Had. EN O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOÜDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. anten 97* Jaargang No. 19820 f 2.50 Tabletten FEUILLETON. hauesetbi Donderdag 19 Juli 1928 Marie Antoinette. r genezen, j geen schadelijke B iivere medicinale g ille Ingrediënten, s Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon- éh Feestdagen --- - j meMjjdt. Engeland nn tint Kellogg-pnct. d ,t MAANDAG en 10 tot 15 minuten. ,,O, zeker’ i zou mogen nemen (Wordt vervolgd). 10 tot 15 minuten In 24 uren. Help allen om u henen die hulp behoe ven, maar reken nooit op dankbaarheid. gaard. déze klasse geërfd. i uit een gezin van i [TERDAM. naar. 1284 40 MOER Koningin en martelares. Mevn «briUrer». a» H.ndal- en „YEAWr.WW HM» dags. ’’SI larkt 33 *VKV**>| |le president wi n het districtK geboren. H|ü W >msit; hij star arm haar MeJf.it mi dat Obregon bij 8» enkele tegen- n de aart te binden, m en, d^ generaals a ir het prerident- W eve daarvan een ind ontketenden in revoluties, die in imerika. rjES in den BÏiDEN kunnen soorten HA^R- ddelen voojl 21 lekken ontstaan et of te droog eekzucht Maag of zwaartifen in itslag, toode enaJop elke Rhlumatiek, er,»Wverstee- ziekten van De „Festspiele” te1 München. Te München zullen de jaarlyksche „Fest spiele" dit jaar van 26 Juli tot 31 Augustus worden gehouden. Op het programma prIj ken uitsluitend opvoeringen van werken van Wagner en Mozart. Met een opvoering van de .^Meistersinger” worden de feesten inge leid. sbeschrijvlngov iwstoringen, nul atte koude, slape- verzwakkiog* G0IIISI1IE (1)1RANT ik!?” ..Slechte één jaar ouder”. .,0, dat is heerlijk”, riiep zij uit. ,.l)an zal hij ook nog ven spelen hou den en het heel goed begrijpen, dat jeneésmidde- e vragf' n de M ate Ma ENGELAND. Terugkeer van de hitte. Na twee dagen van betrekkelyke afkoe ling ja de hitte gisteren weer over het groot ste deel van Engeland komen opzetten. Te twee uur wees de thermometer te Londen in de scliaduw 83 graden, 9 graden meer dan Dinsdag, en het kwik bleef stygen. Te Birmingham wa® het 85, en in verschillende plaatsen in het Zuiden ongeveer 88 graden. Uit tal van gemeenten ten plattalande ko men berichten van gebrek aan water door de lang aanhoudende droogte. FRANKRIJK. Twee nieuwe oceaanvluchten. Beltalve luitenant Parte, die Vrij*tag van Brest naar New York zal vortrek- kqn, bereiden ook Marnier ewWaehen; hein een vludht van Parijs naar N®w York voor oelen neem een o! t U friseb en op- fl helpen U bO bet In 5 minute n 5 tot 10 minute ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de beaorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. M Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. gen hadden v< taaien wil vai was de jongst kinderen. Zijoi moeder iwas een vrouw* groote moreele energie en sterk chaam. Reeds als jongen vertoonde hij zelfde onverstoorbaarheid die hem lateu- tv «wijl -**y gehad. Toen hij nog maar enkele maanden oud was-Aeripor hij. zyn vader en toen hij nog maarj een jongen was zyn moeder Oibregop trant, 23 jaar oud, in het huwelijk en Jeetfdteji gelukkig biet zyn gezin in den staat Sonora tot hij onder de wapenen ge roepen Werd. Hij was het, die een ja?r of twaalf, dertien geleden, toen Mexico ver scheurd werd door een burgeroorlog, de le gers van Carranza leidde en dezen president in 1917 aan het bewind bracht. Toen Carranaa zich in 1920 van den man, aan wien hy aijn presidentschap te danken had, wilde losmaken, en in plaats van Obre gon den diplomaat Bonillas tot hoofd van den staat wilde maken, verwekte Obregon, die het hoofd was van de militaire party, opstanden in het Zuiden tegen