9 EN ■f i I anten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN nif f90- I Dinsdag 24 Juli 1828 Do. 18824 87* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i EEUILLETON. r i BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. chines I 40 I 53, Gouda li Marie Antoinette. Tabletten I i genezen. [een schadelijke Ivere.mcdlcinalc g lie ingrediënten, vooraanstaande jke werking van g iet de gastrische r en opgetvekten f elen neem een of U Iriseb en op- I i soorten HAAR- BINNENLAND. MAANDAG en 4 men lijdt. en 0 tot 15 minuten I oo1 al voor den spiegel had ALLES ETET» ddelen voor 21 lekken ontstaan et of te droog fTERDAM. naar geneesmidde- e vragen aan n de Medicü- •ote Markt 7, ii in mij 28 Als ik die kamer binneptrad on met ere gevallen. (lOUISIHL (IllRANT. ’f te. •leekzucht Maag of zwaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, rer, leverstee- e ziekten van spoorwegen. tctijken bij het traden met par- ln 5 minuten 5 tot lOmlnnten. Lmerika TJES in den ELDEN kunnen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrek» (beboerende tot den besorgfcring) 1—6 regela L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; 1—6 regels 1.55, elke regel meer f 0.80. AdvertentiJn in het Zaterdagnummer 28 bjjaiag op den prijs. Liefdadigheids-adrertentiën de helft van den prtja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» 2.86, elke regel meer 848. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot «eer gereduceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaacheukomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. Uit dit onderzoek is thans gebleken, dat er inderdaad contracten d“oor het centraal bureau der rijksspoorwegen zijn afgesloten, die voor de maatschappij ten deele. ongun stig zijn en schade hebben opgeieverd. Een reorganisatie van het centraal bureau zal -hiervan het gOvolg zijm. De dood in de bergen. De bergen hebben Zondag weer twee slachtoffers gjpëischt. De Münchener refe rendaris K&rl Pögiginger viel van den Karls- top. Hij kon nog- levend worden geborgen, «toch overleed spotedig «daarna. Te Allgau is van tie Hoefats de 23-jarige gidszoon Hans Weitenauer uit Oberstdorf van een 200 M. hooge heW-ing omlaag gestort. Hij was op slag dood. schuchtere knaap, bezat niets in I tui oogen, Hat hen met het gehate koningsi huis kon verzoenen. Wat bekoniMiuerde men zich dus om zijn geluk Aan het Itof veroorloofde men zien ongepaste aardigheden over Maria Theresia en de koning iwas te naijve rig op den roem der groóte vorstin, om dat niet oogluikendi toe te laten. Hijzelf gevoelde zich weinig ni uws- gierig naar zijn toekomstige kle&ndocb- ter. Die vereejiiging met het huis van Lotharingen was uit een staatkundig oogpunt gewenscht geweest daarom had hij verlangd dat Berry een der aartshertoginnen zou huwen-; maar een kind van vijftien jaar was nog e^n nulliteit in zjn oogen. Dat oordeel werd’ gewijzigd toen hij Marie \nt onnette zag. Zijn kennersoog herkende hier de beloften eener bui tengewone schoonheid, die hij niet bij een dochter der keizerin had ver wacht. en hij gevoeld® zich ook uiter mate voldaan over hare onberispelijke vormen Een vorstin van leeftijd had De liefde maakt van tedere woning een hemel. I teven ontvangen wuikers. ie Handel* en YEAST-V1TE” aag» I zich niet beter kunnen kwijten van de moeilijke1 taak in een haar volkomen vreemde omgeving op waardige wijze door al de gebruikelijke* ceremoniën te gaan. ,.Ik begin te gelooven. dat zij veel te goed is voor mijn dikken Berry had