Blad. I I fl ij U Dili i afeis RADIO COURANT SE DEN LEZERS merkzaam dat blicitedtsmiddel eving is dan de THE van de NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IS Maandag 23 Juli 1928 Ho. 18823 87» Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. J W ï'i deweg 20 rballen lis BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Marie Antoinette. I PLISSEEREN Engeland en Egypte. Een dictatorale maatregel. ENDIJK legrafenisien ook met Westerveld ■f. 122 Boud) 48U 10 «le VERKOOP /ERHUUR Oallee, waaraan wy l, waardoor do ge- 1200 90 IJ de dit drogisten. Haag. (Wordt vervolgd) or het annon- /ragen en aan- 'oor deze soort i speciaal tarief van 18 ge- LILDEN 0,12%, mits Goudsmid ver en Optiek iê BROER GOUDA 1317 40 Het beste van alles is om bij alle ge legenheden zooveel goeds te verrichten als mogelijk is. m van aanvra- igen van RSONEEL ARKT SI i voor ZATER- 9 uur. r ons. GEHEEL COM- ST 125.-, aat 69, GOUDA. j«L Het bloed bevat ti spieren, zenuwen de SANGUINÓSE vint. k12 flesschen 21' 1317 40 (ilIllIMHE dll I! V\T. en een „IK wei gij iwhaalde •len Ellen Terry, t Ellen Terry is op haar buitenverblijf te Hythe in het graafschap Kent overleden. Ellen Alicia Terry werd 27 Februari 1848 te Coventry, in het graaf schap Warwick geboren. Zy stamt uit een gezin van tooneel- spelens. Haar ouders waren welbekende figuren op die planken der provinciale schouwburgen en Ellen’s ousters Marion en Florence en haar broer Fred maakten zich naam in hetzelfde beroep. vroeg in. RDE OPLAGE 5000 EX. Koningin en martelares. wordt en «lat dit verder ook zoo zal blijven; dat is volgens hem het pleehtigste bewijs tier algemeene afkeuring van den lagen aan slag op tien gekozen mandataris. iTALlë. Door roovers aangevallen. Vier Nederlandsche dames op Cor sica door roovers aangehouden. Een dame ontvoerd. Een telegram uit Ajaccio aan de „Petit Parisien" meldt dat een autocar met vier Nederlandsche dames en een Franschman tusschen Zicavo en Ghlsoni, door een gewa pende bandiet zyn aangdhoudien die juwee- len en het geld der reizigers opeischte. Daar na sleepte hy met twee andere, eveneens gewapende bandieten, een tier reizigsters mede, doch liet haar ntf een uur weer vry. De. bandiet Battesti da gearresteerd .om dat men vermoedt dat hy de dader van den aanslag is. vervaardigen van DOPEN [GEN BOLDING isingel 154. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad 1MPM "l' Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Cfj *5 BS 25 w M „Ik hoop dat Uwe Keizerlijke Hoog heid een goede rei» heelt gehad? Het aar Miert oigumei. je keek hm aan en begon hartedijk te lachen. .„Wa. rijt gij grappig", zeide zij. ’De Dauphijn voeldle een stekende pijn in helt hart. Zij ook vind hein dus beapoitelijk ..Ik wist niet, dat ik liet was sprak hij met onvaste stem. „En het is de derde maal dat gij 'rtnij dlie vralag doet hernam zij- Hebt gij dan niet vooraf van buiten geleerd wat gij heden moest zeggen Van buiten gedeerd)?" had;, bij. vreezende dial zij voortging 'draak niet hem te steken. „Be begin te vrpezen van neen haar laichenrie oogeni joegen hem blos naar het gelaat. moo(gt diat naitluuirlijk aan niemand ver klappen maar het Is zoo. ..Uwe Keizerlijke Hoogheid wel?” klotnk het verschirikt Zijt gij van plan tof mijn dood toe zoo deftig egenover mij te blijven? vroeg de kleine 'bruid guitig. ..Ik ze ker nietdat is veel te lastig. Om in die vormen te rijn, moest gij eigenlijk zeggen „Uwe keizerlijke en Konink lijke