Carranza. Hy had succes, vooral daar ook de gouver neur van Sonora, Adolfo de la Huerta, tegen Carranza optradl Deze laatste moest in Mei 1920 uit de stad (Mexico vluchten. Te Teaxcalatongo werd hij daarop op bevel van generaal Herrero, by wien hij bescherming had gezocht, in den Slaap vermoord, on danks het uitdrukkelijke bevel van Obregon om Carranza te qparen. Dela Huerta werd toen voorloopig president en by de verkie zingen in September van dat jaar werd Obregon met 90 van alle stemmen tot president van Mexico .gekozen, welke func tie hy op 1 December- 1920 aanvaardde. Obregon, de oude 'generaal uit So.wra, had het leger in de dhgen van der. burger- lol haar komen om aaliivoecoen Van haar te ontvangen en. aan 'e kinder tjes leeren haar naaim te zeggen. Op een morgen heerechte een groo ve druivte aan hel hof. Het gezant schap was aangekomen en zou dien dag op feestelijke wijze door de kei zerin worden ontvangen. Niu mochten ook Maria/ Theresia'» overige kinderen liet groote nieuws vernemen. Zij omringden het toekom stige bruidje'en overstelpten liet met vragen (leen hunner die niet in haar plaats had willen zijn. Zij vond dit alles lieel prettig. Ook vond, zij het alleraardigst, toen men h|aar voor die plechtigheid in een stijf feestgewaad kleeddta en zij zichzelve in den spie gel voorkwam als „een oude groot- mefestereb>”. Haar zusters en ij ver maakten zich een tijdlang met let ma ken van diepe buigingen voor elkan der, tot Marie Antoinette over den sle°p ven haar ..manteau de cour’ struikelde en op den grond viel, wat een gejammer onder de kamervrou wen deed opgaan. Gelukkig was er niets aan haar toilet of aan haar kun stig kapwed lliefedhod'igdl; nraar zij kreeg toch liet streng tjefvei rhans srf.il te blij ven. Zij iwfls beeldschoon, ondanks de nog te tengere vormen, dien dag. Slechts weinig vrouwen bezitten zoo regelma tige trekken, dat hef, haat niets mis staat al® hare lokken naar omhoog wonden gekamd. Marie Antoinette’s ik Isabelle meebreng.” ..Isatjelle?” vroeg de keizerin ver Wid^rd. „Wie te dffit Ik ken nie mand' van dien naam in uwe omge ving. mijn kind!” •Maar moefder”. Monk het veirwij- Isabelle is immers mijn lieve ling. die groote pop, die u mij verle den .jfalar melt Kerstmis hebt gegeven.” I>e moeder glimlachte eenigszins weemoedig en haar stem trildie, toen ant- er ook geen lust in. Ze hadden je met rust moeten laten. Toinon Wat zullen wij beginnen zonder jou?” Zij kon niet antwoorden, want de keizerin trad bannen, statiger dan ooit en overdekt met ridderorden. Haar k nriereni gingen haar tegemoet om haar de hand) te kussen Maar heden had zij allegro oogen voor de toekOm&tige Dauphine. Haar kritische biik bekeek haar van hoofd tot voeten. Zii wildle dlat het gezant schap verbfind door haar schoonheid zon zijn. Blijkbaar scheen zij over dat onderzoek tevreden, want zij uitte geen woord van afkeuring en gaf een wenk, dat allen hunne plaats zouden innemien. h aan fdjcij- (kt 7, tussctyai niet, dat' Ame,rika| hetwelk e: wok niet t£gen qpzjet een mteiyentiepolitiekflin j Nicaragua te rvoeren, tussenerae’ |me.n fri Mexico, warineer ilaaU- ,t< moorll óp Oibltegoh een. cl heeft, baarbij Amerikaanse het geding Aken. (lat ik keizerin was, en te arbeiden aan liet welzijn des lands. Zoo zult ook gij menigmaal iets moéten opoffe ren. Want gij wilt immers goed zijn, mijn lieveling?” ,,O, zeker”, klonk het zonder aar zelen. „Ik wil heel veel geld aan de armen geven, altijd lieiel vriéndelijk zijn voor iedereen, ook voor d'en ouden koning maar ik hoop niet dlat mijne andere plichten vervenend gullen zijp. ..Vervelend of niet, mijn dochter zal tee