hij de onwelvo®getijkheid tot me vrouw Dubarry te zeggen. .0. Sire, ,ik moet haar zien’. riep deze uit. de fraaie handen sneekend tot hem opheffend.. bodewijk XV fronste haast onmerk baar de wenkbrauwen. Zou zij waar lijk opnieuw terugkomen op een on derwerp. dat hen» reedte zooveel mioei- e had gekost andienriaal er op aan dringen, daw hij haar openlijk aan het hof ontving? Hij had groote conces sieg gedaan aan vroegere vriendinnen maar zelfs een Jeanne Poisson bezat geen verleden als het hare. Hoe was het mogelijk dat rij dit met al hare schranderheid niet inzag (Wordt vervolgd) in-geboezemd. Alvtxrtvis omtrent deze expe ditie een blijvend oordeel uit te spreken, zei Mussolini, .moet men a/ftwachten tot het «Iraffla zijn epiloog genaderd is. Mt-n kan thans slechts verzet aanteekenen tegen de on-menschel ijke, anti-ltaliaansche bewe ging, <iie ziclh uitstort over .Ie hoofdperao- r.en van deze ongelukkige onderneming; mannen, die, boen xij vertrokken, wisten wat zij gingen ondernemen, nJ. een zeer gevaar lijke onderneming, en <lie daarbij hun rrfoed en hun geestkracht getoond' hebben, zijn de algemeene achting waardig. Pas nadat alle mogel-yke nasponngen verricht zullen zyn om de rest der schipbreukelingen te vinden zal er een normaal en volkomen objectief onderzoek worden ingesteld over het beloop van de onderneming /ie reddingspogingen, kortom over alile fazen van dit treurspel, dat de heele -wereld ntroerd jieeft. Dit ge wone onderzoek, zoo vervolgde MussoWnri, zal natuurlijk in Italië geschieden, door Ita- liaaten. Een arulere veronderstellóng zou dwaas en kwetsend zijn en zoo iemand', wie ook, zulks voorstelde, zou <lat dadelijk moe ten worden van de hand gewezen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, tien boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Radactie Telef. 83. Postrekening 48400. CHINA. Japan protesteert tegen opzegging van het verdrag door China. l e Japausche regeer g Heeft door tjcmiuaci.iig vaii nopr ^euaiu te re»-mg eo nota aan ue 'ha-iionaiwliscue re giering la.ent oveghauuigen, om te pron.esteeren legen de opzegging va uef jaipansrii-ciuneieliciie Merujrag door China. Deze oplegging woirat contraet- breuK ge.ioenru eu aan liet siol ver klaart do Japansche regeling, dal, inaien de Ciuneewobe regeermg naar vournejuen ten uitvoer zou brengen? Japan gedwongen zal zijn, zeitelanutig maatregel en te nomen ter verdediging tan zijn rechten en belangen. iegelijk mei ckaze nota heeft Japan een waarschuwing doen toekomieii aan tien dictator van Manusjoerije Ispng haoeliang. 'Isjang heetl, naar de cor respondent te uoekden van het ju paiuiche blad ,.Aea|hi Denah-t, een onderhoud gelald met den Japanschen consul-geiieraal en dien» raad-, ouu de ender-hat uelmgeu mei de nalionuks- Len te slaken, aanvaard. Volgens een der Engelsdie bladen zou do dictator generaal Isjang kai-sbek telegrafisch hebben meegeoeeddl, dat hij tot zijn ieedlwaaeo wegens de interventie van Japan gediw ongen is de onderhandelin- gem te stalken, hoewel zijn wenscib, om tot een v^reenaging te geraken en den vrede lei handhaven, onveranderd is. Koningin en martelares. SPANJE. Eqn samenzwering tegen koning Alfonse? ie narbonue heelt de politie vier anarciiisten aangehouden, Fransahei» en SpfinjaardöU. Deze aanhouding zou verband houden met een nmledieeliiig vaa de Spaiansche regeering en op de- gearresteerde anarenisteu zouden pa pijeren zijn gevonden, waaruit zou btij- kcu, dal .ijdJens de ontmoeting vaa uen Spaansdhen koning en