1 m Zn. 4 b Waschmachines E I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REECVVIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Zaterdag 14 Juli 1828 87»Jaargang Mo. 18818 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE RljkD. kbank EEUILLETON. I f *j» kim ilvraagstuk ._Z ..A 7 Marie Antoinette. - I HOORWEG. Kun- Fcf,"<'rr» 188 1248 'elefoonNo. 5811. CHARLO1S vanaf 314® vanaf 10.00 s mensen, die baby ts eén vraagstuk Lselkwestie ia de hulp van ündermeel i beste verstand- ‘s en verpleegster. enboekje aan 00— eoy gekost, <dn hebben /de bevo.- het gevaar ;nd teven, lat eeuwen weer terker aelfs hun voor- oor ieder, die I Iken aard. den gezonden I n de verloren I van ruim 330 I 12 fl. 21.—. I ogisten. laag. ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 24)0, per week 22 cent, overal waar de Dexorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15,* met Zondagsblad 310. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Dit nummer bestaat uit twee bladen. goi in iii nu m \r. maf de straat in 100—, 125—, r om op de licht- t en vertrouwdst rplichting. dat zij de vorstin was die hel wel ofi wee van een groot vote, in haar han den hield Zij arbeidde onv^poeiu voort en halan kinderen werden toe- vertixmwd aan de hoed© van ver trouwde personen, die, van hoe goede bedoelingen ook vervuild, haar omno golijk bij die kleinen vervangen kon- darf. Waarschijnlijk juist omdat zij zich zelve weekhartig voelde worden, zoo- dra zij slechts een dier rooskleurige gezichtjes naar zich opgehekqn zal», eischte de keizerin, dat de gouvernan tes en leermeesters streng tegenover hahr kinderen ouden zijn. Zij zelve was onder ijzeren tucht opgegroeid1 en dat had; haar voor héél het leven ge staald. Met al haar schrandlerheid'ver gat jij, dat niet aille karakters een dergelijke opvoeding kunnen verdra gen. Het was thans aan diezelfde doeh- De korste weg om meer 4? krijgen, is om altijd dankbaar te zijn hetgeen gij reeds ontvangen hebt. Reisvaardig De examens zijn alweer achter den rug; of zy vreugde of teleurstelling brachten, r alle geëxamineerde jongens en meisjes zijn bljj onder dien druk uit te zijn; de jeugd prepareert zich, om met volle teugen te ge nieten van de genoegens, welke de vacantie in velerlei vormen biedt. Ook wy, ouderen; al zyn we die examenkoorts reeds lan,g te boven, we hebben iets anders achter den ruig: een jaar van arbeid, van moeite en zengen^Zeker, de arfreiid te een vreugde, en l-a-4*ontaine mag jju één van zyn vele fa- terecht zeggen: werk, span U in dx-t ii het kapitaal dat IJ het minst in den steek laat, waarop gij bouwen kunt”, ma^r-af en toe moet men eenigen tyd hebben om uit te rusten, van de blyheüd der natuur te kunnen genieten, om dJoor haar weer tot zich zelf te komen. Maar raakt zichzelf kwy’t in de her rie van het bedryf’s avonds ontvlucht men zichzelf in allerlei vermaken die ontspan ning moeten brenger., maar die ons even arm laten als wij zyn. Wat wy'Hpodiig heb ben om aan te vullen wat "de aroedd ons doet verliezen, kan alleen dfe natuur ons ge ven. Door haar schoonheid en, meer nog, door haar majesteit. In de eiken morgen weenkeereinde.zorgen van ons ambacht of ons beroep loopen wy gevaar de juiste verhouriang van den mensch tot wat hem omringt uit 'het oog te verlie zen. In den regel gaan wyi teveel in allerlei besognes op, én kunnen we te weinig aan dacht schenken aan het Leven zelf, zooals het zich demonstreert in al zijn schoonheid en voor den mensch onbegrijpelijk harmo nische volmaaktheid! in het werk van <ien Schepper; vol bekoring door zyn groote lij nen, zyn schoonheid van vorm en kleur, maar ook en bovenal, door zjjn geweldige kracht. Wie dat niet meer kan ondergaan, is geestelijk begraven. Welk een vrerugde en innige dankbaarheid ontroeren den mensch (tóe zich een schepsel in de schepping weet; al zou hij zich dfiit maar éénmaal in het keven 'bewust werden, (hij zou er zich rijker door gevoelen. Beter ig het, wanneer hy van tyd tot tyd idit gevoel ondervindt, zyn plaats in het heelal beseft als hij zijn nietig