wVpï? LIMONADE SIROOP HS T - v- i mm mm Reddingius Vruchten Saus A. PERDIJK, BAHLMANN Co. TOTALE UITVERKOOP 65 cent per groote flésch. Fa. C. VAN TONGERLOO, HEDEN OPENING G. A. BELONJE C. A. B. BANTZIUGER, larkt 18-19 Van oude Ordonnantiën dezar stede van der Goude. Zal Ter Halls revue-gezelschap uiteen gaan? Wat gaat Buziau doen J ^TneTd^r VS eeSSi'^W^'z''"" Me Sol6 z,etTDaarb(i moeöt™ seen Raadsels voor de Jeugd. j,i mm Drogisterij „De Goudsche fisper" JAGER, Kleiweg 37 Gouda Een feit is GOUDA. SPOTPRIJZEN in Mantels, Japonnen, Hoeden enz. enz. m Reis- en Regenmantels ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU A. HOLLANDER - GOUWE 22 Groote Uitverkoop En dan zynnog aU-anlei kleinigheuen waarmee de pronkende sfcrandwandelaarstei haar Juchtiik-gehouden toilet optooit, i's tiaar zyn: keurige gummi- en zanelia bad- schoentjes. bont opgetuigde gummimutsen, gummi-écharpes met zilveren patronen in Japansche stiyl, armbandjes en sierlyke cousagebloe men van gummi, een snoezig papieren of cretonnen parasolletje met een maLentje van vele blanke (houtjes. Set hed aonvoudige ibadcostuum is noch aan mode nochaan weedde onderhevig. Iiet is van effen, zwaar wallen tricot en daar het bedoeld is, om werkely kin zee te gaan en daar te duiken en te zwemmen, heet het „een zwempak" of „een duikpak", zoodat reedis die naam het van de elegant- strand pakjes onderscheidt Dez estandpakjes zijn van zydcn tricot, van fil d'écosSB, van fjjn zyden Müanaise en ails ze heel geraffineerd zijn van „Jersey- Veiours", een Jerseyscott waarop zich een fluwaetyg laagje bevindt, dat er dus als fluweel uitziet, of ook wel, omdat het ge spikkeld is, aan chenille doet denken. Prachtig zyn de nieuwe vormen der strandpakjes. Op z'n eenvoudigst hebben ze meestal een fantasie-bovenstuk en een danker broekje, hetzy glad of gepoft, dat door een naad onder het losse ceintuurtje met het bovendeel verbonden is. Soms is het pakje gohQël in streepen gehouden. Witte en pastelkleuren wisselen elkander nf en geven het pakje een uiterlijk dat niet onge lijk is aan het kleurig hulsel van een kemii-s- aarobaat. Geruite bovendeelen, zigzag-, ge streepte-, gevlamde-, varieeren het pakje telkens, terwyfl het ook wel geheel effen en met kleurige broderie op de zijkant' n be werkt is. Een enkel strandpakje heeft sportieve allures. Dan heeft liet een tamelijk los wit bovenstuk met een in motief gezet mono gram. Het rokje is donkerblauw, want zie, het heeft over het korte broekje ten rokje, waardoor het eenigszins het aanzien van een tennispakje krijgt. Zeer decente badpakjes (of liever strand pakjes) hebben schootjes, die los over het broekje vaillen. Enkele diezer pakje* zijn war ecréaties te noemen. Zoo eentjes van zwart Jersey-velours dat geheel bewerkt is met zilveren schichten, die straalsgewijze uit één punt uitschieten. Van een ander elegant modelletje is het broekje geheel met stermotieven bezaaid, zoodat het niet voorniets den naam van „Etoile-d.f-Mer draagt Weer 'n ander heeft schuine ruiten van witte tresjes over z'n schootje gestikt. De „chac" der pakjes zrt ook in den vorm van het décolleté, dat meest V-vormig is en welks punt soms zeer diep daalt. Ronde décodleté's en schouderbandjes worden by de gewonere soorten aangetroffen. Eén pakje „Le Parisienne au bain" ge naamd, had een diep V-vormige verslering in dubbelle try aangebracht, teirwijl ale om lijstingen ook door wit waren aangegeven. De pracht der badmantels en cape* is in derdaad vorstelijk. Groote exotische bloem- patronen, wedijveren in kleurenpracht met ruiten, met yacquard-motaeven, met weelde rige randen en kleurrijke franjes. Badstof is ajweer haast een te gewoon materiaal voor hein. Ook zy worden uitgevoerd in cheniille- e» fluweielstoffen, wier rijken glans de kleurenorgie van strand, lucht en zee verhoogt. GRAGE ALLAN. WIE ZIJN ZAKEN WIL POUSSEEREN MOET IN DIT BLAD AD VERTEEREN! Gevaren aan het genot van fruit varbonden. Hoe gezond fruit ook is en hoe aanbeve lenswaardig voor iedereen, jong en oud, als aanvulling van eiwithoudend voedsel, zooals Vleesch en eieren, door zyn gehalte aan vruchtzuren, mineraalstofen en vitaminen, toch bergt het gebruik Van ooft, vooral in den zomer, gevaren in zich, waarop het noo- dig is de aandacht te vestigen, aldus lezen wy in „De dokter in Huis", uitgave van La Rivière en Voorhoeve te Zwolle. Onrijpe, wrange, bedorven, door ziekten of schimmel minderwaardige, met ziektekie men behepte of met chemische stoffen be handelde vruchten kunnen maag catarrh en gistingsprocessen in maag en darm veroor zaken, die niet van ons<^huldigen aard zyn. Men lette er dus op, slechts rijpe, niet te zure, gave en reine vruchten te gebruiken. Vooral vruchten, die men in winkels en markthallen koopt, moeten vóór het gebruik gewasschefx worden, terwyl men met vruch ten uit eigen tuin of boomgaard in dit op zicht niet zoo angstvallig behoeft te zyn. Maar ook rype en onberispelijke