I III IJ en blaas r E NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. nieuwer, kerk l d. u„ ouderkerk a. <l ijm oudewater, reeuwuk. schoonhoven, stolwijk, waddinxveen, zevenhuizen, enz. ïl ll Vrijdag 27 Juli 1928 67e Jaargang No. 16827 kbank .j FEUILLETON. Marie Antoinette. I 4 !l| LI I mten e gevallen, tS’ HOORWEG. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen l f 11 oorten HAAR- het H N. had de IA AN DAG en rERDAM. 4 laar. SANGUINOSE gisten. Oau (Wordt vervolgd) len lijdt. gedfrukt. Dat delen voor 21 ikken ontstaan t of te droog ineesmidde- vragen aan de Medicjj- e Markt 7, 12 flesschen 21.1 1317 40 1>17 40 De oiulerteekening van het Kellagg-pact js definitief op 27 Augustus t« Parijs vast gesteld en zal qp het Quai d’Orsay plaats hebben. Staatssecretaris Ke.logg heelt Briand officieel doen weten, dat hij op 27 Augus tus voor <le onderteekening van het veidrag te Parijs zal zyn. Hy zal zeer waarschijn lijk op 26 Augustus in de Fransche hoofd stad aankomen. Koningin en martelares. ld Bn I w iet bloed bevat meren, zenuwen l (.(IIIISIIIU COURANT. De mannen van de Italia. De geredden van die Italiia zijn <!e heeJen <lag aan boord van de Citta di Mi’ano ge bleven; alleen de kapitein van het schip De onderteekening van Kellogg’s vredespaot. Van Duitsche zijde wordt ten zeerste toe gejuicht, dat die onderteekening te Parijs zal geschieden, daar de tegenwoordigheid van zoovee] staatslieden aldaar ongetwijfeld er toe zal leiden, dat niet met het anti- oorlogverdrag ,in vei band staande vraag stukken eveneens zullen worden besproken. Hierbij heeft men het oog op het Duitsch- Fransehe vraagstuk, waarvan de oplosdinig ongetwijfeld in hooge mate bevorderd zal worden door een directe gedachtenwisselinig tuwschen den Duitschen minister van bui-, ttnlandsche zaken en den Franschen mi nister-president Poincare. In* een dergelijk onderhoud tussahen <ie leidende staatslie den van Frankrijk en Duitschliand zou een nieuwe basis voor de voortzetting der Euro- peesdhe politiek .gevormd kunnen worden. DO.- v merik«. 'JES in den JLDEN kunnen FRANKRIJK Ernstig sportongeval. De motorrenner Marchand, Houder van het 24-uurs werekdrecouli, terwijl hij met een snelheid van 203 KjM. in het Autodrome van Monthlery reed, in aanraking gekomen met de omtheinang;, welke hy over vrij g'ro*)- opnieuw tegen den geest dezer verdragen gehandeld wordt. De „Deutsche Tagesztg.” zegt: De vreem de bezetting heeft sinds lang geen moreel recht meer aan den Rijn te staan. Het feit alleen van haar aanwezigheid is een open lijke verloochening van de idee van Locamo. De eischen echter toonen, dat de Franse he bezettingsautoriteiten er niet voor terug schrikken ook de eer van het Duitsche volk op de lichtzinnigste wijze aan te vallen. De „Voss Ztg.” zegt: Volgens den tekst van het Rijnlandverdrag hebben de Fran- ,sche autoriteiten formeel het recht de uit levering der veroordeelden te eischen. Of schoon natuurlijk elk gevoel er zich tegen verzet er ook maar aan te denken, dat de Duitsche autoriteiten Duitsche onderdanen wegens een kwajongensstreek voor vijf jaar aan een Franech tuchthuis zouden uitleve ren. Men stelle zich maar eens voor tot wel ke binnenlandsche politieke conflicten de doorvoering van den Franschen uitlevering»- qjpch in Duitschland zou voeren, om zulke onmogelijkheden eons en voor altijd uit te schakelen. Er is slefehts één oplossing: ont ruiming.