KLEI D Adverteert hi dit Blad. Rijwielmagazijn I. HULLENAN, LANG! TIENDEWEG IS - GOUDA RESTAHZEN ruim bovenhuis 1 B’JcNKORF limurl II up H llif FONGERS RIJWIELEN I Gratis één zak Prima Goudsche Siroop wafels G. K. 1 1928 OPRUIMING RADIO Gemeubileerds lit- en Slaapkamer door gemeente-ambtenaar. NIEU^ IELE DUIZENDEN LEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmiddel in Gouda en omgeving is dan de ZATERDAG EDITIE van de GOUDSCHE COURANT voor het plaatsen van aanvra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon- ceeren van aanvragen en aan biedingen van SANGUINOSE Uiterwaard met klei bezet gevraagd Brieven onder No, 1233 bur. Goudsche Courant Markt 31 15 MOi 18821 EEUIL Kleermakerij Keizerstraat No. 38 Gouda I l VERWACHT' HENRY TER HALL’S REVUE Zwarte-, Gekleurde- en Boterballen van CORNELIS BROER LAGE GOUWE 242 - GOUDA Marie Ai BERGAMBA NIEUWERE AJOUREN PUSSEEREN tevens machinaal vervaardigen van STOFKNOOPEN BURGERWOONHUIS G-. KIELLIGEB Bericht van Inzet. Groote Afbraakvelling te Gouda, Notaris J. van Kransnbnrg TE GOUDA, TH. BINNENDIJK Directeur der Begrafenissen L. HEPPENER, T. C. REPARONX: 3 3 10 SI Dit blad ver Burg. Mai tenssingel 154. AMSTERDAM HAAG DEN Lange Tfendeweg 20 1290 90 10 den betaaldag BANKET- EN SIROOPWAFELBAKKERIJ 1317 40 Den Haag. 1 1811 20 4 <<öo» Het beste van al tegenheden zooveel als mogelijk is. Vraagt Uw Grossier of Winkelier HUUR en VERHUUR Wij hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld: n.l. van 18 ge wone regels ■EN GULDEN elke regel meer 0.12%, mits contant aan ons Bureau: MARKT SI Uiterste termijn voor ZATER DAGMORGEN 9 uur. Koningin e K 2.— per week. GEHEEL COM PLEET GEPLAATST 125.—. HAPPEL, Snoystraat 69, GOUDA. GEVRAAGD tegen 15 Augustus a.s. Brieven onder No. 1326 aan het Bureau ÓOUDSOHE COURANT, Markt 31. Z g co Z K ABONNEMEN per kwartaal 2. Franco per poet Abonnementen b jj onze agenten Onze bureaux i Redactie Telef. 8 Wij maken onze Hat besta en dagelijkste Nederlandsohe fabrikaat In prijzen vanaf 68 Gulden OPEL RIJWIELEN Prima en eterk, met Dunlop benden Torpedo-rem-nnaf en Kettingkaet f 6B KOOP en VERKOOP alsook van Ja. E. VAN DONGEN BOLDING TE HUUR een op prachtigen stand aan de Turfmarkt. Huurprijs f35.per maand. l Te bevragen ZEÜGSTRAAT 96. Zend vooral vroeg GEGARANDEERDE OPLAGE MINSTENS 6000 EX. W - /.VTS - Assss&l ■*^B«urp°ed^ m Bij aankoop van een %roote doos H AMSTEL SCHOENCREAM No. 12 o2OC.„. B TWEE ONTVANCEN E EN BETALEN! Deze reclame is TIJDELIJK geldig voor: da plaats Qouda en de Schitterende Klnder-Revue DE AVONTUREN VAN ABBIE SLOF De bloedarmoede is de meest verspreide kwaal van onzen tijd. Het bloed bevat dan te weinig bloedlichaampjes, is niet gezond genoeg om aan spieren, zenuwen en hersenen de vereischte kracht te gelven. Het beste middel om het verzwakte Moed te herstellen is de SANGUINOSE te gebruiken, die met groote zekerheid de bloedarmoede overwint. Prijs per flesch met (gebruiksaanwijzing 2.6 flesschen 1L12 flesschen 21> TT |RI, A nni 1 Oil r? Af) Te huur gevraagd liefst met tuin, voor klein gezin huurprijs f 400.-.f 600.-. Br. No. W 753, Adv. Bur. v.h. Alta, Utrecht. 1318 12 Te HUUR OF TE KOOf EEN WINKELHUIS met ruim PAKHUIS en FLINKE BOVEN WONING,voorzien van gas, electr. en water leiding. Direct te aanvaarden. Adres: D. VERHOEF, Cappenersteeg 26, Gouda. 1325 10 Uit Egypte kornet ten: er, is een konin d'igd, dat de Egypti: voor een tydlvak van den ontbonden. On baar wondten gek: staatsgreep, waanbü van de macht meest stelling van de coins wijze is geschond» slechts bij o-nitbind gebleven, doch ook d< tijd gemuilkorfd 1 premier, Mahmoed p; hij geen maatregelen lijke kritiek en er z palen op te treden, naire handelingen thans wordt aangeze zeer onnoozel aijm oi Mahmoed pasja, die tator heeft opgeworj zijn beleid wordt geg Wat is ondtertuss dezen onverwachten heeft laten uitkom, laatste tijden door v merkt en dat vruch hoeve van Egypte’s ónmogelijk was. Mal wat hij noemt, een ringisactie inleiden. Inmiddels krijgt ni dictatorale optreden anders beoogt, dan listen te breken. B 1926 behaalden dezen winning, ddch het be die steeds gestaan h< lute onafhankelijkhe.i flict geraakte met 1 wilde afzien van zij) duurde niet lang. Zoo wend zijn kabinet ee door koning Foead m wilde zidh gewooniwt premier, al ibeschii steeds over een groo derheid, ontslaan. 