vruchten kunnen ziekte veroorzaken, als zij in te groote hoeveelheid op eens genomen en niet goed gekauwd worden, vooral voor men- schen, die niet aan het gebruik van ooft gewend zijn. Bijzonder gevaarlijk zijn in dit opzicht kersen en pruimen, als men na het gebruik er van water drinkt, daar deze vruchten meer dan andere ooftsoorten zwel len en uitzetten. Telken jare leest men in de courant van sterfgevallen, die na het ge bruik dezer vruchten by kinderen zijn op getreden, waarbij gewoonlijk aan het drin ken van water na het eten van kersen of pruimen de schuld wordt gegeven. Deze samenhang is volgens waarnemingen aan de universiteit te Würzburg niet te loochenen. Herhaaldelijk zyn aldaar in de klinieken ge vallen van hevige maag- en darmcatarrhen, van gistingsprocessen in de ingewanden by kinderen in het heete jaargetijde, na het eten van te veel vruchten, verbonden met het drinken van water voorgekomen. Zelfs de dood is in enkele gevallen ingetreden door acute maagverwyding en daarmede in ver band staande darmafsluiting (ileus) tenge volge van verlamming. wy i vorigemaal gehau over een antaieke Goudlsche brandverorpeiung thans zal ik een paar curieuze kleinere or donnanties bespreken, die in (iezeilde verza- nleling, waar ik de vorige maal needs over sell reet, worden aangetroffen. Eerst wil ik liet hebben over de: „Keuiv en'de Ordonnantie, aengaende Ue vreemue personen, ende de gene üie stapels logeren, binnen dei- Stede vancler Goude. Anno 1648." De Magistraat ovei-weegt: „dat bevonden weidt dat verscheyden vreemde Ambachts- luyden, ende andere onnutte (sic) person?» van buyten in komende, binnen de&er stede ende vrijdom van dien, ha er ter neder siaen ende metter woon begeven, sonde* al voren daer toe consent of admissie verkregen te bobben, waer uyt veile origerege 1 t heden ont- staen, ende by af-lyvicheydt (ovarlyder.) van de selve, de Godts-huysen ende anderé Burgers, met hare kinderen belast ende be- swaen-t worden". Men ziet het: allerlei „ongewemchte (en armlastige) vreemdelingen komen /onder verlof de stad binnen, hebben de brutaliteit in Gouda ziek te worden, een paar zyn er gestorven, en nu kan die stad voor de wee zen zorgen. Niemand maakt graag kosten voor ongewensehte en oaigenoode gasten, waarom besloot de Magistraat ér maatrege len tegen te nlemen. Het wordt den burgers en ingezetenen van Gouda verboden huizen, kamers of an dere gedeelten daarvan te Verhuren aan of te laten bewonen door vreemde personen, (.lie in den loop van de vier voorafgaande ja ren van buiten de stad zyn ingekomen, tenzij hun vooraf „by behoorlicke acte" is geble ken, dat die vreemdelingen van Burgemee.-- teren verlof hadden bekomen zich in Gouda te vestigen. En aan bedelaars en bedelares sen mocht in 't geheel niet verhuurd wor den, al hadden ze ook langer dan 4 jaar hier gewoond. Alles op een boete van twaalf gul den. De vreemdelingen ajelf, die de laatste 4 jaar zich binnen de stad hadden gevestigd, en neg geen toelating hadden gevraagd, moesten binnen den tyd van één maand die toelating alsnog verzoeken, op een boete Wat er met de vreemdelingen gebeurt als ze die toelating niet verzoeken, of als deze wordt geweigerd, staat niet aangege ven. Allicht zal het niet veel zachtzinniger zijn geweest, dan wat in onze thans gelden de Vreemdelingenwet is bepaald,dat n.l. niet-toegelaten vreemdelingen, die geen reis- en vaWjjfpas kunnen bekomen, over de grenzen moeten worden gebracht. Zulk eehreis- en varblyfpas kunnen ze o.a. niet krygen als ze dreigen armlastig te zullen worden. Nog méér beperkingen woren aan het verblyf van vreemdelingen binnen de stad gesteld. Het wordt den burgers en ingceete- nen verboden „vreemde slapers te logeren ende te houden, voor ende al-eer zy daer toe behooriicke acte ende consent van Bur germeesteren sullen hebben verkregen, op eon boete van sea. gulden". Onder het „hou den van vreemde slapers" valt uit den aard der zaak zoowel wat men tegenwoordig noemt het hotelbedrijf als ook het pension wezen. Voor geen van beide is tegenwoor dig een „toelating" gevorderd, hoogstens is men, als men het hotÜftMKtif gaat uitoefe nen,, verplicht daarvan kennis te geven aan Burgemeester en Wethouders. Dat het hui dige stelsel van „paying-guests" toentertyd niet gebloeid kan hebben, blijkt wel uit de bepaling, dat men „gehouden ig sen teecken uyt te hangen, daer op staet: Hier hout men slapers om geit", als men van plan was betalende huisgenooten op te gaan nemen. Belangwekkend js ook een ordonnantie van het jaar 1655, die betreft: ,,'t Loon dei- Bidders, 't Beschencken der Begraeffems- sen, ende 't gene daer aen de.pendeert, bin nen de Stadt Goude". Schout en Schepenen geven in den aanvang van deze ordonnantie als hun meening te kennen, dat er sedert eenigen tyd binnen Gouda allerlei wanorde hoeft plaats gehad „op ende omtrent de be- graeffenissen dér afgestorven persooncn, soo van bejaerde, onbejaenle, ende kinde ren". Verder