Hoog Azijn REPilllEIEl P.J. Revet Zonen DEVENTER ONTBIJTKOEK Boekbinderij van Burk S Haverkamp Limonade Essences OPRUIMING H. V. d. POOL ==4-711== SHAMPOON ZOOLLEDER RADOX bij ANTON COOPS ANTON COOPS CORN. DE BRUIN Abonneert U op dit blad. ANTON COOPS D E LALA Ss EAU DE COLOGNE COELINGH's HG GOUDSCHE FRU1THANDKI Voor Lips' Brandkasten en Slotenfatriek ANTON COOPS GOUDSCHE COURANT - ZATERDAG 21 JULI 1928 - TWEEDE BLAD iVVooptzetting onzer geweldige Kermis-Attractie. ,aat ook Uw Schoenwerk MET? Probeer het dan eens M. J. VAN VLIET Joh. Bel| Prima HONINGKOEK 40 cenl en hioger GEMBERKOEK 55 SOCIDEKOEK 55 1 tul. UIL IIMDI. Autotoeren per dag Tha,ia - Garage Engros: Fa. RENEMAN VAN DER HEIJDEN Laat in de vacantie Uw Schoolboeken enz. inbinden Firma D. G. VAN VREUMINGEN Ónze Maryland tabakssoorten, bewerkt van de prachtige rijpe oogst 1926 zijn buitengewoon van qualiteit, prijzen IS DE AGENTP. KOND Pz.. GOUDA. TOT SCHADE EN SCHANDE (merk „da Zwarts Kop") het beste haarwaschmiddel, pakjes a 20 cents, bij Drogist Wijdstraat Gouda Restanten ruimen wij op tegen halven prijs Onderstaande prijzen zullen U overtuigen dat gij nergens voordeeliger koopt als bij ons. MANSHEMDEN, goed katoen 0.82 MANSHEMDEN, best gras- linnen I-W FLINKE SLOOF EN f 0.33 DAMESHEMDEN, met feston 0.57 ZOMERTRUITJES en BROEKJES 0.29 MOUWSCHORTJES, rood en blauw jeans, vanaf 0.59 ^ZWEMPAKKEN, vanaf 0.37 ZWEMPAKKEN, grootste maat 0.»5 MALTON MANSHEMD1.20 BOEZEROEN, mansmaat 1.09 TENTLINNEN, dubbel breed 0.39 JONGENSHEMDEN, vanaf 0.25 JONGENSBRETELLES 0.23 PRACHTIGE ZELFBINDERS 0.25 BLAUW KEPER WERKJASj jJJ BLAUW KEPER WERKBROEK LOG THEEDOEKEN 45 x 60 0 12 ZWARE WITTE HANDDOEK 0.20 BLAUWE HANDDOEK 60 x 60 S 016 STERKE FANTASIEBROEKEN 1.73 ZACHTE MOLTON, per el 0.22 FIJNE KEPER f 0.20 GOEDE QUALITEIT WIT KATOEN 1 0.24 MANCHESTER MANSBROEK 2.35 DIRECTOIRS, vanaf 0.21 GEKLEURDE DAMES- COMBINATIONS 109 SERREMATTEN f 0.75 ZWARE HEERENSTOFJAS 2.15 Onis ZomtratUktldi, zooalt hlouttt, kielen, |urk|«t, pakjat, »portkou«»n, zijden komen,NSearhamden, tailles, baddoeken, kleedjee, enz, rulman wij tegen SPOTPRIJZEN op. 7^7 Iets vuil geworden WOLLEN DEKENS gaain tegen VEEL VERMINDERDE PRIJZEN, "vLS Voorts maken wij U attent op onze zeer goedkoope DAMESSCHORTEN. Hierin hebben wy ruime keuze. Zeugeatraat 44 Zi« ook vooral do etalopooi GAPPENERSTEEG 1257 100 Wanneer men U tracht een flesch azijn te verkoopen, onder het voorwendsel, dat hij even goed is als Boog-azijn, bedenk dan wel. dat dit niet waar is. Boog-azijn is de eenige die op flesch door sterilisatie wordt verduurzaamd. Boog-azijn bevat geen onzuiverheden en munt uit door zuiveren frisschen smaak. Fa. De Wed. HERMAN. DRAVEMAM, HAARLEM ~feni9efabrikante~&£ Voor engros verkrijgbaar bijFa. RENEMAN v d. HEIJDEN, nn<.i*AzoAf. 17 Telefoon 265 Gouda Boelekade 17 Felefoon 265 Hiermede berichten wij het geachte publiek dat wij een reuzen pprtij prima hebben ontvangen, wat wij in bijzondere mooie stukken, tegen scherp concurreerende prijzen verkoopen. Komt, ziet en overtuigd U. GOUDSCHE LEOERHAHDEL Stoof s toe g 14 Stoofotoeg 14 VOOR GEVOELIGE VOETEN -BIJ - Drogist Wijdstraat Gouda DAMES A«l0ntl«rlll Bezoekt rij de naar de hoogite eiachen des t(jds Ingerichte DSMKSKSPSALOIN O. J. VERGEER al In de Klelweg8tra»t 4. Tel. 776 bij 1250 20 Raam 107 DAMES heeft U reeds kennis gemaakt met mijn eigen gebakken BOTERKOEK22 cent perens Neemt U eens proef. S. FRENK Turfmarkt 18 SCHILDERS VERFHANDEL Oosthaven 65 Gouda Telefoon 280. QELE VASILINE COCOSVET imio WITTE VASILINE Ga nlat op rela zonder een bus BOOGAERDT's SIROOP- WAFELEN of eeo pakje GOUD SCHE SPRITS mede te nemen. Eiken dag versch verkrijgbaar. H. P. HERFST Jr. LANGE TIENDEWEG 43 TELEF. 