P1 i I rEN r I I en blaas ij 39'12-1. lagen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zaterdag? 21 Juli 1928 «0.16822 kbank BERGAMBACHT, ■chines Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. reuilleton. MALLES ETER I 153, Gouda 'H vanif f 90- f 25.-. i’i Marie A^^ai nette. 2 Tabletten ur genezen. it geen schadelijke B zuivere medicinale g ■volle Ingrediënten, j est vooraanstaande lelijke werking van it met de gastrische g kt een opgewekt en svoelen neem een of 1 lelt U frisch en op- o helpen U bQ bet 9 67« Jaargang nSÖÜDSCHE (III KIM. ZZr“ J~ _“T, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAfELLE, NIEÏÏWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit nummer bestaat uit twee bladen. 1 is. HAGENAAR. l; 26 negende hoofdstvk 40 00.- de omgekeerde volgorde zouden liggen. Neen, deze dingen zyn dood, maar de men- schen wereld is een levend organisme, waar van de 'leden op elkander aangewezen zijn. Die waarheid moeten we by eenig nadenken allen aanstonds toestemmen. Welnu, volgt daaruit niet, dat we allen tot samenspel be reid moeten zyn, opdat het groote doel: de opbouw der menschenwereld bereikt zal worden. Nu leven we in een maatschappij, waar niet geroemd wordt over de onderlinge sa menwerking. Niet uit de gedachte der sa menwerking wordt kracht geput, neen, ieder mensah, den goeden niet te na ge sproken, leeft uit de gedachte van zelfiie- houd, wanneer het niet de gedachte der zelf zucht is. Niet samenspel maar stryd is het woord, dat opgeld doet Strijd van de eene individu tegen den ander, stryd van de eene klasse tegen de andere, stryd van het eene volk tegen het andere. Zeer zeker, zoo is het ongetwyfedd altyd geiweest. In den al- lereersten tyd, zoo vertelt een oud verhaal, sloeg de ééne broeder den anderen broeder dood. De moord van Kaïn op Abed heeft zijn sporen getrokken door heel de geschiedenis heen en al is het niet steeds tot een moord gekomen, de afgunst en de haat is steeds gebleven. Waar was dan het zoo gewenschte en noodige samenspel Was het niet zoek En is daardoor niet verloren geraakt het groote doel, dat ten grondslag ligt aan heel de mensdhenwereld, dat ze één weien zal» opdat er vrucht gezien zal worden? Waarom is dat samenspel dan zoo moei lijk? Omdat het vraagt, dat de individu zich regelen zal in zyn doen en daten naar het geheel. Dat eisoht een prijsgeven vaak yan eigen inzicht, van eigen wil, vaak zelfs van eigen glorie. Wie is daartoe uit zichzelf in staat? Wie schrijft niet „Ik” met een kapi tale letter? Eerlijk gezegd zyn maar heel weinigen daartoe in staat, d. w. z. de ze'f- opoffering is zeer velen totaal vreemd: wat gaat my de naaste aan, ben ik mijns broe ders hoeder? Nog een andere gedachte nemen we van het sportveld mede. Deze: dat de één den ander iets toe doet komen, hetwedk de an dere op zyn beurt weer door te geven heeft aan een derde. Deze gedachte zien we in de menschenwereld het best omgezet in daden, op het gebied van wetenschap, kunst en on derwijs. De man der wetenschap doorvorscht en zoekt: met een „Euréka” geeft hy wat hy vond door aan anderen. De man der kunst leeft uit machtige inspiratie, wat hy door die inspiratie werkte geeft ook hy met vreugde door aan anderen. De man van het onderwijs deelt de vruchten zyner studie npede aan zyn leerlingen. Dat is heel iets anders dan wat men gewoonlyk „elkander Streef altijd naar het hoogste, maar mor niet tegen het lot, als gij uw doel niet kunt bereiken. Sport «n Samenleving. Voor wie leeren wil van het volle men- schenleven, bevat dit dn ieder zyner openba ringen een les, welke hy in eigen leven in toepassing brengen kan. Hetzy doordat hy de waarschuwing ter harte neemt; hetzy dat hy de aansporing opvolgt. Zoo bevat ook de beoefening der sport menige les, welke het leeren en toepassen meer dan waard is. Het is merkwaardig, welk een vlucht de beoefening der sport in de laatste jaren ge nomen heeft. Deze ontwikkeling is snel ge gaan als de groei van Jona’s wonderboom! De toekomst zal moeten leeren of deze snelle groei niet gegaan is ten koste van de na tuurlijke ontwikkeling, welke