piresiaent Doumerque ie Coaifranc, die de vori ge week Hij die opening van de Som- porttunnel heeft piaats geiiad, een aanslag op koning Al.onso beraamd was. (ielijktijdSg met derzen aanslag zullen Spaansohe sabiienziweerders uit Frankrijk een inval in Spanje dloen. FRANKRIJK. De Oceaan-vlucht van luitenant Pari». Op de Azoren aangekomen. Het I ransohe vliegtuig la Frégat is gisteren in. de vroegte, om osfck miau- tea» voor liaUif dlrie, te Horta op de Azoren aangekomen. ENGELAND. De werkloosheid Een belangwekkend rapport. Morgen zal in het Enge-lsche lagerhuis aen debat plaats hebbeij. in verband hier mede had <le. publicatie plaats van het rap port van de .Jrallujsitrial Transference Board”. Het rapport wijist er oip, dat <Öe werkloosheid, dtie na den oorlog is ontstaan, niet plotseling is opigetreden, of kenmerkend is voor Groot-Brittan-niië. Ofschoon een pre cieze vergelijking niet mcigeluk is als gevolg van het ontbreken van volledige statistie ken voor de wroeigere period -, bereikte de werkloosheid in HM17HMKS in sommige groote industrieën toch cijfers, die vergele ken kunnen worden met die. thans bekend zyn. Doch <lle werkloosheid was toen lelij ker verdteeld .terwijl haar periode van he vigheid betrekkeliijk kort was en het her stel algemeen. Sedert <len oorlog varieerde het aantal wedkloozen tusschen de 2.65-8.000 in Mei 1921 en 978.000 in Mei van dit jaar. Na een grondig onderzoek komt de Board tot die^concluis'ie, <ta.t in sommige groote in dustrieën, in het bijzonder in tie steenkool industrie, een beslist Hurplus aan arbeids krachten 'bestaat boven de behoeften van de industrieën. De Board zegt, dial de daaruit voortvloeiende werkloosheid, <fie waar schijnlijk meen- dan tweehonderd duizend ar- bei<ileirs met hun gezinnen treft, een tragisch probleenf vormt, dat dringend de welwillen de aandacht van het geheele land eischt. bet prinsesje, indien rij ..verbeteren wilde- g» rui?.» arbeidsveld zou vinden Mftar hrj ha-d den tijd niet haar te sureeken voorzichtig te rijn. Men trad weer op hen toe en in een oogwenk was het guitige kind opnieuw de sta tige kleine aartshertiog'in geworden. Te Patij» werden schitterende fees ten voorbereid. Het volk verheugde zich op de feesten, niet »p t huwe lijk zelf De kroonprins, die stille, Dr. Wilhelm Filchner, die op het oogen- blik te Berlijn de resultaten te boek stelt van zjjn expediitiie naar Tibet, heeft zich uit gelaten over de politieke en geestelijke stroomi-ngen in het nieuwe Ghina. Naar hij blijkens de Vosa Ztg. opmerkte vormt in de. ontwikkeling van het nieuwe China de nationale beweging, die naar de aaneenslui ting en de eenheid van het groote rjjk streeft, den voornaamsten factor. Met be trekking tot dtae beweging treedt elke poli tieke toenadering tot of het zich afwenden van de vreemde mogendheden op den ach- teigrolkl. De grOqpeeringen en stroom ingen bij het Chineesche volk mogen niet beoor deeld woixlten naar de oriëntatie op een be paald oogenblik en onder bepaalde omstan digheden ten opzidhte van de Engelsche en Russische politiek, maar naar hun eimkloel, dat in den staatkundagen en geestelijken op bouw van een nieuw, vereenigd China be staat. Het voornaamste principe der Ghinee- zen is: alles voor China. En wanneer het er ook «likwijls op lijkt, alsof deelen van het volk voor vreemde mogendheden zich tegen over elkaar plaatsen, niettemin vecht <le Chinees in wezen slechts voor een vrij, na tionaal China China’» aaneensluiting be gint zich te verwerkelijken. Dat is