<5 E 1EE I .1 p 11 EN ®1, 1 ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ij I Donderdag '26;'Juli ;i828 No. 16826 67* 'Jaargang (bank l! Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen GOUDA ii EEUILLETON. I I 1 ALLES ETEH I Marie Antoinette. BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I Tabletten I f genezen. zeen schadelijke 3 iivete medicinale ille ingrediënten. [vooraanstaande 9 ijke werking van net dc gastrische een opgewekt en g jelen neem een oi I U frisch cnop- 8 hylpen U bij bet W I' iOORWEG. HOLLAND; Heb de waarheid en den vrede lief. zou 10 tot 15 minuten. koet öt (Wordt vervolgd) toen .-j dat tój reuzen het was van me^ in Koningin en martelares. die m ZOU 0.- otterdam i, Breu kbandin (courant gratl, 6702 In 3 minuter 18 tot lOmiontet lilllhSIHL COURANT. ,,Dat is haar de ben gezien, dat onverwijld een ministerraad werd bijeengeroepen, of dat althans Poin care en Bniiand zich terstond met elkaar verstaan, omdat de betoogingen voor den „Anschluss" de inleiding zyn van een mis schien onvermijdelijke Buitsch-OostemTjk- sche vereeniiging, waarbij het Duitsche rijk natuurlek de leiding zal hebben. Men ziet dus, dat het veld winnen der idéé, aandLniting aller Duiiltsdhers, een punt van uitvoerige discussie vonmt en begrijpe lijk i>s het tevens, dat men de vraag stélt, of dit denkbeeld kans heeft Verwerkelijkt te worden. Is de aansluiting tier beide landen in strijd met liet vredesverdrag? Het ant woord hierop luidt: „Waarneer Duitschland en Oostenrijk, die op juridisch, cultureel en economisch gebied hoe langer hoe meer in contact met elkaar komen, otik de politieke eenheid willen realiseeren, dan is daarvoor de toestem mling noodig van den Volken- bondsraad”. Gezien de staatkundige con stellatie van het oogeriblik, kan echter nau welijks worden aangenomen, dat binnen de eerstvolgende janen tie aansluiting eien feit zal wortlien tiaar de staten, die uit tie dub- bel-monandhte zyn voortgekomen als poli- tiek-aeilfstandiige naties, mèt Frankrijk mo menteel zich nog te krachtig tegen de aan sluiting kanten, tlloch anderzijds begint de beweging hoe langer hoe meer veld te win nen, zoodat men de aansluiting op den duur vermoede! ijk niet zal kunnen tegenhouden. Maai' er valt niet aan te twijfelen, dat Frankrijk en de door dat land geprotegeer de staten de aansluiting zoo lang mogelijk zuilen beletten. BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De Italiaansche Poolexpeditie. De „Krassin" zal te Stavanger ge repareerd worden. Het neuter W. B. meldt uit Moskou, dat de kapitein van den ijsbreker „Krassin”, Sa- moiilowitsj aan he>t hulpcomité heeft mede gedeeld, dat hy inplaats vam koers te zetten naar Gothenburg besloten heeft om de dich ter bij Spitsbergen gelegen haven van Sta vanger binnen te loopen, waarvan het dok eveneens voor die reparatie van dé „Krassin” geschikt is. genomen'. Te Eutin woonde die dichter Johann Heinrich Voas, wiens mooie huls uit do achttiende eeuw nog aan de vreemdelin gen wordt getoond. Te Eutin werd ook een der heer lijkste Duitsche komponisten ge boren; Kart Mana von Weber, de schepper van den „Vrijschutter". ENGELAND. Een belasting ontduikend millionair. De Staat in dertig jaar voor meer dan een millioen gulden benadeeld. Voor den politierechter te Hall heeft Maandag de reeder Sir Walter Herbert Cockerlme tereefht gestaan, die zich schul dig had gemaakt aan belastingontduiking voor een zeer aanziendyk bedrag. In den tyd van dertig