heid zet tegenover de machtige monumen ten van de natuur, zyn aldoor naar het werk gebogen hoofd eindelijk ophsft naar de ten hemel reikende bergen of, aan de zee zittend, zijn door den arbeid vermoeide oogen laat gaan over de schier eindelooze wijdheid van dé zee, waarop de machtige BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. CMXXVIII. Het plqa? is gerezen om in diep Haag een planetarium te stichten, dat op liet terrein van den Dierentuin zou kun nen verrijzen. Röeds is een vereeni- giihg fapgericht die het benoodigde tér dat Maria Theresia dacht Zij had haar een uur geleden tot zich geroe pen, haar in d$ anschuiaige oogen gezien en haar omhelsd met eene on- stuitefigheid, die het prinses jic had ver wonderd ‘n maar op haar vraag of er iets buitengewoons was voorgevallen, had zij onijwijkend geantwioord en was toen hierheen gevlucht, onder voor wendsel dat zij brieven had te schrij ven. En Z'j hadi er inderdaad een beantwoorden maar haar hand vond de kracht niet de pen daartoe op te nemen. Na lang, zeer lang in gepeins ver zonken te zijn gebleken, sloeg zj met teen zilveren hamer op een) metalen klankbord in haar onmaddellijke na bijheid!. Een kamerheer vertoonde zich op den drempel dier deur. ..Is het u wellicht bekend of broe der PaitriCMs reeds ten paleize aange komen is „Hij wacht seder een kwartier op de bevelen van Uwe .Majesteit luid de het antwoord. ..Zeer goed. Verzoek, hem. binnen te kome De hoveling boog en verwijderde zich, ovfr spoedig weder te keeren met een monnik van hoog© gestalte, zoo •mager, dat de zware pij slechts een geraamte scheen le omhullen. ..Laat ons alleen voedde de kei zerin den kamerheer toe, ..en draag >zorg dat wij niet ge&foprd wordten hemelkoepel rust. Hy mag in de maat schappij een nog zoo groot man zijn, in de stilte van de bergweide, geaccentueerd door het zacht geklingel van de klokjes, zal hij aich klein voelen. Daar wordt de sfeer be- heerscht door een groote ondefinieerbare macht, waarvan wij de reinigende en ster kende wy'ding ondergaan; in dit ryk zal on<>' de Rust, die wy zoo dikwijls vergeefs hebben gezocht, met een zaohten glimlach tegemoet treden. De man die zich in zee begeeft, zal achter <le stuwing van het rustelooze water de oerkracht van Ihet leven voelen; en iets van die wonderlijke vitaliteit zal hy meedrager. naar het land. Beiden zullen van die besog nes, die hun opjagen en hun leven versom beren, de betrekkeilijkheid leeren zien; zy zullen de lasten van hun schouders voeten glijden; pessimisten worden weer blijIe men- schen, dankbaar het leven aanvaardend. Maar om die levensblyiheid te vergaren is het niet eens noodig, naar andere landen te gaan. Het onze, al mist het de bergen, biedt zooveel schoonheid «lat de mensch, die er oogen voor heeft, naar al zijn begeeren er van geniéten kan. Welk een gouden gloed glanst er op het heide-landschap, wanneer de zon het in kleur zet, en hoe fluweelig lig gen de schaduwen van die boomen op ’.iet zachte mos. Hoe weinigen kennen den rijk dom van het blonde Zeeuwsche land, waar van het prachtige licht den schilder in ver- i-ukking brengt; dat sappilge polderland met zijn forsche, met vier boomen rij en beplante dijken, het wuivende, goudgele graan waar de noodgedakte huisjes juist even bovenuit komen; en wat een wonderlijke rust, ver mengd met een tikje melancholische teeder- heid, heerscht er in de roerloosheid van de Brabantsche vennen; en dan zyn er de plas sen: liefelijk stralend bij zonneweelde, maar soms, onder donkere luchten en die strie- ming van een feilen wind, van een gewel dige kracht, vol bedreiging. De vacantie opent ons koog voor wat wy bijna in de misère, in alle somlbertieid zou den vergeten: de schatten der natuur, die onvervreemdbaar zijn, terwijl desondanks ieder zich ermee verrijken kan. “Laten wij zoo veel, zoo intens mogelijk ervan genie ten; het zal ons leven zonniger, ons hart rustiger, ons hoofd klaarder maken; als wij straks den arbeid cpnneuw aanvatten, zul len wij andere, innerlijk rijkere n»n*iien zyn. ia inceiiijK zijn, want