UHH DBEL it ra. "602 rkt. 18-w ING i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 87*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen on 520 int de EEUIULETON. OP Marie Antoinette. ■o. 18817 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Maandag 16 Juli 1928 dra UI* 1243 100 als de lage tonen omstandigheden Prijs röed» (Wordt vervolgd) CHTE VAN DJ! 10RDEELEN der laag is. lokbrekers, ikelen, KOUSEN, WOLLEN- het gewicht mij. zoo ik mdsch zeeman en heeft aan boord rkoop KtalaflM» Nd tej dJ sheeie Rijk, ca 10.00. ncier Gouda Tel. 46 Koningin en martelares^. ame, dat het mij erde radio-toestel ing 125 Volt) aan bovengenoemde rinding te compli- INGE2ONDEN MEDEDE1 da voorpagina 58 ft booger. Gewone advertentiin ra ingezonden mededeelingra bjj contract to* aeer gerednceerdra prijs. Groote lettere ra randen worden berekend naar plaatsruimte. AdvertentiSn kunnen worden ingezonden door tuMchênkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten ra moeten daags vóór de plaatsing ara het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. rul Arie. Post. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel ra de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. 214 96 56 n vanaf 28 ets. se 49 79 ünderkouseu ikoopsprijs. 'an door etaleeren oor Spotprijzen. vanaf 10 cents. vanaf 49 cent 16 12 S, SCHORTEN, lilHIkSIIIL (01 RAM. groot werktuigkundige zijn geworden Al zijn vrijen tijd brengt hij djoor met het vervaardigen van uurwerken, kunstaloten ondergehjke voorwerpen. Dat is a jn eenig genoegen. Daarbij is bij zeer vroom, een stetm, die bode wijk XV ontbreekt. „O riep Maria Theresia verlreugd uit. „Dat zijn goede berichten; aan een zoo veelbe4ovend*n jongeling kan ik in volle gerustheid het lot van mijn dierbaar kind toevertrouwen. Het stuit mij zeer tegen de borst die aartsher togin tot zulk een onwaardig hof te laten gaan, maar de heersdiappij, waarvan gij spreekt, zal daar niet al- t jd voortduren. Zij houdt mei ’s Ro nings leven op en dat leven zal nie* veie jaren meer tellen. Mannen als Lodewijk XV delven hun eigen graf zelfs hét sterkste gestel kan niet lang weerstand bieden aan uitspattingen. Zijn opvolger zal allefe herscheppen en mijn dochter hem daarin bijban Z>j zweeg niet anders verwachtende of hi i zou met haar ineteuhmien en haar laat ten twijfe, wegnemen maar de monnik uitte geen woord Waarom spreekt gij niet, broeder?" vroeg rij ietwat ongeduldig. Mijn'oor deel is toch Juist.” men deze altijd op langere antennes toekomst te waken, bij wdarvan de prinses nog onmogelijk «kan inzien, envergeef 11 in uwe gevoelens van BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De hulpverleening voor de schipbreukelingen Van de „Italia”. Kapitein en bemanning van de „Krassin”. Sora *8 tocht naar Foyn-eiland. Sjef van Dongen huistoe. De bewondering voor den arbeid van den Ijsbreker Krassin is in Zweden algemeen. De commandant van den ijsbreker, Carl Kellogg’* anti-oorlogspaot. Minister Chamberlain over de nakoming der vredesverdragen. liet Fruiwclie antwoord op die laat ste nota van staatssecretaris Kellogg, dat Zaterdag te Parijs aan den Aiue- riKaianschen gezant is overhandigd, zal naar gömeld wordt, vandaag of mor gen gepubliceerd wordien. Evenals! Duitschland' moet ook Frankrijk zich bereid verklaard hebben zonder voor behoud loe te treden tot het pact Het wachten is nu nog op het Brii- sche ah woord, dat naar Reuter meent te weten spoedig zal bekend