5 E IEE I 1 1 1 E NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN AK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWER- ZOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, «n». m blaas bank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen GOUDA i l BERGAMBACHT. BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOL KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. LJ„ OUDEWATER, REEUWUK, FËUILLETON. Marie Antoinette. ^"870 Jaargang I ili 1898 No. 16821 )ORWEG. 4OLLAND: Eveline US»”' in ruim 330 2 fl. 21.—. gisten. mg. van f van en >r ieder, die :en aard, en gezonden de verloren 1113 40 het «e- ‘i kt n- Men kan niemand kwaad doen, zonder zich Zelven kwaad te doen. Koningin en martelares. ÜOIDSGHE COURANT. Van de Citta di Milano met Juich ontvangen. De laatste onderzoekingen bij een mi nisters Bairrtliou on Tardieu in een an der vertrek met Primo de Rivera en ADVERTENTIEPRIJS» 1-1 nc«b LM, «Hm mi 1—I regels flM, «Dm Mg btyslag op den prijs. LIefdi INGEZONDEN MEDED dl voorpagina 50 hoeger. Gewone advertentiën «a L, den prijs. Groots letten «a Advertentiëo IJ dolaren. Advertentiebureau en uit planten- i gij lijdt, man- een uitvoerige te zenden aan medicijnen, bij iï, die U alle ideling, met de sen mmiiddellijk met een antwoord gereed te slaahi op een geestig gezeg de, en aan ons hof is het een voort durend' toumooispel van aardigheden Hij aal later zijn schatte wel inhalen en. wat zijn vroomheid betreft, bode wijk XV was ook eenmaal een kwe zel en zijne békeering daarvan laat nietsi te wenschen over. Maar een smulpaap, en dat reeds op zijne ja- ren.” ,,Nu. mijn waarde graaf, gij ver smaadt ook immers een goede tafel niet?” lachte er een ..Gebreken komen met den ouder dom, markies. In de dagen mijner jeugd bekommerde ik er mij niet ou> óf men mij een gebraden ka. of wel een patrijs Voorzette. Groote eters worden log van lichaam en zwaar van hoofd. Zeflfs hunne hersenen verzet ten Ik hoop dat het eerste werk van het prinsesje zal zijn den Dauphijn op dieet te zetten. ,,En iets anders dan een kunstsmid van hem te maken”, vulde een ander aan. ,,Héere«. wij zijn bezig kwaad te spreken’. vermaande de oudst» hun ner lachend. „Laat ons liever drinken op die gewondheid onzer toekomstige Daaptiinie.) En hijzelf schonk de gereedstaande glézfen in. (Wordt vervolgd) ABONNEMENTSPRIJS, P» mrtMl /ia. W Mot, mM ZandvrtM Abamsnanton word» dsgslÜks MacmaoMn un obs Bureau» MABKT M. OOUBA« kfl MM sauntea m loopara, tea boekhandel sa de paattentorea. Obm bureau afi» dsfripa geopend mb 6-4 m Administrate Tri. M U heeft en haar toestand zorgwekkend is. Haar zoon, Gordon Craig, is bij haar. De (beroemde tooneelspeeleter was op 27 Februari 80 jaar geworden. VER. STATEN. Grootvorstin Anastasia. Naar de Nefw, York-Herald uit New York vernam zal mevrouw TsjaiKowski die naar haar zeggen grootvorstin Anastesia, de dochter van dén ver moojrdlen Kussischen tsaar is, geen ver dero, pogingen doen om in het bezit te geraken van het fortuin dier Roma- nofs. Zij heeft haar aanspraken be kend gemaakt en wil nu verder gaar ne onpt rust worden gelaten. Dit is meegedeetdl door den heep William B. Leeoö jr., den zoon van den, blikmag naat, wier galat mevrouw Tsjaikowski de Matste maanden is geweest. Me vrouw Leeds i» prinses Xenja van Griekenland en is als