777 - GOUDA Vraagt steeds het heerlijke Krentenbrood, de fijne krakelingen en de voedzame broze beschuit van BROEHENDAAL 32 «0U0A Radio Eleetr. Techn. Bureau Blauwetraat 12 Tel. 66 H. BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, 'a-Boach 1924, R'dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. STEENHOUWERIJ A. ROODIOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCHOORSTEENMANTELS GRAFWERXEN. ACHTER DE KERK - GOUDA. 10 1273 40 Drogist Wijdstraat - GOUDA 12'/, cent per Kilometer. Zes-persoons Luxe Auto's Kleiweg IOI - Telephoon 45 - WERELDBEROEMDE VERKRIJGBAAR BIJ: BOELEKADE 17 - TELEFOON 265 - Q0UDA Telef. 287 GOUDA Kleiweg 39 1198 60_ Wij garindeeren U prima uitvoering en billijke prijzen. TELEFOON 198 - GOUDA fl.50—f3.50 per pond. Het van ouds bekende sigarenmerk La Vanta, mélange als voorheen, met Havana bewerkt is weder verkrijgbaar. prijs 8 cent. r 1M3 40 Firma Wad. A. Rietveld. LANGE TKNDEWEG 27 BLAUWE DRUIVEN, PERZIKEN. VERSCHE AARDBEIEN. MEIKERSEN. AALBESSEN. SINAASAPPELEN, CITROENEN, i n room ad TAFELPEREN, TAFELAPPELEN, TOMATEN. BANANEN, NIEUWE VIJGEN, STUDENTENHAVER VRUCHTEN IN BLIK, VRUCHTEN IN GLAS TELEF 31 2 x daagsche Autobasteldienst J. VAN DE MEER v.h. J C. da Man Gouda—Moordrecht—Nieuwerkerk—Rotterdam RotterdamNieuwerkerk—MoordrechtGouda Woerden Utrecht. Adres te GOUDA: Bodehuis: „HET CENTRUM" Nieuwe Markt, Tel. 677. Adres te ROTTERDAM: BodehuiB: Grootekerksplein. Telefoon 4279. ■wwi in verschillend, .maken smi Drogist Wijdstraat Gouda 40 1996 - B. an W. en de Raad contra de Goudsche Watefleidlng Mij. li. Onze beschouwingen over de houding van B. en W. en den Raad dezer gemeente in zake de Goudsche Waterleiding-Maatschap- pij met betrekking tot de positie en de han delingen van den gemeentel yk gecommit teerde bij die maatschappij hebben, zooals te verwachten was, ontboezemingen ontlokt aan het blad, waarin de pen des gecommit teerden, de wethouder Van Staal, gewoon is in vurige taal een strijdkreet aan te heffen. Het was te verwachten. De wethouder-gecommitteerde, die zich heeft ingebeeld dat de gansche samenleving in Gouda draait om hem, dat zijn woord alleen beteekent gezag, dat z n visie op de dingen de eenig juiste is, dat ieder, die met hem van meening verschilt, aan waanbe- grippen lijdt, dat hem elke uiting, elke daad, "elke handeling is geoorloofd, ook al botst deze vierkant tegen wat elk gewoon burger als recht en waarheid beschouwt, deze wethouder is door ons positief stelling nemen tegen de door hem toegepaste me thoden geprikkeld. Het is volkomen verklaarbaar, dat in de zen gemoedstoestand hy zijn ontstemming daarover lucht door uit te roepen dat de Goudsche Courant zich voor den zooveelsten keer heeft schuldig gemaakt aan een val- sche voorstelling van zaken. In verstoord heid komt men tot dergelijke uitingen. Maar daarmede is de gecommitteerde er niet af. Het moge voor den Volksbladschrijver, voor wien het uiten van dergelijke beweringen zonder de juistheid daarvan aan te toonen, tot een tweede natuur is geworden, gemak kelijk zy'n om zich aan een bewijslevering te onttrekken, wie de zaak ernstig wil beoor- deelen, stelt zich met een zoo lichtvaardige en daardoor waardelooze uiting niet tevre den. Wat wij ten aanzien van de geschiedenis der Waterleiding My. vanaf hare oprichting in het kort hebben gezegd, berust op de fei ten ,die niet te weerspreken zijn. Deze zijn ook niet weersproken. Het z.g „gedocumenteerd materiaal" op grond waar van tegen de Waterleiding Mij. en haar be stuur alle mogelijke beschuldigingen zijn geuit, is ondeugdelijk gebleken, waardoor de beschuldigingen niet houdbaar waren. By de bespreking in den Raad met ter zake vol komen 'bevoegde mannen we herinneren even aan het merkwaardige debat tussehen den