de direc te indruk, <lien Filehner m het verre Oosten he#ft opgedaan. Wat de verbreiding van het bolsjewisme in China en Centraal-Azië Ijetreft, gelooft Filchner niet, dat het dën sovjets makke lijk zal vallen, een religieus volkerencomplex in hun geest te beïnvloedien. Bovenal be staat er ee-n ge<hichte tegensteJding tusschen het bolsjewisme en den Islam. De aanhan gers dezer religie, die in Centraal-Aeië groote vorderingen maakt, beschouwen tn hun fanatisme eiken aanval op hun gods- dienist als een daad van vijandschap. De Islam is een strydreligie, die zich tegen <le bolsjewistische beweging alleen reeds ver zet, omdat het boksjewisme de stelling pro pageert: religie ia opium voor het volk. Minder moeilijk is de situatie van het bolsje wisme tegenover de B(X'ddhisbiisch<‘ volke ren, daar bij lezen innerlijke tegenstellin gen een aaneengesloten front teger. het bolsjewisme niet overal moge lijk maken. De gevolgen van den wereldoorlog zijn in China en Centraal'-Azië overal, zelfs in de BUITENLANDSGH NIEUWS. NOORWEGEN. De schipbreuk van de Italia. Ook Mariano overleden? De Montag meldt uit Kingabay, dat Zondag aan boord' van die Citta di Mi lana tien sterfgeval heeft plaat» gehad Ofschoon over de persoon van den verBxtene heit strengste' stilzwijgen f>e waard wcjrd/t. gelooft luien te kunnen aa|nnemen. dat het. do n«arine-officier Mariano, een der o verleidenden van de Malnigren-gfoep is. Meriano moest eeni ge dagen geleden een been worden afgezet. Bovendien zöu de andere overlevende ven de Malmgren-groep, majoor Zappi, ernstig ziek zijn. ITALIë. Ii» den ministerraad heeft Mussolini gs- zegd, toen hij spnak over de hrnnenJandlsche politiek, dat twee groote gebeurtenissen <le laatste weken het Italiaansche volk in be roering hebben gebracht. De schitterende vlucht van Ferrarin en J)el Prete heeft Italië met trots vervuld, de Poolexpeditie heeft het Italiaansche volk «liep leedwezen moeder, die zoo wijs itJ, zegt altijd. <lat wij moeten rechten die menschen te verbeteren Ik aal het Zijgie Majes teit maar éértmaal zeggen dien gehee- len votón, bedoel ik. est daarna, als hij weer begint, hem waarschuwend toeroieipen ..Zonnetje, zonnetje, pas op.’’ I )e Dairphijn r kle. Hoe zou men ooit zulk een enfant terrible' dulden aan het hof van Versailles, waar de koning, trots zijne loebandligltfed, nooit toestond, dat men zteh die mAnste vrij heid tegenover hem veroorloofde en «ij werkelijk aan gaan, zulk een Da politiaka an geestalijka stroomingan in China. verst afgelegen gebieden,, te merken. Men knj>gt den mdruk, dat het Eui’opeesche prestige op ontstellende wyze is gedaald. Door het gebruiken van gekleurde troepen iu den oorlog leert de Aziaat de Europee- sche beschaving van een nieuwe zijde leeren kennen. Hierdoor heeft zich in het laatste decennium een geestelijk-cultureel zich af wenden van Europa voltrokken: een zicht bare emancipatie der volkeren van het Oosten ten opzichte van de cultuur van het avondland, die door oorlogspsychose is ver duisterd. Het politieke uitvloeisel van deze emancipatie is de groote nationale bewe ging. Tengevolge van het dalen van 't Europee- sche prestige aijn alle volkeren met kolo niaal bezit in een zwakker positie tegenover China geraakt; vooral Engeland is door den nieuwen toestand! ten zeerste getroffen. Filchner meent nochtans, dat de Engeischen dit prestigeverlies te boven zullen komen, daar zij, als nauwelijks een andere mogen*l- heid, weten hoe zij de volken van het Oosten moeten behandelen. Daarogi