ik zod' nooit naar inOoie vpijÉppen. „tai och ik ma» er Over oordee- len. wan* ik heb n, uuiten uw weten, Zeil gehoord - bezit gij in de hoogste mate dat talent, waarvoor intenig staaife man d^ helft zijner levensjaren zou geven, maar dlat aan geen twee man nen in eene generatie geschonken wordt. Maar gij hebt mijn vraag nog niet beantwoord. Zijt gij reeds als knaap in het' klooster getrecten .Neen, mevrouiw, ’b volwassen man. En verdenk mij niet van kinder- achtige niefciwsgierighedd, mijn vragen bcoogen iets ernstigs ik vergis mij immers niet, als ik meen te onder- sdreidlen. dat gij tot de eersje standen der maalschappij behoort .,Ik behoorae daartoe. Majesteit thans ben ik nög slechts broeder Pa- tricius. de volgeling van een God di© in een stal werd getxWn, De discipel is niet meer dan zijn meester. „Eh ik zal niet onbescheiden genoeg zijn om1 naar uw werelii|i|ke|n naam te vragen Wil mij nog slechte (fit ééne zeggen hebt gij ooit aan het hof van Frankrijk verkeerd De monnik zag haar met eeh zekere onrust aan. Hij begreep niet waar’’rij heen wilde ..Ik heH de eter gehad ntendgmaak de leden der vorstelïfte fanfilje van nabij te zien”, klonk bet ontwijkend. (Wordt vervolgd) Koningin en martelares. Haar eerste jeu^d was niet vroolijk. Ondanks Maria Iheresia’s iiartstochiie- lijke moederliefde, vergat zij nooil. geld, eenj som van vi3r ton gouds bij een wd brengeo. Wie Ws ie©A wei ee»s een planetarium heeft gezien weet dat het zepr interossa'nt is, maar 01 liet eigenlfcjK van veel meer nut is ',an equ oogeniuljkuel inteijetesanildrigheid voor den leek, is nog wel de vraag, in den regel gaat heit zoo dat een dier- geijijke inrichting aoor vreemdelingen wordt bezocht en mMschien door de schoolkinderen, maar veel verder gaat het gewoonlijk ni&t. Wij gunnen nun die dit zaakje willen .opzetten veel sucoe»; enhousiast ervoer kunnen wij n.et zij». Het is een leermiddel en als zoodanig erg mooi en ais liet dan ook nog een attractie voor de s^ad wordt zijn wij er tevreden mpe. Natuurlijk dat de sterren-geleerden zeer gesteld zijn oip dit nieluiwe zaakje, dat belang steliing zal kunnen wekken voor hun vak maar dit vak is nu eenmaal te geleerd voor de buitenstaandtera zoo- dat het voor dezen niet veel meer ‘au een aardigheid zal blijven o»n zoo n planetarium, te bezichtigen. De dierentuin slooft zich den laat- sten tijd zeer uit om attracties te ge ve Er zijn een paar bdren aange-- schalt om de kinderen een genoegelijk uur.je te verschaffen, men adverteert vlijtig om de aandalaht Op dten tuin t© vestigen, men maakt er een tea-gele- genheid van. enz altegaldter middelen1 om woeir wat in de belangstelling van het publiek te stijgen Of het echter gelukken zal dfie -weer t^ krijgen is een tweede, er is geten ■Boette meer aan deeen tuin, die jniwege*. jareu wtel iets te beteökenen had maar uit de gedachten-sieer der Hagenaars is verdwenen. Het is dan altijd een hee- le toer daarifi weer een plaats te* ver overen. Het publiek dat ©r oudtijds kwatai wals voor een goed1 deel de elite van den Haag maar dat zakte ge leidelijk en spoedig .was de tuin ,iog maar een attractie voor den midden stand, die op don duur daar ook uit verdwenen is. Men gaat het/nu in de beren en de sterren zoeken, maar wij vree-zen dat op den duur dleae instel ling toch naar dte maan zal gaan om dat er h er o-p> aarde geen plaats in de zon meier is te vinden Er zijn meer Man die instellingen die een tijd van bloei hebben en dan- geleWeflijk int verval kOmen dm ten^ slotte te verdwijnen hebben dan hunne Sohuldlgkeit getam en kunnen mistig op hun lauweren gaan leven. Hetzelfde voortóien wij bijvoorbeeld van de Volksuniversiteit, die ook al van detn hoofdweg afwijkt en op zij paden is gaan wandleflen omdat die groote weg niet cPruk genoeg beloopen werd Er worden concerten en too neeluitvoeringen gegeven, wat heele- miaal niet in do werktefeer van dat inetftuut b'gt en wat in den Haag hee- ZeJs dringende inededteelingen nen vpor t oogenblih. wachten.’ Zij wendde» zich nu tot oen monml 'He in eerbiedige houding was blijven staar» en zeide met baar vriéndelijk- sten glimlach, „Wil mij vergeven, broeder, dat ik u wachten liet; wat .mij zelden ge beurt. ik had den tijd1 vergeten. „Uwe Majestet heeft over mij te beschikken", a woordde hij in vloei end Duitsch, ofschoon men aan zijn tongvel toch aanstonds den vreemde ling kon herkennen. „Nog grooter vrijheid veroorloofde ik mij door u tei laten uitnoodigen «en bezoek ten paleize af te leggen her nam zij. ..Men heeft n^j veel van uwe welsprekendheid verteldnmaf wat ik u bidden unag, neem plaats. Ik heb u over ernstige zaken te raadplegen Zij wees hem een stoel aan, niet ver van haar schrijftafel, waaraan zij zich weer nederzette, ejn ging voort „Men heeft mij imïners wel inge licht Het is een Hranscfcman, dien ik voor mij zie ..Ja. Majesteit ik weH althans in Frankr jk geboren maar thans be hoor ik dfe landen toe. waar het God behaagt mij heen te roepen.” ..En gij denkt een tijdlang te Wee nen dloor te brengen „Ik weef het niet, mevrouw''e generaal överste mijner orde zond mij hierheen voor missie-preeken Mis schien zal ik geroepen worden hier in ADVKRTENTIEPRUS: Uit Goud* omstrek» (behoorende tot d«n bMorfkring) 15 regels L80, elke regel meer 0^5. Van buiten Gouda en den bexorgkrüig: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentita in het Zaterdagnummer 20 bjjsiag op den prys. Liefdadigheids-advertaitiin de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELLNGENi 1—4 regels j 2.05, elk* regel meer 8.58. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingebonden medededingen bjj contract tot seer gereduceerden prijs- Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. in <le bloemetjes te zetten. Hij is een D0AÖDU. wemmer, leuoreu morgen bezocht hij de uatunrichiing aan de Mauili^keje en huj heelt datat aip vrienden bij massa s. erochuliende be nende personen in den Haag duiken daar (tegelijk» onder en zij vormen daar een gezedigen kring. Onder «en is de dominee een der mteest gemene types en zijn jubilé is dan ook net eerst in bet ziwctunb^d herdacht, te madden van zijn zwemvrieuden. .iluemeester is een humorist, wieoa* geestigheden dikwijls (foor heel den Haag gaan. '21ja ve'radhajp^ng, met z^n grijze bakkebaarden, is zoo bizonder, dat wie hem eenmaal zwg, hem altijA zal herkennen. Ate prediker zeer gelietd. als schrij ver zeer bekend, heeft hij zijn leest gevierd te midden van velen die ove rigens op een dominee niet m ue eer ste plaats zju gesteld!. Maar Gilaenneester was voor alles een mensch, een joviale man en daar door trok hij zeer vele vrienden. HAGENAAR Uit de lijdensgeschiedenis der menschheid. De geschiedenis der aardbevingen is de geschiedenis van het ernstigste lijden der menschheid. Zelfs de veldsHagfen dier wereld oorlogen sloegen de;r mensoiiheid niet zulke aware wonden als de mtbairstingen der aarde. De streken, die het meest en het zwaarst zyn getroffen, zin Japan, een deel van de Vereenugde Statfin van Amerika, maar ook 4» Balkan, Iltafie en Snamje rijn vaak de haard van aardbevingen ^geweest, die tienduizenden het leven hebb en menige stad met den aardbed gelyk gemaakt. Maar, ofschoor king der bedreigde gebuedl'm van i zyn bewust, waarin zy voortdun blijven ze daar toch in de hoop, I en eeuwen zulten verloopen, vodr er een aardbeving komt. Ja, nog ^uit de treurig® ervaringen var ouders hebben <ie afstammelingen niets ge leerd. De Japansche aardbevingen hebben zoovele menschenleven^ geeischt, omdat de huizen te 'Echt zyn gebouwd en slechts een schuifdeur tot uitgang hebben, en dezu deur, zelfs by kleine wyizi gingen, door een aaimchok veroorzaakt, niet meer kunnen worden geopend. Daardoor zyai de menschen eersiO aj»nn een val gevangen en daair zware ^branden, die gretig voedsel vinden in het bouwmateriaal der Jaipansche huizen, rJfct zelden de aardbevingen begeleiden, zoo verbrandden duizenden in hun eigen huizen, voor het hun gelukte zich te bevrijden. De oudste bekende aardbeving is die van Pompeji in het jaar 79 voor Christus, waar bij <i? steden Pompeji en Hereulanen wer den verwoest en