C5 E 1EE I I 3 •9(|21 L ira ’i NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MO^C^ELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 87» Jaargang Donderdag T2 ili 1928 Mo. 18814 tbank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen GOUDA Fab’GÏten 1 KEUILLETON. AUt5 ETEli Marie Antoinette. Ss? z a r 7 M o.- i Nog eens de oom IOORWEG. HOLLANP BINNENLAND. Mr. Dr. J. Wytema. f jaar In 5 minuten Omtrent prof. Malmgreen «lie als pool- het van ■m weten waar 18 Tijd kost geld. Gelukkig zij, die geen tijd hebben. Amanoella, bij 'Dit gerucht zeide die Hi.l bui zee Koningin en martelaren. CHAMBERLAIN, de Engelsche Minister van Buitenl. Zaken. otterdam i, Breukbanden courant gratis 6702 en meer on meer ig va De Burgemeester van Rotterdam op 57-jarigttn leeftyd overleden, burgemeester van Rotterdam, die de vlieger op het ijs zag leven is. Deze groep heeft all deei’, dat zy onder leiding staat van den Zweedschen professor Malmgreen, die een uitstekend kenner ia van het Poolgebied en dus weet wélke maatregelen de meeste kans op redding geven. De mogelijkheid bestaat intusschen, dat er 3 slachtoffer» minder zullen zijn. :0 lot 15 minuten in 24 uren icschrilvingovci storingen, huid te koude, slapt- nwakking. i leven ontvangen ruikers. ie Handel* en FEAST-VITE” ug> I«t was in de vierde week van aijn verblijf aldaar, Loison zat verdiept in een werk van Féneion, toen zijn knecht binnentrad met de medfeMtaeling. dat et iemand was, die verzocht hem te spreken. •,Wie is het?” vroeg hij verstrooid Ik weet het niet, mijnheel de graaf Hij zeide dat zijn naöm u nie wijzer »Hi maken. Hij is nog heel jong en ordentelijk gekleed. Ik metende te ver staan dat hij uit Parijs kwam Waarschijnlijk één der bescherme lingen mijner tante. Laat hem binnen, Honoré.” I I ’I MHISdlE (01 HAM. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda ra omstrek» (beboerende tot dra besorgfcring 1—6 regel* 1J0, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en dra bezorgkring- 1—6 regels 1.66, elke regel meer 0.80. Advertratifa in het Zaterdagnummer 28 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertratiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 148. O> de voorpagina 60 hooger f Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen by contract tot zeer gereducoerden prjja. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. vaarde r reeds een belangrijken dienst heeft deelen wjjmog mede, dat hij «lleel nam aan den langdurigen drijftocht van de ^Maud" door «te J’oolteee, drie jaar lang. Eu toen hij in hei najaar van 19-5 eindelijk terug was, ging* hy al «ladelyk weer voorbereidingen treffen om te kunnen deelnemen aan de vaart van 'de „Norge" van Spitsbergen naar Alaska. Riiser Laren gaf van prof. Malmgreen een beschryving in het slothoofdstuk van het hoek over d< Poolvaait van He „Norge”. ,,Hij (Malmgreen) was altijd klaar voor een grap'. AM het waar .is, <lat een goede laoh het leven verlengt, dan aal ik. dank zy Malmgreen, zeer oud worden." VersclwlleiHle bijnamen kreeg hy op reis: Oom Poedel, Koninklijke Noordaratonn en Zweedsche guit. ,/De navigatie werkt het miwt samen met de meteoroloog, en een beter mwlewerfcer heb ik nooit ontmoet.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 1? cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worded dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, dra boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ging is, dat de regeering een voorstel van zooveel belang in den breede wenscht te overwegen en «Ie re.geeni.ng tijd noodig heeft om dit belangrijke vraagstuk ampel te over wegen. jiad, en sprak driftig „Niemand heeft mij ooit een ant woord agepend, dat ik niet wenschte te geven. Dan sleutel hier en daarna la-n ik lóreki tt Ie zegg«n wat mij goed zal dunken Sylvain wierp hem een dreigenden blik toe maur Hector’s gelaat hem al je duidelijk, «lat hij op wijfce geen stap jou vorderen, haalde dus ten laatste h<4 voorwerp uil. den zak en wierp het verwoed op tafel neder. Daarop kruiste lii r de ar n eu over de bond. .En nu de volle waarheid”, sprak, hij gebiedend. ..Het jonge meisje is niet meer on der mijn hoede, sedert tang niet meer ..Waar bracht gij haar heen?’ Naar een volkomen veilige plaats. ,En zij is nog op «1de plaats?’ Ja.’ ..Pan zuil gij mij die zeggen. ..Mag ik u vragen waartoe? Zijt gij voornemens het meisje te trouwen, in weerwil van va» «Ie zuster san koning diens bezoek aan Itarkye. Dit gerucht m door de hofkringen te Kaboel in omloop zijn gébracht. Amanoella zou een gunstig antwoord ge geven hebben De Turkache. presuient is in 1966 geschei- tien van l^itifa Hanum. VER. STATEN. De hittegolf van de laatste dagen. In «ie Vereenigde Staten zy'n lot' dusverre ten gevolge van de hittegolf reeds meer dan 200 personen overleden, van wie tn New- Yonk alleen reeds 48. Een ei gebakken op het plaveisel! Te Patteiyon in New Jersey zei dezer dagen iemand, dat het wam genoeg was om eieren op het plaveisel te l*afloken. Een knuwlenier wilkle <lad«dijk de proef op som nemen, brak een ei op straat stuk en... vier minuten latér was het keurig gebak ken! ..Misschien <to verloofde majsjo ..bal tyas ik vroeger. Than* wil ik «een waar zij is en meer en meer liet Sylvain zijn z<df|>eiiie>etrsdiiDg vt. ren. ..ik zodul haar otteral tevergeefs Zk' Ik Mh-u mij met stokslagen ver jaagdl uk het paleis van» den koning, den <lllend<iling. die Wer het Eran sche volk durf Iwrsctoen. Een oude vrouw lied mejdelijdtetii met mij en. fliris lerdu miij toe,,Zij i» verdhvenem maar als ietmand ervan weet, dan is het graaf die Loison Graaf die Lot son wan ook de naam. die Etienne. Mouron telkens in zijn wartaal lier haialde. on nu he|b ik u etodielijk op gespoord want gij ook waart ver dwenen, en ik zal niet eerder van hier gaan, noch u doorlaten, voordat gij mij gefcwqren hebt mij tot haar te zbllen voeren. Een man als gij zal wel geen andere laai verstaan.’ Het bloed was Loison naar *t hoofd gestegen. Hij vetga< onder die belee. digem.de woorden wat Norbert geleden In 5 minuten 3 5tot lOminnten. 0 tot 15 minuten. 3 Sylvain Norbert viel hem met wel luidenden lach in de rede. Ik begrijp «lie vraag van die lippw» van een edelman, die zich voorstel!, di t al wie ge«n titel dragen niet we ten wat «wgevoel beduidt Leer van mij, graaf de Ijoison. dat gij en de uwen zich daaromitretit vergingen. Neen mijn bruid is voor altijd voor mij ver loren; maar ik heb liaar te innig lief gehad, te oprecht gewenscht haar ge lukkig te maken, tmi nog onverschil lig te kunaien zijn voor tiaar lot.” ..Stel u dun gerust Dat tol is ver- zekenl’ klonk het iets zachtelr. ..En gij meent, dat de«e verklaring genoeg is vroeg Norbert, onwille keurig ee,n ^p, nader tredtend. ,,óij verbeeldt u, da: ik u op uw woord zal gelooven? Niet, ook al legde gij er een evd op af Ik efech van U. dat gij mij tot Yvonne zplt brengen dai ik met eigen oogen zal zien wat er van haar geworden is. Voor dien tijd zal ik u niet loslaten. (Wordt vervolgd) Orwlervraagd over het bericht, dat de gi-oep Mariano gevonden szou zyn, zeide «ie omterzoeklnigsreiziger Otto Rvendrup, dat, indien de groep werkelyk ontdekt is op met meer dan 20 mijl van de Krassin, <ie kansen •op redding gunstig zijn, indikm de Krassin niet verplicht is kplen in te nemen in de Advent-baai. De positie van tie groep Viglieri daar entegen geeft reden wt ongerustheid, vooral indien «Ie Ki'as.