3lad. I II p 1 L anten lEN LEZEIS nerkzaam dat liciteitsmiddel ving is dan de TIE van de NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag ?2S2Juli£l828 87* Jaargang No. 16825! COÖBAHT NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEG WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon- en Feestdagen Wi 1'1 i Marie Antoinette. •II EEUILLETOIL 1 Bi BERGAMBACHT. BERKENWOUDH BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MO™CAt*KLLE, N00RWEGEN OJGlVvXZXi»XlJxX.V>XX X jLJXJlV.ll.Aul l TT vvx/l 4' *VJXZXUVxAVZ% T J-Jll 1 JVzOxxVzVJ K UvvVlUlVZMl, XAXXZXO X XVXUXUXX X l’X V 9 X!*v«^*»v.»x ERKOOP S ERHUUR BINNENLAND. ndoenlntfM. den men Ijjdt. Die zijn mond en zijn tong bewaart, be- mijn kte.noooiis aam u voorgesMu, ver- ik TIENDE HOOFDSTUK. (Wordt vervolgd) ILDEN f 0.12%, mits or deze soort speciaal tarief van 18 ge- geneesmidde- ,e vragen aan in de Medicjj- lote Markt 7, ma» kunt „En toch U1K uat dan t van aanvra gen van ÏSONEEL r het annon- •agen en aan- oogon •'oor tot R i LRKT SI voor ZATER- uur. Koningin en martelares. het hoe- ere gevallen. rer* de lan be ult tige ge- nlc- iza. vroeg DE OPLAQE OOO EX. neer ••et :H0 I waart zijn ziel voor benauwdheden. :e. Ileekzucht Maag of zwaarten in litslag, roode enz. op elke Rheumatiek, rer, leverstee- e ziekten van voor den De zege der nationalisten ,n China, welke hun zetel hebben m Nanking, heelt wel voorieopig den sbryd met het Noorden be slecht, maar nog niet terstond een einde gemaakt aan alle moeulykhetlen in het uit- gebreiide Chineesohe rijk. Het is begrijpelijk, dat de overwinning <lier Zuidelijken de po sitie van iteaen in aanmerkelijke mate heeft versterkt. Zy vormen de macht in Oost- Aaie, waarmee de mogendheden in den ver volge uitsluitend hebben te molken. Wat nu de vreemde Staten betreft, die belangen in China hebben, dezen is reeds aangezegd, dat de nationalistische regeering «Ie z.g. „ongelijke verdragen” niet langer van kracht beschouwt. De machthebber» te Nan king meenen, dat het on vereen igbaair is met China's soevereiniteit, <lat verdragen in stand worden gehouden, die China stempe ten tot een minderwaardige, meer of minder onder buitenilandsche voogdij staanrle, re publiek. Nanking wil natuurlijk wel relatliew van verschillenden aard met het buitenband onderhouden en overeenkomsten aangaan, doch de tot dusver geklenidte verdragen moe ten worden geaniuleerdl en vervangen door andere, die het resultaat zijn van ondciKm- delingen, waarbij China op voet van gelijk heid met zyn medecontractanten wordt 'be handeld. Met deze opvatting kan zich Japan aller minst vcveemgen en vooral heeft het te Tokio ontstemming gewekt, dat de Nan- king-regeering kort en 'bondig het Japanjsch- Chineesohe verdrag opgeheven heeft ver klaard. Dit optreden is, aldus meenen de Japanners, niet in den haak en te Nanking is tegen <le opzegging van 't verdrag dan ook reeds geprotesteerd, al is tegelijkertijd te kennen gegeven, dat Japan gaarne bereid is een revisie van 't veixbrag tot een punt van bespreking te maken Het Japansche bezwaar tegen de houding van de regeering te Nanking geldt vooral de omstandigheid, dat China niet den vereisc’hten opzeggings termijn in acht heeft genomen en dus con tractbreuk heeft gepleegd. Minsten» een half jaar voor het verstrijken van den eer sten termijn van tienjaar, gedurende welken het Japansch-Chineesche verdrag van kracht was, had