es Telefoon No. 5811. CHARLOIS haar toe.” ..Is zij verloofd?” vroeg dr. porie snel. ,,In dat geval kan ik beslissing besparen, ina|rtóedi«. zou niet meer dan recht en billijk zijn don bewusten jongen man te raadple gen. Alleen, hij moet innen het uur hier wezen, of wel ik »ta voor niets meer in.” ..Handel dan.f» dokter”, antwoordde (mevrouw de Montorgel met plotselinge geestkracht, ..want ik bezit het adres ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den beeorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in bet Zaterdagnummer 20 tt bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elk* regel meer f 146. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceerde^ prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van Bollede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau ijjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. MIs dat van een doodt, wankleurig, lag er een .vereld vaat medelijden in tiaar blik. Heel dien nacht bleef zij bij Yvonne waken. Den volgend m dag verklaarde I lelporte zich tevreden en weldra deed inderdaad) liet getoond ge stel van, hel meisje zich golden, nam zij vaat uur lot ur in beterschap toe. Jeugd is de grootste heelmeester. Maar nog één zware taak wachtte de markiezin ein ook dtetoe stond %«j niet aan andoren af. Zij moest et kind voorbereiden op de waarheid. Na den terugkeeir van het bewustzijn had men haar alles kunnen verbern döor het strenge voorschrift zich iel noodeloos te verroeren maar zoodra zij sterk gi noeg was om op ie mogen zitten, werd langer zwijgen, ónmogelijk Met de omzichligste teederheid deel de d» oude vrouw het jonge meisje haar levensvonnis mede. In net eerst kon zij niet vatten wat de markiezin eigenlijk bedoeföe maar toen zij liet begreep, slaakte zij sieiohtei één, kreet, waarin zich heöl haar zielesimart ifitte; .,0, .Sylvain.” „Zeg mij waar ik lieüiv kan vinden, liefste”, klonk het zocht. ,.ik zal met hem gaan spreken. ,.Neen. neen”, riep Yvonne rillend uit. ..Ik ben voor hetm verloren. Laat hel dan ook voor aliijdl aijn. Laat hem gefooven dat ik otnkwam in de vlam men zoo zal hij nog altijd aan mij blijven 'voortdenken als aan zijn Yvon ne van weleer, niet als aan hel ver minkte wezen dat ik ben geworden. ,.\laar kindlief. ,.Ik smeek u. dring niet aan, me vrouw”, bad de ongelukkige. ,,lk w cel wat ik kan dragen en wat niet. Ik kan mij <Mi<lenverp|en aan de ge dachte, dat hij mij betreuren zal als dood maar wat zon het mij een tol tering zijn hem slediits medelijden in Ie boeziAnien. te vreiezen een voorwerp jvaii afscluijw voor hem ie zijn. En zelfs al ging zijn liefde ver genoeg to het bi ongen van een bovennuenschelijk of fer. al wilde hij mij, ondanks alles. Io‘ torijn vrouw nomen, zou ik niet zelf z.uchlig genoeg mogen zijn de gansche toekomst dioor hem voor zulk een hel- <leiMilaad te doen boelen O, bespaar mij die verzoeking. Het is mij zoo diierbaair, dal ik hejni' juist daarom niet weer mag ziön.” ..liet za) zijn zooals gij verkiest, mifini kind”, siprak die oudé vrouw diep geroerd. ..en zoo gij mij als1 een moe der wilt bescUionwen, die alles aan- fw<vnden zal om uw leven te verzoeten, 'zult gij bij mij blijven tot mijn dood. Daarna zal mijn trouwe Madleieine. die u ook reeds li ei gekregen heeft, voor u bljven zorgen Ik heb alles geregeld mW mijn notaris, zoodat gij een vast jaargeld zult genieten, dat u voor altijdl onafhankelijk meakt. Mis schien ook zal de toestand van uw vader beteren en kunt gij later lot van dien man niet en Y vonne kan het ons thans niet geven, liet is een som ber lot, dat haar waeht, dloch wij mo gen haar niet, uit vrees diaarvooi4, la ten sterven en ik zal doen wat in mijn maelit iligl om haar leven in de toe komst te verzachten. Zij werdi mij niet 'loegezonden voör niets. Wanneer zult gij wederkeeren „Ik voorzag. dat er geen beterschap kou zijn) en heb mijn instrumenten me gebnacht. l’we dienstbode kan mij hel pen maar misschien is hier nog een andere vrouw in de buurt om ons bij te slaan.’ Mevrouw de Montorged verklaarde vastberaden, die zorg aan geen vreem de ok er te zullen laten en wat de ge neesheer ook mocht aanvoeren om trent haar leeftijd en het gevaar van al te hevige aandoeningen op haar jaren, zij weigerde naar hem te luis teren, zeggende d'at zij niet gel eer eeit ter’jg te voor een pliicht. Vol bewondering zag hij haar aan. Alle spoor van tranen was verdwenen. Zij was nog slechts de dlochler. zuster en vrouw van beiden, die hun leven ’hadden gelaten voor hun land en iiaar heft voorbeeld van verheven moed'had den gegeven. Gedlurende heel de operatie bleef zij dan ook op haar post,die.handen, waarmede zij hét meisje vasthieftd. beefden niet, alleen wals haar gelaat hospitaal te Bele ligt, zoo meldt een nader bericht uit Santiago di Chili, gal' het vol gende relaas van de rump: Er heerschte een vreeselyke storm. Tot l uur dal na hts zweefden wy tussdie.n leven en dood, terwijl het schip zonk. Onophoude lijk liet de „Ang-amos” de stoomfluit gilllen, maar er daagde geen hulp op. Toen het duidelyk werd!, dat er niet de geringste, kans op redding door anderen bestond, weixlen de reddingsbooten neerge laten, doch deze werden dbor de golven zoo zeer heen en weer geslingerd, dat zy (IumIc- Ityk zonken. Myn makkers en ik zel'f werden slechts door de goedheid Gods gered. Het eenige wat ik mij herinner, is, dat ik my aam een dryvend wrakstuk vastklampte. Een reus- achtiig hooge golf tilde mij 35 voet hoog in de lucht en slingerde my tegen een rots. Wat er toen gebeurde, weet ik niet, maar toen ik tot bewustzijn kwam, lag ik geheel naakt plat uitgesti-kt op het strand. De hitte in de Vereenigde Staten. Uut New York wordt weer eens gemeld, dat de temperatuur op verschillende plaat sen in de Ver. Staten nog zeer hoog is. In New York (stad) was liet gisteiinkldag 92“ I'. hetgeen leidde tot ettelyko sterfgevallllcn en zonnesteken. In Chicago deed zich het feut voor, oac een meisje, vastgekleefd' raakte in het half vloeibaar géwordén asfalt midden in een drukke straat. l il de vijfde verdieping gevallen. Toch nog gered. i president van ue „Gariieid Na tional BaaiK’ te New ork, de he^r Poor, d.e iji» een zigtlimliuis wordt ver pleegd, is op een merkwaardige wijze alan dien doodi ontkomen. IIcl geroep vaaij oen verpleegster uit lu i raa'm van de vijfde verdieping troik d^e aandachö vaii| eenige cha|fleuirs en poliiie-agenten. Het bleek dal. een man uit een raam naar beneden hing. \ict groote moeite lüeüd een verpleeg s.cr hem I ij zijn enkel vast. Vlug spreidden de chauffeurs dé kussens uit hun taxi’s op den grond, een ma Iras werd aangebracht en een laken uitgcspreid', alles in eenige séconden. Toen viel de heer Poor. Het laken scheurde, maar de val was gebroken. Hel eicnige1 lichte verwondingen werd) de lv<w Poor, die een zenuw lijder >s, opgen turnen. ENGELAND. Fitzmaurice. terug in Dublin. .Majoor itzmiaurice is gisteren na ongeveer drie maanden heen en weer getrokken te hdoben, te Dublin terug gekeerd. Hij was zeefr vermoeid) van het reizen der laaftst01 niaanden. <le partijen oiulerlimg dichter vereenigd. Be stonden er vroeger rog schakceningen en overgangsvormen, thans zyn deze finaal uitgeschakeld. Buitenstaanders geloofden dat de groote tact van Koning Alexander «lie by al'le pu>- tyen veel vereering geniet, tot eenige verzoening aanleiding zal kunnen geven, en de Serviërs hoopten, dat Raditsj, de leider, die met groot staatsmansdoorz.icht i,s be deeld, een vredelie^endien atmosfeer zou scheppen. Hij iis ’t geweest bij zijn partij vereerd als een afgod die ondanks zijn précairen gezondheidstoestand fatale her halingen na «le bloedige demonstraties in Agram een dag na den aanslag 'heeft weten Ui verb in deren. Thans heeft echter Raxl'itsj een verklarng gepubliceerd, waaruit nog allerminst een geest van verzoening spreekt, die ook inder daad na de schokkende gebeui-tenisstm moei lijk te verwachten viel. Wij laten zijn ver klaring hier volgen, die niet minder dan een ultimatiuim inhoudt aan de Servische meer derheid: „De moeillijkheden lig’gen hoofdteakelijk op moreel gebied", constateert Raxl'itsj, „en wij willlen ons geen moeite meer geven vnor een verloren zaak. Wy kunnen Servië met