beschouwt Filchner al le voorspel langen, <lie een be dreiging van de Britsche. wereldmacht in Indië aannemelijk wiUeu maken, als phra- sen, die niet ernstig opgevat kunnen wor den. Wel is de historische tegenstelling tus- schen Engeland en Riynland door het bolsje wisme nog verscherpt, maar binnen aïzien- baren ty<l zal het wel niet tot een botsing komen ,daar Rusland niet in staat zal zjjn den strijd om Oost-Azië tegen Engeland aan te binden. Filchner maakte aan het slot zijner be schouwingen nog de opmerking, «lat bij een toekomstige vreed'zaam-reivolutionairc ont- wflkjfeling, die in t belang van Europa is, zich bovenal voor Duiitschland een rijk ter rein van actie opent .Duitschlandts missie is volgens heni een bemkldelaar te zijn tus- schen de volkenten van het Oosten en het Westen. Het Dudtsdie economisch* leven staat in Oost-Azië voor nieuwe en groote mogelijkheden. Voor Filchner was het een onvergefelijke herinnering, dat men bijna «M'ral, waar hij kwam, logen hem zei: „Komt tot ons, zenrit uw ingenieurs, arbei ders en kooplieden naar ons toe. Wij zullen hen met open armen ontvangen". DUITSCHLAND. De dood aan het stuurrad. De eigenaar van een restaurant na ■bij de stad Liidenpcheid maakte langs in rijn ati'bo wn uits.apje n«^ zi>t vröuW en ri!jn ‘iSéide kinderen. M|et een geweldige sneUieid schóót de auto langs de steile hellingen en diepe altronden. Door een onbewuste angst aange jjrepen ziei de vrouw haar man wat langzamer te gaan rijden, dool» lever geels. De man aan het stuur réageer cue totaal niet op het geroep der inzit tenden on keek straik voor zich mi don eoDzannon landweg af. Plotseling Iregon de wagen te slin geren. eerst weinig, daarna werd het -rijden benauwend onaeker. De vrouw boog zich over haar man aan t stuur en riep „Paul, wat doei je daar toch Meteen zag zij lot haar groote ontzet ting, dat tiaar echtgenoot levenloos aan het stuur zat de handen krannp- achtig om het stuurrad geklemd. Met het gevaar voor oogen elk mo ment met haar kinderen in den af grond te kunnem Hitortien, deed ,de vrouw een greep in de stuur-inrich tin'f' en wist, hoewel zij niet kon diautfeeren. den auto dicht bij een steile helling tot stilstand' te brengen I e restaurateur was door een hairi- verlanuning getroffen. Corruptie bij de RükS8iww,'“"‘""" Ongeoorloofde pr«c.„- afsluiten van c<»ntr„ctcr. ticuliere firma's. Lenigen tijd geleden zijjn er in de pel's op sensatieneele wijze onthull'ingen gedaan Qver bed riegeljjke practijken van hoogere ambtenaren bij de rijkssipoorwegen, bij hyt afsluiten van contracten met particuliere firma's. Een commissie van onderzoek werd benoemd, die thans rapport heeft uitjge- braoht. Ais ik die kamer bmneijntrad! en mi diepe buiging maakte, waarin ik - - moe.en oefenen, vloog hij dadelijk op mij al. om met mij te stoeien en pas wanneer ik met barsche stem uitriep „Terug naar uw troon, Lodewijk de Welbe minde Zulke manieren komen niet te pas”, dan kroop hij weer druipstaar tend naeir zijn stoeide. En op t oogen blik dat hij moest staan, om mij te- g«mbert te treden, bleef Lodewijk XV liggen. >Hij trok eetns zelfs mijn heele katpsei in de war. toen ik hetn om helsde en hem heel roerend beloofde altijd zijne gehoorzame dochter en 8 De Noorsche reis van Koningin en Prinses. Ongunstige weersomstandigheden brengen wijziging in het program ma. 1‘mtreot de reis van de Koningin deeitl men van bevoegde rijde meue. dat na een vetrijhjf van twaalf dagen te Feifor, waar zij den tijd benutte iftetl schildAVen en