worden zoodat Sir Cecil Hurst, juridisch advi seur van het foreign office, die te Berlijn en Gcmève besprekingen heelt gevoerd met rijn Fransehe en Duitsohe collega s over de interpretatie van de AFoerikaianschie voorstellen, te Londen teruggekeerd zal zijn. In elk geval, zoo luiden de berich ten a'Hhans uit New York, is men op het staatsiltepelrtement te Washington van interning dial het verdrag tof uit banning van den oorlog in October te Parijs zal worden ohderteekend, in dien de verdere ondtarlvandclingen een normaal verloop nemen H«t staal nog niet vasr. of Kellogg aan die plechtigheid zal kunnen deel nemen. Ma^ëëïëït doen Luister dan, broeder. Heit zal u zonder twijfel bekend zijn dat wan neer een prins van den bloede tot een huwelijksaanzoek wenwiu over te gaan bij rich, zOer terecht, niet wil bloot- stèllqh aan ‘de mogelijkheid een°r weigering. Het gezantschap, dat in zijn naam om de hand eener prinses komt vragen., weel vooraf, dat hel een toe- stejivmiend antwoord medekrijgt. Er zijn dan* reeds geheime brieven over de zaak gewisseld t’ussohen die ouders der jonge lieden. Ik ontving -op die wijze een edgenhandiig schrijven van uw koning met betrekking tot een hu welijksverbintenis tusschen den Dan phijn en mijn teerbeminde dochter Maria .tatoinette. Broeder Patr.cius begreep eindelijk, waartoe hij ten paleize ontbotten was. Zijn gelaat heiderde óp, nnar hernam de keizerin ..Zulk een verbintenis lacht mij m vele opzichten toe. Frankrijk is een schoon land, waar een wijze vorstin een heilzamen invloed kan uitoefenen; maar het gefuk mijner kinderen ligt mij Ie nauw aan hef hart om alleen op uiterlijke voordeel en to letten. De aartshertogin is nauwelijks 15 jaar j voor haar een besluit, .1 door Van ming, met twee zerley-sond ver- kust van Noord- loord en Kaap •groep te gaan traohter het rena de groep solvent gids Varmuig aan boord genomen, die door kapitein Sora aan de kust was achter gelaten, omdat hy den tocht naar hot Foyn- eiland niet kon vuortzetten; en ook de pa trouille Alpenjagers en de Italiaansche stu denten, die lid zyn van de Alpenclub, zijn door het Noorsche schip gered. Van twist was geen sprake. „Aftonbladet” had aan generaal Nobile een radio telegram gezonden, waarin het blad om inlichtingen verzocht nqpens d« onwtandbgheiien, waaronder Malmgren, Zappi' en Mariano de tent hadden verlaten. In zjjn antwoord verklaart volgens de Tel. Nobile, ‘lat de drie mannen, toen op de voortdurend uitgezonden hulpaeinen geer.er- antwoord werd ontvangen, de hoop hadden opgegeven, door middel van radio-telegrafie met de buitenwereld in verbinding te ko men. Daarom besloten z(j oip weg te gaan om kaap Noord op Noordoostland te ben.'- ken, waar zy levensmiddelen hoopten te vinden. De generaal legde er in zyn antwoord den nadruk op dat zyn afscheid van Malm gren en de beide Italianen smartelijk en ontroerend waa geweest en dat met hen een hartelyke verhouding bestond. Van twist is, zoo verklaarde hy, geen sprake geweesit. Malmgrens heldendood. Naar uit Moskou wordt gemeld, hoeft majoor Zappi prof. Mai.mgrens einde al? volgt beschreven: Toen hjj niet in staat was, verder te gaan, vroeg hij den Italianen een graf voor hem te dehren in het ijs, waarin hjj zich neerlegide voor de laatste ruat. Daarop verzocht hij Zappi en Mariano al leen verder te gaan en alle levensmiddelen nvee te nemen, en toen hy cag, dat zy ble ven wachten, rieplifl ,/iaat. Gy zult ande ren kunnen reikten ten