«in verplicht is kolen in te nemen. Sverdrup geloofde niet dat de Krassin in staalt zou izijn de gioep Viglieri te bereiken door een niéuwen weg vu H inlopenbaai e.n «te Oostkust van Nop’-d- Oostiland. Zweedsche pogingen om Viglieri te bereiken. De Zweedwdie vlii«Ager hikman is aange komen met het Zweeilrehe schip Tanja en heeft 's nachts e-n Klemm-Daimler-viieg- tuig aan boord genomen. Hij is 's morgens vertrokken om te trachten een ysschots te vinden, die stevig genoeg zou zijn om er vun op te stijgen. Ondanks het ottbeteekenend» gewicht van het vüegtoig, was het by na onmogelyk een ijsvlakte te vinden, diie ste vig genoeg was. Jlet gebrek aan vlotten maakte het onmogelyk «Ie machine als wa tervliegtuig te gebruiken. Indien hij er in slaagt om op te stijgen, zal Ijkrnan oofnid- dellyk naar Hinlopenstraa^ vliegen om de groep Viglieri tx- bereiken. De Ziweedsche vliegers ziullen al het mogellyke doen om de overgebleven Jede.» de.r bemanning der italic te reilden, die in vryi benarde omstandghe- «len veikeeren. DU1TSCHLAND. De nationale feestdag. Regeling tot den herfst uitgieSteld. Het wetsontwerp betreffende de va>ststel- ling van een nationale» feestdag zal vóór liet zomerreces r>i<«t meer «toor het plenum van den Rijksdag worden bdhamlelkL De juridische commissie, waarheen het ontwerp is verwezen, houdt wei is waar morgen een zitting, «loch heit wetsontwerp komt op de agenda «Lier zitting niet voor. M(«n heeft het plan om het ontwerp in den korten tyd, die nog voor het recew rest, af te liande'en, Jaten varen, en de behandeling door de coni- ndssie tot den herfst uitgMteld. TURKIJE. Kemal Pasja heeft huwelijksplannen. Volgenw een gerucht uit Londen, heeft Moestafa Kemal Pasja de hand gevraagd gsnszon. een eelndclijle A verentcdicinMc «j !e ingrediënten, - vooraanstaande j ,ke werkingvan |j et de gastrische en opgewekt en a den neem een of U Iriseb en op- ff elpen U bij bet na aam du iMiiviTHiteit, waar hij IaBo promjuvoande tu< doctor in rechts- eq sdauLsw«‘tt.,mto'hap^H.q]. In Juni va»i datzelfde jaur werd die heer V\yt«ma buiMocMiidi tot secretaris der gemeente Assen en verhuisdie drie jareti daarna in diezelfde luaciie naar Scliiedam. Iid d<!toe sta«t kon do secrc- taTis editor niet langer dan een jaar blijven, omdat hij intussche» getrouwd was met de dochter van den burge meester pn diewe grand van bloedver- w au schap tusmiiem burgetmeeater en secretaris ♦'en«‘r gemeente niet toelaat- De nota vai De conferentie inzake «ie afschaffing en fawpeiking van «ie in- fen uitivoervenboden te Gen^ve heeft den tekst «ter conventie goed gekeurd. Respectievel'yk 26 en 16 staten teekenden de protocollen van tie in- en uitvoerverboden en «ie uitvoervenbtxken van hukten en been- deien. Deze protocollen werden géteekend door Duitechland, Oostemyk, België, Engeland, Denemarken, Finlanil, ErankryK» Hongan y -, Itauë, Luxemburg, Neilerland, Polen, Ser vië, Zwitserland, Roemenië, Tsjecho-Stowu- kye. De conventie-OoHjn wertl boven<liien ge- leekend doori Indië, Chili, Egypte, Japan, Letland, Estland, P^rtugai, Stam, Turkye. Nooiwegen en de Ver. Staten zuiden binnen kort teekenen. De conferentie werd daarop door dhr. Co- ijjn gesloten met een rede, waarin hy «le groote beteekenis van dij, eerste meervou dige verdrag, dat «iiirttat de economische betrekkingen tusschen «1e volken raakt, naai voren bracht. Vergeleken» met «Ie conventie tot vereenvoudiging van de douaneformaliteiten die den loop van het mechanisme van den handel trachtte te verbeteren door stof- deelen weg te nemen, kan vdligeijs dhr. Colyn wordengezegd, dat deze conventie het me chanisme van den handel zelf en zyn produc tie raakt. Ls de teekening dus een gebeurte nis van eenig belang, de conventie krijgt^ pas