klein meisje een speelgenootje van gravin Anastasia geweest. Mevrouw Leedb is van den beginne overtuigd geweest, dat me vrouw TsjaLkewski inderdaad de groot vorstin is. Haar man is ook tot die overtuiging gekomen. Het zou, zei bij voor een indringster opmogelijk zijn geweest haar rol vol te houden ge durende zoo’n langen tijd als mevr. Tsjaikowski zijn gast is geweest. Deze zoo vervolgde de heer Leeds, is er alleen maar op uit haar gezondheid te herwinnen en het gewone bestaan van elke normale jonge vrouw te léven. Zooals men weet, zqu grootvorstin Anastasia bij het bloedbad van Jeka- terinaburg den 16en Juli 1918 zwaar gewond, doch niet gedood1 zijn. Luite nant Tsjaikowski, die bevel had ge kregen de lijken naar een naburig boseb te brengen en alar te verbran den, zou gemérkt hebben, dat dje grootvorstin nog leefde en haar weg gesleep hebben en op een afgelegen boerenhoeve hebben vjerpleegd, totdat zij in staett was met hejsx te vluchten. Voor dien huwdfen zij Op de* vlucht raakten zij gescheiden, doch Anastasia wist Berlijn te bereiken, waar zij leef de van de opbrengst van sieraden. d,ie z j in den zoom van een mantel had weten te redden. Zij werd door de mensohen, bij wie Zij kamérs gehuurd had beroofd en slaagde er niet in haar bezittingen terug te krijgen. In een kliniek, waar zij ten slotte ziek en uitgeput was, slaagde zij er in menschen te vinden, die in haar iden- Utt Gouda sa MMtMkai (Movuri tot tel taMgtategto ri maar /OJS. Van button Gouda m tea bmightigi al maar /0J& AdvartontAta te tet fata*»— idlfheids-ad vartastUfa te hattt wa tea RELINGEN» 1—4 Mfria /MS, rite Het bulpschip zal, ha die overbren ging der geredden weer naar Spits bergen terugkeeren om aan de opspo ring dier nog vernisten deei te nemen ENGELAND. Ellen Terry ernstig ziek. Door een beroerte getroffen. Uit Londen wordt gemeld, dat Ellen ferry’ gisteren een beroerte gehad De Amenikaansche minister van buiten- landsche. izaken, Kellkigig, beleeft waarlik wed plezier van zyn voorstellen, die be lichaamd zyn in het pact, hetwelk aanstuurt op buiten-de-wet-stelling van den oorlog ais werktuig van de nationale polütiek der Staten. Vooral, nu hy ae, met name op aan drang van, Frankryk, heeft gewijzigd, of misschien beter gezegd: aangevuld, is de geneigdheid der staten, die tot dusver be zwaren Jiadden, grooter geworden om het Amerikaansche anti-oorlogspact te aanvaar den .Tal van mogendheden hebben nu reed® een instemmend antwoord gegeven Duitschland nam de voorstellen onmiddellyk aan, toen ze aan dit land werden voonge- legd. Het stelde geen voorwaarden, noch redigeerde reserves. Frankrijk heeft thans eveneens j a gezegd, nadat rekening was gehouden met dei door dit land geopperde bedenkingen in een inleiding, waarin na- drukkelyk wordt bepaald, dat ’het anti-oor logspact zelfverdediging niet uitsluit en dat, wanneer de bepalingen van het verdrag worden (geschonden cïoor één dei- contrac tanten,, de verplichtingen, voortvloeiend uit het pact, ophouden te ibestaan voor tie overige onderteekenaans; tevens is gestipu leerd, dat de verplichtingen, die vastzitten aan het lidmaatschap van den Volkenbond en de omlerteekendng der verdragen van Locamo, door het Amerikaansche pact geenszins te niet worden gedaan. Amerika heeft zelfs blijk gegeven van nog grooter tegemoetkomendheid, want