Hoogheid”, voeg e rij er spot tend bij, „en dan kwaamt gij nooit klaar; want ik heft) eigenlijk nog niets van u gehoord en ik ben toch dloo ’- nieuwsgierig naar allerlei dingen. Be waar daarom' aï die mooie titels voor andere gedegenheden. Ik heet Marie 27 - Met welk eene waardigheid ontving rij de haar bewezen hulde hoe ern stig en verstandig klonk de taal, waar ■mede zij die tot haar gerich|te toespra ken oeantwoorddle. Zij *ocht geen n- kele maal naar woorden, zooals hij zelf altijdi deed; en moest wel heel knap wezen. Welk een steun zou zij voor hem rijn. Zou bij dan waarlijk ten laatste gelukkig wordien? Was het een beschermengel die tod hem kwam? Het duurde lang voordat zijn hiarte- w ensoh vervuld weird, haar e-in oogen blik te spreken, zonder dlat ieder toe luisterde, en, toen dat geschiedde, be vonden zij zich nog niet eens alleen maar waren de anderen druk bezig de vraag te bespreken hoe men het toch aanloggen zou. om zoo spoedig tmngelijk de vorstelijke karos, waarvan een der wielen dreigde te bezwijken, hersteld te krijgen. Zoo groot was echter Lodlewijk’s beschroomdheid dat hij in het eerst niets anders vond te zeggen, dan hadden ’de tot dusver bestaande Engelsch- F.gyptische moeilykhexHen haar bedenkvl ij ken kant, maar wanneer een aiccoord mét Engeland wordt geforceerd, waarmee de meerdlerheid der bevolking niet van harte sympathiseert, wordt slechts tijdelijk een schijnbare rust geschapen en zal te eeniger tijd de onderdrukte ontstemming op wellicht onstuimige wyze zich uiten. Er is geen druppel bloed gevloeid bij Mahmoed’s staatsgreep, maar te vreezen is, «lat de na tionalisten, wier bedrijvigheid door dictato rale maatregelen voorloopig aan banden is gelegd, binnen afzienbaren tijd geweld met geweld zullen beantwoorden en zich zelf recht zullen verschaffen^ Op welke wijze dit zal geschieden, kan moeilijk wortldn voor speld, maar het feit, dat de regeering politie en troepen gereed houdt om desnoods te kunnen ingrijpen, moet als een aanwijzing worden beschouwd, dat ook zy de mogelijk heid van onlusten niet uitgesloten acht. Nauwelijks kam worden aangenomen, dat Nahas pasja en «te zijnen zich gedwee zul len neerleggen bij den gewyiziig<lien toestand, dlie door machtsmisbruik in het leven is ge roepen. „Wie iw Isabelle? Een nichtje?’ „Neen, veel 'oetefr, mijn lieve, lieve pop. Eeui schat. Is het niet verdri'ctig, da' ik haar niet mede mocht nemen Moeder wilde er niet van hoeren. „Dat ging ook moeilijk voor eene printjes, die al zoo welsprekend1 was’ lachte de jongeling, nu geheel en al op zijn gemak gesteld. „Ik nnoel u later nog meer van haar vertellen dut zal mij misschien een beetje troosten over haar gemisher nam Marie Anitoinedite levendig. „Wat zei«ile ik ook weer 0 ja, ik vertelde u van die repetities. Wie denkt gij wel dat do komng was?’ „Dat kan ik moeilijk raidJen. nu ik hei voorrecht niet heb uwe omgeving te kennen. „Wat rijï gij nog vreeslijk beleefd, klonk het afkeurend. „Jo®ef en ik praatten ahijdl heel natuurlijk met el kaar dat moet gij ook leeren doen. Nu, als gij het zoo spoedig opgeeft, dan zal ik het u maar zeggen konin1' was mi in hondje Max ,.O”, iiiornpeMe LodJe)wijk. die toch wel wat al te erg vond. Maar het prinsesje stoorde zich niet aan zijn afkeurenden bl;k Zij ver volgde hoofdschudden^ „Ik heb nooit in mijn leven treurl ger Majesteit gezien. weent, dal gij u niet herinnerd had tel wie gij ue dingen moest /.eggen. \iaar nu zult gij wel blij z jn