immers ge meenlijk langs tragenen weg gaat. Indien het waar is wat sommigen beweren, dat in enkele takken van sport reeds de aftakeling begonnen is, zou dat het bewys leveren, dat de snelle ontwikkeling niet de gezonde ge weest is. Maar in dezen laten we het woord aan de toekomst, die openbaart wat het he den niet verklaren kan. In allen gevalle is het goed uit het sportveld mede te nemen een enkele gelijkenis met het menschen- leven, een gelijkenis, die in staat is wys te maken en een levenspraktijk te beoefenen, welke niet anders dan vruchtbaar wezen kan. Welnu, wie aandachtig een spel van meer dere turners medemaakt, wordt aanstonds getroffen door het feit, dat op eendrachtig samenspel wel niet alles, maar toch zeer veel aankomt. Als degenen, die samenspelen moe ten, het onderling verband verliezen en ieder als het ware op zichzelf het spei beoefenen gaat, kan het moeilijk anders of de overwin ning ontgaat hun, tenzij dat de tegenpartij nog grooter fout begaat. Is die gedachte van samenspel niet van toepassing op het menschenleven en de men- schenwereld Reeds de oude Romeinen had den een spreekwoord: Door eendracht groeien de kleinste dingen, door tweedracht storten de grootste dingen in elkaar. Samenspel is een eerste vereischte op het sportveld, op dat ook het gezamenlijke doel bereikt zal worden. Wanneer iemand daarin faalt kun nen zeker individueel voorbeelden gegeven worden van onberispelijk spel, toch ontgaat de zege aan de op elkaar aangewezen spe lers. Is het in onze samenleving niet juist zoo De menachenwereld is nu eenmaal geen hoop zand of een berg steenen, die onafhan kelijk van elkaar kunnen liggen, waar het niets hinderen zou, wanneer ze in precies MODEPRA ATJE. Badseizoen. Nu eindelijk de zomer ons begunstigt met zonnig en warm weder, nu zelfs „hitte" het verblijf aan het strand en in zee motiveert, viert het badseizoen hoogtij en stort een stroom van modieuse badartikelen over ons uit. De strandkleeding is van een ongehoorde luxe geworden, van een kleuren- en vormen rijkdom, welk eenvoudig overbluffend is. Een strandpakje is een weelde op zichzelf. De badmutsen zijn sierlijk en ryk gegar neerd, de kleurengloed der badmantels gaat alle beschrijving te boven. vliegen afvangen" noemt, hetgeen te vaak in de wereld gebeurt. Neen, zegt de les, welke we allen te lee ren hebben: doorgeven, wat u werd toever trouwd of wat ww werd aan anderen. •Ge moet het niet voor’uzeif alleen houden, niet uw licht onder een korenmaat zetten, maar op een kandelaar, opdat het vellicht allen, die in het huis lijn. Meer zouden we vdh het sportveld kun nen leeren. We laten het hierbij. Als we deze twee lessen omtrent het samenspel en het doorgeven goed weten te behartigen, Jan zal de maatschappij1 reeds veel gewonnen hebben. Want de daad door ons in dezen ge daan is niet slechts daad, ze is ook voor beeld, want wetens of onwetens, willens of onwillens, van iedér mensch gaat invloed uit, gelyk ook van ieder speler op het sport veld, bewust of onbewust een invloed uit gaat op zyn medespelers, zelfs op wie niet anders dan toeschouwers zijn. ze*.s w «ia het, dor hinge luwte zoem was. vvai j&ce 'tMi ihngö de kust Weer jizuig en de. scha t- uneiuonen dat uier ■ue vijitig umzenu snuüdien oe waartoe zipi aangeboren nederigheid en gebrek aam zelfvertrouwen oo v veel hadden bfijgebracht, werd er on handig door De rol van hoofdpersoon drukte hesn zoo zwaar, dat hij slechts hulpbehoevend om zich been kon blikken, als zocht hij iemand, dien bij in zijne plaats stellen kon. Hiji was op diat tijdstip een jongeling Van middelbare lengte en r^eds ie j dik voor zijn leeftijd Het breed ge I Bourbon-hoofd>”, verklaarde men te- I recht; maar uit zajn weemoedige oogeu I sprak niets van den geest der Bour te spijsverte- lusteloosheid >or 't gebruik i Pillen - jjit ge binnen e maar eens, ing. Overal delen uit planten- nen gij Itfdt, man- am een uitvoerige op te zenden aar. de medicijnen, bjj JAM, die U alle handeling, met de i. Het afscheid der kleine aartsherto gin van de haren was roerend. Al hare broeders en zusters