zijn er tal van klachten binnen gekomen over misbruiken „op 't Bidden, als mede op 's Schencken ende drinken ter Be- graeffenis.se, tot merckelycke schade vas vele arme Weduwen ende Weesen; Mitsga ders over 't Pater-nosteren, ende over :t branden van de Was-Kaerseen op 't uytha- len van de afgestorvene personen, welke hij die van de Roomsch-gesinde noch worden gebruyekt ende gepleecht, streckende in t gesichte tot argernisse van die van de Ge reformeerde Religie". Hier komt de calvi nistische aap uit den mouw der XV He Eeuwsche onverdraagzaamheid kykem! Er waren drie „geadmitteerde Bidders". Bepaald wordt, dat zy in 't zwart gekleed zullen moeten gaan, met een zwarten man tel, en goed moeten kunnen lezen cn schrij ven. Zy zullen het bidden en aanspreken „fatsoenlijk" moeten döen, en wel aan de huizen der ingezetenen, en niet zóo maar op straat. Het ia hun verboden zich te laten 'gebruiken tot het bijeenroepen van oenige onbehoorlijke vergadering, die bij (ie plakka ten verboden is. Daaruit blijkt weer, dat dit vóórkwam: anders.zou het niet met zooveel woorden verboden worden. Een geheel tarief wordt vastgesteld, naar gelang van het aantal personen, aan wie het sterfgeval moet worden aangezegd. Wil men met een. „Rouw-mantel ende Rouw- bandt" laten bidden, dan betaalt men daar enboven één gulden extra. Om beroeps-bidder te zijn, moest men Uis vergunning van de overheid hebben. Edhter is het niet verboden, dat de eene buurman „soo dene uyt liefde voor den anderen, die ile kosten van het bidden niet betalen kan, wil aensprèken", het voor een enkele maal een» doet. Deze mag daar dan geen loon voor vragen, op straffe van de verbeurte van zes gulden, ten behoeve van de aftlcieele bidders (weer een boete ten goede komend aan particuliere personen!). Hierop yolgt deze merkaardige bepa ling: „de bidders sullen metten anderen zyn in eene Compagnie, ende het gene deselve, ende ydeg van dien met bidden geniet bron- gen in eene beuree, ofte bosse, om alle acht dagen onder den anderen verdeelt tie wor- :ks syn gerechte deel, aonder dat Bidder misnaugen sal mogen heb ben ofte toornen van d' andere, van dat hy meerder heeft ingebracht dan den anderen". Wait zal daar een inzie over ontstaan zyn! Kenmerkend voor de zeden van den tyd is, dat strenge straffen worden bedreigd (resp. 100 en 50 gulden boete) teger. den- gene, die vóór of na een begrafenis wijn of bier schenkt of tabak verstrekt aan hen die den overledene de laatste eer hebben bewe zen. De ordonnantie geeft den wetgemeen- den raad, de familie met haar verdriet alleen (e laten: „dat een ygelyck die die he- graiaffenisse vereert hebbende, elck sym af- acheyt sal nemen, ende syns weeghs gaen Dat het xntuaschen den „heere.i van den Gerechte" nnet is gerukt het overoude ge bruik van liet begrafenis-maal door deze te- paling uit te roejen, blykt uit een „Amjlia- tie" (aanvulling) van 1679. Ik lees daar in, dat reeds in 1656 is toegestaan, na de be grafenis wyn en bier te schenken aan fami lieleden van den overledene, tot en met den vierden graad, en in 1665 is deze disper.sa- tie-bepaling uitgebreid „ten oensien van die gene die 't Lyck ter hereto komen te dragen". De Magistraat oveawqegt in 1679, dat hot dikwyLs veel moeite geeft die fambie-rela- ties op het beslissende «ogenblik afdoende te controleeren, en dat er al heel wat on- eenigheid en ruzie door die bèpoling is ont staan. Niet alleen, zegt de stedelijke over heid verder, geven deze verbodsbepalingen den Schouten zyn dienaars handen vol werk, maar ten gpyt van alle inspanning worden ze dagelyks overtreden. Daarom wordt eens voor all vastgesteld, dat voortaan na dl begrafenis ten hoogste 60 personen binnen genoodigd zullen mogen worden, 't zy de begrafenis groot of klein is geweest, en onversdhillig of'de overledene veel of weinig familie en vrienden heeft gehad. De allernaaste familie, vader, grootvader en kinderen, wordt niet-meegeteld (vrouwen staan er niet by: dezje namen dus blijkbaar in 't geheel aan dat maal geen deel). Van de personen, die men van plan was op t be grafenismaal (mèt wijn, bier en tabak dus) uit te noodagen, moest een lyst worden aan gelegd, die aan den Schout moest worden ingeleverd. Niemand mocht mede aanzitten, als hij niet op de 'lijst stónd. Ja, men nam de zaak zelfs zoo ernstig, dat men gehouden verklaard werd als de Magistraat twijfelde, onder eede te bezweren, dat men niemand anders uitgenoodigd had, dan die of) de lijst voorkwam. Op overtreding van deze bepa ling werd weer een boete gesteld van niet minder dan honderd gulden. Uit alües blijkt, dat men er zeer op gesteld was, de begrage- niissen zoo sober mogelyk te houden, Dat men wilde verhinderen, dat de plechtigheid in een drinkgelag ontaardde, en daarom het schenken van wijn en bier by de begra fenis zelf verbood, is begrijpelijk, maar waarW die beperkende hepaüingen toe dien- dera, als de eigenlijke begrafenis al was af- geloopen, is mijl