dat gij er verder van ontslagen zijt.' „Verheug je maar niet al te gauw De helft pas heb ik achter den rug. Ik moet onderweg verder nog telkens repeteeren wat ik antwoorden moet aan den koning, monseiigineur van Or leans, de prinsessen, de grootmeeste res, dien Raad van Parijs, den opper lioifmaarsdiailk en ai de overigen, ge noeg om een hersenontsteking van te krijgen.” „Welk een moeite zul gij gehad liebben voordat gij dat alles had se leen!’ sprak de prins, met een blik vol inedeli.iden op dat fijne kinderge- laat. „0, het waw vreeselijk. Ik dacht eerst dat ik er nooit door zou komen; maar dat durfde ik natuurlijk niel zeg gen aan de keizerin want nrijn moe der is zoo dapper, dat zji rechl door den Mont-BIanc he*n zou gaan, als het (zijn moest. Daarom verzon ik er wat op. Men moet de dingen prettig gieken om ze te onthouden. Ik nam dus mijn kleine broertjes en zusjes en liet hen in een kring om miij hóen zitten. Een voor een moesi ópstaan en naar mij toe komen en dan hieldl ik een toe spraakje. Gij begrijpft mij weft elk stelde de een of andere dleftige per soon voor. IsabeNe want ik Kwant mensdiien te kort was de groot meesteres.” BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. Tot redding van Guiibad en Amundsen. Zweedsche hulpexpeditie teruggeroepen. De Noorsche admiraliteit publiceert een mededeeUng, waarin gezegd wordt: riet hranache Poolschiip „Fourquoi Pas", onder bevel van dr. Chariot, en de robbenvangpr „Heimiand” «uilen binnenkort een aanvang maken met het qpsporen van het Latham- vliegtuig van Amundsen en Cuillbad langs tien ysrand van Groenland. Volgens de huidige plannen zullen, de Fransche kruiser „Strassbouig", de Noor sche kruiser „Tordenskjold”, het Fransche adviesjacht „Quentin Roosevelt" en het Noorsche regeeringsvaartuig „Michael f-ars” in het zeegebied tusschen Spitsber gen en Groenland, waanlieen,, naar men ver moedt, het vliegtuig, af gedreven is, een on derzoek instellen. De robbenvanger „Hobby" met de avliateurs Riiser Larsen en l.ützow- Holm aan boord, begeeft zich voor verder opsporingswerk naar <le Hinlopenstraat. De particuliere expeditie met het stoomtclüp „Vesle Kari", weftke door de Nooreche bla den is georganiseerd, zail de Oostkust van .Spitsbergen afzoeken De Zweedsche rqgeering heeft «te Zweed- sche hulpexpeditie definitief van Spitsber gen teruggeroepen, zoodat dus de voorge stelde samenwerking tusschen den Russi- schen ijsbreker „Krassin” en de Zweedsche vliegers opgegeven is. Het Russische huljieomité .deelt mede, «lat de „Krassin" zuoh van Kingsbay uit naar een Noorsche of Ziweerlsche 'haven, waar schijnlijk Gothenburg, zal begeven, aange- MEXICO. De moord op Obregon. Een manifest van Calles. De Mexicaansche legatie in iDen Haag ontving van het Depqrteinent van Buiten- landscne Zaken in MeWco «len tekst van het manifest van preside het volgende ontleen De ongehoorde nriï kozen president van «Je retpubliiek, generaal Obregon, om het leven is gekomeni, heeft, aldus Galles, door het laffe oomjdot en «loor dc sociale verwarring die ia veroorzaakt, alsook door dit beschamend precedent, «ie natie met gerechtvaardigden rouw vervuld en er bestaat geen eenlyöc ttenkenid wezen, waar dan ook, «lat haar niet met de diepste verontwaardiging afkeurt. De regeering is vastbesloten al haar wils kracht te gebruiken, tenenmie «Ie wettelyke straffen toe te passen, niet alleen op «len foitelyken dader van dit niet te qualificee- ren misdrijf maar ook op