volbrengen; daarop reken ik vast.” De kleuie prinses voelde zich eene zeer gewichtige pérsoouJijkheid na dit onderhoud. Reedte het feit alleen, dat zij een groot geheim had te bewaren, bracht haar in verrukking Zij ver trouwde het alleen aan Isabelle toe en ging haiar overige schatten eens naliijken, om te zien wat zij wel nee - -~y j pJa)ftr hQHdijg Max, dat sprak van zelf; maar al de rest? Zij zocht ook al de boeken bijeen, welke vodgens haair over Parijs moes ten spreken, en nooit te voren had zij teach zoozeer in lectuur verdiept Lodie- wrjk de well beminde werd in haar oogen een eenvoudige grijsaard wiens laatste levensvreugde zij (.p aarde zou uitmakenide Dataphijn, haafr toekom stige speelmakker, melt wien zij krii- AWt.ie spelen zou in het park van Ver sailles En zij stelde zich reed» haar intocht te Parijs voor. Zij zou het volk Mishanden toe werpefn. en het zou bloe men gooien in haar koets en daarna zich hield. Dr. Behoenek stelt zich nu voor, wanneer hy op de Krassin zijn waarnemin gen kan voortzetten, zeer interessant mate riaal kunnen publiceeren. DUITSCHLAND. Een „Huis der Naties” te Berlijn. Wie Berlyn kent, kent het „Café Vater- land" op den Potsdammerplatz. Dit popu laire koffiehuis vult de benedenverdieping van het hooge ronde gebouw, waanin, tot voor enkelen tijd, de „.Ufa", de bekende Duitsche filmonderneming Ji^ar kantoren had. Sinds enkelen tyd wo^dt ijverig ge werkt aan den ombouw van het gebouw, dat in de toekomst den trotschen naam van „Huis des Naties" zal dragen. Dit ,.Huis", dat vermxxMlelijk op 1 September a.s. zal worden geopend, zal in elk opdicht een be zienswaardigheid zijn. De bioscoop, die er •fcioh ook thans in bevindt, wordt aanmerke lijk vergroot en1 zal in de toekomst niet minder dan 2000 plaatsen teMen. Beneden blijft het „Café Vaterlanxi" bestaan, terwijl in de overige vemdiepinigen een reeks origü- neele restaurants en koffiehuizen zullen worden ondergebradht. Op de eerste verdie ping komt een „Rijiv-Panorania". Het décor zal hier zoo handig worden samengesteld, dat de bezoeker inderdaad dén indruk ver krijgt, op een terras aan den Rijn te zitten. Voorts komt hier een Weensch lokaal, waar in iedereen, die de bekendle uitspanningen van Grinzihg kent, zich thuis zal voelen. In dte volgende verdieping worden een Beiersch bierrestaurant, een Turksch koffiehuis en een Spaansche Bodega ondergebracht. On der den koepe] van de derde verdieping komt een mooie danszaal, terwijl op dezelf de verdieping een Hongaarsch restaurant en een Ameuikaansche har worden inge richt. In al deze lokalen zullen nationale spanen en dranken verkrijgbaar zijn. De muziek en de bediening zullen beantwoor den aan het karakter der verschillende ver tegenwoordigde naties. Ten slotte zal in het gebouw ook een plaats voor een goed' „Variété" worden gereserveerd. Het groote Duitsche tuinfeest te Keulen. Aan het giroote Duitsche. turnfeest, dat op 21 «Juli te Keulen begint, zullen volgeii» een voorloopige schatting ongeveer 250.000 gymnasten deelnemen. In den optocht zul len' 120.000 personen marcheeren. Uit Ame rika, de gewezen Duitsche koloniën, Brazi lië, Mexico, Argentinië, Chili en Japan ver wacht men G000 gasten. Voorts rekent men nog op ongeveer 1Ü.000 buitenlandsche deel nemers. De feestelijkheden beginnen Zaterdag a.s. met een grooten fakkeloptocht. Zondag zal op de „Jahn-weide” het nieuwe standbeeld van Jahn, den Duitschen „turnvader” door den Keuischen burgemeester worden inge- huldigd in tegenwoordigheid van een klein zoon van Jahn, die voor de gelegenheid uit Chicago overkomt. Ongeveer 100 Duitsch-Amerikaansche tur ners urit Illinois, waaronder