niet recht duidelijk. Zij vor- nren weer een vwrbeeld te meer, ten Se- wijae, dat de oveAeid toenmaals niet schroomde in het patftonliere leven tater burgers tamelijk dtap in te grópen. Het slot van de verordening bevat, naar ik reeds opmerkte, bepalingen tegKn liet verrichten van begrafenis-ceremoniën vol gens den Katholieken ritus. Het is bekend, dat de uitoefening van den Boomschen godsdienst gedurende de Republiek met meer of minder toegevendheid werd geduid, maar dat daarvan, althans nóg in ileusn tijd (1Ü55), in het openbaar in geen geval iets mocht blijken. Langzaam aan werd men ver- draagetamer, en werden ex- allleen nog weer eens bepalingen tegen de Katholieken uit gevaardigd als de Calvinistisohe predikan ten, die in veel opzichten de baas waren in de oude Republiek, 41 te lastig werden. Over hdt algemeen achter werd aan bestaande rigoneuae bepalingen niet zoo heei streng) de tand gehóuden. Deze verordening echter is van 1656, en toen schrijnde oud leed nog well sterk. Het wordt dan „scherpe!ijck geinterdi- ceert ende verboden, dat de Roomsch-Ge- sinde niet sullen vermogen over de afge storvene te Pater-Nosteren, ófte daer over lesen". Verder- gullen de gaen brandendb vVas- ofte ander licht om de kist van de afgestorvene, mogen settcn als wannea- die uyt den huyae sal worden geha,elt om begra ven te worden, op een boete van vijftigh gulden". Op gelijke straf wordt verboden „op de kist van den afgestorvene eenigner- Iry kruysen te leggen, om daer mode be graven te weiden, van wat forme af mate rie die soude mogen wèsen". De Magistraat was blijkbaar de meening toegedaan, dat de „Pauseiajcke superstitiën bijgeloof) in de respective huysen veel- vuldich werden gepleecht", en daarom wordt de Sdiout bevoegd verklaard om „synen Stedehouder aldnet te mogen stel den", d.w.z. een inval te laten doen, a!s .men vermoedde, dat in een of ander huis llóom- sche godsdienst plechtigheden werden ge- houden. Als een bewjjs, hoe verschillende rechtf- stof in,die dagien in één verordening werd samengebracht, die hechts in een verwij derd verband tot elkaar stond, diene nog, dat aan het slot van de zooeven genoemde „Ampliatie" of aanvulling uit het jaar 1679 bepalingen worden aangetroffen, waarin wordt voorgeschreven, dat elk lijk op den derden dag na het overlijden moet worden begtaven. Althans het mag niet langer iton drie nachten worden „overgehouden", be houdens pionsent" van den Officier en van Burgmeestoren. In hét aigemeen kunnen eze autoriteiten één dag verlenging toe- staan, in zeer bijzondere gevallen méér. Maar „nochtans sal Wj tijden van Pest nne gediaponeert worden als naer be- m". Dan hield men zich dus de be- desnoods onmiddellijk be graving te gelasten. Een minimum-termijn, waarbinnen het verboden was) een lijk te be graven, zooals thans in onze Begrafeniswet fe voorgeschreven) niet vroeger dan 56 uur na het overlijden) bestond blijkbaar toen BUZIAU THUIS AAN HET WERK. Mén heeft in ons blad het bericht kunnen lezen dat Ter Hall zich uit het revue-hedryf heeft terug-getrokken. En dat dftarna door Buaiau is getracht' in samenwerking met anderen de onderneming van Ter H»!i in een of anderen vorm voort te zetten, welk plan evenwel ris opgegeven. Gaat nu deze geheele revuerenderneming verdwynen Het U. D. heeft Zaterdagavond Buziau opgezocht aohter het tooneel. Op een kist met décors en costuums, ter wyl de artiesten zich voor ihet tweede leei van den avond aan het kleeden waren, heb ben zy Buziau gevraag<i wat hy ging begin nen. Buziau antwoonkte op een toon van on miskenbare deceptie: „Ik weet het iieusch nog nriet. Er is een ooigenblik spralce van ge weest dat Köttiler Jr. en ik de zaak zouden voortzetten, maar daar komt niets van. Wat er nu verder aal gebeuren wie za' het zeggenZooals liet er nu voorstaat, wordt de onderneming eenvoudig opgeheven aan het einde van het nu nog loopende seizoen. Wat ik ga dolen. Ik weet het werkelijk niet. Ik heb nog contract voor een jaar. Métiers als het onze liggen niet opgeschept. Je stapt maai- niet zóó over in een ander. En dat igeldt voor de andere leden van het ge zelschap natuurlijk nét zoo. Het is liéél jammer, want het gezelschap Ter Hall hééft overal héél groot succes. Een nieuwe combinatie? Het zou mogelyk karnen zijn, maar er is op drit moment volstrekt niets van bekend. Wiy voor óns leven maar jn het vooruitzicht daJt het over eeniige maanden gedaan is. Want dat zal wel het eim.fe we zen. De grapjes Buziau, om wrien men aan den anderen kant van het tooneel zoo juisf ge schaterd had, keek in zojn narrenpak den verslaggever ernstig aan. .Geen enkel/- ge dachte die maar een glimp van «pn lach kon verwekken. De tooneelJbel luidde. De pauze was om. Het scherm -was weer gerezen.' En Buziau stond er weer ais de onbe taalbare komrileik. De heel© zaal was tin en al lach. Om den mensich, die diep in z'*> hart dingen verborg van ernst. Over enkele wekep zullen wy Buziau ook weer in den