hen, «lie zoudlen kunnen worden geïd|entificeer<l als de geestelijke daders van «lit misdryf, dat «le nationale instellingen en het crediet van de republiek zoo diep treft; om dit te bereiken zal «ie regeering van «ie grootste activiteit bljjk geven. De pres, doet voorts een 'beroep op allen om kleinzielige gevoelens te laten varen en eensgezind van geest, eendrachtig mede te werken, met vertrouwen, geestdrift en vol harding, aan de totstandkoming van het grootsche gebouw «Ier nationale welvaart, die allen zoo zeer aan het hart ligt. Calles verklaart voorts dat overal in de republiek de orde onverandenl gehandhaaftl Antoinette, bij verkorting loónon, zoo als mijn broeder Jozef, do liefste jon gen die cv op aarde te vindon is, mij gedoopt heeft. En u noeiini ik ook geen monseigneur meer, malar eenvoudig Lodewijk.” De I >auiplijjn zag haar half betoo- vend, half verbaasd aan. ,,lk vind het heel aangenaam, zoo 'diadelijk op vertrouw elijken voel met u te komen, mevro'uw”, zeide hij sdiuditer, ,.neen, Marie Antoinette, meen ik ik ben ook blij dat gij zoo vroolijk rijtmaarmaar gij kunt ook zeer in (le vormen weaeti; ik heb u bewonderd om de iitómer, waarop gij al die hedrm wist te antwoorden en zoo ernstig naar hen luisterde. Weer begon zij .e laotuen. „Dal was juist de Idi.” „De les?” „Ja, dlie ik van buiten leerde, klonk het naïef. „0, rij heeft mij wat een hoofdbreken gekost. Mijn iriaeder dreig de mij met allerlei rampen, als ik maar een enkele vergissing beging en aan den een antwoorddie wat ik tot den ander moest zeggen. Zijzelve want de keizerin is schrikwekkend knap ,had dat alles opgehteld en de laatste veertien dagen, die ik bij haar doorbracht. moest ik) dat eiken morgen opzeggen. Nu begon toch ook de Dauphijn te lachen. „Geftukkig dat ik er niets van wist’ zeide hij„ik zou zXx» bang rijn ge- ADVERTENTLEPRUS: Uit Gouda «n omatrakao (behoonnde tot dan besorfkrinff) 1—5 regels L80, elke regel meer 925. Van buiten Gouda an dan bezorgkring: 1—5 regels f 1.55, elke regel meer 0.80. Advartentaiin in het Zaterdagnununer 2t S btfalag op den prijs. LtefdadigheidaMMiTeitentiin de beift van den prtja. INGEZONDEN HEDEDEELINGEN: 1—4 regels iM, elk» regeft meer IM Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiKn en ingezonden mededeeiingen bjj contract tot sear gereduoeerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliede Boekhanda- laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daag? vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname versekerd te ztyn. BELG1E. De d«MMl van IxueWenatein. Het resultaat der lijkschouwing. Het resultaat dier schouwing van het lijk van Loewenstein is als voflgt: Menigvuldige breuiken van «len schedel, de wervelkolom en de ledematen. Niets abnormaals. De in wendige organen werden naar het labora torium voor vengïftkunde gezonden; het lichaam werd gekist. De moord op de zangeres. Een schandelijk inisdryl. Wy hebben leeds melding gemaakt van den moord op Eveline Brelia, een in België zeer bekende concertzangeres, die behalve in haar vaderland, ook te Londen, Parijs en Milaan vaak was opgetredon. De moord heeft groote ontroering ge wekt, daar mevr. Brelia een gaarne geziene 'erschajning waa in het Brusselsche concert leven en sedert kort met den heer Quinet, uirecteur van het Conservatorium te Char leroi was gehuwd. Het echtpaar had juist de vorige week zyn buitenhuis In Moutagny-le-Tilleul oe- trokken, daar «ie vacanties waren begonnen. Toen