^ den uit planten en gij lijdt, man- n een uitvoerige 3 te zenden aar. e medicijnen, bij LM, die U alle indeling, met de sekzucht Maag of swaarten in -slag, roode inz. op elke iheumatiek, r, leverstee- ziekten van Van bitse woorden hebben wij dikwijls berouw; van zwijgen zeer zelden, van zachte woorden nooit. „Ja, da ben ik’ sprak Lodewij' op gesmoord en toon, niet willende-dat anderen hen» zouden hooren, „en a.s tooodanig ben ik zeer ontevreden op .,Op mij?” vroeg de Ilauphine. zon der in het minst te ontstellen. ben ik heel blij t» e hebben gevraagd wat er was, wamt dian zal het onweer •gauw voorbij zijn. Ik verzeker Uwe Majesteit heel nederig, dat ik mij van geen kwaad bewust ben. Heb ik mis schien geen mooie buigingen gesmaakt? „O, buigen, dat kunt gij. en veel l? veel zelfs”, klonk het onverbiddelijk. „Gij gaat zelfs «pover. kushanden toe te werpen aan het gepeupel Ik ver neem dat het volk half dol is. u wel dadelijk tot koningin zou willen uit roepen.” „Octi, die beste liedten Ik deed toch niets voor hen ..Gij hebt ze krankzinnig gemaakt, zeg ik U". hemailn de vorst toornig. ..en ik wil voor het vervolg geen her haling van diergelijke tooneelen he) bbn. verstaat gij mij Dftt moge goed rijn te Weenen, waar uwe moeder te doen heert met een donteie menigte ..Als Uwe Majegtdlt kwaad wil spre ken van mijn fandgenooten. dan word ifc boos viöl die kleine hem met ko- mischen ernst in de rede. Te Parijs verwacht men dat 9 der betrok ken mogendheden door (hun Ministers van EuritenliandHche Zaken vertegenwoordllgd zullen wonden. Behalve Kellogg, Brriand, Chamberlain en Stresemann worden ook de ministers van buitenlandische zaken van België, Polen en Tsjecho-Slowakije ver wacht. De aanvaarding <lter uitnoodiging door Stresemann heeft de laatste hinder paal uit den weg geuuimd. Mussolini zal, zijn gewoonte getrouw, wel niet zyn land willen verlaten. Italië zall dóór 4en onder staatssecretaris van het departement van buitenlandscihe zaiken en Jaipan door zyn Parijschen gezant vertegenwoordigd zijn. Volgens de Chicago Tribune zal ook Spanje het Kellogg-pact teekenen en zal Primo de Rivera naar Parijs komen. Het blad meldt verder nog dat staatssecretaris Kellogg op 18 Augustus zich te New York voor zijn reu’s zal inschepem ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2^8, per week 17 cent, mei Zondagsblad per kwartaal ƒ2190, par week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geechiedfe Franco per port per kwartaal ƒ8.15. mot Zondagsblad ƒ3.80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on» Bureau» MARKT M. GOUDA* M| onso agenten en loopers, den boekhandel m de postkantoren. Onze bureaux stfa dagelijks geopend van 8—8 uur.j Adminlrtnti» TaL tnt, 82 ZWITSERLAND. Een Boolramp. Vier slachtoffers. Naar uit Verey gemeJHi wordt, zijn Woensdag op het meer van Genève vier personen van 18 tot 20 jaar bij een boot tocht om het leven gekomen. ENGELAND. De werkloosheid. Uitzending van 10.000 man naar Canada overwogen. In het Lagerhuis stelde gisteren het on afhankelijke lid Scrymgeour de vraag of het juist was dat er met de Canadeesche regee- ring een regeling was getroffen omtrent de uitzending van 10.000 man voor het helpen binnenhalen van den Canadeeschen oogst en dat minstens 75 van deze mannen zou den worden gerecruteerd uit de werklooze mijnwerkers. De minister van koloniën Amery ant woordde, dat hij over deze zaak van de Ca nadeesche regeering een telegram