jaar had hij den staat bena deeld tot een bedrag groot 107.000 pont! sterling, of 1.284.500 gulden. Het feit der belastingontduiking ia des te merkwaardi ger, omdat Sir Walter in 1922 tot ridder werd verheven en wethouder en sheriff is geweest van Huil. Het O. M. betitelde de be lastingontduiking als een lage, verachtelijke misdaad, die kon worden vergeleken by zak kenrollerij. Het< eenige verschil was, dat het hier de openbare zak was, die wend gerold. Het O. M. noemde de fraude des te ernsti ger, omdat de dader niet werd gedreven door nooddrift of zakeninoeilykiheden. Den 31 sten Dec. was Sir Walter blijkens zjjn eigen boe ken 664.697 pond waard, 31 Dec. 1922 919.053 pond. Sedert was Sir Walters kapi taal tot over het millioen aangegrodid. Het proces is nog niet beëindigd. Sedert die ontdekking van de fraude heeft Sir Walter het bedrag, waarvoor hij den staat benadeelde, alsnog in de schatkist ge stort rteven ontvangen rbraikers. he Handel- en i,YEA6T-W1TB” <aag« Nog een Russische expeditie. Uit Moskou wordt gemekt, dat het Rus sische InstïrtniAiit voor Oceaan onderzoek voor nemens is zijn stoomschip „Persey” uit te rusten voor een hulpexpeditie voor Amund sen. Men is hier van meaning, dat Amund sen zich moet bewinden in de omgeving van Frans Josefsland. Zappi inenscheneter? De correspondent vafl een Russisch blad, die zich aan boord van de Krassin bevindt, stelt volgens die Voss. Ztg. een verslag sa men van hetgeen opfgemaakt kan worden uit de mededeelingen. dfer beide Italiaansche officieren Mariano en Zappi. Daarby schijnt Vast te staan, dat men Malmgren heeft ach tergelaten, nadat men hem bijna had ont kleed en alle lewmsmïddelen had afgeno- men. De Krassin heeft (Ie Italianen in een toestand aangetrofféri, die een eigenaardig licht op Zappi werpt. Tfewyl Mariano on voldoende gekleed was ea alleen sokken aan had, moet Zappi drie paar bontschoenen en drie overjassen hebbent gedragen, waaronder die van Malmgren. Zap& zou, zoo vertelt de correspondent, van plan zijn geweest den dood van Mariano aif te wachten om zich van diens lijk meester te maken. De dokto ren van de Krassin achten het uitgesloten, dat Zappi langer dan vijlf dagen zonder voedsel zou zijn geweest, terwijl hij opgaf in 30 dagen niets gegeten te hebben. In ver band met een en an den’ zjjn met betrekking tot Malmgren’s tragi sdhen, dood allerlei ver moedens gerezen. Het zoeken naar Amundsen. Een nieuwe Russische ijsbreker in actie. De Russische ijsbreker Sidof, die vlieg tuigen aan boond heeft en zich in de Pool- zee bevindt, heeft opdracht gekregen, bij Kaap Flora op Frans Jozef-dand in N. W- rlchting nasporingen te doen naar Amund sen en de groep-A'lessandrini, die naar deze streek kunnen zyn afgedreven. De ijsbreker Krassin is dien vorigen nadht in de richting van Stavanger gestoomd, waarheen een expeditie uit St. Petersburg met vliegtuig-onderdeelen voor het vlieg tuig van Tsoeknofski zal vertrekken. De ijsbreker Malygin is gisterochtend te Archangel aangekomen. Wiese de leider der expeditie is vandaar naar Moskou vertrok ken om het hulpcomité rapport uit te bren gen. gend en sonaber kunnen zijn, dat ik er wel eens van ril, als ik van de eeai Of andere plechtigheid terugkeer met mijn groowader.” ,,Is de koning dan niet bemind? Lodwljk antwoordde} niet aanstonds Gierst na eepi kort0 afmeting zeidie hij verlegen ,.lk vrees wel eens, dat Zijne Ma jesteit het volk te veel behandelt als een dn eren.emmer zifiie beesten. Zijn