bekenden accountant Moret en den Van taai-adviseur Van Triet, om van de tech nische bespreking van den Ir. Polano nog maar te zwijgen zijn al die beweringen uiteengerafeld. Er zou toen nieuw mate riaal komen, nieuw materiaal op grond waarvan de Waterleiding Mij. zou worden vonnisd... Nieuw materiaal, nieuwe vondsten, door den gemeentelijk gecommitteerde zorgvuldig te kweeken in de door hem geschapen vijan dige sfeer! De gecommitteerde heeft zjch gepasseerd geacht door het niet ontvangen van een op roep voor een commissarisvergadering, wel ke de Directie stellig heeft verzekerd te hebben toegezonden, voorts door de benoe ming van een rechtsgeleerd raadsman bui ten den gecommitteerde om, verder een vraag van dien raadsman in een commis sarisvergadering en ten slotte in het aan brengen van enkele korte aanvullingen in de notulen van een commissaris/vergadering. In dit „nieuwe" materiaal nu zit de kern van de klacht dat tekort is gedaan aan de rechten van den gecommitteerde, dat het be stuur der Waterleiding Mij. zyn bevoegd heden heeft overschreden. We hebben eertijds de Waterleiding-af faire edh tragi-comedie genoemd. Dat is ze nog. De handelingen van het bestuur der Waterleiding Mij. handelingen, waartoe dit zich op grond van statuten en conces sie, volkomen bevoegd acht zijn tot gewelddaden opgeschroefd, waarover ern stige afkeuring is uitgesproken. Wie de benoeming van den rechtskundige en wat daarop is gevolgd wil zien in het licht van de rechtsbevoegdheid van het be stuur en van de verhouding van den gecom mitteerde tot het Waterleidingbestuur, die begrijpt direct waar de schoen wringt. Heeft Mr. Montijn niet in zijn advies van Febr. 1927 gezegd dat „een gecommitteerde, die in goede verstandhouding staat tot directie en mede-commissarissen steeds van alles op de hoogte zal zyn en blyven en als schakel tussehen B. en W. en de Directie de taak vervullen, die hem by concessie ie opgelegd." Volgt daaruit niet consequent dat met een gecommitteerde, die geen goede verstand houding wenscht, het contact slechts wordt beperkt tot het rechtens strikt vereischte en verder absoluut niet? Dat deze gecommitteerde een goede ver standhouding heeft gepoogd te verkrijgen, zal wel niemand beiweren. Wie kennis geno men heeft van een paar Van Staal-sche bij dragen in het Goudsch Volksblad versche nen aan den vooravond van de behandeling der afkeuringsmotie in den Raad, welke bij dragen de frissche titels droegen „Water- leidingmodder" en „Waterleidingvuil", die zal wel willen erkennen dat deze opschriften niet bijzonder geschiet zijn om een goede verstandhouding tussehen den huidigen ge committeerde en het Waterleidingbestuur te doen ontstaan of te doen wetierkeeren. Wanneer de gecommitteerde gaat spreken van vervalsching van notulen, terwijl de in de notulen aangebrachte kleine wijzigingen slechts zijn een verduidelijking, zooals die zoo vaak in notulen wordt aangebracht, voor ze worden goedgekeurd, dan is ook een zoodanige uiting zeker niet een middel om de zoo gewenschte en zeker zeer noodige samenwerking te verkrijgen. m Waar het college van B. en W. en de meerderheid van den Raad den wethouder- gecommitteerde is gevolgd op diens pad van het opblazen dier dingen, van het uiten van felle critiek, daar iwaar slechts van ver schil van inzicht, wellicht ook van veagis- sung behoort te worden gesproken, daar blijven wjj er by dat de overheid die deze handelingen niet heeft willen bezien in het licht waarin ze werkelijk staan, dat deze ovenheid daarmede die gemeenscha/p zeker geen dienst heeft gedaan. Want die ge meenschap kim alleen baat vinden bij een goede verstandhouding, en deze is eerst door den gecommitteerde, daarna door B. en W. en ten slotte door dte meerderheid