had ont vangen, maar dat zij nog,niet ver genoeg gevorderd was, o>m er thans reedis mededee- iingen over te doen. ITALlë. De Paus licht ongesteld. De Paus heeft de openbare audiënties af gelast wegens een verwonding aan zijn voet, die hy den 20en Juli heeft opgeloopen, toen hy in de tuinen van het Vatikaan uit zijn auto stapte. De behandeling der gewone kerkzaken gaat voort. Het lot van <ien Zweedschen geleerde wordt hierdoor steeds geheimzinniger. DUITSCHLAND. De schade aan het toeristeuischip Mont Cervantes. De commandant van de Mont Cervantes heeft aan zijn diTectie getel grafeerd, dat <ie door het dryfy'S aan het schip toege brachte schade ter plaatse in twee of drie dagen hersteld zal kunnen' worden Het schip zal daarop ajjn tdcht voortzetten. De ongelukken op de Duitsche spoorwegen. Gisteren heeft tusschen den minister van verkeerswezen en den directeur-generaial van de Duitsche spoorwegen een bespreking plaats gehad over de laatste ongelukken by de spoorwegen. Wat het ongeluk te* München betreft, werd vastgesteld, dat stfechts een ongeluk kige samenloop van toevallen en verzuimen het ongeluk heeft doen gebeuren. Men zal om tlergelyke ongelukken te voorkomen de volgende maatregelen nemen: in de be staande seinhuizen zullen dadelijk voorloo- pi-ge vei (beteringen worden aangebraoht. De reeds begonnen centralisatie van de veiilig- l^eklsinstelilingen ®n het centraal station te Miincheri zal zoo veel mogèlijk bespoedigd warden. Het ongeluk te Zregetedorf is aan fouten van <te rails te wijten; daarom wordt het vraagstuk van den bovenbouw van den weg onderzocht. De veroordeelden van Landau. Uitlevering van eigen onderdanen. Naar van welingelkhjp werdt mede- géfleeld ,is hét juist, dat maatregelen zullen worden getroffen voor de uitlevering van de op 11 Juli j.l. door den Franschen krijgsraad te Landau wegens het afrukken van de Fransche tricolore van de officieren-cantine te Zweibrücken by verstek tot 5 jaar ge vangenisstraf veroordeelde drie Duitsche staatsburges Weiss, Schimmpl en Lütz en den in verband met het z.g. Maximilian Auer-incident tot 2 jaar gevangenisstraf en 200 francs boete veroordeelden arbeider Merz. Volgens artikel 112 par. 3 van de ryks- g rondwet mag geen Duitsch onderdaan aan een vreemde regeering uitgeleverd worden, doch art. 4 van de Rynlandovereenkomst legt wel de uitleveringsverplichting op, zoo- dat de Duitsche regeering, indien de eisch der bezettingsautoriteiten gerechtvaardigd blijkt, tot uitlevering harer onderdanen ver plicht zou zyn. Een beslissing is door de ryksregeering nog niet genomen. In den eisch der Fransche bezettingsauto riteiten pinden de Duitsdhe bladen aanlei ding er op te wy'zen, dat dit incident duide lijker dan eenig ander feit van den laatsten tyd de onmogelijkheid en onhoudbaarheid uer geheele Rynlandbezetting bewyst. De „Kreuzztg.” vraagt, welk nut Duitsch land van de I-ocarno-verdragen, van zyn toe treden tot den volkenbond heeft, als steeds •i Het samenkomen in Parys aal geen con ferentie zyn, maar een bijeenkomst zonder precedent, welke men’aldaar met veel plech tigheid wil omrflngen en doen voorafgaan en volgen door recepties en banketten. BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. Het zoeken naar Amundsen en de groep Alessatidrini. Uit Koningabaai wordt gemeld, dat de Braganza het zoeken- naar de groej>Ales- sandrini en Amundsen m OostelijKe richting zal hervatten, zoodra «ie Gitta