koste van mijn le ven”. Vervolgens eep bericht uit Stockholm zou de Zweedsche regeering overwegen een ge- rechtelijk onderzoek te doen instellen naar den dood van Malmgren, die door zjjn beide begeleiders achtergelaten werd, terwijl hy nog in leven was. De Noorsohe pers richt nieuwe aanvallen op Nobile en eischt gerechtelijke ophelde ring der giebeurtenissen. Vastgesteld moet worden, waarom professor Malmgren het kamp op het ijs heeft verlaten en op welke .wjjae-hjj om het leven is gekomen. Ksjwi blad wjjst erop, dat Nobile ovérige Italianen zich op Noorsch grondge bied bevinden en daarom ook door Noorsch beambten gehoord kunnen worden. Do rsche minister-president waarschuwt m een overhaast oordeel en verklaart, Noorwegen voorloopig een afwachteiule hooding moet aannemen. In ieder geval kan men Nobile het verwyt niet besparen, dat zyn onsamenhangend ein onduidelijke berichten wantrouwen ver oorzaakt hebben. FRANKRIJK. Een vliegtuig in een tuin gevallen. In een voorstaal van Chartres is een Franach militair vliegtuig in een tuin ge in. he< Britsche Lagerhuiz heeft Mi uister C.hamberiain eet» viemklarmg al- gelegdi omtrent den tegenwoordige» loebtiind, wat 'betref! ue uitvoering van tie (mtwwpebMubepaliDg&n van ne vredeevtvdragWrt^1** Hi.j wees dr op, dat die intergealli yerde coniiiv.ssies van control? in Duitschland, Oowietnrijk en Bulgarije titans alle- teniggeilrokiken zijn, OiuciHt zij haar taak hadden volbracnt <ot zoodanigan omvang, als de geallieerde regeeringen bejvrediigend en oeiioor- lij\ beschouwden. Vooral deze landen met uitzondering van Oostenrijk zijn die uitvoerige eind raipporldn, die de commissies bij het eindigen van haag missie hebben op gesteld, aan den raad van den Vol kenbond med'egedlee'ldi, die volgens de bredtbverdragen, na hei terugtrekken van de commissie verantwoordelijk werd om alle inbreuken op de bepa lingen voor de ontwapening te onder zoeken. Wat Oostenrijk betreft is het eind rapport nog niet aan den raad van den Volkenbond overhandigd, omdat er nog sonnnigp punten hangende z.,n lietreffende die verandering der muni tiefabrieken voor industrieele doelein den, waarover nog tusschen 4e vroe gere geallieerde regeeringen en de Oostenrijksche regeering onderhandeld werd. Voor Hongarije heeft de commissie Als het geluk op jë~hcmd is, taüTjë~gê~ rust door het vuur loapen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda ra omstrek» (baboorendo tot dra bworgkring): 1—6 regeia L80, «Un regel meer BJ5. Van buiten Gouda ra dra braoïgkring: 1—4 regel» 145, elke regel meer 0.80. AdvartratMn ia het Zatardagnummer 28 ft Uln de helft van dra >röa. i ragela 245, elka regel mera MA Dp en de iaar bekwaamneid ngenia, zoowel ten htig- resultaat om lojauieit tegenover uw vorsi mocht kwetsen maar het luoi van Versailles heelt, iiiissoliien ten onremiine, een he- (.roevenden naam van lichtzuiinigheid ver' regen. I >e bezorgd)» moeder vraagt thans aan den dienaar der Waarheid, ol deze geruchten overdreven of las terlijk zijii. De oogeu van den’monnik nchtten zich met open, ofschoon bedroefden blik op de hare. ,.Ik zou veel willen geven om Uwe Majesteit daaromtrent gerust, te kun nen stellen’ antwoordde hij langzaam „en ik Zou weigeren die vorstin hier op te antwoorden, als het met eene moeder was, diie zich tot mij had ge richt, als hier niet een jong, schulde loos leyen op het spen stond,. Neen, mevrouwmét bloedênü hart moet ik verklaren dat, wat men ook fluisteren