2 pasja zag zich ,gepl. krachtige oppositie ballistische fvolteverte natuurlijk in, dat hij' zet niets kon bereik vlucht zocht tot kras men boven heeft gek teiwege gebleven: zyn minister-collegia’ zet, heeft men ook h het bosch ingejaagd volksvertegenwoo rdig gevoerd en waarscihi periode van drite jaa, tige wijze een verge door dten nationaiilstk gelijk was, tot stan DIVERSE KOEKJES 15—18—22 cent per ons. Dagelijks versch verkrijgbaar ‘^08 NIEUWE MART 25 Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK! Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraiat 2c/4. a l 1320 30 Bij de veiling 18 Juli 1928 door Notaris I WAGEMAKER te Noord- wijk in het Café ;,De Jonge Prins” te Zegwaard gehouden, werd in bod gebracht Eene partij uitmuntend wei en bouwland, gelegen in den polder de Honderd Morgen of Wilde Venen, onder de Ge meenten Moercapelle samen grfot 40 hectaren 34 aren, 63 centiaren, is slechts in bod gebracht op I 67000.- De afslag en toewijzing blijven be paald op Woensdag 25 Juli 1928, voorm. 11 uur in gemeld café. ten overstaan van de deurwaarders Van de Werve en den Boer op Woensdag 25 Juli a.s., ’s-morgens 10 uur op het terrein aan de Karne- melksloot, bestaande uitbalken, dee- len, planken, ribben, schroten, schotten, deuren, brandhout enz. Makelaar VAN DIEN. 27 - Met welk eene «ij de haar be we» stig en verstandig ine*de zij de tot ha ken oeantwoorddle. kei© maal naar w zeil altijd deed', e knap wezen. Welk voor hem zijn. Zc ten laatste gelukki een beschermengel Het duurde lang wensnh vervuld wc blik te spreken, zx luisterde, en, toen vonden zij zich no maar waren de a de vraag te bespr toch aanleggen zo unogeHjk de vorstel een der wielen dr hersteld te krijgen Zoo groot was beschroomdheid df niets anders vondl zal op Maandag 23 Juli 1928. des avonds half acht, in hotel „de Zalm” a. d. Markt aldaar, publiek verkoop-n de volgende alle te Gouda gelegen onroerende goederen: Een WOONHUIS, Kattensinge! 37. Vrij van huur te aanv. op 31 Dec. a.s. Een WOONHUIS m. afz. BOVEN HUIS, Kattensingel 39/40. Beneden ontruimd te aanv. op den betaaldag der kooppenningen en boven verhuurd voor 8.p. w. Een GEBOUW met grond, Katton- singel 38, giwt 15 Aren 14 centiaren. Het gebouw is ontruimd te aanv. op den betaaldag der kooppenningen, de grond is te aanv. vnj van huur op 31 Dec. a.s. Gezegde perc. zijn de aan den Kat- tensingel gelegen eigendommen der Gereformeerde Kerk en hebben een totale oppervlakte van 19 Aren 48 centiaren, zij worden geveild in 3 ka vels, combinatie en massa. Een WOONHUIS, ^éperstraat 28. Ontruimd te aanv. op den betaaldag der kooppenningen./ Een WOONHUÜIS, met poort, Wilhelminastraat 12. Verhuurd voor 4.p. w. Een PAND, bestaande uit beneden huis en 2 bovenwoningen, Kruide- niersstraat 19/21. Samen verhuurd voor 9.p. w. 1215 60 De perc. zijn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór- en op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur. Betaaldag der koopsommen 22 Augustus a.s. Verdere inlichtingen geeft de notaris, ten wiens kantore gratis notitiën te verkrijgen zijn. Belast zich ook met Crematie op Westerveld Bouwt 22B Tslef. 122 Bouds 4tU 10 Horloger - Qouda - Goudsmid Magazijn van alle soorten uurwerken, Goud, Zilver en Optiek 100 verschillende modellen voorradig Reparatie inrichting spoedig en billijk. Koopt nooit goon BREUKBANDEN, ELASTIEKENKOUSEN, BUIKB0RDEL8, BUSTEHOUDERS, en rechthouders, daar waar hot ah bij artikel wordt beschouwd. BI] ons wordt deze afdoeling vakkundig behandeld en alles onder volle garantie geleverd. Handelmaatsctiappll van BOHEMEN Co. Korte Tiendowog Boudt Htogeoha vaar Bs Rotterdam Leveranciers van alle Goudtche Ziekenfondsen en Gemeentelijke instellingen. 1296 90 1317 40 en n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 5