Nanking den wensch tot herziening te kennen moeten geven, doch de nationalistiisohe regeering verzuimd? tot dezen stap over te gaan. Te Tokio is men nu van oordeel, dat het verdrag nu automa tisch opnieuw tien jaar geldig is. Japan heeft zich echter niet tot dit pro test bepaald, maar ook ingegrepen in de be trekkingen tusschen Zudd-China en het Noorden. Men herinnert zich wellicht, dat Tsjang Hsoe Liang, die iin Mandsjoerye de plaats van zijn vader, den eertigen tijd ge leden vermoorden Tsjang Tso Lin, heeft in genomen, feitedajk bereid was te dansen naar Nanking» pjjipen. Een accoond wa« feri- telyk al beklonken en wel in dezen zin, <iat de nationalistische vlag ook in Mandlsjoerye ABONNEMENTSPRIJS^ per kwartaal f 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal j 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. -...v-..j ,W>gUO».lU, VW sebeidene leddeoi van imjiu gevolg tol u gebracht.’ „Ja, maar altijd hier, en gij weet maar al te goed, S.re, weiK een on derscheid men maant tusscheai dé lie den, lot wie men gaat en hen die men bij zich aan huis ontvangt. Stelt gij Moeilijkheden tussohen Japan on Nanking, zou worrlen geheschen en aldaar tevens de politieke principes van liet Zuiden, het na tionalistische China,, izoutlen worden aange- hangen. Japans interventie men mag erover denken hoe men wil is wel verklaarbaar, daar men te Tokio ten zeerste gekant is tegen de uit brei* ling van tien invloed der Zuidelijken tot het Noorden. In Mandsjoe- rye toch heeft Japan bijzonder groote belan gen, waarmee vele mililioenen yen zijn ge moeid eri het is t<e voorzien, dat, wanneer de nationalisten ook in het Noorden vrijelijk de lakens mochten uitdeelen, deze belangen leeljjk in het gedrang zouden raken. Om economische redenen verzet Japan zich der halve zoowel tegdn de plotselinge opheffing der verdragen als tegen het al te nauwe contact tusschen de. regeering te Nanking en den nieuwen dictator van Mandsjoerije Tsjang Hsoe Liang. Nu moge Mandsjoerye voor Japan zyn gezwicht Ai trouw blyven aan de Chineesoh-Japansche verd ragen, Zuidelijk Ohina echter betoont zich minder gedwee. Al heeft Japan aangekondigd, zelf zich desnoods recht te zullen verschaffen en maatregelen te nemen ter bescherming van zijn belangen, nochtans geven de na tionalisten geen krimp. Zij hebben de Ja- pansche. eiachen van de hand gewezen, zoo- dat het conflict zich heeft verscherpt en een ernstige ontwikkeling van den toestand niet is uitgesloten. Misschien treedt voor China <lan ook een tydiperk van nieuwe moeilijkhe den aan. Van belang as ondertusschen, of du motgendheden, wat de herziening der verdra gen 'betreft, al dan niet een vastaaneenge- sloten onwrikbaar front zullen vormen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (MioonmAi tot den besorgkring 1—6 regels L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bewrgkring; 1—5 regeb 1.56, elke regel meer 0J0. Advertentiin in het Zaterdagnununer 28 bijslag op den prjja. Liefdadigheids-adrerteeitidn de helft van den pr||a. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f IM, elke regel meer BA8. O» de voorpagina 58 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot seer gereduoeerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatarutate. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Adrertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname venekard to ztyn. Onafzienbare miensdieiunasea a ston den opeiMigepakt, om getuige te zijn van den pledbligen intodit der nieu we Dauphine binnen Parijs. Alleen de leden der hofhouding hadden haar nog gezien. Men was dus nieuwsgie rig. al gevoelde men niets warmers, bij de gedachte pan de jonge vreem delinge. die in die oogen van het volk wel al de ondeugden! der verdrukkers nwee zou brengen en even harteloos en onbeschaamd) zijn als de Fransche vorsten. naar den pro- Hootfen Raad, hij het exploit uitgebracht. Hierna restte hem nets andiers ,4a<i hel origineel van het exploit te laten registreeren en precies om 12 u. werd Ivet uitgebrachte exploit op tiet hypo theekkantoor in de registers överge- wh reven. Toewijzing der golflengte Radio-omroep. Het hoofdbestuur der posterijen en le.qgralie deell mede Naar aanleiding van verschillende persberichten van den laatsten tijd, aangaande die vordeeling der aan Ne derland toe te wij'Zien golflengten schijnt het niet overbodig er nog eens op je wijzen, dat de Union de Radio- fonie, een niiet-ojicieel I cihao.ii, in haar oonl'fc-reintie te lAVUstuuw? slechts vcors.el|en hoeft geformuleerd be treffende de toewijzing van golfleng ten atan de ani’lersdieidlene landen order reikt Ivaar bevoqgdihed niet. In voorbereiding is thans een con ferentie) van do vertegenwoordigers Hier betrokken landen ter definitieve n wetenserra illlng, dat odt en de huid >efilacon zal U BOÜDSCHE (01 RAM. komen om mij d^e te schenk n; daar na mag hij weer vertrekken, zoo hij wil.” „Gij... gij hebt d l gedaan,? stot- benaauieiing dcvzer voorstellen ye ver ue«óng uer aan eiK land uMgedavute gollieogtoi» gendtaedt uiteraard ooor de rtyeerMJg van het betrokken ian<> Indien aan Nederland slechts ten lan ge golilengte nbocni worden toegewe- ren Kan deze dertialve zoowel voor Hilversum als voor Hulzen wonden be stemd ot deze goktengte nog m bv- sobouwing kan word/en genomen voor toewijzing van den zaKeiijken omroep wat Nederland betreft dus aan Sche veningen 4— zal mede afhangen van Ie zienswijze van de hooger genoetnalo statequ-oonferontie. Omtrent de uitein delijke regeling deajefr aangelegenheid staat dus nog niets vast Mr. r. A. van Leeuwen, f lii den ouuerdom van bl jaren is gisteren te s-Gratvennage overleden oc heer mr. F. A. van Leeuwen, ouu- ramisheer in het Gerechtshof te Am stterdlaiu. l»e ter aarde bewtedhng van het stot- fedijoi oversdiot zal plaats hebben a.s. Vrijdag des voomnddags ten half 12 op de Nieuwe Begraafplaats te Baarn De l'weede-Kameryacature dr. Scheuren De heer H. Coiyn heeft zyn benoe ming niet aangenomen. Ilwuis is bij het Centraal Btembu reau net, dezer dagen reeds wange kondigde en gDnuotiveerde, bforichl in- gekomen, dat de heer Jl. Colijn, die oenoetnü verklaard is in die vacature bcheiuirer tot lid van de Tweede ha mer, uie benoeming nie. aanneemt. De lieer Coiljn beeft evenwel wederom dei) wensch te kennen gegeven, om bij het later opeuv alk» van een plaats in de Kamer geacht te worden voor te kanen op de lijst van candidate», waarop hij gekoaen is. Nederland en Zweden. „uagena A«yucie> gten een spe ciaal nummer over .'