by het multila teraal verdrag zuHen niet slechts de grooté Europeesene. mogendheden benevens Japan worden betrokken, doch tevens de domi nions, Britsch-Indië en versoheiid'ene staten, waarmee Frankrijk sinds den oorlog harte- lyke relaties onderhoudt. PractisCh gespro ken hebben al de staten, die oorspronkelijk niet werden uitgenoodgiid maar pas nader hand geïnviteerd het pact eveneens te teeke- nen, reeds d'e voorstelllen aangenomen en Amerika van hun sympathie met 't pact verwittigd. Het wachten is nu alleen nog maar op Japan. Engeland, dat gistermorgen zijn toestem mend antwoord ter kennis van Kellogg bracht, heeft thans dit antwoord gepubli ceerd. Minister Chamberlain zegt in dit ant woord dat de regeering van Groot-Brittan- nië zich gelukkig prijst het pact te kunnen teekenen. De bepaling in den considerans, welke zegt dat aan een onderteekenende mogend heid, die tracht haar nationale belangen te begunstigen door haar toevlucht te nemen tot oorlog tegen een andere onderteekenen de mogendheid, de voordeelen van het ver drag zullen worden ontnamen, bevredigt de Britsehe regeering, zoo zegt de minister. Deze is niet van meenling, dat aarivaarding van het verdrag haar veriiindert, de ver- Hot paot vanlKellogg. De tekst van het Britsehe antwoord. plichtingen te vervullen, voortvloeiende uit het convenant van den Volkenbond en het verdrag geen beperking inhoudt van het recht van Groot-Brittannië om zich te ver dedigen en cfiat élk land z<eltf -bevoegd is om ,jiit te maken, wanneer de omstandigheden het noodig maken tot het grijpen naar het middel van oorlog tot kl|it doell. In het licht van het voorafgaande acht de Eritsche regeering zich gelukkig, oyer te gaan tot de definitieve teekening van het verdrag tot uitbanning van den oorlog in den vorm, vervat in de nota d.d. 23 Juni. Chamberlain geeft in zyn antwoord uiting aan de hoop, dat opdat zooveel moge- lyk staten zullen deelnemen aan de nieuwe beweging, hun daartoe een allgemeene uit- noodiging wordt gezonden. Ook die tekst van de antwoorden Austtallië, Zuid-Afnika, Nieuw-Zedland IndSë is gepubliceerd. Australië en. Zuid- Afrika antwoorden op soortgelijke wijze als Groot-Brittannië zonder echter gewag te maken van Locamo of van de gebieden, düe bizonder belang voor Groot-Brittannië heb ben, terwijl Zuid-Afrika met groote voldoe ning opmerkt dat het verdrag voor alle mogendheden ter wereld openstaat. De antwoorden van Nieuw-Zeeland en Indië behelzen een eenvoudige aanvaarding van het verdrag. co.npcuiist Fernand Quipet, directeur van het MuziekcoBBewvatOTinm te Char leroi. j i -e heer Quinet en zijn vrouw woon den sedert eefn veertiental dagen in hunne vida te» Bomeréei, waar zij ieder jaair hunne vacantie doorbren ger. oetnudiagavond was de heer Quiniet ew bod gaan nemen in de biimiber, terwijl zijne ectrtgenoote eeu wiaindeliDfg deed' i» de omgeving, be dierf, diem was d» jonge vrouw spoor loos verd:wjenen. Uit het eerste onderzoek bliijkt, dat het slachtoffer schandelijk miitdiandeld werd door den dader van deze gru welijke1 misdaad!. Het lijk werd1 gevon den op nauweliyks 100 meter afstand vain een kleine hoeve, waar het vorig jaa twee grijsaaxdö weruen vermoord. Van den (lader of’ de daders heeft men niet het minste spoor. Mevrouw Quinet, geboren Bourlant, was slecnt» 33 jaar oud. On