naar schatting 30.000 men- sohen omkwamen. De uitwerking van deze aardbevingscatastrophe werd nog verschrik- lemaal niet noouig i». Als men er op uil was aaiKiadjt eerns wat ai to leiden van muziek eui tooneel en eens wat meer te cxmioentreeren op andere vormen van cuuuiur gelijk trouwens die bedoeling der Volksuniversiteit is dan zou het beter zijn. Maar de ’belangstelling voor de geleerdheid die men hel puoliek heeft willen toedie nen. begint ie verflauwen en nu grijpt men al naar andere middelen. De aardigheid is er ai af om met eehigen opltef te beweren dat men op de Volksuniversiteit col lege loopt. Trouwens diaarom hebben velen van dten aanvaiiig af g^U^hen. Het werd veel te voornaalm enro geleerd op ge zet. De „faniastische i vakken brokken bet hardy en dat wjIb al een heel Jteeiifjk ding omdat nnst deze een bree- de basis van ontwikkeling eischen en de menschen dier deze basis hebben heuscib niet, naar een Volksuniversiteit gaan om daarop voort te bouwen Wij voorzien dat de volksuniversi teiten op den duur niet zullen voldoen it dien niet eenige eischen voor de tüelaéing worden gesteld'. Er dient schifting te zijn tusschen hen, die een ©enigszins breede omleiding hebben genoten en hen, die daarvan versto ken bileven Bij die ppleidling dient het verdere onderwijs zich aan te sluiten. Waaraan we# altijd behoefte bestaat dat is aan cursussen .aar mteti talen leert spreken n.l. den. doodgewone^ Omgangstaal, geen breedte litteratuur, geen menuai s enz. maar n ets dan het alledaagsché gesprek. Vergissen wij ons nief dan organisteert o.a. de eenigifig voor Müavroawen dergelljirei Hessen hier en elders en daarvoor zal sttellig we! belangstelling bestaan voor al nu iederöe® op zijn tijd e©n re’s naar het buitenland onderneemt. De w^eerzinwelkkende fout dat op de la gere school geen moderne taal m®ei wordt onderwegen, inöet hersteld wor den. Op tal van scholen zijn a’. cur sussen voor dp kinderen ingesteld en het moest de Regeering toch’ to, het inzicht brengen dat zij ten spoedigste deze fout moet herstellen. Reeds na zien de ouders in dat hun kinderen het nessen en men grijpt d© aangebo den gelegenheid aan om hen met bet oog op het onderwijs aan de II.B S. allvast eenige kennis van het Frans eb b:j te brengen, waardoor het jaar op die .school vergemakkelijkt wordt. Tot slot memoreeren wij ditmaal eens het jubilé van een dominee. Dr. F. van Geel GHldtemieeister is een zeer bekende figuur in den Haag en verre buiten Zijn tering van naaste geestverwanten bekend én gezien. Hij hteeft nu ziin goudten feest als predi kant gevierd en velen hebben de ge legenheid aahgegrepen om hem eens het klooster te blijven misschien ook word ik plotseling verder gezonden. Maria ThApsia had onder het spre ken aandaebtig zijn regelmatig maar uitgeteerd gebaat gadege&lageh. Zij na'* den man voor zich, die een week aicti- ttereein heel de Domaiu-stad door de macht van iijn. woord had inieegesleept den grooten redenaar, die zelfs haar tranen had ontlokt, toen zij hem, on der een dichten sluier vérlborgen, was gaan hooren. en nu zij hem van nabij rag. werd zij meer nog dan toen ge troffen door zijn edelen, open, of schoon droefgeestigen blijk, maar te vens door zijn voornalme manieren, welke zijne ootmoedige houding ©n het kleed der vrijwillige armoede niet voor den blik dier onfeilbare mhischen- kenster Rondten verbergen „Ik hoop van ganscher harte, (te' men u in dit land zal laten”, hernam zij, „Men heeflt een geteste!ijk© opwek king noodiig in mijn’ rijk en nietanond verstaat hier zooals gij de kunst tot het hart mijner onderdanen döor te dringen Mag ik u vragen of gij u van uwe eerste jeugd' af in. welsprekend heid hebt geoefend, of zijn w ve or a terfeché gaven aangeboren?" .Uwe Majesteit is a’l te goted’’. ant woordde die monnik, met een «wakken glimlach, die rijn gelaat nog schooner maakte, een glimlach geheel ontbloot van eigenwaan of valsch» nederigheid .Ik tracht alleen de zfel'en m-üner toe hoorders te treffen Welsprekend kan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1