de k*einzoon van Jahn zullen reedfe vandiaag de gasten van Bad Kreuznach zij'n. oorlog van de eene overwinning naar derf andere gevoerd. Hy w^s het^ die den ge-J? vreesden Panchro Villa, tot tgreemaal tod versloeg. In den strijd) by (Delnya tégen Villa had hij,f „de held van Cel^ya", tyn rechterarm verloren; het geamputeerde Irn chaamsdeel werd gebalsemd en ^ls een nwy Itionaal heüliigdom bewaard, i' OOSTENRIJK. Bela Kun. Naar de Weenache correspondent van de „Frankf. Z.” meldt, moet thans overeen stemming zyn bereikt over de reis van Bela Kun door iDuitsahland. Waarschijnlijk zal hy onder sterke bewaking per trein naar Stettdn worden gebracht en van daar per schip of vliegtuig naatr Rusland. De juiste datum van het vertrek wordt geheim ge houden ter voorkomig van elke mogelijkheid voor een aanslag. RUSLAND. De inieuwe richting in de Russische boeren politiek. Bevestiging van Rykof en Stalin. Rykof, de voorzatter van den raad van volkscommissarissen, heeft in een bijeen komst te Moskou van de communistische party een redevoering gehouden over de nieuwe wending van de Russische boeren- politiek. Daarin heeft Rykof niet slechts de opzienbarende mededeeling van de Prawdu betreffende het „actieve verzet" van de boe- tegen de administratieve maatregelen van geweld der sovjet-overheid bevestigd, maar hy sprak tevens van een ,.mar-sa-ontstem- ining onder de boeren tegen de sovjet-regee- ring. Rykof emkende, dat ook de gemiddel de en de arme boejr m sterken mate door de regeeringsmaatregelen worden getroffen, ja dikiwyila zy alleen, terwijl men de rijke boe ren ongemoeid liet. Rykof en ook Stalin, die in dezelfde ver gadering het woord voerde, vertelden bei den, «lat, toen de sovjet-regeering in Januari van dit jaar tot de bekende maatregelen van geweld overging, het land (l°°r hongers nood werd bedreigd. De sovjet-regeering stond toen tusschen twee vuren. Van twee kwaden heeft zy toen de maatregelen tegen de boeren gekozen om aldus de arbeiders voorhioafcli behoefde n et verborgen te w ordent liet was niet te groot en fraai valn vorm, daarboven ree» het goudkleurige haar ate een hooge dua- dbeiu terecht had de kernerin, verbo den. d'at .mm het zou poederen. De donkere fijngeteefcendlei wenkbrauwen kwamen praidhtig uit op het aachtge- tijit gellaat en de grootte oogen lachten sdlïeinisch en nieuwsgierig. ..Hoe zien zij er uit. die Öeerenf?” vroeg zij aan haar broeder Jozef, toen zij met hen» de receptiezaal betrad. ..Zeker vreeeelijk ernstig ..Ik heb ze nog niet gezien woordde hij verdrietig,.lk had Het Britsche aittwooid overhandigd. Oroot-Brittannië heeft aan dé Amerikaan- sche regeering medegedeeld, dat het de viorstelien van Ke ligg inzake het vredes- t' aanvaardt. R jongen zal het antwoord ubliiceerd worde j. elgiië h4eft d Izfl itewcret|ris Ke loi gdheel met dei ty enigen, ook C injiilu overhandigde gezant van de irin)by de henzi n« ^oorstellei a, inzake het pait «egtr. der. T 1S r i 1 iteraal Dbregop., de meteen ovefrweklijf |i me^nterhëiid van atenjmen ^tkozen, iient vjin Mexicouts, wy meloen. hft| Jdoor moordenaars'land gevallen. Dat- ze Hmooiixt groote opiwwiding .ih het land eftwewekt i^ duidelyO Mqkzalizitch herinnem ,zij.n irerkiezing tegen daèi caml^at den stryd belJWt'i aangewen zijn opposli|l Serrano en Gome®, die nö schap dongen en ten bete ernstiigeh militairen opsuu Oct. 1927, tijdens één Mexico een <lagelijksch vénschijnsel zijn, om lials zjjn gebracht Bovendien genoot hij den officieelen steun van Galles, zoodat hy over alle machtsmiddelen van den staat kon be schikken, die zyn verkaezang in de hand konden werken. Dat Obregon thans, nog vele