Schouwburg kunnen zien, zal liet V<x>r de laatste maal zyn, zal hy ons land verlaten, wie zal het zeggen. Buziau, wel de koning der clows genoemd is ook in de revue 1928 van Ter Hn'l weer kostely'k. Telkens weer zet hy je voor een verras sing, waar je van staat te kijken er bj o ogenblikken overtreft hy de stoutste her inneringen, welke je van hem had. H/e+ ia waar, je aanschouwt hem slechts ééns in het seizoen. Dat geeft hem ongetwijfeld een benijdenswaardigen voorsprong op bijkans al zyn broeders van de planken! Hoe beheersdht Buziau toch zoo zrijn pu bliek. Door erg grappig te doen of een gro ite stem op te zetten? Neem, door de stilte, die Jiy van zich laat uitgaan óór hy de zotter nij zegt of het malle gebaar maakt, concen treert hy de aandacht op zich. Dit doet hy op de tooverachtrige, niet nader aan te duiden wyize, allen grooten ar- tisten eigen, en dit is het groote geheim van zijn kunst. Zoo verschijnt hy in de revue 1928 als ze nuwpatiënt en zyn tic's (hij hfei't, door ('en Olympiade-roes bevangen, te veel aan b.xk- sen gedaan) ayn zóó dwaas, dat de halve ggk je nog dagen bij blyft. Dan is h;j .-te lollige „studi", die allergezelligst pn met groote zelfingenomenheid zwamt en je .'iet den „le-jaars" van onze universiteiten. H(p ontpopt ziidh als handel® reiziger met een flux de bouche, welke je naar je hoofd doet grijpen, en als de wanhopige klant, dien hU beizoekt, hem ten einde raad een kogel door het hoofd jaagt en uitschreeuwt: „Dat doe ik door mijn zenuwen!", dan verryst de hardnekkige aanbieder van nuttige artike len uit den doode pn zegt aanbevelend: „Daar heb ik óók een uitstekend middel voor!" En Buziau treedt ten tooneele als leeuwentemmer en geeft daarmee een kolo saal staaltje vén z(jn mimisch kunnen. In deze scène wordt geen woord gesproken. Buaiau awygt in alle talen en... «preekt daardoor tot iedereen! Doofstommen zullen er zelfs volgens de H. P. hun vreugd aan behalen en mogelyk is deze scène, met nog tori van andere tafreeltjes, waarin byna geen dialoog voorkomt, er in gebracht vcor het vreemdelingenheir dat momenteel ons land overstroomt. Utrecht, Juli 1928. Mr. L. J. C. den HARTOG. Voor kleins tuinen. Uitgebloeide bloemen. Frambozen plukken. Roode en witte bessen. De bloementuin is nu zoowat op haar mooist. Vele vaste planten bloeien thans, welke aangevuld met tal van pot- en zaad- planten, en, niet te vergeten de by een ieder zoo geliefde rozen, onzen tuin tpt een lust hof kunnen maken. Het spreekt vanzelf, dat nu vooral de tuin vry van onkruid moet zyn. Ook moeten steeds alle uitgebloeide bloemen en verdorde plantendeelen tijdig weggenomen worden, opdat alles frisch en fleurig blijtft. Waar dit noodig iè, voorzien we de planten van steunsel. Dit opbinden van planten is een moeilijk werk. Over 't al gemeen gebruikt men te lange stokken, die men bovendien nog te veel aan den buiten kant van de plant plaatst. Men bindt de stengels vaak ook te hoog vast, vergetende, dat de meeste stengels even boven den grond vooral steun behoeven. De stokken moeten stegds tusschen de plant geplaatst worden. Bovendien moet een aanbonden plant haar natuurlyken vorm behouden. Omstreeks half Juli is het tjjd voor het zaaien van viooltjes. Velen ondervinden moeilijkbeden bij het zaaien van bktem- en andere zaden geduren de den zomer. Dit is ook het geval by viool tje*. Bijna altijd is de oorzaak te vinden in het onregelmatig vochtig houden van het gezaaide. Door veel gieten wordt het zaad hloot gespoeld. Ook dit is dus niet wensche- iyk. Het beste resultaat bereikt men, wan- tegen fel uitdrogen, door het aanbrengen van schermmateriaal. Het verdient voorts aanbeveling aan de Noordzijde van een schutting of een muur te zaaien, of wel tus schen heesters, wanneer deze althans den grond niet te veel doorwoekerd hebben met hun wortels. De onlangs gezaaide campa nula, hesperis, duizendschoon, digitalis en dergelijke, worden nu verspeend, en de eer ste dogen geschermd, om het aangroeien te bevorderen. Zoo zorgen we reeds weer voc het volgende jaar. Intuaschen genieten v ylkn al volop 1 al het schoons, dat ons nu om Denkt u er aan, dat uw pyramide-vrucht- boomen ook in den zomer gesnoeid moeten worden, en dat dit nu kan gebeuren. De ge- steJtakkln worden ingesneden; men laat ze ongeveer 5 k 6 oogen op t jonge loot be houden, de zijloten wordeh ingekort op 2 3 oogen. Met het insnijden der gestel of hoofdtakken moet er op gelet worden, dat ze ingesneden worden by een oog, dat aan den buitenkant van het hout zit; doet men het bij het tegenovergestelde oog, dan zul- groeien, waardoor de vorm van den boom zou vergroeien, en juist dit moet by den pyrami3evorm in het oog worden gehouden, t Zal wel plaats hebben dat de boomen na deze snoeiïng weer gaan uitbreken en weer jonge loten maken; ook deze knypt men dan in Augustus nog eens in. De leiboomen worden nu ook gesnoeid, de gestel- of hoofdtaken binds men in. Is het zoover, dat de booanen in eflkander beginnen te groeien, dan kan het geen kwaad deze takken ook in te snyden, evenals by pyra- midevörm op 2 3 oogen. Vele soorten van appel- of pe re boomen leenen zich echter niet om alls lei- of pyramideboom gekweekt of behandeld te worden, zoodat het goed is bij een bekenden kweeker soorten aan te schaf fen, welke voor beide geschikt zijn. Het kan veel teleurstelling veroorzaken, indien bij de beste behandeling geen vruchten worden ge oogst. 