snikten om hot zeerst. Zijzelve kon zich niet voor stellen. dial het nu voor altijd gedaan 'was met haar opbezorgde kinderjaren. De keiaerin alleen hield zacn moedig, zooals zij zich getoond had in de vele moeilijke uren) haars levens. Geen trek op haar trolsch gelaat verried hoe baar hart verscheurd werd. Alleen was aij doodsbleek, haar blik dof van onvergoten tranen. Maar de jeugd, die zelf nog uiting geeft aan a! hare aan doeningen. versitaat geen verborgen smart en Marie Antoinette achtte hare moeder op dat oogenbl&k gevoelloos Zij naderde dan ook haar oudstén broeder en fluisterde mtet bevende lip pen Joeiefik geloof nooit dat monter naar Isabelle aal omkijken. Zij heeft zoovele andere dingen aan het hoofd. Koningin en martelares. ■4 ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 1» cent, met Zondagsblad ZXF* looper Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oua Rui eau: MARK1 31. GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postk tn1 oren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. De graven van ancis en Provence waren, hoe jong ook nog, reeds in dien tweestrijd bezweken, beloofden Itet voorbeeld van hun grootvader te volgen. Hun broeder, de hertog van Berry had een afschuw van al wal slecht was. maar al bleef hij daaraan getrouw’ hij leed onder de misplaat ste aardigheden, welke b'j om zijne ..braafheid moest aanhooren, hij was er verlegen door geworden en nadat hij eens door Lodtewijk XV had hoe ren zeggen ..Vit dien knaap zal nooit een koning groeien hij had een mon nik moeten zijn”; was hij aan zichzelf gaan twijfelen; hij bad inderdaad het recht wiüten bezitten zijn leven achter kloostermuren door te brengen. Zou zijne bruid1 hem belachelijk vin den O. hij hoopte zoo vurig het tegen deel. Zijn leven was hem tot daartoe zoo eenzaam voorgekomen. Hoe dank baar zou hij niet zijn, indien hij ein delijk een hart mocht vinden, dat bet zijne verstond, dat begreep hoe >ij gruwde van al wat laag en verkeerd was Dan eerst zou hij zich sterk ge voelen in den strijd tegen een bedor ven wereld. Fn wat was zij mooi, dat jonge prinsesje, dtet moeder en vader land bad verlaten om voortaan lief en leed te deelen met hem (Wordt vervolgd) maar bijna uue over blijvende zijn win- new geworden., nas u.et ououjua ue gewoucue uai uv w mattier onj zijn zaaJ' woonae, ook cuu is u.et meer net geval, wie maar even Ken, gaat in de fnssche buitenwijken wonen. groote kerkgebouwen staan heel dicht op elkaar in de oude stad maar sedert ni alle bumveuwijzen nieuwe somen zajn gebouwd, trekt meu Zondagswet naar do ouuie stad, no, bedoel l üub niet te verbazen uaft. ue kernen in Bet ouue gedeelte slecht bezet zijn. Men wil er nu alvast een verKoopen eu liet ia wei merkwaardig dat geen en kel kerkgenootschap lust heeft het ge bouw te kOopen Een papiergroolhan- oel (leed er een bod op om er een papierpakhuis van te maken. Het zou ons nie. verwonderen of spoedig zal een tweede onder den ha mer koanen, want naar men ons mee deelde, zijn de zeg proteetantsche ker ken die in het oude centrum staan Zondags gezamenlijk niet voldoende bezet om er twee of drie mee te vul len. Ja, wanneer een geliefd predi kant in één ervan optreedt, komt r nog wat publiek maar dan zijn de vijf andere ook zeer schaarsch bezet. Het is een eigenaardig gevolg van de ontwikkeling van de stad en te voorzien is dat dlaarin nog meer maat regelen zullen noodjg zijn. De booge koe en van, onderhoud zullen wel d-wm gen tot het beslttit om eenjge kerken te sluiten e te verkoopen al gaat het den bezitters misschien aan het hart dit te moeten doen In de laatste jaren. sedert 1918, zijn zeer veel keuken van allerlei Rich ting in de bui oniwijkep gesticht en het ligt voor de hand) dat die eer de „klandizie” krijgen dlat de oude die vèr-weg liggen. Veol architectonisch schoon zal met het verdwijnen van de meeste niet verloren gaan Alleen de groote en de nieuwe kerk hebben waarde, de res; is koekebakkers-stijl. Uit dit oog punt behoeft dus geen traan te wor den gelaten. HOORWEG. In 5 minuten. Mn 3 tot 10 mlnnten. te 10 tot 15 