van den Raad afgewezen. iBuigemeester G aar- landt moge hebben gezegd dat door de uit gesproken afkeuring het tafellaken tus sehen het gemeentebestuur en de Waterlei ding-Mij. ndet is doorgesneden, het behoeft O» ontruiming ür wordt tegenwoordig, vooral uu ot.iogg's anw-ooriogoagwei in t una. uBljjunt van veter aanoaebt staat, veel over vrede gesproken, maar inmiddels woratt door .sommigen nog steeds ge- -Mhi. en gereUeneerd, ai dè oorlog nog altijd, een realiteit Is. uit otijst o.a. uit de retie, Ü'IO de Broquevnie, do Bejgiödhe minister van verdediging deaer Uageu in de Belgische kantor treeft gehouden, waar mj atjn eischon op bet gebied der ontwapening voort- (turend irtotivearde met te wiijxen op het gevaar, dat BoJgtó van uultacbe zijde dreigt. Sn, diit geschiedt, nadat net verdrag van Locaimo is gestoten, nadat Dudteohland tot hen, Volkenbond is toegetreden en nadat zoowel de Bel gische kis de Duitsche regeering ach bereid bobben verklaard het Ameri- kaanocho verdrag tot unbanning van den oorlog te ondeirteekenen. De Frank iurier Zeuung concjiaio'ert nail ook, dat er derliajle nog geen spoot valt te bekennen van verandering der tot dusver heersdhemüe mentaliteitnet blad vreest nail ook, uat het met an dere volkeren precies eencier is ge steld, met hunne, wat de Franachen betreft. Zulten deze, nu bun besluit, om bet pac. van Keiiogg te ondertee- kenem, is gevallen, een aind®re hou ding aannemen, wat de practiscbe pro blepien va» den vrede hetreit In ar tikel 2 van het daar diem Amerikaan- schen staatssecretaris ontworpen on door JPramkrijk reeds aanvaarde pact staat te letten „De booge) verdragsluitende partijen komen overeen, dat de regeling en beslechting van alle geschillen of con flicten, die tussehen hen kunnen rij zen, van welken aard en oorsprong zij ook mogen zijn, nooit anders aal worden nagestreefd dau door vreed zame middelen". Zeker, die1 Fransche regeering heeft aieh alle reonteji voortyeiieiHletn, die zij ontleent aan vroegere verdragen maar kan de handhaving van de Kijnland- bezetüng een vreedtoaatut middel in dien geest van bet pact "worden genoemd De Fransche socialisten hebben on langs hun goedkeuring gehecht aan een resolutie, waarin de spoedige en hat Rijnland, onvoorwaardelijke ontruiming wordt ge üiswtw. Lil zipi ueawege uoor Dijnu 'Weel die burgerde pers van nun lanü too scnexp mogelijk gegispt, ue i'nees- ue t rauBonun zaen logemwoortiug in, uut een onverwijld terugttrekken van ue genlheeroe troepen gewieuujont zou zijn ii«aar zij zou ion daar helst ,,«eii zaad je aan wiüen vetrbindteiih vooir ,,za- Ken doen' meent de t'c Ztg., net ondiertuascnen te laat geworden 3 net Duitsche volk eusobt de ontruiming, net eischt die onvoorwaardelijk eü net hoeft zulke sterke moroede rechten 0111 haar te eisohen, dat ue t ranschen zich aan internationale kritiek zouden blootstellen, wanneer zij bij hun te genwoordige, houding volharden, ieder verstandig mensdi beschouw 1 momen teel de handhaving der bezetting als een beletsel voor overeenstemming. Dat doet niet aiioen dfe openbare mee- ning, inaar oütk de rageerin|ge» van belangrijke staten, bir Austen Cham berlain heeft Woensdag, een desbe treffende interpellatie» beantwoordend, in het Lagerhuis verklaard, dat üe Britscbe regeering „welwillend staat tegenover den eisidh van Herman Mul ler, den btunsctaen rijkskanselier, die bij zijn ambtsaanvaarding de ontrui ming van, het Rijnland verlangde. Hij heelt zicfoi overigens odj de behande ling van dit vraagstuk uit diplomatie ke overwegingen ©enigszins „gewun- Uon" uitgedrukt, doch van hem is vot- doendd beklenU, dat hij na Locarno en Genève in het voortduren van dte be zetting iets abnormaals ziet. Zooals men weet, denken die verantwoorde