«eucriunu ui.. Zweden h lyaaie man w nonaiiuei. -agens nyneveo het eerste iioe- ruie Ukigoïuu vain otocafkM'm, niveus net grootste van Zweden, zoowel wat op lage ais auvcricgiues on tecnniscue iu- riciitiuig betreii, neen lunar aaimemjig van ue opening uer utympiBone bppien zijn geheele in meerdere kleuren ar- usüeu bewerkte Zondag-bijiage va» oen 22 dezer gewijd aan Nederland en de relaties tusscheu Zweden en Holland- .iet nummer, uat btauzij uejt groiot is, bevat omtrent vijftien artikelen en ongeveer 100 illustraties, daaronder een aantal teekoningen van Zweden s Geste lerende kunstenaars op dit gebied Torsten behonoerg, higil Sehwak en Hjahner Straat Onder Ue arjDkelen konen voor schilderingen van Awatjrdbm, de Hol- landsohe provincie, alsook besdurjjvin- gen van industrie en visscherij. Een aardig optdel over Koningin Wilhel- .ll'we Majesteit doelt zeker op de f iuuidelwijze van graaf ken, maar ik vreesde dat ik u, mijn benninden koning, den held van al mijn droomeai, dan aanstonds misha- gen zoiii. Mijn meisjesnaam was zix, eenvoudig, mijn afkomst zoo duister maar dei gravin l»ubarr|y, det klonk anders.” „Men weet, helaas, reedt overal dat Jean Dubarry uw echtgenoot niet is en wat in mijn oogen weinig btelee kent, neemt sclirik ba rendie afmetingen aan in het oerdeel van kleingeestige mopb+ohen. Waren er geen vrouwen aan mijn hoi... „Du», indiien ik waarlijk gravin l>u harry was. zou gij u gewonnen geven. „Ja zeker”, antwoordde Lodewijk. om haar tevreden te stellen „maar dat is nu eenmaal een verloren k. ns- Jean Imbarry hoeft zich als een el lendeling gedragen. Nadlat ik mij to zijnen epoiichte hoogst edelmoedig had beloond, als blijk van erkentelijkheid voor onze kennismaking, heeft hij -zicli niet ontzien overal te verkondigepi. dat gjj zijne vrouw niet waart. Zulk een gij daarna net huwen.’’ h neb ik het in mijn macht gravin Dubarry te worden. Sire”, klonk het zegevierend ,,lk versta u niet ..Jean heeft een broeder. „Ja. Georges Dubarry. een onver- beterliijke deugniet, die als een bede laar rondloopt in Engeland. „Maar die niettemin zijn naam en titel behoudt. Ik heb hem over laten POLEN. De a.s. manoeuvres in het Wilna-gebied. Naar <lte „Kurrjer Wanszawski" van zyn correspondent te Wilna verneemt, heeft op bevel der Litausche tmlrtaive overheid een concentratie van igemobillisearde troepen- afdeeltogen langs de Poolsch-liitausche grens plaats gevonden Deoe demonstratie fe bedoeld als een ant woord van Utauen op de Poolsche plannen tot het houden van leger-man oeuvres in het Wilna-^ebied. w®et, in onze beoordeeling van andfew vrouwen.’ ,,Is het niet ..onverbiddelijk” dat gij luidt willen zeggen? schcrte.c Lo- dewijk. ,,Gij zijl niet lief vandaag' klonk het verwijtend'. ..Troost mij daarover gauw, door mij te oelovien. dat ik aan het hof mag verschijnen.' Ditmaal werd de koning toch onge duldig. Alsof gij niet uw éigen hofhouding hariit, lievd?’ sprak hij op koudejn toon. „Ik heb op uwverlangen zelfs 29 - .,Dat zult gij ook an.woordde nij, zoekende haar tevredion t® stellen. „1K zal kamers sotor u laten huren in een der straten. uie> dp stoet ua liet huwe lijk dóórtrekt.’’ „Neen, n$en, nioi op een afstand, o. maar een enkel oogenblik, w.l ik de Dauphine zien' riep Dubarry uit. ,,lk moet, haar van nabij kunnen be- wondieren, als daar ten minste reden toe bestaat. Daarna zal ik u ook on bewimpeld vertellen wat gij van haar to verwachten hebt, b|re- Gij wij vrouwen zijn onfeilbaar :- zantschap te Oslo eveïwel mede, dat van zulk een verzoek oieta bekend ia. Volgens de door het gezantsclkp ontvangen inlich tingen zullen de overlevenden van de „Ita lia” na aankomst van xle „Gitta di Milüno” te Narvik