moge, de werkelijkheid, helaas, nog donkerder zal zijn. Frank rijks of geeft zich over aan die meest Dan'e looze lichtzinnigheid. De koning geeft, on tanks zijn zehtig jaren, daarvan et vooi* if^etd. Misschien is hij dieper te bekladen dan te veroordeel en want liij groeide op, als vtaderkxxoe knaap, onder leiding van FIRps van Orleans, den regent, die hem nog overtrof in ondeugden en schandelijke hartstoch ten. De vraru meesters van mijn ramp zalig vadlerland zijn sedert jarun vrou wen, die uit de allerlaagste volksklas sen oprezen en schatten voor zichzelf verzamelen, ten, nadeele van het rijK, en alle«i die het wagen hare heer schappij te weerstreven, uaar kerker of schavot doem voeren. Het gelaat der keizerin had zich, onder liet aan<lachug toehooren ver duisterd. Zeer zeker, die taai was niet geruiste!lend maar toch wilde zij zich nog aan de hoop vautklemmeu niet gedwongen te zijn van zulk ee» schit terende partij voor tiaar kind af ie zien- ,,.VIaar de Dauphijn behoeft daarom nog met op zijn grootvader te gelij ken zeide zij. „Wat is u dknirent hem persoonlijk bekend ,,Aleen goeds, mevrouw verzeker de broeder Patricius openhartig. „Er zijn er, die beweren, uat de hertog van Berry he< dagelijks betreurt de oudste zijner broe*lers te zijn en 4aar- door eenmaal geroepen te zullen wor den de kroon van Frankrijk te dra gen Ik kan dit aaimein-en, want zijn karakter vertoont veeleer de neiging tol een verborgen leven, een stil ge luk maar in hem sluimeren groote deugden. fUj is nog jias zmHUm jaar, zoodat me^iüet mei zekerheid kan bepalen wat hij als meweh zal zijn,. Tot hiertoe echter heeft men Zijne Hoogheid Rooit tot losbondigheid kun nen overhalen toonde hij er steeds een jifschuw van. Hij heeft hoogst een voudige smaken. Indien hij geen vor stenzoon war» geweest, zou hij een aenig voorbehoud gemaakt omtrent 4e 1 .oepassing van de recruteeringsw ellen ,oi Hongarije. In het eindrapport van de commis sie voor Bulgarije is die aandacht ge vestigd op de lu/rhaaldte gevallen, 'Sal de meuwo wetten omtrent de recruiee- ring en de organisa-ti van het leger niet uitgeivoerd worden of daarop in- blreuk wordt geanaakt, hoewel die wet ten »ei|f, indien loyaal nagelbete!, een voldoende uitvoering van de bepalin gen van. het vredesverdrag verzekeren De aandacht van den Volkenbond is ook gevestigd op het feit, dht de Bul- gaarsohe regeering tot nu toe niet heeft voldhan aan die verplichtingen cun artikel 71 vian de grondwet te her zien, dat 't beginsel van algemeenen dienstplicht bevat, wat niet vereenig- baar is met do bepalingen van de vre deverdragen. Met Duitschland is in December 1926 (e Cenèvo een overeenkomst tot stand gekomen, volgens welke na het terug trekken van de commissie van contro le sommige deskundigen toegevoeg'1 zijn aan de diplomatieke missies der geallieerde regeeringen te Berlijn om met de Duitscne autoriteiten tot over eenstemming te komen voor de uitvoe ring van sommige punten, die, toen de 1 commissie van controle terugge trokken werd; nog niet als geheel af gedaan konden worden beschouwd. Aanmerkelijke vorderingen zijn voor de Vegeling van deze punten gemaakt, die o.a. betrekking hebben op de re organisatie d’er politie en de ver vreemding van militaire gebouwen. I il de inhoud van de Fi^nsdiCno*” aan de Amerikaansche regeering wel ke heden zal wordien gepubliceerd, deelt die t'^cho de Paris het volgende mede De Fransclie nota neemt kennis van hei Tretambei dat