lijke Ainerikaansohe staatslieden er net zoo over. En iedereen moest zoo den ken,' aldus eindigt de Frankfurter Zpi- tumg een beschouwing, wanneer nu het pact tot buiten-de-wetsteiling van den oorlog tot stand' komtmilitaire bezetting is in werkelijkheid een oor- logs en niet een vredesraiddel. Tiaar te handhaven, zou ïndruischen tegen den geezt van het pact. De op bannen zijnde onderteekening van het inter nationale pact tot verbanning van den oorlog verschaft he»t Diuitsohe volk op nieuw eem krachtig recht te staian op een onvoorwaardelijke ontruiming. zeker geen betoog dat deze uitspraak en de samcjtie aan 'het optreden van den gecom mitteerde van Staal het Wateriteiding- bestuur nog meer kopschuw heeft gemaakt en nog meer tot de overtuiging heeft ge bracht dat waar recht ontbreekt langs an dere wegen wordt gepoogd dfc taak dier Wa- terlekHng-Mij. te verswaren en te bemoeilij ken, teneinde tot beëindiging der concessie te komen. Zoo is het en niet anders. Tot schade en schange voor de gemeente! BU1TENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. I)e leden der Poolexpeditie te Kingsbay. De „Krassin" met de geredde leden van de expeditie van Nobilé is te Kingsbay aan gekomen. De eerste, die aan boord van de „Citta de Milano" kwam was Ceccioni, die op krukken liep en de door eenige matrozen aangeboden hulp krachtig weigerde. Aan dek wachtte generaail Nohilé, diie vensch-ik- kelyk bleek zag en zeer ziek was, zyn komst met brandende oogen af. Zoodra Ceccioni verscheen, nam de generaal zyn krukken op en ging z\jn kameraad tegemoet. De beide mannen omhelsden elkaar, waarby zy hun krukken lieten vallen, en tweehonderd man nén waren zwygend getuige van dit ontroe- reiKlle tooneel. Nobilé klopte zyn kameraad met de reusachtige gestalte op den schou der. Viglieri volgde op Ceccioni. Hjj is een lan ge zeer magere jonge man, die er uiterst vermoeid uitzag. Behounek, de Cechoalawaaksche professor kwam daarna aan boord. Met zijn hartelyken glimlach begroette hy allen tegelyk, terwijl hij in zyn volkomen correct Italiaansch zei: „Hier ben ik terug van myn vacantie!" Ten slotte kwam Biagi aan dek, die zeer bleek en vermagerd was. Luitenant Zappi, die hem volgde, was de magerste van alle overlevenden. Zyn oude vrienden op de „Cit ta di Milano" zeggen, dat hy byna onher-| kenbaar is geworden. Luitenant Mariano, wiens voet geampu teerd moest worden, 'bevond zich niet in de barkas en werd later aan boord gebracht. RUSLAND. De houtuitvoer. De IzwesLia dringt op uitbreiding uan. Een artikel in de lzwestia betoogt de noodzakelyikheid voor de sovjet-Unie om tot uitbreiding van haar houtexport te geraken. De uitvoer is thans aanmerkelijk lager dan voor den oorlog; tegenover een waarde, van 145 rrtillioen roebel in 1913. werd jn het jaar 19261927 voor slechts 79 millioen roebel uitgevoerd Deze verminderde uitvoer zou, volgens het blad, met slechts aan algemeene oeconomische omstanuighedien, doch voor een bel angry k gedeelte ook aan de geringe activiteit van de hout-export-orgamsaties te wyten zyn, zoowel wat betreft het opsporen van nieuiwe markten als het benutten van de mogeiykheden, die de reeUj» bekende mark ten bieden. De met ongeveer 15 pot. geste gen productiekosten en de met 8 pet. geste gen exportkosten bemoeilijken weliswaar den uitvoer, doch kunnen op den duuj toch geen groote belemmering vormer., in aan merking dient ook te worden genomen, dat de huidige groote concurrenten, Zwedln. Finland, Polen en Tsjecho-Slowakye, niet alleen over aanmerkeiyk gerirvgeren rijk dom aan hout beschikken, maar bovendien ailie hout van aanmerkeiyk minder kwaliteit dan de sovjet-unie leveren. Het Ijiad somi vervolgens een aantal maatregelen op, welke zouden kunnen worden