de reis door Zweden, naar Kopen hagen en vandaar vi| Berljjn naar Italië voortzetten, waar zy Zondag verwacht wor den. Uit Stockholm zijn eenige vertegenwoor digers van het Ita^iaansche gezantschap naar Narvik vertrokken, om Nobile en zyn metgezellen te begeleiden. De gezondheidstoestand van Mariano, die op 20 dezer een operatie heeft moeten on dergaan, welke na de amputatie van zjjn voet onvermydelyk was geworden, verbetert geleidelijk. Gisteravond was de temperatuur 37.2. De opnieuw opduikende geruchten, vol gens welke de Nooa’söhe vlieger Rillser Lar sen erin geslaagd zou zijn het lijk van pro fessor Malmgren te vinden, worden door de Noorsche admiraliteit, die geenerlei beves tiging heeft ontvangen tegengesproken. Tvllsworth gaat Amundsen zoeken. Elilsworth, die Amundsen op twee Pool- vluchten heeft vergezeld, heeft aangeboden als leider op te treden van een expeditie, welke den ontdekkingsreiziger, die sinds 18 Juni vermist wordt, zal trachten op te spo ren. Ellsworth heeft den Amerikaanschen ge zant te Oslo telegrafisch verzocht, er voor te willen zorgen, dat een vliegtuig hem in Berger, zal opwachten, om hem naar Tromsö te brengen. Vandaar zal een vlucht worden ondernomen over het gpbied, waar Amund sen zich zou kunnen bevinden. ZWITSERLAND. Een dreigende aardverschuiving. Van den berg Notti Arberlo by Bellinzona dreigen groote rotsmassa’s naar beneden te storten. Deskundigen hebben na een onder zoek ter plaatse verklaard dat het noodig is dat de daardoor gevaar loopende dorpen ontruimd worden. De bevolking van het ge hucht Rusteada weigert echter haar haard steden te verlaten. Op het Jungfrau Joch geland. De Zwitsersche vlieger, kapitein Wirth, is er gisteren in geslaagti met zijn vlieg tuig maast het gebouw op het Jungfrau Joch te landen. j j door aij steeu» poogde te doeu verge ten, dat zij zielve een uochter uit net vo'k was. „han men zadt nog beKom merein om xijn oordeel liet is altijd even vadscti. En wat potieten b-nreii. dat is een ras, dat verdelgd moest worden, sedert liet nergens anders meer toe dient dan tol lie. schrijven van kladschriften., tol zelfs op een onsdiuldjg wefceinkje ails ik. gieen ander misdrijf pleegde F rankrijks grooteu koning te vereeren. En ook de rol der verdrukte on schuld speefdie zij zoo meesterlijk, dat IxxiewijK XV haar alles geloofde wal zij wilde, tot troost voor zoo wreede miskenning. nesiag geiegd op mei departemeni van bunenlandsciie zaxen. Nutir uanienuiug van Hei ieit, dat ue Siuat niet uiiuieui den uepaalueu tw mijn neeii voidaan aan ue nem bij vuilnis van de Haagsdae rechtbank op- gnegdie verpndhiing aan Ue tegenpar- ij in het civiene proces, oen - VveaNi.ger, vroeger Kanselier bij Neuenandscti gezantscluap ie iokio, rei-etning en verantwoording af te leg gen van den verkoop aan uen heer VVeiUiigur toebeliooru hebbende goe- ue.en, heeft gisterochtend deuiwaar dor Grondel voor dien lieer \V enuiger beslag gelegd op het Uepartemyul van buitwilandsolie zaken. lo hoer (•rotiudied ging Uaar.oe naar liet departement van ouiteulandcche zaken, ovaar iuj mededeeling d^ed aan den heer Burgy, referendaris, chei der afvloeiing comptalbilitedt van dat de partement dal bij zich zou begeven naar den pro< ureur-generaal bij den il oogen Raad, teneinde beslag op het deparlpflient te leggen. laugezien het zich achter dat de- partenient gelegen .Rijksardiief onder één nunwiier is ingetodhreven