minuten. In 10 tot 15 minuten 1 in 24 uren. itlsbeschrijvlngovcr nuwstoringen, huïd- jvatte koude, slapc- t verzwakking. ‘i Het was met dien maam, dat hij dea doodssnik gaf. De reis naar het ,,land oer too- Ikounst had intusschen het bruidje een heilzame afleiding geschonken. D.e tocht duurde lang er was overal iets nieuws te oden, overal ook stroomde de bevolking van steden eni ao'rpen toe onu haar te aanschouwen ew als z j van uit haar reiskoets kushanden toewierp aan de uuenigte,- barstte er een gejubel los, dat haar in det wol- iaat bezat edele trekken ,,een ken bracht. Tot daartoe had zij alleen *J“‘ de k izeirin hooren toejuichen. Nu was zijzelve een persoon van gewicht ge- wordeh- Wat zou het dan niet te Pa- bons Zij vorriedon aanstonds de zwak rijs zijn Zij werd ook meer en meer nieuws gierig naar den .drfprins Zou hr.j even lief ais Jozef wezen Neen, dat was niet mogelijk maar zooals haar broe der Leopold, bijna even lief. Daar volgde de eerste ontmoeting. Zoo vol ceremoniën, dat zij nauwelijks in dei gelegenheid kvdam een woord met bodewijk te wiss01en, en de eer ste indruk, dien hij op haar maakt was die) van een linkschen knaap, met w’ien zij medelijden kkeeg. Ofschoon zijzelve niet hield van ”1 de plechtigheid, waarmee men haar omgaf. wis zij er zich toch reeds met veel gratie in te schikken, zich volko men te houden als vond1 aij. dat •’ie eerbewijzen haar toekwafmen; doDau phijn daarentegen, gewoon tot daartoe steeds weggecijferd te worden, iets ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bMorfknng): 16 regels UO, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgknng 1regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiên in het Zaterdagnununer 20 htfsiag op den prys. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.06, elke regel meer f 0.60 Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiïngen by contract tot zeer gereduceerden prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhande laren. Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan h«t Bureau zyn ingekomen, teneinde van, opname verzekerd te zijn. beid van zijn karakter. Vol goedheid, maar zander eenige geestkracht, was het of z j immer iets aanschouwden, onzichtbaar voor anderen, iets droe vigs want vreugde of gees irift weer kaatsten zij nooit. Deze, knaap, die het goedo liefba slechts deugd bewonderde, wiens ziel naar God en de eeuwige dingen uit ging, had te vroeg allerwege om z ch heen kwaad onderscheiden Indien hij er blind voor had kunnen zijn, zou hij het hebben opgevangen in de taal zijner omgevim. De ongelukkige pr,n Jsen aan het hof van Lodtewijk XV kon den niet anders dlan diep verdorven, heiligen of zwakke wezens worden, steeds gesl ngerd tussciien den weinsch goed te zijn en de vrees doordoor e&n voorwerp der algemeen© spotternij te worden brieven ontv«O8en verbruiker a. ache Handel- en I. „YEAST-WW’ Wijt gij bplovepi voor haar te zorgen? „Ja, wees maar gehiat snikte de jonge keizer ,,Niet vandaag alleen, ma^r altijd, Jozef?” Altijd, Toinon.” Diemzelfdten dag ging de Knaap isa'- bejle uit de kamer zijner zuster halen waar de pop inderdiaad na de laatste omhelzing barer eigenares vetronacht- zaamid was blijven liggen. Hij verborg haar in een zijner ka&ten want hij schaattnde zich een weinig voor eigen weekhartigheid inaar hij hi^ld woord Nooit ontdeed b.j zich vah dat aanden ken en toen hij, twintig jaar later, zijn eande* voelde naderen toen hij wegstterf aan een gebroken hart, om dat bij machteloos was zijn zuster ie redden, liet hij zich nog eenmaal Isa belle brengen en, over haiar heenge- bogem. streelde hij weenend het im hier voortlachend gelaat, zoo vaak door zijne kleme Toinon gekust O, dat men haar vergund! had rust g voort te spe len, zoolang zij nog kind was. Dat zijn moeder minder eerzuchtig voor haar ware geweest Wat b’eef er over van heel het le ven en streven van een genie als Ma ria Thefresia Waartoe diende het kei zer te ziiii, als men machteloos was teén enkel dieflblaiar vrouwenleven voor ondergang te behoeden, dacht Jozef II bitter en zijn lippen