dtf Milano uit Nanvuk teruggekeerd is. Het is zelfs moge lijk, dat de Braganza pogen zal tot Frans Jozefland door te driegen. Men is hier van meenitng, dat liet nutteloos is de Latham ten Oosteh van Spitsbergen te zoeken en dat de opsporingen langs’ die kust van Frans Jozefland door den toestand van het ys niet voor half Augustus kunnen aanvangen. De Noorsche robben vangers zullen zeker al hun best doen om te helpen, in het bij zonder, daar van particuliere Zweedsche zyde een belooning van 1(0X100 kronen voor het vinden van het lijk van Mal mg ren en van Noorsche ziijde een gelijke belooning voor het vinden van de Latham is uitge loofd. 31 -darie Antoinette boog zich voorover eh voegde hun verwijteaul toe1 f Laat toch, heeren ik wit heden vriendschap sluiten met onze goede stad Parijp." I ait woord1 werd opgekangeai en ging van mond tot mond. De geestdrift be gon nu aan het zunnelooae te gren zen. Het was niet meet die intocht vorstin, maar van. eene jonpe. fichoane fee, die al tiet kwaadi zou be zweren, door booue toovergodinnen aangericht. Uien avond zou er eten schiütereiid: vuurwerk worden afgestoken ter eere van de heugelijke gebeurtenis. Het g°- hof stond voor e vensters der ndleriën geschaard. Maar reedfa aan stonds bij haar binnen treden in de groote feestzaal was het M^rie Antoi- Mte opgevallen, dat er een pijnlijke stemming heerschte. Er hadden zich ^wpjes gevormd, die onder dkander ninsterden. Kamerheeren met ver- schrikten Wik- stonden gereed' den min ADVERTENTIEPRIJS» Utt Gouda «n omrtrekwi (hihniritot Ma taMrgkrtarh 1—6 regels L30, elke regel meer 0.25. Van bolton Gouda ca dea beurgkringi 1—5 regels L5S, elke regel moer 0.30. Advertentila te het Zetardsganrnm— M bijslag op den prija. Llefdadlghelds-advertantiën de helft vee den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN» 1—4 regete ƒ8.01, elke regel mow MR Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentitn en ingesondae mededeellngee hQ eeetrert sear gerateeoar den prijs Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomrt va» soüede beekha» delaren. Advertentiebureaus en onze Agente» sa moeten daags vóór do ptaetaÉat »an het Bureau zijn Ingekomen, teneinde va» opname versekerd te rik Men1 hoopt, dat de in de Duitsche bladen geopperde bezwaren tegen de parsoontyke deelneming van Stresemann, onder het voor wendsel, dat Frankrijk nog steeds aarzelt met de ontruiming van het Rijnland, te Berlijn zullen worden ontzenuwd en dat Stresemann met <le an leren vóór den vrede zal komen mannfesteeren. Aldus zal de cere monie dej orwlerteekering ew soort epiloog vormen op het verdrag van Versailles, een verzachte interpretatie <ler scherpste pun ten. De jongste berichten uit Washington wijzen er op, dat Kellogg- aan de onder- teekening door Amerika het karakter zal geven eener plechtige manifestatie der in ternationale solidariteit, waarvan de Ver. Staten vaak beschuldigd wórden z$?h afzij dig te houden. ging te Narvik aan land voor een bespre king met de haven-autoriteiten. Gisteravond zijn dé geredden met dien ge wonen trein vertrokken. Een officieele wa gon was naar de kadi gebracht. Eetn bi-ug wend van het schip naar de wagon gelegd en na op hartelijke wijze ge groet te zijn door de bemanning van <le Citta di Milano, gingen de mannen van boord. Allen zagen er goed' uit behalve No- bilé, die vermoeid leek. Cecctioni gebnuiikte krukken. ^Niemand zag, dat de gewonde Mariano