op kadaster en men niet precies de grootheid van het departement kon opgaven de deurwaarder moet m de akte dte grootte van het in beslag gencyiven goed noemen moest de heer Grondel ook beslag leggen op dat Rijksarchief. Hier heeft hij gesproken nje< hoofdcanmies Van Rosmalen Vervofgeus is deur waardor Grondel •ocureur-generaal bij den mr. Tak. gegaan, waar voor den staat heeft mij dan waarlijk zxx> laag, dat gij mij niet eons met de vrouwen uwer ku- merhea.c'n gelijk wil steiiieai „Ik heb alle» voor u over, ik heb u dat sedert maanden bewezen; maa'- gij eischt ditmaal hel onmogeujKe. „liet ónmogelijke?” herhaalde zij. „Waarom Omdat... uwe positie ongelukkiger wijze valsoh is”, sprak Lodewijk - r- zefend. Er flikkerde iets in haar maar zij bedwong zich. Alleen zachtheid kon aij dien grijsaard haar wil overhalen. „Uwe iviaj schandelijke 1 mbarry De koning knikte toestemmend. „Waart gij slechts werkelijk zijne vrouw geweest ..En ben ik niet zijn eerste slachb offer, Sire? Had hij niet plechtig be loofd mij te zullen trouwen on ik dot niet reekte alg een feit beschouw en toen hij mij als zijne vrouw aan Uwe Majesteit heeft, voorge^teld Het is waar, ik had inoedüg genoeg moeten zijn, hem in uw bijzijn teg®n te spre- ..KAIJ... gij LUt-U. C7-—|- - terde de koning. „Ja, Sire”, antwoordde zij lachend1, maar heel rustig. „Morgenavond zal niemand mij meer mijn uaam betris ten. Mag ik daarna aan het hof ko men Zij was opgestaen efi hare seboone oogen blikten hekn' s| meek end aan. Lodewijk gevoelde, dat hij het recht miste too te geven dat hij niet al leen den ganschen aidel, maar ook zijn huis. ix)k Marie Antoinette daarmede in het gelaat zou slaan nuaar hij had de kracht niet langer te weigeren. .Niet aaiistonds dan’, zeide hij, minar binnenkort, |j#j e|en nader te bepalen gelegenheid). ..Het zij zoo. Sire”, antw-oordde zij. Ie sluw om alles te bederven door tlians nog meer te vorderen. „Ik zal geduldig ween te wachten. ..Dat is goed. Jeanne, heel goed’, sprak de koning. verheugd ten minste uitstel te hebben verkregen. En nu gij toch zoo verstandig zijt, moet gij mij ook beloven, nadat gij in waarhe d gravin geworden zirlt zijn, geen dwaasheden nueeir te begaan. Het volk begint te morren, en de hekel dichters.. ,.O. hel volk”, sprak 9e Dubarry. niet die verpletterende minachting voor de nederigen der aarde, waar- BUITENLANDSCH NIEUWS. De „Italia”-bemanning te Narvik. Officieel wordt gemeld dat de „Citta de Milano” gisteren Kingsbay heeft verlaten koers naar Narvik heeft gezet, waar de ge redde leden der „Italia”-bemanning ont scheept zuilen worden. Het schip zal daarna naar Spitsbergen terugkeeren, ten einde zjjn nasporingsarbeid voort te zetten. Voorts wordt uit Os'lo gemeld, dat de Noorsche kruiser „Nordenskjöld” en de Fransche kruiser „Strasbourg” hedenavond te Tromsö zulen terugkeeren; zy hebben herhaaJdelyk naar het Latham-vliegtuig van Amundsen en Guilbaud gezocht zonder ech ter eènig spoor te vinden. Tegelykertyd wordt ook het Zweedsche expeditievaartuig „Quest” met kapitein Thomberg en de andere deelnemers aan de Zweedsche expeditie aan boord, te Narvik verwacht. In Noorsche kringen liep het gerucht, dat Nobile verzocht zou hebben aan de verdere opsporingsexpedidties van den Russischen ijsbreker „Krassin” te mogen deelnemen. In verband hiermede deelt het Italiaansche ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1