der het pseudoniem i^veleyne Brelia, zong zij te Niazai, te Brussel, in den Muntschouwburg, en eiders. Het was een kunstenares van groot talent, die vooral uitmuntte in de vertolking van moderne operawerken en te Brussel, op schetterende, bijna volmaakte wijze de meest bekende werken van Honeg ger, Stravinsky, DïUrius Milhout, en anderen nog, ten gehoore bracht. Hel ’beridil van haalr tragischen dood is- dan) ook, in dé hoofdfetad'. waar zij zeer bekkend was, met groote vetrslagenlieid vernomen. Loewenstein’s lijk gevonden. Te Calais aangebracht. Gisteren is hel lijk van Alfred Loe- (wen^tem, den Belgisdhen bankier, die dezer dagen uit rijn vliegmachine bo ven het Kanaal verdween, door een visbchersstóhipj te Boulogne aaugebracnt He identiteit van het lijk kon wor den vaslgesteld door het armbandhor loge. dat de bahkier droeg FRANKRIJK. Dfc nieuwe Transpyreneesche spoorweg. De lof der Fransch-Spaansche vriendschap gezongen. KOnlnig Alfonso ven Spanje en de presidtent der Fransdj» republiek Dou- morgue hebben gistermiddag den nieu we tunnel tussenen Paiu en Saragassa ingewijd. De begroeting tusschien bei de staatshoofden op het iptelrnationaal station van Canifranc was buitenge woon liartelijk. Nadat beider gevolg aan elkaar was voorgefeteld in de hal van het toeste- lijk wersierde station, had aldaar een maaltijd' ptaansi Tevoren hadden Doumergue en ko- ning Alfonso een onderhoud in apart salon, tea-wiijl de Fransche kamenier weet mij nooit een verstan dig antwoord te geven en trekt mij s avonds altipd de ha|ren uit lie*, lioofd en toch zegt iedereen, dat zij de goed heid zelve is. Ik ben al bang als die goedheid mij nadert. Is de hertog van Berry goed op die manier ..Kom, kon», kleine babbelaarster ik zie dat ik u nog e&ns persoonlijk onder handen zal moeien nemen, voor dat gij rijp zijt Dauphine van Frank rijk te worden sprak Maria There sia, verstoord dat hare hofhouding deze kinderlijke taal aanhoorde. Wij begeven ons thans naar onze vertrek ken terug.” En langzaam verwijderde de keize rin zich, gekolgd door den ganschen zwerm van haar söhilderadhtig kroost De leden van hét gezantschap ston den intusschen bijeen in een der un toegewezen zitkamers. Zij waren op getogen over dien indiruk, van het Oos tenrijkse,he hof ontvangen. .,Een vrouw, die vetrdiend had' man te zijn”, •verklaardé een Bunner, over tuigd Maria Theresia geen hoogeer lof te kunnen toezwaaien. ..Het is een gduk voor den Dau- ^phijn. dat hafair giérige heer gemaal het tijdige miet het eeuwige verwisseld heeft”, verzekerde een ander. ,.Hij zou nooit afstand hebben willen doen van een enkel zijner millioenen. Men zegt, dlat hij d» keizerin zelfs op de luiermand der kinderen beknibbelde.” ,,Hm. men ér ook zestien heeft. bbm/MK, Og IngMoodMi bmcMmIIhcm M «Bteail tet ntr gmiMMte jb randen worden berekend naar plaatorateta. kunnea worden ingezonden door taMrinntannat MB irihil takte» «o oom Agenten m araatoa daap vMr te gtaktef aaa het Bureau zü» ingekoman, teneinde mb opname MmteM te van haar en dan dat mondje en die tanden, een dubbele rij pareltjes Ik geloof da: zij ons alleai uitlachte om onze deftigheid. Eindelijk zal Frankrijk dan toch weer eens eên beeldsclioone ko ningin krijgen. Het werd1 tijd, want dal is ons sedert Margaretha van Va lois niet meer gebeurd ,.Ja, zij zal