aan boord gebracht werd. Een groote toe gestroomde menigte wachtte zwijgend op het vertrek. Volgens een bericht van Citta di Mllano de vlag half stok. De It'aliaansche Poolexpeditie- Film-opnamen van Tsjoekuiowski met drie personen op het ijs. Wat is er met Malmgren gebeurd? Het W.B. meldt uit Berlyn: De „Deutsche Allg. Ztg.” verneemt uat Moskou: De Russische vlieger Tsjoöknowski heeft geconstateerd, dat er op de film-opnamen, die hij bij het ontdekken van de. Malmgren- groep, maakte, drie personen zyn te onder kennen. stem wetiK en uimigs op to vangen en bodewijk 'fV zag er uit, ai» nad nij pas eet. nederlaag geleden en zou Ihj op wederwraak. Geen woord ont- siiapté aan zijn saamigepenste lippen De eerste indmik, uoor tieni op net prin»esj« gemaaKt, was niet gunstig geweest. Zij wa» opgevoed aan een streng moreel hof. WaniW de vor sten zelf eeai voorbeeldig leven ‘eiden durft de Ondeugd het hoofd niet op te heffen in hunne nabijheid. Mariai The- resia's gevolg mocht al ii.et uitblinKen, door gratie of geest, het bestond uit brave manneni en vrouwen, en de kleine aiartshertogin verstond dam ook den blik des konings niet, zij wist niet uit te maken wat de uitdrukking van zijn gelaat bedluidde. maar beide deden haar onaangenaam aaji Zij voelde zich niet veilig, 'zoolang zijn oog en op haar rustten. Hij beantwoor de in geen onkel opricht aan t beeld dat zij zich vooraf van hem had ge^ maakt: een eerwaardig grijsaard, wien rij alles zon kunnen toetert touw en wat haar door de ziel ging. „Wat heeft iedereen toch van avond, vroeg zij aan Lodtwijk. die er nog angstiger uitzag xlan de overigen. ..Iedereen?” herhaalde hij ontwij dend. Ik zie Provence en Artois juist mannen lachen.’’ „0. de wereld zou moeten vergaan. Voordat die twee ophielden gekheid to maken. Maar de anderen. ..Zijne Majesteit isgedfrukt. Dat tan afstand uit den grond rukte. Hy kwam onder den motor terecht en brak ribben, borstkas en een scharnier. RUSLAND. Zinowjef krijgt weer een baantje. Aks eerste testers van de vroegere oppo sitie heeft Ziinowjef weder een o| tembaar ambt gekregen. Hy is namelijk Hd der be stuurscommissie van de coöperatieve cen trale .^Zentrosoju®” voor de unie van Sov jetrepublieken benoemd. VER. STATEN. Het wereldkampioenschap boksen. Tunney overwinnaar in de elfde rond^. In een strijd om het wereldkampioenschap boksen zwaargewicht, welke Donderdag avond voor <le vier-en-twintigste maal in het Yanky Stadion te Washington plaats vond, werd Tunney in de elfde ronde overwinnaar verklaard tegen den Nieuw-Zeelander Hee ney. Deze was in de elfde ronde totaal uit gebokst. Terwyl het vorige jaar 150.000 toe schouwers den strijd tusschen Dempsey en Tunney bijwoonden, bedroeg het aantal thans niet meer dan 50 60.000 toeschou wers, zoodat het finandeele resultaat van dezen wedstrijd zeer tegenvalt. MEXICO. De moord op Obregon. Wie wordt provisioneel president? De leiders der boerenparty, die thans het politieke heft in Mexico in handen hebben, blijken verdeeld over de vraag, of generaal Calles al dan niet provisioneel president zal zijn totdat constitutioneel een nieuwe presi dent kan worden gekozen. In weerwil van het feit dat kolonel Ricardo Topete, de voor zitter van de Kamer van Afgevaardigden, en een van wjjlen Obregons beste vrienden, heeft verklaard, dat óf generaal Calles óf Aaron Saenz, de gouverneur van Nueva Leon en vroeger minister van Buitenlandse he Za ken, de