't Plukken van frambozen is een zeer voorzichtig werk. Als men ze plukt tusschen duim en vinger, en ze worden eenié^zins ge drukt, dan zullen ze spoedig kwetsen. Ze moeten goed rijp zyn. Dit zijn ze, wanneer ze een donkerrood*: Meur hebben en bij de minste aanraking in de hand vallen; 'doen ze dit niet, dan zijn ze nog niet ryp. Wan neer de frambozen verzonden moeten wor den, is het edhter beter ze niet al te ryp te plukken, daar ze bij overrypheid veel te lijden hebben. Aan de morellen komen nu ook al eenige rype vruchten. Ze moeten ook donkerrood zyn; om ze niet te kneuzen knippe men met een schaartje af. Morellen en bei dient men vaak tegen de vogels te bescher men: men doet dit door netten er over te hangen. De bessenstruiken kunnen ook in den zomer wel 'gesnoeid worden. Kort de loten nu wat in, dan zal de zon des te 'beter de bessen kunnen beschijnen, wat de vruchten ten goede komt. Ook de zware aal bessen worden of zyn nu goed; denk er aan ook deze zyn door de vogels erg gewild, halve dat ze vermengd met roode of witte bessen, een heerlijke en gezonde lekkernij zyn, kunnen ze ook tot gelei worden bereid; deze gelei is een uitstekend middel tej verkoudheid. Vacantia. Waar we wel en waar we niet aan den) moeten. Meer of minder bewust haken wy allen naar verandering. Sommigen wórdt dit verlangen tot obi sie; hun Jeven mislukt, vaak, omdat zy het heden niet weten te vatten met 'levenskunst en gedurig wachten op het „morgen", dat de emdelyke bevrijding moet brengen uit burgerlijke eentonigheid. In anderen weer leeft het verlangen latent maar ook voor hen zouden de lichtzijden van het leven onmiddellijk versomberen, indien zy vooruit konden zien dat de toekomst hen iiet op de plaats, in den werkkring, in de levensomstandigheden, die mep iij baloorige stemrrtihg „sleur" pïeegt te noemen. Als sur rogaat van die „groote1' verandering, dient ons de vacontie. En zóó soepel ïs de men- schelyke geest, dat zy geheel erop is inge steld de vacantie als de bevrijder uit d< sleur, te aanvaarden. Het is niet de rust van dagelyksche be slommeringen, waarnaar wy haken, het is naar de verandering. Op welke wijze wy ook denken onze vrye dagen door te brengen vacantie is aller eerst: verandering van het gebonden lev< in het vrije- Voor den geest heeft de vacantie daarom meer beteekfnis dan voor het lidhaam. Zy zet de poort open, waarachter het vrye leven ons lokt, van onbekommerde dagen in gouden zomer tyd. Het werk, dat we gewoon zyn, doen we niet meer en dit gevoel van losse zorgeloosheid is de bron van de kracht die we opdoen om het leven van alledag zoo straks weer te hervatten. Haar voorwaarde is ook, dat ge die' bron' vry in uw ziel laat opborrelen. Vrouwen, die haar «zorgelijkheid meenemen op reis, kunnen beter thuis blij ven. Vergeet dat ge zorgen hebt, door niet aan hen te denken. Vergeet dat uw zoon niet over gaat, dat uw huur is opgeslagen, dat uw dienst meisje heeft opgezegd, dat er nog een be- lastingpost te betalen is, dat... Zoekt u zelf, de vrye mensch in de schep ping, onder de zon, die voor allen schijnt, in de zomerschoonheid, die ook voor u is open- gebloeid. Het ongebonden dwalen door het koele bosch, dtoor de warm'begroeide, stille duinen, langs het wyde eenzame strand, over de zilverblanke, droomende wateren van Hol- and of oneigen sfeer van het vreemde land, vol wonderlijke verrassingen van land schap, luchten, taal en gewoonten het sdhept het vrye contact tusschen ziel en na tuur te meer volkomen, naarmate men het minder doelbewust nastreeft. Bindt u in de vacantie aan niets dan wat ge aangenaam vindt. Doch om alle zorgen behoorlijk te Kunnen vergeten, moet ge voor ge heengaat aan alles denken. Vergeet niet: Voor uw huisdieren in uw afiwezfgheid be hoorlijk zorg te dragen; geen gedachte ia, ondragelijker dan vreugde te koopen met het van anderen die ook „maar" de stomme vrienden zijn die tov dagelykseh lever met bun trouw vermoeden- wv geldelijke aangelegenheden te regelen en uw leveranciers op de hoogte te brengen; uw gas- en waterkraan behoorlijk af te sluiten en uw huis zoo in orde te breng dat het bij uw thuiskomst behaaglijk is. Uw adresverandering tijdig op te geven aan hen, met wie men in contact moet blij ven. Vergeet niets voor ge weggaat, vergeet al'es als ge weg zijt Bagage. Maakt een tyst van alles wat ge meenemen wilt. Pak daarna al deze voorwerpen succes- Stovelijk in. Het zware toiletgerei, schoenen, boeken, enz., wordt onderin de koffer gepakt, alles in soepel papier gewikkeld. Daarop wordt het ondergoed gepakt, bo venaan de bovenklpeding. Hebt ge veel kof fers, dan verdient het aanbeveling, behalve uw visitekaartje en adfts (men weet nooit hoe of waar een koffer wegraken kan) er oen Uiltje bovenop te leggen van wat de koffer bevat. De doelmatigste koffers zün dio, welke uit twee losse over elkaar sdiuifbare dek sels bestaan, evenals de moderne, welke on verschillende grootten uitsoliuifbaar afgesloten kunnen worden. 