genomen, om den houtuitvoer te vergrooten en we ke, volgens de berekeningen van den gchryver van Ket artikel, tot resultaat zouden hebben, dat tie houtuitvoer in 5 jaren tyds mot f 600 mil lioen roebel zou worden opgevqerd. ENGELAND. Slater wint zijn proces. Oscar Slater, die byna twintig jaar gele den veroordeeld werd wegens moord op miss Gilchrist te Glasgow, en die meer dan acht tien jaar in de gevangenis heeft doorge bracht, heeft zyn hooger beroep, tegen dit vonnis ingediend by het Hof van Appèl te Edinburgh, gewonnep. Het Hof van Appèl kwam tot de conclu sie, dat Slater's veroordeeling vernietigd moest worden, op grond van onjuiste voor- lichting, door den rechter tydens het eerste proces gegeven. Overwogen wordt aan Slater een schade vergoeding uit te keeren. Een chemisch proces de oorzaak van kanker? Op het congres voor kanker onder zoek betoogde d© AmerikaanscRe ge leerde Murphy, dat kanker niet ver wekt wordt door levende wezen© maar door een ferment, een oheunisch pro ces. Zijn uiteenzetting verwekte groot opzien. BINNENLAND. Indische ambtenaren. olgen© het Bat. Nieuwsblad hebben de hoofdfeil van de diepamnenten het denkbeeld beeproKen ooiv liet mini- imam salalria dat amfyiemaren moeten gemeten al varen© rechten te kunnen gelden op verlof naar Europa, te verhoogen van f 125 tot f 410 per maand. Niet alleen Angina op het stoomschip tnauiinde". Ook op andere schepen en te Batavia. „iitet oauwnutoGh Meuwtstyad heeit een ondorhouu gehad met net ootd van dien uienst der Volksgezondheid, geai heer J. J. van LooKluiyzen. u&>s deeld© meae, dat men ook op andere schepen dan dei „lnflulmdef den iaat- sten tijd te kaaupen heofit gehad met gevallen van angina. Dezef ziekte heerscht reeds göruinion tijd te Bata via. Maar de gevallen verliepen op ongevaarlijke wijze;. Men droeg van geen enjcel doodelijk of ernstig geval Kennie, nadat de ,,in©uilinde na de kuötreis te iSocrabhja geheel ont&met was. De heer Van Lonkhuyzen achtte de ernstige beschuldiging aan het adres van den Lioyd over onvoKdoeode ont- Sinetting onverdiend. Naar zijn mee ning zou het voorval zonder ontsmet ting precies hetzeilfde verloop hebben geha onxdo. de oorzaak van de ziek tenen va 11 en z.i. gezocht moet wordwi bij levende baoillemdragelre, zoodat er dan ook van officieel deekundige zijde geen enkele reden ia, onn niet het votl- »te vertrouwen te stellen, in dte maat regelen van de maataciiappijen, ter verzekering van de veiligheid' op den Overtocht. De fortuinlijke Veertiende (Nadruk verboden.) Jaren geleden I De bewonderenswaardig© kunstenares, thans uit dit levens-moment vol roem en gerudhts opgestegen ter zwy- gende eeuwigheid, „la divine Sarah" had haar hoogtepunt bereikt van succes en ver heerlijking:, waarop zy zidh kon handhaven tot welhaast haar dood. In het republikein- sche Parys leefde zy ads een koningir van schoonheid) in kunst etn leven, maar e*m die arbeidde zonder rust. Schatten gelds ont ving zy, doch haar leven in artistieken schoonheidsdroom was als een geldzeef; honderd-duizenden gewerden haar, honderd duizenden wag zy schuldig, „Quand même!" was haar leus. In zyn ongeregedheid was haar leven nochtans zeer geregeld: repeteeren, spelen, ,de hulde der geestdriftige menigte inade men, zich interesseer en voor allen en alles in Parys, Frankrijk, de wereld, dagelyks met honderd menschen spreken, hen kénnen, dan, in 't holst van den nacht naar haar woning gereden, zonder behoefte aan slaap en toch steeds klaar om te siapeu, zoodra zU zich noeriegde, laat opstaan, het toilet, en opnieuw het leven in zyn diepste energie, zooals den vorigen dag. Maar... met één uur verpoozing! De maaltyd van den mid dag! Dit was haar dagelyks feest. In haar ruim en prachtig gemeubeld