staats secretaris Lel- logg op 23 Juni aan rijn voorstel van 13 April foevoegdle en van het bege leidend schrijven van den Amerikaan- schep staatssecretaris in antwoord op een aanvulling welke Briand in het vendrag wilde toevoegen, en verklaart de Frntnsche Regeering hei verdrag te willen ondertoekenen. kl attest heeft be- nevenstaand appa- soowel voor net- 55 en 220 Volt al's 220 V-jtt gelevuixl wordt, paraat in het attest i de onmiddellyk.e a den zender van v-haven werd op- hoeven we van de "■-Ir Jug’i, is een gewezen Estlai ongeveer 30 jaar oud. Hy van de Krassin aan verechdlende expedities deelgenomen. Daar hy met den toestand op de yazee goed op de hoegte was, werd hem het commando over de Krasaüi toever trouwd. Prof. Savüovitajj, de leider van de hulpexpeditie heefu dójOfde van de Roode Vaan gekregen. Nader wordt gemeld, dat de door de Kras- Sin geredde zeven personen zidh in de Ad- ventbaai aan boord vatu de Braganza zullen begeven die de geredden naar Kingdbay zal brengen. De Russen zyn er in geslaagd ajie klee- ren, documenten en eerj aantal herinne’in- gen der schipbreukeKi^an mee aan boord te brengen. De inai-coniA Biagi, heeft zells ^syn radiotoestel mee teraggebracht. Officieel wordt thans medegedeeld, dat de italiaansche kapitein Sora en de Nederland- sche hondensledemennei» Sjef van Dongen door een Finsch vliegtuig zyn gered. De beide geredlden zijn, geëscorteerd door Zweedsche vliegtuigen, naar Kinkbay over gebracht, waar zij zidh Qians aan boon! van de „Citta di Milano” bevinden. Zooals men zich zal ■nrfnnfren, was ka pitein Sora op 18 Juni,weigezeld Dongen en den Deen hondenspannen van <1® bokken, teneinde langs oostland tusschen Kaapfl Brunn naar de Maimgreit zoeken. Vervolgens -zouden zij Foyn-eiland te bereiken .benevt van generaall Noblié, die zicli toentertijd op ongeveer vyf mylen van het eiland af be vond. Op 21 Jtmi ontmoette'de Noorsohe vlieger Lützow Holm de expedfitie van Sora, voor wie hij een mededeeling neerwierp, melden de dat Nobiié’s roode tent door vliegers was gevonden en dat de aviateur Maddalena le vensmiddelen had laten neervalllen. Voorts was het de bedoeling van Lützow Holm de expeditie op de. hoogte van den slechten toestand van het ijs te stellen, die het onraadzaam deden zyn den tocht naar het Foyn-eiland voort te zetten, zoodat het beter zou zyn de nasporingen vooral op de Malmgreen-groep te concentreeren. Onge lukkigerwijze kwam deze laatste mededce- ling nimmer in het bezit der expeditie, die herhaaldelyik trachtte van het land op het pakij'.s over te gaan, hierin eindelijk ook slaagde en ten slotte het Foyn-eiland be reikte. Hiier werden de mannen door Zweedsshe vliegers opgemerkt. Aangezien dezen van oordeel waren, dat de situatie der expeditie weinig gunstig was, besloten zij te zamen met een Finsch vlieger een hulpexpeditie op touw te zetten welke, z'oodls gezegd, met succes werd bekroond. Alhoewel Sora er niet in geslaagd ia, het kamp van Nobilé te be.reiken, zulks ten ge volge van het afdrij-ven van de ijsschots, waarop zich de tent -bevend, moot de tocht der expieditie, die onder buitengewoon moei- 21 - „Dat vermoedde ik wel en. gij zijl daardoor un staaf, mij ecu (Miwaardeer baren dlienst te bewijzen. Broeder Patricrius woog zwijgend. Maria Theresia bleef een oogêiiblik strak voolr zich uitturen, als overwoog rij bij zichzelve hoever rij met hefn kon gaan en zag Item toen plotseling met dien open, moedige»' blik aan, die hare eenige schoonheid utmaakte.’ „Ik geloof u een. heilig mW, broe der”, zeide zij, „buken staat^iel ver- routwen te schenden, dat «en moeder in u stellen zou, en het is een moe der, die zich thaR» tot u wend, niet een keizerin. Ik ga u iets mededee- len. dial zelfs mijn meest beproefde raadsliedlen nog niet vernamen, in de hoop d«t gij mij daarna zult, willen bijotaan. Het geidt hier die gansche toekomst van een mijner,, kinderen. - Wilt gij mij uwe hulp toezeggen in Jiaar moeder behoort dus een zaak van zoo groot belang?" „Ik vroè» dat ik weinig zal vermo gen maar wat ik kan, mevrouw, zal ik met de grootste vreugde voor Uwe lyke omstandigheden heeft plaats gexonden, toch als een buitengewoon stoutmoedige en verdienstelijke onderneming worden be schouwd. In de officieel© telegrammen wordt iie.ts gezegd over den Deenschen ingenieur Var- mlnig, die oorspronkelijk ook deel iiitmaak- te van het groepje onder leiding van den Italiaanschen kapitein Sora. In dit verbaaid dient er aan te worden herinnerd, dat Vur- ming, dfie niet ernstig ziek was, indertijd met een slede en honden werd ach te i gelaten op Noord-Oostland. Sora zette daarop met Van Dongen ayn onderzoekingstocht vooit. Een later bericht meldt dat ook den Ir. Varming gered is. De toestand der gerc«’den. Naar de arts van de „Citta di Milan o” seint, lijdt Mariano tengevolge van groute uitputting aan koorts, terwyl Zappi's toe stand zorg baart. Daarentegen is de. gezond- heidstoestand van Viglieri, professor Beh »e- nek, ingenieur Trojani en den radio-telgra- fist Biagi normaal. De chef-mecanician Ceccioni heeft, zooals men weet, by den val op het ijs zyn linkerbeen gebroken. De Fransche minister van Manne heeft order .gegeven tot het zenden van twee lichte watervliegtuigen van 180 P.K. naar Spits bergen. De toestellen hebben een eapiciteit van 500 K.M. Sjef van Dongen huistoe. De directie van de Nederland-Spitsbergen Co., de heer H. H. DresseJhuys, die ter plaatse goed bekend is, vestigt de aan dacht op de enorme prestatie, geleverd door kapt. Sora, Sjef van Dongen en Varming. Deze expeditie is er immers in geslaagd Foyn-eiland te bereiken .dezelfde plaats waar de groep-VigReri zich aanvankelijk bevond en die men nipt verlaten kon. Dat de groep afdreef is een omstandigheid, die Sora niet kon voorzien. De directie heeft Sjef van Dongen opgedragen naar Aiends- burg terug te keeren, en dan naar Rotter dam te komen, ten einde by zyn ouders te Arnhem een tyd van welverdiende rust door te brengen. Het ligt mede in het voornemen der directie Sjef van Dongen in de gelegen heid te stellen zidh verder te bekwamen voor een hoogere functie bij de Nederland- Spitsbergen Company, want indien Sjef van Dongen zich eenige theoretische bekwaam heid eigen maakt, wordt hij1 voor de Spits bergen Co. een uitnemende kracht. Jongens, gesneden uit het hout van Sjef van Dongen zijn voor het sucses dier NedteirlaiuLsche ne derzetting op Spitsbergen van onschatbare waarde. Ook de Alpenjagers gered. De ,X?ittè di Milano" heeft draadloos ge meld, dat het Noorsche s.s. „Braganza”, dat zich op 16 KjM. ten Westen van Kaap Wrede bevindt, hedenochtend 2 uur eer lichte slede zonder Ivonden naar den Ruaei- schen vlieger Tsjoechnofski en zyn makker zond, die zich, zooals meji weet, bij Kaap Platen bevindt De toestand van het ys i« voldoende om er een toöht over te wagen. De „Braganza” heeft reed» den Deen- en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1