meer redden en daarom moeten wij onze krachten ervoor inspannen, dat ons weste lijk gebied althans zoodanig, onder de heer schappij van den koning wordt ingericht. dat dit zyn geluk en tevredenheid kan Vin den in vooruitgang- Wat Servië betreft wij laten (Uien Sisyphusarbeid over aan an deren. Ook indien de radicale partij niet de mtiutdaad had begaan, welke in het para ment heeft pü'aats gevonden, zou haan- blij ven in d'e regeering den ondergang van d *n slaat tengevolge hebben. Indien dit parle ment bijeen blijft en dezélfde coalitie ver der regeert dan is de catastrofe onvermijde lijk. „Het gaat hier niet om een personen kwestie, maar om het regime. Voor de Kroaten bestaan nog slechts twee factoren: de koning en het volk en «leze twee facto ren moeten de redding brengen.” kapitein Lundlbong op het ijls bij de Viglitri- groep een verschrikkeliijken tijnl doorge bracht. Aille Italianen leden een hevige koorts en nu en dan maakten zij den liivdruk, «lat bun geestesvermogens gestooi'd waren. Ceccioni was ernstig ziek. Zy kregen weinig en onsmakelijk eten. De ijstoestanden waren sledhl en de mist was koud. De mannen kondén op slechts enkele mij len afstands land zien, dloch het was onmo- geljjk er over het ijs heen te loepen. Volgen^ berichten uit Kopenhagen be schouwt men than« ook den Italiaanschen kapitein Sora als defimitiieif verloren. Twaalf dagen geleden is Sora met een hondensilee- expedilie vertrokken. In zijn gezelscliap be vonden zich ook de- Nederlanxler Sjef van Dongen en «le Deen Varming. De Zweedsche reddingspoging gefaald. Naar uit Kingirfbay gxnheld wordt is de Russische ijsbreker „KraHSMh” het kamp van de „ltalia"-bemanning tot op ongeveer 2 zeemijllen geiuaiderd. Tengevolge van het dichte pakijis komt het seliip evenwel nie.t verder en het zou gexlhvpjigeii zyn «Ie po gingen op te geven en naar (te Hinlopei:- straat terug te keeren, om langs de Oostkust een nieuwe poging te wagen. Met zekerheid woixlt ^.aangenomen dat nog slechts drie personen feich in het kamp bevinden. Een lid van de groep ^ou in een vlaag van waanzin hot kamp verlaten hebben. Het terugkeeren van het groote Zweed- sche watervliegtuig Uplaa^ï wordt hier be schouwt als een begin van'het terugtrekken der Zweedsche hulpactie. jDe Zweden z<»u- den alle hoop op redding <van de overige leden der bemanning van de „Italia’ ‘heb ben opgegeven. De confei-enlie-Colyn te Genève is giste- len geëindh’gd met de aanneming van het EngeJsche voorstel, «lat de conventie van kracht wordt wanneer 18 staten ratificee- ren, terwy'l de staten kunnen bedingen, dat nun ratificatie eerst geldt, wanneer één of meer der veertien v«»lgende staten latificee- ren. Vandaag hoeft te Gèneve de teekening plaats van de protoeolllen inzake afschaffing van de uitvoerverboden voor huiden en beenderen en daarna van de. algemeene con ventie tot afschaffing, van in- en uitvoerver boden. De heer Coll ij n zal een dringend be roep doen oip de staten onn de conventie t? ratificeeren. De Nedierlandsche delegatie zal, zoo woixft uit Genève aan het Hbld. gc- nj|?Jd, alle genoeimde documenten teekenen. De heer Coilyn was zeer vaklaan over het resultaat, dat gunstiger is, dan werd vei- wacht. De conventie valt volgens hem te be schouwen alis hot eenste meervoudig han dels verdrag, onder de auspiciën van d'-r. Volkenbond gesloten. Ieder, die weet wat handelsbelemmerin- gen voor den -internationalen handel bete,>- kenen en de methodes kent, die bij iiandcltf- verdnagen gebruikt worden, zal volgens ;.en heer (’olyn het resultaat als een zeer be langrijken vooruitgang beschouwen. Item wederkeeren. Voorloopig verBiedt de dokter dal echter nog ten streng ste.” En aldus ving Yvonne* Mouron een nieuw leven aan, /.ondier dat een dér genen, die haar vroeger hadden ge kend, Iiaar woonplaats wisten. Zij wemli de bondgenootei dieir markiezin in laiiootoe werken van barmhartigheid', een engel van onderwerping, en ge duld, maan ook gesteund door een iliefde zoo loeder, als ooit een moeder aia een beminde1 doelMetr geschonken had. Zij smaakte bovenal den onuitepre- kelijken troost «Kat. verminkt epi hulp behoevend als zij was, haar komst int deze woning een wejrme zonnestraal voor haar bexie huisgenoot en was ge weestdat noch de meesteres, noch de ondergeschikte haar voor iets er wereld hadden willen afstaan. e. ikkuauric? wedgerdo zien uit te ia ten over zijn bezoek aan den ex-kei zer op Huize I 'oorn. Hij verKtaarde zeer veel Vjverwacn- len van het luchtverkeer tusschen er- land en Amerika en twijielde er niet aan of Ierland zat in <ht verkeer een belangrijke plaats innietmen. Het proces-Slater. Helen Lam bic weigert te getuigen. Helen LaknUie, de vroegere dienst bode van de vermoord^ miss Marton ik-lilnst, heeft geweigerd getuigenis voor tiet itof van Appjé1! af te leggen in de zaak Slater. dic| voor vuljf recli Iers van het nieujwei bchotectie Hof van Beroep voor Strafzaken le Edinbulrg is geopend. Deze Helen Lambie (thans mr (Hllam) woont in Floridia (in Ame rika). Alles is beproefd om haar over te halen naar schotland te komen, maar ze heeft dit geweigerd, en ze kan nieft worden gedhrongen, de reis naar Engeland le aanvaarden. RUSLAND. Het Sjachty-proces. Zes doodvonnisfwm veranderd in ge vangenisstraffen. Het cc^ntraail executief comité te Mos kou heelt de doodstraf in het Sjachty proces uitgesproken over Matow, Bra- tanofwisk|y, Breaojwsky, Bojarsjinow, Ka- zarinofw en Sjadflun, veranderd) in 10 jaar gevangenisstraf. Het comité heelt voorts dë doodvonnjissen, uitgesproken over vijf anderen der beschuldigden, bevestigd. Dezë vonnissen zijn reeds voitrokh^. Economische spionnage. Uit Mos'kcu wordt gemeld xlat daar heden een protest begint tegen een aantal perso nen, xbe er van lieschukliigd' worden econo mische spDonnagxs van Zweedsche firma's t“ hebben gepleegd. GRIEKENLAND. Wijziging Kiesstelsel. I’resixtent Konxlouriotis heeft het door Ve- nizelos voongesteftde xlecreet tot wijziging van het kiesstelsel geteekend. Tegen dit voonstöl haxlden de partijleiders ernstige bezwaren en zy hebben met boycot van de verkiezingen godreiigd. DU1TSCHLAND. Vergiftigingsverschijnselen bij 200 deelne- nemers aan «eln excursie. Naar de „Neue Bei'liiner Zitig.’’ uit 'Mtin- chen verneemt, hebben taliryke deelnemers aan een tocht door het Ry'mllanxl, wëlke in Juni door de Deutsche Touring Klulb wa? ondernomen, vergiftigingen epgdloopen. München zijn van de ziek-gewordlen deelne mers reeds twee gestorven, onder wie de Zweed'scihe natuuronderzoeker Alinider. De Touring Club heeft onverwijld inlich tingen jngewonnen by de deelnemers, di'J over heel Duótschband verspreid wonen, cn er is gebleken, dat zaCh in totaal reeds bij 200 van die 850 deelnemers aiekteverschijn- selen hebben voorgedaan. Te Mlünchen zijn Nooit was de verhouding tusschen Ser viërs en Kroaten in Zui«H-SI«avië zoo gespan nen als thans. Wanneer men spreekt van de Kroaten moet men tevens denken aan xle groep Serviërs, die vroeger leefden onder de Habsburgtsche monarchie. Zy zij'n met de Kroaten vereenigd in hun verzet tegen de ouid-Serviërs uit het vroegere koninkrijk Servië. De derde bevolkingsgroep in Zuid-Slavië, de Slowenen, staat tegenover de Kroatische kwestie verd'eeld. Het elericale deel is pro- Serviër, het liberale deel voelt zich homo geen met de Kroaten De kwestie is niet a/lleen dat de Kroaten het gevoel hebben onderdrukt te worde i, maar bovendien dat <te Serviërs van de overwinning in dien oorlog het profijt willen plukken dat hun toekomt en niet door de nieuwe landgenooten in het Westen die onder betere voorwaarden hebben geleelil, overloopen willen worden. Deze dubbele kwestie maakt de zaak zoo by uitstek gecompliceerd. Den 20en Juni kwam het conflict op hot felst tot losbarsting toen een afgevaanligde van de Servische regeerings-meerderheiid in het parlement twee Kroatische volksver tegenwoordigers neerschoot, onder wie ook <len vroegeren minister Paul Raditsj en drie anderen, onder wie den pohtieken leider der Kroaten Stefan Raditsj verwondde. Deze misdaad, in volle bewustzijn ge pleegd, heeft het conflict tusschen de. beide groepen duidelijker dan ooit blootgelegd en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1