apartemftnt stond de eetzaal open voor allen, die' zy haar vrienden noemde, mannen en vrouwen, toch meer mannen dan vrouwen: vertegenwoor digers van alle kunsten, de levenskunst in begrepen, politiek, dandyisme, journalistiek, mode, wetenschap soms. Ieder, dien zy kende was daarby welkom, „de zoete inval", op voorwaarde, dat zy wat te vertellen had den, waarnaar „la divine Sarah" kon luiste- ren. Want zy rustte dan uit en sprak niet veel, sprak enkel met haar sqhoone oogen, haar betooverenden glimlach. Zy was be roemd, zy dééd alsof zy onuitputtelyk ryk was. Toch was zy nog jong genoeg om dank baar de vrienden te gedenken, die haar by den eersten moeiiyken strijd in Plankenland hadden bygestaan; vooral de dichters harer eerste triomfen. In 't byzonder gevoelde zy veirteedering voor ».le poète des pauvres", Frangois Coppée, aan wiens poëtisch twee spel „Le Passant", zy met Madame Agar haar eerste groote overwinning had te dan ken. Victor Hugo, Alexandre Dumas-fils, Fransoos Coppée, later Edmond Rostand waren haar güden, die zy in gedachten en daden, in woord en kunst verheeriykte. Op een aanbeveling van Francois Coppée was een jonge journalist in haar eetzaal verschenen, Jeaji Carrère, die haar dadelyk door bescheidenheid en geest, zyn innemend uiteriyk van knappe Zuiderling, die nederig wist te zyn tegenover vrouwen, en héér een hulde bewees teeder als de geur van een bosje Mei-viooltjes, wist te winnen. Hy kwam vaak, toch niet tè vaak. Op een dag, de gasten reeds by een: kunst, politiek, literauur, de journalisiek door Jean Carrère vertegenwoordigd, daar ver scheen de gastvrouw! Als steeds in haar morgentoilet: soort Pierrot-costuum van wit satyn met wyde ruche van gaas aan den hals, zoodat haar smal steeds liefht^blozend gezicht de donkerroode vlammen van heur haar, daahboven ais een doorzichtigen, gril- ligen schotel werd gedragen. Begroeting, men gaat aan tafel. Opeens, verschrikt; la divine: „Mon Dieu, nous sommes treizel" Met ons dertienen aan tafel! Het déjeu ner kan geen voortgang hebben. Onmoge lijk! De twaalf andere aangezetenen zyn te verstandig, in den beteren zin van het woord, om niet óók met de gastvrouw een beetje bygeloovig te zyn. Misschien niet zoo zeer over dat „met z'n dertienen aan tafel" dan toch om de ramp, dat hun feestje by en met Sarah verstoord zou worden, 'n Onge luk, zeg ik je! Er moet dadelyk een veer tiende bygehaald worden. Hoe? De telefoon is nog aan zy'n begin. Die veertiende moet komen, „quand même!" On middellijk. 't Komt er niet op aan hoe! Van de straat desnoods.„De eerste de beste mon sieur décoré" stelt er een voor.' „Liever niet", zegt een ander. In gezelschap van kunst, gratie en goest! Wie dan Hindert niet! Een veertiende, dadelyk! Jean Carrère is de jongste gast, hy wordt de straat op gestuurd... de eerste, de beste! Jean Carrère looprt, zoekt. Daar komt een jonge kranige „piou-piou" aan, die zyn uit gaansdag heeft: képi op zeven haartjes, witte garen handachoen-en vlekke'oos, de roo- de broek netjes in zyn gTof laken, de schoe nen glimmend gepoetst: alles in de puntjes tot zelfa 't snorre-poginkje aan zyn Loven- lip en de lichtpuntjes in z'n donkere oogen. 'n Jurweel van 'n „piou-piou". Jean Carrère spreekt hem aan, vertelt het geval: „Ma dame Sarah Bernhardt?"