blik doet ze achteruit deinzxnumaar onder onheilspellend gebrom'.” „O. Zoo zult gij immers nooit doen klonk het afkeurend. „Neen, neen. Ik 'Zou alles geven om bemind te worden door mijne onder danen ik heb he; al eens hier en daar beproefd, maar het is zoo moei lijk.’1 ..Vindt gij*?' larhte de Dauphine, en, ate om het tegendeel te bewijzen, stak zij de kleine hand1 door het ge opende portierraa'mpje. Onmiddellijk sprongen tien, twintig lieden toe om die vingeren vast te grijpen. Maar op hetzelfde oogonblik drongen de hove lingen van ’s prinsen huis, d e naast het rijtuig reden, de menigte met hun paarden terug Het verdrag van Kellogg. Een betooging ten gunste van de Duitsch-Oostenrijksche aansluiting. De Fransche minister van buitenllandsche zaken Briand heeft den Amerikaansdhen staatssecretaiilLs Kellogig uit^enoodigd, om tegen het abide van de maand Augustus naair Parijs te komen, teneinde ails officieels ventegenwoordiger van de Ver .Staten de ornderteekening van het anti-oorlogsverdrag by te wonen. 30 ,.L Autriehienncf”, spotte een ruwe, kerel tusschen d'e menigte. veel te lange naiani voor Wij moesten er voortaan maar eerste helft van weglaten.” En het gepeupel lachte over laaghartige scherts, die het later, bloedige dagen, spreekwoordeflijk maken. Daar naderde langzaam de schitte- Enkele dmgan geladen heeft te Weenen een groot zangersfeest plaats gehad. Dit geschiedde ter eere van Schubert, maai' de Duitsch-sprekenden hebben de gelegenheid aangegrepen oun een manifestatie op groote sëhaol ten gunste van de eenheid aller Durit- scliers te houden. Van heinde em verre wa- len de Duitschers komen opdagen, met aA'leen uit het ryk zelf, maar eveneens uit Polen, Denemarken, Zuid-Slavië, Tsjecho- Slowakye, liet Saaugebied.^enz. De Fran- sche pers gewaag-t dan ook met een zekere grimmigheid van een Duitsche invasie te Weenen. In de redevoeringen^,diie in de Oostenrijk- scflie hoofdstad zyn gehouden, hébben de sprekers hun opvattingen niet onder stoelen en banken gestoken, dodh openlijk een plei dooi gehouden voor de verwerkelijking van het „An«chluss"-denkbeeM-, vooral heeft het de aandacht getrokken, dat de sociaal-demo- craüische voorzitter van den Duitsehen rijks dag, Loebe, op geestdriftige wytze een lans bnak niet alleen voor het oultureele en economische, maar ook voor het politieke samengaan van Oostenrijk en Duitsbhland. Wij zyn, zoo drukte hy zich ongeveer uit, niet slechts één volk, één natie, maai- watten ook één trtaat Zijn; en in den verderen loop zijner toespraak dronk hy zelfs op ,/le groote Duitsche republiek der toekomst”. Duidelijker kan het nauwelijks en het is te begrijpen, dat den Franschen de schrik om het hart Hiaat. De pers roept allerlei schrikbeelden o(p; zy schetst hoe een Duitschland zich bezig is te ontwikkelen, dat, in tte toekomst aanmerkelijk vergroot, opnieuw een gevaar voor den Duropeesdhen vrede zal wonden en hetzelfde onheil over de wereld zal brengen als in 1914. Sommige bladen achten de inpalmang van Oostenrijk door Duitschland een feit, dat niet veile jaren meer op aich zal laten wachten en de jong ste 'betoogingen te Weenen worden in dit verband voongesteld alls een „algemeene re petitie". De felste bladen, laten dan ook niet na de geallieerden te gispen, die aich h. i. veel en veel te zwak en zoetsappig tegen over DuiitscMand betoonen. Zelfs dringt een deel der pers erop aan, dat zoowel de sta ten der Kleine Entente als de geallieerden te Berly-n verzet