herhaalden slechts dlien eenen naam „Toinon. ach Toi hon.’1 BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. LMXXU- Den eersten necUui zoaua^ neboen wij geuaa. b.u«aiMe»i u daar waar meju ue 1 uie er uaa». nu,et tefvuiven is uan nuoajiitW v<ui oe ju’oot bezit* i was ue groote voIksveria nn^ van hei aanlag vertoeide gaa. ovy Uit Up ^iiniiiigMM| linnen tenten vier eai vijl rijem uiai en er was geen pelsje meer onoezei. zoo wa* nei zxwiuug s morgens om zes uur ai Doen de politie om zeven uur haar post uotroa was net ®r ai overvod en tot eik uulr uleei net onai- gebroken stroomen. Tegenwoordig zijn er een viertal wegen door de d»uin|en en langs alie vier Kwamen ze op zei ten, met wagens en Éietsen. Het was om een uur in den namiddag hoog water en. dus wilde ieder voor dien, tijd met zijn .ent gereed zijn omdat anders het strand onbegaanbaar is en er zelfs geen ruimte is om te loopen, want do eerste rij tenten staat vlak langs de hoogwaïterlijn, di^ aangesa ven wordt door die palen van de red- dingslijnen. Daarvoor mag niemand staan. Het aangeven van aeee lijn ,s de oplossing geweest voor den alg’>- meenp vrede op het strand. Wie net eerst komt plaatst zjm tent langs die rooilijn en hij weet dlatt ook dat me mand meer voor zijn neus ken komen te staan. Van den top van het duin heelt men een ovcrzcht over deze tenten stad, waarin dte tiendluizenden krioe len. Het is bijna overweldigena zoo n vodtej. En er wordt geen wanklank ge hoordl- Nog nooit is op dit strand ru zie ontstaali. nog ndoic is er een geval van dronkenschap voorgekomeii en nog nooit is er een pnoces-verbadi vcoi wat ook opgeïuaak;. Deze wonderlijke tedten mogen wel eens gememoreerd want zij bewijzen welk een verrm- uwenden invloed er olox op biet gemoed van deze bizondere badgasten u.tgaal. Aan het andere deel van Schevenin- gen is het natuurlijk ook omzaglijK vol geweest. Hier komt een heel an der publiek. Op Zondlag is het niet ae „chiqtie" die hier den tijd passeert maar wel een kwasi-voornaam dloend middenstarids- en klein burgerlijk pu bliek, dat in zjn opgeprikte en opge- dirkte kleeren rondiwandelt en in fiafé s zit om daar wat uit te blazen en zich te vermaken met kritiek op de wandelaars en hun kleeren. Toevallig waren wij- dezer dagen nog een» in Noordwijk Merkwaardig hoe men daar de combinatie ziet van de twee gedeelten sj-and getijk wij in den Haag die gescheiden kennen Het publiek wa» er veel meer ingesteld op bet vrije leven en er wordt daar veel meer van de zee en het strand geno ten dan aan het Kumhausstrand in Scbeveningen. Men dirkt zich niet op met mooie kleeren en met geniet er veel meer. Het natuurkarakter van het strand i», er meer behouden: die harde steenen boulevard die Söheveningen ontsiert is er niet. In verband met de zee klinkt het wat zonderling als wij zeggen d®t het etr landelijker” is. Jammer alleen diat het Kurhaus or de passage belemmert van het ééne deel naar het andere van de bouleverd. Vreemd! toch dat men nergens eens ónder den boulevprdi door éten verbin ding van dte hotels met het strand heeft gemaakt. In het buitenland! be staat dat dikwijl» en het maakt dat men direct uit de hotels in het baH kan komen. 1 )esnoods zoÖ het ook met bruggen over de boulevard heen mo gelijk zijn. Nu ligt altijd de strand weg tusöchen de hotells en de zee en dat is en blijft onpraktisch. Noor dhr ijk concurreert heel sterk to gen Schei/eningen en het lijKt ons uat net voordeel»» heeft voor wie nog pons echt van de zee wil genieten. Het is er niet zoo deftig en voornaam maar toch aherminat een algemeene boel. In Scheveningen is alles te veel georganiseerd als gevolg van de op permacht ven Zeebad, die het bad ex ploiteert. Een niet-alledaagsch geval doet zien hier ter steido voor n.L dat een kera te Koop is. Voor wie eenigszins op do hoogte is van de toestanden is het een begrijpelijk verschijnsel. In ae m didenstad wonen hoe langer hoe minder menschen. Niet alleen dat er heel veel woonhuizen zip afgebroken om breede verkeerswegqn te maken O—r«to opln»*81BO «x.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1