de heer Quinet Woensdagmid«lag een ba-i in de Sambre ging nemen, zeide zyn echtgenoot»? wat 'bloemen te gaan plukken. Zy liep het bosch .in, «ioch keerde niet terug. Den geheelen avond en nacht werd naar haar gezocht, totxlat «len volgenden ochtend om zes uur haar gmwelijk verminkt lyk op honderd meter van «len w«?g werd aange troffen. Uit het onderzoek bleek «lat de jonge vrouw onverhoeds van achteren was overvallen en tegen «len grond was gewor pen. Zij was gestikt door «len prop, dien men haar in «len mond ha«l geduwd. Het bloed wa<s haar uit mond en neus geloopep. haar kleeren waren verscheurd en alles wees erop dat de moordenaar zich bovendien aan geweldpleging had schuldig gemaakt. Toen de mooixlenaar zijn «laad, had bedre ven had hij gepoogtl zyn slachtoffer te ver branden, dóch slechts eenige kleedingstuk- ken waren verkoold. Menschen in de buurt verklaren op het Uit Egypte komen merkwaar«lige berich ten: er. is een koninklijk besluit uitgevaar digd, dat de Egyptische Kamer en Senaat voor een tydvak van drie jaren zullen wor- «ien ontbonden. Ongetwijfeld mag dit ge baar wondón gekarakteriseerd als een staatsgreep, waarbij een minderheid zich van de macht meester maakt met terzijde stelling van «le constitutie, die op grove wijze is geschonden. Het is echter niet slechts by ontbinding van het parlement gebleven, doch ook de pers wor«lt tegelijker tijd gemuilkorfd!. Nu heeft de. huidige premier, Makmoed pasja, wel verkjaarl, dat hjj geen maatregelen zou nemen tegen rede lijke kritiek en er zich slechts toe zou be palen op te treden, wanneer tot revolutaon- naire handelingen togen het bewind van thans wordt aangezet, maar men moet wei zeer onnoozel zijn om aan te nemen, dat Makmoed pasja, die zich plotseling als dic tator heeft opgeworpen, zal gefloogen, dat zijn beleid wordt gegispt. Wat is ondertusschen de aanleiding tot dezen onverwachten stap? Mahimoe»! pasja heeft laten uatkomen, dat het bewintl de laatste tijden door wanorde werd geken merkt en «lat vruchtbare activiteit ten be hoeve van Egypte’s welzyn dientengevolge onmogelijk was. Makmoed pasja will thans, wat hij noemt, een, grootschecpsche zuive ringsactie inleiden. Inmiddels krygt men den irnlnuk, dat het dictatorale optreden van de regeering niets anders beoogt, dan de /nacht der nationa listen, te breken. By de verkiezingen van 1926 behaalden dezen een schitterende over winning, dóch het bewind van Nahas pasja, die steeds gestaan heeft op Egypte’se abso lute onafhankelijkheid en daardoor in con flict geraakte met Engeland, hetwelk niet wiilde afzien van ziijn. voogdij over Egypte, dUunle niet lang. Zooals men zich herinnert, wend zyn kabinet een week of drie geleden «loor koning Foead naar hui» gestuurtl. Men wikte zidh gewoonweg van dien .Jastigen" premier, al beschikte zyn regeering nog steeds over een groote parlementaire meer- «lerheid, ontslaan. Zijn opvolger Mahmoexl pasja zag zich geplaatst tegenover een krachtige oppositie «Ier overwegend natio nalistische volksvertegenwoordiging en zag natuurlijk in, dat hy tengevolge van dit ver zet niets kon bereiken, tenzij hjj zyn toe vlucht zocht tot krasse maatregelen. Zooals men boven heeft gelezen zijn deze niet adi- terwege gebleven: nadat Naha^ pasja eh zyn minister-collega’s aan den «lijk zyn ge zet, heeft men ook het onwillige parlement het bosch ingejaagd. Een regime zonder olksvertegenwoordiging zal thans worden gevoerd en waarschijnlijk zal men in deze periode