regeering zou voortzetten tot de ver kiezingen van 1930, hecht men, aldus wordt uit New-York aan de „Times" geseind, veel gewicht aan een Woensdag afgelegde ver klaring van Antonis Soto y Gama, een an der invloedrijk leider der boeren, die op de vraag of Calles provisioneel president zou zyn, krachtig antwoordde: „Een constitutioneel president, die aan het bewind blijft als provisioneel president, schendt rechtstreeks de grondwet, die her verkiezing verbiedt.” AFGHANISTAN. Aman Oella wil bestrijding der polygamie. Volgens het blad Aman-i-Afghan te Ka boel heeft koninig Aman Oella in een bij eenkomst van ambtenaren <ie aanstaan»Ie byeenroepinig aantgekondigd van den raad van aflgevaardiigden der natie, waaraan de regeêrmgsambtenairen niet zullen «leellne- men. De konmg veroordee'llde de polygamie, welke volgens hem de voornaamste oorzaak is van de in het land heerschende corruptie, en m de toekomst zal elke staatsambtenaar, die een tweedë vrouw huwt, ontslag moe- Hij had dit scdiertseiKi-geaegd, want Lude-wtjk X\ lMM%emttei, voorul »n de laatste jaren, den zijnen zulk eene vrees in, dat ze| s zijn k'leiiiKlederen nooit ong&noódigd het wooni tot hem ^ftrfdcti richten. En hetn dan te onder iviragen. Wie zou het hebben gewaagd? 1man. die zijne vriendinnen naar willekeur liet spek-n met zichzelf en het land, wan een dwingeland gewor den in eigen kring. Maar niet eterder had die hertog van Berry de woorden geuit, waarmede hij z'jn jongt gemalin had willen te kennen geven, dat het noodeloos was die zaak te willen doorgronden, of twj zou alles gegeven hebben om ze te kunnen herroepen want het prinses je was, met heel de vrijjnoedigheid harer vijftien jareoi. op diert koning loegetireden en legde de hand op zijn arm. Lodewijk XV had haar niet zien naderen Hij wendde rich driftig o«n. Wie dlirfde.. I<e lachende donkere oog en. die zoo schuldeloos tot hem opblikten, legden hem een oogenblik het zwijgen op. ..Grootvader waarom rijt gij boos? vroeg de kleine Dauphine, weinig ver moedende dat rij met vuur speelde. ..Boos herhaalde hij. de wenk brauwen fronsend .En gij neemt de vrijheid mij zoo iets te vragen, me vrouw Waarom niet, Sire? Is Uwe Ma- - jesteit niet mijn grootvader geworden? maaiKt aanwton|dis zijne omgeving stil ler. Bi] u tel Wennen, aai dat todh ook wel het geval rijn gqwieeet. ...Ja. maar dan was daar ook reden loc mijne moeder keek nooit somber zonuer oorzaak. Als wij dat durfden dcein werden wij gestraft. En i» het Itrttlen niet een dag. walarop iedereen blijde moest a:jn ..Mijn grootvader zal er ook w«l zijn reden voor hebben stoterde de Daiuphijn. „Vertel irlij die eens ik ben vree- aelijk nieuwsgierig van aard, Louis en ik lieluoor nu toch voor goed de faimrijae. Gij weet er zeker alles van. Jlk ..Ja. Probeer maar niet mij iets wijs te maken. Ik heb heel goed gehoord, dat gij. op het oogmblik dat ik mij verktteedlem ging, bij den koning wt*nl ontboden en (oen ik u weerzag, was uw gericht nog ongelukkiger dan dat der overigen.” ..Nu ja. Meric Antoinette, ik werdi bij Zijne Majesteit geroepen, en deze was ontstemd maar de zaak is niet ernstig.” ..Welke zaak OnjKillekeurig gliirtlat^ite de phi'n over haar aandringen. „Dat kan ik zelfs u nriet zeggen -, antwoordde hij iets opgeruimder ..De koning houdt er niet van. dat mem babbelt. Als gij het weten wk. moet gij het Zijne Majesteit zelf vragen.’’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1