reëele waarde, wanneer zy wordt gerati ficeerd. Colyn wees in dit vesband den gedelegeerden op hun groote verantiwoorde- lykhe^l, de ratificatie «loor hun regeertngei te beweikstelhigen en hij eindigde zijn rede met het uitsproken van de hoop, dat de con ventie weklra practisch zou worden toege past en de voorloopster zou Mijn van vele soortgelijke verbeteringen in «Ie richting van internationale economische overeen stemming. De Italiaansche gedelegeerde Dinola dankte den heer Coilyn voor zijn bekwame leiding en uiitte «Ie h«>op, dat «x>k «Ie voigen- de economische Volkenbondsconfereniies door hem zullen gepresideerd worden. Het Dui.tsche antwoord op de nota van Kellogg is aan den Amerikaanschen ambas sadeur te Berlyn overhandigd en zal Vis dag beken«l gemaakt worden, in Frankrijk heeft President Doumergue zyn goedkeu ring gehecht aan «Ier. door Briand opgestel- den brief ter beantwoording van tie jongste nota van Kellogg. Wat Engeland betreft. Minister Cham- beillain deekle gisteren in het Lagerhuis mede, dat hy het vertrouwen koesterde, dat hy het antwoord nog voor (het einde van «Ie parlementaire zitting, die Aug. begint, zou kunnen zetwlen. De .gedachtenwliswel ing met de Dominions en Indië duren' voort, dtx-h zyn niet «Ie reden van eenige vertraging, die zich heeft voorgedaan. Ten antwoord aan kolonel Wedgwood, die vroeg of Cham berlain het voornemen had, de voorstellen schipbreuk te «kien lijden door het vasthou den' aan reserves, zeide Chamberlain: Ik heb niet het voornemen de voorstellen schipbreuk te «toen lijfden, ik heb ze met ge noegen ontvangen en hoop, «lat zy met smé- ces zullen worden bekroond. Op tot hem gestelde vragen zeide de Mi nister nog «lat de oorzaak van «ie vertra- ten minuut later vertoonde de Lt> /XMker zich aan «Ie «tear, die lüj af sloot. ..Wacht een beetje riep 1/Ouson u t. ,,Dat gij «w hoed op bel hoofd houdt, moei gij weten onbeleefdheid blijft voor eigen rekening maar geef hier den sleutel van mijn deur. In mijn woning heeft niemand aich on ge pante vrijheden te veroorlooven. ,.Niet voordat gij mij geanuwoonl held op een vraag, «Mie vcxw mij teven of dood befeekent. graaf antwoordde de bezoeker met geknutselde bedaard heid- „Waar i» Yvonne Mouron? Ware de jongeling al» een flmeeke ling, als een door leed geknakt men gt^omen, dim zxh» Hector aanstonds iitedeiijden met hem gevoeld hebben; thane ergerde zijn houding hem der mate, dat hij hem van hoofd tot voe ten met trotsnhen blik otpnaun en op ijskoudien toon vroeg ..Ik verkies niet te antwoorden voor dat ik weet wien ik voor mij heb.’ Sylvaan Norbert K baar is volgen» de wet. I>e beer Wj lekiuU' aanvaardde toen in 18Ö2 de func tie van lumfdeotmitiraiog ter provinci iiIe griffie van Noord-Holland, welk» functie hij op 18 Xiigustus 1909 ver ruilde met die van secretarm der ge meente Haarlem, waar hij wetkle on dier l>urgenu*!sler jhr Boreel vaji Hoo gelanden en diens opvolger jhr. mr W. B Saiidberg. Op 1 April 1920 volgde de benoeming van mr. dr. J. Wyteiya ,tó! hurgeineewter van Dor dlrecht, als opvolger van burgemeester Wychers. Toen in 1923 mr A. R Zinunerman liet audit van burgemeester van Rotter- dakn verwwusekte voor dal van Iloog-’ii ('onimistmris vam den Volkenbond in (tostenrijk is. na«tot de Rotterdamech** burgejiieeNtcra-vaieature reeds eenigen tijd onvervuld was gebleven, mr. Wy temo ainigt'aodifl am lieschikbaar te stellen voor diat ambt Na eenfge aarzeling heeft hij aan diet verzoek voldaan Zoo ver huisde mr Wytema van Dordt waar hij tijden» zijn btrrgrJnoeoterHCfhaj» zeer '«‘ijverd heeft voor de lievordtering van de plannen die betrekking hebben op de verbetering van den weg van Hordt naar zee, naor Rottertiem Op 15 Sept 1923 werd hij als