van drite jaar trachten op kunstma tige wijze een veigelijk met Engeland, dat «loor dten nationalistischen tegenstand onmo- geljjk waa, tot stand te brengen. Stellig uur van «ie misdaad een man, die op pantoi- lel» liep, te hebben zien rondwaren. Een Pool as tot dusver gearresteerd, doch er zyn nog onvokioende aanwijzingen om heun in staat Van beschuldiging te stellen. FRANKRIJK. Luitenant Paris gestart voor de Oc eaanvlucht. Luitenant ter zee Paris ia Zandagnamul- dag om 5.05 uit Brest vertrokken, om een poging te doen over «len Atlantrschen Oceaan te vliegen, via de. Azoren. Hy maakt gebruik van het watervliegtuig „Le b'ré- gate" en wor«lt vergezeld door een mecani cien en een marconist. Het toestel w«*egl geladen negenduizend kilogram en heeft 5000 liter benzine aan boord.. De opstijging had zonder moeite plaats. De vlieger hoopt «le Azoren hedenavond om 7 uur te bereiken, waar hy nieuwe brand stof zal innemen van een tankschip, dat zach speciaal voor «lat doel «laarheen heeft begeven. Van «ie Azoren naar New York zal Paris vliegen via de Bermunda-eilanden. DUimLHLANU. iwee bergiomstein verongelukt. Van «ie xMooiueuytke iieinng van <«e Aip- optize naby Garnuach, zyn uwee toensun naar beneden gestort, loen men nen vonu, waren beiden reeds overltxken. Ontslag van 3 a 4UUU arbeiders. Biykens de Vossiisciie Zeitung zal «te loco- moueiiabnek Menschel und bonn van haai vyi duizend arbeiders in den hert st onge veer 3 a 4 duizend moeten ontmaan, inuitn de bestellingen van de ryksspoorwegmaat- schappy nog langer achterwege blyven. De fabriek heeit in den Laaitsten tyd neg wal te «loem, dank zy bestellingen uit Zunl- Afrika. Voor den oorlog waren er 10.1MW arbeuders in «iienst van «te onderneming, d:e toen per maand veertig tot zestig locomo tieven voor sneltreinen leverde. ENGELAND. Cook niet gekozen als vertegenwoordiger der Mynwerkersfederatie in den Aigemeenen Raad van het Vakverbond. In «te Zaterdag gehoudfen vergadering van de mynwerkersfederatie te Llandudno werd Herbert Smith tot president gekozen en Tom Richanla benoemd' tot vice-president. De secretaris «Ier mijnwerkers Cook, die opnieuw als vertqgenw<x>rdiger by den Al- gemeenen Raad van het Vakvereenigings- congres c-andidaat gesteld werd, is. niet her kozen. zien «laar de veixasdite reparaties sneMer kunnen geschieden. Ook de te Kingsbay voorradige kolen zyn voor «le „Krassin’’ on geschikt. De vlieger Tsjoechnofski zal te Kingsbay achterblijven en na «1e terugkomst van «te „Krassin” opnieuw op zoek naar Amundsen gaan. Het hulpcomité deelt voorts mede, dat het in Rusland verspreide gerucht, als zou «Ie Italiaansohe regeering aan het verdere onderzoek niet willen «ieelnemen, onjuist is en «loor een verkeerd begrepen telegram in «le wereld is gekomen. De „Deutsche Allgemeine Zeitung” ver neemt uit Sdhwerin, dat «le dKirectie Jten Heinkel vliegtuigfabrieken te Wamemünde een telegram van den kapitein der „Ci'bta di Miilano" heeft ontvangen, waarin twee Heinkel-tweedekkers iw«>r«ten besteld, voor het zoeken naar «le iballongroep en het Latbam-vl'iegtuig van Amundsen. De direc tie heeft besloten deze opdlracht te aanvaar den. Nobilé is via Narvik en Stockholm terugreis naar Italië begonnen. Nobile verkoopt zijn aanteekeningen. Volgens een bericht aan «ie „Welt am Momiag heeft Ndbilé aan een blad te Rome zijn aanteekeningen over het avontuur van «ie „Italia” voor 3 miUaoen ilire verkocht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1