2iJ" Al hebben wy, met onze weinig omviuur- ryto Weeding niet meer den rompslomp Zi vroeger noodig, we moeten' toch zorgen be hooriyk van het noodig* voorzien te zijn De vrouw, die op een gezochte badplaats haar huiselyke plichten verwisselt voor dt „mondaine", moet uiteraard veel meer mee nemen, dan haar gelukkige zuster, wie natuur alleen genoeg is. ton^ e2Lneemt tolir mee «Ui tend-, middag- en avondtoiletjes, met b«- JmXL'e" VErBdlille'"te hoeden De tweede vergenoegt zich met een paar Zlttende losse, eenvoudige jurken en onderkleeding, een paar sandalen of schoe nen met lage hakken, een zonnehoed een regenmantel. Automatische Dienstboden remando-s, bewegingen uiteo^n 5^3 krege, tadlrt automatische dienstbode <kL"u'a-nktlurter Umsohau" worden «-ft geen Bij de vriendin, waar de huisvrouw op op ver- ue mui bezoek ie, roept deze het telefoon- en laat zich met haar eigen wordt li'!?;! da°r vergaat, m beveSr a r ee" relais fafcreehakal, AJn getik wordt hoorbaar: S"tateekent: keut¥?^S---- wimÏÏ1 ten: VOTl>Mt me met de ver- warmrng en geef de temperatuur op. Vier getoet: Hier is de verwarming. En nog wee Signalen: Ze is tametyk koud. Een paar andere fluitstooten: Verbind nbe den regelaar! Dat gebeurt en woo-dt door •ndere signalen me Draai den regeJaar ooen. dTrertSi 1"rde! Tae'v'è™orbre*l de verbmdmg. De fluit is in staat 3 ver- schillende tonen te geven.' albLT werielijk M ver? Of zyn dat slechts toekomstdroomen? I^li bestaat 'taendaad. Wens- ley heeft ze aanvankelijk bedacht, om od electrische hulpstations motoren of dynamo' van deverte uit in werking te stellen of "orden aangelegd, maar voor het overbrengen van de beveJen kon de gewone tolefoonleiding dienen, waar voor alleen de menachelijke stem of andere tonen woiden overgebracht. De opiTsïig van het probleem zat hierin, dat Wensley bediende van een gevoelige relais, die als reactie op verschil, lende combinaties van klanken electrischf Het is theoretisch mogelyk, zegt Wensley, relais te vervaardigen, die voor Mank ge voelig zyn em die op het gesproken woord reageeren. Zoo hebben we in de laboratoria te Pittsburg een deur, die aHeen opengaat op den roep: „Sesam, open u!" en naar geen andere combinatie van klanken „luis tert". Een dergelyke overbrenging van be- practasch leiden tot zeer ingewikkeJde con structies; Het is veel eenvoudiger, een fluit met drie tonen te nemtm. Deze-drie tonen makein zooveel combinaties mogelyk, dat ter beschikking zyn. In plaats van de fluiten, die by de Tele- vox worden gebruikt, kunnen ook eleatrisch gedreven stemvorken: worden toegepast. Een Hondenschool. Dicht voor de poorten van Berlijn, eer.igs- zins verscholen in een dennen bosch je, liigt de dresseer schooi voor jonden voor 't Duit- sche leger, in de nabijheid van de schiet plaats Kumraetrsdorf, waar <lag en nacht die De inrichting is reeds in 't jaar 1919 in 't- geroepen. Elk infairterk-regiment in Duitschlund 24 en e>k artillerieregi ment 12 honden, die a/gericht zijn voor den berichtendienst. Ztf, die met de lpiding en ng der honden by de regimenten be last zyn, moeten vootraf op dttee school een cursus van 12 wekem doorraaiken. Op deze school worden de honden, volgens geheel nieuwe methodes afgericht, w.warmee men, zooais t heet, aantneikiUÈk be tel e resuijüT ton bereikt. de oude metJiouf, zoo wordt beweerd, schrydt men dek hond al te zeer menschelyke hoetlamgihedeti toe en er wordt zoodoende teveel aan tip tferen gevergd. Maar met alleen dooir jhtouwe methodes aoekt men het kunnen fier hónden te ver beteren maar n*m prol&ert ook door aller lei kl-uisingen oen betere hondensoort voort 'te brengen. Het ziyrn dan joms ook vreemde di-Ugen, die er van de vierbeeiuge soldaten veriangtl worden. Ze mogen by t overbren gen oer belachten zich piet laten aifschi ik- ken door t donderen der kanonnen en t knetteren vier nmchinogewercn. Daarom ontvanigeii ze hun onderricht op de nuby- zynde adhietplaats. Ze moeten zoo afgericlit zyn, dut men ook in ooriogstyU zich ten vuile op de dieren veridten kan. Ze worden er zelfs aan gewend om gasmaskers te dra gen. Jn de dienstsciiool zyn ook alle honden rassen. vertegenwoordigt!Men houdt zelfs een echte wolvin, die met een Pommerschen herdershond: een vreedzame», maur tot nog toe kinderloozen echt voert- ütk vossen mankeerein niet. Klaarblijkelijk wil men ti-achten iets van de bekende schranderhejd dozer dieven op de honden over te dragen. Met wilde konynen en fazanten wordt, de