zeer mooi worden”, voorspelde een der anderen, en aar dig ook. Ik vind haar veel te goed voor den dikken, vromen Berry. Als het n,og Artois was.” ...Och kam. Zij zfll den Dauphijn wel ontbolsteren.” ..Dan zal zij werk hebben als ons brooFjk hof er niet in is geslaagd.” ..Ik! heb niets tegen hem. d'an dat hij zoo op lekker et«n gesteld! is. Kna pen van zijn leeftijd zijn w«l eens tneer schuw, als zij nog het talent wis- Bereneiland naar aanleiding ruchten, dat visschers sporen van een vliegtuig gevonden) zouden hebben, hebben niets opgedeverd. De geredden naar huis. Mussolini heeft den commandant van de Citta di Milano telegrafisch gelast de geredde Italianen onverwijld naar ^ftirvik te brengen. Hij heeft voorts be volen, dat dé geredden onderweg niet geiaitenvieiwd mogen worden, noch' uit eigen beweging berichten mogen ver strekken voor zij te Rome zullen aan gekomen zijn. kllonk het lachend, „en buitendien, men moet ook W|él ergens zijn troost in zoeken, wanneer me» een genie tot vrouw heeft en zeil maar een domoor is.’ ,,Ma«r zegt gijlieden wel van het prinsesje?” riep een ander. .Speelgoed voor de kinderkamer. ..Dan toch hei allertnooiste speel goed dat er te vinden is”, luidde het met onverholen bewondering. ..Hm, hoekig» schoudjertjes, nog geen f guur en... .,Dat alles zal terechtkomen'. Zij is nog een kind. Maar welke oog en vol geest en leven. Welk een kleur die tanden Ik gelot om de Fransche pn Spaaaisclie ambassa deurs spraken. Korting AlBonso hield een rede waar in hij er op wees, dat d'e inauguratie in een tijd valn vrede en welvaart van beide landen plaats heeft, een tijd, die gekenmerkt wordt door nauwe sa menwerking tussciien bbide staten in zake het Marokkaansche problteem. Gaston Doumergue sprak in zijn antwoord de lnopp uiit, dat d'e weder- Ziijdsohe betrekkingen zich immer krachtiger mogen ontwikkelen, niette genstaande de mmeblijkheden, die zich als gevolg van uiteenloapende belan gen zouden voordoen In Marokko hebben beide slatten door gemeeti- schappe|lijk gewapend optreden en m het bi^ustzijn van de noodzakelijk heid daarvan de zege weten te beha len Frankrijk en Spanje wijden' zich aan d© zaak van den vrede qn> trach ten bovendien dfoi der gerechtigheid naar hun beste krachten te dienen. Na het baaiquet had pefc- extratrein een rit naar dé nieuwe tunnel plaats. NOORWEGEN. De mogelijkheid van een officieel onderzoek. in Zweden en Noorwegen heef' paeu de nyogeiijicnjeiid besproKtn van «en ouderzoek naar het ongeluk vau de Ititiia avereeukoautttag u» Noomche wel len voqr ongevallen ter zee en in de lucht, daar Noorwegen ue souivereiin- leit over Spitsbergen heelt. De regee ring heeft dientengevolge de zaak be sproken, maar daar de zaak een aan tal moeilijke vraagstukken van. inter na', tonaal recht uaur voren bréngt, heeft de regeering er van afgezien, eeltige beslissing over een onderzoek te nemen. Zij is van meening, bij het in aanmerking nemen van alle zijden van dit probleem, dat Noorwegen al leen tot dit onderzoek kan over gaan, indiien Italië er om vraagt De geredden te Koningsbaai. De Krassin is te Koningsbaai aan gekomen mét dé overlevenden van de schipbreuk der Italliai, die er aÜ*»n goed uitzagen, behalve Malriano wiens een voet is moeten geamputeerd wor den. Ze werden door die bemanning luid ge- 25 Zoodra dit