liet maiken van klei nere tochten ia de omgeving, besloten was lot een aulitduagschen borgtoer door Jotunlieimen. het grooische Noor sche liooggebergte, op deaelfde wijze, doch door een ander gedeelte als vo rig jaar. De weer^iistandigheden wer den eeh er van dien aard, dat, ook in verband met den zwaren sneeuwval, de verdere voortzetting van deskundi ge zijde werd ontraden I’e Spitterstu len (ven waaruit dieze mededeelingen d 4 17 komen), gelegen tussclienipld- köppjgeh en (itiltertuidl de hoogste toppen van Noorwegen moest de tocht opgegeven en in de lager gele gen streken worden afgedaald, waar men per trom naer Finse vertrok, met het voornemen van daaruit verschil lende tochtten naar Staiheim. Voes en verdere plaatsen te maken i» een slagerij wuiKei ui wergpiaaist Een nieuw adres van iien wenen. Slagershond. In aansduiting aan vroeger gedane siappeu heeft het Dagelijksah Bestuur van den Nea blagersbond zich dezer ciagen nogmaals tot den .Minister van Arbeid, handel en Nijverheid geweid met een adres, waarin bestuurderei^ om. ie Kennen geven dat, volgens art. 3, ie lid der Ar beidswet van 1919 onder winkels wor den verstaan alle open of besloten ruimten, waar voorwerpen of stoffen aan het publiek, in het klein, plegen verkocht te worden, met uitzowderin- gen van apothekers, koffiehuizen tvoleds diat de Arbeidswet mede onder win kels verstaalt ruimten, waar pleegt go- wqrk te worden in eene barbiers- of kappersondernfeming, voor zoover bet betreft den art)eid, die bestaat in, of verband hoixt met, werkzaamheden m barbiers- of kappOrsbedrijf dat diezelfrte wetgever, dieeenkap- perst)Kxlirijf winkel noemt, den slagers winkel den naam werkplaats toebe deelt Ten slotte veraoeken adressanten den Minister te willen bevorderen, dal op de slagerswinkels toegepast zal worden artikel 7, eerste lid van de Arbeidswet 1919. waarbij de mogelijlr heid geopend miordt dat op inrichtin gen, die onder verso tillende bepalin gen vallen. nieb de versLs trek kern'e bepalingen worden toegepast, m a w dal. met gebruikimeking van dit arti kei. voor een slagersw^kp|tatats. teven» winkel, de winkCJIbepalingen gelden. De Nenijto. Boskoopsche rozententoonstelling. Van liedien af tot met Zater a? a.s. zul in Hal B op de Nijverheids- tenUxMistelling 1928 een Boskoopeche rozententoonsiriling worden gehouden. Het programma voor dew tentoon stelling vermeldt het grootste sorti ment buitenroeen, uitmuntend döor lelpen U NJ bet 10 tot 15 minuten 9 in 24 uren. beschrijvlngover /storingen, huid- j te koude, slapc- i iizwakking. dienares te zudlgn zijn. ..Uwe KiOizeriijke hoogheid’ sta melde de hertog van Berry, „ik wil zeggen.... Marie Antoinette, ik bid u, vertel niets van dit alles aan andere» zelfs niet aan mijn broeders. Het mocht den koning eeais ter oore komen.” ..Zou hij (tan boos zijn, voorgesteld te zijn geworden door Max klonk het verontwaardigd. ..Ik hoop dat Zij- n° Majodeit even w lief en aardig en trouw en mooi zal* zijd als hij. Ma^r het is waar, uw grootvader is oud en oude m-enschen brommen wel eeos te gen al wat jong is. Wat heb ik daar omtrent ook weer gelezen Ik moet het mij .oèh herinnerenwant <lan kan ik het de« koning herhalen, als 11 ij mij Over het een of ander beknort; o .ja. nu weet ik het: De ondergaan de zon vergeeft niets aan de opko mende Klinkt dat niet prachtig?” ..En da( zou gij mijn grootvader gil len antwoorden prevelde Lodkiw ijk ontsteld. „Zeker, als hij het verdient. Mijne

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1