aaniteekenen tegen de h. i. uiterst gevaarliyke manifestaties, die zoo gemakkelyk kunnen udtloopen op het ver storen van den vrede. Ook dé Franschp re geer ing wondt gelaakt, omdat deze, na het gebeurde te Weenen, dadeloos blijft; zoo zou b.v. het Journal!' des Débats gaarne hdb- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de liezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau; MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Eidh ui Is trekt en. Nog ttididlerden die allen voor den blindon toorn, dUen’ Ivao dag tot dag in hujii binnenste voel den aangroeien, we®feden zij zelf voor den asctiregen, die zi dli uit en al reeds vlammen spuwenden krater der volkswoede over het land zou ver- spreiden en henzelven bedelven, wel licht. En zij werden op eenmaal ver vuld van een waanzinnige hoop, dal dit vijftienjarige kind den stroom der tijden tegen zou kunnen honden. d«t die magere handjes zouden weten te herstel lep wat eeuwenlang onrecht had misdaan. De dwazen. De zinnelooaen. Een maal zou hun onvenzoenlijkste grief tegen datzelfde kind wezen, Ji~‘ niet beantwoord had aan die talaik van haar gevorderd. Maar thojns was de droom minder zoet oiinithans zag men haar een aartsengel, nedergedaald1 in die stad dier heilage (renoveva. om Frankrijk te redden, on klreten alleen gelijkend op het gatwhreeirw, waarme de lang belegerde vestelingen de na dering van het ontzetöingsi'eger be- groet, stegen uit al die monden ten henuel op vrouwen, grijsaards ween dien. ii moeders hieven luaar kinderen omhoog, strenge mannengeaiohten glim laichten weipr en zwaaiden jubelend dt- mutsen. En dat alles omdat een klem meisje in hun midden gekomen was, dat iiun kushanden toewierp in plaats van minachtende blikken Arm volk. de rede, die Miussolmf kortgeleden in den ministerraad heeft gehouden, waarin hy een onderzoek naar de omstandiigheden van het mislukken der italiaansche expeditie in uiitaicht stelde, verklaarde de Zweedsche minister van Buitenlamlsche. Zaken Löfgren aan een verteigwiwomdig’ei- van het blad ,,Nya Daylight AHehainda", dat de Zweed- evenals de Noorsdhe regeering offi- met VER. STATEN. Een assurantie van bijna 300 millioen. Voor 200.000 employe's van de General Motors. In de Vereepiiigd» Staten ia een monster- verzekeringspol'ia tot stand gekomen, waar toe ruim 200.0(H) geëmployeerden ny de. General Motors Corporation zjjn toegetre- den. Het is de grootste polis, die ooit is afge sloten. Het verzekerde bedrag is namelijk niet minder dan 24 millioen pond sterling 288 millioen), waarmede overlijden, ziek te en ongevallen worden giedekt. De assurantie is door de geëmployeerden onderling gesloten, doch de maatschappij betaalt een aanzienlijk deel der verschuldig de premie. In 23 dagen om de wereld. De schouwburgdirecteur John Henry Mears en de vlieger kapitein Charles L. D. Collyer hebben een nieuw record op hun naam gevestügd. Zij hebben een reis om de wereld gemaakt in 23 dagen 15 uren 21 mi nuten en drie seconden, aldus het oude re cord van 28 dagen 14 uur 36 minuten en vyf seconden met bijna vyf dagen slaande. De twee wereld-reüzigera vertrokken 29 Juni uat New York in een aeevliegtung, vlogen verder in zes dagen van Cherbourg naar ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den besorgkring): 1—5 regels LBO, elke regel meer 0J5. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.86. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 tt bjjsiag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels AA5, elke regel meer M O> de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen h# contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Nobilé terug naar Rome. Naar hét Noorsche. Tel. Ag. mededeeflt, heeft de Italiaansche geizanft te Oslo de vol gende verklaring afgegeven/: Het kan zyn, dat Nobilé er om heeft ge vraagd aan de nieuwe hulp-expediitie van de „Krassin" te mogen deelnemen en dat zoo wel de Sovjetrqgeering als de Italiaansche daarin hebben toegestemd. Maar één ding staat in elk gevaH vast: Nobilé is aan boord van. de „Citta dii MHlano” naar Narvik onder weg en zal van daar uit naar Rome reizen. Zweden eischt volledige ophelde ring over Malmgren» dood. Het W.B. bericht: Naar aanleiding van roeren. Hot is eis gevoeW'e nw zij behoefte aaq bescherming heeft, dat Zij zichzellve nog niet kan verde digen legen 'die levensstomnen en boos heid der wereld. Haar is nog die on- sdhiuld eigen, waarvoor men zou wil len nedierkndelen, ook nadat men haar /.elf verlonen heeft. |Sjen ridkl|erlijk volk ondergaat dien indruk, in weer wil van alle andere invloeden. „•’Iet is een kind riepen de vrou*- wien, en hare zaak was gewonnen. Het wan ronwen verdween men beklaag de haar nog slechts, in zulk een vor stenhuis te zijn gekomen. Maar ook al zweeg de haat, al werd de houding eerbiedig, toch zou geen enkele kreet van geestdrift, tóch heb ben verheven, indien niet Marie An toinette zelve* aan de vriendelijkheid baars harten gehoor had gegeven door zooals otveral op hare reis, het volk kushanden toe te werpen. Datzelfde arme volk, sedert zoolang aan geen enkel blijk van liefde meer gewoon, vertrapt door hun korting on diens overmoedige minamressen. stond een oogenblik als vers eend, niet dur veinde begrijpen miaair toen de klei ne hand wederom' aan die lippen weird gebracht, nogmaals en nogmaals en zelfs een bloem toewierp aan een be delares je was het alsof een snik de borsten verscheurde en daarop volgde er een onbeschrijfelijk tooneel. lT°t was niet naar haar, hei wqs naar liefdd, dat die duizenden armen „Ik zou uit de koets willen stijgen, tvm te voet verder te gaan, en lipn hier en daar de hand te drukken Welke goede göaiohten.” Omdat zü zoo ingenomen zijn met u' zuchtte de prins „maar ik ver zeker u. dait diezelfde gezichten', die u nu zoo harteiijk toelachen, dat rfj er bijna moe door worden, zoo drei- In 5 minuten. -m. 110 tot 15 minuten I In 24 uren. tbeschrljvlngovfr 1 wstoringen, huid- A Ite koude, slapc- renwakking. En ook arm prinsesje, dut men beletten daarmede voort te gaan. \.aar zoolang liet duurde was een zegetocht, zooalss er geen voorgenomen sedert de dagen Hendrik. VI, een afgodi van het vo*ik, Mie wilde dat «Ik zijner onderdanen dies Zondags een kip op tafel zou lieh- ben Lie kip was er nooit op versche llen voor zoover liet artnwta gedeel te van het vplk betrofmaar de o- ning had dien wensoh uitgesproken., de oning had aan hen gedacht .n dat reedfe was geneer liet verzoend. liet zei s met een korst droog brood. Nu had eene kinderhand! enkele wille rozenblaadjes onder het gepeu- pej gestrooid en allen voelden tóch daarmede even rijk», alsol zij met bloe men beladen de voortrol lende koet nastaarden.” ,,Ze hebben u reedh lief, Artoinet- te zeide de Dauphijn, even verwon derd als blij. ..En ik hun dan”, antwoordde h®t bruidje, met s.ralende oogen de onaf zienbare lioofidenmassa toeknikkentte. sche cieele en officieuse onderbandelingen Italië had gevoerd. Van