gefedhied was en Marie Antoinette voor het eerst die eereplaats aan Ifire zijde innam, werden de groo te vleugeldeuren aan het eind de zaal opengeworpen en trad dé ambas sade in schilferend galaoostuum bin nen. De Fransche ediellieden kweten zich met al de toevallige hoffelijkheid, hun volk eigen, van de hun opgelegd» taak. De jonge aartshertogin ha j meer dlan eens moeite haar lachlust te be dwingen, als dé ceremqttie al te plech tig werd en dé gebruikelijke woorden haar zoo hoogdravend voorkwamen, dat zij had willen uittoepen ,,Och spreek toch in eenvoudige taal*.” Maar de aanwezigheid hater moe der legde haar het stilzwijgen op. Ma ria Theresa scheen dit allies héogstge woon Ie vinden en was zelve niet minder cetelmonieél in haar antwoor den. Het kwam het prinses jé voor, dat beide partijen een vooraf van buiten geleerde les opseidén. Zelfs aan de nagedachtenis van kéizer Frans I wer BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Fransche manoeuvres. In het bezette gebied. lusUchen Mpinz en Rüsselheim zijn gisteren groote Fransche manoeuvres gehouden. Fransche troepeju, marcheer den op pantserauto's, machinegewe ren en veldartiülere volgden. Vlieg tuigeskaders cirkelden boven de co- loiuves. Er werd een zeer levendig geveclit gelieverdi, dut tot laai in den avond duurde. Oberammergau onder water. Oberammergau, het Beierse he dorpje dial bekend is door de pasai-espelen, staat sindis gisteren geheel onder wa ter. Door een wolkbreuk werd de brug over de Lattne weggespoeld en' daar bovendien de electrisobe klabel door het on weder werdl vernield, lai/ het dorpje in deai afgeloopen nach, in diepe duisternis. Groote stlreken in de omgeving zijn eveneens overstroomd. BELGIE. De opera-zangeres Evelyne Brelia vermoord. DondérdegoclUeud ontdekte men, naar de corr. van die N R. Ct. aan zijn bladl meldt, in een bosch te Bo- nieree, dicht bij den straatweg Char-" leroi—Beauntont, liet lijk van een be kende zangeres, Evelyne Brelia, echt- geinoote van den jongen Belgischeai de» eeltige roerende woorden gewijd. Och, die arme vader, dacht Marie An toinette, wat zou hij well gezegd heb ben van al die ten tOon gespreide weel- dle^de honderden waskaarsen, die er in de, zaal brandden, offechoon het klaarlichte dlag was, Itij die zoo bang was dat men iets meer uit zou geven dlan wat men behoeide om niet van honger en koude om te komen De plechtighe:d was eindelijk afge- loopan en de afgezanten traden met veel bevalligheid achten aarts de zaal uit. Aan de deur gekomen, maakten zij nog een diepe buiging en verdwe nen toen. ,.Ben ik nu heusch de bruid1, moe der vroeg het jonge meisje, zich lachend tot de keizerin keerend. „Niet de bruid nog, mijn kind, maar verloofd antwoordde Maria Theresia ernstig. ,,Ik hoop dat gij u heel ge- ukkig gevoelt.” „Gelukkig? Waarom? Ik vind -die leeren vreeselijk stijf. Zou de D»u- phijn ook zoo zijn en altijd' zulke wijze taal spreken? Ik hoop het niet, vant dan zal ik moeten beginnen met hem dat af te Jleeren. Het is zoo jam-, mer dat zij hém) niet mede hébben ge bracht. Ik ben heel nienwsgielig hoe hij er uitzie:. Is hij mooi. mOedér. en aardig „Hilj is door en doqr goed, dat weet k zeker.” .,0. maar dat is niet genoeg”, ver klaarde de kleine aartshertogin. Mijn 150 lt- er n.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1