maanden voor zijn ambtsaanvaarding zelf het leven heeft moeten laten ia wel wonderlijk. Toch behoeft men zich over deze nieuwe politieke moord in Mtexico die een schakel is in een wel zeer lange keten geenszins te veitazen. Het temperament der Mexicanen schijnt nu eenmaal mee te brengen, dat hy poli tieke meeningsverschillen de revolver en de bom als het meest voor de hand liggend ar gument wonden gebruikt. En aangezien pre sidentsverkiezingen in Mexico bijna altyd gepaard gaat met revoluties Mexico is tegenwoordig, ondanks het bezit vaneen oude en voorname cultuur, een zeer onbe schaafd land: die helft der bevolking bestaat uit analfabeten is ook* thans te vreezen, dat weer een tijdperk van wanorde zal aan breken, omdat vermoedel ijk hardnekkig zal worden gevochten letterlijk en figuurlijk om de aanwijzing van eeji nieuw staats hoofd. Het is natuurlijk momenteel r.vg moeilijk uit te maken, wie voor denen beo gen post in aanmerking zal komen. Te ho pen is echter, zoowel voor Mexico zelf als de wereld!, dat de nieuwe president, die thans gekozen zal moeten worden, eer. krachtige en vooraanstaande persoonlijk heid is, dip het banditisme in zyn land de finitief den kop indrukt en het alcohol/isme, met tal vani andere nationale zonden, met man en macht bestrijdt. PUITENLANDSCH NIEUWS. I NOORWEGEN. J De schipbreuk van de Italia. Een uitvoerig interview van dr. Behovnek|l Dr. Behoené&t, de Tajecho-Slowaaksahé radjoloog, die “aan de expeditie an Nobile trie® deelgenomen en aan boord der Krassjn is bügeiiomon, heeft een uitvoerig interview gegeven, dat in de Tsjechische bladen woijdt verméM. De N. R. Crti. ontleent daaraan de volgende bijzonderheden. Met prof. Pontremali uit Milaan, had ca-.j Behoenek tot taak topografische en oceano- grafische metingen te verrichten ten waar nemingen óp het gebied van magnetisme, electricitejt en radio-activiteit in het Pool gebied te doen. Deze werkzaamheden, dicé een betrekkelijk halmen gang van het lucht- '1 schip eiscjiten, konden geheel worden '.'itge- voerd. Dif. Behoenek werkte veel en sliep haast niet Kort voor de ramp ging ik, zoo vertelt Behoenek, naar de benedengang van het luchtschip om prof .Pontremoli te spre ken. Daar ontmoette ik Maimgiren. die zeer veitmtrust was, naar hy my mededeelde over zekere misstanden by de besturing van het schip. Toen ik op myn, plaats terug kwam, merkte ik op, dat de hoogtemeter nog maar 200 meter aanwees en wy «nel de aarde naderden. Inplaatjifvan een deed van de ballast uit te werpen, laet mon benzine overboord loopen. Het luchtschip ging toen weder 400 meter omhoog, maar daalde wel dra weder met groote snelheid. Geheel on verwachts echter volgde een krachtige stoot tegen den achtergondel die kapseisde. Toen stiet ook de passagieirsgondel tegen <ie*ij,.s- vuakte, waarbij hij van het lucht schip werd afgescheurd. Wy werden op een ijsschots geslingerd. De ramp is daaraan te wyten, dat wjj ondanks den opgestok&n storm heb ben getracht het gebied ten Zuid-Oosten van de Pool te onderzoeken. Wy gingen eerst opzettelijk met den storm mede ten einde om het gebied heen te vliegen. Toen wijzigden wy de richting op Koningsbaai aan, waardoor de snelheid tot 50 K.M. daal de. Wjj waren twee uur ter hoogte van 156 meter boven de Pool. Vooral deden wy daar waarnemingen met het magnetische kom pas, dat boven het Poolgebied normaal weikt. Deze waarnemingen werden gedaan met behulp van de apparaten van Pontre moli, waarmede men de declinatie kon con- troleeren. De voortzetting der onderzoekin gen na de stranding van den gondel was mogelyk, doordat de meeste apparaten on gedeerd waren gebleven, en