Zweedsche aijde wordt in het bij zonder voMediigie opheldering over den dood van den Zweedschen geleerde, dr. Malmgren geëischt. ZWEDEN. Koning Gust'aaf. Hulde van ee,n Indianenstam. Prins Willem, die jongste zoon van koning Gustaaf van Zweden, is dezer dagen op roe rende wijze herinnerd aan het feit, dat hij van een Noord-Amerikaansohen Indianen stam den rang wan opperhoofd heeft ont vangen. De prins is tijdens zijn jongste be zoek aan de Ver. St. waar hij lezingen heeft gehouden, op pledhtmge wy«e met al het vereischte ceremonieel als opperhoofd door dezen stam geïnstallleerd. Hy ontving thans een bydrage van 1500 van den stam voor het jubileumfonds, dat aan den koning ter gelegenheid van zyn 70sten verjaardag is overhandigd. „De eenzame arend", zooals de naam ais hoofd van den stam luidt van den prins, dtie op het oogenblik op zijn srihil- deradhtig zomerverblijf te Stenhammer ver toeft, was dliep geroerd, door dit bewijs van hartelijkheid van zjju Indiaansche vrienden. Ook de koning zond eeiv lang telegram aan den stam, waarin hij hartelyk voor liet ge schenk bedankte. Het initiatief voor «leze bijdrage werd genomen door een ander bleekgezicht, die ook in den stam is opge- nomen, een welbekend Zweedsch Amerikaan, Ericsson genaamd .Het fonds, dat voor den 7Osten verjaardag van den koning is bijeen gebracht, dient, zooals bekend, ter bestrij ding van den kanker. Bydriigen ®yn van alile klassen der 'bevolking, zoowel in Zwe den als uit het jbuitenland ontvangen. Op het oogenblik is reeds een bedrag van ruim 5.000.000 kronen bijeen en nog voortdurend worden van verschillende zijden nieuwe bij dragen ontvangen. TSJECHO-SLOWAKIJE. Een verschrikkelijke dood. Een arbeider valt in gesmolten aluminium. Een ontzettend bedrijfsongeval heeft zich gisteren in Lautawerk in de electrisdhe cen trale voorgedaan. Een arbeider, door een duizelling bevan gen, waarsdhymllijk ten gevolge van het in ademen van kolendamp, viel in een gloeien de massa gesmolten aluminium. De ongelukkige was terstond doodt Zjjn bovenlichaam bleek, voor zoover het met de gloeiende massa in aanraking was gekomen, reeds na eenige oogenblikken ge heel verkoold. DUITSCHLAND. De rozenstad Eutin. In het zuidoostölijke deel van Holstein, in de streek, die „Hölsteinsch Zwitserland” wordt genoemd, ligt, aan een fraai meer, de rozenstad Eutin. VrywQl alle huizen der stad zyn dicht begroeid met rozen. Muren en hagen, venstens en deuren zijn met rozen getooid .Zelfs de eeuwenoude torens van het Slot, waarin (te bisschoppen van Lübeck, <le hertogen van Holstein en de vorsten van Denemarken hebben gewoond, zijn met ro zen omrankt. Men krygt, bij een wandel! ing door de straten, den indruik alsof de gan- sche stad de kleur van die rozen heeft aan- remde stoet en weldrid vptrtoonde zich ook de galiakoeite van het bruidspaar. Voor het eerst waren Marie Antoinet te en Lodewijk alleen. De hertog van Berry was bleek van aandoening en zijn blik droeg schuwer uitdrukking dan ooitwant hij had zijne bruid «efgekregen en vreesde thans, dat men haar niet halrtelijk verwelkomen zou. Maar daaromtrent had hij zich vergist. Ofschoon zich een dreigend gemompel, als h0! dlof gebrul eenet woedende zee hadl verheven. zxx>lanff men haar nog niet in het oog kreeg, toen men het primsekje eenmaal zag, verstomde dat als bij tooversïag. Mlgd heeft altijd iets onbeschrijfe- hjks ïn, zich', dat zelfs nuwp harten kan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1