speui'rin der hondten ontwikkelt en verbe terd. Eveneens zyn hier d#^x>stduiven talryk vertegenwoordigd, daar de honden leeren moeten, deze in de voorste loepgraven af te leveren. Ook mankeeren niet een hondonkeuke», een operatiezaal en een apotheek voor hon- denmediioymen. Omtrent den speurzin dei- honden worden allerlei interessante experimenten uitge voerd. En open vyaag was 't.nog steels: Waarin bestaat de spieuran van den hond? Doo- welken reuk wordt de hond geleid, als h(j een menschelyk spoor volgt? In deze geheimenis meent men licht ge bracht te hebben). Men hééft met nieuwe middelen drit raadsel zoekj'm op ie lossen,' en de uitkomsten waren verrassend. Men heeft een z.g, „sporenrad" vervaardigd. Aan dit rad zyn voeten van ponqeloin. Als drit rad ronddraait, laat 't dus een spoor na alsof een mensch daar langs gegaan ir, maar er is natuurlijk geen menschelyke reuk aan verbonden. Bovendien maakt men de proe ven op een harden bodem, waar geen voet afdrukken aohtemblyven.. 't Onibegryuelyke was, dat honden, die er op afgericht waren menschelyke voetsporen te volgen, even ge makkelijk in staat waren ook de sporen der porseleinvoeten te volgen, hoewe' deze spo ren op den grond niet zichtbaar waren. Waaruit nien besluit, dat de hond nriet ge- Letdwordt door den leuk des menschen en nog veel minder door d^p, eigen bijzonderen reuk, drie by eiken menoph verschillend zyn zal. Men neemt veeleer oftti, dat van de aarde die altijd door de voetstappen oen beetje omgewoeld wordt, een bijzondere reuk uit gaat, evenzoo van het onder de voetstappen gebroken gras en kraidett. Als venier bewy's voo* de opvatting dient; nog 't volgende experiment: Men heeft éen z.g. zwevende zitplaats» vervaardigd. De mensch gaat over den grond naar deze /Jt- plaats. Dan zweeft hy <MWMdde."yk boven len beganen grond weg, doch zonder dezen nog verder aan te raken. Den hond laan men 't spoor volgen maar ais hy zoover komt, waar de mensdh op de zwevende zitplaats heeft plaats genomen, dan verliest de hond iladelyjc 't spoor. De pry® is by loting ten deel gevallen aan WILLY VAN DER VUST Je Alphen a. d Ryn. Nieuwe raadsels. 1, 2, 3 is in 't algemeen de naam een 'land. Waar mensehen zyn met beschaving en verstand Daar kan de 17, 25, 7, 6, 9, 26, 16, 12, 13 niet falen De banden nauwer toetehalen: Snel tydiing te brengen over en weer, Van ouders en vrienden, ja nog voql meer. 9, 8, 7, 24, te 14, 10, 2, 9, 8, 16 is een 14, 23, 16, 4, 17. Het to 21, 22, 23, 24, 6, 16 is oen 9, 23, 16, 4, 17, Die niet ieder is beschoren: Veelal gaat het toch venloren. 9, 10, 11, 12, 13 is een titel; 4, 7, 11, 12, 13 een naam, Dien nooit iemaml zal begeeren, Drie de vrijheid kan waardeeren. Kent ge nog sprookjes? Haast durf ik 't niet vragen! Zoo er ooit een was die my kon ibehagen Was het voorzeker de 9, 25, 7, 12, 11, 26, 4, 24, 8, 14, 15, 5, O! wat heb 't daar een 9, 8, 16, J8, 17 van 9, 6, 21, 12, 24, Doch nu zal' Tc u maar niet langer ver velen. 't 14, 16, 16, 17, 18, 19. 20 dient tot wer ken; een zonde is 4, 5, 26, 7, 6, 16. Schrijf nu maar vlug myn geheel even Zes en twintig letters precies op zyn kop; 't Is een betrekking, niet zeer lucratief. Maar van algemeen nut, tot veler gerief Men Vindt den man meerendeöls op het platteland, Wjn titel prykt dikwijls in onze Staats courant. Mijn geheel bestaat uit twee doelen. Mijn eerste, zoowel als irtyn tweede deel rs een verkorte vrouwennaam. Te «amen vormen aai) een artikel dat in eiken kreidemerswinkói te vinden is. Oplossingen inzenden aan de Redactie van de Goudeche Courant, Mlarkt 31, Gouda. voor Woensdag 25 Juli. DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris K. Tiendewofc 28, lokaal der club Markt 4». Protteeta No. 567. 1 aBI IBI Zwart schyven op: 15, 21, 22, 24, 27, 31, 5. Wit schijlvan op: 38, 34, 38/40, 42, 48. Probleem No. KURKEN AZIJNES8ENCB BRUISPOEDER FLESSCHENLAK ZWAVELSTOKKEN PERKAMENTPAPIER INMAAKKRU1DEN ENZ. ENZ. Markt 6 Tel 762 Oouda me eo Zw. 5, 8/10, 12, 14, 17, 18, 26, 36. Wit schijven op: 16, 23, 24, 28, 30, 32, .35, 42, 46, 47. Oplossing van Probleem No. 563. Wit speelt: 44—39,23—19,29—23,35—30, 33 11, 36:7. Opflossing van Probleem No. 564. Wit speelt: 26—21,21—17,30—25,25 12, 27 9, 4943, 31—26, 26 17, 36 3. 10' in Diverae Smaken 38 ct. per fletchje Aanbevelend J.C. FICKWEILER Tel 549 Alléénverkoop van de Gerhard Adam Zeer billijken prijs. STEMME^ SCHOONMAKEN. Een gebruikte Piano f250.—. dat vakkundige Schoenreparatie het voordeeligst is, en den duur vaij het schoeisel verlengd. Aanbevelend, "5J F. W. REITZSTRAAT 22. WerkplaatsAaltjabakstaag. Valencia, Sinaasappel, Citroen, Frambozen en Ananas. GROENENDAAL 4 TELEF 755. DER WINKELZAAK VAN HET VAN LANGE TIENDEWEG 96 - GOUDA - TEL. 728 I Goad work ■llll|ko ppljzon Telefoon 878 =r I lièi lo Op alle artikelen die niet in de Uitverkoop zijn lO korting A Contant os Zlo do Klalagos zia da Ilalages

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2