... „Ni vue, ni con- nue!" Maar 'n déjeuner met z'n dertienen, hij de veertiende. Of hy daarvoor te vinden isWat drommel, hy zoekt juist naar een gaarkeukentje, maar z'n portemonnaie staat in omgekeerde verhouding tot z'n eetlust. En daar wordt hem gevraagd of hy mee wil gaan déjeuneeren by „wie zegt U ook weer?" „Graag, hoor!" Het soldaatje wordt door $lf gasten met gejuich, door de gastvrouw met een glim lach ontvangen. Een stoei staat al voor hem klaar. Even de voorstelling. „Gaat U daar maar zitten". Het soldaatje is heelemaal rtfet onder den indruk van de situatie, lrijkt de gastvrouw nog eens steelsch met bewon derend oog aan, vestigt op ieder der aanzit- tenden even den blik, vry moedig maar bly. Men tracht hem,volkomen onnoodig, aan te moedigen. Dat komt me daar uit z'n pro vinciestadje, maar z'n manieren zyn toch niet linksch. Hy is er dadel yk heelemaal in en doet de schotels hem voorgehouden ryke- lyk, schoon niet overdadig, eer aan. Een voudig verwonderiyk hoe de nieuwe gast zich weet aan te passen. Hy is mécanicien van z'n ambacht. Littéra.ture „Voor geen duit. Kunstzin? Het blyikt uit niets. Maar vroolyk, openhartig, niet over-beschaafd, soms een enkel woord, dat niet op de plan ken van het „Théatre Francais" wordt ge duld. Hy spreekt van zyn leven: in de Pro- I vincie, nu in de kazerne: verhalen van den „majoor" en den „groot-majoor", van den „luitnt", van z'n kameraden. Déze 'n vreet zak, die 'n pierewaaier, de andere 'n luiaard, een vierde de grappenmaker. De heele ka zerne begint voor de aanzittenden te leven in haar strengen dienst en plicht, in haar straf en belooning, lééft aan dezen middag- disch van de beroemde en schoone, van de geestige en beminnelijke vrouw. Van de twaalf gasten, die er zich toch anders wel van bewust zyn, dat het hun aan aangename conversatie niet ontbreekt, lachen allen en luisteren, luisteren «w lachen naar en om de vertellingen van dezem jongen soldaat, die onderwijl eet met gemak en eetlust. De an deren krygen er eetlust van de weeromstuit by. Het oogenblik van de koffie, weldra van het heengaan. De jonge soldaat heeft zyn plicht gedaan, kan vertrekken, neemt af scheid. Maar „Madame Sarah Bernhardt" belooft hem, voor den komenden Zondag een paar vrybiljetten voor hem en een kame raad, geeft hem verlof haar gedurende de pauze in haar kleedkamer te bezoeken, om haar te vertellen hoe hy het stuk vindt? Hy is ervan opgetogen. Zoo iets. dat hy niet wist dat zóóiets bestond! Dat soldaatje wordt kortweg tooneeldol. Met een vrijbiljet slaat hy geen voorstelling over, ziet 'n stuk, dat hem bevalt, tienmaal, twintig maal, be gint alles ervan op te merken, kenner te worden. „La ddvine" houdt hem met haar vrybil- jetjes, hy haar met zyn bewondering byhy laat het niet onder zich soms een opmer king te uiten van critiek op spel, stuk, ver- tóoning, mise-en-scène. Altyd blykt z'n ge zond oordeel, z'n merkwaaidig juisten kyk, z'n hlik op de behoeften van het tooneel. Zy is met hein ingenomen en als hy den dienst verlaat geeft zy hem een plaats in het thea ter als hulp-machinist Het blykt, dat die drommelsche jongen zyn weg gevonden heeft. Binnen een jaar is hy machinist, straks wordt hy „chef ^'acces soires", vervangt soms den régisseur, wordt tweede régisseur. Een plaats wordt hem aangeboden als régisseur aan een ander groot theater, en „Madame Sarah Bern hardt" raadt hem zelfs aan te accepteeren, ziet hem met spyt gaan. I Nu staat het „jonge soldaatje" van vele jaren geleden, die als „veertiende man" mee moest aanzitten aan het déjeuner van „la divine" en toen kwam, zag, en overwon, zoo als wylen de heer Caesar, nu staat hy aan het hoofd van een groote cinematografische inrichting te Parijs, en hy is rijk en gezien. Nu ook is hy „un monsieur décoré", zooals men er, voor het déjeuner toén, juist geen wilde hebben om het een elite van geest te laten blyven. Men sprak er hem by den dood van „Madame Sarah Bernhardt" over, dat hy als „monsieur décoré" niet door Jean- Carrère zou zyn uitgenoodigd: „Que diaible", antwoordde hy, „je kunt niet altyd ónge- décoreerd blyven, jong zyn en geestig. Ouderdom komt met ridderlintjes."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3