burgemeester «ter gemeente RoHerrhn» gcin»«tall(ieir«l liurgemtx'stor Wytetma heeft zieti te Rolterdïwu in den omgang doen ken nen ais eten vriéndelijk blijmoedig man. die er naar streefde in contact te blijven met allen wat tot Itet wijde terrein der geaiteenMijke bemoeiingen beiioorl Hij getrooate zMb vee} moei te op de hoogte te komen van allerlei i-etiii<x«n4ijke| zaken en stelde »oomx> dig gaarne* zelf een onderzoek in. Tóen elr indiertijui uil het politie corps kladtten kwamen over de rege ling van dten straatdienKt in de nieni we dienstregeling voor de politie heeft de burgemeester zelf eena zoo n nach teVijken dienst meegeloo|)en om uit eigen bevinding over deze zaken te kunnen spreken. Ook de haven en alles wat, daarmee in verband sjonkl had zijn belangstel ling en de burgen «eepter beeft (tere ook het voorzi tersciiap aanvaard van de commissie, dlip een onderzoek instelt naar het stukgoedtverkeer in de Rot- lerdamsche haven. lle|t presideeMi van de raadsverga deringen, teil onderdeel van de 'taak van burgemoesters. waarnaar dit? bui tenwereid vaak dien geheieien man be oordeelt, is mr. Wytèma te Rotterdam niet gemakkeiijk g<vnaak\. De Rotter dajitMiio raad lelde in zijn samen Heling tusschen dn jaren 1923 en 27, eenige leden, ddp zich ntoeilijk kon den voegen naar de leiding dtes vooc- zitiers en die, a4» zij het goede spoor Ijöjster waren geraak niet door een hanneridopje binnen de orde terug te brengen waren. Mr Wytema heeft in den raad met obstructie en opzettelij •<e ordeverstoring te kafupen gehau. die hem het voorzitterschap wel heel moeilijk hebtem gemaakt Vriendelijk en t«xgemoetkom<n»i zooails hij tfi'. van aard was. «as hij geen partuur voor elementen die opcoettelijk den goeden gang van zaken trachtte te verstoren en tegen wie hij geen enkel machts he burgemeester van Rotterdam, •hi. djr. JolwiHivs Wytema, is gisiema- imuiuag in uen ouderdom van .)i ov erieuen. Mr. Wytema, die in bubruari de eerstel reu» van do Sibajaik iot ymrseil le li«qft meegomaakt is te ttoUacdkui* MUgesetu teruggen corn van utx» Itmiandkulie reis, die hij mi zijji reis nog had gemaakt. Na zijn terug- kOniHt u« Maart heeft hij g<sen enkele raadsvergadering meer kunnen bijwo- ii en. .Mr. (jr. J. Wytfiama werd m 1871 iw Appingedum geboren, waar zijn vader «loKter wa«. Hij volgde 1e (ironingen die letMeiii' aan het gymnasium en daar in (te BUITÉNLANDSCH NIEUWS. N9QKWBGBN. 4- De 'Russische vlieger Tsjoeknofski ontdekt de groep Malmgreen. Blijkens berichten uit Moskou heeft Tejoeknofwki, «Ie Russisch" vlieger, die den ijwbreke.r Krassin als ba<siis gtWudkt, «Ie rei zende groep Malmgreen, Mariano en Zajxpi ontdekt op 8» gr. 42 m. NjB. en 25 gr. 45 O.L. op 20 myl van «Ie Kraasini. De vlieg-r beschreef vijfmaal een «jirkel boven «Ie 'groep: twee <le.r mannen wuifden wikl mei een vlag, de derde lag uitgestrekt.. l’sjock- nofski zoekt een plaats om te landen. De groep Malmgreen us, zooalla men zich zal herinneren, het drietal, «lat na «Ie schip breuk van «Ie ItaJia, op 30 Mei Zich van No- btié en zyn mannen heeft afgescheiden om te trachten land te bereiken en hulp te halen. Mey had toen nog geen radio-vei'bin- «linig met «Ie buitenwerel»! en deze mannen weten dus nog niets van wat er sinds de schipbreuk gxulaan wordt om hen te redden. Hoe veidiaugen<l «nut bericht qp zich zelf ta. men zal terstond moeten bedenken, dat de redding van de mannen wellicht nog mev groote moetillylcheden gepaanl zal gaan. Vc«ir een groot vliegtuig als de Jankers van Tsjoeknofski begint het gevaarlijk te wol*- den om op het ys neer te «lalen. Het is te hopen, «lat ook «Ie derde man, liggen, nog in Ithans dit voor- i slaat fc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1