dr. Behoenek, alle voorafgaande waarnemingen in een zak boekje had opgeschreven, dat hij steels bij ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken fbehoorende tot den besorgkring) 1—5 regela L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regele 1.55, elke regel meer 0.80. Advartentün in het Zaterdagnummer 28 tt bysiag op den prjja. Liefdadigheids-advertentiin de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regele 2.D6, elke regel meer ML O> de voorpagina 50 Vb booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen btf contract tot zeer gereduoeerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaeehenkomat van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau® en onze agenten en moeten daags vóór de plaaitaing aan hot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. re gevallen. 24 - .,Ja. en gij zult gaan tot dat Patlys, waarvan gij al de wonderen hebt ge lezen tot Versailles, dlat dot, dat alleen te vergelijken is oij een too- Verdrooni'. Zijt gij niét Wij?” ,.Ja en neen, moeder. Ik zoui u mede willen nemen en Jotael' ook en de zus jes maar ik begrijp wel dat dit niet gaat. Is de Dauphlijn even jong als dagen reeds aan doen weten dat het st van het pact kan aan r. Staten, een nota -vaft igen den oorlog aan- ,,De tijd van poppen is voorbij. Ma rie Antoinettegij moet u aan die gediuahte gewennen, even goed als moeder® zich l»ebben te troosten over het feit, dat hame kinderen niet altijd klein Rijven. Later zal God u mis schien eqii levend poppetje schenken, dut is nog beter.” „Ihis mag Isaibeile niet mee? vroeg het prinsesje verdrietig. ,,U ziet wel da; ik dadelijk deftig worden moet.” „Gij k'unt nog naar hartelust met haar speien zoolang gij hier zijt. Dat zal niemand ergeren.” ..En waar moet zij dan blijven na mijn vertrek „Gij zult mij Isabelle geven, als eene herinnering aan u, mijn scliat ik heb dat w«l noodig, want ik zal u missen maak u schrijven zal ik dik- wijls, ook om u te helpen in de nieu we plichten, die u wachteni ..Ailweer plichten?’ ziudhtte het jon ge meisje. ,,Ik heb al zoo geziwoegp onder mijne lessen, en kreeg dhn al tijd de vermaning, dat het mijn plicht was te leeren. Zal ik dat vervelende woord' ook te Parijs hoor en „Of gij het (Haar hoordn zult, weet ik niet, liefste maar plichten houden nooit op. zoolang wij leven, voor hen die goed willen zijn. Ik ben ook hun slavin. Meent gij niet dat het mij vrij wat zoetefr ware geweest slechte voor mijn kinderen te letven, mij van h^n be omringen eflk ulir van den dag Maar mijn plicht getbood te bedenken De dood van Generaal Obregon. iWat Obregon betreft, kan nog in herin- nering worden gebracht, dat hy reeds vai) 1920—1924, dus gedurende vier jaren, pre$ sadent van Mtexico ja geweest en tydens zyn ambtstermyir emaAr streefde de rei a ties met de Vereerngde Staten te verbetecerf. Tydena Call^t' be^tiiul lieten deze betreten kipgen veel te wenschen over al begon zio| tenslotte een’verzoening af te teekenen, op» stellig door) Obregon ini de band «Mij zijn gewerkt. UitigeslotenJ is het onden- tussdiein niet, dat' Am^rikaïï hetwelk e: Arvziat 1 f Il'-lw» 11 f.1 lenneide zal ^■jte lande idle Aös tengevolge W beJanger.mn 1 i De rfwmooMle president wö in 1880 op een boeyderü in het district tfalamos in |len staat gfortop. jgeboren. H|y wk varf Anhjior Spaanteriie-'aflwm.st; hij staimle af v^li-'Me emigranten dié arm naar Mexico gelpbmen waren eh zioh llooi- hard werktal een v^rmo- -jj... vMigaard. Obregon had. den Alvaro achttien ;iw ij met vajf li- de- zoo te pas «Opkomen. Hy heeft een harde jeugd genkj pres i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1